ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 11 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 3 : Sutta. Tī. Pā.
            Pāsādikasuttaṃ
   [94]  Evamme  sutaṃ  . ekaṃ samayaṃ bhagavā sakyesu viharati
vedhaññā  nāma sakyā tesaṃ ambavane pāsāde . tena kho pana
samayena  nigaṇṭho nāṭaputto 1- pāvāyaṃ adhunā kālakato hoti .
Tassa  kālakiriyāya  bhinnā  nigaṇṭhā  dvedhikajātā  bhaṇḍanajātā
kalahajātā  vivādāpannā  aññamaññaṃ  mukhasattīhi vitudantā viharanti na
tvaṃ  imaṃ  dhammavinayaṃ  ājānāsi  ahaṃ imaṃ dhammavinayaṃ ājānāmi kiṃ
tvaṃ  imaṃ  dhammavinayaṃ  ājānissasi  micchāpaṭipanno  tvamasi  ahamasmi
sammāpaṭipanno  sahitamme  asahitante  pure  vacanīyaṃ  pacchā  avaca
pacchā  vacanīyaṃ  pure  avaca  adhiciṇṇante  viparāvattaṃ  āropito
te  vādo niggahitosi paravādappamokkhāya 2- nibbeṭhehi vā sace
pahosīti  .  vadhoyeva  ko  3-  maññe  nigaṇṭhesu nāṭaputtiyesu
anuvattati  . yepi nigaṇṭhassa nāṭaputtassa sāvakā gihī odātavasanā
tepi  nigaṇṭhesu  nāṭaputtiyesu  nibbinnarūpā  virattarūpā paṭivānarūpā
yathā  taṃ  durākkhāte  4-  dhammavinaye  duppavedite  aniyyānike
anupasamasaṃvattanike asammāsambuddhappavedite bhinnathūpe appaṭisaraṇe.
   [95]  Athakho  cundo samaṇuddeso pāvāyaṃ vassaṃ vuttho yena
sāmagāmo   yenāyasmā  ānando  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ  ānandaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. nāthaputto. 2 Ma. niggahito tvamasi cara vādappamokkhāya.
@Yu. niggahītosi cara vādappamokkhāya . 3 Ma. Yu. kho. 4 Ma. Yu. durakkhāte.
Nisinno  kho  cundo  samaṇuddeso  āyasmantaṃ  ānandaṃ etadavoca
nigaṇṭho  bhante  nāṭaputto  pāvāyaṃ  adhunā  kālakato  tassa
kālakiriyāya  bhinnā  nigaṇṭhā  dvedhikajātā  .pe.  bhinnathūpe
appaṭisaraṇeti.
   {95.1} Evaṃ vutte āyasmā ānando cundaṃ samaṇuddesaṃ etadavoca
atthi kho idaṃ āvuso cunda kathāpābhataṃ bhagavantaṃ dassanāya āyāmāvuso
cunda  yena bhagavā tenupasaṅkamissāma upasaṅkamitvā etamatthaṃ bhagavato
āroceyyāmāti 1- . evaṃ bhanteti kho cundo samaṇuddeso āyasmato
ānandassa paccassosi.
   {95.2} Athakho āyasmā ca ānando cundo ca samaṇuddeso
yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ  nisinno  kho āyasmā ānando
bhagavantaṃ  etadavoca  ayaṃ  bhante  cundo  samaṇuddeso  evamāha
nigaṇṭho  bhante  2-  nāṭaputto  pāvāyaṃ  adhunā kālakato tassa
kālakiriyāya bhinnā nigaṇṭhā .pe. Bhinnathūpe appaṭisaraṇeti.
   [96] Evañhetaṃ cunda hoti durākkhāte dhammavinaye duppavedite
aniyyānike  anupasamasaṃvattanike  asammāsambuddhappavedite  .  idha
cunda  satthā  ca  hoti  asammāsambuddho  dhammo  ca durākkhāto
duppavedito  aniyyāniko  anupasamasaṃvattaniko  asammāsambuddhappavedito
sāvako  ca  tasmiṃ  dhamme  na  dhammānudhammapaṭipanno  viharati  na
sāmīcipaṭipanno  na  anudhammacārī  vokkamma ca tamhā dhammā vattati
@Footnote: 1 Ma. Yu. ārocessāmāti . 2 Yu. ayaṃ na hissati.
So  evamassa vacanīyo tassa te āvuso lābhā tassa te suladdhaṃ
satthā  ca  te asammāsambuddho dhammo ca durākkhāto duppavedito
aniyyāniko     anupasamasaṃvattaniko     asammāsambuddhappavedito
tvañca  tasmiṃ  dhamme  na  dhammānudhammapaṭipanno  viharasi  na
sāmīcipaṭipanno  na  anudhammacārī  vokkamma  ca  tamhā  dhammā
vattasīti  .  iti  kho  cunda  satthāpi  tattha  gārayho dhammopi
tattha  gārayho sāvako ca tattha evaṃ pāsaṃso . yo kho cunda
evarūpaṃ  sāvakaṃ  evaṃ  vadeyya  etāyasmā tathā paṭipajjatu yathā
te  satthārā  dhammo  desito  paññattoti . yo ca samādapeti
yañca  samādapeti  yo  ca  samādapito  tathattāya paṭipajjati sabbe
te bahuṃ apuññaṃ pasavanti . taṃ kissa hetu . evañhetaṃ cunda hoti
durākkhāte  dhammavinaye  duppavedite  aniyyānike  anupasamasaṃvattanike
asammāsambuddhappavedite.
   [97] Idha pana cunda satthā ca hoti asammāsambuddho dhammo
ca   durākkhāto   duppavedito  aniyyāniko  anupasamasaṃvattaniko
asammāsambuddhappavedito  sāvako ca tasmiṃ dhamme dhammānudhammapaṭipanno
viharati  sāmīcipaṭipanno  anudhammacārī samādāya taṃ dhammaṃ pavattati 1-
so evamassa vacanīyo tassa te āvuso alābhā tassa te dulladdhaṃ
satthā  ca  te asammāsambuddho dhammo ca durākkhāto duppavedito
aniyyāniko     anupasamasaṃvattaniko     asammāsambuddhappavedito
@Footnote: 1 Ma. Yu. vattati.
Tvañca  tasmiṃ  dhamme  dhammānudhammapaṭipanno  viharasi  sāmīcipaṭipanno
anudhammacārī  samādāya  taṃ  dhammaṃ  vattasīti  .  iti  kho  cunda
satthāpi  tattha  gārayho  dhammopi  tattha gārayho sāvakopi tattha
evaṃ  gārayho  .  yo kho cunda evarūpaṃ sāvakaṃ evaṃ vadeyya
addhāyasmā  ñāyapaṭipanno  ñāyaṃ  ārādhessatīti  .  yo  ca
pasaṃsati  yañca  pasaṃsati  yo  ca  pasaṃsito  1-  bhiyyoso mattāya
viriyaṃ ārabhati sabbe te bahuṃ apuññaṃ pasavanti . taṃ kissa hetu.
Evaṃ hetaṃ cunda hoti durākkhāte dhammavinaye duppavedite aniyyānike
anupasamasaṃvattanike asammāsambuddhappavedite.
   [98]  Idha  pana cunda satthā ca hoti sammāsambuddho dhammo
ca   svākkhāto   suppavedito   niyyāniko   upasamasaṃvattaniko
sammāsambuddhappavedito   sāvako   ca   tasmiṃ   dhamme   na
dhammānudhammapaṭipanno  viharati  na  sāmīcipaṭipanno  na  anudhammacārī
vokkamma  ca  tamhā  dhammā  vattati so evamassa vacanīyo tassa
te āvuso alābhā tassa te dulladdhaṃ satthā ca te sammāsambuddho
dhammo  ca  svākkhāto  suppavedito  niyyāniko  upasamasaṃvattaniko
sammāsambuddhappavedito  tvañca  tasmiṃ  dhamme na dhammānudhammapaṭipanno
viharasi  na  sāmīcipaṭipanno  na  anudhammacārī  vokkamma  ca tamhā
dhammā  vattasīti  . iti kho cunda satthāpi tattha pāsaṃso dhammopi
tattha  pāsaṃso sāvako ca tattha evaṃ gārayho . yo kho cunda
@Footnote: 1 Yu. pasattho.
Evarūpaṃ  sāvakaṃ  evaṃ  vadeyya  etāyasmā tathā paṭipajjatu yathā
te  satthārā  dhammo  desito  paññattoti . yo ca samādapeti
yañca  samādapeti  yo  ca  samādapito  tathattāya paṭipajjati sabbe
te bahuṃ puññaṃ pasavanti . taṃ kissa hetu . evañhetaṃ cunda hoti
svākkhāte  dhammavinaye  suppavedite  niyyānike  upasamasaṃvattanike
sammāsamabuddhappavedite.
   [99]  Idha  pana cunda satthā ca hoti sammāsambuddho dhammo
ca   svākkhāto   suppavedito   niyyāniko   upasamasaṃvattaniko
sammāsambuddhappavedito  sāvako  ca tasmiṃ dhamme dhammānudhammapaṭipanno
viharati  sāmīcipaṭipanno  anudhammacārī  samādāya  taṃ  dhammaṃ  vattati
so  evamassa  vacanīyo tassa te āvuso sulābhā 1- tassa te
suladdhaṃ satthā ca te arahaṃ 2- sammāsambuddho dhammo ca svākkhāto
suppavedito   niyyāniko  upasamasaṃvattaniko  sammāsambuddhappavedito
tvañca  tasmiṃ  dhamme  dhammānudhammapaṭipanno  viharasi  sāmīcipaṭipanno
anudhammacārī samādāya taṃ dhammaṃ vattasīti.
   {99.1} Iti kho cunda satthāpi tattha pāsaṃso dhammopi tattha pāsaṃso
sāvakopi tattha evaṃ pāsaṃso . yo kho cunda evarūpaṃ sāvakaṃ evaṃ
vadeyya  addhāyasmā  ñāyapaṭipanno ñāyaṃ ārādhessatīti . yo ca
pasaṃsati yañca pasaṃsati yo ca pasattho 3- bhiyyoso mattāya viriyaṃ ārabhati
sabbe te bahuṃ puññaṃ pasavanti . Taṃ kissa hetu. Evañhetaṃ cunda hoti
@Footnote: 1 Ma. Yu. lābhā . 2 Ma. ayaṃ pāṭho natthi . 3 Ma. pasaṃsito.
Svākkhāte  dhammavinaye  suppavedite  niyyānike  upasamasaṃvattanike
sammāsambuddhappavedite.
   [100]  Idha  [1]-  cunda  satthā ca loke udapādi arahaṃ
sammāsambuddho  dhammo  ca  svākkhāto  suppavedito  niyyāniko
upasamasaṃvattaniko   sammāsambuddhappavedito   aviññāpitatthā   cassa
honti  sāvakā  saddhamme nesaṃ satthu ca nesaṃ 2- kevalaṃ paripūraṃ
brahmacariyaṃ   āvikataṃ   hoti   uttānīkataṃ   sabbasaṅgāhapadakataṃ
sappāṭihirakataṃ  3-  yāva  devamanussehi  suppakāsitaṃ  atha  nesaṃ
satthuno  antaradhānaṃ  hoti  . evarūpo kho cunda satthā ca 4-
sāvakānaṃ  kālakato  5-  anutappo  hoti  . taṃ kissa hetu .
Satthā  hi  6-  loke  udapādi  arahaṃ sammāsambuddho dhammo ca
svākkhāto    suppavedito    niyyāniko    upasamasaṃvattaniko
sammāsambuddhappavedito    aviññāpitatthā    camhā    7-
saddhamme  na  ca  no  kevalañca  8- paripūraṃ brahmacariyaṃ āvikataṃ
hoti   uttānīkataṃ   sabbasaṅgāhapadakataṃ   sappāṭihirakataṃ   yāva
devamanussehi  suppakāsitaṃ atha no satthuno antaradhānaṃ hoti 9- .
Evarūpo kho cunda satthā ca 8- sāvakānaṃ kālakato anutappo hoti.
   [101]  Idha  pana  cunda  satthā  ca  loke udapādi arahaṃ
sammāsambuddho  dhammo  ca  svākkhāto  suppavedito  niyyāniko
upasamasaṃvattaniko   sammāsambuddhappavedito   viññāpitatthā   cassa
@Footnote: 1 Ma. Yu. pana. 2 Ma. na ca nesaṃ. Yu. na ca tesaṃ. 3 Ma. Yu. sappāṭihīrakataṃ.
@4-8 Ma. Yu. casaddo na dissati. 5 Ma. kālaṃ kato. 6 Ma. ca. Yu. ca no.
@7 Ma. Yu. camha. 9 Ma. Yu. hotīti.
Honti  sāvakā  saddhamme  kevalañca  tesaṃ  paripūraṃ  brahmacariyaṃ
āvikataṃ  hoti  uttānīkataṃ  sabbasaṅgāhapadakataṃ  sappāṭihirakataṃ  yāva
devamanussehi  suppakāsitaṃ  atha  nesaṃ  satthuno antaradhānaṃ hoti .
Evarūpo kho cunda satthā sāvakānaṃ kālakato anānutappo 1- hoti.
Taṃ kissa hetu . satthāpi loke 2- udapādi arahaṃ sammāsambuddho
dhammo  ca  svākkhāto  suppavedito  niyyāniko  upasamasaṃvattaniko
sammāsambuddhappavedito   viññāpitatthā   camhā  3-  saddhamme
kevalañca  no  paripūraṃ  brahmacariyaṃ  āvikataṃ  hoti  uttānīkataṃ
sabbasaṅgāhapadakataṃ  sappāṭihirakataṃ  yāva  devamanussehi  suppakāsitaṃ
athakho satthuno antaradhānaṃ hoti 4- . evarūpo kho cunda satthā
sāvakānaṃ kālakato anānutappo 1- hotīti 5-.
   [102]  Etehi  cepi  cunda  aṅgeha samannāgataṃ brahmacariyaṃ
hoti  no  ca  kho  satthā  hoti  thero  rattaññū cirapabbajito
addhagato  vayo  anuppatto  evantaṃ  brahmacariyaṃ  aparipūraṃ  hoti
tenaṅgena . yato kho 6- cunda etehi cepi 7- aṅgehi samannāgataṃ
brahmacariyaṃ  hoti  satthā  ca  hoti  thero  rattaññū cirapabbajito
addhagato  vayo  anuppatto  evantaṃ  brahmacariyaṃ  paripūraṃ  hoti
tenaṅgena.
   [103]  Etehi  cepi  cunda  aṅgehi samannāgataṃ brahmacariyaṃ
hoti  satthā  ca  hoti  thero  rattaññū  cirapabbajito  addhagato
@Footnote: 1 Ma. Yu. ananutappo. 2 Ma. Yu. satthā ca no loke. 3 Ma. Yu. camha.
@4 Ma. Yu. hotīti. 5 Ma. Yu. itisaddo na dissati. 6 Ma. Yu. yato ca kho.
@7 Ma. Yu. ceva.
Vayo anuppatto no ca khvassa therā bhikkhū sāvakā honti viyattā 1-
vinītā  visāradā  pattayogakkhemā  alaṃ  samakkhātuṃ  saddhammassa alaṃ
uppannaṃ  parappavādaṃ  sahadhammena  suniggahitaṃ niggahetvā sappāṭihāriyaṃ
dhammaṃ  desetuṃ  evantaṃ  brahmacariyaṃ  aparipūraṃ  hoti tenaṅgena .
Yato  ca  kho  cunda etehi cepi aṅgehi samannāgataṃ brahmacariyaṃ
hoti  satthā  ca  hoti  thero  rattaññū  cirapabbajito  addhagato
vayo  anuppatto  therā  cassa  bhikkhū  sāvakā  honti  viyattā
vinītā  visāradā  pattayogakkhemā  alaṃ  samakkhātuṃ  saddhammassa alaṃ
uppannaṃ  parappavādaṃ  sahadhammena  suniggahitaṃ niggahetvā sappāṭihāriyaṃ
dhammaṃ desetuṃ evantaṃ brahmacariyaṃ paripūraṃ hoti tenaṅgena.
   [104] Etehi cepi cunda aṅgehi samannāgataṃ brahmacariyaṃ hoti
satthā  ca  hoti  thero  rattaññū  cirapabbajito  addhagato  vayo
anuppatto  therā  cassa  bhikkhū  sāvakā  honti  viyattā vinītā
visāradā  .pe.  alaṃ  uppannaṃ  parappavādaṃ  sahadhammena  suniggahitaṃ
niggahetvā  sappāṭihāriyaṃ  dhammaṃ  desetuṃ  no ca khvassa majjhimā
bhikkhū sāvakā honti. Majjhimā ca 2- bhikkhū sāvakā honti.
   {104.1} No ca khvassa navā bhikkhū sāvakā honti . Navā
cassa  bhikkhuniyo sāvikā honti . no ca khvassa therā bhikkhuniyo
sāvikā honti . therā cassa bhikkhuniyo sāvikā honti. No ca khvassa
majjhimā bhikkhuniyo sāvikā honti . majjhimā cassa bhikkhuniyo sāvikā
@Footnote: 1 Yu. vyattā . 2 Ma. cassa. majjhimāssa.
Honti  . no ca khvassa navā bhikkhuniyo sāvikā honti . navā
cassa bhikkhuniyo sāvikā honti . no ca khvassa upāsakā sāvakā
honti  gihī  odātavasanā brahmacārino . upāsakā cassa sāvakā
honti  gihī odātavasanā brahmacārino . no ca khvassa upāsakā
sāvakā  honti  gihī  odātavasanā kāmabhogino . upāsakā cassa
sāvakā  honti  gihī  odātavasanā kāmabhogino . no ca khvassa
upāsikā  sāvikā  honti  gihinī  odātavasanā  brahmacāriniyo .
Upāsikā cassa sāvikā honti gihinī odātavasanā brahmacāriniyo.
   {104.2} No ca khvassa upāsikā sāvikā honti gihinī odātavasanā
kāmabhoginiyo  . upāsikā cassa sāvikā honti gihinī odātavasanā
kāmabhoginiyo  . no ca khvassa brahmacariyaṃ hoti iddhañceva [1]-
phītañca  vitthārikaṃ bahujaññaṃ 2- puthubhūtaṃ yāva devamanussehi suppakāsitaṃ
brahmacariyañcassa  hoti  iddhañca  phītañca  vitthārikaṃ  bahujaññaṃ puthubhūtaṃ
yāva  devamanussehi  suppakāsitaṃ  no  ca  kho  lābhaggayasaggappattaṃ
evantaṃ brahmacariyaṃ aparipūraṃ hoti tenaṅgena.
   {104.3} Yato ca kho cunda etehi ceva aṅgehi samannāgataṃ
brahmacariyaṃ hoti satthā ca hoti thero rattaññū cirapabbajito addhagato
vayo anuppatto therā cassa bhikkhū sāvakā honti viyattā  vinītā
visāradā .pe. sappāṭihāriyaṃ dhammaṃ desetuṃ . majjhimā cassa bhikkhū
sāvakā honti . Navā cassa bhikkhū sāvakā honti. Therā cassa bhikkhuniyo
@Footnote: 1 Yu. hoti . 2 Ma. Yu. bāhujaññaṃ.
Sāvikā  honti  .  majjhimā  cassa  bhikkhuniyo sāvikā honti .
Navā  cassa  bhikkhuniyo  sāvikā honti . upāsakā cassa sāvakā
honti  gihī  odātavasanā brahmacārino . upāsakā cassa sāvakā
honti  gihī  odātavasanā  kāmabhogino . upāsikā cassa sāvikā
honti gihinī odātavasanā brahmacāriniyo . upāsikā cassa sāvikā
honti  gihinī  odātavasanā  kāmabhoginiyo . brahmacariyañcassa hoti
iddhañceva  phītañca  vitthārikaṃ  bahujaññaṃ  puthubhūtaṃ  yāva devamanussehi
suppakāsitaṃ   lābhaggayasaggappattañca  evantaṃ  brahmacariyaṃ  paripūraṃ
hoti tenaṅgena.
   [105] Ahaṃ kho pana cunda etarahi satthā loke uppanno arahaṃ
sammāsambuddho  dhammo  ca  svākkhāto  suppavedito  niyyāniko
upasamasaṃvattaniko     sammāsambuddhappavedito     viññāpitatthā
ca  me  sāvakā  saddhamme  kevalañca  tesaṃ  paripūraṃ  brahmacariyaṃ
āvikataṃ  hoti  1-  uttānīkataṃ  sabbasaṅgāhapadakataṃ  sappāṭihirakataṃ
yāva devamanussehi suppakāsitaṃ . ahaṃ kho pana cunda etarahi satthā
thero rattaññū cirapabbajito addhagato vayo anuppatto.
   [106] Santi kho pana me cunda etarahi therā bhikkhū sāvakā
honti  viyattā  vinītā  visāradā  pattayogakkhemā  alaṃ samakkhātuṃ
saddhammassa   alaṃ  uppannaṃ  parappavādaṃ  sahadhammena  suniggahitaṃ
niggahetvā  sappāṭihāriyaṃ  dhammaṃ  desetuṃ  . santi kho pana me
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na dissati.
Cunda etarahi 1- majjhimā bhikkhū sāvakā . santi kho pana me cunda
etarahi  navā bhikkhū sāvakā . santi kho pana me cunda etarahi
therā bhikkhuniyo sāvikā . santi kho pana me cunda etarahi majjhimā
bhikkhuniyo  sāvikā  .  santi  kho  pana me cunda etarahi navā
bhikkhuniyo  sāvikā  . santi kho pana me cunda etarahi upāsakā
sāvakā gihī odātavasanā brahmacārino . santi kho pana me cunda
etarahi upāsakā sāvakā gihī odātavasanā kāmabhogino .pe. Santi
kho  pana  me cunda etarahi upāsikā sāvikā gihinī odātavasanā
kāmabhoginiyo  .  etarahi  pana  me  cunda brahmacariyaṃ iddhañceva
phītañca vitthārikaṃ bahujaññaṃ puthubhūtaṃ yāva devamanussehi suppakāsitaṃ.
   [107] Yāvatā kho cunda etarahi satthāro loke uppannā.
Nāhaṃ  cunda  aññaṃ  ekaṃ  satthāraṃpi  samanupassāmi  evaṃlābhagga-
yasaggappattaṃ yatharivāhaṃ . yāvatā kho pana me 2- cunda etarahi saṅgho
vā gaṇo vā loke uppanno 3- . nāhaṃ cunda aññaṃ ekaṃ saṅghaṃpi
samanupassāmi evaṃlābhaggayasaggappattaṃ yathariva 4- cunda bhikkhusaṅgho.
   {107.1} Yaṃ kho taṃ cunda sammā vadamāno vadeyya sabbākārasampannaṃ
sabbakāraparipūraṃ  anūnaṃ  anadhikaṃ  svākkhātaṃ  kevalaparipūraṃ  brahmacariyaṃ
suppakāsitanti . idameva taṃ sammā vadamāno vadeyya sabbākārasampannaṃ
sabbākāraparipūraṃ   .pe.   suppakāsitanti   .  uddako  5-
sudaṃ  cunda  rāmaputto  evaṃ  vācaṃ  bhāsati passaṃ na passatīti .
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. ayaṃ na dissati . 3 Yu. saṅghā vā gaṇā loke uppannā.
