ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1065อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1066อ่านอรรถกถา 19 / 1068อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อินทริยสังยุตต์ โพธิปักขิยวรรคที่ ๗
๔. อาสวักขยสูตร

               อรรถกถาโพธิปักขิยวรรคที่ ๗               
               ในโพธิปักขยวรรคที่ ๗. ผล ๗ อย่างเป็นส่วนเบื้องต้น.
               บรรดาผลทั้ง ๗ อย่างนั้น ผล ๒ อย่างในหนหลัง ทำให้เป็นต้นแล้ว ก็เป็นของเจือกัน.
               คำที่เหลือในพระสูตรนี้ และคำทั้งหมดนอกจากนี้ ล้วนแต่ตื้นทั้งนั้นแล.

               จบอรรถกถาโพธิปักขิยวรรคที่ ๗               
               จบอรรถกถาอินทริยสังยุตที่ ๔               
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อินทริยสังยุตต์ สูกรขาตวรรคที่ ๖                ๘. สูกรขาตาสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1052                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค                พลสังยุตต์ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1099

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อินทริยสังยุตต์ โพธิปักขิยวรรคที่ ๗ ๔. อาสวักขยสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1065อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1066อ่านอรรถกถา 19 / 1068อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=6163&Z=6174
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :