ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 10 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 2 : Sutta. Tī. Ma.
          Suttantapiṭake dīghanikāyassa
             dutiyo bhāgo
                ---------
               mahāvaggo
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
              Mahāpadānasuttaṃ
   [1] Evamme sutaṃ . Ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  karerikuṭikāyaṃ  .  athakho  sambahulānaṃ
bhikkhūnaṃ   pacchābhattaṃ   piṇḍapātapaṭikkantānaṃ   karerimaṇḍalamāḷe
sannisinnānaṃ   sannipatitānaṃ   pubbenivāsapaṭisaṃyuttā  dhammī  kathā
udapādi itipi pubbenivāso itipi pubbenivāsoti.
   {1.1}  Assosi  kho  bhagavā dibbāya sotadhātuyā visuddhāya
atikkantamānusikāya  tesaṃ  bhikkhūnaṃ  imaṃ  kathāsallāpaṃ  .  athakho
bhagavā   uṭṭhāyāsanā   yena   karerimaṇḍalamāḷo  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  paññattāsane  nisīdi  .  nisajja  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi  kāya  nuttha  bhikkhave  etarahi  kathāya sannisinnā kā
ca pana vo antarākathā vippakatāti . evaṃ vutte te bhikkhū bhagavantaṃ
etadavocuṃ  idha  bhante  amhākaṃ  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkantānaṃ
karerimaṇḍalamāḷe sannisinnānaṃ sannipatitānaṃ
Pubbenivāsapaṭisaṃyuttā  dhammī  kathā  udapādi  itipi  pubbenivāso
itipi  pubbenivāsoti  ayaṃ  kho  no bhante antarākathā vippakatā
atha  bhagavā  anuppattoti  .  iccheyyātha  no  tumhe  bhikkhave
pubbenivāsapaṭisaṃyuttaṃ  dhammiṃ  kathaṃ  sotunti  .  etassa  bhagavā
kālo  etassa  sugata  kālo  yaṃ  bhagavā  pubbenivāsapaṭisaṃyuttaṃ
dhammiṃ kathaṃ kareyya bhagavato vacanaṃ 1- sutvā bhikkhū dhāressantīti .
Tenahi  bhikkhave  suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti . evaṃ
bhanteti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   {1.2} Bhagavā etadavoca ito so bhikkhave ekanavuto kappo 2-
yaṃ vipassī bhagavā arahaṃ sammāsambuddho loke udapādi . ito so
bhikkhave  ekatiṃso  kappo 3- yaṃ sikhī bhagavā arahaṃ sammāsambuddho
loke  udapādi . tasmiṃyeva kho bhikkhave ekatiṃse kappe vessabhū
bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho  loke  udapādi  . imasmiṃyeva kho
bhikkhave  bhaddakappe  kakusandho  bhagavā  arahaṃ sammāsambuddho loke
udapādi  .  imasmiṃyeva kho bhikkhave bhaddakappe konāgamano bhagavā
arahaṃ  sammāsambuddho  loke  udapādi  . imasmiṃyeva kho bhikkhave
bhaddakappe  kassapo  bhagavā arahaṃ sammāsambuddho loke udapādi .
Imasmiṃyeva kho bhikkhave bhaddakappe ahaṃ etarahi arahaṃ sammāsambuddho
loke uppanno.
   [2]  Vipassī  bhikkhave  bhagavā  arahaṃ sammāsambuddho khattiyo
@Footnote: 1 Ma. vacanantipadaṃ na dissati. 2 Po. Ma. ekanavutikappe. 3 Po. Ma. ekatiṃsakappe.
Jātiyā  ahosi  khattiyakule  udapādi . sikhī bhikkhave bhagavā arahaṃ
sammāsambuddho  khattiyo  jātiyā  ahosi  khattiyakule  udapādi .
Vessabhū  bhikkhave  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho  khattiyo  jātiyā
ahosi  khattiyakule  udapādi  .  kakusandho  bhikkhave  bhagavā arahaṃ
sammāsambuddho   brāhmaṇo   jātiyā   ahosi   brāhmaṇakule
udapādi  .  konāgamano  bhikkhave  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho
brāhmaṇo  jātiyā  ahosi  brāhmaṇakule  udapādi  .  kassapo
bhikkhave  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho  brāhmaṇo  jātiyā ahosi
brāhmaṇakule  udapādi . ahaṃ bhikkhave etarahi arahaṃ sammāsambuddho
khattiyo jātiyā ahosiṃ khattiyakule uppanno.
   [3]  Vipassī  bhikkhave bhagavā arahaṃ sammāsambuddho koṇḍañño
gottena  ahosi  .  sikhī  bhikkhave  bhagavā  arahaṃ sammāsambuddho
koṇḍañño  gottena  ahosi  .  vessabhū  bhikkhave  bhagavā arahaṃ
sammāsambuddho  koṇḍañño  gottena  ahosi  . kakusandho bhikkhave
bhagavā arahaṃ sammāsambuddho kassapo gottena ahosi . konāgamano
bhikkhave  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho kassapo gottena ahosi .
Kassapo  bhikkhave  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho  kassapo gottena
ahosi  .  ahaṃ  bhikkhave  etarahi  arahaṃ  sammāsambuddho gotamo
gottena ahosiṃ.
   [4]  Vipassissa  bhikkhave  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa
Asītivassasahassāni  āyuppamāṇaṃ  ahosi  .  sikhissa bhikkhave bhagavato
arahato   sammāsambuddhassa   sattativassasahassāni   āyuppamāṇaṃ
ahosi  .  vessabhussa  bhikkhave  bhagavato  arahato sammāsambuddhassa
saṭṭhivassasahassāni  āyuppamāṇaṃ  ahosi  .  kakusandhassa  bhikkhave
bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa  cattāḷīsavassasahassāni āyuppamāṇaṃ
ahosi  .  konāgamanassa  bhikkhave bhagavato arahato sammāsambuddhassa
tiṃsavassasahassāni  āyuppamāṇaṃ  ahosi  . kassapassa bhikkhave bhagavato
arahato  sammāsambuddhassa  vīsativassasahassāni  āyuppamāṇaṃ  ahosi .
Mayhaṃ  bhikkhave  etarahi  appakaṃ āyuppamāṇaṃ parittaṃ lahukaṃ yo ciraṃ
jīvati so vassasataṃ appaṃ vā bhiyyo.
   [5]  Vipassī  bhikkhave  bhagavā arahaṃ sammāsambuddho pāṭaliyā
mūle  abhisambuddho  .  sikhī  bhikkhave  bhagavā arahaṃ sammāsambuddho
puṇḍarīkassa  mūle  abhisambuddho  .  vessabhū  bhikkhave bhagavā arahaṃ
sammāsambuddho  sālassa  mūle  abhisambuddho  .  kakusandho bhikkhave
bhagavā arahaṃ sammāsambuddho sirīsassa mūle abhisambuddho . Konāgamano
bhikkhave bhagavā arahaṃ sammāsambuddho udumbarassa mūle abhisambuddho .
Kassapo  bhikkhave  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho  nigrodhassa  mūle
abhisambuddho  .  ahaṃ  bhikkhave  etarahi  arahaṃ  sammāsambuddho
assatthassa mūle abhisambuddho.
   [6]  Vipassissa  bhikkhave  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa
Khaṇḍatissaṃ  nāma  sāvakayugaṃ  ahosi  aggaṃ  bhaddayugaṃ  .  sikhissa
bhikkhave  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa  abhibhūsambhavaṃ  nāma
sāvakayugaṃ  ahosi  aggaṃ  bhaddayugaṃ  .  vessabhussa bhikkhave bhagavato
arahato  sammāsambuddhassa sonuttaraṃ 1- nāma sāvakayugaṃ ahosi aggaṃ
bhaddayugaṃ  .  kakusandhassa  bhikkhave  bhagavato arahato sammāsambuddhassa
vidhūrasañjīvaṃ  nāma  sāvakayugaṃ  ahosi aggaṃ bhaddayugaṃ . konāgamanassa
bhikkhave  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa  bhiyyosuttaraṃ  nāma
sāvakayugaṃ  ahosi  aggaṃ  bhaddayugaṃ  .  kassapassa  bhikkhave bhagavato
arahato  sammāsambuddhassa  tissabhāradvājaṃ  nāma  sāvakayugaṃ  ahosi
aggaṃ  bhaddayugaṃ  .  mayhaṃ  bhikkhave  etarahi  sārīputtamoggallānaṃ
nāma sāvakayugaṃ ahosi aggaṃ bhaddayugaṃ.
   [7]  Vipassissa  bhikkhave  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa
tayo  sāvakānaṃ  sannipātā  ahesuṃ  eko  sāvakānaṃ  sannipāto
ahosi  aṭṭhasaṭṭhibhikkhusatasahassaṃ  eko  sāvakānaṃ  sannipāto  ahosi
bhikkhusatasahassaṃ eko sāvakānaṃ sannipāto ahosi asītibhikkhusahassāni .
Vipassissa  bhikkhave  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa  ime tayo
sāvakānaṃ sannipātā ahesuṃ sabbesaṃyeva khīṇāsavānaṃ.
   {7.1} Sikhissa bhikkhave bhagavato arahato sammāsambuddhassa tayo
sāvakānaṃ  sannipātā  ahesuṃ  eko  sāvakānaṃ  sannipāto ahosi
bhikkhusatasahassaṃ  eko  sāvakānaṃ  sannipāto ahosi asītibhikkhusahassāni
@Footnote: 1 Ma. Yu. soṇuttaraṃ.
Eko  sāvakānaṃ  sannipāto  ahosi  sattatibhikkhusahassāni . sikhissa
bhikkhave  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa  ime  tayo sāvakānaṃ
sannipātā ahesuṃ sabbesaṃyeva khīṇāsavānaṃ.
   {7.2} Vessabhussa bhikkhave bhagavato arahato sammāsambuddhassa tayo
sāvakānaṃ  sannipātā  ahesuṃ  eko  sāvakānaṃ  sannipāto ahosi
asītibhikkhusahassāni eko sāvakānaṃ sannipāto ahosi sattatibhikkhusahassāni
eko  sāvakānaṃ  sannipāto ahosi saṭṭhibhikkhusahassāni . vessabhussa
bhikkhave  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa  ime  tayo sāvakānaṃ
sannipātā ahesuṃ sabbesaṃyeva khīṇāsavānaṃ.
   {7.3} Kakusandhassa bhikkhave bhagavato arahato sammāsambuddhassa eko
sāvakānaṃ  sannipāto  ahosi  cattāḷīsabhikkhusahassāni  .  kakusandhassa
bhikkhave  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa  ayaṃ  eko sāvakānaṃ
sannipāto ahosi sabbesaṃyeva khīṇāsavānaṃ.
   {7.4} Konāgamanassa bhikkhave bhagavato arahato sammāsambuddhassa
eko   sāvakānaṃ   sannipāto  ahosi  tiṃsabhikkhusahassāni  .
Konāgamanassa  bhikkhave  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa  ayaṃ
eko sāvakānaṃ sannipāto ahosi sabbesaṃyeva khīṇāsavānaṃ.
   {7.5} Kassapassa bhikkhave bhagavato arahato sammāsambuddhassa eko
sāvakānaṃ  sannipāto  ahosi  vīsatibhikkhusahassāni  .  kassapassa
bhikkhave  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa  ayaṃ  eko sāvakānaṃ
sannipāto  ahosi sabbesaṃyeva khīṇāsavānaṃ . mayhaṃ bhikkhave etarahi
Eko  sāvakānaṃ  sannipāto  ahosi  aḍḍhateḷasāni  bhikkhusatāni .
Mayhaṃ  bhikkhave  ayaṃ eko sāvakānaṃ sannipāto ahosi sabbesaṃyeva
khīṇāsavānaṃ.
   [8]  Vipassissa  bhikkhave  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa
asoko  nāma  bhikkhave  upaṭṭhāko ahosi aggupaṭṭhāko . sikhissa
bhikkhave  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa  khemaṅkaro nāma bhikkhu
upaṭṭhāko  ahosi  aggupaṭṭhāko  .  vessabhussa  bhikkhave bhagavato
arahato sammāsambuddhassa upasanto 1- nāma bhikkhu upaṭṭhāko ahosi
aggupaṭṭhāko . kakusandhassa bhikkhave bhagavato arahato sammāsambuddhassa
vuḍḍhijo  2-  nāma  bhikkhu  upaṭṭhāko  ahosi  aggupaṭṭhāko .
Konāgamanassa  bhikkhave  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa sotthijo
nāma  bhikkhu  upaṭṭhāko  ahosi aggupaṭṭhāko . kassapassa bhikkhave
bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa sabbamitto nāma bhikkhu upaṭṭhāko
ahosi  aggupaṭṭhāko  .  mayhaṃ  bhikkhave  etarahi  ānando
nāma bhikkhu upaṭṭhāko ahosi aggupaṭṭhāko.
   [9]  Vipassissa  bhikkhave  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa
bandhumā  3- nāma rājā pitā ahosi bandhumatī nāma devī mātā
ahosi  janettī 4- bandhumassa rañño bandhumatī nāma nagaraṃ rājadhānī
ahosi.
   {9.1}  Sikhissa  bhikkhave  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa
@Footnote: 1 Yu. upasannako. 2 Ma. Yu. buddhijo. 3 Po. bandhumo. 4 Ma. janetti.
@ito paraṃ īdisameva.
Aruṇo  nāma  rājā  pitā  ahosi  pabhāvatī  nāma devī mātā
ahosi  janettī  aruṇassa  rañño  aruṇavatī  nāma  nagaraṃ rājadhānī
ahosi.
   {9.2}  Vessabhussa  bhikkhave bhagavato arahato sammāsambuddhassa
suppatīto nāma rājā pitā ahosi yasavatī nāma devī mātā ahosi
janettī suppatītassa rañño anomaṃ nāma nagaraṃ rājadhānī ahosi.
   {9.3}  Kakusandhassa  bhikkhave bhagavato arahato sammāsambuddhassa
aggidatto  nāma  brāhmaṇo  pitā ahosi visākhā nāma brāhmaṇī
mātā ahosi janettī . tena kho pana bhikkhave samayena khemo nāma
rājā ahosi khemassa rañño khemavatī nāma nagaraṃ rājadhānī ahosi.
   {9.4} Konāgamanassa bhikkhave bhagavato arahato sammāsambuddhassa
yaññadatto  nāma  brāhmaṇo  pitā ahosi uttarā nāma brāhmaṇī
mātā ahosi janettī. Tena kho pana bhikkhave samayena sobho nāma rājā
ahosi sobhassa rañño sobhavatī nāma nagaraṃ rājadhānī ahosi.
   {9.5}  Kassapassa  bhikkhave  bhagavato arahato sammāsambuddhassa
brahmadatto  nāma  brāhmaṇo  pitā ahosi dhanavatī nāma brāhmaṇī
mātā ahosi janettī . tena kho pana bhikkhave samayena kiṃkī 1- nāma
rājā ahosi kiṃkissa rañño bārāṇasī nāma nagaraṃ rājadhānī ahosi.
   {9.6}  Mayhaṃ bhikkhave etarahi suddhodano nāma rājā pitā
ahosi  māyā  2-  nāma devī mātā ahosi janettī  kapilavatthuṃ
nāma  nagaraṃ  rājadhānī  ahosīti  .  idamavoca  bhagavā  idaṃ
@Footnote: 1 Ma. kikī. 2 Po. mahāmāyā.
Vatvāna sugato uṭṭhāyāsanā vihāraṃ pāvisi.
   [10] Athakho tesaṃ bhikkhūnaṃ acirapakkantassa bhagavato ayamantarākathā
udapādi  acchariyaṃ  āvuso  abbhūtaṃ  āvuso  tathāgatassa mahiddhikatā
mahānubhāvatā  yatra  hi  nāma  tathāgato atīte buddhe parinibbute
chinnapapañce   chinnavaṭume   pariyādinnavaṭṭe   sabbadukkhavītivatte
jātitopi   anussarissati   nāmatopi   anussarissati   gottatopi
anussarissati    āyuppamāṇatopi   anussarissati   sāvakayugatopi
anussarissati   sāvakasannipātatopi  anussarissati  evaṃjaccā  te
bhagavanto  ahesuṃ  itipi  evaṃnāmā  te  bhagavanto  ahesuṃ itipi
evaṃgottā  te  bhagavanto  ahesuṃ  itipi evaṃsīlā te bhagavanto
ahesuṃ  itipi  evaṃdhammā  te  bhagavanto  ahesuṃ itipi evaṃpaññā
te  bhagavanto  ahesuṃ itipi evaṃvihārī te bhagavanto ahesuṃ itipi
evaṃvimuttā te bhagavanto ahesuṃ itipīti.
   {10.1} Kiṃ nu kho āvuso tathāgatasseva nu kho esā dhammadhātu
suppaṭividdhā yassā dhammadhātuyā suppaṭividdhattā tathāgato atīte buddhe
parinibbute  chinnapapañce  chinnavaṭume pariyādinnavaṭṭe sabbadukkhavītivatte
jātitopi  anussarati  nāmatopi  anussarati  gottatopi  anussarati
āyuppamāṇatopi  anussarati  sāvakayugatopi anussarati sāvakasannipātatopi
anussarati evaṃjaccā te bhagavanto ahesuṃ itipi evaṃnāmā. Evaṃgottā.
Evaṃsīlā .  evaṃdhammā .  evaṃpaññā .  evaṃvihārī .  evaṃvimuttā
Te  bhagavanto  ahesuṃ  itipīti udāhu devatā tathāgatassa etamatthaṃ
ārocesuṃ  yena  tathāgato  atīte  buddhe parinibbute chinnapapañce
chinnavaṭume  pariyādinnavaṭṭe  sabbadukkhavītivatte  jātitopi  anussarati
nāmatopi  anussarati  gottatopi  anussarati āyuppamāṇatopi anussarati
sāvakayugatopi  anussarati  sāvakasannipātatopi  anussarati  evaṃjaccā
te bhagavanto ahesuṃ itipi evaṃnāmā . evaṃgottā . Evaṃsīlā.
Evaṃdhammā . evaṃpaññā . evaṃvihārī . evaṃvimuttā te bhagavanto
ahesuṃ itipīti . ayañca hi 1- tesaṃ bhikkhūnaṃ antarākathā vippakatā
hoti.
   [11]  Athakho  bhagavā sāyaṇhasamayaṃ paṭisallānā vuṭṭhito yena
karerimaṇḍalamāḷo  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte  āsane
nisīdi  .  nisajja kho bhagavā bhikkhū āmantesi kāya nuttha bhikkhave
etarahi kathāya sannisinnā kā ca pana vo antarākathā vippakatāti.
   {11.1} Evaṃ vutte te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ idha bhante
amhākaṃ  acirapakkantassa  bhagavato  ayamantarākathā  udapādi  acchariyaṃ
āvuso  abbhūtaṃ  āvuso  tathāgatassa  mahiddhikatā  mahānubhāvatā
yatra  hi  nāma  tathāgato  atīte  buddhe parinibbute chinnapapañce
chinnavaṭume  pariyādinnavaṭṭe  sabbadukkhavītivatte  jātitopi anussarissati
nāmatopi  anussarissati  gottatopi  anussarissati  āyuppamāṇatopi
anussarissati   sāvakayugatopi   anussarissati   sāvakasannipātatopi
@Footnote: 1 Ma. Yu. hidaṃ.
Anussarissati evaṃjaccā te bhagavanto ahesuṃ itipi .pe. Evaṃvimuttā
te   bhagavanto   ahesuṃ   itipīti   .   kiṃ   nu  kho
āvuso  tathāgatasseva  nu kho esā dhammadhātu suppaṭividdhā yassā
dhammadhātuyā  suppaṭividdhattā  tathāgato  atīte  buddhe  parinibbute
chinnapapañce  chinnavaṭume  pariyādinnavaṭṭe  sabbadukkhavītivatte jātitopi
anussarati  nāmatopi  anussarati  gottatopi anussarati āyuppamāṇatopi
anussarati    sāvakayugatopi    anussarati    sāvakasannipātatopi
anussarati  evaṃjaccā  te  bhagavanto  ahesuṃ  itipi evaṃnāmā .
Evaṃgottā . evaṃsīlā . evaṃdhammā . evaṃpaññā. Evaṃvihārī.
Evaṃvimuttā  te  bhagavanto  ahesuṃ  itipīti  udāhu  devatā
tathāgatassa  etamatthaṃ  ārocesuṃ  yena  tathāgato  atīte  buddhe
parinibbute  chinnapapañce  chinnavaṭume pariyādinnavaṭṭe sabbadukkhavītivatte
jātitopi   anussarati   nāmatopi   .pe.   sāvakasannipātatopi
anussarati  evaṃjaccā  te bhagavanto ahesuṃ itipi evaṃnāmā .pe.
Evaṃvimuttā  te  bhagavanto  ahesuṃ  itipīti  ayaṃ kho no bhante
antarākathā vippakatā [1]- atha bhagavā anuppattoti.
   {11.2} Tathāgatassevesā bhikkhave dhammadhātu suppaṭividdhā yassā
dhammadhātuyā suppaṭividdhattā tathāgato atīte buddhe parinibbute chinnapapañce
chinnavaṭume  pariyādinnavaṭṭe  sabbadukkhavītivatte  jātitopi  anussarati
nāmatopi  anussarati  gottatopi  anussarati āyuppamāṇatopi anussarati
@Footnote: 1 Ma. hoti.
Sāvakayugatopi  anussarati  sāvakasannipātatopi  anussarati  evaṃjaccā
te  bhagavanto  ahesuṃ  itipi  evaṃnāmā  .pe. evaṃvimuttā te
bhagavanto  ahesuṃ  itipīti  devatāpi tathāgatassa etamatthaṃ ārocesuṃ
yena  tathāgato  atīte  buddhe  parinibbute chinnapapañce chinnavaṭume
pariyādinnavaṭṭe  sabbadukkhavītivatte  jātitopi  anussarati  nāmatopi
.pe.  sāvakasannipātatopi  anussarati  evaṃjaccā  te  bhagavanto
ahesuṃ  itipi  evaṃnāmā  .pe. evaṃvimuttā te bhagavanto ahesuṃ
itipīti.
   {11.3}  Iccheyyātha  no tumhe bhikkhave bhiyyoso mattāya
pubbenivāsapaṭisaṃyuttaṃ  dhammiṃ  kathaṃ  sotunti . etassa bhagavā kālo
etassa sugata kālo yaṃ bhagavā bhiyyoso mattāya pubbenivāsapaṭisaṃyuttaṃ
dhammiṃ kathaṃ kareyya bhagavato sutvā bhikkhū dhāressantīti. Tenahi bhikkhave
suṇātha sādhukaṃ manasikarotha bhāsissāmīti . evaṃ bhanteti kho te bhikkhū
bhagavato paccassosuṃ. Bhagavā etadavoca
   {11.4} ito so bhikkhave ekanavuto 1- kappo yaṃ vipassī bhagavā
arahaṃ sammāsambuddho loke udapādi . vipassī bhikkhave bhagavā arahaṃ
sammāsambuddho  khattiyo  jātiyā  ahosi  khattiyakule  udapādi .
Vipassī  bhikkhave  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho koṇḍañño gottena
ahosi  .  vipassissa  bhikkhave  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa
asītivassasahassāni  āyuppamāṇaṃ  ahosi  .  vipassī  bhikkhave bhagavā
arahaṃ  sammāsambuddho  pāṭaliyā  mūle  abhisambuddho  .  vipassissa
@Footnote: 1 Ma. ekanavutikappe.
Bhikkhave  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa  khaṇḍatissaṃ  nāma
sāvakayugaṃ  ahosi  aggaṃ  bhaddayugaṃ  .  vipassissa  bhikkhave bhagavato
arahato  sammāsambuddhassa  tayo  sāvakānaṃ  sannipātā  ahesuṃ
eko  sāvakānaṃ  sannipāto  ahosi  aṭṭhasaṭṭhibhikkhusatasahassaṃ  eko
sāvakānaṃ  sannipāto  ahosi  bhikkhusatasahassaṃ  eko  sāvakānaṃ
sannipāto  ahosi  asītibhikkhusahassāni  . vipassissa bhikkhave bhagavato
arahato  sammāsambuddhassa  ime  tayo  sāvakānaṃ sannipātā ahesuṃ
sabbesaṃyeva  khīṇāsavānaṃ  .  vipassissa  bhikkhave  bhagavato  arahato
sammāsambuddhassa asoko nāma bhikkhu upaṭṭhāko ahosi aggupaṭṭhāko.
Vipassissa   bhikkhave   bhagavato   arahato   sammāsambuddhassa
bandhumā  nāma  rājā  pitā  ahosi  bandhumatī nāma devī mātā
ahosi  janettī  bandhumassa  rañño  bandhumatī  nāma nagaraṃ rājadhānī
ahosi.
   [12] Athakho bhikkhave vipassī bodhisatto tusitā kāyā cavitvā
sato sampajāno mātu kucchiṃ okkami. Ayamettha dhammatā.
   [13] Dhammatā ekā bhikkhave yadā bodhisatto tusitā kāyā
cavitvā  mātu  kucchiṃ  okkamati . atha sadevake loke samārake
sabrahmake  sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya  appamāṇo
oḷāro  1-  obhāso loke pātubhavati atikkammeva 2- devānaṃ
devānubhāvaṃ . yāpi tā lokantarikā aghā asaṃvutā [3]- andhakāratimisā
@Footnote: 1 Yu. uḷāro. ito paraṃ īdisameva. 2 Yu. atikkamma. ito paraṃ īdisameva. 3 Ma.
@3 Ma. Yu. andhakārā.
Yatthapime  candimasuriyā  evaṃmahiddhikā  evaṃmahānubhāvā  ābhāya
nānubhonti  tatthapi  appamāṇo  oḷāro  obhāso  pātubhavati
atikkammeva  devānaṃ  devānubhāvaṃ  . yepi tattha sattā upapannā
tepi  tenobhāsena  aññamaññaṃ  sañjānanti  aññepi  kira  bho
santi  sattā  idhūpapannāti  . ayañca dasasahassī lokadhātu saṅkampati
sampakampati  sampavedheti  appamāṇo  ca  oḷāro obhāso loke
pātubhavati atikkammeva devānaṃ devānubhāvaṃ. Ayamettha dhammatā.
   [14]  Dhammatā  esā bhikkhave yadā bodhisatto mātu kucchiṃ
okkanto hoti cattāro [1]- devaputtā cātuddisaṃ 2- rakkhāya upagacchanti
mā  naṃ  bodhisattaṃ  vā  bodhisattamātaraṃ  vā  manusso  vā
amanusso vā koci [3]- viheṭhesīti. Ayamettha dhammatā.
   [15]  Dhammatā  esā bhikkhave yadā bodhisatto mātu kucchiṃ
okkanto  hoti  pakatiyā  sīlavatī  bodhisattamātā  hoti  viratā
pāṇātipātā  viratā  adinnādānā viratā kāmesumicchācārā viratā
musāvādā viratā surāmerayamajjapamādaṭṭhānā. Ayamettha dhammatā.
   [16]  Dhammatā  esā bhikkhave yadā bodhisatto mātu kucchiṃ
okkanto  hoti  na  bodhisattamātu  purisesu  mānasaṃ  uppajjati
kāmaguṇūpasaṃhitaṃ  anatikkamaniyā  va  4-  bodhisattamātā  hoti kenaci
purisena rattacittena. Ayamettha dhammatā.
   [17]  Dhammatā  esā bhikkhave yadā bodhisatto mātu kucchiṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. naṃ. 2 Ma. catuddisaṃ. 3 Ma. Yu. vā. 4 Ma. Yu. ca.
Okkanto  hoti lābhinī bodhisattamātā hoti pañcannaṃ kāmaguṇānaṃ .
Sā  pañcahi  kāmaguṇehi  samappitā  samaṅgibhūtā  paricāreti .
Ayamettha dhammatā.
   [18]  Dhammatā  esā bhikkhave yadā bodhisatto mātu kucchiṃ
okkanto  hoti  na  bodhisattamātu  kocideva  ābādho uppajjati
sukhinī  bodhisattamātā  hoti akilantakāyā bodhisattañca bodhisattamātā
tirokucchigataṃ  passati  sabbaṅgapaccaṅgaṃ  1-  ahīnindriyaṃ . seyyathāpi
bhikkhave  maṇiveḷuriyo  subho  jātimā  aṭṭhaṃso suparikammakato accho
vippasanno   sabbākārasampanno  tatrassa  suttaṃ  āvutaṃ  nīlaṃ
vā  pītaṃ vā lohitakaṃ 2- vā odātaṃ vā paṇḍusuttaṃ vā tamenaṃ
cakkhumā puriso hatthesu karitvā paccavekkheyya ayaṃ kho maṇiveḷuriyo
subho   jātimā   aṭṭhaṃso  suparikammakato  accho  vippasanno
sabbākārasampanno  tatrassa  3-  suttaṃ  āvutaṃ nīlaṃ vā pītaṃ vā
lohitakaṃ  vā  odātaṃ  vā  paṇḍusuttaṃ vā evameva kho bhikkhave
yadā  bodhisatto  mātu  kucchiṃ  okkanto  hoti na bodhisattamātu
kocideva   ābādho  uppajjati  sukhinī  bodhisattamātā  hoti
akilantakāyā  bodhisattañca  bodhisattamātā  tirokucchigataṃ  passati
sabbaṅgapaccaṅgaṃ 1- ahīnindriyaṃ. Ayamettha dhammatā.
   [19] Dhammatā esā bhikkhave sattāhajāte bodhisatte bodhisattamātā
kālaṃ karoti tusitaṃ kāyaṃ upapajjati. Ayamettha dhammatā.
@Footnote: 1 Po. Yu. sabbaṅgapaccaṅgiṃ. 2 Ma. Yu. lohitaṃ. 3 Ma. Yu. tatridaṃ.
   [20]  Dhammatā  esā  bhikkhave  yathā aññā itthikā nava
vā dasa vā māse gabbhaṃ kucchinā pariharitvā vijāyanti na hevaṃ [1]-
bodhisattamātā  vijāyati  . daseva māsāni bodhisattaṃ bodhisattamātā
kucchinā pariharitvā vijāyati. Ayamettha dhammatā.
   [21]  Dhammatā esā bhikkhave yathā aññā itthikā nisinnā
vā  nipannā  vā  vijāyanti  na  hevaṃ  bodhisattaṃ bodhisattamātā
vijāyati  ṭhitā  ca  bodhisattaṃ  bodhisattamātā vijāyati . ayamettha
dhammatā.
   [22] Dhammatā esā bhikkhave yadā bodhisatto mātu kucchismā
nikkhamati  devā  paṭhamaṃ  paṭiggaṇhanti  pacchā  manussā . ayamettha
dhammatā.
   [23] Dhammatā esā bhikkhave yadā bodhisatto mātu kucchismā
nikkhamati  appatto  ca  2-  bodhisatto  paṭhaviṃ hoti cattāro naṃ
devaputtā  paṭiggahetvā  mātu  purato  ṭhapenti  attamanā  devi
hohi mahesakkho te putto uppannoti. Ayamettha dhammatā.
   [24] Dhammatā esā bhikkhave yadā bodhisatto mātu kucchismā
nikkhamati visado 2- va nikkhamati amakkhito uddena 3- amakkhito semhena
amakkhito  ruhirena  amakkhito  kenaci  asucinā  suddho visuddho .
Seyyathāpi  bhikkhave  maṇiratanaṃ kāsike vatthe nikkhittaṃ neva maṇiratanaṃ
kāsikaṃ  vatthaṃ  makkheti  napi  kāsikaṃ  vatthaṃ  maṇiratanaṃ  makkheti taṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. va.. 2 Po. visuddho. 3 Ma. Yu. udena. 4 Ma. Yu. visado.
Kissa hetu ubhinnaṃ suddhattā evameva kho bhikkhave yadā bodhisatto
mātu kucchismā nikkhamati visado 1- va nikkhamati amakkhito uddena 2-
amakkhito  semhena  amakkhito  ruhirena  amakkhito  kenaci asucinā
suddho visuddho 3-. Ayamettha dhammatā.
   [25] Dhammatā esā bhikkhave yadā bodhisatto mātu kucchismā
nikkhamati  dve  udakassa  dhārā  antalikkhā  pātubhavanti  ekā
sītassa  ekā  uṇhassa  yena  bodhisattassa  udakakiccaṃ  karonti
mātu ca. Ayamettha dhammatā.
   [26]  Dhammatā esā bhikkhave sampatijāto bodhisatto samehi
pādehi  patiṭṭhahitvā  uttarenābhimukho  4- sattapadavītihārena gacchati
setamhi  chatte  anudhāriyamāne  5-  sabbā ca disā anuviloketi
āsabhiñca  vācaṃ  bhāsati  aggohamasmi  lokassa  jeṭṭhohamasmi
lokassa  seṭṭhohamasmi  lokassa  ayamantimā  me  6-  jāti
natthidāni punabbhavoti. Ayamettha dhammatā.
   [27] Dhammatā esā bhikkhave yadā bodhisatto mātu kucchismā
nikkhamati atha sadevake loke samārake sabrahmake sassamaṇabrāhmaṇiyā
pajāya  sadevamanussāya  appamāṇo  oḷāro  obhāso  pātubhavati
atikkammeva  devānaṃ  devānubhāvaṃ  . yāpi tā lokantarikā aghā
asaṃvutā  [7]-  andhakāratimisā  yatthapime candimasuriyā evaṃmahiddhikā
evaṃmahānubhāvā  ābhāya  nānubhonti  tatthapi  appamāṇo  oḷāro
@Footnote: 1 Po. visuddho. 2 Ma. Yu. udena. 3 Ma. Yu. visado. 4 Ma. uttarena mukho.
@Yu. uttarābhimukho. 5 Yu. anuhīramāne. 6 Ma. Yu. mesaddo natthi.
@7 Ma. Yu. andhakārā.
Obhāso  pātubhavati atikkammeva devānaṃ devānubhāvaṃ . yepi tattha
sattā  upapannā  tepi  tenobhāsena  aññamaññaṃ  sañjānanti
aññepi  kira  bho  santi  sattā idhūpapannāti . ayañca dasasahassī
lokadhātu  saṅkampati  sampakampati  sampavedheti  appamāṇo  ca
oḷāro  obhāso  loke  pātubhavati  atikkammeva  devānaṃ
devānubhāvaṃ. Ayamettha dhammatā.
   [28] [1]- Jāte kho pana bhikkhave vipassimhi kumāre bandhumato
rañño  paṭivedesuṃ  putto te deva jāto taṃ devo passatūti .
Addasā kho bhikkhave bandhumā rājā vipassiṃ kumāraṃ disvā nemitte
brāhmaṇe  āmantāpetvā  etadavoca  passantu  bhonto nemittā
brāhmaṇā  kumāranti  .  addasaṃsu  kho  bhikkhave  naṃ  nemittā
brāhmaṇā  vipassiṃ  kumāraṃ disvā bandhumantaṃ 2- rājānaṃ etadavocuṃ
attamano deva hohi mahesakkho te [3]- putto uppanno lābhā te
mahārāja  suladdhante  mahārāja  yassa  te kule evarūpo putto
uppanno   ayaṃ  hi  deva  kumāro  dvattiṃsamahāpurisalakkhaṇehi
samannāgato  yehi samannāgatassa mahāpurisassa dve va gatiyo bhavanti
anaññā  sace  agāraṃ  ajjhāvasati  rājā hoti cakkavatti dhammiko
dhammarājā cāturanto vijitāvī janapadaṭṭhāvariyappatto sattaratanasamannāgato
tassimāni  sattaratanāni  bhavanti  seyyathīdaṃ  cakkaratanaṃ  hatthiratanaṃ
assaratanaṃ   maṇiratanaṃ   itthīratanaṃ   gahapatiratanaṃ  parināyakaratanameva
@Footnote: 1 Po. dhammatā esā. 2 Yu. bandhumaṃ. 3 Yu. dve.
Sattamaṃ  parosahassaṃ  kho  panassa  puttā  bhavanti  sūrā vīraṅgarūpā
parasenappamaddanā  1-  so  imaṃ  paṭhaviṃ  sāgarapariyantaṃ  adaṇḍena
asatthena  dhammena  abhivijiya  ajjhāvasati  sace kho pana agārasmā
anagāriyaṃ pabbajati arahaṃ hoti sammāsambuddho loke vivaṭacchado.
   {28.1}  Katamehi cāyaṃ deva kumāro dvattiṃsamahāpurisalakkhaṇehi
samannāgato  yehi samannāgatassa mahāpurisassa dve va gatiyo bhavanti
anaññā sace agāraṃ ajjhāvasati rājā hoti cakkavatti dhammiko dhammarājā
cāturanto   vijitāvī   janapadaṭṭhāvariyappatto  sattaratanasamannāgato
tassimāni  sattaratanāni  bhavanti  seyyathīdaṃ  cakkaratanaṃ .pe. abhivijiya
ajjhāvasati  sace kho pana agārasmā anagāriyaṃ pabbajati arahaṃ hoti
sammāsambuddho loke vivaṭacchado.
   [29] Ayaṃ hi deva kumāro suppatiṭṭhitapādo yaṃpāyaṃ deva kumāro
suppatiṭṭhitapādo idampissa mahāpurisassa mahāpurisalakkhaṇaṃ bhavati.
   Imassa  deva  kumārassa  heṭṭhāpādatalesu  cakkāni  jātāni
sahassārāni  sanemikāni  sanābhikāni  sabbākāraparipūrāni  yaṃpi  deva
imassa  kumārassa  heṭṭhāpādatalesu  cakkāni  jātāni  sahassārāni
sanemikāni  sanābhikāni  sabbākāraparipūrāni idampissa 2- mahāpurisassa
mahāpurisalakkhaṇaṃ bhavati.
@Footnote: 1 parasenāpamaddanātipi pāṭhena bhavitabbaṃ. 2 Ma. idampimassa.
     Ayaṃ hi deva kumāro āyatapaṇhi.
     Ayaṃ hi deva kumāro dīghaṅgulī.
     Ayaṃ hi deva kumāro mudutalanahatthapādo 1-.
     Ayaṃ hi deva kumāro jālahatthapādo.
     Ayaṃ hi deva kumāro ussaṅkhapādo.
     Ayaṃ hi deva kumāro eṇijaṅgho.
     Ayaṃ hi deva kumāro ṭhitako va anonamanto ubhohi
pāṇitalehi jannukāni parimasati 2- parimajjati.
     Ayaṃ hi deva kumāro kosohitavatthaguyho.
     Ayaṃ hi deva kumāro suvaṇṇavaṇṇo kāñcanasannibhataco 3-.
     Ayaṃ hi deva kumāro sukhumacchavī sukhumattā chaviyā rajojallaṃ
kāye na upalippati 4-.
     Ayaṃ hi deva kumāro ekekalomo ekekāni lomāni
lomakūpesu jātāni.
     Ayaṃ hi deva kumāro uddhaggalomo uddhaggāni lomāni
jātāni nīlāni añjanavaṇṇāni kuṇḍalāvattāni dakkhiṇāvattajātāni.
     Ayaṃ hi deva kumāro brahmujugatto.
     Ayaṃ hi deva kumāro sattussado.
@Footnote: 1 aṭṭhakathāyaṃ mudutalunahatthapādo. 2 Ma. parāmasati. 3 Ma. Yu. kāñcanasannibhattaco.
@4 upalimpatītipi pāṭho.
     Ayaṃ hi deva kumāro sīhapubbaddhakāyo.
     Ayaṃ hi deva kumāro pittantaraṃso 1-.
     Ayaṃ hi deva kumāro nigrodhaparimaṇḍalo yāvatakvassa kāyo
tāvatakvassa byāmo yāvatakvassa byāmo tāvatakvassa kāyo.
     Ayaṃ hi deva kumāro samavaṭṭakkhandho.
     Ayaṃ hi deva kumāro rasaggasaggī.
     Ayaṃ hi deva kumāro sīhahanu.
     Ayaṃ hi deva kumāro cattāḷīsadanto.
     Ayaṃ hi deva kumāro samadanto.
     Ayaṃ hi deva kumāro aviraḷadanto 2-.
     Ayaṃ hi deva kumāro susukkadāṭho.
     Ayaṃ hi deva kumāro pahūtajivho.
     Ayaṃ hi deva kumāro brahmassaro karavikabhāṇī.
     Ayaṃ hi deva kumāro abhinīlanetto.
     Ayaṃ hi deva kumāro gopakhumo.
   Imassa deva kumārassa uṇṇā bhamukantare jātā odātā mudu
tūlasannibhā  . yaṃpi deva imassa kumārassa uṇṇā bhamukantare jātā
odātā mudu tūlasannibhā [3]-.
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. citantaraṃso. 2 Sī. Yu. avivaradanto. 3 sabbapotthakesu etthantare
@idampimassa mahāpurisassa mahāpurisalakkhaṇaṃ bhavatīti ime pāṭhā pākaṭā.
   Ayaṃ  hi  deva  kumāro  uṇhīsasīso  yaṃpāyaṃ  deva kumāro
uṇhīsasīso idampissa mahāpurisassa mahāpurisalakkhaṇaṃ bhavati.
   [30]  Imehi kho ayaṃ deva kumāro dvattiṃsamahāpurisalakkhaṇehi
samannāgato  yehi  samannāgatassa  mahāpurisassa  dve  va  gatiyo
bhavanti  anaññā  sace  agāraṃ  ajjhāvasati  rājā hoti cakkavatti
dhammiko  dhammarājā  cāturanto  vijitāvī  janapadaṭṭhāvariyappatto
sattaratanasamannāgato   tassimāni  sattaratanāni  bhavanti  seyyathīdaṃ
cakkaratanaṃ  hatthiratanaṃ  assaratanaṃ  maṇiratanaṃ  itthīratanaṃ  gahapatiratanaṃ
parināyakaratanameva  sattamaṃ  parosahassaṃ  kho  panassa  puttā  bhavanti
sūrā  vīraṅgarūpā  parasenappamaddanā  so  imaṃ  paṭhaviṃ sāgarapariyantaṃ
adaṇḍena  asatthena  dhammena  samena  abhivijiya  ajjhāvasati  sace
kho  pana  agārasmā  anagāriyaṃ pabbajati arahaṃ hoti sammāsambuddho
loke vivaṭacchado hoti.
   [31]  Athakho  bhikkhave  bandhumā rājā nemitte brāhmaṇe
ahatehi vatthehi acchādetvā 1- sabbakāmehi santappesi . athakho
bhikkhave  bandhumā rājā vipassissa kumārassa dhātiyo upaṭṭhāpesi .
Aññā  khīraṃ  pāyenti  aññā  nhāpenti  2-  aññā dhārenti
aññā  aṅkena  pariharanti  . jātassa kho pana bhikkhave vipassissa
kumārassa  setacchattaṃ  dhārayittha  divā ceva rattiṃ ca mā naṃ sītaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. acchādāpetvā. 2 nahāpentīti pāṭhena bhavitabbaṃ.
Vā uṇhaṃ vā tiṇaṃ vā rajo vā ussāvo vāti [1]-. Jāto kho
pana bhikkhave vipassī kumāro bahuno janassa piyo ahosi manāpo .
Seyyathāpi  bhikkhave  uppalaṃ  vā  padumaṃ  vā puṇḍarīkaṃ vā bahuno
janassa  piyaṃ  manāpaṃ  evameva kho bhikkhave vipassī kumāro bahuno
janassa piyo ahosi manāpo. Svāssudaṃ aṅkeneva aṅkaṃ parihariyati.
   {31.1} Jāto kho pana bhikkhave vipassī kumāro [2]- mañjussaro ca
ahosi  vaggussaro ca madhurassaro ca pemanīyassaro ca . seyyathāpi
bhikkhave  himavante  pabbate  karavikā nāma sakuṇajāti mañjussarā ca
vaggussarā ca madhurassarā ca pemanīyassarā ca evameva kho bhikkhave
vipassī  kumāro  mañjussaro ca ahosi vaggussaro ca madhurassaro ca
pemanīyassaro ca.
   {31.2} Jātassa kho pana bhikkhave vipassissa kumārassa kammavipākajaṃ
dibbacakkhuṃ pāturahosi yena dūraṃ 3- samantā yojanaṃ passati divā ceva
rattiṃ ca . jāto kho pana bhikkhave vipassī kumāro animmissanto 4-
pekkhati seyyathāpi bhikkhave devatā 5- tāvatiṃsā animmissantā 4-
pekkhanti evameva kho bhikkhave vipassī kumāro animmissanto 4- pekkhati 6-.
Jātassa kho pana bhikkhave vipassissa kumārassa [7]- vipassītveva samaññā
udapādi.
   {31.3} Athakho bhikkhave bandhumā rājā aṭṭakaraṇe 8- nisinno
vipassiṃ kumāraṃ aṅke nisīdāpetvā aṭṭe 9- anusāsati . Tatra sudaṃ
bhikkhave vipassī kumāro pitu aṅke nisinno viceyya viceyya atthe panāyati
ñāṇena 10-.
@Footnote: 1 Ma. bādhayitthāti. Yu. bādhati. 2 Ma. brahmassaro. 3 Ma. Yu. sudaṃ.
@4 Ma. Yu. animisanto. 5 Ma. Yu. devā. 6 sabbapotthakesu itisaddo dissati.
@7 Ma. Yu. vipassī. 8 Ma. Yu. atthakaraṇe. 9 Ma. Yu. atthe. ito paraṃ īdisameva.
@10 Ma. Yu. ñāyena. ito paraṃ īdisameva.
Viceyya viceyya kumāro aṭṭe panāyati ñāṇenāti . Athakho bhikkhave
vipassissa  kumārassa  bhiyyoso  mattāya [1]- vipassītveva samaññā
udapādi . athakho bhikkhave bandhumā rājā vipassissa kumārassa tayo
pāsāde  kārāpesi  ekaṃ  vassikaṃ  ekaṃ  hemantikaṃ ekaṃ gimhikaṃ
pañcakāmaguṇāni  upaṭṭhāpesi  .  tatra sudaṃ bhikkhave vipassī kumāro
vassike pāsāde [2]- cattāro māse nippurisehi turiyehi paricārayamāno
na heṭṭhāpāsādaṃ orohatīti.
           Paṭhamabhāṇavāraṃ.
   [32] Athakho bhikkhave vipassī kumāro bahunnaṃ 3- vassānaṃ bahunnaṃ
vassasatānaṃ  bahunnaṃ vassasahassānaṃ accayena sārathiṃ āmantesi yojehi
samma sārathi bhaddāni bhaddāni yānāni uyyānabhūmiṃ gacchāma subhūmiṃ 4-
dassanāyāti . evaṃ devāti kho bhikkhave sārathi vipassissa kumārassa
paṭissutvā  bhaddāni  bhaddāni  yānāni  yojetvā  vipassikumārassa
paṭivedesi yuttāni kho te deva bhaddāni bhaddāni yānāni yassadāni
kālaṃ  maññasīti  . athakho bhikkhave vipassī kumāro bhadraṃ 5- yānaṃ
abhiruhitvā 6- bhaddehi bhaddehi yānehi uyyānabhūmiṃ niyyāsi.
   {32.1}  Addasā  kho  bhikkhave  vipassī kumāro uyyānabhūmiṃ
niyyanto  purisaṃ  jiṇṇaṃ  gopānasivaṅkaṃ  bhaggaṃ  7-  daṇḍaparāyanaṃ
pavedhamānaṃ  gacchantaṃ  āturaṃ  gatayobbanaṃ  disvā  sārathiṃ āmantesi
ayaṃ  pana  samma sārathi puriso kiṃkato kesāpissa na yathā aññesaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. vipassī. 2 Yu. vassike. 3 Ma. bahūnaṃ. ito paraṃ īdisameva.
@4 Yu. bhūmiṃ. 5 Ma. bhaddaṃ bhaddaṃ. Yu. bhaddaṃ. ito paraṃ īdisameva.
@6 Po. abhiruyhitvā. 7 Ma. Yu. bhoggaṃ. ito paraṃ īdisameva.
Kāyopissa  na  yathā  aññesanti  .  eso  kho  deva jiṇṇo
nāmāti  .  kiṃ  paneso  samma sārathi jiṇṇo nāmāti . eso
kho  deva  jiṇṇo  nāma  nadāni tena ciraṃ jīvitabbaṃ bhavissatīti .
Kiṃ  pana  samma  sārathi  ahaṃpi jarādhammo jaraṃ anatītoti . tvañca
deva  mayañcamhā  sabbe  jarādhammā  jaraṃ  anatītāti  .  tenahi
samma  sārathi  alandānajja  uyyānabhūmiyā  ito  1- ca antepuraṃ
paccaniyyāhīti  .  evaṃ  devāti  kho  bhikkhave  sārathi vipassissa
kumārassa  paṭissutvā  tato  ca  antepuraṃ  paccaniyyāsi  . tatra
sudaṃ  bhikkhave  vipassī  kumāro  antepuraṃ  gato  dukkhī  dummano
pajjhāyati  dhiratthu  kira  bho  jāti  nāma yatra hi nāma jātassa
jarā paññāyissatīti.
   [33]  Athakho bhikkhave bandhumā rājā sārathiṃ āmantāpetvā
etadavoca  kacci  samma  sārathi  kumāro  uyyānabhūmiyā  abhiramittha
kacci  samma  sārathi  kumāro  uyyānabhūmiyā  attamano  ahosīti
na  kho  deva  kumāro  uyyānabhūmiyā  abhiramittha  na  kho deva
kumāro  uyyānabhūmiyā  attamano  ahosīti . kiṃ pana samma sārathi
addasa kumāro uyyānabhūmiṃ niyyantoti.
   {33.1}  Addasā  kho  deva  kumāro uyyānabhūmiṃ niyyanto
purisaṃ   jiṇṇaṃ   gopānasivaṅkaṃ  bhaggaṃ  daṇḍaparāyanaṃ  pavedhamānaṃ
gacchantaṃ  āturaṃ  gatayobbanaṃ  disvā  maṃ  etadavoca  ayaṃ  pana
samma  sārathi  puriso  kiṃkato  kesāpissa  na  yathāaññesaṃ
@Footnote: 1 Po. itopi. Ma. Yu. itova. ito paraṃ īdisameva.
Kāyopissa  na  yathā  aññesanti eso kho deva jiṇṇo nāmāti
kiṃ  paneso  samma sārathi jiṇṇo nāmāti eso kho deva jiṇṇo
nāma  nadāni  tena  ciraṃ  jīvitabbaṃ bhavissatīti kiṃ pana samma sārathi
ahaṃpi  jarādhammo  jaraṃ  anatītoti  tvañca  deva mayañcamhā sabbe
jarādhammā  jaraṃ  anatītāti  tenahi  samma  sārathi  alandānajja
uyyānabhūmiyā  ito  ca  antepuraṃ  paccaniyyāhīti  evaṃ  devāti
kho  ahaṃ  deva  vipassissa kumārassa paṭissutvā tato ca antepuraṃ
paccaniyyāsiṃ  so  kho deva kumāro antepuraṃ gato dukkhī dummano
pajjhāyati  dhiratthu  kira  bho  jāti  nāma yatra hi nāma jātassa
jarā paññāyissatīti.
   {33.2}  Athakho  bhikkhave  bandhumassa  rañño  etadahosi
mā  heva kho vipassī kumāro na rajjaṃ kāresi mā heva vipassī
kumāro  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbaji  mā  heva  nemittānaṃ
brāhmaṇānaṃ  saccaṃ  assa  vacananti  .  athakho  bhikkhave  bandhumā
rājā  vipassissa  kumārassa  bhiyyoso  mattāya  pañcakāmaguṇāni
upaṭṭhāpesi  yathā  vipassī  kumāro  rajjaṃ  kāreyya yathā vipassī
kumāro  na  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajeyya  yathā  nemittānaṃ
brāhmaṇānaṃ  micchā  assa vacanaṃ 1- . tatra sudaṃ bhikkhave vipassī
kumāro pañcahi kāmaguṇehi samappito samaṅgibhūto paricāreti.
   [34]  Athakho bhikkhave vipassī kumāro bahunnaṃ vassānaṃ .pe.
Addasā  kho  bhikkhave  vipassī  kumāro uyyānabhūmiṃ niyyanto purisaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. vacananti.
Ābādhikaṃ  dukkhitaṃ bāḷhagilānaṃ sake muttakarīse palipannaṃ sayamānaṃ 1-
aññehi  vuṭṭhāpiyamānaṃ  aññehi  saṃvesiyamānaṃ  disvā  sārathiṃ
āmantesi  ayaṃ  pana  samma  sārathi  puriso  kiṃkato  akkhīnipissa
na yathā aññesaṃ siropissa 2- na yathā aññesanti . eso kho
deva  byādhiko  nāmāti  .  kiṃ  paneso samma sārathi byādhiko
nāmāti  .  eso  kho deva byādhiko nāma appevanāma tamhā
ābādhā  vuṭṭhaheyyāti  . kiṃ pana samma sārathi ahaṃpi byādhidhammo
byādhiṃ  anatītoti  .  tvañca  deva mayañcamhā sabbe byādhidhammā
byādhiṃ  anatītāti  . tenahi samma sārathi alandānajja uyyānabhūmiyā
ito ca antepuraṃ paccaniyyāhīti . evaṃ devāti kho bhikkhave sārathi
vipassissa  kumārassa  paṭissutvā  tato ca antepuraṃ paccaniyyāsi .
Tatra  sudaṃ  bhikkhave  vipassī kumāro antepuraṃ gato dukkhī dummano
pajjhāyati  dhiratthu  kira  bho  jāti  nāma yatra hi nāma jātassa
jarā paññāyissati byādhi paññāyissatīti.
   [35]  Athakho bhikkhave bandhumā rājā sārathiṃ āmantāpetvā
etadavoca  kacci  samma  sārathi  kumāro  uyyānabhūmiyā abhiramittha
kacci  samma  sārathi  kumāro  uyyānabhūmiyā  attamano ahosīti .
Na kho deva kumāro uyyānabhūmiyā abhiramittha na kho deva kumāro
uyyānabhūmiyā  attamano  ahosīti  .  kiṃ pana samma sārathi addasa
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. semānaṃ. ito paraṃ īdisameva. 2 Ma. Yu. saropissa. ito paraṃ
@īdisameva.
Kumāro  uyyānabhūmiṃ  niyyantoti  .  addasā  kho  deva kumāro
uyyānabhūmiṃ  niyyanto  purisaṃ  ābādhikaṃ  dukkhitaṃ  bāḷhagilānaṃ  sake
muttakarīse  palipannaṃ  sayamānaṃ  aññehi  vuṭṭhāpiyamānaṃ  aññehi
saṃvesiyamānaṃ  disvā  maṃ  etadavoca  ayaṃ pana samma sārathi puriso
kiṃkato  akkhīnipissa  na  yathā  aññesaṃ  siropissa  na  yathā
aññesanti  eso  kho  deva  byādhiko  nāmāti  kiṃ  paneso
samma  sārathi  byādhiko  nāmāti eso kho deva byādhiko nāma
appevanāma  tamhā  ābādhā  vuṭṭhaheyyāti  kiṃ pana samma sārathi
ahaṃpi  byādhidhammo  byādhiṃ  anatītoti  tvañca  deva  mayañcamhā
sabbe  byādhidhammā  byādhiṃ  anatītāti  tenahi  samma  sārathi
alandānajja  uyyānabhūmiyā  ito  ca  antepuraṃ  paccaniyyāhīti
evaṃ devāti kho ahaṃ deva vipassissa kumārassa paṭissutvā tato ca
antepuraṃ paccaniyyāsiṃ eso 1- kho deva kumāro antepuraṃ gato
dukkhī  dummano  pajjhāyati  dhiratthu  kira  bho  jāti  nāma  yatra
hi nāma jātassa jarā paññāyissati byādhi paññāyissatīti.
   {35.1} Athakho bhikkhave bandhumassa rañño etadahosi mā heva kho
vipassī kumāro na rajjaṃ kāresi mā heva vipassī kumāro agārasmā
anagāriyaṃ  pabbaji  2-  mā  heva  nemittānaṃ  brāhmaṇānaṃ
saccaṃ  assa  vacananti  . athakho bhikkhave bandhumā rājā vipassissa
kumārassa  bhiyyoso  mattāya  pañcakāmaguṇāni  upaṭṭhāpesi  yathā
@Footnote: 1 Ma. Yu. so kho. 2 Po. pabbajito.
Vipassī  kumāro rajjaṃ kāreyya yathā vipassī kumāro na agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajeyya  yathā  nemittānaṃ  brāhmaṇānaṃ  micchā assa
vacanaṃ 1- . tatra sudaṃ bhikkhave vipassī kumāro pañcakāmaguṇehi samappito
samaṅgibhūto paricāreti .pe.
   [36] Addasā kho bhikkhave vipassī kumāro uyyānabhūmiṃ niyyanto
mahājanakāyaṃ  sannipatitaṃ  nānārattānañca  dussānaṃ  vilātaṃ  kayiramānaṃ
disvā sārathiṃ āmantesi kiṃ nu kho so samma sārathi mahājanakāyo
sannipatito  nānārattānañca  dussānaṃ vilātaṃ kariyatīti . eso kho
deva kālakato nāmāti . tenahi samma sārathi yena so kālakato
tena rathaṃ pesehīti . evaṃ devāti kho bhikkhave sārathi vipassissa
kumārassa paṭissutvā yena so kālakato yena rathaṃ pesesi 2-.
   {36.1} Addasā kho bhikkhave vipassī kumāro petaṃ kālakataṃ disvā
sārathiṃ āmantesi kiṃ panāyaṃ samma sārathi kālakato nāmāti. Eso
kho deva kālakato nāma nadāni taṃ dakkhanti 3- mātā vā pitā vā
aññe vā ñātisālohitā sopi na dakkhissati mātaraṃ vā pitaraṃ vā
aññe  vā  ñātisālohiteti  .  kiṃ  pana  samma  sārathi  ahaṃpi
maraṇadhammo maraṇaṃ anatīto maṃpi na dakkhanti 4- devo vā devī vā
aññe vā ñātisālohitā ahaṃpi na dakkhissāmi devaṃ vā deviṃ vā
aññe  vā  ñātisālohiteti  .  tvañca  deva mayañcamhā sabbe
maraṇadhammā  maraṇaṃ  anatītā  taṃpi na dakkhanti devo vā devī vā
@Footnote: 1 Po. Ma. vacananti. 2 Po. Yu. pesehīti. 3 Yu. dakkhinti. ito paraṃ
@īdisameva. 4 Po. dakkhinti.
Aññe  vā ñātisālohitā tvaṃpi na dakkhissasi devaṃ vā deviṃ vā
aññe  vā  ñātisālohiteti  .  tenahi samma sārathi alandānajja
uyyānabhūmiyā ito ca antepuraṃ paccaniyyāhīti . evaṃ devāti kho
bhikkhave  sārathi  vipassissa  kumārassa paṭissutvā tato ca antepuraṃ
paccaniyyāsi  .  tatra sudaṃ bhikkhave vipassī kumāro antepuraṃ gato
dukkhī  dummano  pajjhāyati  dhiratthu  kira  bho  jāti  nāma  yatra
hi  nāma  jātassa  jarā  paññāyissati  byādhi  paññāyissati
maraṇaṃ paññāyissatīti.
   [37]  Athakho bhikkhave bandhumā rājā sārathiṃ āmantāpetvā
etadavoca  kacci  samma  sārathi  kumāro  uyyānabhūmiyā  abhiramittha
kacci  samma  sārathi  kumāro  uyyānabhūmiyā  attamano ahosīti .
Na kho deva kumāro uyyānabhūmiyā abhiramittha na kho deva kumāro
uyyānabhūmiyā  attamano  ahosīti  .  kiṃ pana samma sārathi addasa
kumāro uyyānabhūmiṃ niyyantoti.
   {37.1} Addasā kho deva kumāro uyyānabhūmiṃ niyyanto mahājanakāyaṃ
sannipatitaṃ  nānārattānañca  dussānaṃ  vilātaṃ  kayiramānaṃ  disvā  maṃ
etadavoca  kiṃ  nu  kho so samma sārathi mahājanakāyo sannipatito
nānārattānañca  dussānaṃ vilātaṃ kayiratīti eso kho deva kālakato
nāmāti tenahi samma sārathi yena so kālakato tena rathaṃ pesehīti
evaṃ  devāti  kho ahaṃ deva vipassissa kumārassa paṭissutvā yena
So  kālakato  tena  rathaṃ  pesesiṃ  addasā  kho deva kumāro
purisaṃ  petaṃ  kālakataṃ  disvā  maṃ  etadavoca  kiṃ  panāyaṃ  samma
sārathi  kālakato  nāmāti eso kho deva kālakato nāma nadāni
taṃ  dakkhanti  mātā  vā  pitā  vā  aññe vā ñātisālohitā
sopi na dakkhissati mātaraṃ vā pitaraṃ vā aññe vā ñātisālohiteti
kiṃ  pana  samma  sārathi  ahaṃpi  maraṇadhammo  maraṇaṃ  anatīto  maṃpi
na  dakkhanti  devo  vā  devī  vā  aññe vā ñātisālohitā
ahaṃpi na dakkhissāmi devaṃ vā deviṃ vā aññe vā ñātisālohiteti
tvañca  deva  mayañcamhā  sabbe  maraṇadhammā  maraṇaṃ  anatītā
taṃpi  na  dakkhanti devo vā devī vā aññe vā ñātisālohitā
tvaṃpi na dakkhissasi devaṃ vā deviṃ vā aññe vā ñātisālohiteti
tenahi  samma  sārathi  alandānajja uyyānabhūmiyā ito ca antepuraṃ
paccaniyyāhīti  evaṃ  devāti  kho  ahaṃ  deva vipassissa kumārassa
paṭissutvā  tato  ca antepuraṃ paccaniyyāsiṃ so kho deva kumāro
antepuraṃ  gato  dukkhī  dummano  pajjhāyati  dhiratthu kira bho jāti
nāma  yatra  hi  nāma  jātassa  jarā  paññāyissati  byādhi
paññāyissati maraṇaṃ paññāyissatīti.
   {37.2}  Athakho  bhikkhave  bandhumassa  rañño  etadahosi
mā  heva  kho  vipassī kumāro na rajjaṃ kāresi mā heva kho
vipassī  kumāro  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbaji  mā  heva  kho
nemittānaṃ   brāhmaṇānaṃ   saccaṃ   assa   vacananti  .
Athakho  bhikkhave  bandhumā  rājā  vipassissa  kumārassa  bhiyyoso
mattāya  pañcakāmaguṇāni  upaṭṭhāpesi  yathā  vipassī  kumāro rajjaṃ
kāreyya  yathā  vipassī kumāro na agārasmā anagāriyaṃ pabbajeyya
yathā  nemittānaṃ  brāhmaṇānaṃ  micchā  assa  vacanaṃ . tatra sudaṃ
bhikkhave  vipassī  kumāro  pañcahi  kāmaguṇehi  samappito samaṅgibhūto
paricāreti.
   [38]  Athakho bhikkhave vipassī kumāro bahunnaṃ vassānaṃ bahunnaṃ
vassasatānaṃ  bahunnaṃ  vassasahassānaṃ  accayena  sārathiṃ  āmantesi
yojehi  samma  sārathi bhaddāni bhaddāni yānāni uyyānabhūmiṃ gacchāma
subhūmiṃ  dassanāyāti  . evaṃ devāti kho bhikkhave sārathi vipassissa
kumārassa  paṭissutvā  bhaddāni bhaddāni yānāni yojetvā vipassissa
kumārassa paṭivedesi yuttāni kho [1]- deva bhaddāni bhaddāni yānāni
yassadāni  kālaṃ  maññasīti  . athakho bhikkhave vipassī kumāro bhadraṃ
yānaṃ abhiruhitvā bhaddehi bhaddehi yānehi uyyānabhūmiṃ niyyāsi.
   {38.1} Addasā kho bhikkhave vipassī kumāro uyyānabhūmiṃ niyyanto
purisaṃ  bhaṇḍuṃ  pabbajitaṃ  kāsāyavasanaṃ  disvā  sārathiṃ āmantesi ayaṃ
pana  samma  sārathi  puriso  kiṃkato  sīsaṃpissa  na  yathā  aññesaṃ
vatthānipissa  na  yathā  aññesanti  . eso kho deva pabbajito
nāmāti  .  kiṃ paneso samma sārathi pabbajito nāmāti . eso
kho  deva  pabbajito  nāma  sādhu  dhammacariyā  sādhu  samacariyā
@Footnote: 1 Ma. Yu. te.
Sādhu  kusalacariyā  1-  sādhu  puññakiriyā  sādhu  avihiṃsā  sādhu
bhūtānukampāti  .  sādhu  kho  so  samma  sārathi pabbajito nāma
sādhu  [2]-  dhammacariyā  sādhu  samacariyā  sādhu kusalacariyā sādhu
puññakiriyā  sādhu  avihiṃsā  sādhu  bhūtānukampā  3-  tenahi samma
sārathi  yena  so pabbajito tena rathaṃ pesehīti . evaṃ devāti
kho  bhikkhave  sārathi  vipassissa  kumārassa  paṭissutvā  yena so
pabbajito  tena  rathaṃ  pesesi  . athakho bhikkhave vipassī kumāro
taṃ  pabbajitaṃ  etadavoca  tvaṃ  pana  samma  kiṃkato  sīsaṃpi  te
na  yathā  aññesaṃ  vatthānipi  te  na  yathā aññesanti . ahaṃ
kho  deva  pabbajito  nāmāti  .  kiṃ  pana tvaṃ samma pabbajito
nāmāti  .  ahaṃ  kho  deva  pabbajito  nāma  sādhu dhammacariyā
sādhu  samacariyā  sādhu  kusalacariyā  sādhu  puññakiriyā  sādhu
avihiṃsā  sādhu  bhūtānukampāti  .  sādhu  kho tvaṃ samma pabbajito
nāma  sādhu  dhammacariyā  sādhu  samacariyā  sādhu  kusalacariyā
sādhu puññakiriyā sādhu avihiṃsā sādhu bhūtānukampāti.
   {38.2} Athakho bhikkhave vipassī kumāro sārathiṃ āmantesi tenahi
samma sārathi rathaṃ ādāya itova antepuraṃ paccāniyyāhi ahaṃ pana idheva
kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajissāmīti  .  evaṃ  devāti  kho  bhikkhave sārathi
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. kusalakiriyā. ito paraṃ īdisameva. 2 Ma. - samma sārathi. Yu. - hi
@samma sārathi. 3 Po. Ma. - bhūtānukampāti.
Vipassissa  kumārassa  paṭissutvā  rathaṃ  ādāya  tato ca antepuraṃ
paccāniyyāsi . vipassī pana kumāro tattheva kesamassuṃ ohāretvā
kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbaji 1-.
   {38.3} Assosi kho bhikkhave bandhumatiyā rājadhāniyā mahājanakāyo
caturāsītipāṇasahassāni  vipassī  kira  kumāro  kesamassuṃ ohāretvā
kāsāyāni  vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbajitoti .
Sutvāna nesaṃ etadahosi na hi nūna so orako dhammavinayo na sā orikā 2-
pabbajjā  yattha  vipassī  kumāro kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni
vatthāni  acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbajito vipassī hi 3-
nāma kumāro kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni vatthāni acchādetvā
agārasmā anagāriyaṃ pabbajissati kimaṅgaṃ pana na 4- mayanti. Athakho [5]-
bhikkhave mahājanakāyā 6- caturāsītipāṇasahassāni kesamassuṃ ohāretvā
kāsāyāni vatthāni acchādetvā vipassiṃ bodhisattaṃ agārasmā anagāriyaṃ
pabbajitaṃ  anupabbajiṃsu  . tāya sudaṃ bhikkhave parisāya parivuto vipassī
bodhisatto gāmanigamajanapadarājadhānīsu cārikaṃ carati.
   {38.4} Athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa rahogatassa paṭisallīnassa
evaṃ cetaso parivitakko udapādi na kho panetaṃ 7- paṭirūpaṃ yohaṃ ākiṇṇo
viharāmi  yannūnāhaṃ  eko gaṇamhā vūpakaṭṭho vihareyyanti . athakho
bhikkhave vipassī bodhisatto aparena samayena eko gaṇamhā vūpakaṭṭho
@Footnote: 1 Po. pabbajitoti. 2 Po. Ma. orakā. 3 Ma. Yu. pi. 4 Po. Ma.
@nasaddo natthi. 5 Yu. so.. 6 Ma. Yu. mahājanakāyo. 3 Ma. Yu. metaṃ.
Vihāsi  .  aññeneva  tāni  caturāsītipabbajitasahassāni  agamaṃsu .
Aññena [1]- vipassī bodhisatto.
   {38.5}  Athakho  bhikkhave  vipassissa bodhisattassa vāsūpagatassa
rahogatassa  paṭisallīnassa  evaṃ  cetaso  parivitakko  udapādi kicchaṃ
vatāyaṃ loko āpanno jāyati ca jīyati ca mīyati ca cavati ca upapajjati
ca  atha  ca  panimassa  dukkhassa  nissaraṇaṃ  nappajānāti jarāmaraṇassa
kudassu  2-  nāma  imassa  dukkhassa  nissaraṇaṃ  paññāyissati
jarāmaraṇassāti.
   [39]  Athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi
nu kho sati jarāmaraṇaṃ hoti kiṃpaccayā jarāmaraṇanti . athakho bhikkhave
vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikārā  ahu  paññāya  abhisamayo
jātiyā kho sati jarāmaraṇaṃ hoti jātipaccayā jarāmaraṇanti.
   {39.1}  Athakho  bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa etadahosi
kimhi  nu kho sati jāti hoti kiṃpaccayā jātīti . athakho bhikkhave
vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikārā  ahu  paññāya  abhisamayo
bhave  kho  sati  jāti hoti bhavapaccayā jātīti . athakho bhikkhave
vipassissa  bodhisattassa  etadahosi  kimhi  nu kho sati bhavo hoti
kiṃpaccayā bhavoti.
   {39.2} Athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa yonisomanasikārā ahu
paññāya abhisamayo upādāne kho sati bhavo hoti upādānapaccayā bhavoti.
Athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi nu kho sati upādānaṃ hoti
@Footnote: 1 Ma. maggena. 2 Ma. Yu. kudāssu.
Kiṃpaccayā  upādānanti  .  athakho  bhikkhave  vipassissa bodhisattassa
yonisomanasikārā  ahu  paññāya  abhisamayo  taṇhāya  kho  sati
upādānaṃ  hoti  taṇhāpaccayā  upādānanti  .  athakho  bhikkhave
vipassissa  bodhisattassa  etadahosi  kimhi nu kho sati taṇhā hoti
kiṃpaccayā  taṇhāti  .  athakho  bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa
yonisomanasikārā  ahu  paññāya  abhisamayo  vedanāya  kho  sati
taṇhā hoti vedanāpaccayā taṇhāti.
   {39.3} Athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi
nu kho sati vedanā hoti kiṃpaccayā vedanāti. Athakho bhikkhave vipassissa
bodhisattassa  yonisomanasikārā  ahu  paññāya  abhisamayo phasse kho
sati vedanā hoti phassapaccayā vedanāti . athakho bhikkhave vipassissa
bodhisattassa etadahosi kimhi nu kho sati phasso hoti kiṃpaccayā phassoti.
Athakho  bhikkhave vipassissa bodhisattassa yonisomanasikārā ahu paññāya
abhisamayo saḷāyatane kho sati phasso hoti saḷāyatanapaccayā phassoti.
   {39.4} Athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi
nu kho sati saḷāyatanaṃ hoti kiṃpaccayā saḷāyatananti . athakho bhikkhave
vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikārā  ahu  paññāya  abhisamayo
nāmarūpe  kho  sati  saḷāyatanaṃ hoti nāmarūpapaccayā saḷāyatananti .
Athakho  bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa  etadahosi  kimhi nu kho
sati  nāmarūpaṃ  hoti  kiṃpaccayā  nāmarūpanti  .  athakho  bhikkhave
Vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikārā  ahu  paññāya  abhisamayo
viññāṇe  kho  sati  nāmarūpaṃ  hoti  viññāṇapaccayā nāmarūpanti .
Athakho  bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa  etadahosi  kimhi nu kho
sati  viññāṇaṃ  hoti  kiṃpaccayā  viññāṇanti  .  athakho  bhikkhave
vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikārā  ahu  paññāya  abhisamayo
nāmarūpe kho sati viññāṇaṃ hoti nāmarūpapaccayā viññāṇanti.
   {39.5}  Athakho  bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa etadahosi
paccudāvattati  kho  idaṃ  viññāṇaṃ  nāmarūpamhā  nāparaṃ  gacchati
ettāvatā jāyetha vā jīyetha vā mīyetha vā cavetha vā upapajjetha
vā  yadidaṃ  nāmarūpapaccayā  viññāṇaṃ  viññāṇapaccayā  nāmarūpaṃ
nāmarūpapaccayā  saḷāyatanaṃ  saḷāyatanapaccayā  phasso  phassapaccayā
vedanā   vedanāpaccayā   taṇhā   taṇhāpaccayā   upādānaṃ
upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  sambhavanti  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   {39.6} Samudayo samudayoti kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa
pubbe  ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ  udapādi ñāṇaṃ udapādi paññā
udapādi vijjā udāpādi āloko udapādi.
   [40]  Athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi
nu kho asati jarāmaraṇaṃ na hoti kissa nirodhā jarāmaraṇanirodhoti. Athakho
bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikārā  ahu  paññāya
Abhisamayo  jātiyā  kho  asati  jarāmaraṇaṃ  na  hoti  jātinirodhā
jarāmaraṇanirodhoti.
   {40.1}  Athakho  bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa etadahosi
kimhi nu kho asati jāti na hoti kissa nirodhā jātinirodhoti. Athakho
bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikārā  ahu  paññāya
abhisamayo bhave kho asati jāti na hoti bhavanirodhā jātinirodhoti.
Athakho  bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa  etadahosi  kimhi nu kho
asati  bhavo na hoti kissa nirodhā bhavanirodhoti . athakho bhikkhave
vipassissa   bodhisattassa   yonisomanasikārā   ahu   paññāya
abhisamayo  upādāne  kho  asati  bhavo  na hoti upādānanirodhā
bhavanirodhoti  .  athakho  bhikkhave  vipassissa bodhisattassa etadahosi
kimhi nu kho asati upādānaṃ na hoti kissa nirodhā upādānanirodhoti.
   {40.2} Athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa yonisomanasikārā
ahu  paññāya  abhisamayo  taṇhāya  kho  asati  upādānaṃ na hoti
taṇhānirodhā  upādānanirodhoti  .  athakho  bhikkhave  vipassissa
bodhisattassa etadahosi kimhi nu kho asati taṇhā na hoti kissa nirodhā
taṇhānirodhoti . athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa yonisomanasikārā
ahu paññāya abhisamayo vedanāya kho asati taṇhā na hoti vedanānirodhā
taṇhānirodhoti  .  athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi
kimhi nu kho asati vedanā na hoti kissa nirodhā vedanānirodhoti.
Athakho  bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikārā  ahu
paññāya  abhisamayo  phasse kho asati vedanā na hoti phassanirodhā
vedanānirodhoti.
   {40.3}  Athakho  bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa etadahosi
kimhi nu kho asati phasso na hoti kissa nirodhā phassanirodhoti .
Athakho  bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikārā  ahu
paññāya  abhisamayo  saḷāyatane  kho  asati  phasso  na  hoti
saḷāyatananirodhā  phassanirodhoti  .  athakho  bhikkhave  vipassissa
bodhisattassa etadahosi kimhi nu kho asati saḷāyatanaṃ na hoti kissa
nirodhā  saḷāyatananirodhoti  . athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa
yonisomanasikārā  ahu  paññāya  abhisamayo  nāmarūpe  kho  asati
saḷāyatanaṃ na hoti nāmarūpanirodhā saḷāyatananirodhoti.
   {40.4} Athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi
nu kho asati nāmarūpaṃ na hoti kissa nirodhā nāmarūpanirodhoti. Athakho
bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikārā  ahu  paññāya
abhisamayo  viññāṇe  kho  asati  nāmarūpaṃ  na hoti viññāṇanirodhā
nāmarūpanirodhoti.
   {40.5} Athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi
nu kho asati viññāṇaṃ na hoti kissa nirodhā viññāṇanirodhoti. Athakho
bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikārā  ahu  paññāya
abhisamayo  nāmarūpe  kho  asati  viññāṇaṃ  na hoti nāmarūpanirodhā
viññāṇanirodhoti  . athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi
Adhigato  kho  myāyaṃ maggo 1- bodhāya 2- yadidaṃ nāmarūpanirodhā
viññāṇanirodho   viññāṇanirodhā   nāmarūpanirodho   nāmarūpanirodhā
saḷāyatananirodho   saḷāyatananirodhā   phassanirodhā   phassanirodhā
vedanānirodho   vedanānirodhā   taṇhānirodho   taṇhānirodhā
upādānanirodho  upādānanirodhā  bhavanirodho  bhavanirodhā jātinirodho
jātinirodhā  jarāmaraṇaṃ  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  nirujjhanti
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti . Nirodho nirodhoti
kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ
udapādi  ñāṇaṃ  udapādi  paññā  udapādi vijjā udapādi āloko
udapādi.
   [41] Athakho bhikkhave vipassī bodhisatto aparena samayena pañcasu
upādānakkhandhesu  udayabbayānupassī  vihāsi  iti  rūpaṃ  iti  rūpassa
samudayo  iti  rūpassa  atthaṅgamo  iti  vedanā  iti  vedanāya
samudayo  iti  vedanāya  atthaṅgamo  iti  saññā  iti  saññāya
samudayo  iti  saññāya  atthaṅgamo  iti  saṅkhārā iti saṅkhārānaṃ
samudayo  iti  saṅkhārānaṃ  atthaṅgamo  iti viññāṇaṃ iti viññāṇassa
samudayo   iti  viññāṇassa  atthaṅgamoti  .  tassa  pañcasu
upādānakkhandhesu   udayabbayānupassino   viharato   nacirasseva
anupādāya āsavehi cittaṃ vimuccīti 3-.
          Dutiyabhāṇavāraṃ.
@Footnote: 1 Yu. vipassanāmaggo. 2 Ma. sambodhāya. 3 Po. vimuccati.
   [42] Athakho bhikkhave vipassissa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
etadahosi  yannūnāhaṃ dhammaṃ deseyyanti . athakho bhikkhave vipassissa
bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa etadahosi adhigato kho me ayaṃ
dhammo  gambhīro  duddaso  duranubodho  santo  paṇīto atakkāvacaro
nipuṇo  paṇḍitavedanīyo  ālayarāmā  kho  panāyaṃ  pajā ālayaratā
ālayasammuditā  ālayarāmāya  kho  pana  pajāya  ālayaratāya
ālayasammuditāya   duddasaṃ   idaṃ   ṭhānaṃ  yadidaṃ  idappaccayatā
paṭiccasamuppādo  idampi  kho  ṭhānaṃ  duddasaṃ yadidaṃ sabbasaṅkhārasamatho
sabbūpadhipaṭinissaggo  taṇhakkhayo  virāgo  nirodho  nibbānaṃ ahañceva
kho pana dhammaṃ deseyyaṃ pare ca me na ājāneyyuṃ so mamassa kilamatho
sā mamassa vihesāti.
   {42.1} Apissudaṃ 1- bhikkhave vipassiṃ bhagavantaṃ arahantaṃ sammāsambuddhaṃ
imā anacchariyā gāthā paṭibhaṃsu pubbe assutapubbā
     kicchena me adhigataṃ     halandāni pakāsituṃ
     rāgadosaparetehi      nāyaṃ dhammo susambuddho.
     Paṭisotagāmiṃ nipuṇaṃ    gambhīraṃ duddasaṃ aṇuṃ
     rāgarattā na dakkhanti  tamokkhandhena āvutāti.
   [43] Itiha bhikkhave vipassissa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
paṭisañcikkhato appossukkatāya cittaṃ nami no dhammadesanāya.
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. apissu.
   [44]  Athakho  bhikkhave  aññatarassa  mahābrahmuno  vipassissa
bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa  cetasā  cetoparivitakkamaññāya
etadahosi nassati vata bho loko vinassati vata bho loko yatra hi nāma
vipassissa   bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa  appossukkatāya
cittaṃ nami 1- no dhammadesanāyāti . athakho so bhikkhave mahābrahmā
seyyathāpi  nāma  balavā  puriso  sammiñjitaṃ  vā bāhaṃ pasāreyya
pasāritaṃ vā bāhaṃ sammiñjeyya evameva [2]- brahmaloke antarahito
vipassissa  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa  purato pāturahosi .
Athakho  [3]-  bhikkhave  mahābrahmā  ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ karitvā
dakkhiṇajānumaṇḍalaṃ  paṭhaviyaṃ  nidahanto  4-  yena  vipassī  bhagavā
arahaṃ  sammāsambuddho  tenañjaliṃ  paṇāmetvā  vipassiṃ  bhagavantaṃ
arahantaṃ  sammāsambuddhaṃ  etadavoca  desetu  bhante  bhagavā  dhammaṃ
desetu sugato dhammaṃ santīdha 5- sattā apparajakkhajātikā assavanatā
dhammassa parihāyanti bhavissanti dhammassa aññātāroti.
   {44.1} Evaṃ vutte bhikkhave vipassī bhagavā arahaṃ sammāsambuddho
taṃ  mahābrahmānaṃ  etadavoca  mayhaṃpi  kho  brahme  etadahosi
yannūnāhaṃ  dhammaṃ  deseyyanti  .  tassa  mayhaṃ brahme etadahosi
adhigato  kho  me  ayaṃ dhammo gambhīro duddaso duranubodho santo
paṇīto   atakkāvacaro   nipuṇo   paṇḍitavedanīyo   ālayarāmā
kho  panāyaṃ  pajā  ālayaratā  ālayasammuditā  ālayarāmāya  kho
pana pajāya ālayaratāya
@Footnote: 1 Ma. Yu. namati. 2 Po. Ma. kho. 3 Ma. Yu. so. 4 Ma. Yu. nihantvā.
@5 Ma. Yu. santi. ito paraṃ īdisameva.
Ālayasammuditāya   duddasaṃ   idaṃ   ṭhānaṃ  yadidaṃ  idappaccayatā
paṭiccasamuppādo  idampi  kho  ṭhānaṃ  duddasaṃ yadidaṃ sabbasaṅkhārasamatho
sabbūpadhipaṭinissaggo taṇhakkhayo virāgo nirodho nibbānaṃ 1- ahañceva
kho pana dhammaṃ deseyyaṃ pare ca me na ājāneyyuṃ so mamassa kilamatho
sā mamassa vihesāti . apissudaṃ 2- brahme imā anacchariyā gāthā
paṭibhaṃsu  pubbe  me  assutapubbā  kicchena  me  adhigataṃ halandāni
pakāsituṃ  .pe.  āvutāti  itiha  me  brahme  paṭisañcikkhato
appossukkatāya cittaṃ nami no dhammadesanāyāti.
   {44.2} Dutiyampi kho bhikkhave so mahābrahmā .pe. Tatiyampi
kho  bhikkhave so mahābrahmā vipassiṃ bhagavantaṃ arahantaṃ sammāsambuddhaṃ
etadavoca desetu bhante bhagavā dhammaṃ desetu sugato dhammaṃ santīdha sattā
apparajakkhajātikā  assavanatā  dhammassa  parihāyanti bhavissanti dhammassa
aññātāroti.
   {44.3}  Athakho  bhikkhave vipassī bhagavā arahaṃ sammāsambuddho
brahmuno  [3]- ajjhesanaṃ viditvā sattesu [4]- kāruññataṃ paṭicca
buddhacakkhunā lokaṃ volokesi . addasā kho bhikkhave vipassī bhagavā
arahaṃ  sammāsambuddho  buddhacakkhunā  lokaṃ  volokento  satte
apparajakkhe   mahārajakkhe  tikkhindriye  mudindriye  svākāre
dvākāre  suviññāpaye duviññāpaye bhabbe 5- abhabbe appekacce
paralokavajjabhayadassāvino 6- viharante . seyyathāpi nāma uppaliniyaṃ vā
@Footnote: 1 Po. nibbānanti. 2 Sī. Ma. Yu. apissumaṃ. 3 Ma. Yu. ca. 4 Po. Ma. Yu. ca.
@5 Ma. Yu. bhabbe abhabbeti pāṭhadvayaṃ natthi. ito paraṃ īdisameva.
@6 Ma. ... dassāvine.
Paduminiyaṃ  vā  puṇḍarīkiniyaṃ  vā appekaccāni uppalāni vā padumāni
vā puṇḍarīkāni vā udake jātāni udake saṃvaḍḍhāni 1- udakānugatāni
antonimuggaposīni  appekaccāni  uppalāni  vā  padumāni  vā
puṇḍarīkāni  vā  udake  jātāni  udake  saṃvaḍḍhāni  samodakaṭhitāni
appekaccāni  uppalāni  vā  padumāni  vā puṇḍarīkāni vā udake
jātāni udake saṃvaḍḍhāni udakā accuggamma tiṭṭhanti 2- anupalittāni
udakena  evameva  kho bhikkhave vipassī bhagavā arahaṃ sammāsambuddho
buddhacakkhunā  lokaṃ  volokento  addasa  satte  apparajakkhe
mahārajakkhe tikkhindriye mudindriye svākāre dvākāre suviññāpaye
duviññāpaye  bhabbe  abhabbe  appekacce  paralokavajjabhayadassāvino
viharante [3]-.
   {44.4} Athakho [4]- bhikkhave mahābrahmā vipassissa bhagavato
arahato  sammāsambuddhassa  cetasā  cetoparivitakkamaññāya  vipassiṃ
bhagavantaṃ arahantaṃ sammāsambuddhaṃ gāthāhi ajjhabhāsi
   [45] Sele yathā pabbatamuddhaniṭṭhito
        yathāpi passe janataṃ samantato
        tathūpamaṃ dhammamayaṃ sumedhaso
        pāsādamāruyha samantacakkhu
        sokāvakiṇṇaṃ 5- janatamapetasoko
        avekkhassu jātijarābhibhūtaṃ.
@Footnote: 1 saṃbaddhānītipi pāṭho. 2 Ma. ṭhitāni. Yu. ṭhanti. 3 Ma. appekacce na
@paralokavajjabhayadassāvine. 4 Ma. Yu. so. 5 Ma. Yu. sokavatiṇṇaṃ.
        Uṭṭhehi vīra vijitasaṅgāma
        satthavāha anaṇa vivara 1- loke
   desetu 2- bhagavā dhammaṃ   aññātāro bhavissantīti.
   [46] Evaṃ vutte 3- bhikkhave vipassī bhagavā arahaṃ sammāsambuddho
taṃ mahābrahmānaṃ gāthāya ajjhabhāsi
        apārutā te 4- amatassa dvārā
        ye sotavanto pamuñcantu saddhaṃ
        vihiṃsasaññī paguṇaṃ nabhāsiṃ
        dhammaṃ paṇītaṃ manujesu brahmeti.
   [47]  Athakho [5]- bhikkhave mahābrahmā katāvakāso khomhi
vipassinā   bhagavatā  arahatā  sammāsambuddhena  dhammadesanāyāti
vipassiṃ  bhagavantaṃ  arahantaṃ  sammāsambuddhaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ
katvā tattheva antaradhāyi.
   [48] Athakho bhikkhave vipassissa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
etadahosi  kassa nu kho ahaṃ paṭhamaṃ dhammaṃ deseyyaṃ ko imaṃ dhammaṃ
khippameva  ājānissatīti  .  athakho  bhikkhave  vipassissa  bhagavato
arahato  sammāsambuddhassa  etadahosi ayaṃ kho khaṇḍo ca rājaputto
tisso  ca  purohitaputto  bandhumatiyā  rājadhāniyā  paṭivasanti
paṇḍitā  viyattā  medhāvino  dīgharattaṃ  apparajakkhajātikā  yannūnāhaṃ
khaṇḍassa  ca  rājaputtassa  tissassa  ca  purohitaputtassa paṭhamaṃ dhammaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. vicara. 2 Ma. desassu. 3 Ma. Yu. athakho. 4 Ma. Yu. tesaṃ.
@5 Ma. Yu. so.
Deseyyaṃ te imaṃ dhammaṃ khippameva ājānissantīti.
   {48.1}  Athakho  bhikkhave vipassī bhagavā arahaṃ sammāsambuddho
seyyathāpi nāma balavā puriso sammiñjitaṃ vā bāhaṃ pasāreyya pasāritaṃ
vā  bāhaṃ sammiñjeyya evameva bodhirukkhamūle antarahito bandhumatiyā
rājadhāniyā kheme migadāye pāturahosi . Athakho bhikkhave vipassī bhagavā
arahaṃ  sammāsambuddho  migadāyapālaṃ  1- āmantesi ehi tvaṃ samma
migadāyapāla  bandhumatiṃ  rājadhāniṃ  pavisitvā  khaṇḍañca  rājaputtaṃ
tissañca  purohitaputtaṃ  evaṃ  vadehi  vipassī  [2]-  bhagavā arahaṃ
sammāsambuddho  bandhumatiṃ rājadhāniṃ anuppatto kheme migadāye viharati
so tumhākaṃ dassanakāmoti . evaṃ bhanteti kho bhikkhave migadāyapālo
vipassissa  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa  paṭissutvā  bandhumatiṃ
rājadhāniṃ  pavisitvā  khaṇḍañca  rājaputtaṃ  tissañca  purohitaputtaṃ
etadavoca vipassī [3]- bhagavā arahaṃ sammāsambuddho bandhumatiṃ rājadhāniṃ
anuppatto kheme migadāye viharati so tumhākaṃ dassanakāmoti.
   {48.2} Athakho bhikkhave khaṇḍo ca rājaputto tisso ca purohitaputto
bhaddāni  bhaddāni yānāni yojāpetvā bhaddaṃ bhaddaṃ yānaṃ abhiruhitvā
bhaddehi  bhaddehi yānehi bandhumatiyā rājadhāniyā niyiṃsu yena khemo
migadāyo  tena  pāyiṃsu  yāvatikā  yānassa  bhūmi yānena gantvā
yānā  paccorohitvā  pattikā  4-  yena  vipassī  bhagavā arahaṃ
sammāsambuddho   tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā  vipassiṃ  bhagavantaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. dāyapālaṃ. ito paraṃ īdisameva. 2-3 Ma. Yu. bhante. 4 Ma. Yu. pattikāva.
Arahantaṃ sammāsambuddhaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu.
   {48.3}  Tesaṃ vipassī bhagavā arahaṃ sammāsambuddho anupubbīkathaṃ
kathesi  seyyathīdaṃ  dānakathaṃ sīlakathaṃ saggakathaṃ kāmānaṃ ādīnavaṃ okāraṃ
saṅkilesaṃ nekkhamme 1- ānisaṃsaṃ pakāsesi . Yadā te bhagavā aññāsi
kallacitte  muducitte vinīvaraṇacitte udaggacitte pasannacitte atha yā
buddhānaṃ  sāmukkaṃsikā  dhammadesanā taṃ pakāsesi dukkhaṃ samudayaṃ nirodhaṃ
maggaṃ  .  seyyathāpi  nāma  suddhavatthaṃ apagatakāḷakaṃ sammadeva rajanaṃ
paṭiggaṇheyya  evameva  khaṇḍassa  ca  rājaputtassa  tissassa  ca
purohitaputtassa  tasmiṃyeva  āsane  virajaṃ  vītamalaṃ dhammacakkhuṃ udapādi
yaṅkiñci samudayadhammaṃ sabbantaṃ nirodhadhammanti.
   {48.4} Te diṭṭhadhammā pattadhammā viditadhammā pariyogāḷhadhammā
tiṇṇavicikicchā   vigatakathaṃkathā   vesārajjappattā   aparappaccayā
satthu  sāsane  vipassiṃ  bhagavantaṃ  arahantaṃ  sammāsambuddhaṃ etadavocuṃ
abhikkantaṃ  bhante  abhikkantaṃ  bhante  seyyathāpi  bhante  nikkujjitaṃ
vā ukkujjeyya paṭicchannaṃ vā vivareyya mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya
andhakāre  vā  telappajjotaṃ  dhāreyya cakkhumanto rūpāni dakkhanti
evameva bhagavatā anekapariyāyena dhammo pakāsito ete mayaṃ bhante
bhagavantaṃ  saraṇaṃ  gacchāma  dhammañca  labheyyāma  mayaṃ bhante bhagavato
santike   pabbajjaṃ   labheyyāma   upasampadanti   .   alatthuṃ
@Footnote: 1 nikkhametipi pāṭho.
Kho  bhikkhave  khaṇḍo  ca  rājaputto  tisso  ca  purohitaputto
vipassissa  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa  santike  pabbajjaṃ
alatthuṃ  upasampadaṃ  .  te  vipassī  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho
dhammiyā  kathāya  sandassesi  samādapesi  samuttejesi  sampahaṃsesi
saṅkhārānaṃ ādīnavaṃ okāraṃ saṅkilesaṃ nekkhamme 1- ānisaṃsaṃ pakāsesi.
Tesaṃ  vipassinā  bhagavatā  arahatā  sammāsambuddhena dhammiyā kathāya
sandassiyamānānaṃ  samādapiyamānānaṃ  samuttejiyamānānaṃ  sampahaṃsiyamānānaṃ
nacirasseva anupādāya āsavehi cittāni vimucciṃsu.
   [49] Assosi kho bhikkhave bandhumatiyā rājadhāniyā mahājanakāyo
caturāsītipāṇasahassāni  vipassī  kira  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho
bandhumatiṃ  rājadhāniṃ  anuppatto  kheme  migadāye viharati khaṇḍo ca
kira  rājaputto  tisso ca purohitaputto vipassissa bhagavato arahato
sammāsambuddhassa  santike  kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni vatthāni
acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbajitāti.
   {49.1} Sutvāna nesaṃ etadahosi na hi nūna so orako dhammavinayo
na sā orikā 2- pabbajjā yattha khaṇḍo ca rājaputto tisso ca
purohitaputto kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni vatthāni acchādetvā
agārasmā anagāriyaṃ pabbajitā khaṇḍo ca hi nāma rājaputto tisso ca
purohitaputto kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni vatthāni acchādetvā
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajissanti  kimaṅgaṃ  pana na 3- mayanti ca
@Footnote: 1 Ma. Yu. nibbāne. 2 Ma. Yu. orakā. 3 Po. Ma. nasaddo natthi.
Athakho  so  bhikkhave  mahājanakāyo caturāsītipāṇasahassāni bandhumatiyā
rājadhāniyā  nikkhamitvā  yena khemo migadāyo yena vipassī bhagavā
arahaṃ  sammāsambuddho  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  vipassiṃ  bhagavantaṃ
arahantaṃ sammāsambuddhaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu.
   {49.2}  Tesaṃ vipassī bhagavā arahaṃ sammāsambuddho anupubbīkathaṃ
kathesi  seyyathīdaṃ  dānakathaṃ sīlakathaṃ saggakathaṃ kāmānaṃ ādīnavaṃ okāraṃ
saṅkilesaṃ nekkhamme ānisaṃsaṃ pakāsesi . yadā te bhagavā aññāsi
kallacitte  muducitte  vinīvaraṇacitte  udaggacitte  pasannacitte  atha
yā  buddhānaṃ  sāmukkaṃsikā  dhammadesanā  taṃ pakāsesi dukkhaṃ samudayaṃ
nirodhaṃ  maggaṃ  .  seyyathāpi nāma suddhavatthaṃ apagatakāḷakaṃ sammadeva
rajanaṃ  paṭiggaṇheyya  evameva  tesaṃ caturāsītipāṇasahassānaṃ tasmiṃyeva
āsane  virajaṃ vītamalaṃ dhammacakkhuṃ udapādi yaṅkiñci samudayadhammaṃ sabbantaṃ
nirodhadhammanti.
   {49.3} Te diṭṭhadhammā pattadhammā viditadhammā pariyogāḷhadhammā
tiṇṇavicikicchā   vigatakathaṃkathā   vesārajjappattā   aparappaccayā
satthu  sāsane  vipassiṃ  bhagavantaṃ  arahantaṃ  sammāsambuddhaṃ etadavocuṃ
abhikkantaṃ  bhante  abhikkantaṃ bhante seyyathāpi bhante nikkujjitaṃ vā
ukkujjeyya  paṭicchannaṃ vā vivareyya mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya
andhakāre  vā  telappajjotaṃ  dhāreyya cakkhumanto rūpāni dakkhanti
evameva  bhagavatā  anekapariyāyena  dhammo  pakāsito  ete mayaṃ
bhante   bhagavantaṃ   saraṇaṃ   gacchāma   dhammañca   bhikkhusaṅghañca
Labheyyāma  mayaṃ  bhante  bhagavato  santike  pabbajjaṃ  labheyyāma
upasampadanti.
   {49.4}  Alatthuṃ  kho  bhikkhave  tāni  caturāsītipāṇasahassāni
vipassissa  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa  santike  pabbajjaṃ
alatthuṃ  upasampadaṃ  .  te  vipassī  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho
dhammiyā  kathāya  sandassesi  samādapesi  samuttejesi  sampahaṃsesi
saṅkhārānaṃ ādīnavaṃ okāraṃ saṅkilesaṃ nibbāne 1- ānisaṃsaṃ pakāsesi.
Tesaṃ  vipassinā  bhagavatā  arahatā  sammāsambuddhena  dhammiyā
kathāya   sandassiyamānānaṃ   samādapiyamānānaṃ   samuttejiyamānānaṃ
sampahaṃsiyamānānaṃ   nacirasseva   anupādāya   āsavehi  cittāni
vimucciṃsu.
   [50] Assosuṃ kho bhikkhave tāni [2]- caturāsītipabbajitasahassāni
vipassī  kira  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho  bandhumatiṃ  rājadhāniṃ
anuppatto  kheme  migadāye  viharati  dhammañca  kira  desetīti .
Athakho  bhikkhave  tāni  caturāsītipabbajitasahassāni  yena  bandhumatī
rājadhānī  yena  khemo  migadāyo  yena  vipassī  bhagavā  arahaṃ
sammāsambuddho   tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā  vipassiṃ  bhagavantaṃ
arahantaṃ sammāsambuddhaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu.
   {50.1} Tesaṃ vipassī bhagavā arahaṃ sammāsambuddho anupubbīkathaṃ kathesi
seyyathīdaṃ dānakathaṃ sīlakathaṃ saggakathaṃ kāmānaṃ ādīnavaṃ okāraṃ saṅkilesaṃ
nekkhamme ānisaṃsaṃ pakāsesi . yadā te bhagavā aññāsi kallacitte
@Footnote: 1 nekkhammetipi pāṭhena bhavitabbaṃ. 2 Ma. Yu. purimāni.
Muducitte  vinīvaraṇacitte  udaggacitte  pasannacitte atha yā buddhānaṃ
sāmukkaṃsikā  dhammadesanā taṃ pakāsesi dukkhaṃ samudayaṃ nirodhaṃ maggaṃ .
Seyyathāpi  nāma suddhavatthaṃ apagatakāḷakaṃ sammadeva rajanaṃ paṭiggaṇheyya
evameva  tesaṃ  caturāsītipabbajitasahassānaṃ  tasmiṃyeva  āsane  virajaṃ
vītamalaṃ   dhammacakkhuṃ   udapādi   yaṅkiñci  samudayadhammaṃ  sabbantaṃ
nirodhadhammanti.
   {50.2} Te diṭṭhadhammā pattadhammā viditadhammā pariyogāḷhadhammā
tiṇṇavicikicchā   vigatakathaṃkathā   vesārajjappattā   aparappaccayā
satthu  sāsane  vipassiṃ  bhagavantaṃ  arahantaṃ  sammāsambuddhaṃ etadavocuṃ
abhikkantaṃ bhante abhikkantaṃ bhante seyyathāpi [1]- bhante nikkujjitaṃ
vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ  vā  vivareyya  mūḷhassa  vā  maggaṃ
ācikkheyya  andhakāre  vā  telappajjotaṃ  dhāreyya  cakkhumanto
rūpāni  dakkhanti  evameva bhagavatā anekapariyāyena dhammo pakāsito
ete  mayaṃ  bhante  bhagavantaṃ  saraṇaṃ  gacchāma dhammañca bhikkhusaṅghañca
labheyyāma  mayaṃ  bhante  bhagavato  santike  pabbajjaṃ  labheyyāma
upasampadanti.
   {50.3}  Alatthuṃ  kho  bhikkhave tāni caturāsītipabbajitasahassāni
vipassissa  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa  santike  pabbajjaṃ
alatthuṃ  upasampadaṃ  .  te  vipassī  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho
dhammiyā  kathāya  sandassesi  samādapesi  samuttejesi  sampahaṃsesi
saṅkhārānaṃ ādīnavaṃ okāraṃ saṅkilesaṃ nekkhamme 2- ānisaṃsaṃ pakāsesi.
Tesaṃ  vipassinā  bhagavatā  arahatā  sammāsambuddhena dhammiyā kathāya
@Footnote: 1 Po. Ma. nāma. 2 Ma. Yu. nibbāne.
Sandassiyamānānaṃ  samādapiyamānānaṃ  samuttejiyamānānaṃ  sampahaṃsiyamānānaṃ
nacirasseva anupādāya āsavehi cittāni vimucciṃsu.
   [51]  Tena  kho  pana 1- samayena bandhumatiyā rājadhāniyā
mahābhikkhusaṅgho  paṭivasati  aṭṭhasaṭṭhibhikkhusatasahassaṃ  .  athakho  bhikkhave
vipassissa   bhagavato   arahato   sammāsambuddhassa   rahogatassa
paṭisallīnassa  evaṃ  cetaso  parivitakko udapādi mahā kho etarahi
bhikkhusaṅgho  bandhumatiyā  rājadhāniyā  paṭivasati  aṭṭhasaṭṭhibhikkhusatasahassaṃ
yannūnāhaṃ  bhikkhū  anujāneyyaṃ  caratha  bhikkhave  cārikaṃ  bahujanahitāya
bahujanasukhāya  lokānukampāya  atthāya  hitāya  sukhāya  devamanussānaṃ
mā  ekena  dve  agamittha  desetha  bhikkhave dhammaṃ ādikalyāṇaṃ
majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ
parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāsetha  santīdha  sattā  apparajakkhajātikā
assavanatā  dhammassa  parihāyanti  bhavissanti  dhammassa  aññātāro
apica  channaṃ  channaṃ  vassānaṃ  accayena  bandhumatī  rājadhānī
upasaṅkamitabbā pātimokkhuddesāyāti.
   {51.1} Athakho bhikkhave aññataro mahābrahmā vipassissa bhagavato
arahato sammāsambuddhassa cetasā cetoparivitakkamaññāya seyyathāpi nāma
balavā puriso sammiñjitaṃ vā bāhaṃ pasāreyya pasāritaṃ vā bāhaṃ sammiñjeyya
evameva brahmaloke antarahito vipassissa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. tena kho pana bhikkhave.
Purato pāturahosi . athakho so bhikkhave mahābrahmā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ
karitvā yena vipassī bhagavā arahaṃ sammāsambuddho tenañjalimpaṇāmetvā
vipassiṃ  bhagavantaṃ  arahantaṃ  sammāsambuddhaṃ etadavoca evametaṃ bhagavā
evametaṃ sugata mahā kho bhante etarahi bhikkhusaṅgho bandhumatiyā rājadhāniyā
paṭivasati  aṭṭhasaṭṭhibhikkhusatasahassaṃ  anujānātu bhante bhagavā bhikkhū caratha
bhikkhave  cārikaṃ  bahujanahitāya  bahujanasukhāya  lokānukampāya  atthāya
hitāya sukhāya devamanussānaṃ mā ekena dve agamittha desetha bhikkhave
dhammaṃ  ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ sātthaṃ sabyañjanaṃ
kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāsetha  santīdha  sattā
apparajakkhajātikā  assavanatā  dhammassa  parihāyanti bhavissanti dhammassa
aññātāro 1- apica bhante mayaṃ tathā karissāma yathā bhikkhū channaṃ
channaṃ  vassānaṃ  accayena  bandhumatiṃ  rājadhāniṃ  upasaṅkamissanti
pātimokkhuddesāyāti  .  idamavoca  bhikkhave  so mahābrahmā idaṃ
vatvā  vipassiṃ  bhagavantaṃ arahantaṃ sammāsambuddhaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ
katvā tattheva antaradhāyi.
   [52]  Athakho  bhikkhave  vipassī  bhagavā arahaṃ sammāsambuddho
sāyaṇhasamaye  2-  paṭisallānā vuṭṭhito bhikkhū āmantesi idha mayhaṃ
bhikkhave  rahogatassa  paṭisallīnassa  evaṃ cetaso parivitakko udapādi
mahā  kho  etarahi  bhikkhusaṅgho  bandhumatiyā  rājadhāniyā  paṭivasati
@Footnote: 1 Ma. aññātāroti. 2 Ma. sāyaṇhasamayaṃ.
Aṭṭhasaṭṭhibhikkhusatasahassaṃ   yannūnāhaṃ   bhikkhū   anujāneyyaṃ   caratha
bhikkhave  cārikaṃ  bahujanahitāya  bahujanasukhāya  lokānukampāya  atthāya
hitāya  sukhāya  devamanussānaṃ  mā  ekena dve agamittha desetha
bhikkhave  dhammaṃ  ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ sātthaṃ
sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāsetha  santīdha
sattā  apparajakkhajātikā  assavanatā  dhammassa  parihāyanti bhavissanti
dhammassa  aññātāro  apica  channaṃ  channaṃ  vassānaṃ  accayena
bandhumatī rājadhānī upasaṅkamitabbā pātimokkhuddesāyāti
   {52.1}  athakho  bhikkhave aññataro mahābrahmā mama cetasā
cetoparivitakkamaññāya  seyyathāpi  nāma  balavā  puriso  sammiñjitaṃ
vā  bāhaṃ  pasāreyya  pasāritaṃ  vā  bāhaṃ sammiñjeyya evameva
brahmaloke  antarahito  mama purato pāturahosi athakho so bhikkhave
mahābrahmā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā yenāhaṃ tenañjalimpaṇāmetvā
maṃ etadavoca evametaṃ bhagavā evametaṃ sugata mahā kho bhante etarahi
bhikkhusaṅgho  bandhumatiyā  rājadhāniyā  paṭivasati  aṭṭhasaṭṭhibhikkhusatasahassaṃ
anujānātu  bhante  bhagavā  bhikkhū caratha bhikkhave cārikaṃ bahujanahitāya
bahujanasukhāya  lokānukampāya  atthāya  hitāya  sukhāya  devamanussānaṃ
mā  ekena  dve  agamittha  desetha  bhikkhave dhammaṃ ādikalyāṇaṃ
majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ
parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāsetha  santīdha  sattā  apparajakkhajātikā
Assavanatā    dhammassa   parihāyanti   bhavissanti   dhammassa
aññātāro  1-  apica  bhante  mayaṃ  tathā karissāma yathā bhikkhū
channaṃ  channaṃ  vassānaṃ  accayena  bandhumatiṃ  rājadhāniṃ upasaṅkamissanti
pātimokkhuddesāyāti  idamavoca  bhikkhave  so  mahābrahmā  idaṃ
vatvā maṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā tattheva antaradhāyi.
   {52.2}  Anujānāmi  bhikkhave  caratha  cārikaṃ  bahujanahitāya
bahujanasukhāya  lokānukampāya  atthāya  hitāya  sukhāya  devamanussānaṃ
mā  ekena  dve  agamittha  desetha  bhikkhave dhammaṃ ādikalyāṇaṃ
majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ  kelaparipuṇṇaṃ
parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāsetha  santīdha  sattā  apparajakkhajātikā
assavanatā  dhammassa  parihāyanti  bhavissanti  dhammassa  aññātāro
apica  2- mayaṃ tathā karissāma yathā channaṃ channaṃ vassānaṃ accayena
bandhumatī rājadhānī upasaṅkamitabbā pātimokkhuddesāyāti . Athakho [3]-
bhikkhave bhikkhū yebhuyyena ekāheneva janapadacārikaṃ pakkamiṃsu.
   [53] Tena kho pana samayena jambūdīpe caturāsītiāvāsasahassāni
honti . ekamhi vasse nikkhante devatā saddamanussāvesuṃ nikkhantaṃ
kho  mārisā  ekavassaṃ pañcidāni vassāni sesāni pañcannaṃ vassānaṃ
accayena  bandhumatī  rājadhānī upasaṅkamitabbā pātimokkhuddesāyāti .
Dvīsu   vassesu   nikkhantesu   devatā   saddamanussāvesuṃ
@Footnote: 1 Ma. aññātāroti. 2 Po. apica bhante mayaṃ. Ma. Yu. apica bhikkhave channaṃ
@channaṃ .... mayaṃ tathā karissāma yathāti pāṭhā pana natthi. ito paraṃ yāva
@pātimokkhuddesāyātīti atireka pādhā bhavitabbaṃ. 3 Yu. te.
Nikkhantāni  kho mārisā dve vassāni cattārīdāni vassāni sesāni
catunnaṃ  vassānaṃ  accayena  bandhumatī  rājadhānī  upasaṅkamitabbā
pātimokkhuddesāyāti  .  tīsu  vassesu  nikkhantesu  devatā
saddamanussāvesuṃ  nikkhantāni  kho  mārisā  tīṇi  vassāni  tīṇīdāni
vassāni  sesāni  tiṇṇaṃ  vassānaṃ  accayena  bandhumatī  rājadhānī
upasaṅkamitabbā  pātimokkhuddesāyāti  .  catūsu  vassesu nikkhantesu
devatā  saddamanussāvesuṃ  nikkhantāni  kho mārisā cattāri vassāni
dvedāni  vassāni  sesāni  dvinnaṃ  vassānaṃ  accayena  bandhumatī
rājadhānī upasaṅkamitabbā pātimokkhuddesāyāti.
   {53.1}  Pañcasu  vassesu nikkhantesu devatā saddamanussāvesuṃ
nikkhantāni kho mārisā pañca vassāni ekaṃdāni vassaṃ sesaṃ ekassa
vassassa accayena bandhumatī rājadhānī upasaṅkamitabbā pātimokkhuddesāyāti.
Chasu vassesu nikkhantesu devatā saddamanussāvesuṃ nikkhantāni kho mārisā
chabbassāni  samayodāni  bandhumatī  1-  rājadhānī  upasaṅkamitabbā
pātimokkhuddesāyāti . athakho te bhikkhave bhikkhū appekacce sakena
iddhānubhāvena appekacce devatānaṃ 2- iddhānubhāvena ekāheneva
bandhumatiṃ rājadhāniṃ upasaṅkamiṃsu pātimokkhuddesāyāti.
   [54]  Tatra sudaṃ bhikkhave vipassī bhagavā arahaṃ sammāsambuddho
bhikkhusaṅghe evaṃ pātimokkhaṃ uddissati 3-
@Footnote: 1 Ma. Yu. bandhumatiṃ rājadhāniṃ upasaṅkamituṃ. 2 Yu. devānaṃ. 3 Ma. Yu. uddisati.
      Khantī paramaṃ tapo tītikkhā
      nibbānaṃ paramaṃ vadanti buddhā
      na hi pabbajito parūpaghātī
      [1]- Samaṇo hoti paraṃ viheṭhayanto.
    Sabbapāpassa akaraṇaṃ  kusalassūpasampadā
    sacittapariyodapanaṃ   etaṃ buddhānasāsanaṃ.
    Anūpavādo anūpaghāto pātimokkhe ca saṃvaro
    mattaññutā ca bhattasmiṃ pantañca sayanāsanaṃ
    adhicitte ca āyogo etaṃ buddhānasāsananti.
   [55] Ekamidāhaṃ bhikkhave samayaṃ ukkaṭṭhāyaṃ viharāmi subhavane 2-
sālarājamūle  .  tassa  mayhaṃ  bhikkhave  rahogatassa  paṭisallīnassa
evaṃ  cetaso  parivitakko  udapādi  na kho so suddhāvāso 3-
sulabharūpo  yo  mayā  anāvutthapubbo  4-  iminā dīghena addhunā
aññatra  suddhāvāsehi  devehi  yannūnāhaṃ  yena  suddhāvāsā
devā  tena  upasaṅkameyyanti  .  athakhohaṃ  bhikkhave  seyyathāpi
nāma  balavā  puriso  sammiñjitaṃ  vā  bāhaṃ  pasāreyya  pasāritaṃ
vā  bāhaṃ  sammiñjeyya  evameva ukkaṭṭhāyaṃ subhavane sālarājamūle
antarahito avihesu devesu pāturahosiṃ.
   {55.1} Tasmiṃyeva kho bhikkhave devanikāye anekāni 5- devatāsatāni
anekāni  devatāsahassāni  yenāhaṃ  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā maṃ
abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhaṃsu.
@Footnote: 1 Ma. na. 2 Ma. Yu. subhagavane. ito paraṃ īdisameva. 3 Ma. Yu. sattāvāso.
@4 Ma. anajjhāvutthapubbo. 5 Ma. Yu. anekāni devatāsahassānīti pāṭhadvayaṃ natthi.
   {55.2} Ekamantaṃ ṭhitā kho bhikkhave tā devatā maṃ etadavocuṃ ito
so mārisa 1- ekanavuto kappo yaṃ vipassī bhagavā arahaṃ sammāsambuddho
loke  udapādi  vipassī  mārisa  2-  bhagavā arahaṃ sammāsambuddho
khattiyo  jātiyā  ahosi  khattiyakule udapādi vipassī mārisa bhagavā
arahaṃ  sammāsambuddho  koṇḍañño  gottena ahosi vipassissa mārisa
bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa  asītivassasahassāni  āyuppamāṇaṃ
ahosi  vipassī  mārisa  bhagavā arahaṃ sammāsambuddho pāṭaliyā mūle
abhisambuddho  vipassissa  mārisa  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa
khaṇḍatissaṃ  nāma  sāvakayugaṃ  ahosi  aggaṃ bhaddayugaṃ vipassissa mārisa
bhagavato arahato sammāsambuddhassa tayo sāvakānaṃ sannipātā ahesuṃ eko
sāvakānaṃ  sannipāto  ahosi  aṭṭhasaṭṭhibhikkhusatasahassaṃ eko sāvakānaṃ
sannipāto  ahosi  bhikkhusatasahassaṃ eko sāvakānaṃ sannipāto ahosi
asītibhikkhusahassāni 3- vipassissa mārisa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
ime tayo sāvakānaṃ sannipātā ahesuṃ sabbesaṃyeva khīṇāsavānaṃ vipassissa
mārisa bhagavato arahato sammāsambuddhassa asoko nāma bhikkhu upaṭṭhāko
ahosi aggupaṭṭhāko vipassissa mārisa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
bandhumā nāma rājā pitā ahosi bandhumatī nāma devī mātā ahosi
janettī bandhumassa rañño bandhumatī nāma nagaraṃ rājadhānī ahosi vipassissa
@Footnote: 1 Po. Ma. mārisā ekanavutikappe. Yu. ekanavute kappe. ito paraṃ īdisameva.
@2 Ma. sabbattha mārisā. 3 Yu. asītibhikkhusatasahassani.
Mārisa  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa  evaṃ abhinikkhamanaṃ ahosi
evaṃ pabbajjā evaṃ padhānaṃ evaṃ abhisambodhi evaṃ dhammacakkappavattanaṃ
te mayaṃ mārisa vipassimhi bhagavati brahmacariyaṃ caritvā kāmesu kāmachandaṃ
virājetvā idhūpapannāti.
   {55.3} Tasmiṃyeva kho bhikkhave devanikāye anekāni devatāsatāni
anekāni  devatāsahassāni [1]- yenāhaṃ tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā
maṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhaṃsu . ekamantaṃ ṭhitā kho bhikkhave tā
devatā maṃ etadavocuṃ ito 2- so mārisa ekatiṃso kappo yaṃ sikhī bhagavā
.pe. te mayaṃ mārisa sikhimhi bhagavati .pe. Tasmiṃyeva kho mārisa ekatiṃse
kappe vessabhū bhagavā .pe. te mayaṃ mārisa vessabhumhi bhagavati .pe.
Imasmiṃyeva kho mārisa bhaddakappe kakusandho . konāgamano. Kassapo
bhagavā .pe. te mayaṃ mārisa kakusandhamhi . Konāgamanamhi. Kassapamhi
bhagavati brahmacariyaṃ caritvā kāmesu kāmachandaṃ virājetvā idhūpapannāti.
   {55.4} Tasmiṃyeva kho bhikkhave devanikāye anekāni devatāsatāni
anekāni  devatāsahassāni  yenāhaṃ  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā
maṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ aṭṭhaṃsu . ekamantaṃ ṭhitā kho bhikkhave
tā  devatā  maṃ  etadavocuṃ  imasmiṃyeva  kho  mārisa bhaddakappe
bhagavā  etarahi  arahaṃ  sammāsambuddho  loke  uppanno  bhagavā
mārisa  khattiyo  jātiyā  khattiyakule  uppanno  bhagavā  mārisa
gotamo  gottena  bhagavato  mārisa  appakaṃ  āyuppamāṇaṃ  parittaṃ
@Footnote: 1 Ma. anekāni devatāsatasahassāni. ito paraṃ īdisameva. 2 Ma. Yu. ito so
@mārisa .pe. etadavocunti ime pāṭhā natthi.
Lahukaṃ 1- yo ciraṃ jīvati so vassasataṃ appaṃ vā bhiyyo bhagavā mārisa
assatthassa mūle abhisambuddho bhagavato mārisa sārīputtamoggallānaṃ 2-
nāma sāvakayugaṃ ahosi aggaṃ bhaddayugaṃ bhagavato mārisa eko sāvakānaṃ
sannipāto  ahosi  aḍḍhateḷasāni  bhikkhusatāni  bhagavato  mārisa ayaṃ
eko  sāvakānaṃ  sannipāto  ahosi  sabbesaṃyeva  khīṇāsavānaṃ
bhagavato mārisa ānando nāma bhikkhu upaṭṭhāko ahosi aggupaṭṭhāko
bhagavato  mārisa  suddhodano  nāma rājā pitā māyā nāma devī
mātā  janettī kapilavatthunagaraṃ rājadhānī ahosi bhagavato mārisa evaṃ
abhinikkhamanaṃ  ahosi  evaṃ  pabbajjā  evaṃ padhānaṃ evaṃ abhisambodhi
evaṃ  dhammacakkappavattanaṃ  te mayaṃ mārisa bhagavati brahmacariyaṃ caritvā
kāmesu kāmachandaṃ virājetvā idhūpapannāti.
   {55.5} Athakhohaṃ bhikkhave avihehi devehi saddhiṃ yena atappā devā
tenupasaṅkamiṃ . athakhohaṃ bhikkhave avihehi ca devehi atappehi ca devehi
saddhiṃ yena sudassā devā tenupasaṅkamiṃ . athakhohaṃ bhikkhave avihehi ca
devehi atappehi ca devehi sudassehi ca devehi saddhiṃ yena sudassī
devā tenupasaṅkamiṃ . athakhohaṃ bhikkhave avihehi ca devehi atappehi
ca devehi sudassehi ca devehi sudassīhi ca devehi saddhiṃ yena akaniṭṭhā
devā tenupasaṅkamiṃ.
   {55.6} Tasmiṃyeva kho bhikkhave devanikāye anekāni devatāsatāni anekāni
devatāsahassāni yenāhaṃ tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā maṃ abhivādetvā ekamantaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. lahusaṃ. 2 Yu. ... moggallānā.
Aṭṭhaṃsu . ekamantaṃ ṭhitā kho bhikkhave tā devatā maṃ etadavocuṃ ito
so mārisa ekanavuto kappo yaṃ vipassī bhagavā arahaṃ sammāsambuddho
loke  udapādi  .  vipassī  mārisa  bhagavā  arahaṃ sammāsambuddho
khattiyo  jātiyā  ahosi  khattiyakule udapādi vipassī mārisa bhagavā
arahaṃ  sammāsambuddho  koṇḍañño  gottena ahosi vipassissa mārisa
bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa  asītivassasahassāni  āyuppamāṇaṃ
ahosi  vipassī  mārisa  bhagavā arahaṃ sammāsambuddho pāṭaliyā mūle
abhisambuddho  vipassissa  mārisa  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa
khaṇḍatissaṃ  nāma  sāvakayugaṃ  ahosi  aggaṃ bhaddayugaṃ vipassissa mārisa
bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa tayo sāvakānaṃ sannipātā ahesuṃ
eko  sāvakānaṃ  sannipāto  ahosi  aṭṭhasaṭṭhibhikkhusatasahassaṃ  eko
sāvakānaṃ sannipāto ahosi bhikkhusatasahassaṃ eko sāvakānaṃ sannipāto
ahosi  asītibhikkhusahassāni  vipassissa  mārisa  bhagavato  arahato
sammāsambuddhassa  ime tayo sāvakānaṃ sannipātā ahesuṃ sabbesaṃyeva
khīṇāsavānaṃ  vipassissa  mārisa  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa
asoko nāma bhikkhu upaṭṭhāko ahosi aggupaṭṭhāko vipassissa mārisa
bhagavato  arahato sammāsambuddhassa bandhumā nāma rājā pitā ahosi
bandhumatī  nāma  devī  mātā  ahosi  janettī  bandhumassa  rañño
bandhumatī  nāma  nagaraṃ  rājadhānī  ahosi  vipassissa mārisa bhagavato
Arahato  sammāsambuddhassa  evaṃ  abhinikkhamanaṃ  ahosi evaṃ pabbajjā
evaṃ  padhānaṃ  evaṃ  abhisambodhi  evaṃ  dhammacakkappavattanaṃ  te
mayaṃ  mārisa  vipassimhi bhagavati brahmacariyaṃ caritvā kāmesu kāmachandaṃ
virājetvā idhūpapannāti.
   {55.7} Tasmiṃyeva kho bhikkhave devanikāye anekāni devatāsatāni
anekāni  devatāsahassāni  yenāhaṃ  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā maṃ
abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhaṃsu . Ekamantaṃ ṭhitā kho bhikkhave tā devatā
maṃ etadavocuṃ ito so mārisa ekatiṃso kappo yaṃ sikhī bhagavā .pe. Te
mayaṃ mārisa sikhimhi bhagavati .pe. tasmiṃyeva kho mārisa ekatiṃse kappe
vessabhū bhagavā .pe. te mayaṃ mārisa vessabhumhi bhagavati .pe. Imasmiṃyeva
kho mārisa bhaddakappe kakusandho . Konāgamano. Kassapo bhagavā .pe.
Te  mayaṃ  mārisa  kakusandhamhi . konāgamanamhi . kassapamhi bhagavati
brahmacariyaṃ caritvā kāmesu kāmachandaṃ virājetvā idhūpapannāti.
   {55.8} Tasmiṃyeva kho bhikkhave devanikāye anekāni devatāsatāni
anekāni  devatāsahassāni  yenāhaṃ  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā maṃ
abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhaṃsu . Ekamantaṃ ṭhitā kho bhikkhave tā devatā
maṃ etadavocuṃ imasmiṃyeva kho mārisa bhaddakappe bhagavā etarahi arahaṃ
sammāsambuddho  loke  uppanno  bhagavā  mārisa  khattiyo jātiyā
khattiyakule  uppanno  bhagavā  mārisa  gotamo  gottena  bhagavato
mārisa  appakaṃ  āyuppamāṇaṃ  parittaṃ  lahukaṃ  yo  ciraṃ  jīvati so
Vassasataṃ  appaṃ  vā  bhiyyo  bhagavā  mārisa  assatthassa  mūle
abhisambuddho  bhagavato  mārisa  sārīputtamoggallānaṃ  nāma  sāvakayugaṃ
ahosi  aggaṃ  bhaddayugaṃ  bhagavato mārisa eko sāvakānaṃ sannipāto
ahosi  aḍḍhateḷasāni  bhikkhusatāni  bhagavato  mārisa  ayaṃ  eko
sāvakānaṃ  sannipāto  ahosi  sabbesaṃyeva  khīṇāsavānaṃ  bhagavato
mārisa  ānando  nāma  bhikkhu  upaṭṭhāko  aggupaṭṭhāko  bhagavato
mārisa  suddhodano  nāma  rājā  pitā māyā nāma devī mātā
janettī kapilavatthuṃ nāma nagaraṃ rājadhānī bhagavato mārisa evaṃ abhinikkhamanaṃ
ahosi  evaṃ  pabbajjā  evaṃ  padhānaṃ  evaṃ  abhisambodhi  evaṃ
dhammacakkappavattanaṃ  te  mayaṃ  mārisa  bhagavati  brahmacariyaṃ  caritvā
kāmesu kāmachandaṃ virājetvā idhūpapannāti.
   [56] Iti kho bhikkhave tathāgatassevesā dhammadhātu suppaṭividdhā
yassā dhammadhātuyā suppaṭividdhattā tathāgato atīte buddhe parinibbute
chinnapapañce  chinnavaṭume  pariyādinnavaṭṭe  sabbadukkhavītivatte jātitopi
anussarati  nāmatopi  anussarati  gottatopi anussarati āyuppamāṇatopi
anussarati  sāvakayugatopi  anussarati  sāvakasannipātatopi  anussarati
evaṃjaccā te bhagavanto ahesuṃ itipi evaṃnāmā. Evaṃgottā. Evaṃsīlā.
Evaṃdhammā . evaṃpaññā. Evaṃvihārī. Evaṃvimuttā te bhagavanto ahesuṃ
itipīti. Devatāpi 1- tathāgatassa etamatthaṃ ārocesuṃ yena tathāgato atīte
@Footnote: 1 Yu. devatāpi tathāgatassa ahesuṃ .pe. itipīti ime pāṭhā natthi.
Buddhe   parinibbute   chinnapapañce  chinnavaṭume  pariyādinnavaṭṭe
sabbadukkhavītivatte  jātitopi  anussarati nāmatopi anussarati gottatopi
anussarati   āyuppamāṇatopi  anussarati  sāvakayugatopi  anussarati
sāvakasannipātatopi  anussarati  evaṃjaccā  te  bhagavanto  ahesuṃ
itipi evaṃnāmā . Evaṃgottā. Evaṃsīlā. Evaṃdhammā. Evaṃpaññā.
Evaṃvihārī . evaṃvimuttā te bhagavanto ahesuṃ itipīti . idamavoca
bhagavā attamanā te bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ abhinandunti.
         Mahāpadānasuttaṃ niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ.
           ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 10 page 1-64. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=10&item=1&items=56              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=10&item=1&items=56&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=10&item=1&items=56              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=10&item=1&items=56              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=5&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=5&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 10 http://84000.org/tipitaka/read/?index_10

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่

Background color :