ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 12อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 13อ่านอรรถกถา 25 / 14อ่านอรรถกถา 25 / 440
อ่านอรรถกถาหน้าต่างที่ [๑] [๒] [๓] [๔] [๕] [๖] [๗] [๘] [๙]
สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท จิตตวรรค

อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อ [๑๓]
๓. จิตตวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๙ เรื่อง
๑. เรื่องพระเมฆิยเถระ [๒๔]
๒. เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง [๒๕]
๓. เรื่องอุกกัณฐิตภิกษุ [๒๖]
๔. เรื่องพระภาคิไนยสังฆรักขิตเถระ [๒๗]
๕. เรื่องพระจิตตหัตถเถระ [๒๘]
๖. เรื่องภิกษุผู้ปรารภวิปัสสนา [๒๙]
๗. เรื่องพระปูติคัตตติสสเถระ [๓๐]
๘. เรื่องนันทโคปาลกะ [๓๑]
๙. เรื่องพระโสไรยเถระ [๓๒]

.. สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท จิตตวรรค จบ.  
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 12อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 13อ่านอรรถกถา 25 / 14อ่านอรรถกถา 25 / 440
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------  
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก  
บันทึก  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com