ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 13อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 14อ่านอรรถกถา 25 / 15อ่านอรรถกถา 25 / 440
อ่านอรรถกถาหน้าต่างที่ [๑] [๒] [๓] [๔] [๕] [๖] [๗] [๘] [๙] [๑๐] [๑๑] [๑๒]
สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปุปผวรรค

อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อ [๑๔]
๔. ปุปผวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๑๒ เรื่อง
๑. เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูปผู้ขวนขวายในปฐวีกถา [๓๓]
๒. เรื่องพระเถระผู้เจริญมรีจิกัมมัฏฐาน [๓๔]
๓. เรื่องพระเจ้าวิฑูฑภะ [๓๕]
๔. เรื่องนางปติปูชิกา [๓๖]
๕. เรื่องโกสิยเศรษฐผู้มีความตระหนี่ [๓๗]
๖. เรื่องปาฏิกาชีวก [๓๘]
๗. เรื่องฉัตตปาณิอุบาสก [๓๙]
๘. เรื่องนางวิสาขา [๔๐]
๙. เรื่องปัญหาของพระอานนทเถระ [๔๑]
๑๐. เรื่องถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสสปเถระ [๔๒]
๑๑. เรื่องปรินิพพานของพระโคธิกเถระ [๔๓]
๑๒. เรื่องครหทินน์ [๔๔]

.. สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปุปผวรรค จบ.  
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 13อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 14อ่านอรรถกถา 25 / 15อ่านอรรถกถา 25 / 440
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------  
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก  
บันทึก  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com