ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 26อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 27อ่านอรรถกถา 25 / 28อ่านอรรถกถา 25 / 440
อ่านอรรถกถาหน้าต่างที่ [๑] [๒] [๓] [๔] [๕] [๖] [๗] [๘]
สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท โกธวรรค

อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อ [๒๗]
๑๗. โกธวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๘ เรื่อง
๑. เรื่องเจ้าหญิงโรหิณี [๑๗๔]
๒. เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง [๑๗๕]
๓. เรื่องอุตตราอุบาสิกา [๑๗๖]
๔. เรื่องปัญหาของพระโมคคัลลานเถระ [๑๗๗]
๕. เรื่องปัญหาที่ภิกษุทูลถาม [๑๗๘]
๖. เรื่องนางปุณณทาสี [๑๗๙]
๗. เรื่องอตุลอุบาสก [๑๘๐]
๘. เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์ [๑๘๑]

.. สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท โกธวรรค จบ.  
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 26อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 27อ่านอรรถกถา 25 / 28อ่านอรรถกถา 25 / 440
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------  
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก  
บันทึก  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com