ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

         Anulomapaccanīyadukadukapaṭṭhānaṃ
       hetudukasahetukaduke nahetudukanasahetukadukaṃ
   [898] Hetuṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasahetuko dhammo uppajjati
hetupaccayā: nahetuṃ  sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu nasahetuko dhammo
uppajjati hetupaccayā: hetuṃ sahetukañca nahetuṃ sahetukañca dhammaṃ paṭicca
nahetu nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [899] Hetuyā tīṇi ārammaṇe ekaṃ avigate pañca.
   [900] Nahetuṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu nasahetuko dhammo
uppajjati nahetupaccayā:.
   [901] Nahetuyā ekaṃ naārammaṇe tīṇi novigate tīṇi.
     Sahajātavārampi sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.
   [902] Hetu  sahetuko dhammo nahetussa nasahetukassa dhammassa
hetupaccayena paccayo:.
   [903] Hetu  sahetuko dhammo nahetussa  nasahetukassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  nahetu  sahetuko  dhammo  nanahetussa
Nasahetukassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  hetu  sahetuko
dhammo  nahetussa  nasahetukassa  ca  nanahetussa  nasahetukassa  ca
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  .  nahetu  sahetuko dhammo
nanahetussa   nasahetukassa   dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
nahetu  sahetuko  dhammo  nahetussa nasahetukassa dhammassa ārammaṇa-
paccayena  paccayo:  nahetu sahetuko dhammo nahetussa nasahetukassa
ca   nanahetussa  nasahetukassa  ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:.
   [904] Hetuyā ekaṃ ārammaṇe cha adhipatiyā dve avigate pañca.
         Pañhāvāraṃ vitthāretabbaṃ.
   [905] Hetuṃ ahetukaṃ  dhammaṃ paṭicca nahetu naahetuko dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  .  nahetuṃ  ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu
naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [906] Hetuyā cattāri.
     Hetudukahetu sampayuttaduke nahetudukanahetusampayuttadukaṃ
   [907] Hetuṃ hetusampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nahetusampayutto
dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi. Sahetukasadisaṃ.
   [908] Hetuṃ  hetuvippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  nahetu-
vippayutto  dhammo  uppajjati hetupaccayā: . nahetuṃ hetuvippayuttaṃ
Dhammaṃ   paṭicca   nanahetu  nahetuvippayutto  dhammo  uppajjati
hetupaccayā: tīṇi.
   [909] Hetuyā cattāri.
     Hetudukahetusahetukaduke nahetudukanahetusahetukadukaṃ
   [910]  Hetuṃ  hetuñcevasahetukañca  dhammaṃ  paṭicca  nahetu
nahetucevanaahetukoca dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [911] Hetuyā ekaṃ.
   [912]  Nahetuṃ  sahetukañcevanacahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  nanahetu
naahetukocevananahetuca dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [913] Hetuyā ekaṃ.
         Hetudukahetuhetusampayuttaduke
         nahetudukanahetuhetusampayuttadukaṃ
   [914]  Hetuṃ  hetuñcevahetusampayuttañca  dhammaṃ paṭicca nahetu
nahetucevanahetuvippayuttoca dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [915] Hetuyā ekaṃ.
   [916]  Nahetuṃ hetusampayuttañcevanacahetuṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu
nahetuvippayuttocevananahetuca dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [917] Hetuyā ekaṃ.
     Hetudukanahetusahetukaduke nahetudukanahetunasahetukadukaṃ
   [918]  Nahetuṃ  nahetuṃ  sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nahetu
Nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [919] Hetuyā ekaṃ.
   [920]  Nahetuṃ  nahetuṃ  ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nahetu
naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [921] Hetuyā ekaṃ.
      Hetudukasappaccayaduke nahetudukanasappaccayadukaṃ
   [922] Nahetu  appaccayo  dhammo  nanahetussa  naappaccayassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  .pe. nahetussa naappaccayassa
dhammassa  ārammaṇa  .pe.  nahetussa  naappaccayassa  ca nanahetussa
naappaccayassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [923] Ārammaṇe tīṇi.
         Asaṅkhataṃ appaccayasadisaṃ .pe.
      Hetudukasanidassanaduke nahetudukanasanidassanadukaṃ
   [924]  Nahetu  sanidassano  dhammo  nanahetussa nasanidassanassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  ...  nahetussa nasanidassanassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  ...  nahetussa nasanidassanassa
ca  nanahetussa  nasanidassanassa  ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:.
   [925] Ārammaṇe tīṇi.
   [926]  Hetuṃ  anidassanaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu naanidassano
Dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [927] Hetuyā tīṇi.
       Hetudukasappaṭighaduke nahetudukanasappaṭighadukaṃ
   [928] Nahetuṃ sappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasappaṭigho dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [929] Hetuyā ekaṃ.
   [930] Hetuṃ  appaṭighaṃ  dhammaṃ paṭicca nahetu naappaṭigho dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [931] Hetuyā tīṇi.
        Hetudukarūpīduke nahetudukanarūpīdukaṃ
   [932] Nahetuṃ rūpiṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu narūpī dhammo uppajjati
hetupaccayā:.
   [933] Hetuyā tīṇi.
   [934] Hetuṃ arūpiṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naarūpī dhammo uppajjati
hetupaccayā:.
   [935] Hetuyā tīṇi.
       Hetudukalokiyaduke nahetudukanalokiyadukaṃ
   [936] Nahetuṃ lokiyaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu nalokiyo dhammo uppajjati
hetupaccayā:.
   [937] Hetuyā tīṇi.
   [938] Hetuṃ lokuttaraṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nalokuttaro dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [939] Hetuyā tīṇi.
    Hetudukakenaciviññeyyaduke nahetudukanakenaciviññeyyadukaṃ
   [940] Hetuṃ kenaciviññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nakenaciviññeyyo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [941] Hetuyā nava.
   [942] Hetuṃ kenacinaviññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nakenacinaviññeyyo
dhammo uppajjati hetupaccayā: .
   [943] Hetuyā nava.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 320-325. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=6307              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=6307              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=898&items=46              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=94              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1388              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]