@4 Ma. yatharivāyaṃ . 5 Ma. udako.
Kiñca  passaṃ  na  passatīti  .  khurassa sādhunisitassa talamassa passati
dhārañca  khurassa  1-  na  passati  . idaṃ vuccati cunda passaṃ na
passatīti  . taṃ 2- kho panetaṃ cunda uddakena rāmaputtena bhāsitaṃ
hīnaṃ gammaṃ pothujjanikaṃ anariyaṃ anatthasañhitaṃ khurameva sandhāya.
   {107.2}  Yañcetaṃ 3- cunda sammā vadamāno vadeyya passaṃ
na  passatīti  .  idameva  taṃ  sammā vadamāno vadeyya passaṃ na
passatīti  .  kiñca  passaṃ  na  passatīti . evaṃ sabbākārasampannaṃ
sabbākāraparipūraṃ  anūnaṃ  anadhikaṃ  svākkhātaṃ  kevalaparipūraṃ  brahmacariyaṃ
suppakāsitanti  iti  hetaṃ na 4- passatīti idamettha apakaḍḍheyya .
Evantaṃ  parisuddhataraṃ  assāti  iti hetaṃ na passatīti 5- idamettha
upakaḍḍheyya . evantaṃ parisuddhataraṃ 6- assāti iti hetaṃ na passati.
Idaṃ vuccati passaṃ na passatīti . Yaṃ kho taṃ cunda sammā vadamāno vadeyya
sabbākārasampannaṃ  .pe.  brahmacariyaṃ  suppakāsitanti . idametaṃ 7-
sammā   vadamāno  vadeyya  sabbākārasampannaṃ  sabbākāraparipūraṃ
anūnaṃ anadhikaṃ svākkhātaṃ kevalaparipūraṃ brahmacariyaṃ suppakāsitanti.
   [108] Tasmātiha cunda ye te 8- mayā dhammā abhiññā desitā
tattha  sabbeheva  saṅgamma  samāgamma  atthena  atthaṃ  byañjanena
byañjanaṃ  saṅgāyitabbaṃ  vicaritabbaṃ  9-  yathayidaṃ  brahmacariyaṃ  addhaniyaṃ
assa  ciraṭṭhitikaṃ  tadasseva  bahujanahitāya  bahujanasukhāya lokānukampāya
atthāya  hitāya  sukhāya  devamanussānaṃ  .  katame  ca  te
@Footnote: 1 Ma. khvassa. Yu. kho tassa. 2 Ma. yaṃ. 3 Ma. Yu. yañca taṃ.
@4 Ma. Yu. nasaddo na dissati. 5 Ma. Yu. passati. 6 Ma. Yu. paripūraṃ.
@7 Ma. idameva taṃ. 8 Ma. Yu. vo. 9 Ma. Yu. na vivaditabbaṃ.
Cunda  dhammā  mayā  abhiññā desitā . yattha sabbeheva saṅgamma
samāgamma   atthena  atthaṃ  byañjanena  byañjanaṃ  saṅgāyitabbaṃ
vicaritabbaṃ  1-  yathayidaṃ brahmacariyaṃ addhaniyaṃ assa ciraṭṭhitikaṃ tadasseva
bahujanahitāya  bahujanasukhāya  lokānukampāya  atthāya  hitāya  sukhāya
devamanussānaṃ  .  seyyathīdaṃ  .  cattāro  satipaṭṭhānā  cattāro
sammappadhānā  cattāro  iddhipādā  pañcindriyāni  pañca  balāni
satta sambojjhaṅgā 2- ariyo aṭṭhaṅgiko maggo.
   {108.1} Ime kho te cunda dhammā mayā abhiññā desitā
yattha  sabbeheva  saṅgamma  samāgamma  atthena  atthaṃ  byañjanena
byañjanaṃ  saṅgāyitabbaṃ  vicaritabbaṃ  yathayidaṃ  brahmacariyaṃ  addhaniyaṃ
assa  ciraṭṭhitikaṃ  tadasseva  bahujanahitāya  bahujanasukhāya lokānukampāya
atthāya hitāya sukhāya devamanussānaṃ.
   [109]  Tesañca  kho  3-  cunda  samaggānaṃ  sammodamānānaṃ
avivadamānānaṃ  sikkhitabbaṃ  4-  . aññataro sabrahmacārī saṅgho 5-
dhammaṃ  bhāseyya tatra ce tumhākaṃ evamassa ayaṃ kho āvuso 6-
āyasmā  atthañceva  micchā  gaṇhāti  byañjanāni  ca  micchā
ropetīti  .  tassa  neva  abhinanditabbaṃ  nappaṭikkositabbaṃ .
Anabhinanditvā  appaṭikkositvā  so  evamassa  vacanīyo  imassa
nu  kho  āvuso  atthassa  imāni  [7]-  byañjanāni  etāni
vā  byañjanāni  katamāni  opāyikatarāni  imesaṃ  vā  8-
byañjanānaṃ  ayaṃ  vā  attho  eso  vā  attho  katamo
@Footnote: 1 Ma. Yu. na vivaditabbaṃ. 2 Ma. Yu. bojjhaṅgā. 3 Ma. Yu. vo. 4 Ma. sikkhataṃ.
@5 Ma. Yu. saṅghe . 6 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na dissati . 7 Ma. Yu. vā.
@8 Ma. imesañca.
Opāyikataroti  .  so  ce  evaṃ  vadeyya imassa kho āvuso
atthassa   imāneva  byañjanāni  opāyikatarāni  yāni  ceva
etāni  imesaṃ  1-  byañjanānaṃ  ayameva  attho  opāyikataro
yo ceva esoti . so neva ussādetabbo na apasādetabbo.
Anussādetvā   anapasādetvā  sveva  sādhukaṃ  saññāpetabbo
tassa ca atthassa tesañca byañjanānaṃ nisantiyā.
   [110] Aparopi ce cunda sabrahmacārī saṅgho 2- dhammaṃ bhāseyya
tatra ce tumhākaṃ evamassa ayaṃ kho āyasmā atthañhi kho micchā
gaṇhāti  byañjanāni  sammā  ropetīti  . tassa neva abhinanditabbaṃ
nappaṭikkositabbaṃ   .   anabhinanditvā   appaṭikkositvā   so
evamassa vacanīyo imesaṃ nu kho āvuso byañjanānaṃ ayaṃ vā attho
eso vā attho katamo opāyikataroti . so ce evaṃ vadeyya
imesaṃ  nu  kho  āvuso  byañjanānaṃ ayameva attho opāyikataro
yo ceva esoti . so neva ussādetabbo na apasādetabbo.
Anussādetvā   anapasādetvā  sveva  sādhukaṃ  saññāpetabbo
tassa ca 3- atthassa nisantiyā.
   [111] Aparopi ce cunda sabrahmacārī saṅgho 2- dhammaṃ bhāseyya
tatra  ce tumhākaṃ evamassa ayaṃ kho āyasmā atthaṃ hi kho 4-
sammā  gaṇhāti  byañjanāni  micchā  ropetīti  .  tassa  neva
abhinanditabbaṃ  nappaṭikkositabbaṃ  .  anabhinanditvā  appaṭikkositvā
@Footnote: 1 Ma. imesañca. 2 Ma. Yu. saṅghe. 3 Ma. Yu. tasseva. 4 Ma. atthañceva.
So evamassa vacanīyo imassa nu kho āvuso atthassa imāneva 1-
byañjanāni  etāni  vā  byañjanāni  katamāni  opāyikatarānīti .
So  ce  evaṃ  vadeyya  imassa  nu khvāvuso atthassa imāneva
byañjanāni  opāyikatarāni  yāni  ceva  etānīti  .  so neva
ussādetabbo  na  apasādetabbo  . anussādetvā anapasādetvā
sveva sādhukaṃ saññāpetabbo tesaṃyeva byañjanānaṃ nisantiyā.
   [112] Aparopi ce cunda sabrahmacārī saṅgho 2- dhammaṃ bhāseyya
tatra  ce  tumhākaṃ evamassa ayaṃ kho āyasmā atthaññeva sammā
gaṇhāti  byañjanāni  [3]-  sammā  ropetīti  .  tassa  sādhūti
bhāsitaṃ  abhinanditabbaṃ  anumoditabbaṃ  .  tassa  sādhūti  bhāsitaṃ
abhinanditvā  anumoditvā  so  evamassa  vacanīyo  lābhā  no
āvuso  suladdhaṃ  no  āvuso  ye  mayaṃ  āyasmantaṃ  tādisaṃ
sabrahmacāriṃ sarissāma 4- evaṃ atthupetaṃ byañjanupetanti.
   [113]  Na vo ahaṃ cunda diṭṭhadhammikānaṃyeva āsavānaṃ saṃvarāya
dhammaṃ  desemi  na  panāhaṃ  cunda  samparāyikānaṃyeva  āsavānaṃ
paṭighātāya  dhammaṃ  desemi  diṭṭhadhammikānaṃ  cevāhaṃ  cunda āsavānaṃ
saṃvarāya  dhammaṃ  desemi  samparāyikānaṃ  ca āsavānaṃ paṭighātāya .
Tasmātiha cunda yaṃ vo mayā cīvaraṃ anuññātaṃ alaṃ vo taṃ yāvadeva
sītassa   paṭighātāya   uṇhassa   paṭighātāya   ḍaṃsamakasavātātapa-
siriṃsapasamphassānaṃ   paṭighātāya   yāvadeva   hirikopinapaṭicchādanatthaṃ
@Footnote: 1 Ma. imāni vā. Yu. imāni ca. 2 Ma. Yu. saṅghe. 3 Ma. ca. 4 Ma. Yu. passāma.
@5 Ma. ... sarī ....
Yo vo mayā piṇḍapāto anuññāto alaṃ vo so yāvadeva imassa
kāyassa   ṭhitiyā   yāpanāya  vihiṃsuparatiyā  brahmacariyānuggahāya
iti  purāṇañca  vedanaṃ  paṭihaṅkhāmi navañca vedanaṃ na uppādessāmi
yātrā  ca  me bhavissati anavajjatā ca phāsuvihāro cāti 1- yaṃ
vo  mayā  senāsanaṃ  anuññātaṃ  alaṃ  vo  taṃ  yāvadeva sītassa
paṭighātāya   uṇhassa   paṭighātāya  ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassānaṃ
paṭighātāya  yāvadeva  utuparissayavinodanaṃ  paṭisallānārāmatthaṃ  yo
vo  mayā  gilānapaccayabhesajjaparikkhāro  anuññāto  alaṃ  vo so
yāvadeva   uppannānaṃ   veyyābādhikānaṃ  vedanānaṃ  paṭighātāya
abyāpajjhaparamatāyāti 2-.
   [114]  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  cunda  vijjati  yaṃ  aññatitthiyā
paribbājakā   evaṃ   vadeyyuṃ   sukhallikānuyogamanuyuttā  samaṇā
sakyaputtiyā  viharantīti  .  evaṃ  vadamānā 3- cunda aññatitthiyā
paribbājakā  evamassu  vacanīyā katamo so āvuso sukhallikānuyogo
sukhallikānuyogāpi hi bahū anekavihitā nānappakārakāti.
   {114.1}  Cattārome  cunda  sukhallikānuyogā  hīnā gammā
pothujjanikā  anariyā  anatthasañhitā  na  nibbidāya  na  virāgāya
na nirodhāya na upasamāya na abhiññāya na sambodhāya na nibbānāya
saṃvattanti. Katame cattāro.
   {114.2} Idha cunda ekacco bālo pāṇe vadhitvā 4- attānaṃ
sukheti  piṇeti  ayaṃ  paṭhamo  sukhallikānuyogo  . puna caparaṃ cunda
@Footnote: 1 Ma. ca. 2 Ma. itisaddo na dissati. 3 Ma. Yu. vādino. 4 Ma. āmeṇḍitaṃ.
Idhekacco adinnaṃ ādiyitvā 1- attānaṃ sukheti piṇeti ayaṃ dutiyo
sukhallikānuyogo  .  puna caparaṃ cunda idhekacco musā bhaṇitvā 2-
attānaṃ  sukheti  piṇeti  ayaṃ  tatiyo  sukhallikānuyogo  .  puna
caparaṃ  cunda  idhekacco  pañcahi  kāmaguṇehi  samappito  samaṅgibhūto
paricāreti  3-  ayaṃ  catuttho sukhallikānuyogo . ime kho cunda
cattāro  sukhallikānuyogā  hīnā  gammā  pothujjanikā  anariyā
anatthasañhitā na nibbidāya na virāgāya na nirodhāya na upasamāya na
abhiññāya na sambodhāya na nibbānāya saṃvattanti.
   [115]  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  cunda  vijjati  yaṃ  aññatitthiyā
paribbājakā  4- evaṃ vadeyyuṃ 5- ime cattāro sukhallikānuyoge
anuyuttā  samaṇā  sakyaputtiyā  viharantīti  .  te  vo 6- mā
hevantissu  vacanīyā  na te vo sammā vadamānā vadeyyuṃ na 7-
abbhācikkheyyuṃ te vo 8- asatā abhūtena.
   {115.1} Cattārome cunda sukhallikānuyogā ekantaṃ nibbidāya
virāgāya  nirodhāya  upasamāya  abhiññāya  sambodhāya  nibbānāya
saṃvattanti . katame cattāro . idha cunda vivicceva kāmehi vivicca
akusalehi  dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja viharati ayaṃ paṭhamo sukhallikānuyogo . puna caparaṃ cunda bhikkhu
vitakkavicārānaṃ vūpasamā .pe. dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati ayaṃ dutiyo
sukhallikānuyogo . puna caparaṃ cunda bhikkhu pītiyā ca virāgā .pe.
@Footnote: 1-2 Ma. āmeṇḍitaṃ. 3 Yu. parivāreti. 4-6 Yu. ayaṃ pāṭho na dissati.
@5 Yu. puccheyyuṃ. 7 Ma. Yu. nasaddo na dissati. 8 Ma. te voti dve
@saddā na dissati.
Tatiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  ayaṃ  tatiyo  sukhallikānuyogo .
Puna caparaṃ cunda bhikkhu sukhassa ca pahānā dukkhassa ca pahānā .pe.
Catutthaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  ayaṃ catuttho sukhallikānuyogo .
Ime  kho  cunda  cattāro  sukhallikānuyogā  ekantaṃ  nibbidāya
virāgāya  nirodhāya  upasamāya  abhiññāya  sambodhāya  nibbānāya
saṃvattanti  .  ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  cunda  vijjati  yaṃ aññatitthiyā
paribbājakā  evaṃ vadeyyuṃ ime kho 1- cattāro sukhallikānuyoge
anuyuttā  samaṇā  sakyaputtiyā  viharantīti  .  te vo evantissu
vacanīyā sammā te vo vadamānā vadeyyuṃ na te vo abbhācikkheyyuṃ
asatā abhūtena.
   [116] Ṭhānaṃ kho panetaṃ cunda vijjati yaṃ aññatitthiyā paribbājakā
evaṃ  vadeyyuṃ  ime panāvuso cattāro sukhallikānuyoge anuyuttānaṃ
viharataṃ  kati  phalāni  katānisaṃsā  pāṭikaṅkhāti . evaṃvādino cunda
aññatitthiyā  paribbājakā  evamassu  vacanīyā  ime  kho  āvuso
cattāro  sukhallikānuyoge  anuyuttānaṃ  viharataṃ  cattāri  phalāni
cattāro ānisaṃsā pāṭikaṅkhā.
   {116.1} Katame cattāro . idhāvuso bhikkhu tiṇṇaṃ saññojanānaṃ
parikkhayā  sotāpanno  hoti  avinipātadhammo niyato sambodhiparāyano
idaṃ  paṭhamaṃ  phalaṃ  paṭhamo  ānisaṃso  .  puna caparaṃ āvuso bhikkhu
tiṇṇaṃ     saññojanānaṃ     parikkhayā     rāgadosamohānaṃ
tanuttā  sakadāgāmī  hoti  sakideva  imaṃ  lokaṃ  āgantvā
@Footnote: 1 Ma. Yu. khosaddo na dissati.
Dukkhassantaṃ  karoti  idaṃ  dutiyaṃ phalaṃ dutiyo ānisaṃso . puna caparaṃ
āvuso  bhikkhu  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā
opapātiko  hoti  tattha  parinibbāyī  anāvattidhammo tasmā lokā
idaṃ tatiyaṃ phalaṃ tatiyo ānisaṃso . puna caparaṃ āvuso bhikkhu āsavānaṃ
khayā  anāsavañcetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭhe  va  dhamme  sayaṃ
abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharati  idaṃ  catutthaṃ phalaṃ catuttho
ānisaṃso . ime kho āvuso cattāro sukhallikānuyoge anuyuttānaṃ
viharataṃ imāni cattāri phalāni cattāro ānisaṃsā pāṭikaṅkhāti.
   [117]  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  cunda  vijjati  yaṃ  aññatitthiyā
paribbājakā  evaṃ  vadeyyuṃ  aṭṭhitadhammā  samaṇā  sakyaputtiyā
viharantīti  .  evaṃvādino  cunda aññatitthiyā paribbājakā evamassu
vacanīyā  atthi kho āvuso tena bhagavatā jānatā passatā arahatā
sammāsambuddhena  sāvakānaṃ  dhammā  desitā  paññattā  yāvajīvaṃ
anatikkamanīyā.
   {117.1}  Seyyathāpi  āvuso  indakhīlo vā ayokhīlo vā
gambhīranemo sunikkhitto 1- acalo asampavedhī evameva kho āvuso
tena  bhagavatā  jānatā  passatā arahatā sammāsambuddhena sāvakānaṃ
dhammā desitā paññattā yāvajīvaṃ anatikkamanīyā . yo so āvuso
bhikkhu arahaṃ khīṇāsavo vusitavā katakaraṇīyo ohitabhāro anuppattasadattho
parikkhīṇabhavasaññojano   sammadaññā   vimutto   abhabbo   so
nava  ṭhānāni  ajjhācarituṃ  .  abhabbo  āvuso  khīṇāsavo  bhikkhu
@Footnote: 1 Ma. Yu. sunikhāto.
Sañcicca  pāṇaṃ  jīvitā  voropetuṃ  abhabbo  khīṇāsavo  bhikkhu
adinnaṃ  theyyasaṅkhātaṃ  ādiyituṃ  1- abhabbo khīṇāsavo bhikkhu methunaṃ
dhammaṃ  paṭisevituṃ  abhabbo  khīṇāsavo  bhikkhu  sampajānamusāvādaṃ  2-
bhāsituṃ  abhabbo  khīṇāsavo  bhikkhu  sannidhikārakakāme  paribhuñjituṃ
seyyathāpi  pubbe  āgārikabhūto  3-  abhabbo  khīṇāsavo  bhikkhu
chandāgatiṃ  gantuṃ  abhabbo  khīṇāsavo  bhikkhu dosāgatiṃ gantuṃ abhabbo
khīṇāsavo  bhikkhu  mohāgatiṃ  gantuṃ  abhabbo  khīṇāsavo  bhikkhu
bhayāgatiṃ  gantuṃ  . yo so āvuso bhikkhu arahaṃ khīṇāsavo vusitavā
katakaraṇīyo   ohitabhāro   anuppattasadattho   parikkhīṇabhavasaññojano
sammadaññā  vimutto  abhabbo  kho  4-  so imāni nava ṭhānāni
ajjhācaritunti.
   [118] Ṭhānaṃ kho panetaṃ cunda vijjati yaṃ aññatitthiyā paribbājakā
evaṃ vadeyyuṃ atītaṃ kho addhānaṃ ārabbha samaṇo gotamo atīrakaṃ 5-
ñāṇadassanaṃ paññapeti no ca kho anāgataṃ addhānaṃ ārabbha atīrakaṃ 5-
ñāṇadassanaṃ paññapeti tayidaṃ kiṃsu tayidaṃ kathaṃsūti . Te ca 6- aññatitthiyā
paribbājakā  aññāvihitakena ñāṇadassanena aññāvihitaṃ añāṇadassanaṃ 7-
paññapetabbaṃ maññanti yathariva bālā abyattā.
   {118.1} Atītaṃ kho cunda addhānaṃ ārabbha tathāgatassa satānusāriñāṇaṃ 8-
hoti  so  yāvatakaṃ  ākaṅkhati  tāvatakaṃ  anussarati  anāgatañca
kho  addhānaṃ  ārabbha  tathāgatassa  bodhijaṃ  ñāṇaṃ  uppajjati
@Footnote: 1 Yu. ādātuṃ. 2 Ma. Yu. sampajānamusā. 3 Yu. āgāriyabhūto.
@4 Ma. Yu. khosaddo na dissati. 5 Ma. atirekaṃ. 6 Yu. te neva.
@7 Ma. Yu. ñāṇadassanaṃ . 8 Yu. satānusāriviññāṇaṃ.
Ayamantimā jāti natthidāni punabbhavoti.
   [119] Atītañcepi [1]- cunda hoti abhūtaṃ atacchaṃ anatthasañhitaṃ
na taṃ tathāgato byākaroti . atītañcepi kho 2- cunda hoti bhūtaṃ
tacchaṃ  anatthasañhitaṃ  taṃpi  tathāgato  na  byākaroti  . atītañcepi
kho  2- cunda hoti bhūtaṃ tacchaṃ atthasañhitaṃ tatra kālaññū tathāgato
hoti  tassa  pañhassa  veyyākaraṇāya  . anāgatañcepi cunda hoti
.pe.  paccuppannaṃ  kho cepi cunda hoti abhūtaṃ atacchaṃ anatthasañhitaṃ
na  taṃ  tathāgato  byākaroti . paccuppannaṃ cepi cunda hoti bhūtaṃ
tacchaṃ  anatthasañhitaṃ  taṃpi  tathāgato  na  byākaroti . paccuppannaṃpi
ce cunda hoti bhūtaṃ tacchaṃ atthasañhitaṃ tatra kālaññū tathāgato hoti
tassa  pañhassa  veyyākaraṇāya  .  iti  kho  cunda atītānāgata-
paccuppannesu  dhammesu  tathāgato  kālavādī saccavādī 3- bhūtavādī
atthavādī dhammavādī vinayavādī tasmā tathāgatoti vuccati.
   [120]  Yañca  kho  cunda  sadevakassa  lokassa  samārakassa
sabrahmakassa    sassamaṇabrāhmaṇiyā    pajāya   sadevamanussāya
diṭṭhaṃ sutaṃ mutaṃ viññātaṃ pattaṃ pariyesitaṃ anuvicaritaṃ manasā sammā 4-
tathāgatena  abhisambuddhaṃ  tasmā  tathāgatoti  vuccati  . yañca cunda
rattiṃ  tathāgato  anuttaraṃ  sammāsambodhiṃ  abhisambujjhati  yañca  rattiṃ
anupādisesāya  nibbānadhātuyā  parinibbāyati  yaṃ  etasmiṃ  anantare
@Footnote: 1 Ma. kho. 2 Ma. Yu. khosaddo na dissati. 3 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na dissati.
@4 Ma. Yu. sabbaṃ.
Bhāsati lapati niddisati sabbantaṃ tatheva ca 1- hoti no aññathāti 2-
tasmā  tathāgatoti  vuccati  .  yathāvādī cunda tathāgato tathākārī
yathākārī tathāvādī iti yathāvādī tathākārī yathākārī tathāvādī vā 3-
tasmā tathāgatoti vuccati . yaṃ 4- sadevake loke samārake sabrahmake
sassamaṇabrāhmaṇiyā   pajāya   sadevamanussāya   tathāgato  abhibhū
anabhibhūto aññadatthudaso vasavattī tasmā tathāgatoti vuccati.
   [121] Ṭhānaṃ kho panetaṃ cunda vijjati yaṃ aññatitthiyā paribbājakā
evaṃ vadeyyuṃ kiṃ nu kho āvuso hoti tathāgato paraṃ maraṇā idameva saccaṃ
moghamaññanti  . evaṃvādino kho 5- cunda aññatitthiyā paribbājakā
evamassu vacanīyā abyākataṃ kho āvuso bhagavatā hoti tathāgato paraṃ
maraṇā idameva saccaṃ moghamaññanti.
   {121.1} Ṭhānaṃ kho panetaṃ cunda vijjati yaṃ aññatitthiyā paribbājakā
evaṃ vadeyyuṃ kiṃ panāvuso na hoti tathāgato paraṃ maraṇā idameva saccaṃ
moghamaññanti  .  evaṃvādino  cunda  aññatitthiyā  paribbājakā
evamassu vacanīyā etaṃpi 6- kho āvuso bhagavatā abyākataṃ na hoti
tathāgato paraṃ maraṇā idameva saccaṃ moghamaññanti.
   {121.2}  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  cunda vijjati yaṃ aññatitthiyā
paribbājakā  evaṃ vadeyyuṃ kiṃ panāvuso 7- hoti ca na ca hoti
tathāgato  paraṃ  maraṇā  idameva  saccaṃ moghamaññanti . evaṃvādino
cunda    aññatitthiyā   paribbājakā   evamassu   vacanīyā
@Footnote:1-2-3-4-5 ayaṃ na dissati. 6 Ma. evampikho. 7 Yu. kinnukho āvuso.
Abyākataṃ  kho  panetaṃ  āvuso  bhagavatā  hoti  ca na ca hoti
tathāgato paraṃ maraṇā idameva saccaṃ moghamaññanti.
   {121.3}  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  cunda vijjati yaṃ aññatitthiyā
paribbājakā  evaṃ  vadeyyuṃ  kiṃ panāvuso neva hoti na na hoti
tathāgato  paraṃ  maraṇā  idameva  saccaṃ moghamaññanti . evaṃvādino
cunda  aññatitthiyā  paribbājakā  evamassu  vacanīyā  etaṃpi  kho
āvuso  bhagavatā  abyākataṃ neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ
maraṇā idameva saccaṃ moghamaññanti.
   [122]  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  cunda  vijjati  yaṃ  aññatitthiyā
paribbājakā  evaṃ vadeyyuṃ kasmā panetaṃ āvuso samaṇena gotamena
abyākatanti  . evaṃvādino cunda aññatitthiyā paribbājakā evamassu
vacanīyā  na  hetaṃ  āvuso  atthasañhitaṃ  na  1-  dhammasañhitaṃ na
ādibrahmacariyakaṃ  na  nibbidāya  na  virāgāya  na  nirodhāya  na
upasamāya  na  abhiññāya  na  sambodhāya  na  nibbānāya  saṃvattati
tasmā taṃ bhagavatā abyākatanti.
   {122.1} Ṭhānaṃ kho panetaṃ cunda vijjati yaṃ aññatitthiyā paribbājakā
evaṃ vadeyyuṃ kiṃ panāvuso samaṇena gotamena byākatanti. Evaṃvādino
cunda  aññatitthiyā  paribbājakā evamassu vacanīyā idaṃ dukkhanti kho
āvuso bhagavatā byākataṃ ayaṃ dukkhasamudayoti kho āvuso bhagavatā byākataṃ
ayaṃ dukkhanirodhoti kho āvuso bhagavatā byākataṃ ayaṃ dukkhanirodhagāminī
@Footnote: 1 Ma. na ca.
Paṭipadāti kho āvuso bhagavatā byākatanti.
   {122.2}  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  cunda vijjati yaṃ aññatitthiyā
paribbājakā  evaṃ vadeyyuṃ kasmā panetaṃ āvuso samaṇena gotamena
byākatanti  .  evaṃvādino kho 1- cunda aññatitthiyā paribbājakā
evamassu  vacanīyā  etañhi  āvuso  atthasañhitaṃ  dhammasañhitaṃ  2-
etaṃ  ādibrahmacariyakaṃ  ekantaṃ  nibbidāya  virāgāya  nirodhāya
upasamāya  abhiññāya  sambodhāya  nibbānāya  saṃvattati  tasmā
taṃ bhagavatā byākatanti.
   [123]  Yepi  te  cunda  pubbantasahagatā  diṭṭhinissayā tepi
kho 3- mayā byākatā yathā te byākātabbā 4- yathā ca te 5- na
byākātabbā  4-  kiṃ  te  6-  ahante aññatitthiye tattha 7-
byākarissāmi  .  yepi te cunda aparantasahagatā diṭṭhinissayā tepi
te 5- mayā byākatā yathā te byākātabbā 4- yathā ca te 5-
na byākātabbā 4- kiṃ te ahante na tattha 7- byākarissāmi.
Katame  te  cunda  pubbantasahagatā diṭṭhinissayā ye te 3- mayā
byākatā yathā te byākātabbā 4- yathā ca te na byākātabbā 4-.
   {123.1} Santi [8]- cunda eke samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino sassato attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti.
Santi  pana  cunda  eke  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino evaṃdiṭṭhino
asassato attā ca loko ca. Saṅkhittaṃ. Sassato ca asassato ca attā
ca loko ca. Nevasassato ca 9- nāsassato ca 9- attā ca loko ca.
@Footnote: 1-9 Ma. Yu. ayaṃ na dissati. 2 Ma. Yu. etaṃ dhammasaṃhitaṃ. 3-6 Ma. Yu. vo.
@4 Yu. vyākattabbā. 5 Yu. ca kho te. 7 Ma. na tathā. Yu. tathā. 8 Ma. kho
@9 Ma. Yu. casaddo na dissati.
Sayaṅkato attā ca loko ca . paraṅkato attā ca loko ca.
Sayaṅkato ca paraṅkato ca attā ca loko ca . Asayaṅkāro ca 1-
aparaṅkāro ca 1- adhiccasamuppanno attā ca loko ca idameva saccaṃ
moghamaññanti  .  sassataṃ  sukhadukkhaṃ . asassataṃ sukhadukkhaṃ . sassatañca
asassatañca  sukhadukkhaṃ  .  nevasassataṃ  nāsassataṃ sukhadukkhaṃ . sayaṅkataṃ
sukhadukkhaṃ  .  paraṅkataṃ  sukhadukkhaṃ  .  sayañca  kataṃ  2- paraṅkatañca
sukhadukkhaṃ  .  asayaṅkāraṃ  aparaṅkāraṃ adhiccasamuppannaṃ sukhadukkhaṃ idameva
saccaṃ moghamaññanti.
   [124] Tattha cunda ye te samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino
sassato  attā  ca  loko  ca idameva saccaṃ moghamaññanti tyāhaṃ
upasaṅkamitvā evaṃ vadāmi atthi nu kho idaṃ āvuso vuccati sassato
attā ca loko cāti . yañca kho te evamāhaṃsu idameva saccaṃ
moghamaññanti . taṃ tesaṃ nānujānāmi . taṃ kissa hetu . Aññathā-
saññinopi hettha cunda santeke sattā . imāyapi kho ahaṃ cunda
paññattiyā  neva  attano  3-  samasamaṃ  samanupassāmi kuto bhiyyo
athakho ahameva tattha bhiyyo yadidaṃ adhipaññatti.
