ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 10อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 11อ่านอรรถกถา 25 / 12อ่านอรรถกถา 25 / 440
อ่านอรรถกถาหน้าต่างที่ [๑] [๒] [๓] [๔] [๕] [๖] [๗] [๘] [๙] [๑๐] [๑๑] [๑๒] [๑๓] [๑๔]
สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ยมกวรรค

อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อ [๑๑]
๑. ยมกวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๑๔ เรื่อง
๑. เรื่องพระจักขุปาลเถระ [๑]
๒. เรื่องมัฏฐกุณฑลี [๒]
๓. เรื่องพระติสสเถระ [๓]
๔. เรื่องความเกิดขึ้นของนางกาลียักษิณี [๔]
๕. เรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพี [๕]
๖. เรื่องจุลกาลและมหากาล [๖]
๗. เรื่องพระเทวทัต [๗]
๘. เรื่องสญชัย [๘]
๙. เรื่องพระนันทเถระ [๙]
๑๐. เรื่องนายจุนทสูกริก [๑๐]
๑๑. เรื่องธัมมิกอุบาสก [๑๑]
๑๒. เรื่องพระเทวทัต [๑๒]
๑๓. เรื่องนางสุมนาเทวี [๑๓]
๑๔. เรื่องภิกษุ ๒ สหาย [๑๔]

.. สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ยมกวรรค จบ.  
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 10อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 11อ่านอรรถกถา 25 / 12อ่านอรรถกถา 25 / 440
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------  
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก  
บันทึก  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com