ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext book chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 45 : PALI ROMAN Nid.A.1 (saddhammapaj.)

           16. Sariputtasuttaniddesavannana
  [190] Solasame na me ditthoti sariputtasuttaniddeso. Tattha ito pubbeti
ito sankassanagare otaranato pubbe. Vagguvadoti sundaravado. Tusita ganimagatoti
tusita kaya cavitva matukucchim agatatta tusita agato. Ganacariyatta gani.
Santutthatthena va tusitasankhata devaloka ganim agato, tusitanam va arahantanam
ganim agatoti.
  Imina cakkhunati imina attabhavapariyapannena pakatimamsacakkhuna. Imina
attabhavenati imina pacchimena attabhavena. Tavatimsabhavaneti tavatimsadevaloke.
Paricchattakamuleti kovilararukkhassa hettha. Pandukambalasilayanti rattakambalasadisa-
pasanapitthe. Vassam vutthoti vutthavasso. Devaganaparivutoti devasanghena parivarito.
Otinnoti avatinno. Imam dassanam pubbeti annatra imamha dassana pubbe.
Na ditthoti annada na ditthapubbo.
  Khattiyassa vati khattiyassa vadantassa na suto. Brahmanadisupi eseva nayo.
  Madhuravadotiadisu byanjanasampannam madhuram vadatiti madhuravado. Pemajanakam pemaraham
vadatiti pemaniyavado. Hadayangamacitte thapanayogyam 1- vadatiti hadayangamavado.
Karavikasakunasaddo viya madhuraghoso assati karavikarutamanjughoso. Vissattho cati
apalibuddho tattha tattha alaggamano. 2- Vinneyyo cati suvijaneyyo ca. Manju cati
madhuro ca. Savaniyo cati kannasukho ca. Bindu cati ghano ca. Avisari cati na patthato
ca. Gambhiro cati na uttano ca. Ninnadi cati ghosavanto ca. Assati assa
satthuno. Bahiddha parisayati parisato bahi. Na niccharatiti na nikkhamati. Kimkarana?
evarupo madhurasaddo nikkarana ma vinassatuti. Brahmassaroti anne chinnassarapi
@Footnote: 1 ka. pavisana...... 2 Si.,cha.Ma. apakkhalano
Bhinnassarapi kakassarapi honti, ayam pana mahabrahmuno sarasadisena sarena
samannagato. Mahabrahmuno hi pittasemhehi apalibuddhatta saro visuddho hoti,
bhagavatapi katakammam tassa 1- vatthum sodheti, vatthuno suddhatta nabhito patthaya
samutthahanto saro visuddho atthangasamannagatova samutthati. Karaviko viya bhanatiti
karavikabhani, mattakaravikarutamanjughosoti attho.
  Taretiti akhemantam thanam atikkameti. Uttaretiti khemantabhumim papento 2-
tareti. Nittaretiti akhemantatthanato nikkhamento tareti. Pataretiti
pariggahetva tareti, hatthena pariggahetva viya taretiti attho. Sabbametam
taranuttaranadikhemantatthane thapanamevati aha "khemantabhumim sampapeti"ti. Satteti
veneyyasatte. Mahagahanataya mahanatthataya dunnitthariyataya 3- ca jatiyeva kantaro
jatikantaro, tam jatikantaram.
  Ganassa sussusatiti gano assa vacanam sussusati sunati upalakkheti. Sotam
odahatiti sotukamyataya sotam avadahati patitthapeti. Anna cittam upatthapetiti
natukamacittam panidahati. Ganam akusala vutthapetvati janasamuham akosallasambhuta
akusala utthapetva. 4- Kusale patitthapetiti kosallasambhute kusale thapeti. Sanghiti
rasivasena sangho assa atthiti sanghi. Parisavasena gano assa atthiti gani.
Ganassa acariyoti ganacariyo.
  [191] Dutiyagathaya sadevakassa lokassa, yatha dissatiti sadevakassa lokassa
viya manussanampi dissati. Yatha va dissatiti tacchato aviparitato dissati. Cakkhumati
uttamacakkhuma. Ekoti pabbajjasankhatadihi eko. Ratinti nekkhammaratyadim.
  Patirupakoti suvannapatirupako kundalo. Mattikakundalovati mattikaya
@Footnote: 1 cha.Ma. ayam patho na dissati 2 cha.Ma. upanento 3 Ma. dunnittaranutaya 4 ka.
@vutthapetva
Katakundalo viya. Lohaddhamasova suvannacchannoti suvannena paticchanno
lohamasako viya. Parivaracchannati parivarena chadita. Anto asuddhati abbhantarato
ragadihi aparisuddha. Bahi sobhamanati civaradihi bahirato sundaRa.
  Akappitairiyapatha cati asajjitairiyapatha. 1- Panidhisampannati paripunnapatthana.
  Visuddhasaddoti parisuddhakittisaddo, yathabhutathutighosoti attho.
Gatakittisaddasilokoti kittisaddanca silokanca gahetva caranasilo. Kattha 2-
visuddhasaddoti ce? "nagabhavane ca supannabhavane ca"tiadina nayena vittharetva
vuttatthane. Tato ca bhiyyoti tato vuttappakarato ca veneyyavasena atirekataropi
dissati.  sabbam ragatamanti sakalam ragandhakaram. Dosatamadisupi eseva nayo.
Andhakarananti pannalokanivaranakaranam. Acakkhukarananti pannacakkhuno akaranam.
Annanakarananti nanena ajananakaranam. Pannanirodhikanti pannanayananasakam.
Vighatapakkhikanti pilakotthasikam. Anibbanasamvattanikanti apaccayaamatanibbanatthaya na
samvattanikam.
  Sabbantam tena bodhinanena bujjhiti tam sakalam tena catumaggananavasena
bujjhi. Pathamamaggavasena jani anubujjhi. Dutiyamaggavasena puna annasi pativijjhi.
Tatiyamaggavasena pativedham papuni sambujjhi. Catutthamaggavasena nissesapativedhena
samma bujjhi. Adhigacchi phusesi 3- sacchakasiti etam tayam phalavasena yojetabbam.
Pathamadutiyavasena patilabhi. Tatiyavasena nanaphassena phusi. Catutthavasena paccakkham akasi.
Atha va ekekaphalassa tayopi labbhanti eva.
  Nekkhammaratinti pabbajjadini nissaya uppannaratim. Vivekaratinti
kayavivekadimhi uppannaratim. Upasamaratinti kilesavupasame ratim. Sambodhiratinti
maggam paccavekkhantassa uppannaratim.
@Footnote: 1 ka. anissajjita... 2 Si. katthaci 3 cha.Ma. phassesi
  [192] Tatiyagathaya bahunnamidha 1- baddhananti idha bahunnam khattiyadinam
sissanam. Sissa hi acariyapatibaddhavuttitta "baddha"ti vuccanti. Atthi panhena
agamanti atthiko panhena agatomhi, atthikanam va panhena agamanam, panhena
atthi agamanam vati.
  Buddhoti padassa abhavepi tam buddhanti pade yo so buddho, tam niddisitukamena
"buddho"ti vuttam. Sayambhuti upadesam vina sayameva bhuto. Anacariyakoti sayambhupadassa
atthavivaranam. Yo hi acariyam vina samam 2- saccani pativijjhati, so sayambhu nama
hotiti. Pubbe ananussutesutiadi anacariyakabhavassa atthappakasanam. Ananussutesuti
acariyato 3- ananussutesu. Samanti sayameva. Abhisambujjhiti bhusam samma pativijjhi.
Tattha ca sabbannutam papuniti tesu ca saccesu sabbannubhavam papuni. Yatha
saccani pativijjhanta sabbannu honti, tatha saccanam patividdhatta evam vuttam.
"sabbannutam patto"tipi patho. Balesu ca vasibhavanti dasasu ca tathagatabalesu
issarabhavam papuni. Yo so evambhuto, so buddhoti vuttam hoti. Tattha
sabbadhammesu appatihatanananimittanuttaravimokkhadhigamaparibhavitakkhandhasantanam upadaya
pannattiko, sabbannutapadatthanam va saccabhisambodhimupadaya pannattiko
sattaviseso buddho. Ettavata atthato buddhavibhavana kata hoti.
   Idani byanjanato vibhavento "buddhoti kenatthena buddho"tiadimaha. Tattha
yatha loke avaganta "avagato"ti vuccati, evam bujjhita saccaniti buddho. Yatha
pannasosa vata "pannasusa"ti vuccanti, evam bodheta pajayati buddho.
Sabbannutaya buddhoti sabbadhammabujjhanasamatthaya buddhiya buddhoti vuttam hoti.
Sabbadassavitaya buddhoti sabbadhammanam nanacakkhuna ditthatta buddhoti vuttam
hoti. Anannaneyyataya buddhoti annena abodhaniyato sayameva buddhatta buddhoti
@Footnote: 1 cha.Ma. bahunamidha 2 cha.Ma. ayam patho na dissati 3 Si. acariyam
Vuttam hoti. Visavitaya buddhoti nanagunavikasanato 1- padumamiva vikasanatthena
buddhoti vuttam hoti. Khinasavasankhatena buddhotiadihi chavi pariyayehi
cittasankocakaradhammappahanena niddaya vibuddho puriso viya sabbakilesaniddaya
vibuddhatta buddhoti vuttam hoti. Sankha sankhatanti atthato ekatta sankhatenati
vacanassa kotthasenati attho. Tanhalepaditthilepabhavena nirupalepasankhatena savasananam
sabbakilesanam pahinatta ekantavacanena visesetva vuttam. Ekantanikkilesoti
ragadosamohavasesehi sabbakilesehi nikkileso.
   Ekayanamaggam gatoti buddhoti gamanatthanam dhatunam bujjhanatthatta bujjhanatthapi
dhatuyo gamanattha honteva, tasma ekayanamaggam gatatta buddhoti vuttam hoti.
Ekayanamaggo cettha:-
   "maggo pantho patho pajjo anjasam vatumayanam
       nava uttarasetu ca   kullo ca bhisi sankamo"ti 2-
maggassa bahusu namesu ayananamena vuttamagganamena vutto. Tasma ekamaggabhuto
maggo, na dvedhapathabhutoti attho. Atha va ekena ayitabbo maggoti ekayanamaggo.
Ekenati ganasanganikam pahaya pavivittena. Ayitabboti patipajjitabbo, ayanti va
etenati ayano, samsarato nibbanam gacchantiti attho. Ekesam ayanoti ekayano.
Ekesanti setthanam. Sabbasattasettha ca sammasambuddha, tasma ekesam 3- maggabhuto
sammasambuddhanam ayanabhuto maggoti vuttam hoti. Ayatiti va ayano, gacchati pavattatiti
attho. Ekasmim ayano maggoti ekayanamaggo. Ekasmimyeva buddhasasane pavattamano
maggo, na annatthati vuttam hoti. Api ca ekam ayatiti ekayano. Pubbabhage
nanamukhabhavananayappavattopi aparabhage ekam nibbanameva gacchatiti vuttam hoti,
tasma ekayanamaggoti ekanibbanagamanamaggoti attho.
@Footnote: 1 Si.,ka. nanagunavisavanato 2 khu.cula. 30/101/211 3 ka. etesam
   Eko anuttaram sammasambodhim abhisambuddhoti na parehi buddhatta buddho,
kim tu sayameva anuttaram sammasambodhim abhisambuddhatta buddhoti vuttam
hoti. Abuddhivihatatta 1- buddhipatilabhatta buddhoti buddhi buddham bodhoti
pariyayavacanametam. Tattha yatha "nilarattagunayoga nilo pato, ratto pato"ti vuccati,
evam buddhagunayoga "buddho"ti napetum vuttam hoti. 2-
   Tato param buddhoti netam namantiadi "atthamanugata ayam pannatti"ti napanattham
vuttam. Tattha mitta sahaya. Amacca bhacca. Nati pitupakkhika. Salohita
matupakkhika. Samana pabbajjupagata. Brahmana bhovadino, samitapapabahitapapa
va. Devata sakkadayo brahmano ca. Vimokkhantikanti vimokkho arahattamaggo,
vimokkhassa anto arahattaphalam, tasmim vimokkhante bhavam vimokkhantikam namam.
Sabbannubhavo hi arahattamaggena sijjhati, arahattaphalodaye siddham hoti. Tasma
sabbannubhavo vimokkhante bhavo hoti. Tam nemittikampi namam vimokkhante bhavam nama
hoti. Tena vuttam "vimokkhantikametam buddhanam bhagavantanan"ti. Bodhiya mule
saha sabbannutannanassa patilabhati mahabodhirukkhamule yathavuttakkhane
sabbannutannanassa patilabhena saha. Sacchika pannattiti arahattaphalasacchikiriyaya
sabbadhammasacchikiriyaya va jata pannatti. Yadidam buddhoti pannatti. Ayam byanjanato
buddhavibhavana. Ito param vahassetam bharanti pariyosanam tattha tattha vuttanayatta
yathapalimeva niyyati.
   [193] Catutthagathaya vijigucchatoti jatiadihi attiyato. Rittamasananti
vivittam mancapitham. Pabbatanam guhasu vati pabbataguhasu va rittamasanam bhajatoti
sambandhitabbam.
@Footnote: 1 ka. buddhipatilabha 2 cha.Ma. ayam patho na dissati
   Jatiya vijigucchatoti jatim vijigucchato. Jaraya. Byadhinatiadisu eseva nayo.
Bhajatoti evamadisu bhajatoti bhajantassa. Sevatoti sevantassa. Nisevatoti samma
sevantassa. Samsevatoti punappunam sevantassa. Patisevatoti upagantva sevantassa.
Pabbatapabbharati pabbatakucchiyo.
   [194] Pancamagathaya uccavacesuti hinappanitesu. Sayanesuti viharadisu
senasanesu. Kivanto tattha bheravati 1- kittaka tattha bhayakarana. "kuvanto"tipi
patho, kujantoti cassa attho.
   Kuvantoti saddayanto. Kujantoti abyattasaddam 2- karonto. Nadantoti
ukkutthim karonto. Saddam karontoti vacam bhasanto. Katiti puccha. Kittakati
pamanapuccha. Kivatakati paricchedapuccha. Kivabahukati pamanaparicchedapuccha. Te
bheravati ete bhayajananupaddava bhayarammana. Kivabahukati pucchite arammane dassetum
"siha byaggha dipi"tiadihi vissajjesi. 3-
   [195] Chatthagathaya kati parissayati kittaka upaddava. Agatam disanti
nibbanam. Tam hi agatapubbatta agatam, niddisitabbato disa cati. Tena vuttam
"agatam disan"ti. "amatam disan"tipi patho. Abhisambhaveti abhisambhaveyya. Pantamhiti
pariyante.
   Agatapubba sa disati ya disa supinantenapi agatapubba. 4- Na sa disa
gatapubbati esa disa vuttanayena agatapubba. Imina dighena addhunati anena
dighakalena.
   Samatittikanti antomukhavattilekham papetva samabharitam. Anavasekanti anavasincanakam
aparisincanakam katva. Telapattanti pakkhittatelam telapattam. Parihareyyati hareyya
@Footnote: 1 ka. asanesuti 2 ka. givantoti kujanto, kivanitotipi patho 3 ka. appasaddam
@4 cha.Ma. na gatapubba
Adaya gaccheyya. Evam sacittamanurakkheti tam telabharitam pattam viya attano cittam
kayagataya satiya gocare ceva sampayuttasatiya cati ubhinnam antare pakkhipitva
yatha muhuttampi bahiddha gocare na vikkhipati, tatha pandito yogavacaro rakkheyya
gopeyya. 1- Kimkarana? etassa hi:-
       dunniggahassa lahuno   yatthakamanipatino
       cittassa damatho sadhu   cittam dantam sukhavaham. 2-
   Tasma:-
       sududdasam sunipunam     yatthakamanipatinam
       cittam rakkhetha medhavi  cittam guttam sukhavaham. 2-
   Idam hi:-
       durangamam ekacaram    asariram guhasayam
       ye cittam sannamessanti  mokkhanti marabandhana. 2-
   Itarassa pana:-
       anavatthitacittassa    saddhammam avijanato
       pariplavapasadassa    panna na paripurati. 3-
   Thirakammatthanasahayassa pana:-
       anavassutacittassa    ananvahatacetaso
       punnapapapahinassa    natthi jagarato bhayam. 3-
@Footnote: 1 cha.Ma. gopayeyya 2 khu.dha. 25/35-37/22 3 khu.dha. 25/38-39/23
  Tasma etam:-
       phandanam capalam cittam    durakkham 1- dunnivarayam
       ujum karoti medhavi   usukarova tejanam. 2-
Evam ujum karonto sacittamanurakkhe.
  Patthayano disam agatapubbanti imasmim kayagatasatikammatthane kammam
arabhitva anamatagge samsare agatapubbam disam patthento vuttanayena sakacittam
rakkheyyati attho. Ka panesa disa nama:-
       "matapita disa pubba acariya dakkhina disa
       puttadara disa paccha  mittamacca ca uttaRa.
       Dasakammakara hettha  uddham samanabrahmana
       eta disa namasseyya  alamatto kule gihi"ti 3-
ettha tava matapitadayo "disa"ti vutta.
          "disa catasso vidisa catasso
          uddham adho dasa disa imayo
          katamam disam titthati nagaraja
          yamaddasa supine chabbisanan"ti 4-
ettha puratthimadibheda disava "disa"ti vutta.
          "agarino annadapanavatthada
          avhayikatampi disam vadanti
@Footnote: 1 cha.Ma. durakkham 2 khu.dha. 25/33/22 3 di.pa. 11/273/167 4 khu.ja. 27/104/395
          Esa disa parama setaketu
          yam patva dukkhi sukhino bhavanti"ti 1-
ettha nibbanam "disan"ti vuttam. Idhapi tadeva adhippetam. Tanhakkhayam
viragantiadihi dissati apadissati tasma "disa"ti vuccati. Anamatagge pana samsare
kenaci balaputhujjanena supinenapi agatapubbataya "agatapubba disa nama"ti vuccati. Tam
patthayantena kayagatasatiya yogo karaniyo. 2- Vajatotiadisu ettha magguppadato
samipam vajato. Thitikkhane gacchato. Phaladassanato 3- abhikkamato. 4-
  Anteti antamhi thite. Panteti vanagahanagambhire thite. Pariyanteti durabhavena
pariyante thite. Selanteti pabbatanam ante. Vananteti vanaghatanam ante. Nadanteti
nadinam ante. Udakanteti udakanam pariyante. Yattha na kasiyati na vapiyatiti yasmim
kasananca vapananca na kariyati. Janantam 5- atikkamitva thite. Manussanam anupacareti
kasanavapanavasena manussehi anupacaritabbe senasane.
  [196] Sattamagathaya kyassa byappathayo assuti kidisani tassa vacanani
assu.
  Musavadam pahayati ettha musati visamvadanapurekkharassa atthabhanjanako
vacipayogo kayappayogo va. Visamvadanadhippayena panassa paravisamvadakakayavacipayoga-
samutthapika cetana musavado. Aparo nayo:- musati abhutam ataccham vatthu, vadoti
tassa bhutato tacchato vinnapanam. Lakkhanato pana atatham vatthum tathato param vinnapetukamassa
tathavinnattisamutthapika cetana musavado. So yamattham bhanjati, tassa appataya
appasavajjo, mahantataya mahasavajjo. Api ca gahatthanam attano santakam adatukamataya
"natthi"tiadinayappavatto appasavajjo, sakkhina hutva
@Footnote: 1 khu.ja. 27/9/144 2 cha.Ma. karaniyoti 3 Si. phale dassanato, cha.Ma. phalodayato
@4 cha.Ma. atikkamato 5 Si.,Ma. vanantam
Atthabhanjanattham vutto mahasavajjo. Pabbajitanam appakampi telam va sappim va
labhitva hasadhippayena "ajja game telam nadi manne sandati"ti puranakathanayena
pavatto appasavajjo, aditthamyeva pana ditthantiadina nayena vadantanam mahasavajjo.
  Tassa cattaro sambhara honti:- atatham vatthu visamvadanacittam tajjo vayamo
parassa tadatthavijanananti. Eko payogo sahatthikova. So ca kayena va kayapatibaddhena
va vacaya va paravisamvadakakiriyakarane datthabbo. Taya ce kiriyaya paro tadattham 1-
janati, ayam kiriyasamutthapika cetanakkhaneyeva musavadakammuna bajjhati.
  Saccam vadatiti saccavadi. Saccena saccam sandahati ghatetiti saccasandho, na
antarantara musa vadatiti attho. Yo hi puriso kadaci musa vadati, kadaci
saccam, tassa musavadena antarikataya saccam saccena na ghatiyati, tasma na so
saccasandho. Ayam pana na tadiso, jivitahetupi musa avatva saccena saccam
sandahatiyevati saccasandho.
  Thetoti thiro, thirakathoti attho. Eko puggalo haliddirago viya thusarasimhi
nikhatakhanu viya assapitthe thapitakumbhandamiva ca na thirakatho hoti. Eko
pasanalekha viya indakhilo viya ca thirakatho hoti, asina sisam chindantepi
dvekatha na katheti. Ayam vuccati theto.
  Paccayikoti patiyayitabbo, 2- saddhayitabbakoti attho. Ekacco hi puggalo
na paccayiko hoti, "idam kena vuttam, asukena"ti vutte "ma tassa vacanam
saddahatha"ti vattabbatam apajjati. Eko paccayiko hoti, "idam kena vuttam,
asukena"ti
@Footnote: 1 cha.Ma. tamattham 2 cha.Ma. pattiyayitabbo
Vutte "yadi tena vuttam, idameva pamanam, idani upaparikkhitabbam natthi, evameva
idan"ti vattabbatam apajjati, ayam vuccati paccayiko. Avisamvadako lokassati taya
saccavaditaya lokam na visamvadetiti attho.
  Pisunam vacam pahayatiadisu yaya vacaya yassa tam vacam bhasati, tassa
hadaye attano piyabhavam parassa ca sunnabhavam karoti, sa pisunavaca. Yaya
pana attanampi parampi pharusam karoti, ya vaca sayampi pharusa, neva kannasukha
na hadayasukha vaca, 1- ayam pharusavaca. Yena sampham palapati niratthakam, so
samphappalaPo. Tesam mulabhutapi cetanapi pisunavacadinamameva labhati, sa eva
ca idha adhippetati.
   Tattha sankilitthacittassa paresam va bhedaya attano piyakamyataya va
kayavacipayogasamutthapika cetana pisunavaca. Sa yassa bhedam karoti, tassa appagunataya
appasavajja, mahagunataya mahasavajja.
   Tassa cattaro sambhara honti:- bhinditabbo paro, "iti ime nana
bhavissanti"ti 2- bhedapurekkharata va, "iti aham piyo bhavissami vissasiko"ti
piyakamyata va, tajjo vayamo, tassa tadatthavijanananti.
  Imesam bhedayati yesam itoti vuttanam santike sutam, tesam bhedaya. Bhinnanam
va sandhatati dvinnam mittanam va samanupajjhayakadinam va kenacideva karanena
bhinnanam ekamekam upasankamitva "tumhakam idise kule jatanam evam bahussutanam
idam na yuttan"tiadini vatva sandhanam katta. Anuppadatati sandhananuppadata,
dve jane samagge disva "tumhakam evarupe kule jatanam evarupehi gunehi
samannagatanam anucchavikametan"tiadini vatva dalhikammam kattati attho.
@Footnote: 1 cha.Ma. na hadayangama 2 cha.Ma. nana bhavissanti vina bhavissantiti
  Samaggo aramo assati samaggaramo, yattha samagga natthi, tattha vasitumpi
na icchatiti attho. "samaggaramo"tipi pali, ayamevattho. Samaggaratoti samaggesu
rato, te pahaya annatra gantumpi na icchatiti attho. Samagge disvapi sutvapi
nandatiti samagganandi. Samaggakaranim vacam bhasitati ya vaca satte samaggeyeva
karoti, tam samaggigunaparidipikameva vacam bhasati, na itaranti.
  Parassa mammacchedakakayavacipayogasamutthapika ekantapharusacetana pharusavaca.
Mammacchedakopi payogo cittasanhataya pharusavaca na hoti. Matapitaro hi kadaci
puttake evampi vadanti "cora vo khandakhandam 1- karontu"ti, uppalapattampi
ca nesam upari patantam na icchanti. Acariyupajjhaya ca kadaci nissitake evam
vadanti "kim ime ahirika anottappino caranti, niddhamatha ne"ti. Atha ca nesam
agamadhigamasampattim icchanti. Yatha ca cittasanhataya pharusavaca na hoti, evam
vacanasanhataya apharusavacapi na hoti. Na hi marapetukamassa "imam sukham
sayapetha"ti vacanam apharusavaca hoti, cittapharusataya panesa pharusavacava, sa
yam sandhaya pavattita. Tassa appagunataya appasavajja, mahagunataya mahasavajja.
Tassa tayo sambhara:- akkositabbo paro kupitacittam akkosanati.
  Nelati elam vuccati doso, nassa elanti nela, niddosati attho.
"nelango setapacchado"ti 2- ettha vuttanelam viya. 3- Kannasukhati byanjanamadhurataya
kannanam sukha, sucimukhavijjhanam viya 4- kannasulam na janeti. Atthamadhurataya sakalasarire
kopam ajanetva pemam janetiti pemaniya. Hadayam gacchati appatihannamana sukhena
cittam pavisatiti hadayangama. Gunaparipunnataya pure bhavati pori. Pure samvaddhanari
viya sukumaratipi pori. Purassa esatipi pori, nagaravasinam kathati attho.
Nagaravasino hi yuttakatha honti, pitimattam pitati bhatimattam bhatati vadanti.
@Footnote: 1 cha.Ma. khandakhandikam 2 khu.u. 25/65/206 3 ka. vuttasilam 4 cha.Ma. sucivijjhanam
@viya
Evarupi katha bahuno janassa kanta hotiti bahujanakanta. Kantabhaveneva bahuno
janassa manapa cittavuddhikarati bahujanamanapa.
  Anatthavinnapikakayavacipayogasamutthapika akusalacetana samphappalaPo. So
asevanamandataya appasavajjo, asevanamahantataya mahasavajjo. Tassa dve
sambhara:- bharatayuddhasitaharanadiniratthakakatha purekkharata, tatharupikathakathananca.
  Kalena vadatiti kalavadi, vattabbayuttakalam sallakkhetva vadatiti attho. Bhutam
taccham sabhavameva vadatiti bhutavadi. Ditthadhammikasamparayikaatthasannissitameva
katva vadatiti atthavadi. Navalokuttaradhammasannissitam katva vadatiti dhammavadi.
Samvaravinayapahanavinayasannissitam katva vadatiti vinayavadi. Nidhanam vuccati thapanokaso,
nidhanamassa atthiti nidhanavati, hadaye nidhatabbayuttam vacam bhasitati attho.
Kalenati evarupim bhasamanopi ca "aham nidhanavatim vacam bhasissami"ti na akalena bhasati,
yuttakalam pana avekkhitvava 1- bhasatiti attho. Sapadesanti saupamam, sakarananti
attho. Pariyantavatinti paricchedam dassetva yathassa paricchedo pannayati, evam
bhasatiti attho. Atthasanhitanti anekehipi nayehi vibhajantena pariyadatum
asakkuneyyataya atthasampannam. Yam va so atthavadi attham vadati, tena atthena
sahitatta atthasanhitam vacam bhasati, na annam nikkhipitva annam bhasatiti vuttam
hoti.
  Catuhi vacisucaritehiti "musavadam pahaya"tiadina nayena vuttehi catuhi vacahi
yuttehi sutthu caritehi. Samannagatoti aparihino. Catudosapagatam vacam bhasatiti
appiyadihi catuhi dosehi apagatam parihinam vacam bhasati.
  Atthi agocaroti kincapi thero samanacaram samanagocaram kathetukamo "atthi
agocaro, atthi gocaro"ti padam uddhari, yatha pana maggakusalo puriso maggam acikkhanto
@Footnote: 1 cha.Ma. apekkhitvava
"vamam munca, dakkhinam ganha"ti pathamam muncitabbam sabhayamaggam 1- uppathamaggam
acikkhati, paccha gahetabbam khemamaggam ujumaggam, evameva maggakusalapurisasadiso
dhammasenapati pathamam pahatabbam buddhapatikuttham agocaram acikkhitva paccha gocaram
acikkhitukamo "katamo agocaro"tiadimaha. Purisena hi acikkhitamaggo sampajjeyya
va na va, tathagatena acikkhitamaggo apannako indavissattham vajiram viya avirajjhanako
nibbananagaramyeva samosarati. Tena vuttam "puriso maggakusaloti kho tissa tathagatassetam
adhivacanam arahato sammasambuddhassa"ti. 2-
  Yasma va sasisam nhanena pahinasedamalajallikassa purisassa malagandha-
vilepanadivibhusanavidhanam viya pahinapapadhammassa kalyanadhammasamayogo sampannarupo
hoti, tasma sedamalajallikam viya pahatabbam pathamam agocaram acikkhitva
pahinasedamalajallikassa malagandhavilepanadivibhusanavidhanam viya paccha gocaram
acikkhitukamopi "katamo agocaro"tiadimaha.
  Tattha gocaroti pindapatadinam atthaya upasankamitum yuttatthanam. Ayuttatthanam
agocaro. Vesiya gocaro assati vesiyagocaro, mittasanthavavasena
upasankamitabbatthananti attho. Tattha vesiya nama rupupajiviniyo yena kenacideva
sulabhajjhacarata 3- mittasanthavasinehavasena upasankamanto vesiyagocaro nama hoti.
Tasma evam upasankamitum na vattati. Kimkarana? arakkhavipattito. Evam
Upasankamantassa hi cirarakkhitagopitopi samanadhammo katipaheneva nassati. Sacepi
na nassati, garaham labhati. Dakkhinavasena pana upasankamantena satim upatthapetva
upasankamitabbam.
  Vidhava vuccanti matapatika va pavutthapatika va. Thullakumariyoti 4- mahallika
@Footnote: 1 ka. paravattayamaggam 2 sam.kha. 17/84/87 3 ka. sulabhajjhacara ta 4 ka. thulakumariyo
Anivitthakumariyo. 1- Pandakati lokamisanissitakathabahula ussannakilesa
avupasantaparilaha napumsaka. Tesam sabbesampi upasankamane adinavo vuttanayeneva
veditabbo. Bhikkhunisupi eseva nayo. Api ca bhikkhu nama ussannabrahmacariya
honti, tatha bhikkhuniyo. Te annamannam santhavavasena katipaheneva rakkhitagopitasamanadhammam
nasenti. Gilanapucchakena pana gantum vattati. Bhikkhuna pupphani labhitva pujanatthayapi
ovadadanatthayapi gantum vattatiyeva.
  Panagaranti surapanagharam, 2- tam brahmacariyantarayakarehi 3- surasondehi
avivittam hoti. Tattha tehi saddhim santhavavasena 4- upasankamitum na vattati,
brahmacariyantarayo hoti. Samsattho viharati rajuhitiadisu rajanoti abhisitta va
hontu anabhisitta va, ye rajjamanusasanti. Rajamahamattati rajunam issariyasadisaya
mahatiya issariyamattaya samannagata. Titthiyati viparitadassana bahiraparibbajaka.
Titthiyasavakati bhattivasena tesam paccayadayaka, etehi saddhim samsaggajato hotiti
attho.
  Ananulomikena samsaggenati ananulomikasamsaggo nama tissannam sikkhanam ananulomo
paccanikasamsaggo. Yena brahmacariyantarayam pannattivitikkamam sallekhaparihaninca
papunati. Seyyathidam? rajarajamahamattehi saddhim sahasokita sahanandita samasukhadukkhata
uppannesu kiccakaraniyesu attana yogam 5- apajjanata titthiyatitthiyasavakehi
saddhim ekacchandarucisamacarata ekacchandarucisamacarabhavavaho va sinehabahumanasanthavo.
Tattha rajarajamahamattehi saddhim samsaggo brahmacariyantarayakaro, itarehi
titthiyasavakehi tesam laddhiggahanam. Tesam pana vadam bhinditva attano laddhim
ganhapetum samatthena upasankamitum vattati.
  Idani aparenapi pariyayena agocaram dassetum "yani va pana tani kulani"tiadi
araddham. Tattha assaddhatiti buddhadisu saddhavirahitani. Tani "buddho
@Footnote: 1 cha.Ma. anibbiddha... 2 ka. suragaram 3 ka. brahmacariyantarayam karoti
@4 Si.,cha.Ma. sahasondavasena 5 ka. voyogam
Sabbannu, dhammo niyyaniko, samgho suppatipanno"ti na saddahanti. Appasannaniti
cittam pasannam anavilam katum na sakkonti. Akkosakaparibhasakaniti akkosakani
ceva paribhasakani ca. "corosi, balosi, mulhosi, otthosi, gonosi, gadrabhosi,
apayikosi, nerayikosi, tiracchanagatosi, natthi tuyham sugati, duggatiyeva tuyham
patikankha"ti evam dasahi akkosavatthuhi akkosanti, "hotu, idani tam paharissama,
bandhissama, vadhissama"ti evam bhayadassanena paribhasanti cati attho.
  Anatthakamaniti attham na icchanti, anatthameva icchanti. Ahitakamaniti ahitameva
icchanti, hitam na icchanti. Aphasukamaniti phasukam na icchanti, aphasukameva
icchanti. Ayogakkhemakamaniti catuhi yogehi khemam nibbhayam 1- na icchanti, sabhayameva
icchanti. Bhikkhunanti ettha samanerapi sangaham gacchanti. Bhikkhuninanti ettha
sikkhamana samaneriyopi. Sabbesampi hi bhagavantam uddissa pabbajitananceva
saranagatananca 2- catunnampi parisanam tani anatthakamaniyeva. Tatharupani kulaniti
evarupani khattiyakuladini kulani. Sevatiti nissaya jivati. Bhajatiti upasankamati.
Payirupasatiti punappunam upasankamati. Ayam vuccatiti ayam vesiyadigocarassa
vesiyadiko rajadisamsatthassa rajadiko assaddhakuladisevakassa assaddhakuladiko cati
tippakaropi ayuttagocaro "agocaro"ti veditabbo.
  Tassa iminapi pariyayena agocarata veditabba:- vesiyadiko tava
pancakamagunanissayato agocaro veditabbo. Yathaha "ko ca bhikkhave bhikkhuno agocaro
paravisayo, yadidam panca kamaguna"ti. 3- Rajadiko jhananuyogassa 4- anupanissayato
labhasakkarasanicakkanipphadanato 5- ditthivipattihetuto ca, assaddhakuladiko
saddhahanicittapadosavahanato 6- agocaro.
@Footnote: 1 Ma. nibbanam 2 ka. samanagatananca 3 sam.maha. 19/372/128
@4 Si. jatanuyogassa 5 Si. sattavitakkanipphotanato
@6 Ma. saddhahanicittasantosavahanato
  Antaragharappavesadiko ca cakkhuna rupam disva nimittaggahadiko ca
saddhadeyyani bhojanani bhunjitva visukadassananuyogo ca panca kamaguna cati
catubbidhopi pana kilesuppattivasena agocaroti veditabbo.
  Ma bhikkhave agocare carathati caritum ayuttatthane ma caratha. Paravisayeti
sattuvisaye. Agocare bhikkhave caratanti ayuttatthane carantanam. "caran"tipi patho.
Lacchatiti labhissati passissati. Maroti devaputtamaropi maccumaropi. Otaranti
randham chiddam vivaram.
  Gocaraniddese na vesiyagocaro hotitiadini vuttapatipakkhavasena veditabbani.
Ayam pana viseso:- cattaro satipatthana gocaroti caritum yuttatthanavasena
catusatipatthana gocaro. Saketi attano santake. Pettike visayeti pitito agatavisaye.
  Araddhaviriyassati sammaupatthitacatusammappadhanaviriyavantassa. Thamavatoti 1-
balappattassa. Dalhaparakkamassati thiraviriyassa. Yassatthaya 2- pesitoti yena
arahattatthaya attabhavo pariccatto. Attatthe cati attano atthe arahattaphale
ca. Naye cati ariye atthangike magge ca. Lakkhane cati aniccadilakkhanapativedhe
ca. Karane cati hetumhi ca. Thanathane cati thane ca atthane ca, karanakarane
cati attho. Idani vittharetva dassetum "sabbe sankhara anicca"tiadimaha.
  [197] Atthamagathaya ekodi nipakoti ekaggacitto pandito.
  Jatarupassa olarikampi malam dhamatiti suvannassa thulam malam 3- aggisamyogena
niharati. Sandhamatiti samma niharati. Niddhamatiti apunabhavappattikam 4- katva niharati.
"jhapeti"ti keci vadanti. Majjhimakampiti tato sukhumatarampi. Sukhumakampiti
@Footnote: 1 cha.Ma. thamagatassati 2 ka. yassatta
@3 cha.Ma. jallam 4 Si. apunabhavantakam, Ma. apunabbhavuppattikam, ka. apunabhavattikam
Atisukhumatarampi. Evamevati opammasampatipadanam. Attano olarikepi kilese dhamatiti
kayaduccaritadike thulakilese viriyatapena niharati. Majjhimakepi kileseti
kamavitakkadike olarikasukhumanam majjhimakepi kilese. 1- Sukhumakepiti
nativitakkadike atisanhakepi kilese. Sammaditthiya micchaditthim dhamatiti saha
vipassanaya maggasampayuttaya sammaditthiya viparitasankhatam micchaditthim niharati.
Sammasankappadisupi eseva nayo.
  [198] Evam ayasmata sariputtena tihi gathahi bhagavantam thometva pancahi
gathahi pancasatanam sissanam atthaya senasanagocarasilavatadini pucchito 2- tamattham
pakasetum "vijigucchamanassa"tiadina nayena vissajjanamaraddham. 3- Tattha pathamagathaya
tavattho:- jatiadihi vijigucchamanassa 4- rittasanam sayanam sevato ve sambodhikamassa
sariputta bhikkhuno yadidam phasu yo phasuviharo yathanudhammam yo ca anudhammo, tante
pavakkhami yatha pajanam yatha pajananto vadeyya, evam vadamiti. Yam phasuviharanti yam
sukhaviharam. Asappayarupadassanenati itthirupadisamanasappayarupadassanena. Tam
bodhim bujjhitukamassati tam catumaggananasankhatam bodhim bujjhitum icchantassa.
Anubujjhitukamassati anurupaya patipattiya bujjhitukamassa. Pativijjhitukamassati
abhimukhe katva nibbijjhitukamassa. Sambujjhitukamassati pahinakilese
apaccagamanavasena samma bujjhitum icchantassa. 5- Adhigantukamassati papunitukamassa.
Sacchikatukamassati patilabhasacchikiriyaya pattukamassa. Atha va bujjhitukamassati
sotapattimaggananam natukamassa. Anubujjhitukamassati sakadagamimaggananam puna
natukamassa. Pativijjhitukamassati anagamimaggananam pativedhavasena natukamassa.
Sambujjhitukamassati arahattamaggananam samma natukamassa. Adhigantukamassati
@Footnote: 1 cha.Ma. ayam patho na dissati 2 Ma. pucchitva 3 ka. visajjanamaraddho
@4 cha.Ma. jiguccha... 5 ka. bujjhitukamassa
Catubbidhampi adhigantukamassa. Phusitukamassati nanaphusanaya phusitukamassa.
Sacchikatukamassati 1- paccavekkhanaya paccakkham kattukamassa.
  Catunnam magganam pubbabhage vipassanati catunnam ariyamagganam purimakotthase
uppannaudayabbayadivipassanananani.
  [199] Dutiyagathaya sapariyantacariti siladisu catusu pariyantesu caramano.
Damsadhipatananti pingalamakkhikananca sesamakkhikananca. Te hi tato tato adhipatitva
khadanti, tasma "adhipata"ti vuccanti. Manussaphassananti coradiphassanam.
  Cattaro pariyantati cattaro mariyada pariccheda. Antoputibhavam
paccavekkhamanoti abbhantare kucchitabhavam silavirahitabhavam olokayamano. Anto
silasamvarapariyante caratiti silasamvaraparicchedabbhantare carati vicarati. Mariyadam na
bhindatiti silamariyadam silaparicchedam na kopeti.
  Adittapariyayam paccavekkhamanoti adittadesanam 2- olokento.
Akkhabbhanjanavanapaticchadanaputtamamsupamam paccavekkhamanoti sakatikassa
akkhabbhanjanaupamanca, kutthabyadhino vananam paticchadanatelapilotikaupamanca,
kantarapatipannanam jayampatikanam 3- puttamamsakhadanaupamanca 4- olokento.
Bhaddekarattaviharam paccavekkhamanoti:-
       "atitam nanvagameyya  nappatikankhe anagatam
       tam ve `bhaddekaratto'ti santo acikkhate muni"ti 5-
evam vuttam bhaddekarattaviharam olokento. Ta uppatitva uppatitva khadantiti
nippatitva nippatitva khadanti.
@Footnote: 1 cha.Ma. phassitukamassati 2 vi.maha. 4/54/44, sam.kha. 17/61/58
@3 Si.,ka. jayampatikanam 4 sam.ni. 16/63/95 5 Ma.u. 14/280/249
  [200] Tatiyagathaya paradhammika nama satta sahadhammikavajja sabbepi te
bahiraka. Kusalanuesiti kusaladhamme anvesamano.
  Satta sahadhammike thapetvati bhikkhubhikkhunisikkhamanasamanerasamaneriupasaka-
upasikayo vajjetva. Athaparanipi atthi abhisambhotabbaniti aparanipi madditabbani
atthi samvijjanti.
  [201] Catutthagathaya atankaphassenati rogaphassena. Sitam athunhanti sitanca
unhanca. So tehi phuttho bahudhati so tehi atankadihi anekehi akarehi phuttho
samano. Anokoti abhisankharavinnanadinam anokasabhuto. Abbhantaradhatusankopavasena 1-
vati sarirabbhantare apodhatukkhobhavasena va annataradhatukkhobhavasena 2- va. Unhanti
sarirabbhantare tejodhatusankopavasena 3- unham bhavati. Abhisankharasahagatavinnanassati
kusalakusalacetanasampayuttacittassa. Okasam na karotiti avakasam patittham na karoti.
Avatthitasamadanoti otaritva gahako.
  [202] Evam "bhikkhuno vijigucchato"tiadihi tihi gathahi putthamattham
vissajjetva idani "kyassa byappathayo"tiadina nayena puttham vissajjento
"theyyam na kare"tiadimaha. Tattha phasseti phuseyya. Yadavilattam manaso vijannati
yam cittassa avilattam vijaneyya, tam sabbam "kanhassa pakkho"ti vinodayeyya.
  Adinnadanam pahayati ettha adinnassa adanam adinnadanam, parasamharanam 4-
theyyam corikati vuttam hoti. Tattha adinnanti parapariggahitam, yattha paro
yathakamakaritam apajjanto adandaraho anupavajjo ca hoti, tasmim parapariggahite
parapariggahitasannino tadadayakaupakkamasamutthapika theyyacetana adinnadanam. Tam
hine parassa santake appasavajjam, panite mahasavajjam. Kasma? vatthupanitataya.
@Footnote: 1 cha.Ma....dhatupakopavasena 2 cha.Ma. anna... 3 cha.Ma. tejodhatukkhobhavasena 4 ka. parassa
@haranam
Vatthusamatte sati gunadhikanam santake vatthusmim mahasavajjam, tam tam gunadhikam
upadaya tato tato hinagunassa santake vatthusmim appasavajjam.
  Tassa panca sambhara honti:- parapariggahitam, parapariggahitasannita, theyyacittam,
upakkamo, tena harananti. Pahayati imam adinnadanacetanasankhatam dussilyam
pajahitva. Pativiratoti pahinakalato patthaya tato dussilyato orato viratova.
Dinnameva adiyatiti dinnadayi. Cittenapi dinnameva patikankhatiti dinnapatikankhi.
Thenetiti theno, na thenena athenena. Athenattayeva sucibhutena. Attanati attabhavena,
athenam sucibhutam attabhavam katva viharatiti vuttam hoti. Ito param vuttanayameva.
  Mettayanavasena metti. Mettakaro mettayana. Mettaya ayitassa
mettasamangino cittassa bhavo mettayitattam. Anudayatiti anudaya, rakkhatiti attho.
Anudayakaro anudayana. Anudayitassa bhavo anudayitattam. Hitassa esanavasena hitesita.
Anukampanavasena anukampa. Sabbehipi imehi padehi upacarappanappattava metta
vutta. Vipulenati ettha pharanavasena vipulata datthabba. Bhumivasena pana tam mahaggatam.
Pagunavasena appamanam. Sattarammanavasena ca appamanam. Byapadapaccatthikappahanena
averam. Domanassappahanato abyapajjham, 1- niddukkhanti vuttam hoti.
  Avilanti appasannam. Lulitanti kalalam. Eritanti asannitthanam. Ghattitanti
arammanena ghattanamapaditam. Calitanti kampamanam. Bhantanti vibbhantam. Avupasantanti
anibbutam.
  Yo so maroti evamadisu mahajanam anatthe niyojetva maretiti maro.
Kanhakammatta kanho. Kamavacarissaratta adhipati. Maranam papanato antagu. Muncitum
appadanatthena namuci. Marassa balisanti marabalisam. Vattasannissitatthena marassa
@Footnote: 1 cha.Ma. abyapajjam
Amisanti maramisam. Vasavattapanatthena 1- marassa visayoti maravisayo. Gocaratthena
marassa nivasoti maranivaso. Kamacaram caranatthena 2- marassa gocaroti maragocaro.
Duppamuncanatthena marassa bandhananti marabandhanam. Dukkhuddayoti dukkhabandhano.
  [203] Mulampi tesam palikhanna tittheti tesam kodhatimananam yam avijjadikam
mulam, tampi palikhanitva tittheyya. Addha bhavanto abhisambhaveyyati etam piyapiyam
abhibhavanto ekamseneva abhibhaveyya, 3- tattha piyamanabhirameyya appiyam na roseyyati
adhippayo. 3-
  Avijjamulantiadayo avijja kodhassa upanissayasahajatadivasena mulam
hoti. Anupayamanasikaro ca asmimano ca ime dve upanissayavaseneva.
Ahirikaanottappauddhacca ime tayo upanissayasahajatadivasena mulani honti, tatha
atimanassapi.
  [204] Pannam purakkhatvati pannam pubbangamam katva. Kalyanapititi kalyanapitiya
samannagato. Caturo sahetha paridevadhammeti anantaragathaya vuccamane paridevaniyadhamme
saheyya.
  Vicayabahuloti parivimamsanabahulo. Pavicayabahuloti visesena vimamsanabahulo.
Okkhayanabahuloti ikkhanabahulo. 4- Samekkhayanabahuloti esanabahulo. Vibhutavihariti
pakatam katva natavihari.
  Abhikkante patikkanteti ettha tava abhikkantam vuccati gamanam. Patikkantam
nivattanam. Tadubhayampi catusu iriyapathesu labbhati. Gamane tava purato kayam abhiharanto
abhikkamati nama. Patinivattento patikkamati nama. Thanepi thitakova 5- kayam purato
onamento abhikkamati nama. Pacchato apanamento patikkamati nama. Nisajjayapi
@Footnote: 1 cha.Ma. vasavattanatthena 2 cha.Ma. caratthena 3-3 cha.Ma. na tattha sithilam parakkameyyati
@adhippayo 4 Si.,cha.Ma. pekkhayanabahuloti ikkhanabahulo 5 ka. thitova
Nisinnakova asanassa purimangabhimukho samharanto 1- abhikkamati nama. Pacchimam
angappadesam paccha samharanto 1- patikkamati nama. Nipajjayapi eseva nayo.
  Sampajanakari hotiti sampajannena sabbakiccakari, sampajannameva 2- va kari hoti.
So hi abhikkantadisu sampajannam karoteva, na katthaci sampajannavirahito hoti. Alokite
vilokiteti ettha pana alokitam nama purato pekkhanam. Vilokitam nama anudisapekkhanam.
Annanipi hettha upari pacchato pekkhanavasena olokitaullokitaapalokitani nama
honti. Tani idha na gahitani. Saruppavasena pana imaneva dve gahitani, imina va
mukhena sabbani gahitanevati.
  Saminjite pasariteti anganam 3- saminjanapasarane. Sanghatipattacivaradharaneti
ettha sanghaticivaranam nivasanaparupanavasena, pattassa bhikkhapatiggahanadivasena
paribhogo dharanam nama. Asitadisu asiteti pindapatabhojane. Piteti yaguadipane.
Khayiteti pitthakhajjakadikhadane. Sayiteti madhuphanitadisayane. Uccarapassavakammeti
uccarassa ca passavassa ca karane. Gatadisu gateti gamane. Thiteti thane. Nisinneti
nisajjaya.
  Sutteti sayane. Jagariteti jagarane. Bhasiteti kathane. Tattha upadarupassa
saddayatanassa appavatte sati bhasita nama na hoti, tasmim pavattante hotiti
pariggahako bhikkhu bhasite sampajanakari nama hoti. Vimuttayatanasisena dhammam
desentopi dvattimsatiracchanakatha 4- pahaya dasakathavatthunissitam katham kathentopi bhasite
sampajanakari nama. Tunhibhaveti akathane. Tattha upadarupassa saddayatanassa
pavattiyam tunhibhavo nama natthi, appavattiyam hotiti pariggahako bhikkhu tunhibhave
sampajanakari nama hoti. Atthattimsaarammanesu cittaruciyam kammatthanam gahetva
nisinnopi dutiyajjhanam samapannopi tunhibhave sampajanakari nama. Ettha ca
@Footnote: 1 cha.Ma. samsaranto 2 Si.,ka. sampajannasseva 3 Si.,cha.Ma. pabbanam 4 cha.Ma.
@battimsatiracchanakatham
Eko iriyapatho dvisu thanesu agato. So hettha abhikkante patikkanteti
ettha bhikkhacaragamam gacchato agacchato ca addhanagamanavasena kathito. Gate thite
nisinneti ettha 1- vihare cunnikapaduddharavasena kathitoti veditabbo.
Buddhanussativasenatiadayo hettha tattha tattha pakasita eva.
  Aratiti ratipatikkhePo. Aratitati aramanakaro. Anabhiratiti anabhiratabhavo.
Anabhiramanati anabhiramanakaro. Ukkanthitati ukkanthanakaro. Paritassitati
ukkanthanavaseneva paritassana.
  [205] Kimsu asissamiti 2- kim bhunjissami. Kuva va asissanti kuhim va
asissami. Dukkham vata settha kuvajja sessanti imam rattim dukkham sayim, ajja
agamanarattim kattha sayissam. Ete vitakketi ete pindapatanissite dve,
senasananissite dveti cattaro vitakke. Aniketacariti apalibodhacari nittanhacari.
  Phalake vati vankadiphalakapithe ca. Agamirattinti agamanirattiyam. Adevaneyyeti
visesena devaniyye. Paridevaneyyeti samantato devaniyye.
  [206] Kaleti pindapatakale pindapatasankhatam annam va, civarakale
civarasankhatam vasanam va laddha dhammena samenati adhippayo. Mattam so 3- jannati
pariggahe ca 4- paribhoge ca so pamanam janeyya. Idhati sasane, nipatamattameva
va etam. Tosanatthanti santosattham, etadattham mattam janeyyati vuttam hoti.
So tesu guttoti so bhikkhu tesu paccayesu gutto. Yatacariti sannataviharo,
rakkhitairiyapatho rakkhitakayavacimanodvaro cati vuttam hoti. "yaticari"tipi patho
esoyevattho. Rusitoti rosito, ghattitoti vuttam hoti.
@Footnote: 1 cha.Ma. gate thiteti ettha 2 cha.Ma. kimsu asissanti
@3 cha.Ma. mattam sa 4 ka. patiggahane ca
  Dvihi karanehi mattam janeyyati dvihi bhagehi pamanam janeyya. Patiggahanato
vati parehi diyamanaggahanakalato va. Paribhogato vati paribhunjanakalato va.
Thokepi diyamaneti appakepi diyamane. Kulanudayayati kulanam anudayataya.
Kulanurakkhayati kulanam anurakkhanatthaya. Patigganhatiti thokampi ganhati. Bahukepi
diyamaneti anappakepi diyamane. Kayapariharikam civaram patigganhatiti ettha kayam
pariharati posetiti kayapariharikam. Kucchipariharikanti kucchim pariharati posetiti
kucchipariharikam. Itaritarappaccayasantosena samannagatassa bhikkhuno attha parikkhara
vattanti tini civarani patto dantakatthacchedanavasi eka suci kayabandhanam
parissavananti. Vuttampi cetam:-
       "ticivaranca patto ca   vasi suci ca bandhanam
       parissavanena atthete  yuttayogassa bhikkhuno"ti. 1-
  Te sabbe kayapariharikapi honti kucchipariharikapi. Katham? ticivaram tava
nivasetva ca parupitva ca vicaranakale kayam pariharati posetiti kayapariharikam
hoti. Civarakannena udakam parissavetva pivanakale khaditabbaphalaphalaggahanakale
ca kucchim pariharati posetiti kucchipariharikam hoti.
  Pattopi tena udakam uddharitva nhanakale kutiparibhandakaranakale ca
kayaparihariko hoti. Aharam gahetva bhunjanakale kucchiparihariko. Vasipi taya
dantakatthacchedanakale mancapithanam angapadacivarakutidandakasajjanakale ca kayapariharika
hoti. Ucchucchedananalikeraditacchanakale kucchipariharika. Suci civarasibbanakale
kayapariharika hoti. Puvam va phalam va vijjhitva khadanakale kucchipariharika.
Kayabandhanam bandhitva vicaranakale kayapariharikam. Ucchuadini
@Footnote: 1 di.A. 1/186, Ma.A. 2/119, an.A. 3/427
Bandhitva gahanakale kucchipariharikam. Parissavanam tena udakam parissavetva
nhanakale senasanaparibhandakaranakale ca kayapariharikam, paniyapanakaparissavanakale
teneva tilatandulaputhukadini gahetva khadanakale ca kucchipariharikam.
  Patisankha yonisoti upayena pathena patisankhaya natva, paccavekkhitvati
attho. Ettha ca "sitassa patighataya"tiadina nayena vuttapaccavekkhanameva yoniso
patisankhati veditabbam. Tattha civaranti antaravasakadisu yam kinci. Patisevatiti
paribhunjati nivaseti va parupati va. Yavadevati payojanavadhiparicchedaniyamavacanam.
Ettakameva hi yogino civarapatisevane payojanam, yadidam sitassa patighatayatiadi, na ito
bhiyyo. Sitassati ajjhattadhatukkhobhavasena va bahiddha utuparinamanavasena va
uppannassa yassa kassaci sitassa.
  Patighatayati patihananattham. Yatha sarire abadham na uppadeti, evam tassa
vinodanattham. Sitabbhahate hi sarire vikkhittacitto yoniso padahitum na sakkoti.
Tasma sitassa patighataya civaram sevitabbanti bhagava anunnasi. Esa nayo
sabbattha. Kevalam hettha unhassati aggisantapassa, tassa vanadahadisu sambhavo
veditabbo. Damsamakasavatatapasirimsapasamphassananti ettha pana damsati damsanamakkhika.
"andhamakkhika"tipi vuccanti. Makasati makasa eva. Vatati sarajaarajadivata. 1-
Atapoti suriyataPo. Sirimsapati 2- ye keci saranta gacchanti dighajatika sappadayo,
tesam datthasamphasso ca phutthasamphasso cati duvidho samphasso, sopi civaram parupitva
nisinnam na badhati. Tasma tadisesu thanesu tesam patighatatthaya patisevati. Yavadevati
puna etassa vacanam niyatappayojanavadhiparicchedadassanattham. Hirikopinapaticchadanatthanti
niyatappayojanam, itarani kadaci honti. Tattha hirikopinanti tam tam sambadhatthanam.
Yasmim yasmim hi ange vivariyamane hiri kuppati vinassati, tam tam hirim kopanato
@Footnote: 1 cha.Ma. sarajaarajadibheda 2 cha.Ma. sarisapati
Hirikopinanti vuccati. Tassa ca hirikopinassa paticchadanatthanti
hirikopinapaticchadanattham. "hirikopinam paticchadanatthan"tipi 1- patho.
  Pindapatanti yam kinci aharam. Yo hi koci aharo bhikkhuno pindolyena
patte patitatta "pindapato"ti vuccati. Pindanam va patoti 2- pindapato,
tattha tattha laddhanam bhikkhanam sannipato, samuhoti vuttam hoti. Sesam hettha
vuttanayameva.
  Senasananti sayananca asananca. Yattha yattha hi seti vihare va addhayogadimhi
va, tam senam. Yattha yattha asati nisidati, tam asanam, tam ekato katva
"senasanan"ti vuccati. Utuparissayavinodanapatisallanaramatthanti parisahanatthena 3-
utuyeva utuparissayo. Utuparissayavinodanatthanca patisallanaramatthanca. Yo
sarirabadhacittavikkhepakaro 4- asappayo utu senasanapatisevanena vinodetabbo hoti,
tassa vinodanattham ekibhavasukhatthancati vuttam hoti. Kamanca sitapatighatadinava
utuparissayavinodanam vuttameva. Yatha pana civarapatisevane "hirikopinapaticchadanam hi 5-
niyatappayojanam, itarani kadaci kadaci bhavanti"ti vuttam, evamidhapi
niyatautuparissayavinodanam sandhaya idam vuttanti veditabbam. Atha va ayam vuttappakaro
utu utuyeva. Parissayo pana duvidho pakataparissayo ca paticchannaparissayo ca. Tattha
pakataparissayo sihabyagghadayo, paticchannaparissayo ragadosadayo. Te yattha
apariguttiya ca asappayarupadassanadina ca abadham na karonti, tam senasanam evam
janitva paccavekkhitva patisevanto bhikkhu patisankha yoniso senasanam
utuparissayavinodanattham patisevatiti veditabbo.
  Gilanapaccayabhesajjaparikkharanti ettha rogassa patiayanatthena paccayo,
paccanikagamanatthenati attho. Yassa kassaci sappayassetam adhivacanam. Bhisakkassa kammam
tena
@Footnote: 1 Si. hirikopanapaticchadanatthanti 2 cha.Ma. iti-saddo na dissati 3 Si.,ka.
@parissayanatthena 4 Si.,ka. sariracittavirupakaro 5 cha.Ma. hi-saddo na dissati
Anunnatattati bhesajjam. Gilanapaccayova bhesajjam gilanapaccayabhesajjam, yam kinci
gilanassa sappayam bhisakkakammam telamadhuphanitaditi vuttam hoti. Parikkharoti pana
"sattahi nagaraparikkharehi suparikkhattam hoti"tiadisu 1- parivaro vuccati. "ratho
silaparikkharo, jhanakkho cakkaviriyo"tiadisu 2- alankaro. "ye ca kho ime
pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba"tiadisu 3- sambharo. Idha pana sambharopi
parivaropi vattati. Tanca gilanapaccayabhesajjam jivitassa parivaropi hoti,
jivitanasakabadhuppattiya antaram adatva rakkhanato sambharopi. Yatha ciram pavattati,
evamassa karanabhavato, tasma "parikkharo"ti vuccati. Evam gilanapaccayabhesajjanca tam
parikkharo cati gilanapaccayabhesajjaparikakharo, tam gilanapaccayabhesajjaparikkharam.
Gilanassa yam kinci sappayam bhisakkanunnatam telamadhuphanitadijivitaparikkharanti
vuttam hoti.
  Uppannananti jatanam bhutanam nibbattanam. Veyyabadhikananti ettha
byabadhoti dhatukkhobho tamsamutthana ca kutthagandapilakadayo, byabadhato
uppannatta veyyabadhika. Vedanananti dukkhavedana, akusalavipakavedana, tasam
veyyabadhikanam vedananam. Abyapajjhaparamatayati 4- niddukkhaparamataya. Yava tam dukkham
sabbam pahinam hoti, tavati attho.
  Santuttho hotiti paccayasantosena santuttho hoti. Itaritarena civarenati
thulasukhumalukhappanitathirajinnanam yena kenaci. Atha kho yathaladdhadinam itaritarena yena
kenaci 5- santuttho hotiti attho. Civarasmim hi tayo santosa yathalabhasantoso
yathabalasantoso yathasaruppasantosoti. Pindapatadisupi eseva nayo.
  Vannavaditi eko santuttho hoti, santosassa vannam na katheti, eko
na santuttho hoti, santosassa vannam katheti, eko neva santuttho hoti, na
@Footnote: 1 an.sattaka. 23/67/87 2 sam.maha. 19/4/5 3 Ma.mu. 12/192/163
@4 cha.Ma. abyabajjha.... 5 Si. uccayena pavicayena
Santosassa vannam katheti, eko santuttho ca hoti, santosassa ca vannam katheti,
tam dassetum "itaritaracivarasantutthiya ca vannavadi"ti vuttam. Anesananti
duteyyapahinagamananuyogappabhedam nanappakaram anesanam. Appatirupanti ayuttam. Aladdha
cati alabhitva. Yatha ekacco "katham nu kho civaram labhissami"ti punnavantehi bhikkhuhi
saddhim ekato hutva kohannam karonto uttassati paritassati, santuttho bhikkhu
evam aladdha ca civaram na paritassati. Laddha cati dhammena samena labhitva.
Agadhitoti vigatalobhavanto. Amucchitoti adhimattatanhaya amucchito. 1- Anajjhapannoti
tanhaya anotthato apariyonaddho. Adinavadassaviti anesanapattiyanca gadhitaparibhoge
ca adinavam passamano. Nissaranapannoti "yavadeva sitassa patighataya"ti
vuttam 2- nissaranam eva pajananto. Itaritaracivarasantutthiyati yena kenaci civarena
santutthiya. Nevattanukkamsetiti "aham pamsukuliko, maya upasampadamaleyeva
pamsukulikangam gahitam, ko maya sadiso atthi"ti attukkamsanam na karoti. Na param
vambhetiti "ime pananne bhikkhu na pamsukulika"ti va "pamsukulikamattampi etesam
natthi"ti va evam param na vambheti.
  Yo hi tattha dakkhoti yo tasmim civarasantose vannavadi, tasu va 3-
dakkho cheko byatto. Analasoti sataccakiriyaya alasiyavirahito. Sampajano
patissatoti sampajanapannaya ceva satiya ca yutto. Poraneti na adhunuppattike. 4-
Agganneti "aggo"ti janitabbe. Ariyavamse thitoti ariyanam vamse patitthito.
Ariyavamsoti ca yatha hi khattiyavamso brahmanavamso vessavamso suddavamso samanavamso
kulavamso rajavamso, evam ayampi atthamo ariyavamso ariyatanti ariyapaveni nama
hoti. So kho panayam ariyavamso imesam vamsanam mulagandhadinam kalanusarigandhadayo
viya aggamakkhayati. Ke pana te ariya yesam eso vamsoti? ariya vuccanti
buddha ca paccekabuddha ca tathagatasavaka ca, etesam ariyanam vamsoti ariyavamso.
@Footnote: 1 cha.Ma. muccham anapanno 2 Ma.mu. 12/23/14 3 Ma.,ka. vannavaditadisu va 4 Ma.
@anavuppattike
Ito pubbe hi satasahassakappadhikanam catunnam asankhyeyyanam matthake tanhankaro
medhankaro saranankaro dipankaroti cattaro buddha uppanna, te hi ariya, tesam
ariyanam vamsoti ariyavamso. Tesam buddhanam parinibbanato aparabhage ekam asankhyeyyam
atikkamitva kondanno nama buddho uppanno .pe. Imasmim kappe kakusandho
konagamano kassapo amhakam bhagava gotamoti cattaro buddha uppanna, tesam ariyanam
vamsoti ariyavamso. Api ca atitanagatapaccuppannanam sabbabuddhapaccekabuddhasavakanam
ariyanam vamsoti ariyavamso, tasmim ariyavamse patitthito.
  Itaritarena pindapatenati yena kenaci pindapatena. Senasanadisupi eseva
nayo. Ayatanesuti cakkhvadisu ayatanesu.
  Yatoti sannato. Yattoti yattava. Patiyattoti ativiya yattava. Guttoti
rakkhito. Gopitoti manjusaya viya patthapito. Rakkhitoti patisamito. Samvutoti
dvarasamvaranena pihito. Khumsitoti garahito. Vambhitoti apasadito. Ghattitoti
ghattanamapadito. Garahitoti avamannito. Upavaditoti akkosito.
  Pharusenati mammacchedanavacanena. Kakkhalenati darunena. Nappativajjati
patippharitva na katheyya.
  [207] Jhananuyuttoti anuppannuppadanena uppannasevanena ca jhanena
anuyutto. Upekkhamarabbha samahitattoti catutthajjhanupekkham uppadetva
samahitacitto. Takkasayam kukkuccancupacchindeti 1- kamavitakkadivitakkanca
kamasannadikam vitakkassa asayanca hatthakukkuccadikukkuccanca 2- upacchindeyya.
  Anuppannassa va pathamajjhanassa uppadayati tasmim attabhave anuppannassa
va uppajjitva parihinassa va pathamajjhanassa uppadanattham attano santane
@Footnote: 1 ka. kukkucciyupacchindeti 2 ka. kukkucciyanca
Patilabhattham. Uppannam va pathamajjhanam asevatitiadisu ettha adarena sevati
pagunam karoti bhaveti vaddheti bahulikaroti punappunam karoti.
  Upekkhati catutthajjhane uppanna tatramajjhattupekkha. Upekkhati sabhavapadam.
Upekkhanati upapattito ikkhanakaro. Ajjhupekkhanati adhika hutva ikkhana.
Cittasamatati cittassa samata cittassa unatirittatam vajjetva samabhavo.
Cittappassaddhatati cittassa appagabbhata, athaddhabhavoti attho. Majjhattata
cittassati na sattassa na posassa, cittassa majjhattabhavoti attho. Catutthe jhane
upekkham arabbhati catutthasmim jhanasmim uppannam tatramajjhattupekkham paticca.
Ekaggacittoti ekarammane pavattacitto. Avikkhittacittoti uddhaccavirahito na
vikkhittacitto.
  Nava vitakka vuttanaya eva. Kamavitakkanam kamasannasayoti kamavitakkam
vitakkentassa uppanna kamasanna tesam vitakkanam asayo vasanokasoti
kamasannasayo. Byapadavitakkadisupi eseva nayo.
  [208] Cudito vacibhi satimabhinandeti upajjhayadihi vacahi codito samano
satima hutva tam codanam abhinandeyya. Vacam pamunce kusalanti nanasamutthitam
vacam pamunceyya. Nativelanti ativelam pana vacam kalavelanca silavelanca atikkantam
nappamunceyya. Janavadadhammayati janaparivadakathaya. Na cetayeyyati cetanam na
uppadeyya.
  Idam te appattanti idam tava na pattam. Asaruppanti tava payogam
asaruppam. Asilatthanti tava payogam na sile patitthitanti 1- asilattham, sile thitassa
payogam na hotiti vuttam hoti. Keci "asilitthan"ti pathanti, amatthavacananti 2- attham
vannayanti.
@Footnote: 1 cha.Ma. patitthanti 2 Si. na patthitavacananti
  Nidhinanti tattha tattha nidahitva thapitanam hirannasuvannadipuranam nidhikumbhinam.
Pavattaranti kicchajivike duggatamanusse anukampam katva "ehi sukhena te jivanupayam
dassessami"ti nidhitthanam netva hattham pasaretva "imam gahetva sukham jiva"ti
acikkhitaram viya. Vajjadassinanti dve vajjadassino "imina nam asaruppena va
khalitena va samghamajjhe nigganhissami"ti randhagavesako ca annatam napanatthaya
natam anugganhanatthaya siladina cassa vuddhikamataya tam tam vajjam olokanena
ullapanasabhavasanthito ca. Ayam idha adhippeto. Yatha hi duggatamanusso "imam
ganhahi"ti tajjetva potthetvapi nidhim dassente kopam na karoti, pamuditova
hoti, evameva evarupe puggale asaruppam va khalitam va disva acikkhante
kopo na katabbo, tuttheneva bhavitabbam. "bhante mahantam vo kammam katam, 1- mayham
acariyupajjhayatthane thatva ovadantehi punapi mam vadeyyatha"ti pavaretabbameva.
Niggayhavadinti ekacco hi saddhiviharikadinam asaruppam va khalitam va disva
"ayam me mukhodakadanadihi sakkaccam upatthahati, sace nam vakkhami, na mam upatthahissati,
evam me parihani bhavissati"ti vattum avisahanto na niggayhavadi nama hoti, so
imasmim sasane kacavaram akirati. Yo pana tatharupam vajjam disva vajjanurupam tajjetva
panamento dandakammam karonto vihara niharanto sikkhapeti, ayam niggayhavadi
nama seyyathapi sammasambuddho. Vuttanhetam 2- "niggayha niggayhaham ananda
vakkhami, pavayha pavayhaham ananda vakkhami, yo saro so thassati"ti. Medhavinti
dhammojapannaya samannagatam. Tadisanti evarupam panditam bhajeyya payirupaseyya.
Tadisam hi acariyam bhajamanassa antevasikassa seyyova hoti, na papiyo,
vuddhiyeva hoti, no parihaniti.
  Ovadeyyati uppanne vatthusmim vadanto ovadati nama, anuppanne "ayasopi
te siya"tiadivasena anagatam dassento anusasati nama. Sammukha vadantopi
@Footnote: 1 cha.Ma. katam kammam 2 Ma.u. 14/196/167
Ovadati nama, parammukha dutam va sasanam va pesento anusasati nama. Sakim vadantopi
ovadati nama, punappunam vadanto anusasati nama. Ovadanto eva va anusasati namati
evam ovadeyya anusaseyya. Asabbhati akusaladhamma nivareyya, kusaladhamme
patitthapeyyati attho. Satam hi so piyo hotiti so evarupo puggalo buddhadinam
sappurisanam piyo hoti. Ye pana aditthadhamma avitinnaparaloka amisacakkhuka
jivikatthaya pabbajita, tesam asatam so ovadako anusasako "na tvam amhakam upajjhayo,
na acariyo, kasma amhe 1- ovadasi"ti evam mukhasattihi vijjhantanam appiyo
hotiti.
  Ekakammanti apalokanakammadikam ekakammam. Ekuddesoti nidanuddesadiko
ekuddeso. Samasikkhatati samanasikkhata. Ahatacittatanti kodhena pahatacittabhavam.
Khilajatatanti thaddhabhavam. Pancapi cetokhileti buddhadhammasamghasikkhasabrahmacarisu
pancasupi cittassa thaddhabhave.
  Nanasamutthitam vacanti nanasampayuttacittena uppaditam vakyam. Munceyyati
vissajjeyya. Atthupasamhitanti atthasahitam karanasahitam. Dhammupasamhitanti dhammena
yuttam. Kalatikkantam vacam na bhaseyyati kalatitam vacam na katheyya tassa kalassa
atikkantatta. Velatikkantanti mariyadatitam vacanam na bhaneyya vacanamariyadassa
atikkantatta. Ubhayavasena kalavela.
  Yo ca 2- kale asampatteti attano vacanakale asampatte. Ativelanti
velatikkantam katva atirekappamanam bhasati. Nihato setiti nigghatito sayati.
Kokilayeva atrajoti kakiya patijaggito kokilaya abbhantare jato kokilapotako
viya.
@Footnote: 1 cha.Ma. amhakam 2 cha.Ma. yo ve
  [209] Athaparanti atha idani ito parampi. Panca rajaniti ruparagadini
panca rajani. Yesam satima vinayaya sikkheti yesam upatthitassati hutvava vinayanattham
tisso sikkha sikkheyya. Evam sikkhanto hi rupesu .pe. Phassesu sahetha ragam,
na anneti. 1-
  Ruparajoti ruparammanam paticca uppanno ragadirajo. Saddarajadisupi eseva
nayo.
  [210] Tato so tesam vinayaya sikkhanto anukkamena:- etesu dhammesuti
gatha. Tattha etesuti rupadisu. Kalena so samma dhammam parivimamsamanoti so
bhikkhu yvayam "uddhate citte samathassa kalo"tiadina 2- nayena kalo vutto,
tena kalena sabbam sankhatadhammam aniccadinayena parivimamsamano. Ekodibhuto vihane
tamam soti so ekaggacitto sabbamohaditamam vihaneyya, natthi ettha samsayo.
  Uddhate citteti viriyindriyavasena citte avupasante. Balavaviriyam hi mandasamadhim
viriyassa uddhaccapakkhatta uddhaccam abhibhavati. Evam uddhate citte. Samathassa
kaloti samadhissa bhavanaya kalo. Samahite citteti upacarappanahi citte samahite.
Balavasamadhi hi mandaviriyam samadhissa kosajjapakkhatta kosajjam abhibhavati. Samadhi
viriyena sannojito kosajje patitum na labhati. Viriyam samadhina sannojitam uddhacce
patitum na labhati. Tasma tadubhayam samam katabbam. Ubhayasamataya hi appana hoti.
Vipassanaya kaloti evam samahite aniccadivasena vividhaya vipassanaya 3- kalo,
samadhikammikassa balavatipi saddha vattati. Evam saddahanto okappento appanam
papunati. Samadhipannasu pana samadhikammikassa ekaggata balavati vattati. Evam
hi so appanam papunati. Vipassanakammikassa pana panna balavati vattati. Evam
hi so lakkhanapativedham papunati. Ubhinnam pana samattepi appana hoti eva.
@Footnote: 1 ka. annani 2 sam.maha. 19/234/101 3 cha.Ma. passanaya
  Kale pagganhati cittanti yasmim samaye atisithilaviriyatadihi linam cittam hoti,
tasmim samaye dhammavicayaviriyapitisambojjhangasamutthapanena tam cittam pagganhati.
Nigganhatiti yasmim samaye accaraddhaviriyatadihi uddhatam cittam hoti, tasmim samaye
passaddhisamadhiupekkhasambojjhangasamutthapanena tam cittam nigganhati. Sampahamsati
kalenati yasmim samaye cittam pannapayogamandataya va upasamasukhanam vigamena 1-
va nirassadam hoti, tasmim samaye atthasamvegavatthupaccavekkhanena samvejeti. Attha
samvegavatthuni nama:- jatijarabyadhimaranani cattari, apayadukkham pancamam, atite
vattamulakam dukkham, anagate vattamulakam dukkham, paccuppanne aharapariyetthimulakam
dukkhanti. Ratanattayagunanussaranena cittassa 2- pasadam janeti. Ayam vuccati
"sampahamsati kalena"ti. Kale cittam samadaheti yasmim samaye saddhapannanam
samadhiviriyananca samabhavo, tasmim kale cittam samadaheyya 3- appanam papeyya 3-.
  Ajjhupekkhati kalenati yasmim samaye sammapatipattim agamma alinam anuddhatam
anirassadam arammane samappavattam samadhivithim patipannam 4- cittam hoti, tadassa
paggahaniggahasampahamsanesu na byaparam apajjati sarathi viya samappavattesu assesu.
Ayam vuccati "ajjhupekkhati kalena"ti. So yogi kalakovidoti eso vuttappakaro
kammatthanayoge niyutto paggahaniggahasampahamsanasamadahanaajjhupekkhanakalesu cheko
byatto. Kimhi kalamhitiadina paggahadikalam pucchati.
  Idani paggahadikalam vissajjento "line cittamhi"tiadimaha.
Atisithilaviriyatadihi citte linabhavam gate dhammavicayaviriyapitisambojjhangasamutthapanena
paggaho. Uddhatasmim viniggahoti accaraddhaviriyatadihi uddhate citte
passaddhisamadhiupekkhasambojjhangasamutthapanena niggaho. Nirassadagatam cittam,
sampahamseyya tavadeti
@Footnote: 1 ka. upasamasukhanadhigamena 2 cha.Ma.....gunanussaranenassa
@3 cha.Ma. ime patha na dissanti 4 cha.Ma. samathavithipatipannam
Pannapayogamandataya va upasamasukhanam vigamena va assadavirahitam gatam.
Atthasamvegavatthupaccavekkhanena va ratanattayagunanussaranena va tasmim khane cittam
sampahamseyya.  sampahattham yada cittanti yasmim kale vuttanayeneva sampahamsitam
cittam hoti. Alinam bhavati nuddhatanti viriyasamadhihi sannojitatta
linuddhaccavirahitanca hoti. Samathanimittassati samatho ca nimittanca samathanimittam, tassa
samathanimittassa. So kaloti yo so linuddhaccavirahitakalo vutto, so kalo. Ajjhattam
ramaye manoti jhanasampayuttam cittam kasinadigocarajjhatte toseyya abhiramapeyya.
  Etena mevupayenati etena vuttaupayena eva. Makaro padasandhivasena
vutto. Ajjhupekkheyya tavadeti yada upacarappanahi tam cittam samahitam, tada
"samahitam cittan"ti janitva paggahaniggahasampahamsanesu byaparam akatva tasmim
khane ajjhupekkhanameva kareyya.
  Idani "kimhi kalamhi paggaho"ti putthagatham nigamento "evam kalavidu
dhiro"tiadimaha. Kalena kalam cittassa, nimittamupalakkhayeti kalanukalam
samadhisampayuttacittassa arammanam sallakkheyya, upaparikkheyyati attho. Sesam
sabbattha pakatameva. Evam arahattanikutena desanam nitthapesiti.
         Saddhammapajjotikaya mahaniddesatthakathaya
          sariputtasuttaniddesavannana nitthita.
               Solasamam.
            Atthakavaggavannana nitthita.
           Mahaniddesavannana samatta.


             The Pali Atthakatha in Roman Book 45 page 444-480. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=45&A=10208&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=45&A=10208&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=29&i=881              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=29&A=10137              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=29&A=10982              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=29&A=10982              Contents of The Tipitaka Volume 29 http://84000.org/tipitaka/read/?index_29

first pageprevious pagedispage pageNumbernext book chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com