   [125]  Tatra  cunda  ye  te  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino [4]- asassato attā ca loko ca. Saṅkhittaṃ. Sassato ca
asassato ca attā ca loko ca . nevasassato ca nāsassato ca
@Footnote: 1-5 Ma. Yu. casaddo na dissati. 2 Ma. Yu. sayaṅkatañca. evamupari.
@3 Ma. attanā . 4 sassato attā ca loko ca.
Attā ca loko ca . sayaṅkato attā ca loko ca . Paraṅkato
attā ca loko ca . sayaṅkato ca paraṅkato ca attā ca loko ca.
Asayaṅkāro ca 1- aparaṅkāro ca 1- adhiccasamuppanno attā ca loko ca.
Sassataṃ  sukhadukkhaṃ  .  asassataṃ  sukhadukkhaṃ  .  sassatañca  asassatañca
sukhadukkhaṃ . nevasassataṃ ca 1- nāsassataṃ ca 1- sukhadukkhaṃ . Sayaṅkataṃ
sukhadukkhaṃ  . paraṅkataṃ sukhadukkhaṃ . sayañca kataṃ paraṅkatañca sukhadukkhaṃ .
Asayaṅkāraṃ  aparaṅkāraṃ  adhiccasamuppannaṃ  sukhadukkhaṃ  idameva  saccaṃ
moghamaññanti  tyāhaṃ  upasaṅkamitvā  evaṃ  vadāmi  atthi  nu  kho
idaṃ  āvuso  vuccati  asayaṅkāraṃ  aparaṅkāraṃ  adhiccasamuppannaṃ
sukhadukkhanti . yañca kho te evamāhaṃsu idameva saccaṃ moghamaññanti.
Tantesannānujānāmi  .  taṃ  kissa  hetu  .  aññathāsaññinopi
hettha  cunda  santeke  sattā  .  imāyapi  kho  ahaṃ  cunda
paññattiyā  neva  attano  2-  samasamaṃ  samanupassāmi kuto bhiyyo
athakho  ahameva  tattha  bhiyyo  yadidaṃ  adhipaññatti  .  ime kho
te  cunda  pubbantasahagatā  diṭṭhinissayā  ye  te mayā byākatā
yathā  te  byākātabbā  yathā  ca te na byākātabbā kiṃ te
ahante tattha byākarissāmi.
   [126]  Katame te 3- cunda aparantasahagatā diṭṭhinissayā ye
te  mayā  byākatā  yathā  te byākatā 4- yathā ca te na
byākātabbā kiṃ te ahaṃ te tattha byākarissāmi 5- . Santi cunda
@Footnote: 1 Ma. casaddo na disusati. 2 Ma. attanā. 3 Ma. Yu. ca. 4 Ma. byākātabbā
@Yu. vyākattabbā. 5 Yu. kiṃ te ahaṃ te tattha byākarissāmīti ime pāṭhā na
@dissanti.
Eke  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  rūpī attā hoti
arogo  paraṃ  maraṇā  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  .  santi
kho  1-  pana cunda eke samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino
arūpī attā hoti . rūpī ca arūpī ca attā hoti. Nevarūpinārūpī
attā hoti . saññī attā hoti . asaññī attā hoti . Saññī
ca asaññī ca attā hoti 2- . nevasaññināsaññī attā hoti .
Attā  ucchijjati  vinassati  na  hoti  paraṃ  maraṇā idameva saccaṃ
moghamaññanti.
   {126.1}  Tatra  cunda  ye te samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  rūpī  attā  hoti arogo paraṃ maraṇā idameva saccaṃ
moghamaññanti  tyāhaṃ  upasaṅkamitvā  evaṃ  vadāmi  atthi  kho idaṃ
āvuso  vuccati  rūpī attā hoti arogo paraṃ maraṇāti yañca kho
te  evamāhaṃsu  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  .  tantesaṃ
nānujānāmi  .  taṃ  kissa  hetu  .  aññathāsaññinopi  hettha
cunda  santeke  sattā  .  imāyapi  kho  ahaṃ cunda paññattiyā
neva  attano  3- samasamaṃ samanupassāmi kuto bhiyyo athakho [4]-
ahameva tattha bhiyyo yadidaṃ adhipaññatti.
   [127]  Tattha  cunda  ye  te  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino arūpī attā hoti . rūpī ca arūpī ca attā hoti.
Nevarūpinārūpī  attā  hoti  .  saññī  attā  hoti  . asaññī
attā  hoti  .  saññī  ca  asaññī  ca  attā  hoti 2- .
@Footnote: 1 Ma. Yu. khosaddo na dissati. 2 Ma. Yu. saññī ca ... hotīti ime pāṭhā na
@dissanti. 3 Ma. attanā. 4 Yu. cunda.
Nevasaññināsaññī  attā  hoti  .  attā  ucchijjati  vinassati na
hoti   paraṃ   maraṇā  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  tyāhaṃ
upasaṅkamitvā evaṃ vadāmi atthi kho 1- idaṃ āvuso vuccati attā
ucchijjati  vinassati  na hoti paraṃ maraṇāti . yañca kho te cunda
evamāhaṃsu  idameva  saccaṃ  moghamaññanti . tantesaṃ nānujānāmi .
Taṃ kissa hetu . aññathāsaññinopi hettha cunda santeke sattā .
Imāyapi kho ahaṃ cunda paññattiyā neva attano samasamaṃ samanupassāmi
kuto bhiyyo athakho ahameva tattha bhiyyo yadidaṃ adhipaññatti. Ime kho
cunda aparantasahagatā diṭṭhinissayā ye te mayā byākatā yathā te
byākātabbā yathā ca te na byākātabbāti 2- kiṃ te ahante tattha
byākarissāmi.
   [128]   Imesañca  cunda  pubbantasahagatānaṃ  diṭṭhinissayānaṃ
imesañca  aparantasahagatānaṃ  diṭṭhinissayānaṃ  pahānāya  samatikkamāya
evaṃ  mayā  cattāro  satipaṭṭhānā  desitā  paññattā . katame
cattāro  .  idha  cunda bhikkhu kāye kāyānupassī viharati ātāpī
sampajāno  satimā  vineyya loke abhijjhādomanassaṃ . vedanāsu .
Citte  .  dhammesu  dhammānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā
vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ . imesañca cunda pubbantasahagatānaṃ
diṭṭhinissayānaṃ    imesañca    aparantasahagatānaṃ   diṭṭhinissayānaṃ
@Footnote: 1 Ma. atthi nu kho . 2 Ma. Yu. itisaddo na dissati.
Pahānāya   samatikkamāya   evaṃ   mayā   ime   cattāro
satipaṭṭhānā desitā paññattāti.
   [129] Tena kho pana samayena āyasmā upadāno 1- bhagavato
piṭṭhito  ṭhito  hoti  bhagavantaṃ  vījayamāno  .  athakho  āyasmā
upadāno  1- bhagavantameva etadavoca acchariyaṃ bhante abbhutaṃ bhante
pāsādiko vatāyaṃ bhante dhammapariyāyo supāsādiko 2- vatāyaṃ bhante
dhammapariyāyo  ko  nāmāyaṃ  bhante  dhammapariyāyoti  .  tasmātiha
tvaṃ upadāna 3- imaṃ dhammapariyāyaṃ pāsādikotveva [4]- dhārehīti.
Idamavoca bhagavā . attamano āyasmā upadāno 1- bhagavato bhāsitaṃ
abhinandīti.
         Pāsādikasuttaṃ niṭṭhitaṃ chaṭṭhaṃ.
           -------------
@Footnote: 1 Ma. upavāṇo. Yu. upavāno. 2 Yu. atipāsādiko. 3 Ma. upavāṇa.
@Yu. upavāna. 5 Ma. Yu. naṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 11 page 128-156. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=11&item=94&items=36              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=11&item=94&items=36&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=11&item=94&items=36              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=11&item=94&items=36              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=11&i=94              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=6&A=2357              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=6&A=2357              Contents of The Tipitaka Volume 11 http://84000.org/tipitaka/read/?index_11

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :