ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๖ ภาษาบาลีอักษรไทย องฺ.อ. (มโนรถ.๓)

             ๒. ปญฺาสุตฺตวณฺณนา
   [๒] ทุติเย อาทิพฺรหฺมจริยิกายาติ มคฺคพฺรหฺมจริยสฺส อาทิภูตาย. ปญฺายาติ
วิปสฺสนาย. ครุฏฺานิยนฺติ คารวุปฺปตฺติปจฺจยภูตํ ครุภาวนียํ. ติพฺพนฺติ พหลํ. ๔-
ปริปุจฺฉตีติ อตฺถปาลิอนุสนฺธิปุพฺพาปรานิ ๕- ปุจฺฉติ. ปริปญฺหตีติ ปญฺหํ กโรติ,
อิทญฺจิทญฺจ ปริปุจฺฉิสฺสามีติ วิตกฺเกติ. ทฺวเยนาติ ทุวิเธน. อนานากถิโกติ
อนานตฺตกถิโก โหติ. อติรจฺฉานกถิโกติ นานาวิธํ ติรจฺฉานกถํ น กเถติ. อริยํ
วา ตุณฺหีภาวนฺติ อริยตุณฺหีภาโว นาม จตุตฺถชฺฌานํ เสสกมฺมฏฺานมนสิกาโรปิ
ปวตฺตติ. ๖- ชานํ ชานาตีติ ชานิตพฺพํ ชานาติ. ปสฺสํ ปสฺสตีติ ปสฺสิตพฺพํ ปสฺสติ.
ปิยตายาติ ปิยภาวตฺถาย. ครุตายาติ ครุภาวตฺถาย. ภาวนายาติ ภาวนตฺถาย คุณ-
สมฺภาวนาย วา. สามญฺายาติ สมณธมฺมตฺถาย. เอกีภาวายาติ นิรนฺตรภาวตฺถาย.
@เชิงอรรถ: ม. สตฆาตสฺเสตํ  ม. สตฺตรสสตฺตรสกทกฺขิณสฺส, ฉ. สตฺตรสกทกฺขิณสฺส
@ ฉ.ม. เมตฺตายมานจิตฺตโกฏฺาโส  ม. พลวํ
@ ฉ.ม.....ปุพฺพาปรํ  ฉ.ม. วฏฺฏติ             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๖ หน้า ๒๑๔. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=4775              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=4775              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=92              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=23&A=3111              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=3260              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=3260              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com