พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


594 คนไข้ ๓ ประเภท

ปัญหา คนไข้ ๓ ประเภทในโลกนี้ มีใครบ้าง และเพราะเหตุใด พระศาสดาจึงทรงเอาพระทัยใส่ดูแล ในเรื่องความเจ็บไข้ของภิกษุสงฆ์และคนอื่น ?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คนไข้ ๓ จำพวกนี้ปรากฏอยู่ในโลก.. คือ คนไข้บางคนในโลกนี้ ได้โภชนะที่สบายหรือไม่ได้ก็ตาม ได้เภสัชที่สบายหรือไม่ได้ก็ตาม ได้ผู้ปฏิบัติบำรุงที่สมควรหรือไม่ได้ก็ตาม ย่อมไม่หายจากอาพาธนั้นได้
“คนไข้บางคนในโลก ได้โภชนะที่สบายหรือไม่ได้ก็ตาม ได้เภสัชที่สบายหรือไม่ได้ก็ตาม ได้อุปัฏฐากที่สมควรหรือไม่ได้ก็ตาม ย่อมหายจากอาพาธนั้นได้
“คนไข้บางคนในโลก ได้โภชนะที่สบาย.....ได้เภสัชที่สบาย ได้อุปัฏฐากที่สมควร จึงหายจากอาพาธนั้น เมื่อไม่ได้ย่อมไม่หาย
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในบรรดาคนไข้ ๓ จำพวกนั้น เราอนุญาตอาหารสำหรับคนไข้ ยาสำหรับคนไข้และอุปัฏฐากคนไข้ไว้ เพราะเห็นแก่คนไข้ที่ได้โภชนะที่สบาย..... เภสัชที่สบาย....... อุปัฏฐากที่สมควร จึงหายจากโรคนั้น เมื่อไม่ได้ย่อมไม่หาย....”

คิลานสูตร ติก. อํ. (๔๑๖)
ตบ. ๒๐ : ๑๕๑-๑๕๒ ตท. ๒๐ : ๑๓๗
ตอ. G.S. ๑ : ๑๐๓-๑๐๔

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :