ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 33อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 34อ่านอรรถกถา 25 / 35อ่านอรรถกถา 25 / 440
อ่านอรรถกถาหน้าต่างที่ [๑] [๒] [๓] [๔] [๕] [๖] [๗] [๘] [๙] [๑๐] [๑๑] [๑๒]
สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ตัณหาวรรค

อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อ [๓๔]
๒๔. ตัณหาวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๑๒ เรื่อง
๑. เรื่องปลาชื่อกปิละ [๒๔๐]
๒. เรื่องนางลูกสุกร [๒๔๑]
๓. เรื่องวิพภันตกภิกษุ [๒๔๒]
๔. เรื่องเรือนจำ [๒๔๓]
๕. เรื่องพระนางเขมา [๒๔๔]
๖. เรื่องบุตรเศรษฐีชื่ออุคคเสน [๒๔๕]
๗. เรื่องจูฬธนุคคหบัณฑิต [๒๔๖]
๘. เรื่องมาร [๒๔๗]
๙. เรื่องอุปกาชีวก [๒๔๘]
๑๐. เรื่องท้าวสักกเทวราช [๒๔๙]
๑๑. เรื่องเศรษฐีผู้ไม่มีบุตร [๒๕๐]
๑๒. เรื่องอังกุรเทพบุตร [๒๕๑]

.. สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ตัณหาวรรค จบ.  
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 33อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 34อ่านอรรถกถา 25 / 35อ่านอรรถกถา 25 / 440
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------  
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก  
บันทึก  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com