พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


576 การวางตัวในสังคม

ปัญหา บัณฑิตควรระวังรักษาตนอย่างไร จึงจะไม่ประสบทุกข์โทษในชีวิต ?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษผู้ฉลาดเฉียบแหลมประกอบด้วยธรรม ๒ ประการ ย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัด ไม่ให้ถูกทำลายเขาย่อมไม่มีโทษ ไม่ถูกผู้รู้ติเตียน ทั้งได้ประสบบุญเป็นอันมากอีกด้วย ธรรม ๒ ประการคืออะไร คือ
พิจารณาไตร่ตรองแล้ว พูดติเตียนคนที่ควรติเตียน ๑
พิจารณาไตร่ตรองแล้ว พูดสรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญ ๑...
พิจารณาไตร่ตรองแล้ว เกิดความเลื่อมใสในฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส ๑
ย่อมปฏิบัติชอบในบุคคล ๒ จำพวก คือมารดา ๑ บิดา ๑
ปฏิบัติชอบในบุคคล ๒ จำพวกคือ พระตถาคต ๑ สาวกของพระตถาคต ๑....”


ต. ทุก. อํ. (๓๗๙-๓๘๒)
ตบ. ๒๐ : ๑๑๑-๑๑๓ ตท. ๒๐ : ๙๙-๑๐๑
ตอ. G.S. ๑ : ๘๐-๘๑

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :