ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 32 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 24 : Sutta. Khu. Apa(1)
               Ekūnacattāḷīso ambaṭaphalavaggo
              paṭhamaṃ ambaṭaphaladāyakattherāpadānaṃ (381)
   [383] |383.1| Sataraṃsī nāma bhagavā    sayambhū aparājito
           vivekakāmo sambuddho     gocarāyābhinikkhami.
   |383.2| Phalahattho ahaṃ disvā      upagañchiṃ narāsabhaṃ
           pasannacitto sumano      ambaṭaṃ 1- adadaṃ phalaṃ.
   |383.3| Catunavute ito kappe      yaṃ phalaṃ adadaṃ ahaṃ
           duggatiṃ nābhijānāmi      phaladānassidaṃ phalaṃ.
   |383.4| Svāgataṃ vata me āsi       mama buddhassa santike
           tisso vijjā anuppattā   kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
   |383.5| Kilesā jhāpitā mayhaṃ     bhavā sabbe samūhatā
           nāgova bandhanaṃ chetvā    viharāmi anāsavo.
   |383.6| Paṭisambhidā catasso      vimokkhāpica aṭṭhime
           chaḷabhiññā sacchikatā     kataṃ buddhassa sāsananti.
@Footnote: 1 Ma. avaṭaṃ. Yu. avaṇṭaṃ.
    Itthaṃ sudaṃ āyasmā ambaṭaphaladāyako thero imā gāthāyo
abhāsitthāti.
              Ambaṭaphaladāyakattherassa apadānaṃ samattaṃ.
              Dutiyaṃ labujadāyakattherāpadānaṃ (382)
   [384] |384.7| Nagare bandhumatiyā    āsiṃ ārāmiko tadā
           addasaṃ virajaṃ buddhaṃ        gacchantaṃ anilañjase.
   |384.8| Labujassa phalaṃ gayha        buddhaseṭṭhassadāsahaṃ
           ākāse ṭhitako santo     paṭiggaṇhi mahāyaso.
   |384.9| Pītisañjananaṃ 1- mayhaṃ     diṭṭhadhammasukhāvahaṃ
           phalaṃ buddhassa datvāna     vippasannena cetasā.
   |384.10| Adhigañchiṃ tadā pītiṃ      vipulañca sukhuttamaṃ
            uppajjateva ratanaṃ       nibbattassa yahiṃ 2- tahiṃ.
   |384.11| Ekanavute ito kappe     yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā
            duggatiṃ nābhijānāmi     phaladānassidaṃ phalaṃ.
   |384.12| Svāgataṃ vata me āsi      mama buddhassa santike
            tisso vijjā anuppattā  kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
   |384.13| Kilesā jhāpitā mayhaṃ    bhavā sabbe samūhatā
            nāgova bandhanaṃ chetvā   viharāmi anāsavo.
@Footnote: 1 Ma. Yu. vittisañjananaṃ .... 2 Ma. tahiṃ.
   |384.14| Paṭisambhidā catasso     vimokkhāpica aṭṭhime
            chaḷabhiññā sacchikatā    kataṃ buddhassa sāsananti.
    Itthaṃ sudaṃ āyasmā labujadāyako thero imā gāthāyo
abhāsitthāti.
              Labujadāyakattherassa apadānaṃ samattaṃ.
             Tatiyaṃ udumbaraphaladāyakattherāpadānaṃ (383)
   [385] |385.15| Ninnagānadiyā 1- tīre   vihāsi purisuttamo
            addasaṃ virajaṃ buddhaṃ      ekaggaṃ susamāhitaṃ.
   |385.16| Tasmiṃ pasannamānaso     kilesamaladhovane
            udumbaraphalaṃ gayha      buddhaseṭṭhassadāsahaṃ.
   |385.17| Ekanavute ito kappe     yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā
            duggatiṃ nābhijānāmi     phaladānassidaṃ phalaṃ.
   |385.18| Svāgataṃ vata me āsi      mama buddhassa santike
            tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
   |385.19| Kilesā jhāpitā mayhaṃ    bhavā sabbe samūhatā
            nāgova bandhanaṃ chetvā   viharāmi anāsavo.
   |385.20| Paṭisambhidā catasso     vimokkhāpica aṭṭhime
            chaḷabhiññā sacchikatā   kataṃ buddhassa sāsananti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. vinatānadiyā.
    Itthaṃ sudaṃ āyasmā udumbaraphaladāyako thero imā gāthāyo
abhāsitthāti.
             Udumbaraphaladāyakattherassa apadānaṃ samattaṃ.
             Catutthaṃ milakkhuphaladāyakattherāpadānaṃ (384)
   [386] |386.21| Vanantare buddhaṃ disvā atthadassiṃ mahāyasaṃ
            pasannacitto sumano     milakkhussa 1- phalaṃ adaṃ.
   |386.22| Aṭṭhārase kappasate     yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā
            duggatiṃ nābhijānāmi    phaladānassidaṃ phalaṃ.
   |386.23| Svāgataṃ vata me āsi     mama buddhassa santike
            tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
   |386.24| Kilesā jhāpitā mayhaṃ    bhavā sabbe samūhatā
            nāgova bandhanaṃ chetvā   viharāmi anāsavo.
   |386.25| Paṭisambhidā catasso     vimokkhāpica aṭṭhime
            chaḷabhiññā sacchikatā    kataṃ buddhassa sāsananti.
    Itthaṃ sudaṃ āyasmā milakkhuphaladāyako thero imā gāthāyo
abhāsitthāti.
       Milakkhuphaladāyakattherassa apadānaṃ samattaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. pilakkhassādadiṃ phalaṃ.
      Pañcamaṃ phārusaphaladāyakattherāpadānaṃ (385)
   [387] |387.26| Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ     āhutīnaṃ paṭiggahaṃ
            rathiyaṃ paṭipajjantaṃ       phārusaphalaṃ adāsahaṃ.
   |387.27| Ekanavute ito kappe     yaṃ phalaṃ adadaṃ ahaṃ
            duggatiṃ nābhijānāmi     phaladānassidaṃ phalaṃ.
   |387.28| Svāgataṃ vata me āsi      mama buddhassa santike
            tisso vijjā anuppattā  kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
   |387.29| Kilesā jhāpitā mayhaṃ    bhavā sabbe samūhatā
            nāgova bandhanaṃ chetvā   viharāmi anāsavo.
   |387.30| Paṭisambhidā catasso     vimokkhāpica aṭṭhime
            chaḷabhiññā sacchikatā    kataṃ buddhassa sāsananti.
    Itthaṃ sudaṃ āyasmā phārusaphaladāyako thero imā gāthāyo
abhāsitthāti.
              Phārusaphaladāyakattherassa apadānaṃ samattaṃ.
              Chaṭṭhaṃ valliphaladāyakattherāpadānaṃ (386)
   [388] |388.31| Sabbe janā samāgamma    āgamiṃsu vanaṃ tadā
            phalamanvesamānā te     alabhiṃsu phalaṃ tadā.
   |388.32| Tatthaddasāsiṃ sambuddhaṃ    sayambhuṃ aparājitaṃ
            pasannacitto sumano     valliphalamadāsahaṃ.
   |388.33| Ekattiṃse ito kappe     yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā
            duggatiṃ nābhijānāmi     phaladānassidaṃ phalaṃ.
   |388.34| Svāgataṃ vata me āsi     mama buddhassa santike
            tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
   |388.35| Kilesā jhāpitā mayhaṃ    bhavā sabbe samūhatā
            nāgova bandhanaṃ chetvā   viharāmi anāsavo.
   |388.36| Paṭisambhidā catasso     vimokkhāpica aṭṭhime
            chaḷabhiññā sacchikatā   kataṃ buddhassa sāsananti.
    Itthaṃ sudaṃ āyasmā valliphaladāyako thero imā gāthāyo
abhāsitthāti.
              Valliphaladāyakattherassa apadānaṃ samattaṃ.
              Sattamaṃ kadaliphaladāyakattherāpadānaṃ (387)
   [389] |389.37| Kaṇikāraṃva jalitaṃ     puṇṇamāyeva candimaṃ
            jalantaṃ dīparukkhaṃva       addasaṃ lokanāyakaṃ.
   |389.38| Kadaliyā 1- phalaṃ gayha    adāsiṃ satthuno ahaṃ
            pasannacitto sumano     vanditvāna apakkamiṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. kadaliphalaṃ paggayha.
   |389.39| Ekattiṃse ito kappe    yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā
            duggatiṃ nābhijānāmi     phaladānassidaṃ phalaṃ.
   |389.40| Svāgataṃ vata me āsi      mama buddhassa santike
            tisso vijjā anuppattā  kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
   |389.41| Kilesā jhāpitā mayhaṃ    bhavā sabbe samūhatā
            nāgova bandhanaṃ chetvā   viharāmi anāsavo.
   |389.42| Paṭisambhidā catasso     vimokkhāpica aṭṭhime
            chaḷabhiññā sacchikatā   kataṃ buddhassa sāsananti.
    Itthaṃ sudaṃ āyasmā kadaliphaladāyako thero imā gāthāyo
abhāsitthāti.
              Kadaliphaladāyakattherassa apadānaṃ samattaṃ.
              Aṭṭhamaṃ panasaphaladāyakattherāpadānaṃ (388)
   [390] |390.43| Ajjuno nāma sambuddho   himavante vasī tadā
            caraṇena ca sampanno    samādhikusalo muni.
   |390.44| Kumbhamattaṃ gahetvāna    panasaṃ jīvajīvakaṃ
            chattapaṇṇe ṭhapetvāna  adāsiṃ satthuno ahaṃ.
   |390.45| Ekanavute ito kappe    yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā
            duggatiṃ nābhijānāmi    phaladānassidaṃ phalaṃ.
   |390.46| Svāgataṃ vata me āsi     mama buddhassa santike
            tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
   |390.47| Kilesā jhāpitā mayhaṃ   bhavā sabbe samūhatā
            nāgova bandhanaṃ chetvā   viharāmi anāsavo.
   |390.48| Paṭisambhidā catasso     vimokkhāpica aṭṭhime
            chaḷabhiññā sacchikatā   kataṃ buddhassa sāsananti.
    Itthaṃ sudaṃ āyasmā panasaphaladāyako thero imā gāthāyo
abhāsitthāti.
       Panasaphaladāyakattherassa apadānaṃ samattaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 32 page 462-469. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=32&item=383&items=8              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=32&item=383&items=8&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=32&item=383&items=8              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=32&item=383&items=8              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=383              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=50&A=5224              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=50&A=5224              Contents of The Tipitaka Volume 32 http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :