พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


593 พระอริยบุคคล ๓ ประเภท

ปัญหา พระอริยบุคคล ๓ ประเภท คือ กายสักขี (ผู้ถูกต้องวิโมกข์ ๘ ด้วยกาย) ทิฏฐิปัตตะ (ผู้ได้ความเห็นถูก) และสัทธาวิมุต (ผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธา) พระสวิฏฐะเห็นว่าพวกสัทธาวิมุติดีกว่า เพราะมีสัทธินทรีย์ รุนแรง พระมหาโกฐิตะเห็นว่า พวกกายสักขีดีกว่า เพราะมีสมาธินทรีย์รุนแรง ส่วนพระสารีบุตรเห็นว่าพวกทิฏฐิปัตตะดีกว่า
เพราะมีปัญญินทรีย์รุนแรง ทั้ง ๓ ท่านจึงพร้อมกันไปกราบทูลพระพุทธองค์เพื่อพระพุทธวินิจฉัย ?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนสารีบุตร การที่จะพยากรณ์ในเรื่องนี้โดยส่วนเดียวว่า บรรดาบุคคล ๓ จำพวกนี้ บุคคลนี้เป็นผู้งามกว่า ประณีตกว่าดังนี้ ไม่ใช่จะทำได้โดยง่ายเลย เพราะมีฐานะเป็นไปได้ดังนี้ คือ ขณะที่บุคคลผู้สัทธาวิมุติปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์ บุคคลกายสักขีและทิฏฐิปัตตะ ก็พึงเป็นพระสกทาคามีหรืออนาคามี.... ขณะที่บุคคลทิฏฐิปัตตะกำลังปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์ บุคคลผู้สัทธาวิมุติก็เป็นพระสากทาคามีหรือพระอนาคามี และแม้บุคคลผู้กายสักขีก็อาจเป็นพระสกทาคามี หรือพระอนาคามี....การที่จะระบุลงไปในเรื่องนี้อย่างนี้อย่างเด็ดขาดว่า ในบุคคล ๓ จำพวกนั้น บุคคลผู้นี้เป็นผู้งามกว่าและประณีตกว่า ไม่ใช่จะทำได้โดยง่ายเลย....”

สวิฏฐสูตร ติก. อํ. (๔๖๐)
ตบ. ๒๐ : ๑๕๐-๑๕๑ ตท. ๒๐ : ๑๓๖-๑๓๗
ตอ. G.S. ๑ : ๑๐๒-๑๐๑

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :