ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.
           Saḷāyatanavaggo
            ------
          anāthapiṇḍikovādasuttaṃ
   [720]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena
anāthapiṇḍiko  gahapati  ābādhiko  hoti  dukkhito  bāḷhagilāno .
Atha  kho  anāthapiṇḍiko  gahapati  aññataraṃ  purisaṃ  āmantesi ehi
tvaṃ  bho  1-  purisa  yena bhagavā tenupasaṅkama upasaṅkamitvā mama
vacanena bhagavato pāde sirasā vandāhi evañca vadehi anāthapiṇḍiko
bhante   gahapati   ābādhiko   dukkhito   bāḷhagilāno  so
bhagavato  pāde  sirasā  vandatīti  yena  cāyasmā  sārīputto
tenupasaṅkama  upasaṅkamitvā  mama  vacanena  āyasmato  sārīputtassa
pāde  sirasā  vandāhi evañca vadehi anāthapiṇḍiko bhante gahapati
ābādhiko  dukkhito  bāḷhagilāno  so  āyasmato  sārīputtassa
pāde  sirasā  vandatīti evañca vadehi sādhu kira bhante āyasmā
sārīputto  yena  anāthapiṇḍikassa  gahapatissa  nivesanaṃ  tenupasaṅkamatu
anukampaṃ  upādāyāti  .  evambhanteti  kho  so  puriso
anāthapiṇḍikassa  gahapatissa  paṭissutvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ambho.
   [721] Ekamantaṃ nisinno kho so puriso bhagavantaṃ etadavoca
anāthapiṇḍiko  bhante  gahapati  ābādhiko  dukkhito  bāḷhagilāno
so  bhagavato  pāde  sirasā  vandatīti  yena cāyasmā sārīputto
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ nisinno kho so puriso āyasmantaṃ
sārīputtaṃ  etadavoca  anāthapiṇḍiko  bhante  gahapati  ābādhiko
dukkhito  bāḷhagilāno  so  āyasmato  sārīputtassa pāde sirasā
vandati  evañca  vadeti  sādhu  kira  bhante  āyasmā sārīputto
yena  anāthapiṇḍikassa  gahapatissa  nivesanaṃ  tenupasaṅkamatu  anukampaṃ
upādāyāti  . adhivāsesi kho āyasmā sārīputto tuṇhībhāvena .
Atha kho āyasmā sārīputto nivāsetvā pattacīvaraṃ ādāya āyasmatā
ānandena  pacchāsamaṇena  yena  anāthapiṇḍikassa  gahapatissa  nivesanaṃ
tenupasaṅkami upasaṅkamitvā paññatte āsane nisīdi.
   [722]  Nisajja  kho āyasmā sārīputto anāthapiṇḍikaṃ gahapatiṃ
etadavoca kacci te gahapati khamanīyaṃ kacci yāpanīyaṃ kacci [1]- dukkhā
vedanā  paṭikkamanti  no  abhikkamanti  paṭikkamo  sānaṃ  paññāyati
no abhikkamoti . na me bhante sārīputta khamanīyaṃ na yāpanīyaṃ bāḷhā
me  dukkhā  vedanā  abhikkamanti  no  paṭikkamanti abhikkamo sānaṃ
paññāyati no paṭikkamoti.
   [723]  Seyyathāpi  bhante  sārīputta balavā puriso tiṇhena
@Footnote: 1 Ma. etthantare teti dissati.
Sikharena muddhānaṃ 1- abhimattheyya evameva kho me bhante sārīputta
adhimattā vātā muddhānaṃ 1- ohananti 2- na me bhante sārīputta
khamanīyaṃ  na  yāpanīyaṃ  bāḷhā  me dukkhā vedanā abhikkamanti no
paṭikkamanti abhikkamo sānaṃ paññāyati no paṭikkamoti.
   [724]  Seyyathāpi  bhante  sārīputta balavā puriso daḷhena
varattakkhaṇḍena  sīse  sīsaveṭṭhanaṃ dadeyya evameva kho me bhante
sārīputta  adhimattā  vātā  sīsaṃ parikantanti na me bhante khamanīyaṃ
na  yāpanīyaṃ bāḷhā me dukkhā vedanā abhikkamanti no paṭikkamanti
abhikkamo sānaṃ paññāyati no paṭikkamoti.
   [725]  Seyyathāpi  bhante  sārīputta dakkho goghātako vā
goghātakantevāsī  vā  tiṇhena  govikantanena  kucchiṃ  parikanteyya
evameva kho me bhante sārīputta adhimattā vātā kucchiṃ parikantanti
na me bhante sārīputta khamanīyaṃ na yāpanīyaṃ bāḷhā me dukkhā vedanā
abhikkamanti  no  paṭikkamanti  abhikkamo  sānaṃ  paññāyati  no
paṭikkamoti.
   [726]  Seyyathāpi  bhante  sārīputta dve balavanto purisā
dubbalataraṃ   purisaṃ   nānābāhāsu   gahetvā   aṅgārakāsuyā
santāpeyyuṃ  samparitāpeyyuṃ  evameva  kho  me  bhante sārīputta
adhimatto  kāyasmiṃ  ḍāho  na  me  bhante  sārīputta khamanīyaṃ na
yāpanīyaṃ  bāḷhā  me  dukkhā  vedanā abhikkamanti no paṭikkamanti
@Footnote: 1-2 Ma. muddhani ūhananti.
Abhikkamo sānaṃ paññāyati no paṭikkamoti.
   [727]  Tasmātiha  te  gahapati  evaṃ  sikkhitabbaṃ  na cakkhuṃ
upādiyissāmi  na  ca  me  cakkhunissitaṃ  viññāṇaṃ bhavissatīti evañhi
te  gahapati  sikkhitabbaṃ  .  tasmātiha  te gahapati evaṃ sikkhitabbaṃ
na  sotaṃ  upādiyissāmi  na  ca me sotanissitaṃ viññāṇaṃ bhavissatīti
evañhi  te  gahapati  sikkhitabbaṃ  .  tasmātiha  te gahapati evaṃ
sikkhitabbaṃ  na  ghānaṃ  upādiyissāmi  na  ca  me  ghānanissitaṃ
viññāṇaṃ  bhavissatīti  evañhi  te  gahapati  sikkhitabbaṃ  . tasmātiha
te  gahapati  evaṃ  sikkhitabbaṃ  na  jivhaṃ upādiyissāmi na ca me
jivhānissitaṃ  viññāṇaṃ  bhavissatīti  evañhi  te gahapati sikkhitabbaṃ .
Tasmātiha  te  gahapati  evaṃ  sikkhitabbaṃ  na  kāyaṃ  upādiyissāmi
na  ca  me  kāyanissitaṃ  viññāṇaṃ  bhavissatīti  evañhi te gahapati
sikkhitabbaṃ  .  tasmātiha  te  gahapati  evaṃ  sikkhitabbaṃ  na  manaṃ
upādiyissāmi  na  ca  me  manonissitaṃ  viññāṇaṃ bhavissatīti evañhi
te gahapati sikkhitabbaṃ.
   [728]  Tasmātiha  te  gahapati  evaṃ  sikkhitabbaṃ  na  rūpaṃ
upādiyissāmi  na  ca  me  rūpanissitaṃ  viññāṇaṃ  bhavissatīti evañhi
te  gahapati  sikkhitabbaṃ  .  tasmātiha  te gahapati evaṃ sikkhitabbaṃ
na  saddaṃ  upādiyissāmi ... na gandhaṃ upādiyissāmi ... na rasaṃ
upādiyissāmi ... na phoṭṭhabbaṃ upādiyissāmi ... Na dhammaṃ upādiyissāmi
Na  ca  me  dhammanissitaṃ  viññāṇaṃ  bhavissatīti  evañhi te gahapati
sikkhitabbaṃ.
   [729]  Tasmātiha te gahapati evaṃ sikkhitabbaṃ na cakkhuviññāṇaṃ
upādiyissāmi  na  ca  me  cakkhuviññāṇanissitaṃ  viññāṇaṃ  bhavissatīti
evañhi  te  gahapati  sikkhitabbaṃ  .  tasmātiha  te gahapati evaṃ
sikkhitabbaṃ  na  sotaviññāṇaṃ  upādiyissāmi  ...  na  ghānaviññāṇaṃ
upādiyissāmi ... na jivhāviññāṇaṃ upādiyissāmi ... Na kāyaviññāṇaṃ
upādiyissāmi   ...   na   manoviññāṇaṃ   upādiyissāmi  na
ca  me  manoviññāṇanissitaṃ  viññāṇaṃ  bhavissatīti  evañhi  te
gahapati sikkhitabbaṃ.
   [730]  Tasmātiha te gahapati evaṃ sikkhitabbaṃ na cakkhusamphassaṃ
upādiyissāmi  na  ca  me  cakkhusamphassanissitaṃ  viññāṇaṃ  bhavissatīti
evañhi  te  gahapati  sikkhitabbaṃ  .  tasmātiha  te gahapati evaṃ
sikkhitabbaṃ  na  sotasamphassaṃ  upādiyissāmi  ...  na  ghānasamphassaṃ
upādiyissāmi ... na jivhāsamphassaṃ upādiyissāmi ... Na kāyasamphassaṃ
upādiyissāmi  ...  na  manosamphassaṃ  upādiyissāmi  na  ca  me
manosamphassanissitaṃ   viññāṇaṃ  bhavissatīti  evañhi  te  gahapati
sikkhitabbaṃ.
   [731] Tasmātiha te gahapati evaṃ sikkhitabbaṃ na cakkhusamphassajaṃ
vedanaṃ  upādiyissāmi  na  ca  me  cakkhusamphassajavedanānissitaṃ
viññāṇaṃ  bhavissatīti  evañhi  te  gahapati  sikkhitabbaṃ  . tasmātiha
Te   gahapati   evaṃ  sikkhitabbaṃ  na  sotasamphassajaṃ  vedanaṃ
upādiyissāmi  ...  na ghānasamphassajaṃ vedanaṃ upādiyissāmi ... na
jivhāsamphassajaṃ  vedanaṃ  upādiyissāmi  ... na kāyasamphassajaṃ vedanaṃ
upādiyissāmi  ...  na  manosamphassajaṃ  vedanaṃ upādiyissāmi na ca
me   manosamphassajavedanānissitaṃ   viññāṇaṃ   bhavissatīti  evañhi
te gahapati sikkhitabbaṃ.
   [732]  Tasmātiha  te  gahapati evaṃ sikkhitabbaṃ na paṭhavīdhātuṃ
upādiyissāmi  na  ca  me  paṭhavīdhātunissitaṃ  viññāṇaṃ  bhavissatīti
evañhi  te  gahapati  sikkhitabbaṃ  .  tasmātiha  te gahapati evaṃ
sikkhitabbaṃ na āpodhātuṃ upādiyissāmi ... Na tejodhātuṃ upādiyissāmi ...
Na vāyodhātuṃ upādiyissāmi ... na ākāsadhātuṃ upādiyissāmi ...
Na  viññāṇadhātuṃ  upādiyissāmi  na  ca  me  viññāṇadhātunissitaṃ
viññāṇaṃ bhavissatīti evañhi te gahapati sikkhitabbaṃ.
   [733]  Tasmātiha  te  gahapati  evaṃ  sikkhitabbaṃ  na  rūpaṃ
upādiyissāmi  na  ca  me  rūpanissitaṃ  viññāṇaṃ  bhavissatīti evañhi
te  gahapati  sikkhitabbaṃ . tasmātiha te gahapati evaṃ sikkhitabbaṃ na
vedanaṃ upādiyissāmi ... na saññaṃ upādiyissāmi ... na saṅkhāre
upādiyissāmi ... na viññāṇaṃ upādiyissāmi na ca me viññāṇanissitaṃ
viññāṇaṃ bhavissatīti evañhi te gahapati sikkhitabbaṃ.
   [734] Tasmātiha te gahapati evaṃ sikkhitabbaṃ na ākāsānañcāyatanaṃ
Upādiyissāmi    na   ca   me   ākāsānañcāyatananissitaṃ
viññāṇaṃ  bhavissatīti  evañhi te gahapati sikkhitabbaṃ . tasmātiha te
gahapati  evaṃ  sikkhitabbaṃ  na  viññāṇañcāyatanaṃ  upādiyissāmi  ...
Na  ākiñcaññāyatanaṃ  upādiyissāmi  ...  na nevasaññānāsaññāyatanaṃ
upādiyissāmi  na  ca  me  nevasaññānāsaññāyatananissitaṃ  viññāṇaṃ
bhavissatīti evañhi te gahapati sikkhitabbaṃ.
   [735]  Tasmātiha  te  gahapati  evaṃ sikkhitabbaṃ na idhalokaṃ
upādiyissāmi  na  ca  me  idhalokanissitaṃ  viññāṇaṃ  bhavissatīti
evañhi  te  gahapati  sikkhitabbaṃ  .  tasmātiha  te gahapati evaṃ
sikkhitabbaṃ  na  paralokaṃ  upādiyissāmi  na  ca  me  paralokanissitaṃ
viññāṇaṃ bhavissatīti evañhi te gahapati sikkhitabbaṃ.
   [736] Tasmātiha te gahapati evaṃ sikkhitabbaṃ yampi 1- me diṭṭhaṃ
sutaṃ  mutaṃ  viññātaṃ [2]- pariyesitaṃ anuvicaritaṃ 3- manasā tampi na
upādiyissāmi   na  ca  me  tannissitaṃ  viññāṇaṃ  bhavissatīti
evañhi te gahapati sikkhitabbanti.
   [737]  Evaṃ  vutte  anāthapiṇḍiko  gahapati  parodi assūni
pavattesi  .  atha  kho  āyasmā  ānando  anāthapiṇḍikaṃ gahapatiṃ
etadavoca oleyyāsi 4- kho tvaṃ gahapati saṃsīdi 5- kho tvaṃ gahapatīti.
Nāhaṃ bhante ānanda oleyyāmi 6- na [7]- saṃsīdāmi apica me dīgharattaṃ
satthā  payirupāsito  manobhāvanīyā ca bhikkhū na [8]- me evarūpī
@Footnote: 1 Yu. yampidaṃ. 2-3 Ma. etthantare pattaṃ anucaritanti dissanti.
@4 Po. Ma. Yu. oliyasi. 5 Ma. saṃsīdasi. 6 Ma. oliyāmi.
@7 Ma. etthantare pisaddo atthi . 8 Ma. casaddo atthi.
Dhammikathā  sutapubbāti  .  na  kho  gahapati  gihīnaṃ  odātavasanānaṃ
evarūpī dhammikathā paṭibhāti pabbajitānaṃ [1]- gahapati evarūpī dhammikathā
paṭibhātīti  . tenahi bhante sārīputta gihīnaṃpi odātavasanānaṃ evarūpī
dhammikathā  paṭibhātu  santi  hi  bhante  kulaputtā  apparajakkhajātikā
assavanatā  dhammassa  parihāyanti  bhavissanti dhammassa aññātāroti .
Atha kho āyasmā ca sārīputto āyasmā ca ānando anāthapiṇḍikaṃ
gahapatiṃ iminā ovādena ovaditvā uṭṭhāyāsanā pakkamiṃsu.
   [738] Atha kho anāthapiṇḍiko gahapati acirapakkante āyasmante
ca sārīputte āyasmante ca ānande [2]- kālamakāsi tusitaṃ kāyaṃ
upapajjīti  .  atha  kho  anāthapiṇḍiko  devaputto  abhikkantāya
rattiyā  abhikkantavaṇṇo  kevalakappa  jetavanaṃ  obhāsetvā  yena
bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā ekamantaṃ
aṭṭhāsi  .  ekamantaṃ  ṭhito kho anāthapiṇḍiko devaputto bhagavantaṃ
gāthāhi ajjhabhāsi
     idaṃ hitaṃ jetavanaṃ         isisaṅghanisevitaṃ
     āvutthaṃ dhammarājena      pītisañjananaṃ mama
     kammaṃ vijjā ca dhammā 3- ca sīlaṃ jīvitamuttamaṃ
     etena maccā sujjhanti    na gottena na dhanena vā
     tasmā hi paṇḍito poso  sampassaṃ atthamattano
     yoniso vicine dhammaṃ      evaṃ tattha visujjhati
@Footnote: 1 Ma. Yu. khosaddo atthi . 2 Yu. kāyassa bhedā parammaraṇā tusitaṃ kāyaṃ upapajjīti.
@3 Po. Ma. Yu. dhammo.
     Sārīputtova paññāya     sīlena upasamena ca
     yo hi 1- pāragato bhikkhu   etāvaparamo siyāti.
Idamavoca  anāthapiṇḍiko  devaputto  . samanuñño satthā ahosi .
Atha  kho  anāthapiṇḍiko  devaputto  samanuñño  me  satthāti
bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā tatthevantaradhāyi.
   [739]  Atha  kho  bhagavā  tassā  rattiyā accayena bhikkhū
āmantesi  imaṃ  bhikkhave  rattiṃ  aññataro  devaputto abhikkantāya
rattiyā  abhikkantavaṇṇo  kevalakappaṃ  jetavanaṃ  obhāsetvā yenāhaṃ
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  maṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ aṭṭhāsi .
Ekamantaṃ ṭhito kho so devaputto maṃ imāhi gāthāhi ajjhabhāsi
     idaṃ hitaṃ jetavanaṃ         isasaṅghanisevitaṃ
     āvutthaṃ dhammarājena      pītisañjananaṃ mama
     kammaṃ vijjā ca dhammā 2- ca sīlaṃ jīvitamuttamaṃ
     etena maccā sujjhanti    na gottena na dhanena vā
     tasmā hi paṇḍito poso  sampassaṃ atthamattano
     yoniso vicine dhammaṃ      evaṃ tattha visujjhati
     sārīputtova paññāya     sīlena upasamena ca
     yo hi 3- pāragato bhikkhu   etāvaparamo siyāti.
Idamavoca  bhikkhave  so  devaputto  samanuñño  me  satthāti  maṃ
abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā tatthevantaradhāyīti.
@Footnote: 1-3 Po. Ma. pi . 2 Po. Ma. Yu. dhammo.
   [740]  Evaṃ  vutte āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca
so  hi  nūna  so  bhante  anāthapiṇḍiko  devaputto  bhavissati
anāthapiṇḍiko   bhante   gahapati   āyasmante   sārīputte
abhippasanno 1- ahosīti . sādhu sādhu ānanda yāvatakaṃ kho ānanda
takkāya pattabbaṃ anuppattaṃ [2]- tayā anāthapiṇḍiko so [3]- devaputto
naññoti 4-.
   Idamavoca  bhagavā  attamano  āyasmā  ānando  bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
        Anāthapiṇḍikovādasuttaṃ niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ.
            --------
@Footnote: 1 Sī. Yu. aveccappasanno. 2 Po. Ma. etthantare tanti dissati.
@3 Ma. Yu. etathantare ānandāti atthi. 4 Po. Ma. naññoti na dissati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 464-473. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=14&item=720&items=21              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=14&item=720&items=21&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=14&item=720&items=21              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=14&item=720&items=21              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=720              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=5954              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=5954              Contents of The Tipitaka Volume 14 http://84000.org/tipitaka/read/?index_14

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :