ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā
   [144]  54  Ekaṃ samayaṃ bhagavā koḷiyesu viharati kakkarapattaṃ
nāma  koḷiyānaṃ  nigamo  .  athakho  dīghajāṇu  koḷiyaputto  yena
bhagavā   tenupasaṅkami   upasaṅkamatvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ  nisinno  kho  dīghajāṇu  koḷiyaputto
bhagavantaṃ  etadavoca  mayaṃ bhante gihī kāmabhogī 1- puttasambādhasayanaṃ
ajjhāvasāma    kāsikacandanaṃ    paccanubhoma   mālāgandhavilepanaṃ
dhārayāma  jātarūparajataṃ  sādiyāma  tesaṃ no bhante bhagavā amhākaṃ
tathā  dhammaṃ  desetu  ye  amhākaṃ  assu  dhammā diṭṭhadhammahitāya
diṭṭhadhammasukhāya samparāyahitāya samparāyasukhāyāti.
   {144.1}   Cattārome  byagghapajja  dhammā  kulaputtassa
diṭṭhadhammahitāya  saṃvattanti  diṭṭhadhammasukhāya  .  katame  cattāro
uṭṭhānasampadā ārakkhasampadā kalyāṇamittatā samajīvitā.
@Footnote: 1 Ma. kāmabhogino.
   {144.2} Katamā ca byagghapajja uṭṭhānasampadā idha byagghapajja
kulaputto yena kammuṭṭhānena 1- jīvikaṃ kappeti yadi kasiyā yadi vaṇijjāya
yadi  gorakkhena yadi issatthena yadi rājaporisena yadi sippaññatarena
tattha  dakkho  hoti  analaso  tatrupāyāya  vīmaṃsāya  samannāgato
alaṃ kātuṃ alaṃ saṃvidhātuṃ ayaṃ vuccati byagghapajja uṭṭhānasampadā.
   {144.3} Katamā ca byagghapajja ārakkhasampadā idha byagghapajja
kulaputtassa  bhogā  honti  uṭṭhānaviriyādhigatā  bāhābalaparicitā
sedāvakkhittā dhammikā dhammaladdhā te ārakkhena guttiyā sampādeti
kinti me ime bhoge neva rājāno hareyyuṃ na corā hareyyuṃ na aggi
ḍaheyya  na  udakaṃ  vaheyya  na appiyā dāyādā hareyyunti ayaṃ
vuccati byagghapajja ārakkhasampadā.
   {144.4} Katamā ca byagghapajja kalyāṇamittatā idha byagghapajja
kulaputto yasmiṃ gāme vā nigame vā paṭivasati tatra ye te honti gahapati
vā  gahapatiputtā vā daharā vā vuḍḍhasīlino vuḍḍhā vā vuḍḍhasīlino
saddhāsampannā   sīlasampannā   cāgasampannā   paññāsampannā
tehi  saddhiṃ  santiṭṭhati  sallapati  sākacchaṃ  samāpajjati  yathārūpānaṃ
saddhāsampannānaṃ  saddhāsampadaṃ  anusikkhati  yathārūpānaṃ  sīlasampannānaṃ
sīlasampadaṃ   anusikkhati   yathārūpānaṃ   cāgasampannānaṃ  cāgasampadaṃ
anusikkhati   yathārūpānaṃ  paññāsampannānaṃ  paññāsampadaṃ  anusikkhati
ayaṃ vuccati byagghapajja kalyāṇamittatā.
@Footnote: 1 Ma. ammaṭṭhānena. evamuparipi.
   {144.5} Katamā ca byagghapajja samajīvitā idha byagghapajja kulaputto
āyañca  bhogānaṃ  viditvā vayañca bhogānaṃ viditvā samajīvikaṃ kappeti
nāccogāḷhaṃ  nātihīnaṃ  evaṃ me āyo vayaṃ pariyādāya ṭhassati na
ca  me  vayo  āyaṃ  pariyādāya  ṭhassatīti  seyyathāpi byagghapajja
tulādhāro  vā  tulādhārantevāsī  vā  tulaṃ  paggahetvā jānāti
ettakena vā onataṃ ettakena vā unnatanti evameva kho byagghapajja
kulaputto  āyañca  bhogānaṃ  viditvā  vayañca  bhogānaṃ  viditvā
samajīvikaṃ  kappeti  nāccogāḷhaṃ  nātihīnaṃ  evaṃ  me  āyo vayaṃ
pariyādāya ṭhassati na ca me vayo āyaṃ pariyādāya ṭhassatīti sacāyaṃ
byagghapajja  kulaputto  appāyo samāno uḷāraṃ jīvikaṃ kappeti tassa
bhavanti  vattāro  udumbarakhādīvāyaṃ  1-  kulaputto  bhoge khādatīti
sace panāyaṃ byagghapajja kulaputto mahāyo samāno kasiraṃ jīvikaṃ kappeti
tassa  bhavanti  vattāro  addhamārakañcāyaṃ  2-  kulaputto marissatīti
yato  ca  khoyaṃ  byagghapajja  kulaputto  āyañca  bhogānaṃ viditvā
vayañca  bhogānaṃ  viditvā  samajīvikaṃ  kappeti  nāccogāḷhaṃ nātihīnaṃ
evaṃ me āyo vayaṃ pariyādāya ṭhassati na ca me vayo āyaṃ pariyādāya
ṭhassatīti ayaṃ vuccati byagghapajja samajīvitā.
   {144.6} Evaṃ samuppannānaṃ byagghapajja bhogānaṃ cattāri apāyamukhāni
honti  itthīdhutto  surādhutto  akkhadhutto  pāpamitto  pāpasahāyo
pāpasampavaṅko  seyyathāpi  byagghapajja  mahato  taḷākassa  cattāri
@Footnote: 1 Ma. udumbarakhādikañcāyantaṃpi pāṭho. evamuparipi . 2 Sī. Yu. ajaddhumārikaṃ
@vāyaṃ. Ma. ajeṭṭhamaraṇaṃvāyaṃ.
Ceva  āyamukhāni  cattāri ca apāyamukhāni tassa puriso yāni ceva
āyamukhāni  tāni  pidaheyya  yāni  ca apāyamukhāni tāni vivareyya
devo ca na sammā dhāraṃ anuppaveccheyya evañhi tassa byagghapajja
mahato  taḷākassa  parihāniyeva  pāṭikaṅkhā no vuḍḍhi evameva kho
byagghapajja  evaṃ  samuppannānaṃ  bhogānaṃ cattāri apāyamukhāni honti
itthīdhutto surādhutto akkhadhutto pāpamitto pāpasahāyo pāpasampavaṅko.
   {144.7}  Evaṃ  samuppannānaṃ  byagghapajja  bhogānaṃ  cattāri
āyamukhāni  honti naitthīdhutto nasurādhutto naakkhadhutto kalyāṇamitto
kalyāṇasahāyo  kalyāṇasampavaṅko  seyyathāpi  byagghapajja  mahato
taḷākassa cattāri ceva āyamukhāni cattāri ca apāyamukhāni tassa puriso
yāni  ceva  āyamukhāni tāni vivareyya yāni ca apāyamukhāni tāni
pidaheyya  devo  ca  sammā  dhāraṃ anuppaveccheyya evañhi tassa
byagghapajja  mahato  taḷākassa  vuḍḍhiyeva  pāṭikaṅkhā  no  parihāni
evameva kho byagghapajja evaṃ samuppannānaṃ bhogānaṃ cattāri āyamukhāni
honti   naitthīdhutto   nasurādhutto  naakkhadhutto  kalyāṇamitto
kalyāṇasahāyo  kalyāṇasampavaṅko  .  ime  kho  byagghapajja
cattāro   dhammā   kulaputtassa   diṭṭhadhammahitāya   saṃvattanti
diṭṭhadhammasukhāya.
   {144.8} Cattārome byagghapajja dhammā kulaputtassa samparāyahitāya
saṃvattanti  samparāyasukhāya  .  katame  cattāro  saddhāsampadā
Sīlasampadā cāgasampadā paññāsampadā.
   {144.9}  Katamā ca byagghapajja saddhāsampadā idha byagghapajja
kulaputto saddho hoti saddahati tathāgatassa bodhiṃ itipi so bhagavā .pe.
Satthā  devamanussānaṃ  buddho  bhagavāti  ayaṃ  vuccati  byagghapajja
saddhāsampadā.
   {144.10}  Katamā  ca byagghapajja sīlasampadā idha byagghapajja
kulaputto pāṇātipātā paṭivirato hoti .pe. Surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
paṭivirato hoti ayaṃ vuccati byagghapajja sīlasampadā.
   {144.11}  Katamā ca byagghapajja cāgasampadā idha byagghapajja
kulaputto  vigatamalamaccherena  cetasā  agāraṃ  ajjhāvasati muttacāgo
payatapāṇi  vossaggarato  yācayogo  dānasaṃvibhāgarato  ayaṃ  vuccati
byagghapajja cāgasampadā.
   {144.12} Katamā ca byagghapajja paññāsampadā idha byagghapajja
kulaputto  paññavā  hoti  udayatthagāminiyā  paññāya  samannāgato
ariyāya  nibbedhikāya  sammādukkhakkhayagāminiyā  ayaṃ vuccati byagghapajja
paññāsampadā  .  ime  kho  byagghapajja  cattāro  dhammā
kulaputtassa samparāyahitāya saṃvattanti samparāyasukhāyāti.
     Uṭṭhātā kammadheyyesu    appamatto vidhānavā
     samaṃ kappeti jīvitaṃ 1-     sambhataṃ anurakkhati
     saddho sīlena sampanno  vadaññū vītamaccharo
@Footnote: 1 Ma. jīvikaṃ.
     Niccaṃ maggaṃ visodheti     sotthānaṃ samparāyikaṃ
     iccete aṭṭha dhammā ca    saddhassa gharamesino
     akkhātā saccanāmena    ubhayattha sukhāvahā
     diṭṭhadhammahitatthāya      samparāyasukhāya ca
     evametaṃ gahaṭṭhānaṃ       cāgo puññaṃ pavaḍḍhatīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 289-294. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=23&item=144&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=23&item=144&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=23&item=144&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=23&item=144&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=144              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=5970              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=5970              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :