ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1003อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1010อ่านอรรถกถา 19 / 1023อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อินทริยสังยุตต์ ชราวรรคที่ ๕
๑๐. สัทธาสูตร

               อรรถกถาสัทธาสูตรที่ ๑๐               
               สัทธาสูตรที่ ๑๐. คำว่า อิเม โข เต ธมฺมา ได้แก่ มรรค ๓ เบื้องบนที่พร้อมกับวิปัสสนา.
               คำว่า ธรรมเหล่าใดที่ข้าพเจ้าฟังมาก่อนแล้วเทียว ได้แก่ ธรรมเหล่าใดของพวกท่านที่กำลังกล่าวอยู่ว่า อินทรีย์แห่งอรหัตผลมีอยู่ทีเดียว เป็นธรรมที่ข้าพเจ้าได้ฟังมาก่อนแล้ว.
               คำว่า และถูกต้องด้วยกาย คือ และถูกต้องคือได้เฉพาะด้วยนามกาย.
               คำว่า และเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญา คือ และเห็นแจ้งแทงตลอดอย่างยิ่งด้วยปัญญาเครื่องพิจารณา.
               คำว่า พระเจ้าข้า ก็ศรัทธาอันใดของเขา คือ ศรัทธาอันไหนนี้ คือศรัทธาที่ประกอบด้วยอินทรีย์ทั้ง ๔ อย่างที่ตรัสไว้ในหนหลังแล้ว. ก็แหละ ศรัทธาเป็นศรัทธาสำหรับพิจารณา.
               จริงอยู่ สัมปยุตตศรัทธาเป็นศรัทธาที่เจือกัน. ปัจจเวกขณศรัทธาเป็นโลกิยะอย่างเดียว.
               คำที่เหลือทุกบทตื้นทั้งนั้นแล.

               จบอรรถกถาสัทธาสูตรที่ ๑๐               
               จบชราวรรควรรณนาที่ ๕               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. ชราสูตร
                         ๒. อุณณาภพราหมณสูตร
                         ๓. สาเกตสูตร
                         ๔. ปุพพโกฏฐกสูตร
                         ๕. ปุพพารามสูตรที่ ๑
                         ๖. ปุพพารามสูตรที่ ๒
                         ๗. ปุพพารามสูตรที่ ๓
                         ๘. ปุพพารามสูตรที่ ๔
                         ๙. ปิณโฑลภารทวาชสูตร
                         ๑๐. สัทธาสูตร

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อินทริยสังยุตต์ ชราวรรคที่ ๕ ๑๐. สัทธาสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1003อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1010อ่านอรรถกถา 19 / 1023อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=5886&Z=5948
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=7075
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=7075
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :