ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
อนุโลมปัจจนียทุกทุกปัฏฐาน
เหตุทุกสเหตุกทุกนเหตุทุกนสเหตุกทุกะ
[๘๙๘] ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยสเหตุกธรรมที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยสเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยสเหตุธรรม และสเหตุกธรรม ที่เป็น นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๙๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕ [๙๐๐] ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยสเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุ- *ธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๙๐๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๙๐๒] สเหตุกธรรมที่เป็นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่เป็น นเหตุธรรม โดยเหตุปัจจัย [๙๐๓] สเหตุกธรรมที่เป็นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่เป็น นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุ- *ธรรม โดยอารัมมณปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๙๐๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๖ ในอธิปติปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
ปัญหาวารพึงให้พิสดาร
[๙๐๕] ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยอเหตุกธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยอเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๙๐๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔
เหตุทุกเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกนเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๙๐๗] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยเหตุสัมปยุตตธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
เหมือนกับสเหตุกะ
[๙๐๘] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยเหตุวิปปยุตตธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยเหตุวิปปยุตตธรรมที่เป็น นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๙๐๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔
เหตุทุกเหตุสเหตุกทุกนเหตุทุกนเหตุสเหตุกทุกะ
[๙๑๐] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรมที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๑๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๙๑๒] ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรมที่เป็นธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๑๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
เหตุทุกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๙๑๔] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัย ธรรมที่เป็นเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๑๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๙๑๖] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๙๑๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
เหตุทุกนเหตุสเหตุกทุกนเหตุทุกนเหตุนสเหตุกทุกะ
[๙๑๘] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๑๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๙๒๐] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นอเหตุธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๒๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
เหตุทุกสัปปัจจยทุกนเหตุทุกนสัปปัจจยทุกะ
[๙๒๒] อัปปัจจยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย. เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจย- *ธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ [๙๒๓] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๓ อสังขตธรรม ก็เหมือนกับอัปปัจจยธรรม ฯลฯ
เหตุทุกสนิทัสสนทุกนเหตุทุกนสนิทัสสนทุกะ
[๙๒๔] สนิทัสสนธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๙๒๕] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๒๖] ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรมที่เป็น เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๒๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
เหตุทุกสัปปฏิฆทุกนเหตุทุกนสัปปฏิฆทุกะ
[๙๒๘] ธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรมที่เป็น นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๒๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๙๓๐] ธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรมที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๓๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
เหตุทุกรูปีทุกนเหตุทุกนรูปีทุกะ
[๙๓๒] ธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยรูปีธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๓๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๓๔] ธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยอรูปีธรรมที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๓๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
เหตุทุกโลกิยทุกนเหตุทุกนโลกิยทุกะ
[๙๓๖] ธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยโลกิยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๓๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๓๘] ธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยโลกุตตรธรรมที่เป็น เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๓๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
เหตุทุกเกนจิวิญเญยยทุกนเหตุทุกนเกนจิวิญเญยยทุกะ
[๙๔๐] ธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๔๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๙๔๒] ธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๔๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๗๓๓๖-๗๔๕๓ หน้าที่ ๒๙๕-๒๙๙. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=45&A=7336&Z=7453&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/r.php?B=45&A=7336&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [1], [2]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=94              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1388              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=6307              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=6307              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]