ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 2 : Abhi. Vibhaṅgo
           Abhidhammapiṭake vibhaṅgo
            --------
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
            khandhavibhaṅgo
   [1]  Pañcakkhandhā  rūpakkhandho  vedanākkhandho  saññākkhandho
saṅkhārakkhandho viññāṇakkhandho.
   [2]  Tattha  katamo  rūpakkhandho  yaṅkiñci  rūpaṃ atītānāgata-
paccuppannaṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā  vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā
hīnaṃ  vā  paṇītaṃ vā yaṃ dūre santike vā tadekajjhaṃ abhisaññūhitvā
abhisaṅkhipitvā ayaṃ vuccati rūpakkhandho.
   [3] Tattha katamaṃ rūpaṃ atītaṃ yaṃ rūpaṃ atītaṃ niruddhaṃ vigataṃ vipariṇataṃ
atthaṅgataṃ   abbhatthaṅgataṃ  uppajjitvā  vigataṃ  atītaṃ  atītaṃsena
saṅgahitaṃ   cattāro   ca   mahābhūtā   catunnañca  mahābhūtānaṃ
upādāya  rūpaṃ  idaṃ vuccati rūpaṃ atītaṃ . tattha katamaṃ rūpaṃ anāgataṃ
yaṃ  rūpaṃ  ajātaṃ  abhūtaṃ  asañjātaṃ  anibbattaṃ anabhinibbattaṃ apātubhūtaṃ
anuppannaṃ  asamuppannaṃ  anuṭṭhitaṃ  asamuṭṭhitaṃ  anāgataṃ  anāgataṃsena
saṅgahitaṃ  cattāro  ca  mahābhūtā  catunnañca  mahābhūtānaṃ  upādāya
rūpaṃ  idaṃ  vuccati  rūpaṃ  anāgataṃ  .  tattha katamaṃ rūpaṃ paccuppannaṃ
yaṃ  rūpaṃ  jātaṃ  bhūtaṃ  sañjātaṃ  nibbattaṃ  abhinibbattaṃ  pātubhūtaṃ
Uppannaṃ  samuppannaṃ  uṭṭhitaṃ  samuṭṭhitaṃ  paccuppannaṃ  puccuppannaṃsena
saṅgahitaṃ  cattāro  ca  mahābhūtā  catunnañca  mahābhūtānaṃ  upādāya
rūpaṃ idaṃ vuccati rūpaṃ paccuppannaṃ.
   [4]  Tattha  katamaṃ rūpaṃ ajjhattaṃ yaṃ rūpaṃ tesaṃ tesaṃ sattānaṃ
ajjhattaṃ  paccattaṃ  niyakaṃ  pāṭipuggalikaṃ  upādinnaṃ  cattāro  ca
mahābhūtā  catunnañca  mahābhūtānaṃ  upādāya  rūpaṃ  idaṃ  vuccati rūpaṃ
ajjhattaṃ . tattha katamaṃ rūpaṃ bahiddhā yaṃ rūpaṃ tesaṃ tesaṃ parasattānaṃ
parapuggalānaṃ  ajjhattaṃ  paccattaṃ  niyakaṃ  pāṭipuggalikaṃ  upādinnaṃ
cattāro  ca  mahābhūtā  catunnañca  mahābhūtānaṃ  upādāya rūpaṃ idaṃ
vuccati rūpaṃ bahiddhā.
   [5] Tattha katamaṃ rūpaṃ oḷārikaṃ cakkhāyatanaṃ .pe. Phoṭṭhabbāyatanaṃ
idaṃ  vuccati  rūpaṃ  oḷārikaṃ  .  tattha  katamaṃ  rūpaṃ  sukhumaṃ
itthindriyaṃ .pe. Kabaḷiṅkāro āhāro idaṃ vuccati rūpaṃ sukhumaṃ.
   [6]  Tattha  katamaṃ  rūpaṃ  hīnaṃ  yaṃ rūpaṃ tesaṃ tesaṃ sattānaṃ
uññātaṃ  avaññātaṃ  hīḷitaṃ  paribhūtaṃ  acitīkataṃ  hīnaṃ  hīnamataṃ hīnasammataṃ
aniṭṭhaṃ   akantaṃ   amanāpaṃ   rūpā   saddā  gandhā  rasā
phoṭṭhabbā  idaṃ vuccati rūpaṃ hīnaṃ . tattha katamaṃ rūpaṃ paṇītaṃ yaṃ rūpaṃ
tesaṃ  tesaṃ  sattānaṃ  anuññātaṃ  anavaññātaṃ ahīḷitaṃ aparibhūtaṃ citīkataṃ
paṇītaṃ  paṇītamataṃ  paṇītasammataṃ  iṭṭhaṃ  kantaṃ  manāpaṃ  rūpā  saddā
gandhā  rasā  phoṭṭhabbā  idaṃ  vuccati  rūpaṃ paṇītaṃ . taṃ taṃ vā
Pana rūpaṃ upādāya upādāya rūpaṃ hīnaṃ paṇītaṃ daṭṭhabbaṃ.
   [7]  Tattha  katamaṃ  rūpaṃ dūre itthindriyaṃ .pe. kabaḷiṅkāro
āhāro  yaṃ  vā  panaññampi  atthi  rūpaṃ  anāsanne anupakkaṭṭhe
dūre  asantike idaṃ vuccati rūpaṃ dūre . tattha katamaṃ rūpaṃ santike
cakkhāyatanaṃ  .pe.  phoṭṭhabbāyatanaṃ  yaṃ  vā  panaññampi  atthi rūpaṃ
āsanne  upakkaṭṭhe  avidūre santike idaṃ vuccati rūpaṃ santike .
Taṃ taṃ vā pana rūpaṃ upādāya upādāya rūpaṃ dūre santike daṭṭhabbaṃ.
   [8] Tattha katamo vedanākkhandho yākāci vedanā atītānāgata-
paccuppannā ajjhattā vā bahiddhā vā oḷārikā vā sukhumā vā
hīnā vā paṇītā vā yā dūre santike vā tadekajjhaṃ abhisaññūhitvā
abhisaṅkhipitvā ayaṃ vuccati vedanākkhandho.
   [9] Tattha katamā vedanā atītā yā vedanā atītā niruddhā
vigatā  vipariṇatā  atthaṅgatā  abbhatthaṅgatā  uppajjitvā  vigatā
atītā atītaṃsena saṅgahitā sukhā vedanā dukkhā vedanā adukkhamasukhā
vedanā ayaṃ vuccati vedanā atītā . tattha katamā vedanā anāgatā
yā  vedanā  ajātā  abhūtā  asañjātā anibbattā anabhinibbattā
apātubhūtā   anuppannā   asamuppannā   anuṭṭhitā   asamuṭṭhitā
anāgatā   anāgataṃsena   saṅgahitā   sukhā  vedanā  dukkhā
vedanā  adukkhamasukhā  vedanā  ayaṃ  vuccati  vedanā anāgatā .
Tattha  katamā  vedanā  paccuppannā  yā  vedanā  jātā  bhūtā
Sañjātā  nibbattā  abhinibbattā  pātubhūtā  uppannā  samuppannā
uṭṭhitā  samuṭṭhitā  paccuppannā  paccuppannaṃsena  saṅgahitā  sukhā
vedanā  dukkhā  vedanā  adukkhamasukhā vedanā ayaṃ vuccati vedanā
paccuppannā.
   [10] Tattha katamā vedanā ajjhattā yā vedanā tesaṃ tesaṃ
sattānaṃ  ajjhattaṃ  paccattaṃ  niyakā  pāṭipuggalikā  upādinnā sukhā
vedanā  dukkhā  vedanā  adukkhamasukhā vedanā ayaṃ vuccati vedanā
ajjhattā . tattha katamā vedanā bahiddhā yā vedanā tesaṃ tesaṃ
parasattānaṃ  parapuggalānaṃ  ajjhattaṃ  paccattaṃ  niyakā  pāṭipuggalikā
upādinnā  sukhā  vedanā  dukkhā  vedanā  adukkhamasukhā  vedanā
ayaṃ vuccati vedanā bahiddhā.
   [11] Tattha katamā vedanā oḷārikā sukhumā akusalā vedanā
oḷārikā  kusalābyākatā  vedanā  sukhumā  kusalākusalā  vedanā
oḷārikā  abyākatā  vedanā  sukhumā  dukkhā vedanā oḷārikā
sukhā  ca  adukkhamasukhā  ca  vedanā  sukhumā  sukhadukkhā  vedanā
oḷārikā  adukkhamasukhā  vedanā  sukhumā  asamāpannassa  vedanā
oḷārikā  samāpannassa  vedanā sukhumā sāsavā vedanā oḷārikā
anāsavā vedanā sukhumā taṃ taṃ vā pana vedanaṃ upādāya upādāya
vedanā oḷārikā sukhumā daṭṭhabbā.
   [12] Tattha katamā vedanā hīnā paṇītā akusalā vedanā hīnā
Kusalābyākatā  vedanā  paṇītā  kusalākusalā  vedanā  hīnā
abyākatā vedanā paṇītā dukkhā vedanā hīnā sukhā ca adukkhamasukhā
ca  vedanā  paṇītā  sukhadukkhā  vedanā hīnā adukkhamasukhā vedanā
paṇītā  asamāpannassa  vedanā  hīnā  samāpannassa  vedanā paṇītā
sāsavā  vedanā  hīnā  anāsavā vedanā paṇītā taṃ taṃ vā pana
vedanaṃ upādāya upādāya vedanā hīnā paṇītā daṭṭhabbā.
   [13] Tattha katamā vedanā dūre akusalā vedanā kusalābyākatāhi
vedanāhi  dūre  kusalābyākatā  vedanā  akusalāya vedanāya dūre
kusalā  vedanā  akusalābyākatāhi  vedanāhi  dūre akusalābyākatā
vedanā  kusalāya  vedanāya  dūre abyākatā vedanā kusalākusalāhi
vedanāhi  dūre  kusalākusalā  vedanā  abyākatāya  vedanāya
dūre dukkhā vedanā sukhāya ca adukkhamasukhāya ca vedanāhi dūre sukhā
ca  adukkhamasukhā  ca vedanā dukkhāya vedanāya dūre sukhā vedanā
dukkhāya  ca adukkhamasukhāya ca vedanāhi dūre dukkhā ca adukkhamasukhā
ca  vedanā  sukhāya vedanāya dūre adukkhamasukhā vedanā sukhadukkhāhi
vedanāhi  dūre  sukhadukkhā  vedanā  adukkhamasukhāya  vedanāya dūre
asamāpannassa  vedanā  samāpannassa  vedanāya  dūre  samāpannassa
vedanā   asamāpannassa   vedanāya  dūre  sāsavā  vedanā
anāsavāya  vedanāya  dūre  anāsavā  vedanā sāsavāya vedanāya
dūre  ayaṃ  vuccati vedanā dūre . tattha katamā vedanā santike
Akusalā vedanā akusalāya vedanāya santike  kusalā vedanā kusalāya
vedanāya  santike abyākatā vedanā abyākatāya vedanāya santike
dukkhā  vedanā  dukkhāya  vedanāya  santike sukhā vedanā sukhāya
vedanāya  santike  adukkhamasukhā  vedanā  adukkhamasukhāya  vedanāya
santike  asamāpannassa  vedanā  asamāpannassa  vedanāya  santike
samāpannassa  vedanā samāpannassa vedanāya santike sāsavā vedanā
sāsavāya  vedanāya  santike anāsavā vedanā anāsavāya vedanāya
santike ayaṃ vuccati vedanā santike . taṃ taṃ vā pana vedanaṃ upādāya
upādāya vedanā dūre santike daṭṭhabbā.
   [14]  Tattha   katamo  saññākkhandho  yākāci  saññā
atītānāgatapaccuppannā  ajjhattā  vā  bahiddhā  vā  oḷārikā
vā sukhumā vā hīnā vā paṇītā vā yā dūre santike vā tadekajjhaṃ
abhisaññūhitvā abhisaṅkhipitvā ayaṃ vuccati saññākkhandho.
   [15] Tattha katamā saññā atītā yā saññā atītā niruddhā
vigatā  vipariṇatā  atthaṅgatā  abbhatthaṅgatā  uppajjitvā  vigatā
atītā  atītaṃsena  saṅgahitā  cakkhusamphassajā  saññā  sotasamphassajā
saññā   ghānasamphassajā   saññā   jivhāsamphassajā   saññā
kāyasamphassajā  saññā  manosamphassajā  saññā  ayaṃ  vuccati saññā
atītā . tattha katamā saññā anāgatā yā saññā ajātā abhūtā
asañjātā   anibbattā   anabhinibbattā  apātubhūtā  anuppannā
Asamuppannā   anuṭṭhitā   asamuṭṭhitā   anāgatā   anāgataṃsena
saṅgahitā  cakkhusamphassajā  saññā  .pe.  manosamphassajā  saññā
ayaṃ vuccati saññā anāgatā.
   {15.1}  Tattha katamā saññā paccuppannā yā saññā jātā
bhūtā  sañjātā  nibbattā  abhinibbattā  pātubhūtā  uppannā
samuppannā   uṭṭhitā   samuṭṭhitā   paccuppannā  paccuppannaṃsena
saṅgahitā   cakkhusamphassajā   saññā   .pe.   manosamphassajā
saññā ayaṃ vuccati saññā paccuppannā.
   [16]  Tattha katamā saññā ajjhattā yā saññā tesaṃ tesaṃ
sattānaṃ  ajjhattaṃ  paccattaṃ  niyakā  pāṭipuggalikā  upādinnā
cakkhusamphassajā  saññā  .pe.  manosamphassajā  saññā  ayaṃ vuccati
saññā  ajjhattā  .  tattha  katamā  saññā  bahiddhā yā saññā
tesaṃ  tesaṃ  parasattānaṃ  parapuggalānaṃ  ajjhattaṃ  paccattaṃ  niyakā
pāṭipuggalikā   upādinnā   cakkhusamphassajā   saññā   .pe.
Manosamphassajā saññā ayaṃ vuccati saññā bahiddhā.
   [17]  Tattha  katamā saññā oḷārikā sukhumā paṭighasamphassajā
saññā  oḷārikā  adhivacanasamphassajā  saññā sukhumā akusalā saññā
oḷārikā  kusalābyākatā  saññā  sukhumā  kusalākusalā  saññā
oḷārikā  abyākatā  saññā  sukhumā dukkhāya vedanāya sampayuttā
saññā  oḷārikā  sukhāya ca adukkhamasukhāya ca vedanāhi sampayuttā
saññā   sukhumā   sukhadukkhāhi   vedanāhi  sampayuttā  saññā
Oḷārikā  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttā  saññā  sukhumā
asamāpannassa  saññā  oḷārikā  samāpannassa  saññā  sukhumā
sāsavā  saññā  oḷārikā  anāsavā  saññā  sukhumā  taṃ  taṃ
vā  pana  saññaṃ  upādāya  upādāya  saññā  oḷārikā  sukhumā
daṭṭhabbā.
   [18] Tattha katamā saññā hīnā paṇītā akusalā saññā hīnā
kusalābyākatā   saññā   paṇītā  kusalākusalā  saññā  hīnā
abyākatā  saññā  paṇītā  dukkhāya  vedanāya  sampayuttā  saññā
hīnā  sukhāya  ca  adukkhamasukhāya  ca  vedanāhi  sampayuttā saññā
paṇītā   sukhadukkhāhi   vedanāhi   sampayuttā   saññā  hīnā
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttā  saññā  paṇītā  asamāpannassa
saññā  hīnā  samāpannassa  saññā  paṇītā  sāsavā  saññā hīnā
anāsavā  saññā  paṇītā taṃ taṃ vā pana saññaṃ upādāya upādāya
saññā hīnā paṇītā daṭṭhabbā.
   [19] Tattha katamā saññā dūre akusalā saññā kusalābyākatāhi
saññāhi  dūre  kusalābyākatā  saññā  akusalāya  saññāya  dūre
kusalā  saññā  akusalābyākatāhi  saññāhi  dūre  akusalābyākatā
saññā   kusalāya   saññāya   dūre   abyākatā   saññā
kusalākusalāhi  saññāhi  dūre  kusalākusalā  saññā  abyākatāya
saññāya  dūre  dukkhāya  vedanāya  sampayuttā  saññā  sukhāya ca
Adukkhamasukhāya  ca  vedanāhi  sampayuttāhi  saññāhi dūre sukhāya ca
adukkhamasukhāya  ca  vedanāhi  sampayuttā  saññā  dukkhāya vedanāya
sampayuttāya  saññāya  dūre  sukhāya  vedanāya  sampayuttā  saññā
dukkhāya  ca  adukkhamasukhāya  ca vedanāhi sampayuttāhi saññāhi dūre
dukkhāya  ca  adukkhamasukhāya  ca  vedanāhi sampayuttā saññā sukhāya
vedanāya  sampayuttāya  saññāya  dūre  adukkhamasukhāya  vedanāya
sampayuttā  saññā  sukhadukkhāhi  vedanāhi sampayuttāhi saññāhi dūre
sukhadukkhāhi  vedanāhi  sampayuttā  saññā  adukkhamasukhāya  vedanāya
sampayuttāya  saññāya  dūre  asamāpannassa  saññā  samāpannassa
saññāya   dūre  samāpannassa  saññā  asamāpannassa  saññāya
dūre  sāsavā  saññā  anāsavāya  saññāya dūre anāsavā saññā
sāsavāya saññāya dūre ayaṃ vuccati saññā dūre.
   {19.1}  Tattha  katamā  saññā  santike  akusalā  saññā
akusalāya  saññāya  santike  kusalā  saññā  kusalāya  saññāya
santike   abyākatā  saññā  abyākatāya  saññāya  santike
dukkhāya  vedanāya  sampayuttā saññā dukkhāya vedanāya sampayuttāya
saññāya  santike  sukhāya  vedanāya  sampayuttā  saññā  sukhāya
vedanāya  sampayuttāya  saññāya  santike  adukkhamasukhāya  vedanāya
sampayuttā  saññā  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttāya  saññāya
santike  asamāpannassa  saññā  asamāpannassa  saññāya  santike
samāpannassa  saññā  samāpannassa  saññāya  santike  sāsavā
Saññā  sāsavāya  saññāya  santike  anāsavā  saññā  anāsavāya
saññāya  santike  ayaṃ  vuccati saññā santike . taṃ taṃ vā pana
saññaṃ upādāya upādāya saññā dūre santike daṭṭhabbā.
   [20] Tattha katamo saṅkhārakkhandho yekeci saṅkhārā atītānāgata-
paccuppannā  ajjhattā  vā  bahiddhā  vā  oḷārikā  vā
sukhumā vā hīnā vā paṇītā vā ye dūre santike vā tadekajjhaṃ
abhisaññūhitvā abhisaṅkhipitvā ayaṃ vuccati saṅkhārakkhandho.
   [21] Tattha katame saṅkhārā atītā ye saṅkhārā atītā niruddhā
vigatā  vipariṇatā  atthaṅgatā  abbhatthaṅgatā  uppajjitvā  vigatā
atītā  atītaṃsena  saṅgahitā  cakkhusamphassajā  cetanā sotasamphassajā
cetanā ghānasamphassajā cetanā jivhāsamphassajā cetanā kāyasamphassajā
cetanā manosamphassajā cetanā ime vuccanti saṅkhārā atītā.
   {21.1} Tattha katame saṅkhārā anāgatā ye saṅkhārā ajātā
abhūtā  asañjātā  anibbattā  anabhinibbattā  apātubhūtā anuppannā
asamuppannā   anuṭṭhitā   asamuṭṭhitā   anāgatā   anāgataṃsena
saṅgahitā  cakkhusamphassajā  cetanā  .pe.  manosamphassajā  cetanā
ime vuccanti saṅkhārā anāgatā.
   {21.2} Tattha katame saṅkhārā paccuppannā ye saṅkhārā jātā
bhūtā  sañjātā  nibbattā  abhinibbattā  pātubhūtā  uppannā
samuppannā   uṭṭhitā   samuṭṭhitā   paccuppannā  paccuppannaṃsena
saṅgahitā   cakkhusamphassajā   cetanā   .pe.   manosamphassajā
Cetanā ime vuccanti saṅkhārā paccuppannā.
   [22] Tattha katame saṅkhārā ajjhattā ye saṅkhārā tesaṃ tesaṃ
sattānaṃ  ajjhattaṃ  paccattaṃ  niyakā  pāṭipuggalikā  upādinnā
cakkhusamphassajā  cetanā .pe. manosamphassajā cetanā ime vuccanti
saṅkhārā ajjhattā . tattha katame saṅkhārā bahiddhā ye saṅkhārā
tesaṃ  tesaṃ  parasattānaṃ  parapuggalānaṃ  ajjhattaṃ  paccattaṃ  niyakā
pāṭipuggalikā   upādinnā   cakkhusamphassajā   cetanā   .pe.
Manosamphassajā cetanā ime vuccanti saṅkhārā bahiddhā.
   [23] Tattha katame saṅkhārā oḷārikā sukhumā akusalā saṅkhārā
oḷārikā  kusalābyākatā  saṅkhārā  sukhumā  kusalākusalā saṅkhārā
oḷārikā  abyākatā saṅkhārā sukhumā dukkhāya vedanāya sampayuttā
saṅkhārā oḷārikā sukhāya ca adukkhamasukhāya ca vedanāhi sampayuttā
saṅkhārā sukhumā sukhadukkhāhi vedanāhi sampayuttā saṅkhārā oḷārikā
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttā  saṅkhārā  sukhumā asamāpannassa
saṅkhārā  oḷārikā samāpannassa saṅkhārā sukhumā sāsavā saṅkhārā
oḷārikā  anāsavā  saṅkhārā sukhumā te te vā pana saṅkhāre
upādāya upādāya saṅkhārā oḷārikā sukhumā daṭṭhabbā.
   [24]  Tattha katame saṅkhārā hīnā paṇītā akusalā saṅkhārā
hīnā  kusalābyākatā  saṅkhārā  paṇītā kusalākusalā saṅkhārā hīnā
abyātatā  saṅkhārā  paṇītā dukkhāya vedanāya sampayuttā saṅkhārā
Hīnā  sukhāya  ca  adukkhamasukhāya  ca vedanāhi sampayuttā saṅkhārā
paṇītā   sukhadukkhāhi   vedanāhi  sampayuttā  saṅkhārā  hīnā
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttā  saṅkhārā  paṇītā asamāpannassa
saṅkhārā  hīnā  samāpannassa  saṅkhārā  paṇītā  sāsavā saṅkhārā
hīnā anāsavā saṅkhārā paṇītā te te vā pana saṅkhāre upādāya
upādāya saṅkhārā hīnā paṇītā daṭṭhabbā.
   [25] Tattha katame saṅkhārā dūre akusalā saṅkhārā kusalābyākatehi
saṅkhārehi  dūre kusalābyākatā saṅkhārā akusalehi saṅkhārehi dūre
kusalā  saṅkhārā  akusalābyākatehi saṅkhārehi dūre akusalābyākatā
saṅkhārā kusalehi saṅkhārehi dūre abyākatā saṅkhārā kusalākusalehi
saṅkhārehi  dūre  kusalākusalā  saṅkhārā  abyākatehi  saṅkhārehi
dūre dukkhāya vedanāya sampayuttā saṅkhārā sukhāya ca adukkhamasukhāya
ca  vedanāhi  sampayuttehi saṅkhārehi dūre sukhāya ca adukkhamasukhāya
ca  vedanāhi  sampayuttā  saṅkhārā  dukkhāya vedanāya sampayuttehi
saṅkhārehi  dūre  sukhāya vedanāya sampayuttā saṅkhārā dukkhāya ca
adukkhamasukhāya  ca vedanāhi sampayuttehi saṅkhārehi dūre dukkhāya ca
adukkhamasukhāya  ca  vedanāhi  sampayuttā  saṅkhārā sukhāya vedanāya
sampayuttehi saṅkhārehi dūre adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā saṅkhārā
sukhadukkhāhi vedanāhi sampayuttehi saṅkhārehi dūre sukhadukkhāhi vedanāhi
sampayuttā  saṅkhārā  adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttehi saṅkhārehi
Dūre  asamāpannassa  saṅkhārā  samāpannassa  saṅkhārehi  dūre
samāpannassa  saṅkhārā  asamāpannassa  saṅkhārehi  dūre  sāsavā
saṅkhārā  anāsavehi  saṅkhārehi dūre anāsavā saṅkhārā sāsavehi
saṅkhārehi dūre ime vuccanti saṅkhārā dūre.
   {25.1} Tattha katame saṅkhārā santike akusalā saṅkhārā akusalānaṃ
saṅkhārānaṃ santike kusalā saṅkhārā kusalānaṃ saṅkhārānaṃ santike abyākatā
saṅkhārā abyākatānaṃ saṅkhārānaṃ santike dukkhāya vedanāya sampayuttā
saṅkhārā  dukkhāya  vedanāya sampayuttānaṃ saṅkhārānaṃ santike sukhāya
vedanāya sampayuttā saṅkhārā sukhāya vedanāya sampayuttānaṃ saṅkhārānaṃ
santike  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttā saṅkhārā adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttānaṃ  saṅkhārānaṃ  santike  asamāpannassa saṅkhārā
asamāpannassa  saṅkhārānaṃ  santike samāpannassa saṅkhārā samāpannassa
saṅkhārānaṃ  santike  sāsavā saṅkhārā sāsavānaṃ saṅkhārānaṃ santike
anāsavā  saṅkhārā  anāsavānaṃ  saṅkhārānaṃ  santike ime vuccanti
saṅkhārā santike . te te vā pana saṅkhāre upādāya upādāya
saṅkhārā dūre santike daṭṭhabbā.
   [26]  Tattha  katamo  viññāṇakkhandho  yaṅkiñci  viññāṇaṃ
atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ vā bahiddhā vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ
vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre santike vā tadekajjhaṃ abhisaññūhitvā
abhisaṅkhipitvā ayaṃ vuccati viññāṇakkhandho.
   [27]  Tattha  katamaṃ  viññāṇaṃ atītaṃ yaṃ viññāṇaṃ atītaṃ niruddhaṃ
vigataṃ  vipariṇataṃ  atthaṅgataṃ  abbhatthaṅgataṃ  uppajjitvā  vigataṃ  atītaṃ
atītaṃsena   saṅgahitaṃ   cakkhuviññāṇaṃ   sotaviññāṇaṃ   ghānaviññāṇaṃ
jivhāviññāṇaṃ  kāyaviññāṇaṃ  manoviññāṇaṃ  idaṃ  vuccati  viññāṇaṃ
atītaṃ.
   {27.1} Tattha katamaṃ viññāṇaṃ anāgataṃ yaṃ viññāṇaṃ ajātaṃ abhūtaṃ
asañjātaṃ  anibbattaṃ  anabhinibbattaṃ  apātubhūtaṃ  anuppannaṃ  asamuppannaṃ
anuṭṭhitaṃ  asamuṭṭhitaṃ  anāgataṃ  anāgataṃsena  saṅgahitaṃ  cakkhuviññāṇaṃ
.pe. Manoviññāṇaṃ idaṃ vuccati viññāṇaṃ anāgataṃ.
   {27.2} Tattha katamaṃ viññāṇaṃ paccuppannaṃ yaṃ viññāṇaṃ jātaṃ bhūtaṃ
sañjātaṃ  nibbattaṃ  abhinibbattaṃ  pātubhūtaṃ  uppannaṃ samuppannaṃ uṭṭhitaṃ
samuṭṭhitaṃ  paccuppannaṃ  paccuppannaṃsena  saṅgahitaṃ  cakkhuviññāṇaṃ  .pe.
Manoviññāṇaṃ idaṃ vuccati viññāṇaṃ paccuppannaṃ.
   [28]  Tattha  katamaṃ viññāṇaṃ ajjhattaṃ yaṃ viññāṇaṃ tesaṃ tesaṃ
sattānaṃ  ajjhattaṃ  paccattaṃ  niyakaṃ pāṭipuggalikaṃ upādinnaṃ cakkhuviññāṇaṃ
.pe.  manoviññāṇaṃ  idaṃ  vuccati  viññāṇaṃ ajjhattaṃ . tattha katamaṃ
viññāṇaṃ  bahiddhā  yaṃ  viññāṇaṃ  tesaṃ tesaṃ parasattānaṃ parapuggalānaṃ
ajjhattaṃ  paccattaṃ  niyakaṃ  pāṭipuggalikaṃ  upādinnaṃ  cakkhuviññāṇaṃ
.pe. Manoviññāṇaṃ idaṃ vuccati viññāṇaṃ bahiddhā.
   [29]  Tattha  katamaṃ  viññāṇaṃ oḷārikaṃ sukhumaṃ akusalaṃ viññāṇaṃ
oḷārikaṃ  kusalābyākatā  viññāṇā  sukhumā  kusalākusalā  viññāṇā
Oḷārikā  abyākataṃ  viññāṇaṃ  sukhumaṃ  dukkhāya  vedanāya sampayuttaṃ
viññāṇaṃ  oḷārikaṃ  sukhāya ca adukkhamasukhāya ca vedanāhi sampayuttā
viññāṇā  sukhumā  sukhadukkhāhi  vedanāhi  sampayuttā  viññāṇā
oḷārikā  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  viññāṇaṃ  sukhumaṃ
asamāpannassa  viññāṇaṃ  oḷārikaṃ  samāpannassa  viññāṇaṃ  sukhumaṃ
sāsavaṃ  viññāṇaṃ  oḷārikaṃ  anāsavaṃ viññāṇaṃ sukhumaṃ taṃ taṃ vā pana
viññāṇaṃ upādāya upādāya viññāṇaṃ oḷārikaṃ sukhumaṃ daṭṭhabbaṃ.
   [30]  Tattha  katamaṃ  viññāṇaṃ hīnaṃ paṇītaṃ akusalaṃ viññāṇaṃ hīnaṃ
kusalābyākatā  viññāṇā  paṇītā  kusalākusalā  viññāṇā  hīnā
abyākataṃ  viññāṇaṃ  paṇītaṃ  dukkhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  viññāṇaṃ
hīnaṃ  sukhāya  ca  adukkhamasukhāya  ca  vedanāhi sampayuttā viññāṇā
paṇītā  sukhadukkhāhi vedanāhi sampayuttā viññāṇā hīnā adukkhamasukhāya
vedanāya   sampayuttaṃ  viññāṇaṃ  paṇītaṃ  asamāpannassa  viññāṇaṃ
hīnaṃ  samāpannassa  viññāṇaṃ  paṇītaṃ  sāsavaṃ  viññāṇaṃ  hīnaṃ  anāsavaṃ
viññāṇaṃ  paṇītaṃ  taṃ  taṃ  vā  pana  viññāṇaṃ  upādāya  upādāya
viññāṇaṃ hīnaṃ paṇītaṃ daṭṭhabbaṃ.
   [31] Tattha katamaṃ viññāṇaṃ dūre akusalaṃ viññāṇaṃ kusalābyākatehi
viññāṇehi  dūre  kusalābyākatā  viññāṇā akusalā viññāṇā dūre
kusalaṃ  viññāṇaṃ  akusalābyākatehi  viññāṇehi  dūre akusalābyākatā
viññāṇā   kusalā   viññāṇā   dūre   abyākataṃ   viññāṇaṃ
Kusalākusalehi  viññāṇehi  dūre  kusalākusalā  viññāṇā  abyākatā
viññāṇā  dūre  dukkhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  viññāṇaṃ sukhāya ca
adukkhamasukhāya  ca  vedanāhi  sampayuttehi  viññāṇehi  dūre sukhāya
ca adukkhamasukhāya ca vedanāhi sampayuttā viññāṇā dukkhāya vedanāya
sampayuttā  viññāṇā  dūre  sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  viññāṇaṃ
dukkhāya  ca  adukkhamasukhāya  ca  vedanāhi  sampayuttehi  viññāṇehi
dūre  dukkhāya  ca  adukkhamasukhāya ca vedanāhi sampayuttā viññāṇā
sukhāya  vedanāya  sampayuttā viññāṇā dūre adukkhamasukhāya vedanāya
sampayuttaṃ  viññāṇaṃ  sukhadukkhāhi  vedanāhi  sampayuttehi  viññāṇehi
dūre  sukhadukkhāhi  vedanāhi  sampayuttā  viññāṇā  adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttā  viññāṇā  dūre  asamāpannassa  viññāṇaṃ
samāpannassa  viññāṇā  dūre  samāpannassa  viññāṇaṃ  asamāpannassa
viññāṇā  dūre  sāsavaṃ  viññāṇaṃ anāsavā viññāṇā dūre anāsavaṃ
viññāṇaṃ sāsavā viññāṇā dūre idaṃ vuccati viññāṇaṃ dūre.
   {31.1} Tattha katamaṃ viññāṇaṃ santike akusalaṃ viññāṇaṃ akusalassa
viññāṇassa  santike  kusalaṃ  viññāṇaṃ  kusalassa  viññāṇassa  santike
abyākataṃ  viññāṇaṃ  abyākatassa  viññāṇassa  santike  dukkhāya
vedanāya sampayuttaṃ viññāṇaṃ dukkhāya vedanāya sampayuttassa viññāṇassa
santike  sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  viññāṇaṃ  sukhāya  vedanāya
sampayuttassa  viññāṇassa  santike  adukkhamasukhāya  vedanāya sampayuttaṃ
Viññāṇaṃ   adukkhamasukhāya   vedanāya   sampayuttassa   viññāṇassa
santike  asamāpannassa  viññāṇaṃ  asamāpannassa  viññāṇassa  santike
samāpannassa  viññāṇaṃ  samāpannassa  viññāṇassa  santike  sāsavaṃ
viññāṇaṃ   sāsavassa   viññāṇassa  santike  anāsavaṃ  viññāṇaṃ
anāsavassa  viññāṇassa  santike  idaṃ  vuccati  viññāṇaṃ santike .
Taṃ  taṃ vā pana viññāṇaṃ upādāya upādāya viññāṇaṃ dūre santike
daṭṭhabbaṃ.
           Suttantabhājanīyaṃ.
   [32]  Pañcakkhandhā  rūpakkhandho  vedanākkhandho  saññākkhandho
saṅkhārakkhandho viññāṇakkhandho.
          Tattha katamo rūpakkhandho
   [33] Ekavidhena rūpakkhandho sabbaṃ rūpaṃ na hetu ahetukaṃ hetuvippayuttaṃ
sappaccayaṃ saṅkhataṃ rūpaṃ lokiyaṃ sāsavaṃ saññojaniyaṃ ganthaniyaṃ oghaniyaṃ yoganiyaṃ
nīvaraṇiyaṃ  parāmaṭṭhaṃ  upādāniyaṃ  saṅkilesikaṃ  abyākataṃ  anārammaṇaṃ
acetasikaṃ cittavippayuttaṃ nevavipāka navipākadhammadhammaṃ asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ
nasavitakkasavicāraṃ   naavitakkavicāramattaṃ   avitakkaavicāraṃ  napītisahagataṃ
nasukhasahagataṃ    naupekkhāsahagataṃ    nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ nevācayagāmināpacayagāmi
nevasekkhanāsekkhaṃ  parittaṃ  kāmāvacaraṃ  narūpāvacaraṃ  naarūpāvacaraṃ
pariyāpannaṃ  noapariyāpannaṃ  aniyataṃ  aniyyānikaṃ  uppannaṃ  chahi
Viññāṇehi viññeyyaṃ aniccaṃ jarābhibhūtaṃ evaṃ ekavidhena rūpakkhandho.
   [34]  Duvidhena  rūpakkhandho  atthi  rūpaṃ  upādā atthi rūpaṃ
no  upādā  .  atthi  rūpaṃ  upādinnaṃ atthi rūpaṃ anupādinnaṃ .
Atthi  rūpaṃ  upādinnupādāniyaṃ  atthi  rūpaṃ  anupādinnupādāniyaṃ .
Atthi  rūpaṃ  sanidassanaṃ  atthi  rūpaṃ anidassanaṃ . atthi rūpaṃ sappaṭighaṃ
atthi rūpaṃ appaṭighaṃ . atthi rūpaṃ indriyaṃ atthi rūpaṃ na indriyaṃ.
Atthi  rūpaṃ  mahābhūtaṃ  atthi rūpaṃ na mahābhūtaṃ . atthi rūpaṃ viññatti
atthi  rūpaṃ  na  viññatti  .  atthi  rūpaṃ cittasamuṭṭhānaṃ atthi rūpaṃ
na cittasamuṭṭhānaṃ . atthi rūpaṃ cittasahabhū atthi rūpaṃ na cittasahabhū .
Atthi  rūpaṃ  cittānuparivatti  atthi  rūpaṃ na cittānuparivatti . atthi
rūpaṃ  ajjhattikaṃ  atthi  rūpaṃ  bāhiraṃ  . atthi rūpaṃ oḷārikaṃ atthi
rūpaṃ sukhumaṃ . atthi rūpaṃ dūre atthi rūpaṃ santike .pe. atthi rūpaṃ
kabaḷiṅkāro  āhāro atthi rūpaṃ na kabaḷiṅkāro āhāro . evaṃ
duvidhena rūpakkhandho.
   [35]  Tividhena  rūpakkhandho  yantaṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ taṃ upādā
yantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ taṃ atthi upādā atthi anupādā . yantaṃ rūpaṃ
ajjhattikaṃ  taṃ  upādinnaṃ yantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ taṃ atthi upādinnaṃ atthi
anupādinnaṃ  .  yantaṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ taṃ upādinnupādāniyaṃ yantaṃ rūpaṃ
bāhiraṃ  taṃ  atthi  upādinnupādāniyaṃ atthi anupādinnupādāniyaṃ .pe.
Yantaṃ  rūpaṃ ajjhattikaṃ taṃ na kabaḷiṅkāro āhāro yantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ
Taṃ atthi kabaḷiṅkāro āhāro atthi na kabaḷiṅkāro āhāro evaṃ
tividhena rūpakkhandho.
   [36]  Catubbidhena  rūpakkhandho  yantaṃ  rūpaṃ upādā taṃ atthi
upādinnaṃ  atthi  anupādinnaṃ yantaṃ rūpaṃ anupādā taṃ atthi upādinnaṃ
atthi  anupādinnaṃ  . yantaṃ rūpaṃ upādā taṃ atthi upādinnupādāniyaṃ
atthi  anupādinnupādāniyaṃ  yantaṃ  rūpaṃ  anupādā  taṃ  atthi
upādinnupādāniyaṃ  atthi  anupādinnupādāniyaṃ  .  yantaṃ rūpaṃ upādā
taṃ  atthi  sappaṭighaṃ  atthi  appaṭighaṃ  yantaṃ rūpaṃ anupādā taṃ atthi
sappaṭighaṃ  atthi  appaṭighaṃ  . yantaṃ rūpaṃ upādā taṃ atthi oḷārikaṃ
atthi  sukhumaṃ yantaṃ rūpaṃ anupādā taṃ atthi oḷārikaṃ atthi sukhumaṃ .
Yantaṃ rūpaṃ upādā taṃ atthi dūre atthi santike yantaṃ rūpaṃ anupādā
taṃ  atthi dūre atthi santike .pe. diṭṭhaṃ sutaṃ mutaṃ viññātaṃ evaṃ
catubbidhena rūpakkhandho.
   [37]  Pañcavidhena  rūpakkhandho paṭhavīdhātu āpodhātu tejodhātu
vāyodhātu yañca rūpaṃ upādā evaṃ pañcavidhena rūpakkhandho.
   [38]  Chabbidhena  rūpakkhandho  cakkhuviññeyyaṃ rūpaṃ sotaviññeyyaṃ
rūpaṃ   ghānaviññeyyaṃ  rūpaṃ  jivhāviññeyyaṃ  rūpaṃ  kāyaviññeyyaṃ
rūpaṃ manoviññeyyaṃ rūpaṃ evaṃ chabbidhena rūpakkhandho.
   [39] Sattavidhena rūpakkhandho cakkhuviññeyyaṃ rūpaṃ .pe. Manodhātu-
viññeyyaṃ  rūpaṃ  manoviññāṇadhātuviññeyyaṃ  rūpaṃ  evaṃ  sattavidhena
Rūpakkhandho.
   [40] Aṭṭhavidhena rūpakkhandho cakkhuviññeyyaṃ rūpaṃ .pe. Kāyaviññeyyaṃ
rūpaṃ  atthi  sukhasamphassaṃ  atthi  dukkhasamphassaṃ  manodhātuviññeyyaṃ  rūpaṃ
manoviññāṇadhātuviññeyyaṃ rūpaṃ evaṃ aṭṭhavidhena rūpakkhandho.
   [41]  Navavidhena  rūpakkhandho cakkhundriyaṃ sotindriyaṃ ghānindriyaṃ
jivhindriyaṃ kāyindriyaṃ itthindriyaṃ purisindriyaṃ jīvitindriyaṃ yañca
rūpaṃ na indriyaṃ evaṃ navavidhena rūpakkhandho.
   [42]  Dasavidhena  rūpakkhandho cakkhundriyaṃ .pe. jīvitindriyaṃ na
indriyaṃ  rūpaṃ  atthi  sappaṭighaṃ  atthi  appaṭighaṃ  evaṃ  dasavidhena
rūpakkhandho.
   [43] Ekādasavidhena rūpakkhandho cakkhāyatanaṃ sotāyatanaṃ ghānāyatanaṃ
jivhāyatanaṃ  kāyāyatanaṃ  rūpāyatanaṃ  saddāyatanaṃ  gandhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ
phoṭṭhabbāyatanaṃ  yañca  rūpaṃ  anidassanaṃ  appaṭighaṃ  dhammāyatanapariyāpannaṃ
evaṃ ekādasavidhena rūpakkhandho.
          Ayaṃ vuccati rūpakkhandho.
         Tattha katamo vedanākkhandho
   [44]  Ekavidhena  vedanākkhandho  phassasampayutto . duvidhena
vedanākkhandho atthi sahetuko atthi ahetuko. Tividhena vedanākkhandho
atthi  kusalo  atthi  akusalo  atthi  abyākato  .  catubbidhena
Vedanākkhandho  atthi kāmāvacaro atthi rūpāvacaro atthi arūpāvacaro
atthi  apariyāpanno  .  pañcavidhena  vedanākkhandho atthi sukhindriyaṃ
atthi  dukkhindriyaṃ atthi somanassindriyaṃ atthi domanassindriyaṃ atthi
upekkhindriyaṃ  .  chabbidhena  vedanākkhandho  cakkhusamphassajā vedanā
sotasamphassajā  vedanā  ghānasamphassajā  vedanā  jivhāsamphassajā
vedanā  kāyasamphassajā  vedanā  manosamphassajā  vedanā  evaṃ
chabbidhena  vedanākkhandho . sattavidhena vedanākkhandho cakkhusamphassajā
vedanā  .pe.  kāyasamphassajā  vedanā manodhātusamphassajā vedanā
manoviññāṇadhātusamphassajā vedanā evaṃ sattavidhena vedanākkhandho.
   {44.1} Aṭṭhavidhena vedanākkhandho cakkhusamphassajā vedanā .pe.
Kāyasamphassajā  vedanā  atthi sukhā atthi dukkhā manodhātusamphassajā
vedanā   manoviññāṇadhātusamphassajā  vedanā  evaṃ  aṭṭhavidhena
vedanākkhandho  .  navavidhena  vedanākkhandho cakkhusamphassajā vedanā
.pe.   kāyasamphassajā   vedanā  manodhātusamphassajā  vedanā
manoviññāṇadhātusamphassajā  vedanā  atthi kusalā atthi akusalā atthi
abyākatā evaṃ navavidhena vedanākkhandho . dasavidhena vedanākkhandho
cakkhusamphassajā  vedanā  .pe.  kāyasamphassajā vedanā atthi sukhā
atthi  dukkhā  manodhātusamphassajā  vedanā  manoviññāṇadhātusamphassajā
vedanā atthi kusalā atthi akusalā atthi abyākatā evaṃ dasavidhena
vedanākkhandho.
   [45]  Ekavidhena  vedanākkhandho  phassasampayutto  .  duvidhena
vedanākkhandho atthi sahetuko atthi ahetuko. Tividhena vedanākkhandho
atthi  vipāko  atthi  vipākadhammadhammo  atthi  nevavipākanavipāka-
dhammadhammo  atthi  upādinnupādāniyo  atthi  anupādinnupādāniyo
atthi  anupādinnānupādāniyo  atthi  saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  atthi
asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko   atthi   asaṅkiliṭṭhāsaṅkilesiko   atthi
savitakkasavicāro  atthi  avitakkavicāramatto  atthi  avitakkāvicāro
atthi  dassanena  pahātabbo  atthi  bhāvanāya  pahātabbo  atthi
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  atthi  dassanena  pahātabbahetuko
atthi  bhāvanāya  pahātabbahetuko  atthi  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko  atthi  ācayagāmi  atthi  apacayagāmi  atthi
nevācayagāmināpacayagāmi atthi
   {45.1} sekkho atthi asekkho atthi nevasekkhonāsekkho atthi
paritto  atthi  mahaggato  atthi  appamāṇo  atthi  parittārammaṇo
atthi  mahaggatārammaṇo  atthi  appamāṇārammaṇo  atthi  hīno
atthi   majjhimo  atthi  paṇīto  atthi  micchattaniyato  atthi
sammattaniyato   atthi   aniyato   atthi  maggārammaṇo  atthi
maggahetuko  atthi  maggādhipati  atthi  uppanno  atthi  anuppanno
atthi  uppādī  atthi  atīto  atthi  anāgato  atthi paccuppanno
atthi  atītārammaṇo  atthi  anāgatārammaṇo atthi paccuppannārammaṇo
atthi   ajjhatto   atthi   bahiddho   atthi   ajjhattabahiddho
Atthi  ajjhattārammaṇo  atthi  bahiddhārammaṇo  atthi  ajjhatta-
bahiddhārammaṇo .pe. Evaṃ dasavidhena vedanākkhandho.
   [46]  Ekavidhena  vedanākkhandho  phassasampayutto . duvidhena
vedanākkhandho  atthi  hetusampayutto  atthi  hetuvippayutto  atthi
na hetu sahetuko atthi na hetu ahetuko atthi lokiyo atthi lokuttaro
atthi  kenaci  viññeyyo atthi kenaci na viññeyyo atthi sāsavo
atthi  anāsavo  atthi  āsavasampayutto  atthi  āsavavippayutto
atthi   āsavavippayuttasāsavo   atthi   āsavavippayuttaanāsavo
atthi  saññojaniyo  atthi  asaññojaniyo  atthi  saññojanasampayutto
atthi   saññojanavippayutto   atthi   saññojanavippayuttasaññojaniyo
atthi   saññojanavippayuttaasaññojaniyo   atthi   ganthaniyo  atthi
aganthaniyo atthi ganthasampayutto atthi ganthavippayutto atthi
   {46.1}  ganthavippayuttaganthaniyo  atthi  ganthavippayuttaaganthaniyo
atthi oghaniyo atthi anoghaniyo atthi oghasampayutto atthi oghavippayutto
atthi  oghavippayuttaoghaniyo  atthi  oghavippayuttaanoghaniyo  atthi
yoganiyo atthi ayoganiyo atthi yogasampayutto atthi yogavippayutto atthi
yogavippayuttayoganiyo  atthi  yogavippayuttaayoganiyo  atthi  nīvaraṇiyo
atthi  anīvaraṇiyo  atthi  nīvaraṇasampayutto  atthi  nīvaraṇavippayutto
atthi   nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyo   atthi   nīvaraṇavippayuttaanīvaraṇiyo
atthi  parāmaṭṭho  atthi  aparāmaṭṭho atthi parāmāsasampayutto atthi
Parāmāsavippayutto   atthi   parāmāsavippayuttaparāmaṭṭho   atthi
parāmāsavippayuttaaparāmaṭṭho  atthi  upādinno  atthi  anupādinno
atthi  upādāniyo  atthi  anupādāniyo  atthi  upādānasampayutto
atthi   upādānavippayutto   atthi   upādānavippayuttaupādāniyo
atthi   upādānavippayuttaanupādāniyo  atthi  saṅkilesiko  atthi
asaṅkilesiko atthi saṅkiliṭṭho atthi asaṅkiliṭṭho atthi kilesasampayutto
atthi   kilesavippayutto  atthi  kilesavippayuttasaṅkilesiko  atthi
kilesavippayuttaasaṅkilesiko atthi dassanena pahātabbo atthi
   {46.2} na dassanena pahātabbo atthi bhāvanāya pahātabbo atthi
na  bhāvanāya  pahātabbo  atthi dassanena pahātabbahetuko atthi na
dassanena  pahātabbahetuko  atthi  bhāvanāya  pahātabbahetuko  atthi
na  bhāvanāya  pahātabbahetuko atthi savitakko atthi avitakko atthi
savicāro atthi avicāro atthi sappītiko atthi appītiko atthi pītisahagato
atthi  na  pītisahagato atthi kāmāvacaro atthi na kāmāvacaro atthi
rūpāvacaro atthi na rūpāvacaro atthi arūpāvacaro atthi na arūpāvacaro
atthi  pariyāpanno  atthi  apariyāpanno  atthi  niyyāniko  atthi
aniyyāniko  atthi  niyato  atthi  aniyato  atthi  sauttaro atthi
anuttaro atthi saraṇo atthi araṇo . tividhena vedanākkhandho atthi
kusalo  atthi  akusalo  atthi  abyākato  .pe.  evaṃ dasavidhena
vedanākkhandho.
   [47]  Ekavidhena  vedanākkhandho  phassasampayutto . duvidhena
vedanākkhandho  atthi saraṇo atthi araṇo . tividhena vedanākkhandho
atthi  vipāko atthi vipākadhammadhammo atthi nevavipākanavipākadhammadhammo
.pe.   atthi  ajjhattārammaṇo  atthi  bahiddhārammaṇo  atthi
ajjhattabahiddhārammaṇo .pe. Evaṃ dasavidhena vedanākkhandho.
            Dukamūlakaṃ.
   [48]  Ekavidhena  vedanākkhandho  phassasampayutto . duvidhena
vedanākkhandho  atthi  sahetuko  atthi  ahetuko  .  tividhena
vedanākkhandho  atthi  kusalo  atthi  akusalo  atthi  abyākato
.pe.  evaṃ  dasavidhena vedanākkhandho . ekavidhena vedanākkhandho
phassasampayutto . duvidhena vedanākkhandho atthi saraṇo atthi araṇo.
Tividhena  vedanākkhandho atthi kusalo atthi akusalo atthi abyākato
.pe. Evaṃ dasavidhena vedanākkhandho.
   {48.1}  Ekavidhena vedanākkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanākkhandho atthi sahetuko atthi ahetuko. Tividhena vedanākkhandho
atthi  vipāko atthi vipākadhammadhammo atthi nevavipākanavipākadhammadhammo
.pe.  atthi  ajjhattārammaṇo  atthi bahiddhārammaṇo atthi ajjhatta-
bahiddhārammaṇo  .pe. evaṃ dasavidhena vedanākkhandho . ekavidhena
vedanākkhandho phassasampayutto . Duvidhena vedanākkhandho atthi saraṇo atthi
araṇo . tividhena vedanākkhandho atthi vipāko atthi vipākadhammadhammo atthi
Nevavipākanavipākadhammadhammo  .pe.  atthi  ajjhattārammaṇo  atthi
bahiddhārammaṇo  atthi  ajjhattabahiddhārammaṇo  .pe.  evaṃ dasavidhena
vedanākkhandho.
            Tikamūlakaṃ.
   [49]  Ekavidhena  vedanākkhandho  phassasampayutto . duvidhena
vedanākkhandho atthi sahetuko atthi ahetuko. Tividhena vedanākkhandho
atthi  kusalo atthi akusalo atthi abyākato .pe. evaṃ dasavidhena
vedanākkhandho.
   {49.1}  Ekavidhena vedanākkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanākkhandho  atthi hetusampayutto atthi hetuvippayutto . tividhena
vedanākkhandho atthi vipāko atthi vipākadhammadhammo atthi nevavipāka-
navipākadhammadhammo .pe. Evaṃ dasavidhena vedanākkhandho.
   {49.2}  Ekavidhena vedanākkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanākkhandho atthi na hetu sahetuko atthi na hetu ahetuko. Tividhena
vedanākkhandho  atthi  upādinnupādāniyo  atthi  anupādinnupādāniyo
atthi anupādinnānupādāniyo .pe. Evaṃ dasavidhena vedanākkhandho.
   {49.3}  Ekavidhena vedanākkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanākkhandho atthi lokiyo atthi lokuttaro. Tividhena vedanākkhandho
atthi   saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  atthi  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  atthi
asaṅkiliṭṭhāsaṅkilesiko .pe. Evaṃ dasavidhena vedanākkhandho.
   {49.4}  Ekavidhena  vedanākkhandho  phassasampayutto  .
Duvidhena      vedanākkhandho      atthi      kenaci
Viññeyyo  atthi  kenaci  na viññeyyo . tividhena vedanākkhandho
atthi  savitakkasavicāro atthi avitakkavicāramatto atthi avitakkāvicāro
.pe. Evaṃ dasavidhena vedanākkhandho.
   {49.5}  Ekavidhena vedanākkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanākkhandho atthi sāsavo atthi anāsavo . Tividhena vedanākkhandho
atthi  dassanena  pahātabbo  atthi  bhāvanāya  pahātabbo  atthi
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo .pe. Evaṃ dasavidhena vedanākkhandho.
   {49.6}  Ekavidhena vedanākkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanākkhandho  atthi  āsavasampayutto  atthi  āsavavippayutto .
Tividhena  vedanākkhandho  atthi  dassanena  pahātabbahetuko  atthi
bhāvanāya   pahātabbahetuko   atthi   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko .pe. Evaṃ dasavidhena vedanākkhandho.
   {49.7}  Ekavidhena vedanākkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanākkhandho  atthi  āsavavippayuttasāsavo  atthi  āsavavippayutta-
anāsavo  .  tividhena  vedanākkhandho  atthi  ācayagāmi  atthi
apacayagāmi  atthi  nevācayagāmināpacayagāmi  .pe.  evaṃ  dasavidhena
vedanākkhandho.
   {49.8}  Ekavidhena vedanākkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanākkhandho  atthi  saññojaniyo  atthi  asaññojaniyo . tividhena
vedanākkhandho atthi sekkho atthi asekkho atthi nevasekkhonāsekkho
.pe. Evaṃ dasavidhena vedanākkhandho.
   {49.9}  Ekavidhena vedanākkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanākkhandho  atthi  saññojanasampayutto atthi saññojanavippayutto .
Tividhena  vedanākkhandho  atthi  paritto  atthi  mahaggato  atthi
appamāṇo .pe. Evaṃ dasavidhena vedanākkhandho.
   {49.10} Ekavidhena vedanākkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanākkhandho    atthi   saññojanavippayuttasaññojaniyo   atthi
saññojanavippayuttaasaññojaniyo  .  tividhena  vedanākkhandho  atthi
parittārammaṇo  atthi  mahaggatārammaṇo  atthi  appamāṇārammaṇo
.pe. Evaṃ dasavidhena vedanākkhandho.
   {49.11} Ekavidhena vedanākkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanākkhandho atthi ganthaniyo atthi aganthaniyo. Tividhena vedanākkhandho
atthi hīno atthi majjhimo atthi paṇīto .pe. Evaṃ dasavidhena vedanākkhandho.
   {49.12} Ekavidhena vedanākkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanākkhandho  atthi ganthasampayutto atthi ganthavippayutto . tividhena
vedanākkhandho  atthi micchattaniyato atthi sammattaniyato atthi aniyato
.pe. Evaṃ dasavidhena vedanākkhandho.
   {49.13} Ekavidhena vedanākkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanākkhandho  atthi  ganthavippayuttaganthaniyo  atthi  ganthavippayutta-
aganthaniyo  .  tividhena  vedanākkhandho  atthi maggārammaṇo atthi
maggahetuko atthi maggādhipati .pe. Evaṃ dasavidhena vedanākkhandho.
   {49.14} Ekavidhena vedanākkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanākkhandho atthi oghaniyo atthi anoghaniyo. Tividhena vedanākkhandho
atthi uppanno atthi anuppanno atthi uppādī .pe. evaṃ dasavidhena
vedanākkhandho.
   {49.15} Ekavidhena vedanākkhandho phassasampayutto . duvidhena
Vedanākkhandho  atthi oghasampayutto atthi oghavippayutto . tividhena
vedanākkhandho atthi atīto atthi anāgato atthi paccuppanno .pe.
Evaṃ dasavidhena vedanākkhandho.
   {49.16} Ekavidhena vedanākkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanākkhandho  atthi  oghavippayuttaoghaniyo  atthi  oghavippayutta-
anoghaniyo  .  tividhena  vedanākkhandho  atthi atītārammaṇo atthi
anāgatārammaṇo  atthi  paccuppannārammaṇo  .pe.  evaṃ  dasavidhena
vedanākkhandho.
   {49.17} Ekavidhena vedanākkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanākkhandho atthi yoganiyo atthi ayoganiyo. Tividhena vedanākkhandho
atthi ajjhatto atthi bahiddho atthi ajjhattabahiddho .pe. Evaṃ dasavidhena
vedanākkhandho.
   {49.18} Ekavidhena vedanākkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanākkhandho  atthi yogasampayutto atthi yogavippayutto . tividhena
vedanākkhandho  atthi  ajjhattārammaṇo  atthi  bahiddhārammaṇo  atthi
ajjhattabahiddhārammaṇo .pe. Evaṃ dasavidhena vedanākkhandho.
            Ubhatovaḍḍhakaṃ
   [50] Sattavidhena vedanākkhandho atthi kusalo atthi akusalo atthi
abyākato  atthi  kāmāvacaro  atthi  rūpāvacaro atthi arūpāvacaro
atthi apariyāpanno evaṃ sattavidhena vedanākkhandho. Aparopi sattavidhena
vedanākkhandho  atthi  vipāko  atthi  vipākadhammadhammo  atthi
nevavipākanavipākadhammadhammo  .pe.  atthi  ajjhattārammaṇo  atthi
Bahiddhārammaṇo  atthi  ajjhattabahiddhārammaṇo  atthi  kāmāvacaro
atthi rūpāvacaro atthi arūpāvacaro atthi apariyāpanno evaṃ sattavidhena
vedanākkhandho.
   [51] Catuvīsatividhena vedanākkhandho cakkhusamphassapaccayā vedanākkhandho
atthi  kusalo  atthi  akusalo  atthi  abyākato sotasamphassapaccayā
vedanākkhandho  .pe.  ghānasamphassapaccayā  vedanākkhandho  .pe.
Jivhāsamphassapaccayā   vedanākkhandho   .pe.  kāyasamphassapaccayā
vedanākkhandho  .pe. manosamphassapaccayā vedanākkhandho atthi kusalo
atthi akusalo atthi abyākato cakkhusamphassajā vedanā sotasamphassajā
vedanā ghānasamphassajā vedanā jivhāsamphassajā vedanā kāyasamphassajā
vedanā manosamphassajā vedanā evaṃ catuvīsatividhena vedanākkhandho.
   {51.1} Aparopi catuvīsatividhena vedanākkhandho cakkhusamphassapaccayā
vedanākkhandho  atthi  vipāko  atthi  vipākadhammadhammo  atthi
nevavipākanavipākadhammadhammo  .pe.  atthi  ajjhattārammaṇo  atthi
bahiddhārammaṇo   atthi   ajjhattabahiddhārammaṇo  sotasamphassapaccayā
vedanākkhandho  .pe.  ghānasamphassapaccayā  vedanākkhandho  .pe.
Jivhāsamphassapaccayā   vedanākkhandho   .pe.  kāyasamphassapaccayā
vedanākkhandho  .pe.  manosamphassapaccayā  vedanākkhandho  atthi
ajjhattārammaṇo  atthi  bahiddhārammaṇo  atthi  ajjhattabahiddhārammaṇo
cakkhusamphassajā vedanā .pe. manosamphassajā vedanā evaṃ catuvīsatividhena
Vedanākkhandho.
   [52] Tiṃsavidhena vedanākkhandho cakkhusamphassapaccayā vedanākkhandho
atthi kāmāvacaro atthi rūpāvacaro atthi arūpāvacaro atthi apariyāpanno
sotasamphassapaccayā  .pe.  ghānasamphassapaccayā  .pe. jivhāsamphassa-
paccayā  .pe.  kāyasamphassapaccayā  .pe.  manosamphassapaccayā
vedanākkhandho  atthi kāmāvacaro atthi rūpāvacaro atthi arūpāvacaro
atthi  apariyāpanno  cakkhusamphassajā  vedanā  .pe. manosamphassajā
vedanā evaṃ tiṃsavidhena vedanākkhandho.
   [53] Bahuvidhena vedanākkhandho cakkhusamphassapaccayā vedanākkhandho
atthi kusalo atthi akusalo atthi abyākato atthi kāmāvacaro atthi
rūpāvacaro  atthi  arūpāvacaro atthi apariyāpanno sotasamphassapaccayā
.pe.  ghānasamphassapaccayā  .pe.  jivhāsamphassapaccayā  .pe.
Kāyasamphassapaccayā  .pe.  manosamphassapaccayā  vedanākkhandho  atthi
kusalo atthi akusalo atthi abyākato atthi kāmāvacaro atthi rūpāvacaro
atthi  arūpāvacaro  atthi  apariyāpanno  cakkhusamphassajā  vedanā
.pe.  manosamphassajā  vedanā  evaṃ  bahuvidhena vedanākkhandho .
Aparopi  bahuvidhena  vedanākkhandho  cakkhusamphassapaccayā vedanākkhandho
atthi  vipāko atthi vipākadhammadhammo atthi nevavipākanavipākadhammadhammo
.pe.   atthi   ajjhattārammaṇo   atthi   bahiddhārammaṇoatthi
ajjhattabahiddhārammaṇo  atthi  kāmāvacaro  atthi  rūpāvacaro  atthi
Arūpāvacaro   atthi   apariyāpanno  sotasamphassapaccayā  .pe.
Ghānasamphassapaccayā    .pe.    jivhāsamphassapaccayā   .pe.
Kāyasamphassapaccayā   .pe.   manosamphassapaccayā   vedanākkhandho
atthi  ajjhattārammaṇo  atthi  bahiddhārammaṇo  atthi  ajjhatta-
bahiddhārammaṇo atthi kāmāvacaro atthi rūpāvacaro atthi arūpāvacaro
atthi  apariyāpanno  cakkhusamphassajā  vedanā  .pe. manosamphassajā
vedanā evaṃ bahuvidhena vedanākkhandho.
         Ayaṃ vuccati vedanākkhandho.
         Tattha katamo saññākkhandho
   [54]  Ekavidhena  saññākkhandho  phassasampayutto  . duvidhena
saññākkhandho atthi sahetuko atthi ahetuko . tividhena saññākkhandho
atthi kusalo atthi akusalo atthi abyākato. Catubbidhena saññākkhandho
atthi  kāmāvacaro  atthi  rūpāvacaro  atthi  arūpāvacaro  atthi
apariyāpanno  .  pañcavidhena  saññākkhandho atthi sukhindriyasampayutto
atthi  dukkhindriyasampayutto  atthi  somanassindriyasampayutto  atthi
domanassindriyasampayutto  atthi  upekkhindriyasampayutto  .  chabbidhena
saññākkhandho   cakkhusamphassajā   saññā  sotasamphassajā  saññā
ghānasamphassajā  saññā  jivhāsamphassajā  saññā  kāyasamphassajā
saññā  manosamphassajā  saññā  evaṃ  chabbidhena  saññākkhandho .
Sattavidhena  saññākkhandho cakkhusamphassajā saññā .pe. kāyasamphassajā
Saññā   manodhātusamphassajā   saññā   manoviññāṇadhātusamphassajā
saññā  evaṃ  sattavidhena  saññākkhandho . aṭṭhavidhena saññākkhandho
cakkhusamphassajā   saññā   .pe.   kāyasamphassajā   saññā
atthi  sukhasahagatā  atthi  dukkhasahagatā  manodhātusamphassajā  saññā
manoviññāṇadhātusamphassajā  saññā  evaṃ  aṭṭhavidhena saññākkhandho .
Navavidhena  saññākkhandho  cakkhusamphassajā saññā .pe. kāyasamphassajā
saññā   manodhātusamphassajā   saññā   manoviññāṇadhātusamphassajā
saññā  atthi kusalā atthi akusalā atthi abyākatā evaṃ navavidhena
saññākkhandho  .  dasavidhena  saññākkhandho  cakkhusamphassajā  saññā
.pe.  kāyasamphassajā  saññā  atthi  sukhasahatā  atthi dukkhasahagatā
manodhātusamphassajā   saññā   manoviññāṇadhātusamphassajā   saññā
atthi kusalā atthi akusalā atthi abyākatā evaṃ dasavidhena saññākkhandho.
   [55]  Ekavidhena  saññākkhandho  phassasampayutto  . duvidhena
saññākkhandho atthi sahetuko atthi ahetuko . tividhena saññākkhandho
atthi  sukhāya  vedanāya  sampayutto  atthi  dukkhāya  vedanāya
sampayutto  atthi  adukkhamasukhāya  vedanāya sampayutto atthi vipāko
atthi  vipākadhammadhammo  atthi  nevavipākanavipākadhammadhammo  atthi
upādinnupādāniyo  atthi  anupādinnupādāniyo  atthi  anupādinnā
nupādāniyo  atthi  saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  atthi  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko
Atthi  asaṅkiliṭṭhāsaṅkilesiko  atthi  savitakkasavicāro atthi avitakka-
vicāramatto atthi avitakkāvicāro atthi pītisahagato atthi sukhasahagato
atthi  upekkhāsahagato  atthi  dassanena  pahātabbo atthi bhāvanāya
pahātabbo  atthi  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  atthi  dassanena
pahātabbahetuko  atthi bhāvanāya pahātabbahetuko atthi nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetuko  atthi  ācayagāmi  atthi  apacayagāmi
atthi  nevācayagāmināpacayagāmi  atthi  sekkho atthi asekkho atthi
neva sekkho nāsekkho atthi paritto atthi mahaggato atthi
   {55.1} appamāṇo atthi parittārammaṇo atthi mahaggatārammaṇo
atthi appamāṇārammaṇo atthi hīno atthi majjhimo atthi paṇīto atthi
micchattaniyato  atthi  sammattaniyato atthi aniyato atthi maggārammaṇo
atthi  maggahetuko atthi maggādhipati atthi uppanno atthi anuppanno
atthi  uppādī  atthi  atīto  atthi  anāgato  atthi paccuppanno
atthi  atītārammaṇo  atthi  anāgatārammaṇo atthi paccuppannārammaṇo
atthi  ajjhatto  atthi  bahiddho  atthi  ajjhattabahiddho  atthi
ajjhattārammaṇo  atthi  bahiddhārammaṇo  atthi  ajjhattabahiddhārammaṇo
.pe. Evaṃ dasavidhena saññākkhandho.
   [56]  Ekavidhena  saññākkhandho  phassasampayutto  . duvidhena
saññākkhandho  atthi  hetusampayutto  atthi  hetuvippayutto  atthi
na  hetu  sahetuko  atthi na hetu ahetuko atthi lokiyo atthi
Lokuttaro atthi kenaci viññeyyo atthi  kenaci na viññeyyo atthi
sāsavo  atthi anāsavo atthi āsavasampayutto atthi āsavavippayutto
atthi   āsavavippayuttasāsavo   atthi   āsavavippayuttaanāsavo
atthi  saññojaniyo  atthi  asaññojaniyo  atthi  saññojanasampayutto
atthi   saññojanavippayutto   atthi   saññojanavippayuttasaññojaniyo
atthi   saññojanavippayuttaasaññojaniyo   atthi   ganthaniyo  atthi
aganthaniyo atthi ganthasampayutto atthi ganthavippayutto atthi
   {56.1}  ganthavippayuttaganthaniyo  atthi  ganthavippayuttaaganthaniyo
atthi oghaniyo atthi anoghaniyo atthi oghasampayutto atthi oghavippayutto
atthi  oghavippayuttaoghaniyo  atthi  oghavippayuttaanoghaniyo  atthi
yoganiyo  atthi ayoganiyo atthi yogasampayutto atthi yogavippayutto
atthi  yogavippayuttayoganiyo  atthi  yogavippayuttaayoganiyo  atthi
nīvaraṇiyo   atthi   anīvaraṇiyo  atthi  nīvaraṇasampayutto  atthi
nīvaraṇavippayutto    atthi    nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyo    atthi
nīvaraṇavippayuttaanīvaraṇiyo   atthi  parāmaṭṭho  atthi  aparāmaṭṭho
atthi   parāmāsasampayutto   atthi   parāmāsavippayutto   atthi
parāmāsavippayuttaparāmaṭṭho    atthi   parāmāsavippayuttaaparāmaṭṭho
atthi upādinno atthi anupādinno atthi upādāniyo atthi anupādāniyo
atthi  upādānasampayutto  atthi  upādānavippayutto atthi upādāna-
vippayuttaupādāniyo   atthi  upādānavippayuttaanupādāniyo  atthi
Saṅkilesiko  atthi  asaṅkilesiko atthi saṅkiliṭṭho atthi asaṅkiliṭṭho
atthi  kilesasampayutto  atthi  kilesavippayutto atthi kilesavippayutta-
saṅkilesiko  atthi  kilesavippayuttaasaṅkilesiko  atthi  dassanena
pahātabbo  atthi na dassanena pahātabbo atthi bhāvanāya pahātabbo
atthi  na  bhāvanāya  pahātabbo  atthi  dassanena  pahātabbahetuko
atthi  na  dassanena pahātabbahetuko atthi bhāvanāya pahātabbahetuko
atthi  na  bhāvanāya pahātabbahetuko atthi savitakko atthi avitakko
atthi savicāro atthi avicāro atthi sappītiko atthi
   {56.2} appītiko atthi pītisahagato atthi na pītisahagato atthi
sukhasahagato  atthi  na  sukhasahagato  atthi  upekkhāsahagato atthi na
upekkhāsahagato atthi kāmāvacaro atthi na kāmāvacaro atthi rūpāvacaro
atthi  na  rūpāvacaro atthi arūpāvacaro atthi na arūpāvacaro atthi
pariyāpanno  atthi  apariyāpanno atthi niyyāniko atthi aniyyāniko
atthi  niyato  atthi  aniyato atthi sauttaro atthi anuttaro atthi
saraṇo  atthi  araṇo  .  tividhena  saññākkhandho  atthi  kusalo
atthi akusalo atthi abyākato .pe. Evaṃ dasavidhena saññākkhandho.
   [57]  Ekavidhena  saññākkhandho  phassasampayutto  . duvidhena
saññākkhandho  atthi  saraṇo  atthi araṇo . tividhena saññākkhandho
atthi  sukhāya  vedanāya  sampayutto  atthi  dukkhāya  vedanāya
sampayutto  atthi  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto .pe. atthi
Ajjhattārammaṇo  atthi  bahiddhārammaṇo  atthi  ajjhattabahiddhārammaṇo
.pe. Evaṃ dasavidhena saññākkhandho.
            Dukamūlakaṃ.
   [58]  Ekavidhena  saññākkhandho  phassasampayutto  . duvidhena
saññākkhandho  atthi  sahetuko  atthi  ahetuko  .  tividhena
saññākkhandho  atthi  kusalo  atthi  akusalo  atthi  abyākato
.pe. Evaṃ dasavidhena saññākkhandho.
   {58.1}  Ekavidhena  saññākkhandho phassasampayutto . duvidhena
saññākkhandho  atthi  saraṇo  atthi araṇo . tividhena saññākkhandho
atthi  kusalo atthi akusalo atthi abyākato .pe. evaṃ dasavidhena
saññākkhandho.
   {58.2}  Ekavidhena  saññākkhandho phassasampayutto . duvidhena
saññākkhandho atthi sahetuko atthi ahetuko . tividhena saññākkhandho
atthi sukhāya vedanāya sampayutto atthi dukkhāya vedanāya sampayutto
atthi adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto .pe. atthi ajjhattārammaṇo
atthi  bahiddhārammaṇo  atthi  ajjhattabahiddhārammaṇo  .pe.  evaṃ
dasavidhena saññākkhandho.
   {58.3}  Ekavidhena  saññākkhandho phassasampayutto . duvidhena
saññākkhandho  atthi  saraṇo  atthi araṇo . tividhena saññākkhandho
atthi sukhāya vedanāya sampayutto atthi dukkhāya vedanāya sampayutto
atthi adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto .pe. atthi ajjhattārammaṇo
atthi  bahiddhārammaṇo  atthi  ajjhattabahiddhārammaṇo  .pe.  evaṃ
Dasavidhena saññākkhandho.
            Tikamūlakaṃ.
   [59]  Ekavidhena  saññākkhandho  phassasampayutto  . duvidhena
saññākkhandho atthi sahetuko atthi ahetuko . tividhena saññākkhandho
atthi  kusalo atthi akusalo atthi abyākato .pe. evaṃ dasavidhena
saññākkhandho.
   {59.1}  Ekavidhena  saññākkhandho phassasampayutto . duvidhena
saññākkhandho  atthi  hetusampayutto  atthi  hetuvippayutto .
Tividhena  saññākkhandho  atthi  sukhāya  vedanāya  sampayutto  atthi
dukkhāya  vedanāya  sampayutto  atthi  adukkhamasukhāya  vedanāya
sampayutto .pe. Evaṃ dasavidhena saññākkhandho.
   {59.2}  Ekavidhena  saññākkhandho phassasampayutto . duvidhena
saññākkhandho  atthi na hetu sahetuko atthi na hetu ahetuko .
Tividhena  saññākkhandho  atthi  vipāko  atthi vipākadhammadhammo atthi
nevavipākanavipākadhammadhammo .pe. Evaṃ dasavidhena saññākkhandho.
   {59.3}  Ekavidhena  saññākkhandho phassasampayutto . duvidhena
saññākkhandho atthi lokiyo atthi lokuttaro . tividhena saññākkhandho
atthi   upādinnupādāniyo   atthi   anupādinnupādāniyo  atthi
anupādinnānupādāniyo .pe. Evaṃ dasavidhena saññākkhandho.
   {59.4}   Ekavidhena  saññākkhandho  phassasampayutto  .
Duvidhena   saññākkhandho   atthi   kenaci   viññeyyo  atthi
kenaci   na   viññeyyo   .   tividhena   saññākkhandho
Atthi   saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  atthi  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  atthi
asaṅkiliṭṭhāsaṅkilesiko .pe. Evaṃ dasavidhena saññākkhandho.
   {59.5}  Ekavidhena saññākkhandho phassasampayutto  . duvidhena
saññākkhandho atthi sāsavo atthi anāsavo . tividhena saññākkhandho
atthi  savitakkasavicāro atthi avitakkavicāramatto atthi avitakkāvicāro
.pe. Evaṃ dasavidhena saññākkhandho.
   {59.6}  Ekavidhena  saññākkhandho phassasampayutto . duvidhena
saññākkhandho  atthi  āsavasampayutto  atthi  āsavavippayutto .
Tividhena  saññākkhandho  atthi  pītisahagato  atthi  sukhasahagato  atthi
upekkhāsahagato .pe. Evaṃ dasavidhena saññākkhandho.
   {59.7}  Ekavidhena  saññākkhandho phassasampayutto . duvidhena
saññākkhandho  atthi  āsavavippayuttasāsavo  atthi  āsavavippayutta-
anāsavo . tividhena saññākkhandho atthi dassanena pahātabbo atthi
bhāvanāya  pahātabbo  atthi  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  .pe.
Evaṃ dasavidhena saññākkhandho.
   {59.8}  Ekavidhena  saññākkhandho phassasampayutto . duvidhena
saññākkhandho  atthi  saññojaniyo  atthi  asaññojaniyo  . tividhena
saññākkhandho  atthi  dassanena  pahātabbahetuko  atthi  bhāvanāya
pahātabbahetuko    atthi    nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko
.pe. Evaṃ dasavidhena saññākkhandho.
   {59.9}   Ekavidhena  saññākkhandho  phassasampayutto  .
Duvidhena   saññākkhandho   atthi   saññojanasampayutto   atthi
Saññojanavippayutto  .  tividhena  saññākkhandho  atthi  ācayagāmi
atthi  apacayagāmi  atthi  nevācayagāmināpacayagāmi  .pe.  evaṃ
dasavidhena saññākkhandho.
   {59.10}  Ekavidhena  saññākkhandho  phassasampayutto  .
Duvidhena   saññākkhandho   atthi   saññojanavippayuttasaññojaniyo
atthi     saññojanavippayuttaasaññojaniyo    .    tividhena
saññākkhandho  atthi  sekkho  atthi  asekkho atthi neva sekkho
nāsekkho .pe. Evaṃ dasavidhena saññākkhandho.
   {59.11}  Ekavidhena saññākkhandho phassasampayutto . duvidhena
saññākkhandho  atthi  ganthaniyo  atthi  aganthaniyo  .  tividhena
saññākkhandho  atthi  paritto  atthi  mahaggato  atthi  appamāṇo
.pe. Evaṃ dasavidhena saññākkhandho.
   {59.12}  Ekavidhena saññākkhandho phassasampayutto . duvidhena
saññākkhandho  atthi  ganthasampayutto atthi ganthavippayutto . tividhena
saññākkhandho  atthi  parittārammaṇo  atthi  mahaggatārammaṇo  atthi
appamāṇārammaṇo .pe. Evaṃ dasavidhena saññākkhandho.
   {59.13}  Ekavidhena saññākkhandho phassasampayutto . duvidhena
saññākkhandho  atthi  ganthavippayuttaganthaniyo  atthi  ganthavippayutta-
aganthaniyo . tividhena saññākkhandho atthi hīno atthi majjhimo atthi
paṇīto .pe. Evaṃ dasavidhena saññākkhandho.
   {59.14}  Ekavidhena  saññākkhandho  phassasampayutto  .
Duvidhena  saññākkhandho  atthi  oghaniyo  atthi  anoghaniyo .
Tividhena  saññākkhandho  atthi  micchattaniyato  atthi  sammattaniyato
Atthi aniyato .pe. Evaṃ dasavidhena saññākkhandho.
   {59.15}  Ekavidhena saññākkhandho phassasampayutto . duvidhena
saññākkhandho  atthi  oghasampayutto  atthi  oghavippayutto .
Tividhena  saññākkhandho  atthi  maggārammaṇo  atthi  maggahetuko
atthi maggādhipati .pe. Evaṃ dasavidhena saññākkhandho.
   {59.16}  Ekavidhena saññākkhandho phassasampayutto . duvidhena
saññākkhandho  atthi  oghavippayuttaoghaniyo  atthi  oghavippayutta-
anoghaniyo . tividhena saññākkhandho atthi uppanno atthi anuppanno
atthi uppādī .pe. Evaṃ dasavidhena saññākkhandho.
   {59.17}  Ekavidhena saññākkhandho phassasampayutto . duvidhena
saññākkhandho atthi yoganiyo atthi ayoganiyo . Tividhena saññākkhandho
atthi atīto atthi anāgato atthi paccuppanno .pe. evaṃ dasavidhena
saññākkhandho.
   {59.18}  Ekavidhena saññākkhandho phassasampayutto . duvidhena
saññākkhandho  atthi  yogasampayutto atthi yogavippayutto . tividhena
saññākkhandho   atthi   atītārammaṇo   atthi   anāgatārammaṇo
atthi paccuppannārammaṇo .pe. Evaṃ dasavidhena saññākkhandho.
   {59.19}  Ekavidhena saññākkhandho phassasampayutto . duvidhena
saññākkhandho  atthi  yogavippayuttayoganiyo  atthi  yogavippayutta-
ayoganiyo  . tividhena saññākkhandho atthi ajjhatto atthi bahiddho
atthi ajjhattabahiddho .pe. evaṃ dasavidhena saññākkhandho. Ekavidhena
saññākkhandho phassasampayutto . duvidhena saññākkhandho atthi nīvaraṇiyo
Atthi  anīvaraṇiyo  .  tividhena  saññākkhandho atthi ajjhattārammaṇo
atthi  bahiddhārammaṇo  atthi  ajjhattabahiddhārammaṇo  .pe.  evaṃ
dasavidhena saññākkhandho.
           Ubhatovaḍḍhakaṃ.
   [60]  Sattavidhena  saññākkhandho  atthi kusalo atthi akusalo
atthi abyākato atthi kāmāvacaro atthi rūpāvacaro atthi arūpāvacaro
atthi  apariyāpanno  evaṃ  sattavidhena  saññākkhandho  .  aparopi
sattavidhena  saññākkhandho  atthi  sukhāya  vedanāya  sampayutto
atthi  dukkhāya  vedanāya  sampayutto  atthi adukkhamasukhāya vedanāya
sampayutto  .pe.  atthi  ajjhattārammaṇo  atthi  bahiddhārammaṇo
atthi  ajjhattabahiddhārammaṇo  atthi  kāmāvacaro  atthi  rūpāvacaro
atthi arūpāvacaro atthi apariyāpanno evaṃ sattavidhena saññākkhandho.
   [61] Catuvīsatividhena saññākkhandho cakkhusamphassapaccayā saññākkhandho
atthi kusalo atthi akusalo atthi abyākato sotasamphassapaccayā .pe.
Ghānasamphassapaccayā  .pe.  jivhāsamphassapaccayā  .pe. kāyasamphassa-
paccayā  .pe.  manosamphassapaccayā  saññākkhandho  atthi  kusalo
atthi  akusalo atthi abyākato cakkhusamphassajā saññā sotasamphassajā
saññā   ghānasamphassajā   saññā   jivhāsamphassajā   saññā
kāyasamphassajā  saññā  manosamphassajā  saññā  evaṃ  catuvīsatividhena
Vidhena  saññākkhandho  .  aparopi  catuvīsatividhena  saññākkhandho
cakkhusamphassapaccayā  saññākkhandho  atthi  sukhāya vedanāya sampayutto
atthi  dukkhāya  vedanāya  sampayutto  atthi adukkhamasukhāya vedanāya
sampayutto  .pe.  atthi ajjhattārammaṇo atthi bahiddhārammaṇo atthi
ajjhattabahiddhārammaṇo  sotasamphassapaccayā  .pe.  ghānasamphassapaccayā
.pe.  jivhāsamphassapaccayā  .pe.  kāyasamphassapaccayā  .pe.
Manosamphassapaccayā  saññākkhandho  atthi  ajjhattārammaṇo  atthi
bahiddhārammaṇo  atthi  ajjhattabahiddhārammaṇo  cakkhusamphassajā  saññā
.pe. Manosamphassajā saññā evaṃ catuvīsatividhena saññākkhandho.
   [62]  Tiṃsavidhena saññākkhandho cakkhusamphassapaccayā saññākkhandho
atthi kāmāvacaro atthi rūpāvacaro atthi arūpāvacaro atthi apariyāpanno
sotasamphassapaccayā  .pe.  ghānasamphassapaccayā  .pe. jivhāsamphassa-
paccayā  .pe.  kāyasamphassapaccayā  .pe.  manosamphassapaccayā
saññākkhandho  atthi  kāmāvacaro atthi rūpāvacaro atthi arūpāvacaro
atthi  apariyāpanno  cakkhusamphassajā  saññā  .pe.  manosamphassajā
saññā evaṃ tiṃsavidhena saññākkhandho.
   [63]  Bahuvidhena saññākkhandho cakkhusamphassapaccayā saññākkhandho
atthi  kusalo  atthi  akusalo  atthi  abyākato atthi kāmāvacaro
atthi  rūpāvacaro  atthi arūpāvacaro atthi apariyāpanno sotasamphassa
Paccayā  .pe.  ghānasamphassapaccayā  .pe.  jivhāsamphassapaccayā
.pe.  kāyasamphassapaccayā  .pe.  manosamphassapaccayā  saññākkhandho
atthi kusalo atthi akusalo atthi abyākato atthi kāmāvacaro atthi
rūpāvacaro  atthi  arūpāvacaro  atthi  apariyāpanno  cakkhusamphassajā
saññā .pe. Manosamphassajā saññā evaṃ bahuvidhena saññākkhandho.
   {63.1}  Aparopi  bahuvidhena  saññākkhandho cakkhusamphassapaccayā
saññākkhandho atthi sukhāya vedanāya sampayutto atthi dukkhāya vedanāya
sampayutto  atthi  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto .pe. atthi
ajjhattārammaṇo  atthi  bahiddhārammaṇo  atthi  ajjhattabahiddhārammaṇo
atthi kāmāvacaro atthi rūpāvacaro atthi arūpāvacaro atthi apariyāpanno
sotasamphassapaccayā  .pe.  ghānasamphassapaccayā  .pe. jivhāsamphassa-
paccayā  .pe.  kāyasamphassapaccayā  .pe.  manosamphassapaccayā
saññākkhandho  atthi  ajjhattārammaṇo  atthi  bahiddhārammaṇo  atthi
ajjhattabahiddhārammaṇo  atthi  kāmāvacaro  atthi  rūpāvacaro  atthi
arūpāvacaro  atthi  apariyāpanno  cakkhusamphassajā  saññā  .pe.
Manosamphassajā saññā evaṃ bahuvidhena saññākkhandho.
         Ayaṃ vuccati saññākkhandho.
         Tattha katamo saṅkhārakkhandho
   [64]  Ekavidhena  saṅkhārakkhandho  cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho atthi hetu atthi na hetu. Tividhena saṅkhārakkhandho atthi
Kusalo  atthi  akusalo atthi abyākato . catuvidhena saṅkhārakkhandho
atthi kāmāvacaro atthi rūpāvacaro atthi arūpāvacaro atthi apariyāpanno.
Pañcavidhena   saṅkhārakkhandho   atthi   sukhindriyasampayutto  atthi
dukkhindriyasampayutto   atthi   somanassindriyasampayutto   atthi
domanassindriyasampayutto  atthi  upekkhindriyasampayutto  .  chabbidhena
saṅkhārakkhandho  cakkhusamphassajā  cetanā  sotasamphassajā  cetanā
ghānasamphassajā  cetanā  jivhāsamphassajā  cetanā  kāyasamphassajā
cetanā  manosamphassajā  cetanā  evaṃ chabbidhena saṅkhārakkhandho .
Sattavidhena saṅkhārakkhandho cakkhusamphassajā cetanā .pe. Kāyasamphassajā
cetanā   manodhātusamphassajā   cetanā  manoviññāṇadhātusamphassajā
cetanā evaṃ sattavidhena saṅkhārakkhandho.
   {64.1} Aṭṭhavidhena saṅkhārakkhandho cakkhusamphassajā cetanā .pe.
Kāyasamphassajā  cetanā  atthi  sukhasahagatā  atthi  dukkhasahagatā
manodhātusamphassajā   cetanā   manoviññāṇadhātusamphassajā  cetanā
evaṃ aṭṭhavidhena saṅkhārakkhandho. Navavidhena saṅkhārakkhandho cakkhusamphassajā
cetanā  .pe.  manodhātusamphassajā cetanā manoviññāṇadhātusamphassajā
cetanā atthi kusalā atthi akusalā atthi abyākatā evaṃ navavidhena
saṅkhārakkhandho . dasavidhena saṅkhārakkhandho cakkhusamphassajā cetanā .pe.
Kāyasamphassajā cetanā atthi sukhasahagatā atthi dukkhasahagatā manodhātu-
samphassajā  cetanā  manoviññāṇadhātusamphassajā cetanā atthi kusalā
Atthi akusalā atthi abyākatā evaṃ dasavidhena saṅkhārakkhandho.
   [65]  Ekavidhena  saṅkhārakkhandho  cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho atthi hetu atthi na hetu . tividhena saṅkhārakkhandho
atthi sukhāya vedanāya sampayutto atthi dukkhāya vedanāya sampayutto
atthi  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto  atthi  vipāko  atthi
vipākadhammadhammo    atthi   nevavipākanavipākadhammadhammo   atthi
upādinnupādāniyo    atthi    anupādinnupādāniyo    atthi
anupādinnānupādāniyo    atthi   saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko   atthi
asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko   atthi   asaṅkiliṭṭhāsaṅkilesiko   atthi
savitakkasavicāro  atthi  avitakkavicāramatto  atthi  avitakkāvicāro
atthi pītisahagato atthi sukhasahagato atthi
   {65.1} upekkhāsahagato atthi dassanena pahātabbo atthi bhāvanāya
pahātabbo  atthi  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  atthi  dassanena
pahātabbahetuko  atthi bhāvanāya pahātabbahetuko atthi nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetuko  atthi  ācayagāmi  atthi apacayagāmi atthi
nevācayagāmināpacayagāmi  atthi  sekkho  atthi asekkho atthi neva
sekkho  nāsekkho  atthi paritto atthi mahaggato atthi appamāṇo
atthi  parittārammaṇo  atthi  mahaggatārammaṇo atthi appamāṇārammaṇo
atthi  hīno  atthi  majjhimo  atthi  paṇīto  atthi  micchattaniyato
atthi  sammattaniyato  atthi  aniyato  atthi  maggārammaṇo  atthi
maggahetuko  atthi  maggādhipati  atthi  uppanno  atthi  anuppanno
Atthi  uppādī  atthi  atīto  atthi  anāgato  atthi paccuppanno
atthi  atītārammaṇo  atthi  anāgatārammaṇo atthi paccuppannārammaṇo
atthi  ajjhatto  atthi  bahiddho  atthi  ajjhattabahiddho  atthi
ajjhattārammaṇo   atthi   bahiddhārammaṇo   atthi   ajjhatta-
bahiddhārammaṇo .pe. Evaṃ dasavidhena saṅkhārakkhandho.
   [66]  Ekavidhena  saṅkhārakkhandho  cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho  atthi  sahetuko atthi ahetuko atthi hetusampayutto
atthi hetuvippayutto atthi hetu ceva sahetuko ca atthi sahetuko ceva
na ca hetu atthi hetu ceva hetusampayutto ca atthi hetusampayutto
ceva na ca hetu atthi na hetu sahetuko atthi na hetu ahetuko atthi
lokiyo  atthi  lokuttaro atthi kenaci viññeyyo atthi kenaci na
viññeyyo  atthi  āsavo  atthi no āsavo atthi sāsavo atthi
anāsavo  atthi  āsavasampayutto  atthi  āsavavippayutto  atthi
āsavo ceva sāsavo ca atthi sāsavo ceva no ca āsavo atthi
   {66.1} āsavo ceva āsavasampayutto ca atthi āsavasampayutto ceva
no  ca  āsavo  atthi āsavavippayuttasāsavo atthi āsavavippayutta-
anāsavo  atthi  saññojanaṃ  atthi no saññojanaṃ atthi saññojaniyo
atthi  asaññojaniyo  atthi  saññojanasampayutto  atthi  saññojana-
vippayutto atthi saññojanañceva saññojaniyo ca atthi saññojaniyo ceva
no  ca  saññojanaṃ atthi saññojanañceva saññojanasampayutto ca atthi
Saññojanasampayutto  ceva  no  ca  saññojanaṃ  atthi  saññojana-
vippayuttasaññojaniyo    atthi    saññojanavippayuttaasaññojaniyo
atthi gantho atthi no gantho atthi ganthaniyo atthi aganthaniyo atthi
ganthasampayutto  atthi ganthavippayutto atthi gantho ceva ganthaniyo ca
atthi ganthaniyo ceva no ca gantho atthi gantho ceva ganthasampayutto ca
atthi ganthasampayutto ceva no ca gantho atthi ganthavippayuttaganthaniyo
atthi  ganthavippayuttaaganthaniyo  atthi  ogho atthi no ogho atthi
oghaniyo  atthi anoghaniyo atthi oghasampayutto atthi oghavippayutto
atthi ogho ceva oghaniyo ca atthi oghaniyo ceva no ca ogho atthi
   {66.2} ogho ceva oghasampayutto ca atthi oghasampayutto ceva
no ca ogho atthi oghavippayuttaoghaniyo atthi oghavippayuttaanoghaniyo
atthi yogo atthi no yogo atthi yoganiyo atthi ayoganiyo atthi
yogasampayutto atthi yogavippayutto atthi yogo ceva yoganiyo ca atthi
yoganiyo ceva no ca yogo atthi yogo ceva yogasampayutto ca atthi
yogasampayutto ceva no ca yogo atthi yogavippayuttayoganiyo atthi
yogavippayuttaayoganiyo atthi
   {66.3} nīvaraṇaṃ atthi no nīvaraṇaṃ atthi nīvaraṇiyo atthi anīvaraṇiyo atthi
nīvaraṇasampayutto atthi nīvaraṇavippayutto atthi nīvaraṇañceva nīvaraṇiyo ca
atthi nīvaraṇiyo ceva no ca nīvaraṇaṃ atthi nīvaraṇañceva nīvaraṇasampayutto ca
atthi nīvaraṇasampayutto ceva no ca nīvaraṇaṃ atthi nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyo
Atthi  nīvaraṇavippayuttaanīvaraṇiyo atthi parāmāso atthi no parāmāso
atthi  parāmaṭṭho  atthi  aparāmaṭṭho atthi parāmāsasampayutto atthi
parāmāsavippayutto atthi parāmāso ceva parāmaṭṭho ca atthi parāmaṭṭho
ceva  no  ca  parāmāso  atthi  parāmāsavippayuttaparāmaṭṭho atthi
parāmāsavippayuttaaparāmaṭṭho  atthi  upādinno  atthi  anupādinno
atthi  upādānaṃ  atthi  no  upādānaṃ  atthi  upādāniyo  atthi
anupādāniyo  atthi  upādānasampayutto  atthi  upādānavippayutto
atthi upādānañceva upādāniyo ca atthi upādāniyo ceva no ca
upādānaṃ atthi upādānañceva upādānasampayutto ca atthi
   {66.4}  upādānasampayutto  ceva  no  ca upādānaṃ atthi
upādānavippayuttaupādāniyo   atthi   upādānavippayuttaanupādāniyo
atthi kileso atthi no kileso atthi saṅkilesiko atthi asaṅkilesiko atthi
saṅkiliṭṭho atthi asaṅkiliṭṭho atthi kilesasampayutto atthi kilesavippayutto
atthi kileso ceva saṅkilesiko ca atthi saṅkilesiko ceva no ca kileso atthi
kileso ceva saṅkiliṭṭho ca atthi saṅkiliṭṭho ceva no ca kileso atthi kileso
ceva kilesasampayutto ca atthi kilesasampayutto ceva no ca kileso atthi
kilesavippayuttasaṅkilesiko  atthi  kilesavippayuttaasaṅkilesiko  atthi
dassanena  pahātabbo  atthi na dassanena pahātabbo atthi bhāvanāya
pahātabbo  atthi  na  bhāvanāya  pahātabbo  atthi  dassanena
pahātabbahetuko  atthi  na  dassanena  pahātabbahetuko  atthi
Bhāvanāya pahātabbahetuko atthi na bhāvanāya pahātabbahetuko atthi
   {66.5} savitakko atthi avitakko atthi savicāro atthi avicāro
atthi sappītiko atthi appītiko atthi pītisahagato atthi na pītisahagato
atthi sukhasahagato atthi na sukhasahagato atthi upekkhāsahagato atthi na
upekkhāsahagato  atthi  kāmāvacaro  atthi  na  kāmāvacaro  atthi
rūpāvacaro atthi na rūpāvacaro atthi arūpāvacaro atthi na arūpāvacaro
atthi  pariyāpanno  atthi  apariyāpanno  atthi  niyyāniko  atthi
aniyyāniko atthi niyato atthi aniyato atthi sauttaro atthi anuttaro
atthi  saraṇo  atthi araṇo . tividhena saṅkhārakkhandho atthi kusalo
atthi akusalo atthi abyākato .pe. Evaṃ dasavidhena saṅkhārakkhandho.
   [67]  Ekavidhena  saṅkhārakkhandho  cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho  atthi saraṇo atthi araṇo . tividhena saṅkhārakkhandho
atthi sukhāya vedanāya sampayutto atthi dukkhāya vedanāya sampayutto
atthi adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto .pe. atthi ajjhattārammaṇo
atthi   bahiddhārammaṇo   atthi   ajjhattabahiddhārammaṇo   .pe.
Evaṃ dasavidhena saṅkhārakkhandho.
            Dukamūlakaṃ.
   [68]  Ekavidhena  saṅkhārakkhandho  cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho atthi hetu atthi na hetu . tividhena saṅkhārakkhandho
atthi  kusalo atthi akusalo atthi abyākato .pe. evaṃ dasavidhena
Saṅkhārakkhandho.
   {68.1}  Ekavidhena saṅkhārakkhandho cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho  atthi  saraṇo  atthi araṇo . tividhenasaṅkhārakkhandho
atthi  kusalo atthi akusalo atthi abyākato .pe. evaṃ dasavidhena
saṅkhārakkhandho . ekavidhena saṅkhārakkhandho cittasampayutto . Duvidhena
saṅkhārakkhandho atthi hetu atthi na hetu. Tividhena saṅkhārakkhandho atthi
sukhāya vedanāya sampayutto atthi dukkhāya vedanāya sampayutto atthi
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto  .pe.  atthi  ajjhattārammaṇo
atthi  bahiddhārammaṇo  atthi  ajjhattabahiddhārammaṇo  .pe.  evaṃ
dasavidhena saṅkhārakkhandho . ekavidhena saṅkhārakkhandho cittasampayutto.
Duvidhena  saṅkhārakkhandho  atthi  saraṇo  atthi  araṇo  . tividhena
saṅkhārakkhandho  atthi  sukhāya  vedanāya  sampayutto  atthi dukkhāya
vedanāya  sampayutto  atthi  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto
.pe.   atthi  ajjhattārammaṇo  atthi  bahiddhārammaṇo  atthi
ajjhattabahiddhārammaṇo .pe. Evaṃ dasavidhena saṅkhārakkhandho.
            Tikamūlakaṃ.
   [69]  Ekavidhena  saṅkhārakkhandho  cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho atthi hetu atthi na hetu . tividhena saṅkhārakkhandho
atthi  kusalo atthi akusalo atthi abyākato .pe. evaṃ dasavidhena
saṅkhārakkhandho.
   {69.1}  Ekavidhena saṅkhārakkhandho cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho  atthi  sahetuko  atthi  ahetuko  .  tividhena
Saṅkhārakkhandho  atthi  sukhāya  vedanāya  sampayutto  atthi dukkhāya
vedanāya  sampayutto  atthi  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto
.pe. Evaṃ dasavidhena saṅkhārakkhandho.
   {69.2}  Ekavidhena saṅkhārakkhandho cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho  atthi hetusampayutto atthi hetuvippayutto . tividhena
saṅkhārakkhandho atthi vipāko atthi vipākadhammadhammo atthi nevavipāka-
navipākadhammadhammo .pe. Evaṃ dasavidhena saṅkhārakkhandho.
   {69.3}  Ekavidhena saṅkhārakkhandho cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho atthi hetu ceva sahetuko ca atthi sahetuko ceva na ca
hetu  .  tividhena  saṅkhārakkhandho  atthi  upādinnupādāniyo atthi
anupādinnupādāniyo  atthi  anupādinnānupādāniyo  .pe.  evaṃ
dasavidhena saṅkhārakkhandho.
   {69.4}  Ekavidhena saṅkhārakkhandho cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho atthi hetu ceva hetusampayutto ca atthi hetusampayutto
ceva na ca hetu . tividhena saṅkhārakkhandho atthi saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko
atthi  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  atthi  asaṅkiliṭṭhāsaṅkilesiko  .pe.
Evaṃ dasavidhena saṅkhārakkhandho.
   {69.5}  Ekavidhena saṅkhārakkhandho cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho atthi na hetu sahetuko atthi na hetu ahetuko. Tividhena
saṅkhārakkhandho  atthi  savitakkasavicāro atthi avitakkavicāramatto atthi
avitakkāvicāro .pe. Evaṃ dasavidhena saṅkhārakkhandho.
   {69.6}  Ekavidhena  saṅkhārakkhandho  cittasampayutto  .
Duvidhena  saṅkhārakkhandho  atthi lokiyo atthi lokuttaro . tividhena
saṅkhārakkhandho   atthi   pītisahagato  atthi  sukhasahagato  atthi
upekkhāsahagato .pe. Evaṃ dasavidhena saṅkhārakkhandho.
   {69.7}  Ekavidhena saṅkhārakkhandho cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho atthi kenaci viññeyyo atthi kenaci na viññeyyo.
Tividhena  saṅkhārakkhandho  atthi  dassanena pahātabbo atthi bhāvanāya
pahātabbo  atthi  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  .pe.  evaṃ
dasavidhena saṅkhārakkhandho.
   {69.8}  Ekavidhena saṅkhārakkhandho cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho atthi āsavo atthi no āsavo. Tividhena saṅkhārakkhandho
atthi  dassanena  pahātabbahetuko  atthi  bhāvanāya  pahātabbahetuko
atthi  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko  .pe.  evaṃ  dasavidhena
saṅkhārakkhandho.
   {69.9}  Ekavidhena saṅkhārakkhandho cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho atthi sāsavo atthi anāsavo . Tividhena saṅkhārakkhandho
atthi  ācayagāmi  atthi  apacayagāmi  atthi  nevācayagāmināpacayagāmi
.pe. Evaṃ dasavidhena saṅkhārakkhandho.
   {69.10} Ekavidhena saṅkhārakkhandho cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho  atthi  āsavasampayutto  atthi  āsavavippayutto .
Tividhena saṅkhārakkhandho atthi sekkho atthi asekkho atthi nevasekkho
nāsekkho .pe. Evaṃ dasavidhena saṅkhārakkhandho.
   {69.11} Ekavidhena saṅkhārakkhandho cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho atthi āsavo ceva sāsavo ca atthi sāsavo ceva no ca
Āsavo . tividhena saṅkhārakkhandho atthi paritto atthi mahaggato atthi
appamāṇo .pe. Evaṃ dasavidhena saṅkhārakkhandho.
   {69.12} Ekavidhena saṅkhārakkhandho cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho atthi āsavo ceva āsavasampayutto ca atthi āsavasampayutto
ceva no ca āsavo. Tividhena saṅkhārakkhandho atthi parittārammaṇo atthi
mahaggatārammaṇo  atthi  appamāṇārammaṇo  .pe.  evaṃ  dasvidhena
saṅkhārakkhandho.
   {69.13} Ekavidhena saṅkhārakkhandho cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho atthi āsavavippayuttasāsavo atthi āsavavippayuttaanāsavo.
Tividhena saṅkhārakkhandho atthi hīno atthi majjhimo atthi paṇīto .pe. Evaṃ
dasavidhena saṅkhārakkhandho.
   {69.14} Ekavidhena saṅkhārakkhandho cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho  atthi  saññojanaṃ  atthi  no  saññojanaṃ . tividhena
saṅkhārakkhandho  atthi  micchattaniyato  atthi  sammattaniyato  atthi
aniyato .pe. Evaṃ dasavidhena saṅkhārakkhandho.
   {69.15} Ekavidhena saṅkhārakkhandho cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho  atthi  saññojaniyo  atthi  asaññojaniyo . tividhena
saṅkhārakkhandho atthi maggārammaṇo atthi maggahetuko atthi maggādhipati
.pe. Evaṃ dasavidhena saṅkhārakkhandho.
   {69.16} Ekavidhena saṅkhārakkhandho cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho  atthi  saññojanasampayutto atthi saññojanavippayutto .
Tividhena saṅkhārakkhandho atthi uppanno atthi anuppanno atthi uppādī
.pe.  evaṃ dasavidhena saṅkhārakkhandho .  ekavidhena saṅkhārakkhandho
Cittasampayutto  .  duvidhena  saṅkhārakkhandho  atthi  saññojanañceva
saññojaniyo ca atthi saññojaniyo ceva no ca saññojanaṃ . Tividhena
saṅkhārakkhandho atthi atīto atthi anāgato atthi paccuppanno .pe.
Evaṃ dasavidhena saṅkhārakkhandho.
   {69.17} Ekavidhena saṅkhārakkhandho cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho   atthi   saññojanañceva  saññojanasampayutto  ca
atthi  saññojanasampayutto  ceva  no  ca  saññojanaṃ  .  tividhena
saṅkhārakkhandho   atthi   atītārammaṇo   atthi  anāgatārammaṇo
atthi paccuppannārammaṇo .pe. Evaṃ dasavidhena saṅkhārakkhandho.
   {69.18} Ekavidhena saṅkhārakkhandho cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho    atthi   saññojanavippayuttasaññojaniyo   atthi
saññojanavippayuttaasaññojaniyo  .  tividhena  saṅkhārakkhandho  atthi
ajjhatto  atthi bahiddho atthi ajjhattabahiddho .pe. evaṃ dasavidhena
saṅkhārakkhandho.
   {69.19} Ekavidhena saṅkhārakkhandho cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho atthi gantho atthi no gantho. Tividhena saṅkhārakkhandho
atthi  ajjhattārammaṇo  atthi  bahiddhārammaṇo  atthi  ajjhatta-
bahiddhārammaṇo .pe. Evaṃ dasavidhena saṅkhārakkhandho.
           Ubhatovaḍḍhakaṃ.
   [70]  Sattavidhena  saṅkhārakkhandho atthi kusalo atthi akusalo
atthi abyākato atthi kāmāvacaro atthi rūpāvacaro atthi arūpāvacaro
atthi apariyāpanno evaṃ sattavidhena saṅkhārakkhandho. Aparopi sattavidhena
Saṅkhārakkhandho  atthi  sukhāya  vedanāya  sampayutto  atthi dukkhāya
vedanāya  sampayutto  atthi  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto
.pe.   atthi  ajjhattārammaṇo  atthi  bahiddhārammaṇo  atthi
ajjhattabahiddhārammaṇo  atthi  kāmāvacaro  atthi  rūpāvacaro  atthi
arūpāvacaro atthi apariyāpanno evaṃ sattavidhena saṅkhārakkhandho.
   [71]   Catuvīsatividhena   saṅkhārakkhandho  cakkhusamphassapaccayā
saṅkhārakkhandho  atthi  kusalo  atthi  akusalo  atthi  abyākato
sotasamphassapaccayā  .pe.  ghānasamphassapaccayā  .pe. jivhāsamphassa-
paccayā  .pe.  kāyasamphassapaccayā  .pe.  manosamphassapaccayā
saṅkhārakkhandho  atthi  kusalo  atthi  akusalo  atthi  abyākato
cakkhusamphassajā  cetanā  .pe.  manosamphassajā  cetanā  evaṃ
catuvīsatividhena  saṅkhārakkhandho . aparopi catuvīsatividhena saṅkhārakkhandho
cakkhusamphassapaccayā  saṅkhārakkhandho  atthi sukhāya vedanāya sampayutto
atthi  dukkhāya  vedanāya  sampayutto  atthi adukkhamasukhāya vedanāya
sampayutto  .pe.  atthi  ajjhattārammaṇo  atthi  bahiddhārammaṇo
atthi    ajjhattabahiddhārammaṇo    sotasamphassapaccayā   .pe.
Ghānasamphassapaccayā    .pe.    jivhāsamphassapaccayā   .pe.
Kāyasamphassapaccayā .pe. Manosamphassapaccayā
saṅkhārakkhandho   atthi   ajjhattārammaṇo  atthi  bahiddhārammaṇo
atthi   ajjhattabahiddhārammaṇo   cakkhusamphassajā  cetanā  .pe.
Manosamphassajā cetanā evaṃ catuvīsatividhena saṅkhārakkhandho.
   [72] Tiṃsavidhena saṅkhārakkhandho cakkhusamphassapaccayā saṅkhārakkhandho
atthi  kāmāvacaro  atthi  rūpāvacaro  atthi  arūpāvacaro  atthi
apariyāpanno   sotasamphassapaccayā   .pe.   ghānasamphassapaccayā
.pe.  jivhāsamphassapaccayā  .pe.  kāyasamphassapaccayā  .pe.
Manosamphassapaccayā  saṅkhārakkhandho atthi kāmāvacaro atthi rūpāvacaro
atthi  arūpāvacaro atthi apariyāpanno cakkhusamphassajā cetanā .pe.
Manosamphassajā cetanā evaṃ tiṃsavidhena saṅkhārakkhandho.
   [73] Bahuvidhena saṅkhārakkhandho cakkhusamphassapaccayā saṅkhārakkhandho
atthi kusalo atthi akusalo atthi abyākato atthi kāmāvacaro atthi
rūpāvacaro  atthi  arūpāvacaro atthi apariyāpanno sotasamphassapaccayā
.pe.    ghānasamphassapaccayā    .pe.   jivhāsamphassapaccayā
.pe.    kāyasamphassapaccayā    .pe.    manosamphassapaccayā
saṅkhārakkhandho  atthi  kusalo  atthi akusalo atthi abyākato atthi
kāmāvacaro  atthi  rūpāvacaro atthi arūpāvacaro atthi apariyāpanno
cakkhusamphassajā  cetanā  .pe.  manosamphassajā  cetanā  evaṃ
bahuvidhena  saṅkhārakkhandho  .  aparopi  bahuvidhena  saṅkhārakkhandho
cakkhusamphassapaccayā  saṅkhārakkhandho  atthi sukhāya vedanāya sampayutto
atthi  dukkhāya  vedanāya  sampayutto  atthi adukkhamasukhāya vedanāya
sampayutto  .pe.  atthi  ajjhattārammaṇo  atthi  bahiddhārammaṇo
atthi  ajjhattabahiddhārammaṇo  atthi  kāmāvacaro  atthi  rūpāvacaro
Atthi  arūpāvacaro  atthi  apariyāpanno  sotasamphassapaccayā  .pe.
Ghānasamphassapaccayā    .pe.    jivhāsamphassapaccayā   .pe.
Kāyasamphassapaccayā   .pe.   manosamphassapaccayā   saṅkhārakkhandho
atthi  ajjhattārammaṇo  atthi  bahiddhārammaṇo  atthi  ajjhatta-
bahiddhārammaṇo atthi kāmāvacaro atthi rūpāvacaro atthi arūpāvacaro
atthi  apariyāpanno  cakkhusamphassajā  cetanā  .pe. manosamphassajā
cetanā evaṃ bahuvidhena saṅkhārakkhandho.
         Ayaṃ vuccati saṅkhārakkhandho.
         Tattha katamo viññāṇakkhandho
   [74]  Ekavidhena  viññāṇakkhandho  phassasampayutto . duvidhena
viññāṇakkhandho  atthi  sahetuko  atthi  ahetuko  .  tividhena
viññāṇakkhandho  atthi  kusalo  atthi  akusalo  atthi abyākato .
Catubbidhena  viññāṇakkhandho  atthi  kāmāvacaro  atthi  rūpāvacaro
atthi  arūpāvacaro  atthi apariyāpanno . pañcavidhena viññāṇakkhandho
atthi   sukhindriyasampayutto   atthi   dukkhindriyasampayutto  atthi
somanassindriyasampayutto   atthi   domanassindriyasampayutto   atthi
upekkhindriyasampayutto  .  chabbidhena  viññāṇakkhandho  cakkhuviññāṇaṃ
sotaviññāṇaṃ  ghānaviññāṇaṃ  jivhāviññāṇaṃ  kāyaviññāṇaṃ  manoviññāṇaṃ
evaṃ  chabbidhena  viññāṇakkhandho  .  sattavidhena  viññāṇakkhandho
cakkhuviññāṇaṃ   .pe.   kāyaviññāṇaṃ  manodhātu  manoviññāṇadhātu
Viññāṇadhātu  evaṃ  sattavidhena  viññāṇakkhandho  .  aṭṭhavidhena
viññāṇakkhandho   cakkhuviññāṇaṃ   .pe.   kāyaviññāṇaṃ   atthi
sukhasahagataṃ atthi dukkhasahagataṃ manodhātu manoviññāṇadhātu evaṃ aṭṭhavidhena
viññāṇakkhandho   .   navavidhena   viññāṇakkhandho   cakkhuviññāṇaṃ
.pe.  kāyaviññāṇaṃ  manodhātu  manoviññāṇadhātu  atthi  kusalā
atthi  akusalā  atthi  abyākatā evaṃ navavidhena viññāṇakkhandho .
Dasavidhena  viññāṇakkhandho  cakkhuviññāṇaṃ  .pe.  kāyaviññāṇaṃ  atthi
sukhasahagataṃ  atthi  dukkhasahagataṃ  manodhātu manoviññāṇadhātu atthi kusalā
atthi akusalā atthi abyākatā evaṃ dasavidhena viññāṇakkhandho.
   [75]  Ekavidhena  viññāṇakkhandho  phassasampayutto . duvidhena
viññāṇakkhandho  atthi  sahetuko  atthi  ahetuko  .  tividhena
viññāṇakkhandho  atthi  sukhāya  vedanāya  sampayutto  atthi dukkhāya
vedanāya  sampayutto  atthi  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto
atthi  vipāko atthi vipākadhammadhammo atthi nevavipākanavipākadhammadhammo
atthi upādinnupādāniyo atthi anupādinnupādāniyo atthi anupādinnānu-
pādāniyo  atthi  saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  atthi  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko
atthi   asaṅkiliṭṭhāsaṅkilesiko   atthi   savitakkasavicāro  atthi
avitakkavicāramatto  atthi  avitakkāvicāro  atthi  pītisahagato  atthi
sukhasahagato  atthi  upekkhāsahagato  atthi  dassanena  pahātabbo
atthi  bhāvanāya  pahātabbo  atthi  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo
Atthi  dassanena  pahātabbahetuko  atthi  bhāvanāya  pahātabbahetuko
atthi  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko  atthi  ācayagāmi  atthi
apacayagāmi atthi nevācayagāmināpacayagāmi atthi sekkho atthi asekkho
atthi  nevasekkhonāsekkho  atthi  paritto  atthi  mahaggato atthi
appamāṇo  atthi  parittārammaṇo  atthi  mahaggatārammaṇo  atthi
appamāṇārammaṇo  atthi  hīno  atthi  majjhimo  atthi paṇīto atthi
micchattaniyato  atthi  sammattaniyato atthi aniyato atthi maggārammaṇo
atthi  maggahetuko  atthi  maggādhipati  atthi  uppanno  atthi
anuppanno  atthi  uppādī  atthi  atīto  atthi  anāgato  atthi
paccuppanno  atthi  atītārammaṇo  atthi  anāgatārammaṇo  atthi
paccuppannārammaṇo   atthi   ajjhatto  atthi  bahiddho  atthi
ajjhattabahiddho  atthi  ajjhattārammaṇo  atthi  bahiddhārammaṇo  atthi
ajjhattabahiddhārammaṇo .pe. Evaṃ dasavidhena viññāṇakkhandho.
   [76]  Ekavidhena  viññāṇakkhandho  phassasampayutto . duvidhena
viññāṇakkhandho  atthi  hetusampayutto  atthi  hetuvippayutto  atthi
na  hetu  sahetuko atthi na hetu  ahetuko atthi lokiyo atthi
lokuttaro atthi kenaci viññeyyo atthi kenaci na viññeyyo atthi
sāsavo  atthi anāsavo atthi āsavasampayutto atthi āsavavippayutto
atthi  āsavavippayuttasāsavo  atthi  āsavavippayuttaanāsavo  atthi
saññojaniyo   atthi   asaññojaniyo   atthi  saññojanasampayutto
Atthi   saññojanavippayutto   atthi   saññojanavippayuttasaññojaniyo
saññojaniyo atthi saññojanavippayuttaasaññojaniyo atthi
   {76.1} ganthaniyo atthi aganthaniyo atthi ganthasampayutto atthi
ganthavippayutto  atthi  ganthavippayuttaganthaniyo  atthi  ganthavippayutta-
aganthaniyo  atthi  oghaniyo  atthi anoghaniyo atthi oghasampayutto
atthi   oghavippayutto   atthi   oghavippayuttaoghaniyo   atthi
oghavippayuttaanoghaniyo  atthi  yoganiyo  atthi  ayoganiyo  atthi
yogasampayutto  atthi  yogavippayutto  atthi  yogavippayuttayoganiyo
atthi  yogavippayuttaayoganiyo  atthi  nīvaraṇiyo  atthi  anīvaraṇiyo
atthi  nīvaraṇasampayutto  atthi  nīvaraṇavippayutto  atthi  nīvaraṇa-
vippayuttanīvaraṇiyo    atthi   nīvaraṇavippayuttaanīvaraṇiyo   atthi
parāmaṭṭho atthi
   {76.2}   aparāmaṭṭho  atthi  parāmāsasampayutto  atthi
parāmāsavippayutto   atthi   parāmāsavippayuttaparāmaṭṭho   atthi
parāmāsavippayuttaaparāmaṭṭho  atthi  upādinno  atthi  anupādinno
atthi  upādāniyo  atthi  anupādāniyo  atthi  upādānasampayutto
atthi   upādānavippayutto   atthi   upādānavippayuttaupādāniyo
atthi upādānavippayuttaanupādāniyo atthi
   {76.3} saṅkilesiko atthi asaṅkilesiko atthi saṅkiliṭṭho atthi
asaṅkiliṭṭho  atthi  kilesasampayutto  atthi  kilesavippayutto  atthi
kilesavippayuttasaṅkilesiko  atthi  kilesavippayuttaasaṅkilesiko  atthi
dassanena  pahātabbo  atthi na dassanena pahātabbo atthi bhāvanāya
Pahātabbo  atthi  na  bhāvanāya  pahātabbo  atthi  dassanena
pahātabbahetuko  atthi  na dassanena pahātabbahetuko atthi bhāvanāya
pahātabbahetuko  atthi  na bhāvanāya pahātabbahetuko atthi savitakko
atthi  avitakko  atthi  savicāro  atthi  avicāro atthi sappītiko
atthi  appītiko  atthi  pītisahagato  atthi  na  pītisahagato  atthi
sukhasahagato  atthi  na  sukhasahagato  atthi  upekkhāsahagato  atthi
na  upekkhāsahagato  atthi  kāmāvacaro atthi na kāmāvacaro atthi
rūpāvacaro  atthi  na  rūpāvacaro  atthi  arūpāvacaro  atthi  na
arūpāvacaro   atthi  pariyāpanno  atthi  apariyāpanno  atthi
niyyāniko  atthi  aniyyāniko  atthi  niyato  atthi aniyato atthi
sauttaro  atthi  anuttaro  atthi  saraṇo atthi araṇo . tividhena
viññāṇakkhandho  atthi  kusalo  atthi  akusalo  atthi  abyākato
.pe. Evaṃ dasavidhena viññāṇakkhandho.
   [77]  Ekavidhena  viññāṇakkhandho  phassasampayutto . duvidhena
viññāṇakkhandho  atthi saraṇo atthi araṇo . tividhena viññāṇakkhandho
atthi  sukhāya  vedanāya  sampayutto  atthi  dukkhāya  vedanāya
sampayutto  atthi  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto  .pe.
Atthi  ajjhattārammaṇo  atthi  bahiddhārammaṇo  atthi  ajjhatta-
bahiddhārammaṇo .pe. Evaṃ dasavidhena viññāṇakkhandho.
            Dukamūlakaṃ.
   [78]  Ekavidhena  viññāṇakkhandho  phassasampayutto . duvidhena
viññāṇakkhandho  atthi  sahetuko  atthi  ahetuko  .  tividhena
viññāṇakkhandho  atthi  kusalo  atthi  akusalo  atthi  abyākato
.pe.  evaṃ  dasavidhena viññāṇakkhandho . ekavidhena viññāṇakkhandho
phassasampayutto . duvidhena viññāṇakkhandho atthi saraṇo atthi araṇo.
Tividhena  viññāṇakkhandho atthi kusalo atthi akusalo atthi abyākato
.pe.  evaṃ  dasavidhena viññāṇakkhandho . ekavidhena viññāṇakkhandho
phassasampayutto  .  duvidhena  viññāṇakkhandho  atthi  sahetuko atthi
ahetuko.
   {78.1} Tividhena viññāṇakkhandho atthi sukhāya vedanāya sampayutto
atthi  dukkhāya  vedanāya  sampayutto  atthi adukkhamasukhāya vedanāya
sampayutto  .pe.  atthi  ajjhattārammaṇo  atthi  bahiddhārammaṇo
atthi  ajjhattabahiddhārammaṇo .pe. evaṃ dasavidhena viññāṇakkhandho .
Ekavidhena  viññāṇakkhandho  phassasampayutto . duvidhena viññāṇakkhandho
atthi  saraṇo  atthi araṇo . tividhena viññāṇakkhandho atthi sukhāya
vedanāya  sampayutto  atthi  dukkhāya  vedanāya  sampayutto  atthi
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto  .pe.  atthi  ajjhattārammaṇo
atthi  bahiddhārammaṇo  atthi  ajjhattabahiddhārammaṇo  .pe.  evaṃ
dasavidhena viññāṇakkhandho.
            Tikamūlakaṃ.
   [79]  Ekavidhena  viññāṇakkhandho  phassasampayutto  duvidhena
viññāṇakkhandho  atthi  sahetuko  atthi  ahetuko  .  tividhena
viññāṇakkhandho  atthi  kusalo  atthi  akusalo  atthi  abyākato
.pe. Evaṃ dasavidhena viññāṇakkhandho.
   {79.1}  Ekavidhena viññāṇakkhandho phassasampayutto . duvidhena
viññāṇakkhandho  atthi hetusampayutto atthi hetuvippayutto . tividhena
viññāṇakkhandho  atthi  sukhāya  vedanāya  sampayutto  atthi dukkhāya
vedanāya  sampayutto atthi adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto .pe.
Evaṃ dasavidhena viññāṇakkhandho.
   {79.2}  Ekavidhena viññāṇakkhandho phassasampayutto . duvidhena
viññāṇakkhandho atthi na hetu sahetuko atthi na hetu ahetuko .
Tividhena  viññāṇakkhandho  atthi  vipāko  atthi  vipākadhammadhammo
atthi nevavipākanavipākadhammadhammo .pe. Evaṃ dasavidhena viññāṇakkhandho.
   {79.3}  Ekavidhena viññāṇakkhandho phassasampayutto . duvidhena
viññāṇakkhandho atthi lokiyo atthi lokuttaro. Tividhena viññāṇakkhandho
atthi   upādinnupādāniyo   atthi   anupādinnupādāniyo  atthi
anupādinnānupādāniyo .pe. Evaṃ dasavidhena viññāṇakkhandho.
   {79.4}  Ekavidhena viññāṇakkhandho phassasampayutto . duvidhena
viññāṇakkhandho atthi kenaci viññeyyo atthi kenaci na viññeyyo.
Tividhena   viññāṇakkhandho   atthi   saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko   atthi
asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko   atthi   asaṅkiliṭṭhāsaṅkilesiko   .pe.
Evaṃ dasavidhena viññāṇakkhandho.
   {79.5}  Ekavidhena viññāṇakkhandho phassasampayutto . duvidhena
viññāṇakkhandho atthi sāsavo atthi anāsavo . Tividhena viññāṇakkhandho
atthi  savitakkasavicāro atthi avitakkavicāramatto atthi avitakkāvicāro
.pe. Evaṃ dasavidhena viññāṇakkhandho.
   {79.6}  Ekavidhena viññāṇakkhandho phassasampayutto . duvidhena
viññāṇakkhandho  atthi  āsavasampayutto  atthi  āsavavippayutto .
Tividhena  viññāṇakkhandho  atthi  pītisahagato   atthi  sukhasahagato
atthi upekkhāsahagato .pe. Evaṃ dasavidhena viññāṇakkhandho.
   {79.7}  Ekavidhena viññāṇakkhandho phassasampayutto . duvidhena
viññāṇakkhandho  atthi  āsavavippayuttasāsavo  atthi  āsavavippayutta-
anāsavo  .  tividhena  viññāṇakkhandho  atthi dassanena pahātabbo
atthi  bhāvanāya  pahātabbo  atthi  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo
.pe. Evaṃ dasavidhena viññāṇakkhandho.
   {79.8}  Ekavidhena viññāṇakkhandho phassasampayutto . duvidhena
viññāṇakkhandho  atthi  saññojaniyo  atthi  asaññojaniyo . tividhena
viññāṇakkhandho  atthi  dassanena  pahātabbahetuko  atthi  bhāvanāya
pahātabbahetuko    atthi    nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko
.pe. Evaṃ dasavidhena viññāṇakkhandho.
   {79.9}  Ekavidhena  viññāṇakkhandho  phassasampayutto  .
Duvidhena   viññāṇakkhandho   atthi   saññojanasampayutto   atthi
saññojanavippayutto   .   tividhena   viññāṇakkhandho   atthi
Ācayagāmi   atthi   apacayagāmi  atthi  nevācayagāmināpacayagāmi
.pe. Evaṃ dasavidhena viññāṇakkhandho.
   {79.10}  Ekavidhena  viññāṇakkhandho  phassasampayutto .
Duvidhena   viññāṇakkhandho   atthi   saññojanavippayuttasaññojaniyo
atthi  saññojanavippayuttaasaññojaniyo  .  tividhena  viññāṇakkhandho
atthi sekkho atthi asekkho atthi nevasekkhonāsekkho .pe. Evaṃ
dasavidhena viññāṇakkhandho.
   {79.11} Ekavidhena viññāṇakkhandho phassasampayutto . duvidhena
viññāṇakkhandho  atthi  ganthaniyo  atthi  aganthaniyo  .  tividhena
viññāṇakkhandho atthi paritto atthi mahaggato atthi appamāṇo .pe.
Evaṃ dasavidhena viññāṇakkhandho.
   {79.12} Ekavidhena viññāṇakkhandho phassasampayutto . duvidhena
viññāṇakkhandho  atthi  ganthasampayutto  atthi  ganthavippayutto .
Tividhena  viññāṇakkhandho  atthi  parittārammaṇo atthi mahaggatārammaṇo
atthi appamāṇārammaṇo .pe. Evaṃ dasavidhena viññāṇakkhandho.
   {79.13} Ekavidhena viññāṇakkhandho phassasampayutto . duvidhena
viññāṇakkhandho  atthi  ganthavippayuttaganthaniyo  atthi  ganthavippayutta-
aganthaniyo  .  tividhena  viññāṇakkhandho atthi hīno atthi majjhimo
atthi paṇīto .pe. Evaṃ dasavidhena viññāṇakkhandho.
   {79.14}  Ekavidhena  viññāṇakkhandho  phassasampayutto .
Duvidhena  viññāṇakkhandho  atthi  oghaniyo  atthi  anoghaniyo .
Tividhena    viññāṇakkhandho   atthi   micchattaniyato   atthi
sammattaniyato   atthi   aniyato   .pe.   evaṃ   dasavidhena
Viññāṇakkhandho.
   {79.15}  Ekavidhena  viññāṇakkhandho  phassasampayutto .
Duvidhena   viññāṇakkhandho   atthi   oghasampayutto   atthi
oghavippayutto  .  tividhena  viññāṇakkhandho  atthi  maggārammaṇo
atthi  maggahetuko  atthi  maggādhipati  .pe.  evaṃ  dasavidhena
viññāṇakkhandho.
   {79.16}  Ekavidhena  viññāṇakkhandho  phassasampayutto .
Duvidhena   viññāṇakkhandho   atthi   oghavippayuttaoghaniyo  atthi
oghavippayuttaanoghaniyo  .  tividhena  viññāṇakkhandho  atthi uppanno
atthi anuppanno atthi uppādī .pe. Evaṃ dasavidhena viññāṇakkhandho.
   {79.17} Ekavidhena viññāṇakkhandho phassasampayutto . duvidhena
viññāṇakkhandho  atthi  yoganiyo  atthi  ayoganiyo  .  tividhena
viññāṇakkhandho  atthi  atīto  atthi  anāgato  atthi  paccuppanno
.pe. Evaṃ dasavidhena viññāṇakkhandho.
   {79.18} Ekavidhena viññāṇakkhandho phassasampayutto . duvidhena
viññāṇakkhandho  atthi yogasampayutto atthi yogavippayutto . tividhena
viññāṇakkhandho  atthi  atītārammaṇo  atthi  anāgatārammaṇo  atthi
paccuppannārammaṇo .pe. Evaṃ dasavidhena viññāṇakkhandho.
   {79.19} Ekavidhena viññāṇakkhandho phassasampayutto . duvidhena
viññāṇakkhandho atthi yogavippayuttayoganiyo atthi yogavippayuttaayoganiyo.
Tividhena viññāṇakkhandho atthi ajjhatto atthi bahiddho atthi ajjhattabahiddho
.pe.  evaṃ dasavidhena viññāṇakkhandho .  ekavidhena viññāṇakkhandho
Phassasampayutto  .  duvidhena  viññāṇakkhandho  atthi  nīvaraṇiyo atthi
anīvaraṇiyo  .  tividhena  viññāṇakkhandho  atthi  ajjhattārammaṇo
atthi  bahiddhārammaṇo  atthi  ajjhattabahiddhārammaṇo  .pe.  evaṃ
dasavidhena viññāṇakkhandho.
           Ubhatovaḍḍhakaṃ.
   [80]  Sattavidhena  viññāṇakkhandho atthi kusalo atthi akusalo
atthi  abyākato  atthi  kāmāvacaro  atthi  rūpāvacaro  atthi
arūpāvacaro  atthi  apariyāpanno evaṃ sattavidhena viññāṇakkhandho .
Aparopi  sattavidhena  viññāṇakkhandho  atthi  sukhāya  vedanāya
sampayutto  atthi  dukkhāya  vedanāya sampayutto atthi adukkhamasukhāya
vedanāya   sampayutto  .pe.  atthi  ajjhattārammaṇo  atthi
bahiddhārammaṇo  atthi  ajjhattabahiddhārammaṇo  atthi  kāmāvacaro
atthi  rūpāvacaro  atthi  arūpāvacaro  atthi  apariyāpanno  evaṃ
sattavidhena viññāṇakkhandho.
   [81]   Catuvīsatividhena   viññāṇakkhandho  cakkhusamphassapaccayā
viññāṇakkhandho  atthi  kusalo  atthi  akusalo  atthi  abyākato
sotasamphassapaccayā .pe. ghānasamphassapaccayā .pe. Jivhāsamphassapaccayā
.pe.  kāyasamphassapaccayā  .pe.  manosamphassapaccayā viññāṇakkhandho
atthi  kusalo  atthi  akusalo  atthi abyākato cakkhuviññāṇaṃ .pe.
Manoviññāṇaṃ   evaṃ   catuvīsatividhena   viññāṇakkhandho   .
Aparopi   catuvīsatividhena   viññāṇakkhandho   cakkhusamphassapaccayā
viññāṇakkhandho  atthi  sukhāya  vedanāya  sampayutto  atthi dukkhāya
vedanāya  sampayutto  atthi  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto
.pe.   atthi  ajjhattārammaṇo  atthi  bahiddhārammaṇo  atthi
ajjhattabahiddhārammaṇo  sotasamphassapaccayā  .pe.  ghānasamphassapaccayā
.pe.  jivhāsamphassapaccayā  .pe.  kāyasamphassapaccayā  .pe.
Manosamphassapaccayā  viññāṇakkhandho  atthi  ajjhattārammaṇo  atthi
bahiddhārammaṇo    atthi   ajjhattabahiddhārammaṇo   cakkhuviññāṇaṃ
.pe. Manoviññāṇaṃ evaṃ catuvīsatividhena viññāṇakkhandho.
   [82]   Tiṃsavidhena   viññāṇakkhandho   cakkhusamphassapaccayā
viññāṇakkhandho  atthi kāmāvacaro atthi rūpāvacaro atthi arūpāvacaro
atthi  apariyāpanno  sotasamphassapaccayā  .pe.  ghānasamphassapaccayā
.pe.    jivhāsamphassapaccayā    .pe.   kāyasamphassapaccayā
.pe.   manosamphassapaccayā  viññāṇakkhandho  atthi  kāmāvacaro
atthi  rūpāvacaro  atthi arūpāvacaro atthi apariyāpanno cakkhuviññāṇaṃ
.pe. Manoviññāṇaṃ evaṃ tiṃsavidhena viññāṇakkhandho.
   [83]   Bahuvidhena   viññāṇakkhandho   cakkhusamphassapaccayā
viññāṇakkhandho  atthi  kusalo  atthi akusalo atthi abyākato atthi
kāmāvacaro  atthi  rūpāvacaro atthi arūpāvacaro atthi apariyāpanno
sotasamphassapaccayā    .pe.    ghānasamphassapaccayā    .pe.
Jivhāsamphassapaccayā    .pe.    kāyasamphassapaccayā   .pe.
Manosamphassapaccayā  viññāṇakkhandho  atthi  kusalo  atthi  akusalo
atthi abyākato atthi kāmāvacaro atthi rūpāvacaro atthi arūpāvacaro
atthi  apariyāpanno  cakkhuviññāṇaṃ  .pe.  manoviññāṇaṃ  evaṃ
bahuvidhena  viññāṇakkhandho  .  aparopi  bahuvidhena  viññāṇakkhandho
cakkhusamphassapaccayā   viññāṇakkhandho   atthi   sukhāya  vedanāya
sampayutto  atthi  dukkhāya  vedanāya sampayutto atthi adukkhamasukhāya
vedanāya   sampayutto  .pe.  atthi  ajjhattārammaṇo  atthi
bahiddhārammaṇo  atthi  ajjhattabahiddhārammaṇo  atthi  kāmāvacaro
atthi  rūpāvacaro atthi arūpāvacaro atthi apariyāpanno sotasamphassa-
paccayā  .pe.  ghānasamphassapaccayā  .pe.  jivhāsamphassapaccayā
.pe.  kāyasamphassapaccayā  .pe.  manosamphassapaccayā viññāṇakkhandho
atthi  ajjhattārammaṇo  atthi  bahiddhārammaṇo  atthi  ajjhatta-
bahiddhārammaṇo  atthi  kāmāvacaro  atthi  rūpāvacaro  atthi
arūpāvacaro  atthi  apariyāpanno  cakkhuviññāṇaṃ  .pe.  manoviññāṇaṃ
evaṃ bahuvidhena viññāṇakkhandho.
         Ayaṃ vuccati viññāṇakkhandho.
           Abhidhammabhājanīyaṃ.
   [84]  Pañcakkhandhā  rūpakkhandho  vedanākkhandho  saññākkhandho
saṅkhārakkhandho  viññāṇakkhandho  .  pañcannaṃ  khandhānaṃ  kati  kusalā
Kati akusalā kati abyākatā .pe. Kati saraṇā kati araṇā.
   [85]  Rūpakkhandho  abyākato  cattāro khandhā siyā kusalā
siyā akusalā siyā abyākatā . dve khandhā na vattabbā sukhāya
vedanāya  sampayuttātipi dukkhāya vedanāya sampayuttātipi adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttātipi  tayo  khandhā  siyā  sukhāya  vedanāya
sampayuttā  siyā  dukkhāya  vedanāya sampayuttā siyā adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttā  .  rūpakkhandho  nevavipākanavipākadhammadhammo
cattāro  khandhā  siyā  vipākā  siyā  vipākadhammadhammā  siyā
nevavipākanavipākadhammadhammā.
   {85.1} Rūpakkhandho siyā upādinnupādāniyo siyā anupādinnupādāniyo
cattāro  khandhā  siyā upādinnupādāniyā siyā anupādinnupādāniyā
siyā  anupādinnānupādāniyā  .  rūpakkhandho  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko
cattāro khandhā siyā saṅkiliṭṭhasaṅkilesikā siyā asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā
siyā  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikā  .  rūpakkhandho  avitakkaavicāro tayo
khandhā  siyā  savitakkasavicārā  siyā  avitakkavicāramattā  siyā
avitakkaavicārā   saṅkhārakkhandho  siyā  savitakkasavicāro  siyā
avitakkavicāramatto  siyā  avitakkaavicāro  siyā  na  vattabbo
savitakkasavicārotipi avitakkavicāramattotipi avitakkaavicārotipi.
   {85.2}  Rūpakkhandho  na vattabbo pītisahagatotipi sukhasahagatotipi
upekkhāsahagatotipi  vedanākkhandho  siyā  pītisahagato  na sukhasahagato
na  upekkhāsahagato  siyā  na  vattabbo pītisahagatoti tayo khandhā
Siyā  pītisahagatā  siyā  sukhasahagatā  siyā  upekkhāsahagatā  siyā
na  vattabbā  pītisahagatātipi  sukhasahagatātipi  upekkhāsahagatātipi .
Rūpakkhandho  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  cattāro  khandhā  siyā
dassanena  pahātabbā siyā bhāvanāya pahātabbā siyā nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbā   .   rūpakkhandho   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko  cattāro  khandhā  siyā dassanena pahātabbahetukā
siyā  bhāvanāya  pahātabbahetukā  siyā  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukā.
   {85.3}  Rūpakkhandho nevaācayagāminaapacayagāmi cattāro khandhā
siyā  ācayagāmino  siyā  apacayagāmino  siyā  nevaācayagāmino-
naapacayagāmino  . rūpakkhandho nevasekkhonāsekkho cattāro khandhā
siyā sekkhā siyā asekkhā siyā nevasekkhānāsekkhā. Rūpakkhandho
paritto  cattāro  khandhā  siyā  parittā  siyā  mahaggatā siyā
appamāṇā  .  rūpakkhandho  anārammaṇo  cattāro  khandhā  siyā
parittārammaṇā  siyā  mahaggatārammaṇā  siyā  appamāṇārammaṇā
siyā   na   vattabbā   parittārammaṇātipi   mahaggatārammaṇātipi
appamāṇārammaṇātipi.
   {85.4} Rūpakkhandho majjhimo cattāro khandhā siyā hīnā siyā
majjhimā  siyā paṇītā . rūpakkhandho aniyato cattāro khandhā siyā
micchattaniyatā  siyā  sammattaniyatā  siyā  aniyatā  .  rūpakkhandho
anārammaṇo  cattāro  khandhā siyā maggārammaṇā siyā maggahetukā
siyā   maggādhipatino   siyā  na  vattabbā  maggārammaṇātipi
Maggahetukātipi   maggādhipatinotipi  .  siyā  uppannā  siyā
anuppannā  siyā  uppādino  siyā  atītā  siyā anāgatā siyā
paccuppannā  .  rūpakkhandho  anārammaṇo  cattāro  khandhā  siyā
atītārammaṇā  siyā  anāgatārammaṇā  siyā  paccuppannārammaṇā
siyā   na   vattabbā   atītārammaṇātipi   anāgatārammaṇātipi
paccuppannārammaṇātipi  .  siyā  ajjhattā  siyā  bahiddhā  siyā
ajjhattabahiddhā.
   {85.5}  Rūpakkhandho  anārammaṇo  cattāro  khandhā  siyā
ajjhattārammaṇā  siyā  bahiddhārammaṇā  siyā  ajjhattabahiddhārammaṇā
siyā   na   vattabbā   ajjhattārammaṇātipi   bahiddhārammaṇātipi
ajjhattabahiddhārammaṇātipi  .  cattāro  khandhā  anidassanaappaṭighā
rūpakkhandho  siyā  sanidassanasappaṭigho  siyā  anidassanasappaṭigho  siyā
anidassanaappaṭigho.
   [86]  Cattāro  khandhā na hetū saṅkhārakkhandho siyā hetu
siyā  na  hetu  .  rūpakkhandho  ahetuko cattāro khandhā siyā
sahetukā  siyā  ahetukā  .  rūpakkhandho hetuvippayutto cattāro
khandhā  siyā  hetusampayuttā  siyā  hetuvippayuttā  . rūpakkhandho
na  vattabbo  hetu  ceva sahetuko cātipi sahetuko ceva na ca
hetūtipi  tayo  khandhā  na  vattabbā  hetū ceva sahetukā cāti
siyā  sahetukā  ceva  na  ca hetū siyā na vattabbā sahetukā
ceva  na  ca hetūti saṅkhārakkhandho siyā hetu ceva sahetuko ca
Siyā  sahetuko  ceva na ca hetu siyā na vattabbo hetu ceva
sahetuko  cātipi  sahetuko ceva na ca hetūtipi . rūpakkhandho na
vattabbo  hetu ceva hetusampayutto cātipi hetusampayutto ceva na
ca  hetūtipi  tayo  khandhā na vattabbā hetū ceva hetusampayuttā
cāti  siyā  hetusampayuttā  ceva na ca hetū siyā na vattabbā
hetusampayuttā  ceva na ca hetūti saṅkhārakkhandho siyā hetu ceva
hetusampayutto  ca siyā hetusampayutto ceva na ca hetu siyā na
vattabbo  hetu ceva hetusampayutto cātipi hetusampayutto ceva na
ca  hetūtipi  .  rūpakkhandho na hetu ahetuko tayo khandhā siyā
na  hetū  sahetukā  siyā na hetū ahetukā saṅkhārakkhandho siyā
na  hetu sahetuko siyā na hetu ahetuko siyā na vattabbo na
hetu sahetukotipi na hetu ahetukotipi.
   [87]  Sappaccayā  saṅkhatā  .  cattāro khandhā anidassanā
rūpakkhandho  siyā  sanidassano  siyā anidassano . cattāro khandhā
appaṭighā  rūpakkhandho  siyā  sappaṭigho  siyā  appaṭigho .
Rūpakkhandho  rūpaṃ  cattāro  khandhā  arūpā  . rūpakkhandho lokiyo
cattāro khandhā siyā lokiyā siyā lokuttarā . kenaci viññeyyā
kenaci na viññeyyā.
   [88]  Cattāro  khandhā  no  āsavā saṅkhārakkhandho siyā
āsavo  siyā  no  āsavo  .  rūpakkhandho  sāsavo  cattāro
Khandhā  siyā sāsavā siyā anāsavā . rūpakkhandho āsavavippayutto
cattāro  khandhā  siyā  āsavasampayuttā  siyā āsavavippayuttā .
Rūpakkhandho  na vattabbo āsavo ceva sāsavo cāti sāsavo ceva
no  ca  āsavo tayo khandhā na vattabbā āsavā ceva sāsavā
cāti  siyā  sāsavā  ceva  no  ca āsavā siyā na vattabbā
sāsavā  ceva no ca āsavāti saṅkhārakkhandho siyā āsavo ceva
sāsavo ca siyā sāsavo ceva no ca āsavo siyā na vattabbo
āsavo ceva sāsavo cātipi sāsavo ceva no ca āsavotipi.
   {88.1} Rūpakkhandho na vattabbo āsavo ceva āsavasampayutto
cātipi āsavasampayutto ceva no ca āsavotipi tayo khandhā na vattabbā
āsavā  ceva  āsavasampayuttā  cāti  siyā āsavasampayuttā ceva
no  ca  āsavā siyā na vattabbā āsavasampayuttā ceva no ca
āsavāti  saṅkhārakkhandho  siyā  āsavo  ceva āsavasampayutto ca
siyā  āsavasampayutto  ceva  no  ca āsavo siyā na vattabbo
āsavo  ceva āsavasampayutto cātipi āsavasampayutto ceva no ca
āsavotipi  .  rūpakkhandho  āsavavippayuttasāsavo  cattāro  khandhā
siyā  āsavavippayuttasāsavā  siyā  āsavavippayuttaanāsavā  siyā na
vattabbā āsavavippayuttasāsavātipi āsavavippayuttaanāsavātipi.
   [89]  Cattāro  khandhā no saññojanā saṅkhārakkhandho siyā
saññojanaṃ  siyā  no saññojanaṃ . rūpakkhandho saññojaniyo cattāro
Khandhā  siyā  saññojaniyā  siyā  asaññojaniyā  .  rūpakkhandho
saññojanavippayutto  cattāro  khandhā  siyā  saññojanasampayuttā
siyā  saññojanavippayuttā  . rūpakkhandho na vattabbo saññojanañceva
saññojaniyo  cāti  saññojaniyo  ceva  no  ca  saññojanaṃ  tayo
khandhā  na  vattabbā  saññojanā  ceva  saññojaniyā  cāti siyā
saññojaniyā ceva no ca saññojanā siyā na vattabbā saññojaniyā
ceva  no  ca  saññojanāti  saṅkhārakkhandho  siyā  saññojanañceva
saññojaniyo  ca siyā saññojaniyo ceva no ca saññojanaṃ siyā na
vattabbo  saññojanañceva  saññojaniyo  cātipi  saññojaniyo  ceva
no ca saññojanantipi.
   {89.1}  Rūpakkhandho  na  vattabbo saññojanañceva saññojana-
sampayutto  cātipi  saññojanasampayutto  ceva no ca saññojanantipi
tayo  khandhā  na  vattabbā  saññojanā  ceva  saññojanasampayuttā
cāti  siyā  saññojanasampayuttā  ceva no ca saññojanā siyā na
vattabbā   saññojanasampayuttā   ceva  no  ca  saññojanāti
saṅkhārakkhandho    siyā   saññojanañceva   saññojanasampayutto
ca  siyā  saññojanasampayutto  ceva  no  ca  saññojanaṃ siyā na
vattabbo    saññojanañceva    saññojanasampayutto    cātipi
saññojanasampayutto  ceva  no  ca  saññojanantipi  .  rūpakkhandho
saññojanavippayuttasaññojaniyo  cattāro  khandhā  siyā  saññojana-
vippayuttasaññojaniyā   siyā  saññojanavippayuttaasaññojaniyā  siyā
Na    vattabbā   saññojanavippayuttasaññojaniyātipi   saññojana-
vippayuttaasaññojaniyātipi
   [90] Cattāro khandhā no ganthā saṅkhārakkhandho siyā gantho
siyā  no  gantho  . rūpakkhandho ganthaniyo cattāro khandhā siyā
ganthaniyā  siyā  aganthaniyā  . rūpakkhandho ganthavippayutto cattāro
khandhā  siyā  ganthasampayuttā  siyā  ganthavippayuttā  . rūpakkhandho
na  vattabbo  gantho ceva ganthaniyo cāti ganthaniyo ceva no ca
gantho  tayo  khandhā  na  vattabbā  ganthā ceva ganthaniyā cāti
siyā  ganthaniyā  ceva no ca ganthā siyā na vattabbā ganthaniyā
ceva  no  ca ganthāti saṅkhārakkhandho siyā gantho ceva ganthaniyo
ca  siyā ganthaniyo ceva no ca gantho siyā na vattabbo gantho
ceva ganthaniyo cātipi ganthaniyo ceva no ca ganthotipi.
   {90.1} Rūpakkhandho na vattabbo gantho ceva ganthasampayutto cātipi
ganthasampayutto ceva no ca ganthotipi tayo khandhā na vattabbā ganthā ceva
ganthasampayuttā cāti siyā ganthasampayuttā ceva no ca ganthā siyā na
vattabbā  ganthasampayuttā ceva no ca ganthāti saṅkhārakkhandho siyā
gantho  ceva  ganthasampayutto ca siyā ganthasampayutto ceva no ca
gantho  siyā  na  vattabbo  gantho  ceva  ganthasampayutto cātipi
ganthasampayutto  ceva no ca ganthotipi . rūpakkhandho ganthavippayutta-
ganthaniyo   cattāro   khandhā   siyā   ganthavippayuttaganthaniyā
Siyā    ganthavippayuttaaganthaniyā    siyā   na   vattabbā
ganthavippayuttaganthaniyātipi ganthavippayuttaaganthaniyātipi.
   [91] Cattāro khandhā no oghā .pe. no yogā .pe.
No  nīvaraṇā  saṅkhārakkhandho  siyā  nīvaraṇaṃ  siyā no nīvaraṇaṃ .
Rūpakkhandho  nīvaraṇiyo  cattāro  khandhā  siyā  nīvaraṇiyā  siyā
anīvaraṇiyā  .  rūpakkhandho  nīvaraṇavippayutto  cattāro  khandhā
siyā nīvaraṇasampayuttā siyā nīvaraṇavippayuttā.
   {91.1}  Rūpakkhandho na vattabbo nīvaraṇañceva nīvaraṇiyo cāti
nīvaraṇiyo ceva no ca nīvaraṇaṃ tayo khandhā na vattabbā nīvaraṇañceva
nīvaraṇiyā cāti siyā nīvaraṇiyā ceva no ca nīvaraṇā siyā na vattabbā
nīvaraṇiyā  ceva  no ca nīvaraṇāti saṅkhārakkhandho siyā nīvaraṇañceva
nīvaraṇiyo ca siyā nīvaraṇiyo ceva no ca nīvaraṇaṃ siyā na vattabbo
nīvaraṇañceva nīvaraṇiyo cātipi nīvaraṇiyo ceva no ca nīvaraṇantipi.
   {91.2}  Rūpakkhandho na vattabbo nīvaraṇañceva nīvaraṇasampayutto
cātipi nīvaraṇasampayutto ceva no ca nīvaraṇantipi tayo khandhā na vattabbā
nīvaraṇā ceva nīvaraṇasampayuttā cāti siyā nīvaraṇasampayuttā ceva no
ca nīvaraṇā siyā na vattabbā nīvaraṇasampayuttā ceva no ca nīvaraṇāti
saṅkhārakkhandho  siyā  nīvaraṇañceva  nīvaraṇasampayutto  ca  siyā
nīvaraṇasampayutto ceva no ca nīvaraṇaṃ siyā na vattabbo nīvaraṇañceva
nīvaraṇasampayutto  cātipi nīvaraṇasampayutto ceva no ca nīvaraṇantipi .
Rūpakkhandho   nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyo   cattāro   khandhā  siyā
nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyā   siyā   nīvaraṇavippayuttaanīvaraṇiyā   siyā
na    vattabbā   nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyātipi   nīvaraṇavippayutta-
anīvaraṇiyātipi.
   [92]  Cattāro  khandhā no parāmāsā saṅkhārakkhandho siyā
parāmāso  siyā  no  parāmāso  .  rūpakkhandho  parāmaṭṭho
cattāro  khandhā  siyā parāmaṭṭhā siyā aparāmaṭṭhā . rūpakkhandho
parāmāsavippayutto  tayo  khandhā  siyā  parāmāsasampayuttā  siyā
parāmāsavippayuttā  saṅkhārakkhandho  siyā  parāmāsasampayutto  siyā
parāmāsavippayutto   siyā  na  vattabbo  parāmāsasampayuttotipi
parāmāsavippayuttotipi  .  rūpakkhandho  na vattabbo parāmāso ceva
parāmaṭṭho  cāti  parāmaṭṭho ceva no ca parāmāso tayo khandhā
na  vattabbā  parāmāsā  ceva  parāmaṭṭhā cāti siyā parāmaṭṭhā
ceva  no  ca parāmāsā siyā na vattabbā parāmaṭṭhā ceva no
ca  parāmāsāti  saṅkhārakkhandho  siyā  parāmāso ceva parāmaṭṭho
ca  siyā  parāmaṭṭho  ceva no ca parāmāso siyā na vattabbo
parāmāso  ceva  parāmaṭṭho  cātipi  parāmaṭṭho  ceva  no  ca
parāmāsotipi  .  rūpakkhandho  parāmāsavippayuttaparāmaṭṭho  cattāro
khandhā  siyā  parāmāsavippayuttaparāmaṭṭhā  siyā  parāmāsavippayutta-
aparāmaṭṭhā  siyā  na  vattabbā  parāmāsavippayuttaparāmaṭṭhātipi
parāmāsavippayuttaaparāmaṭṭhātipi.
   [93]  Rūpakkhandho anārammaṇo cattāro khandhā sārammaṇā .
Cattāro  khandhā  no cittā viññāṇakkhandho cittaṃ . tayo khandhā
cetasikā  dve  khandhā  acetasikā . tayo khandhā cittasampayuttā
rūpakkhandho  cittavippayutto  viññāṇakkhandho  na  vattabbo  cittena
sampayuttotipi  cittena  vippayuttotipi  .  tayo khandhā cittasaṃsaṭṭhā
rūpakkhandho  cittavisaṃsaṭṭho  viññāṇakkhandho  na  vattabbo  cittena
saṃsaṭṭhotipi  cittena  visaṃsaṭṭhotipi  .  tayo  khandhā cittasamuṭṭhānā
viññāṇakkhandho  no  cittasamuṭṭhāno  rūpakkhandho siyā cittasamuṭṭhāno
siyā no cittasamuṭṭhāno.
   {93.1}  Tayo  khandhā  cittasahabhuno  viññāṇakkhandho  no
cittasahabhū  rūpakkhandho  siyā cittasahabhū siyā no cittasahabhū . tayo
khandhā   cittānuparivattino  viññāṇakkhandho  no  cittānuparivatti
rūpakkhandho  siyā  cittānuparivatti siyā no cittānuparivatti . tayo
khandhā  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā dve khandhā no cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā .
Tayo  khandhā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuno dve khandhā no cittasaṃsaṭṭha-
samuṭṭhānasahabhuno  .  tayo  khandhā  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattino
dve khandhā no cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattino . Tayo khandhā bāhirā
viññāṇakkhandho  ajjhattiko  rūpakkhandho  siyā  ajjhattiko  siyā
bāhiro . cattāro khandhā nupādā rūpakkhandho siyā upādā siyā
nupādā siyā upādinnā siyā anupādinnā.
   [94]  Cattārokhandhānupādānā  saṅkhārakkhandho siyā upādānaṃ
siyā  nupādānaṃ  .  rūpakkhandho upādāniyo cattāro khandhā siyā
upādāniyā  siyā  anupādāniyā  .  rūpakkhandho upādānavippayutto
cattāro khandhā siyā upādānasampayuttā siyā upādānavippayuttā .
Rūpakkhandho na vattabbo upādānañceva upādāniyo cāti upādāniyo
ceva  no ca upādānaṃ tayo khandhā na vattabbā upādānā ceva
upādāniyā  cāti siyā upādāniyā ceva no ca upādānā siyā
na  vattabbā  upādāniyā ceva no ca upādānāti saṅkhārakkhandho
siyā  upādānañceva  upādāniyo  ca siyā upādāniyo ceva no
ca  upādānaṃ  siyā  na  vattabbo  upādānañceva  upādāniyo
cātipi upādāniyo ceva no ca upādānantipi.
   {94.1} Rūpakkhandho na vattabbo upādānañceva upādānasampayutto
cātipi  upādānasampayutto ceva no  ca upādānantipi tayo khandhā
na  vattabbā  upādānā  ceva  upādānasampayuttā  cāti  siyā
upādānasampayuttā  ceva  no  ca  upādānā  siyā na vattabbā
upādānasampayuttā  ceva  no  ca upādānāti saṅkhārakkhandho siyā
upādānañceva  upādānasampayutto  ca  siyā  upādānasampayutto
ceva no ca upādānaṃ siyā na vattabbo upādānañceva upādāna-
sampayuttotipi  upādānasampayutto  ceva  no  ca upādānantipi .
Rūpakkhandho  upādānavippayuttaupādāniyo  cattāro  khandhā  siyā
upādānavippayuttaupādāniyā   siyā   upādānavippayuttaanupādāniyā
Siyā    na    vattabbā    upādānavippayuttaupādāniyātipi
upādānavippayuttaanupādāniyātipi.
   [95] Cattāro khandhā no kilesā saṅkhārakkhandho siyā kileso
siyā  no  kileso  .  rūpakkhandho  saṅkilesiko cattāro khandhā
siyā  saṅkilesikā  siyā  asaṅkilesikā  . rūpakkhandho asaṅkiliṭṭho
cattāro  khandhā  siyā saṅkiliṭṭhā siyā asaṅkiliṭṭhā . rūpakkhandho
kilesavippayutto  cattāro  khandhā  siyā  kilesasampayuttā  siyā
kilesavippayuttā.
   {95.1}  Rūpakkhandho  na vattabbo kileso ceva saṅkilesiko
cāti  saṅkilesiko ceva no ca kileso tayo khandhā na vattabbā
kilesā  ceva  saṅkilesikā  cāti siyā saṅkilesikā ceva no ca
kilesā  siyā  na  vattabbā  saṅkilesikā ceva no ca kilesāti
saṅkhārakkhandho siyā kileso ceva saṅkilesiko ca siyā saṅkilesiko
ceva no ca kileso siyā na vattabbo kileso ceva saṅkilesiko
cātipi saṅkilesiko ceva no ca kilesotipi.
   {95.2} Rūpakkhandho na vattabbo kileso ceva saṅkiliṭṭho cātipi
saṅkiliṭṭho ceva no ca kilesotipi tayo khandhā na vattabbā kilesā
ceva saṅkiliṭṭhā cāti siyā saṅkiliṭṭhā ceva no ca kilesā siyā na
vattabbā  saṅkiliṭṭhā  ceva  no ca kilesāti saṅkhārakkhandho siyā
kileso ceva saṅkiliṭṭho ca siyā saṅkiliṭṭho ceva no ca kileso siyā
na  vattabbo  kileso  ceva  saṅkiliṭṭho  cātipi saṅkiliṭṭho ceva
No ca kilesotipi.
   {95.3} Rūpakkhandho na vattabbo kileso ceva kilesasampayutto
cātipi  kilesasampayutto  ceva  no ca kilesotipi tayo khandhā na
vattabbā  kilesā ceva kilesasampayuttā cāti siyā kilesasampayuttā
ceva no ca kilesā siyā na vattabbā kilesasampayuttā ceva no ca
kilesāti saṅkhārakkhandho siyā kileso ceva kilesasampayutto ca siyā
kilesasampayutto ceva no ca kileso siyā na vattabbo kileso ceva
kilesampayutto cātipi kilesasampayutto ceva no ca kilesotipi.
   {95.4}  Rūpakkhandho kilesavippayuttasaṅkilesiko cattāro khandhā
siyā  kilesavippayuttasaṅkilesikā  siyā  kilesavippayuttaasaṅkilesikā
siyā  na  vattabbā  kilesavippayuttasaṅkilesikātipi  kilesavippayutta-
asaṅkilesikātipi.
   [96]  Rūpakkhandho  na  dassanena pahātabbo cattāro khandhā
siyā  dassanena  pahātabbā  siyā  na  dassanena  pahātabbā .
Rūpakkhandho  na bhāvanāya pahātabbo cattāro khandhā siyā bhāvanāya
pahātabbā siyā na bhāvanāya pahātabbā . rūpakkhandho na dassanena
pahātabbahetuko  cattāro  khandhā  siyā  dassanena pahātabbahetukā
siyā  na  dassanena  pahātabbahetukā  .  rūpakkhandho na bhāvanāya
pahātabbahetuko  cattāro  khandhā  siyā  bhāvanāya pahātabbahetukā
siyā na bhāvanāya pahātabbahetukā . rūpakkhandho avitakko cattāro
khandhā  siyā  savitakkā  siyā  avitakkā  . rūpakkhandho avicāro
Cattāro  khandhā  siyā  savicārā  siyā  avicārā . rūpakkhandho
appītiko  cattāro  khandhā  siyā  sappītikā  siyā  appītikā .
Rūpakkhandho  na  pītisahagato  cattāro  khandhā  siyā  pītisahagatā
siyā na pītisahagatā . dve khandhā na sukhasahagatā tayo khandhā siyā
sukhasahagatā  siyā na sukhasahagatā . dve khandhā na upekkhāsahagatā
tayo khandhā siyā upekkhāsahagatā siyā na upekkhāsahagatā.
   {96.1} Rūpakkhandho kāmāvacaro cattāro khandhā siyā kāmāvacarā
siyā  na kāmāvacarā . rūpakkhandho na rūpāvacaro cattāro khandhā
siyā  rūpāvavarā siyā na rūpāvacarā . rūpakkhandho na arūpāvacaro
cattāro khandhā siyā arūpāvacarā siyā na arūpāvacarā. Rūpakkhandho
pariyāpanno cattāro khandhā siyā pariyāpannā siyā apariyāpannā.
Rūpakkhandho  aniyyāniko  cattāro  khandhā  siyā  niyyānikā siyā
aniyyānikā  .  rūpakkhandho  aniyato cattāro khandhā siyā niyatā
siyā  aniyatā  .  rūpakkhandho  sauttaro  cattāro  khandhā siyā
sauttarā  siyā  anuttarā  .  rūpakkhandho araṇo cattāro khandhā
siyā saraṇā siyā araṇāti.
           Pañhāpucchakaṃ.
          Khandhavibhaṅgo samatto.
            -------------
           Āyatanavibhaṅgo
   [97]  Dvādasāyatanāni  cakkhāyatanaṃ  rūpāyatanaṃ  sotāyatanaṃ
saddāyatanaṃ  ghānāyatanaṃ  gandhāyatanaṃ  jivhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ kāyāyatanaṃ
phoṭṭhabbāyatanaṃ manāyatanaṃ dhammāyatanaṃ.
   [98] Cakkhuṃ aniccaṃ dukkhaṃ anattā vipariṇāmadhammaṃ rūpā aniccā
dukkhā  anattā  vipariṇāmadhammā  sotaṃ  aniccaṃ  dukkhaṃ  anattā
vipariṇāmadhammaṃ  saddā  aniccā  dukkhā  anattā  vipariṇāmadhammā
ghānaṃ  aniccaṃ  dukkhaṃ  anattā  vipariṇāmadhammaṃ gandhā aniccā dukkhā
anattā   vipariṇāmadhammā   jivhā  aniccā  dukkhā  anattā
vipariṇāmadhammā  rasā  aniccā  dukkhā  anattā  vipariṇāmadhammā
kāyo  anicco  dukkho  anattā vipariṇāmadhammo phoṭṭhabbā aniccā
dukkhā  anattā  vipariṇāmadhammā  mano  anicco  dukkho  anattā
vipariṇāmadhammo dhammā aniccā dukkhā anattā vipariṇāmadhammā.
           Suttantabhājanīyaṃ.
   [99]  Dvādasāyatanāni  cakkhāyatanaṃ  sotāyatanaṃ  ghānāyatanaṃ
jivhāyatanaṃ  kāyāyatanaṃ  manāyatanaṃ  rūpāyatanaṃ  saddāyatanaṃ  gandhāyatanaṃ
rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ dhammāyatanaṃ.
   [100]  Tattha  katamaṃ  cakkhāyatanaṃ yaṃ cakkhuṃ catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  pasādo  .pe.  1-  suñño  gāmopeso  idaṃ vuccati
@Footnote: 1 [516] dhammasaṅgaṇiyaṃ oloketabbaṃ.
Cakkhāyatanaṃ  .  tattha  katamaṃ  sotāyatanaṃ  ghānāyatanaṃ  jivhāyatanaṃ
kāyāyatanaṃ  yo  kāyo  catunnaṃ  mahābhūtānaṃ  upādāya  pasādo
.pe.  suñño  gāmopeso  idaṃ  vuccati  kāyāyatanaṃ  .  tattha
katamaṃ  manāyatanaṃ  ekavidhena  manāyatanaṃ  phassasampayuttaṃ  .  duvidhena
manāyatanaṃ  atthi  sahetukaṃ  atthi  ahetukaṃ  .  tividhena  manāyatanaṃ
atthi kusalaṃ atthi akusalaṃ atthi abyākataṃ .pe. 1- evaṃ bahuvidhena
manāyatanaṃ  idaṃ  vuccati  manāyatanaṃ  .  tattha  katamaṃ  rūpāyatanaṃ yaṃ
rūpaṃ  catunnaṃ  mahābhūtānaṃ  upādāya  vaṇṇanibhā  .pe. rūpadhātupesā
idaṃ  vuccati  rūpāyatanaṃ  .  tattha  katamaṃ  saddāyatanaṃ  gandhāyatanaṃ
rasāyatanaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  paṭhavīdhātu  .pe.  phoṭṭhabbadhātupesā
idaṃ vuccati phoṭṭhabbāyatanaṃ.
   {100.1}  Tattha katamaṃ dhammāyatanaṃ vedanākkhandho saññākkhandho
saṅkhārakkhandho  yañca  rūpaṃ  anidassanaṃ  appaṭighaṃ dhammāyatanapariyāpannaṃ
asaṅkhatā ca dhātu. Tattha katamo vedanākkhandho ekavidhena vedanākkhandho
phassasampayutto .pe. Evaṃ bahuvidhena vedanākkhandho ayaṃ vuccati vedanākkhandho.
Tattha  katamo  saññākkhandho  ekavidhena saññākkhandho phassasampayutto
.pe.  evaṃ  bahuvidhena  saññākkhandho ayaṃ vuccati saññākkhandho .
Tattha  katamo saṅkhārakkhandho ekavidhena saṅkhārakkhandho cittasampayutto
.pe. evaṃ bahuvidhena saṅkhārakkhandho ayaṃ vuccati saṅkhārakkhandho. Tattha
@Footnote: 1 [74] khandhavibhaṅge oloketabbaṃ.
Katamaṃ  rūpaṃ  anidassanaṃ  appaṭighaṃ  dhammāyatanapariyāpannaṃ  itthindriyaṃ
.pe.  kabaḷiṅkāro  āhāro  idaṃ  vuccati rūpaṃ anidassanaṃ appaṭighaṃ
dhammāyatanapariyāpannaṃ  .  tattha  katamā  asaṅkhatā  dhātu rāgakkhayo
dosakkhayo  mohakkhayo  ayaṃ  vuccati asaṅkhatā dhātu . idaṃ vuccati
dhammāyatanaṃ.
           Abhidhammabhājanīyaṃ.
   [101]  Dvādasāyatanāni cakkhāyatanaṃ rūpāyatanaṃ .pe. manāyatanaṃ
dhammāyatanaṃ  .  dvādasannaṃ āyatanānaṃ kati kusalā kati akusalā kati
abyākatā .pe. Kati saraṇā kati araṇā.
   [102]  Dasāyatanā  abyākatā dvāyatanā siyā kusalā siyā
akusalā siyā abyākatā . dasāyatanā na vattabbā sukhāya vedanāya
sampayuttātipi  dukkhāya vedanāya sampayuttātipi adukkhamasukhāya vedanāya
sampayuttātipi  manāyatanaṃ  siyā  sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  siyā
dukkhāya  vedanāya  sampayuttaṃ siyā adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ
dhammāyatanaṃ  siyā sukhāya vedanāya sampayuttaṃ siyā dukkhāya vedanāya
sampayuttaṃ  siyā  adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ siyā na vattabbaṃ
sukhāya  vedanāya  sampayuttantipi  dukkhāya  vedanāya  sampayuttantipi
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttantipi  dasāyatanā  nevavipāka-
navipākadhammadhammā  dvāyatanā  siyā  vipākā siyā vipākadhammadhammā
siyā  nevavipākanavipākadhammadhammā  .  pañcāyatanā upādinnupādāniyā
Saddāyatanaṃ    anupādinnupādāniyaṃ    cattārāyatanā    siyā
upādinnupādāniyā    siyā    anupādinnupādāniyā    siyā
anupādinnānupādāniyā   dvāyatanā   siyā   upādinnupādāniyā
siyā anupādinnupādāniyā siyā anupādinnānupādāniyā.
   {102.1}   Dasāyatanā   asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā  dvāyatanā
siyā   saṅkiliṭṭhasaṅkilesikā  siyā  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā  siyā
asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikā  .  dasāyatanā  avitakkaavicārā  manāyatanaṃ
siyā  savitakkasavicāraṃ  siyā  avitakkavicāramattaṃ  siyā avitakkaavicāraṃ
dhammāyatanaṃ  siyā  savitakkasavicāraṃ  siyā  avitakkavicāramattaṃ  siyā
avitakkaavicāraṃ  siyā  na  vattabbaṃ  savitakkasavicārantipi  avitakka-
vicāramattantipi avitakkaavicārantipi.
   {102.2}  Dasāyatanā na vattabbā pītisahagatātipi sukhasahagatātipi
upekkhāsahagatātipi  dvāyatanā  siyā  pītisahagatā  siyā  sukhasahagatā
siyā  upekkhāsahagatā siyā na vattabbā pītisahagatātipi sukhasahagatātipi
upekkhāsahagatātipi  .  dasāyatanā  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā
dvāyatanā  siyā  dassanena  pahātabbā  siyā bhāvanāya pahātabbā
siyā  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā  .  dasāyatanā nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetukā  dvāyatanā siyā dassanena pahātabbahetukā
siyā bhāvanāya pahātabbahetukā siyā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukā.
Dasāyatanā   nevaācayagāminonaapacayagāmino   dvāyatanā   siyā
ācayagāmino siyā apacayagāmino siyā nevaācayagāminonaapacayagāmino.
Dasāyatanā  nevasekkhānāsekkhā  dvāyatanā  siyā  sekkhā  siyā
asekkhā siyā nevasekkhānāsekkhā.
   {102.3}  Dasāyatanā parittā dvāyatanā siyā parittā siyā
mahaggatā  siyā  appamāṇā  .  dasāyatanā anārammaṇā dvāyatanā
siyā  parittārammaṇā  siyā  mahaggatārammaṇā siyā appamāṇārammaṇā
siyā   na   vattabbā   parittārammaṇātipi   mahaggatārammaṇātipi
appamāṇārammaṇātipi  .  dasāyatanā  majjhimā  dvāyatanā  siyā
hīnā  siyā majjhimā siyā paṇītā . dasāyatanā aniyatā dvāyatanā
siyā micchattaniyatā siyā sammattaniyatā siyā aniyatā.
   {102.4}   Dasāyatanā   anārammaṇā  dvāyatanā  siyā
maggārammaṇā  siyā  maggahetukā  siyā  maggādhipatino  siyā  na
vattabbā  maggārammaṇātipi  maggahetukātipi  maggādhipatinotipi  .
Pañcāyatanā  siyā  uppannā  siyā  uppādino  na  vattabbā
anuppannāti  saddāyatanaṃ  siyā  uppannaṃ  siyā  anuppannaṃ  na
vattabbaṃ  uppādīti  pañcāyatanā  siyā  uppannā  siyā anuppannā
siyā  uppādino  dhammāyatanaṃ  siyā  uppannaṃ siyā anuppannaṃ siyā
uppādi   siyā   na   vattabbaṃ   uppannantipi  anuppannantipi
uppādītipi  .  ekādasāyatanā  siyā atītā siyā anāgatā siyā
paccuppannā  dhammāyatanaṃ  siyā atītaṃ siyā anāgataṃ siyā paccuppannaṃ
siyā  na  vattabbaṃ  atītantipi  anāgatantipi  paccuppannantipi .
Dasāyatanā  anārammaṇā  dvāyatanā  siyā  atītārammaṇā  siyā
Anāgatārammaṇā  siyā  paccuppannārammaṇā  siyā  na  vattabbā
atītārammaṇātipi    anāgatārammaṇātipi    paccuppannārammaṇātipi
siyā ajjhattā siyā bahiddhā siyā ajjhattabahiddhā.
   {102.5}   Dasāyatanā   anārammaṇā  dvāyatanā  siyā
ajjhattārammaṇā   siyā   bahiddhārammaṇā   siyā   ajjhatta-
bahiddhārammaṇā   siyā   na   vattabbā   ajjhattārammaṇātipi
bahiddhārammaṇātipi    ajjhattabahiddhārammaṇātipi   .   rūpāyatanaṃ
sanidassanasappaṭighaṃ   navāyatanā   anidassanasappaṭighā   dvāyatanā
anidassanaappaṭighā.
   [103] Ekādasāyatanā na hetū dhammāyatanaṃ siyā hetu siyā na
hetu . dasāyatanā ahetukā dvāyatanā siyā sahetukā siyā ahetukā.
Dasāyatanā  hetuvippayuttā  dvāyatanā  siyā  hetusampayuttā  siyā
hetuvippayuttā . dasāyatanā na vattabbā hetu ceva sahetukā cātipi
sahetukā  ceva  na  ca hetūtipi manāyatanaṃ na vattabbaṃ hetu ceva
sahetukañcāti  siyā  sahetukañceva  na  ca hetu siyā na vattabbaṃ
sahetukañceva  na ca hetūti dhammāyatanaṃ siyā hetu ceva sahetukañca
siyā  sahetukañceva  na  ca  hetu  siyā na vattabbaṃ hetu ceva
sahetukañcātipi sahetukañceva na ca hetūtipi . dasāyatanā na vattabbā
hetū ceva hetusampayuttā cātipi hetusampayuttā ceva na ca hetūtipi
manāyatanaṃ  na  vattabbaṃ  hetu  ceva  hetusampayuttañcāti  siyā
hetusampayuttañceva  na ca hetu siyā na vattabbaṃ hetusampayuttañceva
Na  ca  hetūti  dhammāyatanaṃ siyā hetu ceva hetusampayuttañca siyā
hetusampayuttañceva  na  ca  hetu  siyā  na  vattabbaṃ hetu ceva
hetusampayuttañcātipi  hetusampayuttañceva  na  ca  hetūtipi  .
Dasāyatanā na hetū ahetukā manāyatanaṃ siyā na hetu sahetukaṃ siyā
na hetu ahetukaṃ dhammāyatanaṃ siyā na hetu sahetukaṃ siyā na hetu
ahetukaṃ siyā na vattabbaṃ na hetu sahetukantipi na hetu ahetukantipi.
   [104]  Ekādasāyatanā sappaccayā dhammāyatanaṃ siyā sappaccayaṃ
siyā  appaccayaṃ  .  ekādasāyatanā  saṅkhatā  dhammāyatanaṃ  siyā
saṅkhataṃ  siyā  asaṅkhataṃ  .  ekādasāyatanā  anidassanā  rūpāyatanaṃ
sanidassanaṃ  .  dasāyatanā  sappaṭighā  dvāyatanā  appaṭighā .
Dasāyatanā  rūpā  manāyatanaṃ  arūpaṃ  dhammāyatanaṃ  siyā  rūpaṃ  siyā
arūpaṃ  .  dasāyatanā  lokiyā  dvāyatanā  siyā  lokiyā  siyā
lokuttarā. Kenaci viññeyyā kenaci na viññeyyā.
   [105] Ekādasāyatanā no āsavā dhammāyatanaṃ siyā āsavo
siyā  no āsavo . dasāyatanā sāsavā dvāyatanā siyā sāsavā
siyā  anāsavā  .  dasāyatanā  āsavavippayuttā  dvāyatanā siyā
āsavasampayuttā  siyā  āsavavippayuttā  . dasāyatanā na vattabbā
āsavā ceva sāsavā cāti sāsavā ceva no ca āsavā manāyatanaṃ
na  vattabbaṃ  āsavo  ceva sāsavañcāti siyā sāsavañceva no ca
āsavo  siyā na vattabbaṃ sāsavañceva no ca āsavoti dhammāyatanaṃ
Siyā āsavo ceva sāsavañca siyā sāsavañceva no ca āsavo siyā
na vattabbaṃ āsavo ceva sāsavañcātipi sāsavañceva no ca āsavotipi.
Dasāyatanā  na  vattabbā  āsavā  ceva  āsavasampayuttā  cātipi
āsavasampayuttā ceva no ca āsavātipi manāyatanaṃ na vattabbaṃ āsavo
ceva  āsavasampayuttañcāti siyā āsavasampayuttañceva no ca āsavo
siyā  na  vattabbaṃ āsavasampayuttañceva no ca āsavoti dhammāyatanaṃ
siyā  āsavo  ceva  āsavasampayuttañca  siyā  āsavasampayuttañceva
no ca āsavo siyā na vattabbaṃ āsavo ceva āsavasampayuttañcātipi
āsavasampayuttañceva  no  ca  āsavotipi  .  dasāyatanā āsava-
vippayuttasāsavā  dvāyatanā  siyā  āsavavippayuttasāsavā  siyā
āsavavippayuttaanāsavā  siyā  na  vattabbā  āsavavippayuttasāsavātipi
āsavavippayuttaanāsavātipi.
   [106]  Ekādasāyatanā  no  saññojanā  dhammāyatanaṃ  siyā
saññojanaṃ  siyā no saññojanaṃ . dasāyatanā saññojaniyā dvāyatanā
siyā saññojaniyā siyā asaññojaniyā . dasāyatanā saññojanavippayuttā
dvāyatanā siyā saññojanasampayuttā siyā saññojanavippayuttā.
   {106.1} Dasāyatanā na vattabbā saññojanā ceva saññojaniyā
cāti  saññojaniyā  ceva  no ca saññojanā manāyatanaṃ na vattabbaṃ
saññojanañceva  saññojaniyañcāti  siyā  saññojaniyañceva  no  ca
saññojanaṃ  siyā  na  vattabbaṃ  saññojaniyañceva no ca saññojananti
Dhammāyatanaṃ   siyā   saññojanañceva   saññojaniyañca   siyā
saññojaniyañceva  no  ca saññojanaṃ siyā na vattabbaṃ saññojanañceva
saññojaniyañcātipi saññojaniyañceva no ca saññojanantipi.
   {106.2}  Dasāyatanā  na  vattabbā  saññojanā  ceva
saññojanasampayuttā  cātipi  saññojanasampayuttā  ceva  no  ca
saññojanātipi   manāyatanaṃ   na   vattabbaṃ   saññojanañceva
saññojanasampayuttañcāti     siyā     saññojanasampayuttañceva
no  ca  saññojanaṃ  siyā  na  vattabbaṃ  saññojanasampayuttañceva
no   ca   saññojananti   dhammāyatanaṃ   siyā  saññojanañceva
saññojanasampayuttañceva     siyā     saññojanasampayuttañceva
no   ca   saññojanaṃ   siyā  na  vattabbaṃ  saññojanañceva
saññojanasampayuttañcātipi saññojanasampayuttañceva
no ca saññojanantipi.
   {106.3}    Dasāyatanā    saññojanavippayuttasaññojaniyā
dvāyatanā    siyā    saññojanavippayuttasaññojaniyā    siyā
saññojanavippayuttaasaññojaniyā    siyā    na    vattabbā
saññojanavippayuttasaññojaniyātipi saññojanavippayutta-
asaññojaniyātipi.
   [107] Ekādasāyatanā no ganthā dhammāyatanaṃ siyā gantho siyā
no gantho . dasāyatanā ganthaniyā dvāyatanā siyā ganthaniyā siyā
aganthaniyā  .  dasāyatanā  ganthavippayuttā  dvāyatanā  siyā
ganthasampayuttā  siyā  ganthavippayuttā  .  dasāyatanā  na vattabbā
ganthā ceva ganthaniyā cāti ganthaniyā ceva no ca ganthā manāyatanaṃ na
Vattabbaṃ  gantho  ceva  ganthaniyañcāti  siyā ganthaniyañceva  no ca
gantho  siyā  na vattabbaṃ ganthaniyañceva no ca ganthoti dhammāyatanaṃ
siyā gantho ceva ganthaniyañca siyā ganthaniyañceva no ca gantho siyā
na vattabbaṃ gantho ceva ganthaniyañcātipi ganthaniyañceva no ca ganthotipi.
   {107.1} Dasāyatanā na vattabbā ganthā ceva ganthasampayuttā
cātipi  ganthasampayuttā ceva no ca ganthātipi manāyatanaṃ na vattabbaṃ
gantho  ceva  ganthasampayuttañcāti  siyā  ganthasampayuttañceva no ca
gantho siyā na vattabbaṃ ganthasampayuttañceva no ca ganthoti dhammāyatanaṃ
siyā  gantho ceva ganthasampayuttañca siyā ganthasampayuttañceva no ca
gantho  siyā  na  vattabbaṃ  gantho  ceva  ganthasampayuttañcātipi
ganthasampayuttañceva  no  ca  ganthotipi . dasāyatanā ganthavippayutta-
ganthaniyā   dvāyatanā   siyā   ganthavippayuttaganthaniyā   siyā
ganthavippayuttaaganthaniyā   siyā   na   vattabbā  ganthavippayutta-
ganthaniyātipi ganthavippayuttaaganthaniyātipi.
   [108] Ekādasāyatanā no oghā .pe. No yogā .pe. No
nīvaraṇā  dhammāyatanaṃ  siyā  nīvaraṇaṃ siyā no nīvaraṇaṃ . dasāyatanā
nīvaraṇiyā  dvāyatanā siyā nīvaraṇiyā siyā anīvaraṇiyā . dasāyatanā
nīvaraṇavippayuttā   dvāyatanā   siyā   nīvaraṇasampayuttā   siyā
nīvaraṇavippayuttā.
   {108.1} Dasāyatanā na vattabbā nīvaraṇā ceva nīvaraṇiyā cāti
nīvaraṇiyā  ceva  no ca nīvaraṇā manāyatanaṃ na vattabbaṃ nīvaraṇañceva
Nīvaraṇiyañcāti  siyā  nīvaraṇiyañceva no ca nīvaraṇaṃ siyā na vattabbaṃ
nīvaraṇiyañceva  no  ca  nīvaraṇanti  dhammāyatanaṃ  siyā  nīvaraṇañceva
nīvaraṇiyañca  siyā  nīvaraṇiyañceva  no  ca nīvaraṇaṃ siyā na vattabbaṃ
nīvaraṇañceva nīvaraṇiyañcātipi nīvaraṇiyañceva no ca nīvaraṇantipi.
   {108.2} Dasāyatanā na vattabbā nīvaraṇā ceva nīvaraṇasampayuttā
cātipi nīvaraṇasampayuttā ceva no ca nīvaraṇātipi manāyatanaṃ na vattabbaṃ
nīvaraṇañceva   nīvaraṇasampayuttañcāti   siyā   nīvaraṇasampayuttañceva
no ca nīvaraṇaṃ siyā na vattabbaṃ nīvaraṇasampayuttañceva no ca nīvaraṇanti
dhammāyatanaṃ   siyā   nīvaraṇañceva   nīvaraṇasampayuttañca   siyā
nīvaraṇasampayuttañceva  no  ca  nīvaraṇaṃ siyā na vattabbaṃ nīvaraṇañceva
nīvaraṇasampayuttañcātipi nīvaraṇasampayuttañceva no ca nīvaraṇantipi.
   {108.3}  Dasāyatanā  nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyā dvāyatanā siyā
nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyā  siyā  nīvaraṇavippayuttaanīvaraṇiyā  siyā  na
vattabbā nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyātipi nīvaraṇavippayuttaanīvaraṇiyātipi.
   [109]  Ekādasāyatanā  no  parāmāsā  dhammāyatanaṃ  siyā
parāmāso siyā no parāmāso . dasāyatanā parāmaṭṭhā dvāyatanā
siyā  parāmaṭṭhā siyā aparāmaṭṭhā . dasāyatanā parāmāsavippayuttā
manāyatanaṃ   siyā   parāmāsasampayuttaṃ   siyā  parāmāsavippayuttaṃ
dhammāyatanaṃ  siyā  parāmāsasampayuttaṃ siyā parāmāsavippayuttaṃ siyā na
vattabbaṃ  parāmāsasampayuttantipi  parāmāsavippayuttantipi  .  dasāyatanā
Na vattabbā parāmāsā ceva parāmaṭṭhā cāti parāmaṭṭhā ceva no ca
parāmāsā  manāyatanaṃ  na  vattabbaṃ  parāmāso ceva parāmaṭṭhañcāti
siyā parāmaṭṭhañceva no ca parāmāso siyā na vattabbaṃ parāmaṭṭhañceva
no  ca  parāmāsoti dhammāyatanaṃ siyā parāmāso ceva parāmaṭṭhañca
siyā parāmaṭṭhañceva no ca parāmāso siyā na vattabbaṃ parāmāso
ceva  parāmaṭṭhañcātipi  parāmaṭṭhañceva  no  ca  parāmāsotipi .
Dasāyatanā    parāmāsavippayuttaparāmaṭṭhā   dvāyatanā   siyā
parāmāsavippayuttaparāmaṭṭhā    siyā   parāmāsavippayuttaaparāmaṭṭhā
siyā    na    vattabbā    parāmāsavippayuttaparāmaṭṭhātipi
parāmāsavippayuttaaparāmaṭṭhātipi.
   [110] Dasāyatanā anārammaṇā manāyatanaṃ sārammaṇaṃ dhammāyatanaṃ-
siyā sārammaṇaṃ siyā anārammaṇaṃ . manāyatanaṃ cittaṃ ekādasāyatanā
no  cittā . ekādasāyatanā acetasikā dhammāyatanaṃ siyā cetasikaṃ
siyā  acetasikaṃ  .  dasāyatanā  cittavippayuttā  dhammāyatanaṃsiyā
cittasampayuttaṃ  siyā  cittavippayuttaṃ  manāyatanaṃ  na  vattabbaṃ cittena
sampayuttantipi  cittena  vippayuttantipi  .  dasāyatanā  cittavisaṃsaṭṭhā
dhammāyatanaṃ  siyā  cittasaṃsaṭṭhaṃ  siyā  cittavisaṃsaṭṭhaṃ  manāyatanaṃna
vattabbaṃ  cittena  saṃsaṭṭhantipi  cittena  visaṃsaṭṭhantipi  .  chāyatanā
no  cittasamuṭṭhānā  chāyatanā  siyā  cittasamuṭṭhānā  siyā  no
cittasamuṭṭhānā  . ekādasāyatanā no cittasahabhuno dhammāyatanaṃ siyā
Cittasahabhū siyā no cittasahabhū . ekādasāyatanā no cittānuparivattino
dhammāyatanaṃ  siyā  cittānuparivatti  siyā  no  cittānuparivatti .
Ekādasāyatanā   no   cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā  dhammāyatanaṃ  siyā
cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ  siyā  no cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ . ekādasāyatanā
no   cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuno  dhammāyatanaṃ  siyā  cittasaṃsaṭṭha-
samuṭṭhānasahabhū  siyā  no cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū . ekādasāyatanā
no  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattino  dhammāyatanaṃ  siyā  cittasaṃsaṭṭha-
samuṭṭhānānuparivatti  siyā  no  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivatti .
Chāyatanā  ajjhattikā  chāyatanā  bāhirā  .  navāyatanā  upādā
dvāyatanā  nupādā  dhammāyatanaṃ  siyā  upādā  siyā nupādā .
Pañcāyatanā  upādinnā  saddāyatanaṃ  anupādinnaṃ  chāyatanā  siyā
upādinnā siyā anupādinnā.
   [111]  Ekādasāyatanā nupādānā dhammāyatanaṃ siyā upādānaṃ
siyā  nupādānaṃ  .  dasāyatanā  upādāniyā  dvāyatanā  siyā
upādāniyā  siyā  anupādāniyā  .  dasāyatanā upādānavippayuttā
dvāyatanā  siyā  upādānasampayuttā  siyā  upādānavippayuttā .
Dasāyatanā  na  vattabbā  upādānā  ceva  upādāniyā  cāti
upādāniyā ceva no ca upādānā manāyatanaṃ na vattabbaṃ upādānañceva
upādāniyañcāti  siyā upādāniyañceva no ca upādānaṃ siyā na vattabbaṃ
upādāniyañceva  no ca upādānanti dhammāyatanaṃ siyā upādānañceva
Upādāniyañca  siyā  upādāniyañceva  no  ca  upādānaṃ  siyā
na  vattabbaṃ  upādānañceva  upādāniyañcātipi  upādāniyañceva
no  ca  upādānantipi . dasāyatanā na vattabbā upādānā ceva
upādānasampayuttā  cātipi  upādānasampayuttā  ceva  no  ca
upādānātipi  manāyatanaṃ  na  vattabbaṃ  upādānañceva  upādāna-
sampayuttañcāti  siyā  upādānasampayuttañceva  no  ca  upādānaṃ
siyā  na  vattabbaṃ  upādānasampayuttañceva  no  ca  upādānanti
dhammāyatanaṃ   siyā   upādānañceva  upādānasampayuttañca  siyā
upādānasampayuttañceva  no  ca  upādānaṃ  siyā  na  vattabbaṃ
upādānañceva   upādānasampayuttañcātipi   upādānasampayuttañceva
no  ca  upādānantipi  .  dasāyatanā  upādānavippayuttaupādāniyā
dvāyatanā  siyā  upādānavippayuttaupādāniyā  siyā  upādāna-
vippayuttaanupādāniyā  siyā  na  vattabbā  upādānavippayutta-
upādāniyātipi upādānavippayuttaanupādāniyātipi.
   [112] Ekādasāyatanā no kilesā dhammāyatanaṃ siyā kileso
siyā  no  kileso  .  dasāyatanā  saṅkilesikā dvāyatanā siyā
saṅkilesikā siyā asaṅkilesikā . dasāyatanā asaṅkiliṭṭhā dvāyatanā
siyā  saṅkiliṭṭhā  siyā  asaṅkiliṭṭhā . dasāyatanā kilesavippayuttā
dvāyatanā siyā kilesasampayuttā siyā kilesavippayuttā . dasāyatanā
na vattabbā kilesā ceva saṅkilesikā cāti saṅkilesikā ceva no
Ca  kilesā  manāyatanaṃ  na  vattabbaṃ kileso ceva saṅkilesikañcāti
siyā saṅkilesikañceva no ca kileso siyā na vattabbaṃ saṅkilesikañceva
no ca kilesoti dhammāyatanaṃ siyā kileso ceva saṅkilesikañca siyā
saṅkilesikañceva  no  ca  kileso siyā na vattabbaṃ kileso ceva
saṅkilesikañcātipi saṅkilesikañceva no ca kilesotipi . dasāyatanā na
vattabbā  kilesā ceva saṅkiliṭṭhā cātipi saṅkiliṭṭhā ceva no ca
kilesātipi  manāyatanaṃ  na  vattabbaṃ  kileso  ceva  saṅkiliṭṭhañcāti
siyā saṅkiliṭṭhañceva no ca kileso siyā na vattabbaṃ saṅkiliṭṭhañceva
no  ca kilesoti dhammāyatanaṃ siyā kileso ceva saṅkiliṭṭhañca siyā
saṅkiliṭṭhañceva  no  ca  kileso  siyā na vattabbaṃ kileso ceva
saṅkiliṭṭhañcātipi saṅkiliṭṭhañceva no ca kilesotipi.
   {112.1} Dasāyatanā na vattabbā kilesā ceva kilesasampayuttā
cātipi kilesasampayuttā ceva no ca kilesātipi manāyatanaṃ na vattabbaṃ
kileso  ceva  kilesasampayuttañcāti  siyā  kilesasampayuttañceva no
ca  kileso siyā na vattabbaṃ kilesasampayuttañceva no ca kilesoti
dhammāyatanaṃ siyā kileso ceva kilesasampayuttañca siyā kilesasampayuttañceva
no ca kileso siyā na vattabbaṃ kileso ceva kilesasampayuttañcātipi
kilesasampayuttañceva no ca kilesotipi . dasāyatanā kilesavippayutta-
saṅkilesikā  dvāyatanā  siyā  kilesavippayuttasaṅkilesikā  siyā
kilesavippayuttaasaṅkilesikā  siyā  na  vattabbā  kilesavippayutta-
saṅkilesikātipi kilesavippayuttaasaṅkilesikātipi.
   [113]  Dasāyatanā  na dassanena pahātabbā dvāyatanā siyā
dassanena  pahātabbā  siyā  na dassanena pahātabbā . dasāyatanā
na  bhāvanāya pahātabbā dvāyatanā siyā bhāvanāya pahātabbā siyā
na  bhāvanāya pahātabbā . dasāyatanā na dassanena pahātabbahetukā
dvāyatanā  siyā  dassanena  pahātabbahetukā  siyā  na  dassanena
pahātabbahetukā . dasāyatanā na bhāvanāya pahātabbahetukā dvāyatanā
siyā bhāvanāya pahātabbahetukā siyā na bhāvanāya pahātabbahetukā.
Dasāyatanā avitakkā dvāyatanā siyā savitakkā siyā avitakkā.
   {113.1} Dasāyatanā avicārā dvāyatanā siyā savicārā siyā
avicārā  .  dasāyatanā appītikā dvāyatanā siyā sappītikā siyā
appītikā  .  dasāyatanā na pītisahagatā dvāyatanā siyā pītisahagatā
siyā  na  pītisahagatā . dasāyatanā na sukhasahagatā dvāyatanā siyā
sukhasahagatā  siyā  na  sukhasahagatā . dasāyatanā na upekkhāsahagatā
dvāyatanā  siyā  upekkhāsahagatā  siyā  na  upekkhāsahagatā .
Dasāyatanā kāmāvacarā dvāyatanā siyā kāmāvacarā siyā na kāmāvacarā.
Dasāyatanā na rūpāvacarā dvāyatanā siyā rūpāvacarā siyā na rūpāvacarā.
Dasāyatanā  na  arūpāvacarā  dvāyatanā siyā arūpāvacarā siyā na
arūpāvacarā  . dasāyatanā pariyāpannā dvāyatanā siyā pariyāpannā
siyā  apariyāpannā  .  dasāyatanā  aniyyānikā  dvāyatanā siyā
Niyyānikā  siyā  aniyyānikā  .  dasāyatanā  aniyatā dvāyatanā
siyā niyatā siyā aniyatā . dasāyatanā sauttarā dvāyatanā siyā
sauttarā  siyā  anuttarā  .  dasāyatanā araṇā dvāyatanā siyā
saraṇā siyā araṇāti.
           Pañhāpucchakaṃ.
          Āyatanavibhaṅgo samatto.
            ---------
            Dhātuvibhaṅgo
   [114] Cha dhātuyo paṭhavīdhātu āpodhātu tejodhātu vāyodhātu
ākāsadhātu viññāṇadhātu.
   [115]  Tattha katamā paṭhavīdhātu paṭhavīdhātudvayaṃ atthi ajjhattikā
atthi  bāhirā  .  tattha  katamā ajjhattikā paṭhavīdhātu yaṃ ajjhattaṃ
paccattaṃ  kakkhaḷaṃ  kharigataṃ  kakkhaḷattaṃ  kakkhaḷabhāvo  ajjhattaṃ upādinnaṃ
seyyathīdaṃ  kesā  lomā  nakhā  dantā  taco  maṃsaṃ nhārū aṭṭhī
aṭṭhimiñjaṃ  vakkaṃ  hadayaṃ  yakanaṃ  kilomakaṃ  pihakaṃ  papphāsaṃ  antaṃ
antaguṇaṃ  udariyaṃ  karīsaṃ  yaṃ  vā  panaññampi atthi ajjhattaṃ paccattaṃ
kakkhaḷaṃ  kharigataṃ  kakkhaḷattaṃ  kakkhaḷabhāvo  ajjhattaṃ  upādinnaṃ  ayaṃ
vuccati  ajjhattikā  paṭhavīdhātu  .  tattha  katamā bāhirā paṭhavīdhātu
yaṃ  bāhiraṃ  kakkhaḷaṃ kharigataṃ kakkhaḷattaṃ kakkhaḷabhāvo bahiddhā anupādinnaṃ
Seyyathīdaṃ  ayo  lohaṃ  tipu  sīsaṃ  sajjhu  muttā  maṇi  veḷuriyo
saṅkho  silā  pavāḷaṃ  rajataṃ  jātarūpaṃ  lohitaṅgo  masāragallaṃ tiṇaṃ
kaṭṭhaṃ  sakkharā  kathalā  bhūmi  pāsāṇo  pabbato yaṃ vā panaññampi
atthi  bāhiraṃ  kakkhaḷaṃ  kharigataṃ  kakkhaḷattaṃ  kakkhaḷabhāvo  bahiddhā
anupādinnaṃ  ayaṃ  vuccati  bāhirā  paṭhavīdhātu . yā ca ajjhattikā
paṭhavīdhātu  yā  ca  bāhirā  paṭhavīdhātu  tadekajjhaṃ  abhisaññūhitvā
abhisaṅkhipitvā ayaṃ vuccati paṭhavīdhātu.
   [116] Tattha katamā āpodhātu āpodhātudvayaṃ atthi ajjhattikā
atthi  bāhirā  .  tattha katamā ajjhattikā āpodhātu yaṃ ajjhattaṃ
paccattaṃ  āpo  āpogataṃ  sneho  snehagataṃ  bandhanattaṃ  rūpassa
ajjhattaṃ  upādinnaṃ  seyyathīdaṃ  pittaṃ  semhaṃ  pubbo lohitaṃ sedo
medo  assu  vasā  kheḷo  siṅghāṇikā  lasikā  muttaṃ  yaṃ  vā
panaññampi  atthi  ajjhattaṃ  paccattaṃ  āpo  āpogataṃ  sneho
snehagataṃ  bandhanattaṃ  rūpassa  ajjhattaṃ  upādinnaṃ  ayaṃ  vuccati
ajjhattikā  āpodhātu  .  tattha  katamā  bāhirā  āpodhātu yaṃ
bāhiraṃ  āpo  āpogataṃ  senho  snehagataṃ  bandhanattaṃ  rūpassa
bahiddhā  anupādinnaṃ  seyyathīdaṃ  mūlaraso khandharaso tacaraso pattaraso
puppharaso  phalaraso khīraṃ dadhi sappi navanītaṃ telaṃ madhu phāṇitaṃ bhummāni
vā  udakāni  antalikkhāni  vā  yaṃ  vā  panaññampi atthi bāhiraṃ
āpo  āpogataṃ  sneho  snehagataṃ  bandhanattaṃ  rūpassa  bahiddhā
Anupādinnaṃ  ayaṃ  vuccati  bāhirā āpodhātu . yā ca ajjhattikā
āpodhātu  yā  ca  bāhirā  āpodhātu  tadekajjhaṃ  abhisaññūhitvā
abhisaṅkhipitvā ayaṃ vuccati āpodhātu.
   [117] Tattha katamā tejodhātu tejodhātudvayaṃ atthi ajjhattikā
atthi  bāhirā  .  tattha katamā ajjhattikā tejodhātu yaṃ ajjhattaṃ
paccattaṃ  tejo  tejogataṃ  usmā usmāgataṃ usumaṃ usumagataṃ ajjhattaṃ
upādinnaṃ  seyyathīdaṃ  yena  ca santappati yena ca jīrati  yena ca
paridayhati  yena  ca  asitapītakhāyitasāyitaṃ  sammā  pariṇāmaṃ  gacchati
yaṃ  vā  panaññampi  atthi ajjhattaṃ paccattaṃ tejo tejogataṃ usmā
usmāgataṃ  usumaṃ  usumagataṃ  ajjhattaṃ  upādinnaṃ  ayaṃ  vuccati
ajjhattikā tejodhātu.
   {117.1}  Tattha katamā bāhirā tejodhātu yaṃ bāhiraṃ tejo
tejogataṃ  usmā  usmāgataṃ  usumaṃ  usumagataṃ  bahiddhā  anupādinnaṃ
seyyathīdaṃ  kaṭṭhaggi  sakalikaggi  tiṇaggi  gomayaggi  thusaggi saṅkāraggi
indaggi   aggisantāpo   suriyasantāpo   kaṭṭhasannicayasantāpo
tiṇasannicayasantāpo    dhaññasannicayasantāpo   bhasmāsannicayasantāpo
yaṃ vā panaññampi atthi bāhiraṃ tejo tejogataṃ usmā usmāgataṃ usumaṃ
usumagataṃ  bahiddhā anupādinnaṃ ayaṃ vuccati bāhirā tejodhātu . yā
ca  ajjhattikā  tejodhātu  yā  ca  bāhirā tejodhātu tadekajjhaṃ
abhisaññūhitvā abhisaṅkhipitvā ayaṃ vuccati tejodhātu.
   [118] Tattha katamā vāyodhātu vāyodhātudvayaṃ atthi ajjhattikā
atthi  bāhirā  .  tattha katamā ajjhattikā vāyodhātu yaṃ ajjhattaṃ
paccattaṃ  vāyo  vāyogataṃ  thambhitattaṃ  rūpassa  ajjhattaṃ  upādinnaṃ
seyyathīdaṃ  uddhaṅgamā  vātā  adhogamā  vātā  kucchisayā  vātā
koṭṭhasayā  vātā  aṅgamaṅgānusārino vātā satthakavātā khurakavātā
uppalakavātā  assāso  passāso  yaṃ  vā  panaññampi  atthi
ajjhattaṃ  paccattaṃ  vāyo  vāyogataṃ  thambhitattaṃ  rūpassa  ajjhattaṃ
upādinnaṃ ayaṃ vuccati ajjhattikā vāyodhātu.
   {118.1}  Tattha katamā bāhirā vāyodhātu yaṃ bāhiraṃ vāyo
vāyogataṃ   thambhitattaṃ  rūpassa  bahiddhā  anupādinnaṃ  seyyathīdaṃ
puratthimā  vātā  pacchimā  vātā  uttarā vātā dakkhiṇā vātā
sarajā  vātā  arajā  vātā sītā vātā uṇhā vātā parittā
vātā  adhimattā  vātā  kāḷā  vātā  verambhavātā pakkhavātā
supaṇṇavātā  tālavaṇṭavātā  vidhūpanavātā  yaṃ  vā  panaññampi
atthi  bāhiraṃ  vāyo vāyogataṃ thambhitattaṃ rūpassa bahiddhā anupādinnaṃ
ayaṃ vuccati bāhirā vāyodhātu . yā ca ajjhattikā vāyodhātu yā
ca  bāhirā  vāyodhātu  tadekajjhaṃ  abhisaññūhitvā  abhisaṅkhipitvā
ayaṃ vuccati vāyodhātu.
   [119]  Tattha  katamā  ākāsadhātu  ākāsadhātudvayaṃ  atthi
ajjhattikā  atthi  bāhirā  . tattha katamā ajjhattikā ākāsadhātu
Yaṃ  ajjhattaṃ  paccattaṃ  ākāso  ākāsagataṃ  aghaṃ  aghagataṃ  vivaro
vivaragataṃ  asamphuṭṭhaṃ  maṃsalohitehi  ajjhattaṃ  upādinnaṃ  seyyathīdaṃ
kaṇṇacchiddaṃ  nāsacchiddaṃ  mukhadvāraṃ  yena  ca  asitapītakhāyitasāyitaṃ
ajjhoharati  yattha  ca  asitapītakhāyitasāyitaṃ  santiṭṭhati  yena  ca
asitapītakhāyitasāyitaṃ  adhobhāgaṃ  nikkhamati  yaṃ  vā  panaññampi  atthi
ajjhattaṃ  paccattaṃ  ākāso  ākāsagataṃ aghaṃ aghagataṃ vivaro vivaragataṃ
asamphuṭṭhaṃ  maṃsalohitehi  ajjhattaṃ  upādinnaṃ  ayaṃ  vuccati ajjhattikā
ākāsadhātu  .  tattha  katamā  bāhirā  ākāsadhātu  yaṃ  bāhiraṃ
ākāso  ākāsagataṃ  aghaṃ  aghagataṃ  vivaro vivaragataṃ asamphuṭṭhaṃ catūhi
mahābhūtehi  bahiddhā  anupādinnaṃ ayaṃ vuccati bāhirā ākāsadhātu .
Yā  ca  ajjhattikā  ākāsadhātu  yā  ca  bāhirā  ākāsadhātu
tadekajjhaṃ abhisaññūhitvā abhisaṅkhipitvā ayaṃ vuccati ākāsadhātu.
   [120]   Tattha   katamā   viññāṇadhātu  cakkhuviññāṇadhātu
sotaviññāṇadhātu      ghānaviññāṇadhātu     jivhāviññāṇadhātu
kāyaviññāṇadhātu manoviññāṇadhātu ayaṃ vuccati viññāṇadhātu.
           Imā cha dhātuyo.
   [121]  Aparāpi  cha dhātuyo sukhadhātu dukkhadhātu somanassadhātu
domanassadhātu  upekkhādhātu  avijjādhātu  .  tattha katamā sukhadhātu
yaṃ  kāyikaṃ  sātaṃ  kāyikaṃ  sukhaṃ  kāyasamphassajaṃ  sātaṃ sukhaṃ vedayitaṃ
kāyasamphassajā  sātā  sukhā vedanā ayaṃ vuccati sukhadhātu . tattha
Katamā  dukkhadhātu  yaṃ  kāyikaṃ  asātaṃ  kāyikaṃ  dukkhaṃ kāyasamphassajaṃ
asātaṃ  dukkhaṃ  vedayitaṃ  kāyasamphassajā  asātā  dukkhā  vedanā
ayaṃ  vuccati  dukkhadhātu  .  tattha katamā somanassadhātu yaṃ cetasikaṃ
sātaṃ cetasikaṃ sukhaṃ cetosamphassajaṃ sātaṃ sukhaṃ vedayitaṃ cetosamphassajā
sātā sukhā vedanā ayaṃ vuccati somanassadhātu.
   {121.1} Tattha katamā domanassadhātu yaṃ cetasikaṃ asātaṃ cetasikaṃ
dukkhaṃ  cetosamphassajaṃ  asātaṃ dukkhaṃ vedayitaṃ cetosamphassajā asātā
dukkhā vedanā ayaṃ vuccati domanassadhātu . tattha katamā upekkhādhātu
yaṃ  cetasikaṃ  neva sātaṃ nāsātaṃ cetosamphassajaṃ adukkhamasukhaṃ vedayitaṃ
cetosamphassajā  adukkhamasukhā  vedanā  ayaṃ vuccati upekkhādhātu .
Tattha katamā avijjādhātu yaṃ aññāṇaṃ adassanaṃ .pe. 1- avijjālaṅgī
moho akusalamūlaṃ ayaṃ vuccati avijjādhātu. Imā cha dhātuyo.
   [122] Aparāpi cha dhātuyo kāmadhātu byāpādadhātu vihiṃsādhātu
nekkhammadhātu  abyāpādadhātu  avihiṃsādhātu . tattha katamā kāmadhātu
kāmapaṭisaṃyutto  takko  vitakko  saṅkappo  appanā  byappanā
cetaso  abhiniropanā  micchāsaṅkappo ayaṃ vuccati kāmadhātu heṭṭhato
avīcinirayaṃ  pariyantaṃ  karitvā  uparito paranimmitavasavattī deve anto
karitvā  yaṃ  etasmiṃ  antare  etthāvacarā  ettha  pariyāpannā
khandhadhātuāyatanā  rūpaṃ  vedanā  saññā  saṅkhārā  viññāṇaṃ  ayaṃ
@Footnote: 1 [300] dhammasaṅgaṇiyaṃ oloketabbaṃ.
Vuccati  kāmadhātu  .  tattha katamā byāpādadhātu byāpādapaṭisaṃyutto
takko  vitakko  .pe.  micchāsaṅkappo  ayaṃ  vuccati byāpādadhātu
dasasu vā āghātavatthūsu cittassa āghāto paṭighāto paṭighaṃ paṭivirodho
kopo  pakopo  sampakopo  doso  padoso  sampadoso  cittassa
byāpatti  manopadoso  kodho  kujjhanā  kujjhitattaṃ  doso  dūsanā
dūsitattaṃ  byāpatti  byāpajjanā  byāpajjitattaṃ  virodho  paṭivirodho
caṇḍikkaṃ asuropo anattamanatā cittassa ayaṃ vuccati byāpādadhātu.
   {122.1}  Tattha  katamā  vihiṃsādhātu  vihiṃsāpaṭisaṃyutto takko
vitakko  .pe.  micchāsaṅkappo  ayaṃ  vuccati vihiṃsādhātu idhekacco
pāṇinā  vā leḍḍunā vā daṇḍena vā satthena vā rajjuyā vā
aññataraññatarena  satte  viheṭheti  yā evarūpā heṭhanā viheṭhanā
hiṃsanā vihiṃsanā rosanā virosanā parūpaghāto ayaṃ vuccati vihiṃsādhātu.
   {122.2} Tattha katamā nekkhammadhātu nekkhammapaṭisaṃyutto takko
vitakko  .pe.  sammāsaṅkappo  ayaṃ  vuccati nekkhammadhātu sabbepi
kusalā  dhammā  nekkhammadhātu  .  tattha  katamā  abyāpādadhātu
abyāpādapaṭisaṃyutto  takko  vitakko  .pe.  sammāsaṅkappo  ayaṃ
vuccati  abyāpādadhātu yā sattesu metti mettāyanā mettāyitattaṃ
mettācetovimutti  ayaṃ  vuccati  abyāpādadhātu  .  tattha  katamā
avihiṃsādhātu  avihiṃsāpaṭisaṃyutto  takko  vitakko  saṅkappo  appanā
byappanā  cetaso  abhiniropanā  sammāsaṅkappo  ayaṃ  vuccati
Avihiṃsādhātu   yā  sattesu  karuṇā  karuṇāyanā  karuṇāyitattaṃ
karuṇācetovimutti ayaṃ vuccati avihiṃsādhātu. Imā cha dhātuyo.
   [123]  Iti  imāni  tīṇi  chakkāni  tadekajjhaṃ abhisaññūhitvā
abhisaṅkhipitvā aṭṭhārasa dhātuyo honti.
           Suttantabhājanīyaṃ.
   [124]  Aṭṭhārasa  dhātuyo cakkhudhātu rūpadhātu cakkhuviññāṇadhātu
sotadhātu   saddadhātu   sotaviññāṇadhātu   ghānadhātu   gandhadhātu
ghānaviññāṇadhātu    jivhādhātu    rasadhātu   jivhāviññāṇadhātu
kāyadhātu   phoṭṭhabbadhātu  kāyaviññāṇadhātu  manodhātu  dhammadhātu
manoviññāṇadhātu.
   [125]  Tattha  katamā  cakkhudhātu yaṃ cakkhuṃ catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  pasādo  .pe.  suñño  gāmopeso  ayaṃ  vuccati
cakkhudhātu  .  tattha  katamā  rūpadhātu  yaṃ  rūpaṃ catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  vaṇṇanibhā  .pe.  rūpadhātupesā  ayaṃ vuccati rūpadhātu .
Tattha  katamā  cakkhuviññāṇadhātu  cakkhuñca  paṭicca rūpe ca uppajjati
cittaṃ  mano  mānasaṃ  hadayaṃ  paṇḍaraṃ  mano  manāyatanaṃ  manindriyaṃ
viññāṇaṃ  viññāṇakkhandho  tajjā  cakkhuviññāṇadhātu  ayaṃ  vuccati
cakkhuviññāṇadhātu.
   [126]  Tattha  katamā  sotadhātu yaṃ sotaṃ catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  pasādo  .pe.  suñño  gāmopeso  ayaṃ  vuccati
Sotadhātu  .  tattha katamā saddadhātu yo saddo catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  anidassano  sappaṭigho  .pe.  saddadhātupesā ayaṃ vuccati
saddadhātu  .  tattha  katamā  sotaviññāṇadhātu  sotañca paṭiccasadde
ca  uppajjati  cittaṃ  mano  mānasaṃ  hadayaṃ  paṇḍaraṃ mano manāyatanaṃ
manindriyaṃ  viññāṇaṃ  viññāṇakkhandho  tajjā  sotaviññāṇadhātu  ayaṃ
vuccati sotaviññāṇadhātu.
   [127]  Tattha  katamā  ghānadhātu yaṃ ghānaṃ catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  pasādo  .pe.  suñño  gāmopeso  ayaṃ  vuccati
ghānadhātu  .  tattha katamā gandhadhātu yo gandho catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  anidassano  sappaṭigho  .pe.  gandhadhātupesā ayaṃ vuccati
gandhadhātu  .  tattha  katamā  ghānaviññāṇadhātu  ghānañca  paṭicca
gandhe ca uppajjati cittaṃ mano mānasaṃ hadayaṃ paṇḍaraṃ mano manāyatanaṃ
manindriyaṃ  viññāṇaṃ  viññāṇakkhandho  tajjā  ghānaviññāṇadhātu  ayaṃ
vuccati ghānaviññāṇadhātu.
   [128] Tattha katamā jivhādhātu yā jivhā catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  pasādo  .pe.  suñño  gāmopeso  ayaṃ  vuccati
jivhādhātu  .  tattha  katamā rasadhātu yo raso catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  anidassano  sappaṭigho  .pe.  rasadhātupesā  ayaṃ vuccati
rasadhātu  .  tattha  katamā  jivhāviññāṇadhātu  jivhañca  paṭicca
rase  ca uppajjati cittaṃ mano mānasaṃ hadayaṃ paṇḍaraṃ mano manāyatanaṃ
Manindriyaṃ   viññāṇaṃ   viññāṇakkhandho  tajjā  jivhāviññāṇadhātu
ayaṃ vuccati jivhāviññāṇadhātu.
   [129]  Tattha katamā kāyadhātu yo kāyo catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya pasādo .pe. suñño gāmopeso ayaṃ vuccati kāyadhātu.
Tattha  katamā  phoṭṭhabbadhātu  paṭhavīdhātu  .pe.  phoṭṭhabbadhātupesā
ayaṃ  vuccati  phoṭṭhabbadhātu  .  tattha  katamā  kāyaviññāṇadhātu
kāyañca  paṭicca  phoṭṭhabbe  ca uppajjati cittaṃ mano mānasaṃ hadayaṃ
paṇḍaraṃ   mano  manāyatanaṃ  manindriyaṃ  viññāṇaṃ  viññāṇakkhandho
tajjā kāyaviññāṇadhātu ayaṃ vuccati kāyaviññāṇadhātu.
   [130]  Tattha katamā manodhātu cakkhuviññāṇadhātuyā uppajjitvā
niruddhasamanantarā  uppajjati  cittaṃ  mano  mānasaṃ  hadayaṃ  paṇḍaraṃ
mano   manāyatanaṃ  manindriyaṃ  viññāṇaṃ  viññāṇakkhandho  tajjā
manodhātu  sotaviññāṇadhātuyā  .pe.  ghānaviññāṇadhātuyā  .pe.
Jivhāviññāṇadhātuyā   .pe.   kāyaviññāṇadhātuyā   uppajjitvā
niruddhasamanantarā  uppajjati  cittaṃ  mano  mānasaṃ  hadayaṃ  paṇḍaraṃ
mano  manāyatanaṃ  manindriyaṃ  viññāṇaṃ viññāṇakkhandho tajjā manodhātu
sabbadhammesu vā pana paṭhamasamannāhāro ayaṃ vuccati manodhātu.
   {130.1}  Tattha katamā dhammadhātu vedanākkhandho saññākkhandho
saṅkhārakkhandho  yañca  rūpaṃ  anidassanaṃ  appaṭighaṃ  dhammāyatanapariyāpannaṃ
asaṅkhatā ca dhātu. Tattha katamo vedanākkhandho ekavidhena vedanākkhandho
Phassasampayutto  .  duvidhena  vedanākkhandho  atthi  sahetuko atthi
ahetuko  .  tividhena  vedanākkhandho  atthi kusalo atthi akusalo
atthi  abyākato  .pe.  evaṃ  bahuvidhena  vedanākkhandho . ayaṃ
vuccati vedanākkhandho.
   {130.2} Tattha  katamo saññākkhandho. Ekavidhena saññākkhandho
phassasampayutto  .  duvidhena  saññākkhandho  atthi  sahetuko  atthi
ahetuko . tividhena saññākkhandho atthi kusalo atthi akusalo atthi
abyākato  .pe.  evaṃ  bahuvidhena  saññākkhandho  . ayaṃ vuccati
saññākkhandho.
   {130.3} Tattha katamo saṅkhārakkhandho ekavidhena saṅkhārakkhandho
cittasampayutto . duvidhena saṅkhārakkhandho atthi hetu atthi na hetu.
Tividhena  saṅkhārakkhandho atthi kusalo atthi akusalo atthi abyākato
.pe. Evaṃ bahuvidhena saṅkhārakkhandho ayaṃ vuccati saṅkhārakkhandho.
   {130.4} Tattha katamaṃ rūpaṃ anidassanaṃ appaṭighaṃ dhammāyatanapariyāpannaṃ
itthindriyaṃ  .pe.  kabaḷiṅkāro āhāro idaṃ vuccati rūpaṃ anidassanaṃ
appaṭighaṃ dhammāyatanapariyāpannaṃ.
   {130.5}  Tattha katamā asaṅkhatā dhātu rāgakkhayo dosakkhayo
mohakkhayo ayaṃ vuccati asaṅkhatā dhātu. Ayaṃ vuccati dhammadhātu.
   {130.6}  Tattha  katamā  manoviññāṇadhātu  cakkhuviññāṇadhātuyā
uppajjitvā  niruddhasamanantarā  uppajjati  manodhātu  manodhātuyāpi
uppajjitvā niruddhasamanantarā uppajjati cittaṃ mano mānasaṃ .pe. Tajjā
manoviññāṇadhātu   sotaviññāṇadhātuyā   .pe.  ghānaviññāṇadhātuyā
.pe.    Jivhāviññāṇadhātuyā    .pe.   kāyaviññāṇadhātuyā
uppajjitvā  niruddhasamanantarā  uppajjati  manodhātu  manodhātuyāpi
uppajjitvā  niruddhasamanantarā  uppajjati  cittaṃ  mano mānasaṃ .pe.
Tajjā  manoviññāṇadhātu  manañca  paṭicca  dhamme  ca  uppajjati
cittaṃ  mano  mānasaṃ  hadayaṃ  paṇḍaraṃ  mano  manāyatanaṃ  manindriyaṃ
viññāṇaṃ  viññāṇakkhandho  tajjā  manoviññāṇadhātu  ayaṃ  vuccati
manoviññāṇadhātu.
           Abhidhammabhājanīyaṃ.
   [131]  Aṭṭhārasa  dhātuyo cakkhudhātu rūpadhātu cakkhuviññāṇadhātu
sotadhātu   saddadhātu   sotaviññāṇadhātu   ghānadhātu   gandhadhātu
ghānaviññāṇadhātu    jivhādhātu    rasadhātu   jivhāviññāṇadhātu
kāyadhātu   phoṭṭhabbadhātu  kāyaviññāṇadhātu  manodhātu  dhammadhātu
manoviññāṇadhātu  .  aṭṭhārasannaṃ  dhātūnaṃ  kati kusalā kati akusalā
kati abyākatā .pe. Kati saraṇā kati araṇā.
   [132] Soḷasa dhātuyo abyākatā dve dhātuyo siyā kusalā
siyā  akusalā  siyā  abyākatā  .  dasa  dhātuyo na vattabbā
sukhāya  vedanāya  sampayuttātipi  dukkhāya  vedanāya  sampayuttātipi
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttātipi  pañca  dhātuyo adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttā  kāyaviññāṇadhātu  siyā  sukhāya  vedanāya
sampayuttā  siyā  dukkhāya  vedanāya  sampayuttā  manoviññāṇadhātu
Siyā sukhāya vedanāya sampayuttā siyā dukkhāya vedanāya sampayuttā
siyā  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttā  dhammadhātu  siyā sukhāya
vedanāya  sampayuttā  siyā  dukkhāya  vedanāya  sampayuttā  siyā
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttā  siyā  na  vattabbā  sukhāya
vedanāya   sampayuttātipi   dukkhāya   vedanāya   sampayuttātipi
adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttātipi.
   {132.1} Dasa dhātuyo nevavipākanavipākadhammadhammā pañca dhātuyo
vipākā  manodhātu  siyā  vipākā  siyā nevavipākanavipākadhammadhammā
dve dhātuyo siyā vipākā siyā vipākadhammadhammā siyā nevavipāka-
navipākadhammadhammā  .  dasa  dhātuyo  upādinnupādāniyā  saddadhātu
anupādinnupādāniyā   pañca  dhātuyo  siyā  upādinnupādāniyā
siyā  anupādinnupādāniyā  dve  dhātuyo  siyā upādinnupādāniyā
siyā   anupādinnupādāniyā   siyā  anupādinnaanupādāniyā  .
Soḷasa  dhātuyo asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā dve dhātuyo siyā saṅkiliṭṭha-
saṅkilesikā siyā asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā siyā asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikā.
   {132.2} Paṇṇarasa dhātuyo avitakkaavicārā manodhātu savitakkasavicārā
manoviññāṇadhātu  siyā  savitakkasavicārā  siyā  avitakkavicāramattā
siyā avitakkaavicārā dhammadhātu siyā savitakkasavicārā siyā avitakkavicāramattā
siyā avitakkaavicārā siyā na vattabbā savitakkasavicārātipi avitakkavicāramattātipi
avitakkaavicārātipi . dasa dhātuyo na vattabbā pītisahagatātipi sukhasahagatātipi
Upekkhāsahagatātipi  pañca  dhātuyo  upekkhāsahagatā  kāyaviññāṇadhātu
na pītisahagatā siyā sukhasahagatā na upekkhāsahagatā siyā na vattabbā
sukhasahagatāti  dve  dhātuyo siyā pītisahagatā siyā sukhasahagatā siyā
upekkhāsahagatā  siyā  na  vattabbā  pītisahagatātipi  sukhasahagatātipi
upekkhāsahagatātipi  . soḷasa dhātuyo nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā
dve  dhātuyo siyā dassanena pahātabbā siyā bhāvanāya pahātabbā
siyā   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā   .   soḷasa  dhātuyo
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukā   dve   dhātuyo   siyā
dassanena  pahātabbahetukā  siyā  bhāvanāya  pahātabbahetukā  siyā
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukā.
   {132.3}  Soḷasa  dhātuyo  nevaācayagāminonaapacayagāmino
dve  dhātuyo  siyā  ācayagāmino  siyā  apacayagāmino  siyā
nevaācayagāminonaapacayagāmino    .    soḷasa    dhātuyo
nevasekkhānāsekkhā  dve  dhātuyo  siyā sekkhā siyā asekkhā
siyā  nevasekkhānāsekkhā  .  soḷasa  dhātuyo  parittā  dve
dhātuyo  siyā  parittā  siyā  mahaggatā siyā appamāṇā . dasa
dhātuyo  anārammaṇā  cha  dhātuyo  parittārammaṇā  dve  dhātuyo
siyā  parittārammaṇā  siyā  mahaggatārammaṇā siyā appamāṇārammaṇā
siyā   na   vattabbā   parittārammaṇātipi   mahaggatārammaṇātipi
appamāṇārammaṇātipi  .  soḷasa  dhātuyo  majjhimā  dve  dhātuyo
siyā  hīnā siyā majjhimā siyā paṇītā . soḷasa dhātuyo aniyatā
Dve dhātuyo siyā micchattaniyatā siyā sammattaniyatā siyā aniyatā.
   {132.4}  Dasa dhātuyo anārammaṇā cha dhātuyo na vattabbā
maggārammaṇātipi  maggahetukātipi  maggādhipatinotipi  dve  dhātuyo
siyā  maggārammaṇā  siyā  maggahetukā  siyā  maggādhipatino siyā
na  vattabbā  maggārammaṇātipi  maggahetukātipi  maggādhipatinotipi .
Dasa dhātuyo siyā uppannā siyā uppādino na vattabbā anuppannāti
saddadhātu  siyā  uppannā siyā anuppannā na vattabbā uppādinīti
cha dhātuyo siyā uppannā siyā anuppannā siyā uppādino dhammadhātu
siyā  uppannā siyā anuppannā siyā uppādinī siyā na vattabbā
uppannātipi  anuppannātipi  uppādinītipi  .  sattarasa dhātuyo siyā
atītā  siyā  anāgatā  siyā  paccuppannā dhammadhātu siyā atītā
siyā  anāgatā  siyā  paccuppannā  siyā  na vattabbā atītātipi
anāgatātipi paccuppannātipi.
   {132.5} Dasa dhātuyo anārammaṇā cha dhātuyo paccuppannārammaṇā
dve  dhātuyo  siyā  atītārammaṇā  siyā  anāgatārammaṇā  siyā
paccuppannārammaṇā   siyā   na   vattabbā   atītārammaṇātipi
anāgatārammaṇātipi  paccuppannārammaṇātipi  siyā  ajjhattā  siyā
bahiddhā  siyā  ajjhattabahiddhā  .  dasa  dhātuyo  anārammaṇā cha
dhātuyo  siyā  ajjhattārammaṇā  siyā  bahiddhārammaṇā  siyā
ajjhattabahiddhārammaṇā   dve   dhātuyo  siyā  ajjhattārammaṇā
siyā    bahiddhārammaṇā    siyā    ajjhattabahiddhārammaṇā
Siyā   na   vattabbā   ajjhattārammaṇātipi   bahiddhārammaṇātipi
ajjhattabahiddhārammaṇātipi   .   rūpadhātu  sanidassanasappaṭighā  nava
dhātuyo anidassanasappaṭighā aṭṭha dhātuyo anidassanaappaṭighā.
   [133] Sattarasa dhātuyo na hetū dhammadhātu siyā hetu siyā na
hetu . soḷasa dhātuyo ahetukā dve dhātuyo siyā sahetukā siyā
ahetukā  .  soḷasa  dhātuyo  hetuvippayuttā dve dhātuyo siyā
hetusampayuttā siyā hetuvippayuttā . soḷasa dhātuyo na vattabbā hetū
ceva sahetukā cātipi sahetukā ceva na ca hetūtipi manoviññāṇadhātu
na vattabbā hetu ceva sahetukā cātipi siyā sahetukā ceva na ca hetu
siyā na vattabbā sahetukā ceva na ca hetūti dhammadhātu siyā hetu
ceva sahetukā ca siyā sahetukā ceva na ca hetu siyā na vattabbā
hetu ceva sahetukā cātipi sahetukā ceva na ca hetūtipi.
   {133.1} Soḷasa dhātuyo na vattabbā hetu ceva hetusampayuttā
cātipi  hetusampayuttā  ceva  na  ca  hetūtipi manoviññāṇadhātu na
vattabbā  hetu  ceva  hetusampayuttā  cāti  siyā hetusampayuttā
ceva na ca hetu siyā na vattabbā hetusampayuttā ceva na ca hetūti
dhammadhātu  siyā  hetu ceva hetusampayuttā ca siyā hetusampayuttā
ceva na ca hetu siyā na vattabbā hetu ceva hetusampayuttā cātipi
hetusampayuttā  ceva  na  ca hetūtipi . soḷasa dhātuyo na hetu
ahetukā  manoviññāṇadhātu  siyā  na  hetu  sahetukā  siyā
na  hetu  ahetukā  dhammadhātu  siyā  na  hetu  sahetukā
Siyā  na  hetu ahetukā siyā na vattabbā na hetu sahetukātipi
na hetu ahetukātipi.
   [134] Sattarasa dhātuyo sappaccayā dhammadhātu siyā sappaccayā
siyā  appaccayā  .  sattarasa  dhātuyo  saṅkhatā  dhammadhātu siyā
saṅkhatā  siyā  asaṅkhatā  .  sattarasa dhātuyo anidassanā rūpadhātu
sanidassanā  .  dasa  dhātuyo sappaṭighā aṭṭha dhātuyo appaṭighā .
Dasa  dhātuyo rūpā satta dhātuyo arūpā dhammadhātu siyā rūpaṃ siyā
arūpaṃ . soḷasa dhātuyo lokiyā dve dhātuyo siyā lokiyā siyā
lokuttarā. Kenaci viññeyyā kenaci na viññeyyā.
   [135] Sattarasa dhātuyo no āsavā dhammadhātu siyā āsavo
siyā no āsavo . soḷasa dhātuyo sāsavā dve dhātuyo siyā sāsavā
siyā anāsavā . soḷasa dhātuyo āsavavippayuttā dve dhātuyo siyā
āsavasampayuttā siyā āsavavippayuttā . soḷasa dhātuyo na vattabbā
āsavā ceva sāsavā cāti sāsavā ceva no ca āsavā manoviññāṇadhātu
na vattabbā āsavo ceva sāsavā cāti siyā sāsavā ceva no ca
āsavo siyā na vattabbā sāsavā ceva no ca āsavoti dhammadhātu
siyā āsavo ceva sāsavā ca siyā sāsavā ceva no ca āsavo siyā
na vattabbā āsavo ceva sāsavā cātipi sāsavā ceva no ca āsavotipi.
Soḷasa  dhātuyo  na vattabbā āsavā ceva āsavasampayuttā cātipi
āsavasampayuttā  ceva  no  ca  āsavātipi  manoviññāṇadhātu
Na vattabbā āsavo ceva āsavasampayuttā cāti siyā āsavasampayuttā
yuttā ceva no ca āsavo siyā na vattabbā āsavasampayuttā ceva
no  ca āsavoti dhammadhātu siyā āsavo ceva āsavasampayuttā ca
siyā  āsavasampayuttā  ceva  no  ca āsavo siyā na vattabbā
āsavo  ceva āsavasampayuttā cātipi āsavasampayuttā ceva no ca
āsavotipi  .  soḷasa  dhātuyo āsavavippayuttasāsavā dve dhātuyo
siyā  āsavavippayuttasāsavā  siyā  āsavavippayuttaanāsavā  siyā
na vattabbā āsavavippayuttasāsavātipi āsavavippayuttaanāsavātipi.
   [136]  Sattarasa  dhātuyo  no  saññojanā  dhammadhātu siyā
saññojanaṃ  siyā  no  saññojanaṃ  .  soḷasa  dhātuyo saññojaniyā
dve  dhātuyo  siyā  saññojaniyā  siyā  asaññojaniyā . soḷasa
dhātuyo  saññojanavippayuttā  dve  dhātuyo siyā saññojanasampayuttā
siyā  saññojanavippayuttā  .  soḷasa  dhātuyo  na  vattabbā
saññojanā  ceva  saññojaniyā  cāti  saññojaniyā  ceva no ca
saññojanā   manoviññāṇadhātu   na   vattabbā   saññojanañceva
saññojaniyā cāti siyā saññojaniyā ceva no ca saññojanaṃ siyā na
vattabbā  saññojaniyā  ceva  no  ca saññojananti dhammadhātu siyā
saññojanañceva  saññojaniyā  ca  siyā  saññojaniyā  ceva no ca
saññojanaṃ  siyā  na  vattabbā  saññojanañceva  saññojaniyā cātipi
saññojaniyā ceva no ca saññojanantipi . soḷasa dhātuyo na vattabbā
Saññojanā  ceva  saññojanasampayuttā  cātipi  saññojanasampayuttā
ceva  no  ca  saññojanātipi  manoviññāṇadhātu  na  vattabbā
saññojanañceva  saññojanasampayuttā  cāti  siyā  saññojanasampayuttā
ceva  no ca saññojanaṃ siyā na vattabbā saññojanasampayuttā ceva
no  ca  saññojananti  dhammadhātu  siyā  saññojanañceva  saññojana-
sampayuttā  ca  siyā  saññojanasampayuttā  ceva no ca saññojanaṃ
siyā  na  vattabbā  saññojanañceva  saññojanasampayuttā  cātipi
saññojanasampayuttā  ceva  no  ca saññojanantipi . soḷasa dhātuyo
saññojanavippayuttasaññojaniyā   dve  dhātuyo  siyā  saññojana-
vippayuttasaññojaniyā    siyā    saññojanavippayuttaasaññojaniyā
siyā  na  vattabbā  saññojanavippayuttasaññojaniyātipi  saññojana-
vippayuttaasaññojaniyātipi.
   [137] Sattarasa dhātuyo no ganthā dhammadhātu siyā gantho siyā
no gantho . soḷasa dhātuyo ganthaniyā dve dhātuyo siyā ganthaniyā
siyā  aganthaniyā  .  soḷasa dhātuyo ganthavippayuttā dve dhātuyo
siyā  ganthasampayuttā  siyā  ganthavippayuttā  . soḷasa dhātuyo na
vattabbā ganthā ceva ganthaniyā cāti ganthaniyā ceva no ca ganthā
manoviññāṇadhātu  na  vattabbā  gantho  ceva ganthaniyā cāti siyā
ganthaniyā ceva no ca gantho siyā na vattabbā ganthaniyā ceva no ca
ganthoti  dhammadhātu  siyā gantho ceva ganthaniyā ca siyā ganthaniyā
Ceva no ca gantho siyā na vattabbā gantho ceva ganthaniyā cātipi
ganthaniyā ceva no ca ganthotipi . soḷasa dhātuyo na vattabbā ganthā
ceva  ganthasampayuttā  cātipi ganthasampayuttā ceva no ca ganthātipi
manoviññāṇadhātu  na  vattabbā  gantho  ceva  ganthasampayuttā cāti
siyā ganthasampayuttā ceva no ca gantho siyā na vattabbā ganthasampayuttā
ceva  no  ca ganthoti dhammadhātu siyā gantho ceva ganthasampayuttā
ca  siyā  ganthasampayuttā  ceva no ca gantho siyā na vattabbā
gantho  ceva  ganthasampayuttā  cātipi  ganthasampayuttā ceva no ca
ganthotipi . soḷasa dhātuyo ganthavippayuttaganthaniyā dve dhātuyo siyā
ganthavippayuttaganthaniyā   siyā  ganthavippayuttaaganthaniyā  siyā  na
vattabbā ganthavippayuttaganthaniyātipi ganthavippayuttaaganthaniyātipi.
   [138] Sattarasa dhātuyo no oghā .pe. No yogā .pe. No
nīvaraṇā dhammadhātu siyā nīvaraṇaṃ siyā no nīvaraṇaṃ . soḷasa dhātuyo
nīvaraṇiyā  dve dhātuyo siyā nīvaraṇiyā siyā anīvaraṇiyā . soḷasa
dhātuyo  nīvaraṇavippayuttā  dve dhātuyo siyā nīvaraṇasampayuttā siyā
nīvaraṇavippayuttā  .  soḷasa  dhātuyo  na  vattabbā nīvaraṇā ceva
nīvaraṇiyā  cāti nīvaraṇiyā ceva no ca nīvaraṇā manoviññāṇadhātu na
vattabbā  nīvaraṇañceva  nīvaraṇiyā  cāti  siyā nīvaraṇiyā ceva no
ca nīvaraṇaṃ siyā na vattabbā nīvaraṇiyā ceva no ca nīvaraṇanti dhammadhātu
siyā  nīvaraṇañceva  nīvaraṇiyā  ca  siyā  nīvaraṇiyā  ceva no ca
Nīvaraṇaṃ  siyā  na  vattabbā nīvaraṇañceva nīvaraṇiyā cātipi nīvaraṇiyā
ceva no ca nīvaraṇantipi . soḷasa dhātuyo na vattabbā nīvaraṇā ceva
nīvaraṇasampayuttā  cātipi  nīvaraṇasampayuttā  ceva  no ca nīvaraṇātipi
manoviññāṇadhātu  na  vattabbā  nīvaraṇañceva  nīvaraṇasampayuttā  cāti
siyā  nīvaraṇasampayuttā  ceva  no  ca  nīvaraṇaṃ siyā na vattabbā
nīvaraṇasampayuttā  ceva no ca nīvaraṇanti dhammadhātu siyā nīvaraṇañceva
nīvaraṇasampayuttā  ca  siyā  nīvaraṇasampayuttā  ceva  no ca nīvaraṇaṃ
siyā   na   vattabbā  nīvaraṇañceva  nīvaraṇasampayuttā  cātipi
nīvaraṇasampayuttā  ceva  no  ca  nīvaraṇantipi  .  soḷasa  dhātuyo
nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyā  dve  dhātuyo  siyā  nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyā
siyā  nīvaraṇavippayuttaanīvaraṇiyā  siyā  na  vattabbā  nīvaraṇa-
vippayuttanīvaraṇiyātipi nīvaraṇavippayuttaanīvaraṇiyātipi.
   [139]  Sattarasa  dhātuyo  no  parāmāsā  dhammadhātu siyā
parāmāso siyā no parāmāso . soḷasa dhātuyo parāmaṭṭhā dve
dhātuyo  siyā  parāmaṭṭhā  siyā  aparāmaṭṭhā  . soḷasa dhātuyo
parāmāsavippayuttā  manoviññāṇadhātu  siyā  parāmāsasampayuttā  siyā
parāmāsavippayuttā   dhammadhātu  siyā  parāmāsasampayuttā  siyā
parāmāsavippayuttā   siyā  na  vattabbā  parāmāsasampayuttātipi
parāmāsavippayuttātipi . soḷasa dhātuyo na vattabbā parāmāsā ceva
parāmaṭṭhā cāti parāmaṭṭhā ceva no ca parāmāsā manoviññāṇadhātu
Na  vattabbā  parāmāsā  ceva  parāmaṭṭhā cāti siyā parāmaṭṭhā
ceva no ca parāmāso siyā na vattabbā parāmaṭṭhā ceva no ca
parāmāsoti  dhammadhātu  siyā parāmāso ceva parāmaṭṭhā ca siyā
parāmaṭṭhā ceva no ca parāmāso siyā na vattabbā parāmāso ceva
parāmaṭṭhā  cātipi parāmaṭṭhā ceva no ca parāmāsotipi . soḷasa
dhātuyo  parāmāsavippayuttaparāmaṭṭhā  dve  dhātuyo siyā parāmāsa-
vippayuttaparāmaṭṭhā  siyā  parāmāsavippayuttaaparāmaṭṭhā  siyā  na
vattabbā    parāmāsavippayuttaparāmaṭṭhātipi    parāmāsavippayutta-
aparāmaṭṭhātipi.
   [140]  Dasa  dhātuyo  anārammaṇā satta dhātuyo sārammaṇā
dhammadhātu  siyā  sārammaṇā siyā anārammaṇā . ekādasa dhātuyo
no cittā satta dhātuyo cittā. Sattarasa dhātuyo acetasikā dhammadhātu
siyā  cetasikā  siyā  acetasikā  . dasa dhātuyo cittavippayuttā
dhammadhātu  siyā  cittasampayuttā  siyā cittavippayuttā satta dhātuyo
na  vattabbā  cittena  sampayuttātipi cittena vippayuttātipi . dasa
dhātuyo cittavisaṃsaṭṭhā dhammadhātu siyā cittasaṃsaṭṭhā siyā cittavisaṃsaṭṭhā
satta dhātuyo na vattabbā cittena saṃsaṭṭhātipi cittena visaṃsaṭṭhātipi.
Dvādasa dhātuyo no cittasamuṭṭhānā cha dhātuyo siyā cittasamuṭṭhānā
siyā  no  cittasamuṭṭhānā  .  sattarasa  dhātuyo no cittasahabhuno
dhammadhātu  siyā  cittasahabhū siyā no cittasahabhū . sattarasa dhātuyo
No  cittānuparivattino  dhammadhātu  siyā  cittānuparivatti  siyā no
cittānuparivatti . sattarasa dhātuyo no cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā dhammadhātu
siyā  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā  siyā  no  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā .
Sattarasa  dhātuyo  no  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuno  dhammadhātu  siyā
cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū   siyā  no  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū  .
Sattarasa  dhātuyo  no  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattino  dhammadhātu
siyā   cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivatti   siyā   no  cittasaṃsaṭṭha-
samuṭṭhānānuparivatti  .  dvādasa  dhātuyo  ajjhattikā  cha dhātuyo
bāhirā . nava dhātuyo upādā aṭṭha dhātuyo nupādā dhammadhātu siyā
upādā  siyā  nupādā  .  dasa  dhātuyo  upādinnā  saddadhātu
anupādinnā satta dhātuyo siyā upādinnā siyā anupādinnā.
   [141]  Sattarasa dhātuyo nupādānā dhammadhātu siyā upādānaṃ
siyā  nupādānaṃ . soḷasa dhātuyo upādāniyā dve dhātuyo siyā
upādāniyā siyā anupādāniyā . soḷasa dhātuyo upādānavippayuttā
dve  dhātuyo  siyā upādānasampayuttā siyā upādānavippayuttā .
Dānavippayuttā  .  soḷasa  dhātuyo  na vattabbā upādānā ceva
upādāniyā cāti upādāniyā ceva no ca upādānā manoviññāṇadhātu
na vattabbā upādānañceva upādāniyā cāti siyā upādāniyā ceva
no ca upādānaṃ siyā na vattabbā upādāniyā ceva no ca upādānanti
dhammadhātu  siyā  upādānañceva  upādāniyā  ca siyā upādāniyā
Ceva no ca upādānaṃ siyā na vattabbā upādānañceva upādāniyā
cātipi upādāniyā ceva no ca upādānantipi . soḷasa dhātuyo na
vattabbā   upādānā   ceva   upādānasampayuttā   cātipi
upādānasampayuttā  ceva  no  ca upādānantipi manoviññāṇadhātu na
vattabbā   upādānañceva   upādānasampayuttā   cāti   siyā
upādānasampayuttā  ceva  no  ca  upādānaṃ  siyā  na vattabbā
upādānasampayuttā  ceva  no  ca  upādānanti  dhammadhātu  siyā
upādānañceva  upādānasampayuttā  ca  siyā  upādānasampayuttā
ceva  no  ca  upādānaṃ  siyā  na  vattabbā  upādānañceva
upādānasampayuttā  cātipi  upādānasampayuttā  ceva  no  ca
upādānantipi  .  soḷasa  dhātuyo  upādānavippayuttaupādāniyā
dve  dhātuyo  siyā  upādānavippayuttaupādāniyā  siyā upādāna-
vippayuttaanupādāniyā  siyā  na  vattabbā  upādānavippayutta-
upādāniyātipi upādānavippayuttaanupādāniyātipi.
   [142] Sattarasa dhātuyo no kilesā dhammadhātu siyā kileso
siyā  no  kileso  . soḷasa dhātuyo saṅkilesikā dve dhātuyo
siyā saṅkilesikā siyā asaṅkilesikā . soḷasa dhātuyo asaṅkiliṭṭhā
dve  dhātuyo  siyā  saṅkiliṭṭhā  siyā  asaṅkiliṭṭhā  .  soḷasa
dhātuyo  kilesavippayuttā  dve  dhātuyo  siyā  kilesasampayuttā
siyā  kilesavippayuttā  .  soḷasa  dhātuyo  na vattabbā kilesā
Ceva saṅkilesikā cāti saṅkilesikā ceva no ca kilesā manoviññāṇadhātu
na vattabbā kilesā ceva saṅkilesikā cāti siyā saṅkilesikā ceva
no ca kileso siyā na vattabbā saṅkilesikā ceva no ca kilesoti
dhammadhātu siyā kileso ceva saṅkilesikā ca siyā saṅkilesikā ceva
no ca kileso siyā na vattabbā kileso ceva saṅkilesikā cātipi
saṅkilesikā ceva no ca kilesotipi.
   {142.1} Soḷasa dhātuyo na vattabbā kilesā ceva saṅkiliṭṭhā
cātipi  saṅkiliṭṭhā  ceva  no  ca  kilesātipi manoviññāṇadhātu na
vattabbā kileso ceva saṅkiliṭṭhā cāti siyā saṅkiliṭṭhā ceva no ca
kileso siyā na vattabbā saṅkiliṭṭhā ceva no ca kilesoti dhammadhātu
siyā kileso ceva saṅkiliṭṭhā ca siyā saṅkiliṭṭhā ceva no ca kileso
siyā na vattabbā kileso ceva saṅkiliṭṭhā cātipi saṅkiliṭṭhā ceva
no ca kilesotipi.
   {142.2} Soḷasa dhātuyo na vattabbā kileso ceva kilesasampayuttā
cātipi  kilesasampayuttā ceva no ca kilesātipi manoviññāṇadhātu na
vattabbā  kileso ceva kilesasampayuttā cāti siyā kilesasampayuttā
ceva  no  ca  kileso  siyā na vattabbā kilesasampayuttā ceva
no  ca  kilesoti  dhammadhātu  siyā kileso ceva kilesasampayuttā
ca  siyā kilesasampayuttā ceva no ca kileso siyā na vattabbā
kileso  ceva  kilesasampayuttā  cātipi  kilesasampayuttā ceva no
Ca kilesotipi . soḷasa dhātuyo kilesavippayuttasaṅkilesikā dve dhātuyo
siyā  kilesavippayuttasaṅkilesikā  siyā  kilesavippayuttaasaṅkilesikā
siyā  na  vattabbā  kilesavippayuttasaṅkilesikātipi  kilesavippayutta-
asaṅkilesikātipi.
   [143] Soḷasa dhātuyo na dassanena pahātabbā dve dhātuyo
siyā  dassanena  pahātabbā  siyā  na  dassanena  pahātabbā .
Soḷasa dhātuyo na bhāvanāya pahātabbā dve dhātuyo siyā bhāvanāya
pahātabbā  siyā  na  bhāvanāya  pahātabbā . soḷasa dhātuyo na
dassanena pahātabbahetukā dve dhātuyo siyā dassanena pahātabbahetukā
siyā  na dassanena pahātabbahetukā . soḷasa dhātuyo na bhāvanāya
pahātabbahetukā  dve  dhātuyo  siyā  bhāvanāya  pahātabbahetukā
siyā  na  bhāvanāya  pahātabbahetukā . paṇṇarasa dhātuyo avitakkā
manoviññāṇadhātu savitakkā dve dhātuyo siyā savitakkā siyā avitakkā.
   {143.1} Paṇṇarasa dhātuyo avicārā manodhātu savicārā dve
dhātuyo siyā savicārā siyā avicārā . soḷasa dhātuyo appītikā
dve dhātuyo siyā sappītikā siyā appītikā . soḷasa dhātuyo na
pītisahagatā  dve  dhātuyo siyā pītisahagatā siyā na pītisahagatā .
Paṇṇarasa  dhātuyo  na  sukhasahagatā  tisso dhātuyo siyā sukhasahagatā
siyā  na  sukhasahagatā  .  ekādasa  dhātuyo  na upekkhāsahagatā
pañca    dhātuyo    upekkhāsahagatā    dve    dhātuyo
Siyā  upekkhāsahagatā  siyā na upekkhāsahagatā . soḷasa dhātuyo
kāmāvacarā dve dhātuyo siyā kāmāvacarā siyā na kāmāvacarā.
Soḷasa dhātuyo na rūpāvacarā dve dhātuyo siyā rūpāvacarā siyā na
rūpāvacarā  .  soḷasa dhātuyo na arūpāvacarā dve dhātuyo siyā
arūpāvacarā  siyā  na  arūpāvacarā . soḷasa dhātuyo pariyāpannā
dve dhātuyo siyā pariyāpannā siyā apariyāpannā . Soḷasa dhātuyo
aniyyānikā  dve  dhātuyo  siyā niyyānikā siyā aniyyānikā .
Soḷasa dhātuyo aniyatā dve dhātuyo siyā niyatā siyā aniyatā.
Soḷasa dhātuyo sauttarā dve dhātuyo siyā sauttarā siyā anuttarā.
Soḷasa dhātuyo araṇā dve dhātuyo siyā saraṇā siyā araṇāti.
           Pañhāpucchakaṃ.
          Dhātuvibhaṅgo samatto.
            -------
            Saccavibhaṅgo
   [144]  Cattāri  ariyasaccāni  dukkhaṃ  ariyasaccaṃ  dukkhasamudayo
ariyasaccaṃ dukkhanirodho ariyasaccaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccaṃ.
   [145]  Tattha  katamaṃ  dukkhaṃ  ariyasaccaṃ jātipi dukkhā jarāpi
dukkhā  maraṇampī  dukkhaṃ  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāpi  dukkhā
Appiyehi  sampayogo  dukkho  piyehi  vippayogo  dukkho  yampicchaṃ
na labhati tampi dukkhaṃ saṅkhittena pañcupādānakkhandhā dukkhā.
   [146]  Tattha  katamā  jāti yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhi
tamhi  sattanikāye  jāti  sañjāti  okkanti  abhinibbatti  khandhānaṃ
pātubhāvo āyatanānaṃ paṭilābho ayaṃ vuccati jāti.
   [147]  Tattha  katamā  jarā yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhi
tamhi  sattanikāye  jarā  jīraṇatā  khaṇḍiccaṃ  pāliccaṃ  valittacatā
āyuno saṃhāni indriyānaṃ paripāko ayaṃ vuccati jarā.
   [148]  Tattha  katamaṃ  maraṇaṃ yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhā
tamhā  sattanikāyā  cuti  cavanatā  bhedo  antaradhānaṃ maccu maraṇaṃ
kālakiriyā  khandhānaṃ  bhedo  kaḷevarassa  nikkhepo  jīvitindriyassa
upacchedo idaṃ vuccati maraṇaṃ.
   [149]  Tattha  katamo  soko  ñātibyasanena  vā  phuṭṭhassa
bhogabyasanena  vā  phuṭṭhassa  rogabyasanena vā phuṭṭhassa sīlabyasanena
vā  phuṭṭhassa  diṭṭhibyasanena  vā phuṭṭhassa aññataraññatarena byasanena
samannāgatassa   aññataraññatarena   dukkhadhammena  phuṭṭhassa  soko
socanā  socitattaṃ  antosoko  antoparisoko cetaso parijjhāyanā
domanassaṃ sokasallaṃ ayaṃ vuccati soko.
   [150]  Tattha  katamo  paridevo  ñātibyasanena vā phuṭṭhassa
bhogabyasanena  vā  phuṭṭhassa  rogabyasanena vā phuṭṭhassa sīlabyasanena
Vā  phuṭṭhassa  diṭṭhibyasanena  vā phuṭṭhassa aññataraññatarena byasanena
samannāgatassa  aññataraññatarena  dukkhadhammena  phuṭṭhassa  ādevo
paridevo ādevanā paridevanā ādevitattaṃ paridevitattaṃ vācā palāpo
vippalāpo lālapo lālapanā lālapitattaṃ ayaṃ vuccati paridevo.
   [151]  Tattha  katamaṃ  dukkhaṃ  yaṃ kāyikaṃ asātaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ
kāyasamphassajaṃ  asātaṃ  dukkhaṃ  vedayitaṃ kāyasamphassajā asātā dukkhā
vedanā idaṃ vuccati dukkhaṃ.
   [152]  Tattha  katamaṃ  domanassaṃ  yaṃ cetasikaṃ asātaṃ cetasikaṃ
dukkhaṃ  cetosamphassajaṃ  asātaṃ dukkhaṃ vedayitaṃ cetosamphassajā asātā
dukkhā vedanā idaṃ vuccati domanassaṃ.
   [153]  Tattha  katamo  upāyāso ñātibyasanena vā phuṭṭhassa
bhogabyasanena  vā  phuṭṭhassa  rogabyasanena vā phuṭṭhassa sīlabyasanena
vā  phuṭṭhassa  diṭṭhibyasanena  vā phuṭṭhassa aññataraññatarena byasanena
samannāgatassa  aññataraññatarena  dukkhadhammena  phuṭṭhassa  āyāso
upāyāso āyāsitattaṃ upāyāsitattaṃ ayaṃ vuccati upāyāso.
   [154]  Tattha  katamo appiyehi sampayogo dukkho idha yassa
te  honti  aniṭṭhā  akantā amanāpā rūpā saddā gandhā rasā
phoṭṭhabbā  ye  vā  panassa  te  honti anatthakāmā ahitakāmā
aphāsukāmā  ayogakkhemakāmā  yā tehi saṅgati samāgamo samodhānaṃ
missībhāvo ayaṃ vuccati appiyehi sampayogo dukkho.
   [155] Tattha katamo piyehi vippayogo dukkho idha yassa te
honti  iṭṭhā kantā manāpā rūpā saddā gandhā rasā phoṭṭhabbā
ye  vā  panassa  te  honti  atthakāmā  hitakāmā  phāsukāmā
yogakkhemakāmā mātā vā pitā vā bhātā vā bhaginī vā mittā
vā  amaccā vā ñātisālohitā vā yā tehi asaṅgati asamāgamo
asamodhānaṃ amissībhāvo ayaṃ vuccati piyehi vippayogo dukkho.
   [156] Tattha katamaṃ yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ jātidhammānaṃ
sattānaṃ  evaṃ  icchā  uppajjati  aho  vata  mayaṃ na jātidhammā
assāma na ca vata no jāti āgaccheyyāti na kho panetaṃ icchāya
pattabbaṃ  idampi  yampicchaṃ  na  labhati  tampi  dukkhaṃ  jarādhammānaṃ
sattānaṃ  .pe.  byādhidhammānaṃ  sattānaṃ .pe. maraṇadhammānaṃ sattānaṃ
.pe.  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadhammānaṃ  sattānaṃ  evaṃ  icchā
uppajjati  aho  vata  mayaṃ  na  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadhammā
assāma   na  ca  vata  no  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā
āgaccheyyunti  na  kho  panetaṃ  icchāya  pattabbaṃ idampi yampicchaṃ
na labhati tampi dukkhaṃ.
   [157]  Tattha  katame  saṅkhittena  pañcupādānakkhandhā dukkhā
seyyathīdaṃ  rūpūpādānakkhandho  vedanūpādānakkhandho  saññūpādānakkhandho
saṅkhārūpādānakkhandho   viññāṇūpādānakkhandho   ime   vuccanti
Saṅkhittena pañcupādānakkhandhā dukkhā.
         Idaṃ vuccati dukkhaṃ ariyasaccaṃ.
   [158] Tattha katamaṃ dukkhasamudayo ariyasaccaṃ yāyaṃ taṇhā ponobbhavikā
nandirāgasahagatā  tatratatrābhinandinī  seyyathīdaṃ  kāmataṇhā  bhavataṇhā
vibhavataṇhā.
   [159] Sā kho panesā taṇhā kattha uppajjamānā uppajjati
kattha  nivisamānā  nivisati  . yaṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā
taṇhā  uppajjamānā  uppajjati  ettha  nivisamānā  nivisati .
Kiñca  loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  .  cakkhuṃ  loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ
etthesā  taṇhā  uppajjamānā  uppajjati  ettha  nivisamānā
nivisati  sotaṃ  .pe.  ghānaṃ  jivhā  kāyo  mano loke piyarūpaṃ
sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā  uppajjamānā  uppajjati  ettha
nivisamānā nivisati.
   {159.1}  Rūpā  loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ etthesā taṇhā
uppajjamānā  uppajjati  ettha  nivisamānā  nivisati  saddā .pe.
Gandhā  rasā  phoṭṭhabbā  dhammā loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā
taṇhā uppajjamānā uppajjati ettha nivisamānā nivisati.
   {159.2} Cakkhuviññāṇaṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā
uppajjamānā  uppajjati  ettha  nivisamānā  nivisati  sotaviññāṇaṃ
.pe.   ghānaviññāṇaṃ   jivhāviññāṇaṃ  kāyaviññāṇaṃ  manoviññāṇaṃ
loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā uppajjamānā uppajjati
Ettha nivisamānā nivisati.
   {159.3} Cakkhusamphasso loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā
uppajjamānā  uppajjati  ettha  nivisamānā  nivisati  sotasamphasso
.pe.  ghānasamphasso  jivhāsamphasso  kāyasamphasso  manosamphasso
loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā uppajjamānā uppajjati
ettha nivisamānā nivisati.
   {159.4} Cakkhusamphassajā vedanā loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā
taṇhā   uppajjamānā  uppajjati  ettha  nivisamānā  nivisati
sotasamphassajā vedanā .pe. ghānasamphassajā vedanā jivhāsamphassajā
vedanā  kāyasamphassajā  vedanā  manosamphassajā  vedanā  loke
piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā  uppajjamānā uppajjati ettha
nivisamānā nivisati.
   {159.5}  Rūpasaññā loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā
uppajjamānā  uppajjati  ettha  nivisamānā  nivisati  saddasaññā
.pe.  gandhasaññā  rasasaññā  phoṭṭhabbasaññā  dhammasaññā  loke
piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā  uppajjamānā uppajjati ettha
nivisamānā nivisati.
   {159.6} Rūpasañcetanā loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā
uppajjamānā uppajjati ettha nivisamānā nivisati saddasañcetanā .pe.
Gandhasañcetanā   rasasañcetanā  phoṭṭhabbasañcetanā  dhammasañcetanā
loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā uppajjamānā uppajjati
ettha nivisamānā nivisati.
   {159.7}  Rūpataṇhā  loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā
taṇhā    uppajjamānā   uppajjati   ettha   nivisamānā
Nivisati  saddataṇhā  .pe.  gandhataṇhā  rasataṇhā  phoṭṭhabbataṇhā
dhammataṇhā  loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ etthesā taṇhā uppajjamānā
uppajjati ettha nivisamānā nivisati.
   {159.8} Rūpavitakko loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā
uppajjamānā  uppajjati ettha nivisamānā nivisati saddavitakko .pe.
Gandhavitakko rasavitakko phoṭṭhabbavitakko dhammavitakko loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ
etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati ettha nivisamānā nivisati.
   {159.9} Rūpavicāro loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā
uppajjamānā  uppajjati ettha nivisamānā nivisati saddavicāro .pe.
Gandhavicāro rasavicāro phoṭṭhabbavicāro dhammavicāro loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ
etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati ettha nivisamānā nivisati.
        Idaṃ vuccati dukkhasamudayo ariyasaccaṃ.
   [160]  Tattha  katamaṃ  dukkhanirodho  ariyasaccaṃ yo tassāyeva
taṇhāya asesavirāganirodho cāgo paṭinissaggo mutti anālayo.
   [161]  Sā  kho  panesā  taṇhā kattha pahīyamānā pahīyati
kattha  nirujjhamānā nirujjhati . yaṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā
taṇhā  pahīyamānā  pahīyati  ettha  nirujjhamānā  nirujjhati . kiñca
loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ . cakkhuṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā
taṇhā  pahīyamānā  pahīyati  ettha  nirujjhamānā  nirujjhati  sotaṃ
.pe.  Ghānaṃ jivhā kāyo mano loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā
taṇhā  pahīyamānā  pahīyati  ettha  nirujjhamānā  nirujjhati . rūpā
loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati ettha
nirujjhamānā  nirujjhati  saddā  .pe.  gandhā  rasā  phoṭṭhabbā
dhammā  loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā  pahīyamānā
pahīyati ettha nirujjhamānā nirujjhati.
   {161.1} Cakkhuviññāṇaṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā
pahīyamānā  pahīyati  ettha  nirujjhamānā nirujjhati sotaviññāṇaṃ .pe.
Ghānaviññāṇaṃ  jivhāviññāṇaṃ  kāyaviññāṇaṃ  manoviññāṇaṃ  loke piyarūpaṃ
sātarūpaṃ etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati ettha nirujjhamānā nirujjhati.
   {161.2} Cakkhusamphasso loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā
pahīyamānā  pahīyati  ettha nirujjhamānā nirujjhati sotasamphasso .pe.
Ghānasamphasso  jivhāsamphasso  kāyasamphasso  manosamphasso  loke
piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā  pahīyamānā  pahīyati  ettha
nirujjhamānā nirujjhati.
   {161.3} Cakkhusamphassajā vedanā loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā
taṇhā  pahīyamānā pahīyati ettha nirujjhamānā nirujjhati sotasamphassajā
vedanā  .pe.  ghānasamphassajā  vedanā  jivhāsamphassajā  vedanā
kāyasamphassajā  vedanā  manosamphassajā  vedanā  loke  piyarūpaṃ
sātarūpaṃ   etthesā   taṇhā   pahīyamānā   pahīyati  ettha
nirujjhamānā   nirujjhati   .   rūpasaññā   loke   piyarūpaṃ
Sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā  pahīyamānā  pahīyati ettha nirujjhamānā
nirujjhati  saddasaññā  .pe.  gandhasaññā  rasasaññā  phoṭṭhabbasaññā
dhammasaññā  loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā pahīyamānā
pahīyati ettha nirujjhamānā nirujjhati.
   {161.4} Rūpasañcetanā loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā
pahīyamānā  pahīyati  ettha  nirujjhamānā  nirujjhati  saddasañcetanā
.pe.    gandhasañcetanā   rasasañcetanā   phoṭṭhabbasañcetanā
dhammasañcetanā  loke  piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā pahīyamānā
pahīyati ettha nirujjhamānā nirujjhati.
   {161.5}  Rūpataṇhā loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā
pahīyamānā  pahīyati  ettha  nirujjhamānā  nirujjhati  saddataṇhā
.pe.   gandhataṇhā   rasataṇhā   phoṭṭhabbataṇhā   dhammataṇhā
loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā  pahīyamānā  pahīyati
ettha nirujjhamānā nirujjhati.
   {161.6} Rūpavitakko loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā
pahīyamānā  pahīyati  ettha  nirujjhamānā nirujjhati saddavitakko .pe.
Gandhavitakko  rasavitakko  phoṭṭhabbavitakko  dhammavitakko loke piyarūpaṃ
sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā  pahīyamānā  pahīyati ettha nirujjhamānā
nirujjhati.
   {161.7} Rūpavicāro loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā pahīyamānā
pahīyati ettha nirujjhamānā nirujjhati saddavicāro .pe. Gandhavicāro rasavicāro
phoṭṭhabbavicāro dhammavicāro  loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā
Pahīyamānā pahīyati ettha nirujjhamānā nirujjhati.
        Idaṃ vuccati dukkhanirodho ariyasaccaṃ.
   [162] Tattha katamaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccaṃ. Ayameva
ariyo  aṭṭhaṅgiko maggo . seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi sammāsaṅkappo
sammāvācā  sammākammanto  sammāājīvo  sammāvāyāmo  sammāsati
sammāsamādhi.
   [163]  Tattha  katamā  sammādiṭṭhi  dukkhe ñāṇaṃ dukkhasamudaye
ñāṇaṃ  dukkhanirodhe  ñāṇaṃ  dukkhanirodhagāminiyā  paṭipadāya  ñāṇaṃ
ayaṃ vuccati sammādiṭṭhi.
   [164]  Tattha  katamo  sammāsaṅkappo  nekkhammasaṅkappo
abyāpādasaṅkappo avihiṃsāsaṅkappo ayaṃ vuccati sammāsaṅkappo.
   [165]  Tattha katamā sammāvācā musāvādā veramaṇī pisuṇāya
vācāya  veramaṇī  pharusāya  vācāya  veramaṇī samphappalāpā veramaṇī
ayaṃ vuccati sammāvācā.
   [166]  Tattha  katamo  sammākammanto  pāṇātipātā veramaṇī
adinnādānā  veramaṇī  kāmesu  micchācārā  veramaṇī  ayaṃ vuccati
sammākammanto.
   [167] Tattha katamo sammāājīvo idha ariyasāvako micchāājīvaṃ
pahāya sammāājīvena jīvitaṃ kappeti ayaṃ vuccati sammāājīvo.
   [168]  Tattha  katamo  sammāvāyāmo idha bhikkhu anuppannānaṃ
pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  anuppādāya  chandaṃ  janeti  vāyamati
viriyaṃ  ārabhati  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  uppannānaṃ  pāpakānaṃ
akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānāya  .pe.  anuppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ
uppādāya  .pe.  uppannānaṃ  kusalānaṃ dhammānaṃ ṭhitiyā asammosāya
bhiyyobhāvāya  vepullāya  bhāvanāya pāripūriyā chandaṃ janeti vāyamati
viriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati ayaṃ vuccati sammāvāyāmo.
   [169]  Tattha katamā sammāsati idha bhikkhu kāye kāyānupassī
viharati  ātāpi  sampajāno  satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ
vedanāsu  .pe.  citte  .pe.  dhammesu  dhammānupassī  viharati
ātāpī  sampajāno  satimā  vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ ayaṃ
vuccati sammāsati.
   [170]  Tattha  katamo  sammāsamādhi  idha  bhikkhu  vivicceva
kāmehi  vivicca  akusalehi  dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ
pītisukhaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā
ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ samādhijaṃ
pitisukhaṃ  dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati pītiyā ca virāgā upekkhako
ca  viharati  sato  ca sampajāno sukhañca kāyena paṭisaṃvedeti yantaṃ
ariyā  ācikkhanti  upekkhako  satimā  sukhavihārīti  tatiyaṃ  jhānaṃ
Upasampajja  viharati  sukhassa ca pahānā dukkhassa ca pahānā pubbeva
somanassadomanassānaṃ   atthaṅgamā  adukkhamasukhaṃ  upekkhāsatipārisuddhiṃ
catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati ayaṃ vuccati sammāsamādhi.
     Idaṃ vuccati dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccaṃ.
           Suttantabhājanīyaṃ.
   [171]  Cattāri  saccāni  dukkhaṃ  dukkhasamudayo  dukkhanirodho
dukkhanirodhagāminī paṭipadā.
   [172] Tattha katamo dukkhasamudayo taṇhā ayaṃ vuccati dukkhasamudayo.
   [173] Tattha katamaṃ dukkhaṃ avasesā ca kilesā avasesā ca akusalā
dhammā tīṇi ca kusalamūlāni sāsavāni avasesā ca sāsavā kusalā dhammā
sāsavā ca kusalākusalānaṃ dhammānaṃ vipākā ye ca dhammā kiriyā neva
kusalā nākusalā na ca kammavipākā sabbañca rūpaṃ idaṃ vuccati dukkhaṃ.
   [174]  Tattha katamo dukkhanirodho taṇhāya pahānaṃ ayaṃ vuccati
dukkhanirodho.
   [175]  Tattha  katamā  dukkhanirodhagāminī  paṭipadā  idha bhikkhu
yasmiṃ  samaye  lokuttaraṃ  jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ
diṭṭhigatānaṃ  pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā  vivicceva kāmehi
.pe.  Paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ
tasmiṃ samaye aṭṭhaṅgiko maggo hoti sammādiṭṭhi .pe. Sammāsamādhi.
   [176]  Tattha katamā sammādiṭṭhi yā paññā pajānanā .pe.
Amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  dhammavicayasambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ
maggapariyāpannaṃ ayaṃ vuccati sammādiṭṭhi.
   [177] Tattha katamo sammāsaṅkappo yo takko vitakko .pe.
Sammāsaṅkappo   maggaṅgaṃ   maggapariyāpannaṃ   ayaṃ   vuccati
sammāsaṅkappo.
   [178]  Tattha  katamā  sammāvācā  yā catūhi vacīduccaritehi
ārati  virati  paṭivirati  veramaṇī  akiriyā  akaraṇaṃ  anajjhāpatti
velāanatikkamo  setughāto  sammāvācā  maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ
ayaṃ vuccati sammāvācā.
   [179]  Tattha  katamo sammākammanto yā tīhi kāyaduccaritehi
ārati  virati  paṭivirati  veramaṇī  akiriyā  akaraṇaṃ  anajjhāpatti
velāanatikkamo  setughāto  sammākammanto  maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ
ayaṃ vuccati sammākammanto.
   [180]  Tattha  katamo sammāājīvo yā micchāājīvā ārati
virati  paṭivirati  veramaṇī akiriyā akaraṇaṃ anajjhāpatti velāanatikkamo
setughāto   sammāājīvo   maggaṅgaṃ   maggapariyāpannaṃ   ayaṃ
Vuccati sammāājīvo.
   [181] Tattha katamo sammāvāyāmo yo cetasiko viriyārambho
.pe.  sammāvāyāmo  viriyasambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ
ayaṃ vuccati sammāvāyāmo.
   [182]  Tattha  katamā  sammāsati  yā  sati anussati .pe.
Sammāsati  satisambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ  ayaṃ  vuccati
sammāsati.
   [183]  Tattha  katamo  sammāsamādhi yā cittassa ṭhiti .pe.
Sammāsamādhi   samādhisambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ  ayaṃ
vuccati sammāsamādhi.
   Ayaṃ  vuccati  dukkhanirodhagāminī  paṭipadā  avasesā  dhammā
dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya sampayuttā.
   [184]  Tattha  katamo  dukkhasamudayo  taṇhā ca avasesā ca
kilesā ayaṃ vuccati dukkhasamudayo.
   [185] Tattha katamaṃ dukkhaṃ avasesā ca akusalā dhammā tīṇi ca
kusalamūlāni  sāsavāni  avasesā  ca sāsavā kusalā dhammā sāsavā
ca kusalākusalānaṃ dhammānaṃ vipākā ye ca dhammā kiriyā neva kusalā
nākusalā na ca kammavipākā sabbañca rūpaṃ idaṃ vuccati dukkhaṃ.
   [186]  Tattha  katamo  dukkhanirodho taṇhāya ca avasesānañca
Kilesānaṃ pahānaṃ ayaṃ vuccati dukkhanirodho.
   [187]  Tattha  katamā  dukkhanirodhagāminī  paṭipadā  idha bhikkhu
yasmiṃ  samaye  lokuttaraṃ  jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ
diṭṭhigatānaṃ  pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā  vivicceva kāmehi
.pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ
tasmiṃ  samaye aṭṭhaṅgiko maggo hoti sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi
ayaṃ   vuccati   dukkhanirodhagāminī   paṭipadā  avasesā  dhammā
dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya sampayuttā.
   [188]  Tattha  katamo  dukkhasamudayo  taṇhā ca avasesā ca
kilesā avasesā ca akusalā dhammā ayaṃ vuccati dukkhasamudayo.
   [189]  Tattha  katamaṃ  dukkhaṃ  tīṇi  ca  kusalamūlāni sāsavāni
avasesā  ca  sāsavā  kusalā  dhammā  sāsavā  ca kusalākusalānaṃ
dhammānaṃ  vipākā  ye ca dhammā kiriyā neva kusalā nākusalā na
ca kammavipākā sabbañca rūpaṃ idaṃ vuccati dukkhaṃ.
   [190]  Tattha  katamo  dukkhanirodho taṇhāya ca avasesānañca
kilesānaṃ  avasesānañca  akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānaṃ  ayaṃ  vuccati
dukkhanirodho.
   [191]  Tattha  katamā  dukkhanirodhagāminī  paṭipadā  idha bhikkhu
yasmiṃ  samaye  lokuttaraṃ  jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ
diṭṭhigatānaṃ  pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā  vivicceva kāmehi
.pe.  Paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ
tasmiṃ  samaye aṭṭhaṅgiko maggo hoti sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi
ayaṃ   vuccati   dukkhanirodhagāminī   paṭipadā  avasesā  dhammā
dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya sampayuttā.
   [192]  Tattha  katamo  dukkhasamudayo  taṇhā ca avasesā ca
kilesā  avasesā  ca akusalā dhammā tīṇi ca kusalamūlāni sāsavāni
ayaṃ vuccati dukkhasamudayo.
   [193] Tattha katamaṃ dukkhaṃ avasesā ca sāsavā kusalā dhammā
sāsavā  ca  kusalākusalānaṃ  dhammānaṃ vipākā ye ca dhammā kiriyā
neva  kusalā  nākusalā  na  ca  kammavipākā  sabbañca  rūpaṃ idaṃ
vuccati dukkhaṃ.
   [194]  Tattha  katamo  dukkhanirodho taṇhāya ca avasesānañca
kilesānaṃ  avasesānañca  akusalānaṃ  dhammānaṃ  tiṇṇannañca  kusalamūlānaṃ
sāsavānaṃ pahānaṃ ayaṃ vuccati dukkhanirodho.
   [195]  Tattha  katamā  dukkhanirodhagāminī  paṭipadā  idha bhikkhu
yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ
pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye
aṭṭhaṅgiko  maggo  hoti  sammādiṭṭhi  .pe.  sammāsamādhi  ayaṃ
vuccati  dukkhanirodhagāminī  paṭipadā avasesā dhammā dukkhanirodhagāminiyā
Paṭipadāya sampayuttā.
   [196]  Tattha  katamo  dukkhasamudayo  taṇhā ca avasesā ca
kilesā  avasesā  ca akusalā dhammā tīṇi ca kusalamūlāni sāsavāni
avasesā ca sāsavā kusalā dhammā ayaṃ vuccati dukkhasamudayo.
   [197]  Tattha  katamaṃ  dukkhaṃ  sāsavā  kusalākusalānaṃ dhammānaṃ
vipākā ye ca dhammā kiriyā neva kusalā nākusalā na ca kammavipākā
sabbañca rūpaṃ idaṃ vuccati dukkhaṃ.
   [198]  Tattha  katamo  dukkhanirodho taṇhāya ca avasesānañca
kilesānaṃ  avasesānañca  akusalānaṃ  dhammānaṃ  tiṇṇannañca  kusalamūlānaṃ
sāsavānaṃ  avasesānañca  sāsavānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānaṃ  ayaṃ
vuccati dukkhanirodho.
   [199]  Tattha  katamā  dukkhanirodhagāminī  paṭipadā  idha bhikkhu
yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ
pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye
aṭṭhaṅgiko  maggo  hoti  sammādiṭṭhi  .pe.  sammāsamādhi  ayaṃ
vuccati  dukkhanirodhagāminī  paṭipadā avasesā dhammā dukkhanirodhagāminiyā
paṭipadāya sampayuttā.
   [200]  Cattāri  saccāni  dukkhaṃ  dukkhasamudayo  dukkhanirodho
dukkhanirodhagāminī paṭipadā.
   [201]  Tattha  katamo  dukkhasamudayo  taṇhā  ayaṃ  vuccati
dukkhasamudayo.
   [202]  Tattha katamaṃ dukkhaṃ avasesā ca kilesā avasesā ca
akusalā  dhammā  tīṇi  ca  kusalamūlāni  sāsavāni  avasesā  ca
sāsavā  kusalā  dhammā  sāsavā ca kusalākusalānaṃ dhammānaṃ vipākā
ye  ca  dhammā  kiriyā neva kusalā nākusalā na ca kammavipākā
sabbañca rūpaṃ idaṃ vuccati dukkhaṃ.
   [203]  Tattha  katamo  dukkhanirodho  taṇhāya  pahānaṃ  ayaṃ
vuccati dukkhanirodho.
   [204]  Tattha  katamā  dukkhanirodhagāminī  paṭipadā  idha bhikkhu
yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ
pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.
Paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ
samaye  pañcaṅgiko  maggo  hoti  sammādiṭṭhi  sammāsaṅkappo
sammāvāyāmo sammāsati sammāsamādhi.
   [205]  Tattha katamā sammādiṭṭhi yā paññā pajānanā .pe.
Amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  dhammavicayasambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ
maggapariyāpannaṃ ayaṃ vuccati sammādiṭṭhi.
   [206] Tattha katamo sammāsaṅkappo yo takko vitakko saṅkappo
.pe. Maggaṅgaṃ maggapariyāpannaṃ ayaṃ vuccati sammāsaṅkappo.
   [207] Tattha katamo sammāvāyāmo yo cetasiko viriyārambho
.pe.  sammāvāyāmo  viriyasambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ
ayaṃ vuccati sammāvāyāmo.
   [208]  Tattha  katamā  sammāsati  yā  sati anussati .pe.
Sammāsati  satisambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ  ayaṃ  vuccati
sammāsati.
   [209]  Tattha  katamo  sammāsamādhi yā cittassa ṭhiti .pe.
Sammāsamādhi   samādhisambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ  ayaṃ
vuccati sammāsamādhi.
   Ayaṃ  vuccati  dukkhanirodhagāminī  paṭipadā  avasesā  dhammā
dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya sampayuttā. .pe.
   [210]  Tattha  katamo  dukkhasamudayo  taṇhā ca avasesā ca
kilesā  avasesā  ca akusalā dhammā tīṇi ca kusalamūlāni sāsavāni
avasesā ca sāsavā kusalā dhammā ayaṃ vuccati dukkhasamudayo.
   [211]  Tattha  katamaṃ  dukkhaṃ  sāsavā  kusalākusalānaṃ dhammānaṃ
vipākā ye ca dhammā kiriyā neva kusalā nākusalā na ca kammavipākā
sabbañca rūpaṃ idaṃ vuccati dukkhaṃ.
   [212]  Tattha  katamo  dukkhanirodho taṇhāya ca avasesānañca
kilesānaṃ  avasesānañca  akusalānaṃ  dhammānaṃ  tiṇṇannañca  kusalamūlānaṃ
sāsavānaṃ  avasesānañca  sāsavānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānaṃ  ayaṃ
Vuccati dukkhanirodho.
   [213]  Tattha  katamā  dukkhanirodhagāminī  paṭipadā  idha bhikkhu
yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ
pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye
pañcaṅgiko  maggo  hoti  sammādiṭṭhi  sammāsaṅkappo sammāvāyāmo
sammāsati  sammāsamādhi  ayaṃ  vuccati  dukkhanirodhagāminī  paṭipadā
avasesā dhammā dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya sampayuttā.
   [214]  Cattāri  saccāni  dukkhaṃ  dukkhasamudayo  dukkhanirodho
dukkhanirodhagāminī paṭipadā.
   [215]  Tattha  katamo  dukkhasamudayo  taṇhā  ayaṃ  vuccati
dukkhasamudayo.
   [216]  Tattha  katamaṃ  dukkhaṃ  avasesā ca kilesā avasesā
ca  akusalā  dhammā  tīṇi  ca  kusalamūlāni  sāsavāni avasesā ca
sāsavā  kusalā  dhammā  sāsavā ca kusalākusalānaṃ dhammānaṃ vipākā
ye  ca  dhammā  kiriyā neva kusalā nākusalā na ca kammavipākā
sabbañca rūpaṃ idaṃ vuccati dukkhaṃ.
   [217]  Tattha katamo dukkhanirodho taṇhāya pahānaṃ ayaṃ vuccati
dukkhanirodho.
   [218]  Tattha  katamā  dukkhanirodhagāminī  paṭipadā  idha bhikkhu
Yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ
pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye
phasso  hoti  .pe.  avikkhepo hoti ayaṃ vuccati dukkhanirodhagāminī
paṭipadā .pe.
   [219]  Tattha  katamo  dukkhasamudayo  taṇhā ca avasesā ca
kilesā  avasesā  ca akusalā dhammā tīṇi ca kusalamūlāni sāsavāni
avasesā ca sāsavā kusalā dhammā ayaṃ vuccati dukkhasamudayo.
   [220]  Tattha  katamaṃ  dukkhaṃ  sāsavā  kusalākusalānaṃ dhammānaṃ
vipākā ye ca dhammā kiriyā neva kusalā nākusalā na ca kammavipākā
sabbañca rūpaṃ idaṃ vuccati dukkhaṃ.
   [221]  Tattha  katamo  dukkhanirodho taṇhāya ca avasesānañca
kilesānaṃ  avasesānañca  akusalānaṃ  dhammānaṃ  tiṇṇannañca  kusalamūlānaṃ
sāsavānaṃ  avasesānañca  sāsavānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānaṃ  ayaṃ
vuccati dukkhanirodho.
   [222]  Tattha  katamā  dukkhanirodhagāminī  paṭipadā  idha bhikkhu
yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ
pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.
Paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ
samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti ayaṃ vuccati dukkhanirodhagāminī
Paṭipadā.
           Abhidhammabhājanīyaṃ.
   [223]  Cattāri  ariyasaccāni  dukkhaṃ  ariyasaccaṃ  dukkhasamudayo
ariyasaccaṃ dukkhanirodho ariyasaccaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccaṃ .
Catunnaṃ  ariyasaccānaṃ kati kusalā kati akusalā kati abyākatā .pe.
Kati saraṇā kati araṇā.
   [224] Samudayasaccaṃ akusalaṃ maggasaccaṃ kusalaṃ nirodhasaccaṃ abyākataṃ
dukkhasaccaṃ  siyā kusalaṃ siyā akusalaṃ siyā abyākataṃ . dve saccā
siyā  sukhāya  vedanāya  sampayuttā  siyā  adukkhamasukhāya vedanāya
sampayuttā  nirodhasaccaṃ  na  vattabbaṃ  sukhāya vedanāya sampayuttantipi
dukkhāya   vedanāya   sampayuttantipi   adukkhamasukhāya   vedanāya
sampayuttantipi dukkhasaccaṃ siyā sukhāya vedanāya sampayuttaṃ siyā dukkhāya
vedanāya  sampayuttaṃ  siyā  adukkhamasukhāya  vedanāya sampayuttaṃ siyā
na  vattabbaṃ  sukhāya  vedanāya  sampayuttantipi  dukkhāya  vedanāya
sampayuttantipi adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttantipi.
   {224.1} Dve saccā vipākadhammadhammā nirodhasaccaṃ nevavipākanavipāka-
dhammadhammaṃ  dukkhasaccaṃ  siyā  vipākaṃ  siyā  vipākadhammadhammaṃ  siyā
nevavipākanavipākadhammadhammaṃ   .   samudayasaccaṃ   anupādinnupādāniyaṃ
dve   saccā   anupādinnaanupādāniyā   dukkhasaccaṃ   siyā
upādinnupādāniyaṃ   siyā   anupādinnupādāniyaṃ  .  samudayasaccaṃ
saṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ    dve   saccā   asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikā
Dukkhasaccaṃ  siyā  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ  siyā  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ .
Samudayasaccaṃ  savitakkasavicāraṃ  nirodhasaccaṃ  avitakkaavicāraṃ  maggasaccaṃ
siyā  savitakkasavicāraṃ  siyā  avitakkavicāramattaṃ  siyā avitakkaavicāraṃ
dukkhasaccaṃ  siyā  savitakkasavicāraṃ  siyā  avitakkavicāramattaṃ  siyā
avitakkaavicāraṃ   siyā   na   vattabbaṃ   savitakkasavicārantipi
avitakkavicāramattantipi avitakkaavicārantipi.
   {224.2} Dve saccā siyā pītisahagatā siyā sukhasahagatā siyā
upekkhāsahagatā  nirodhasaccaṃ  na  vattabbaṃ pītisahagatantipi sukhasahagatantipi
upekkhāsahagatantipi  dukkhasaccaṃ  siyā  pītisahagataṃ siyā sukhasahagataṃ siyā
upekkhāsahagataṃ  siyā  na  vattabbaṃ  pītisahagatantipi  sukhasahagatantipi
upekkhāsahagatantipi.
   {224.3}   Dve  saccā  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā
samudayasaccaṃ  siyā  dassanena  pahātabbaṃ  siyā  bhāvanāya  pahātabbaṃ
dukkhasaccaṃ  siyā  dassanena  pahātabbaṃ  siyā  bhāvanāya  pahātabbaṃ
siyā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ.
   {224.4}  Dve  saccā  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukā
samudayasaccaṃ  siyā  dassanena  pahātabbahetukaṃ  siyā  bhāvanāya
pahātabbahetukaṃ   dukkhasaccaṃ   siyā   dassanena   pahātabbahetukaṃ
siyā  bhāvanāya  pahātabbahetukaṃ  siyā  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukaṃ  .  samudayasaccaṃ  ācayagāmi  maggasaccaṃ  apacayagāmi
nirodhasaccaṃ  nevaācayagāminaapacayagāmi  dukkhasaccaṃ  siyā  ācayagāmi
siyā   nevaācayagāmi   naapacayagāmi   .  maggasaccaṃ  sekkhaṃ
tīṇi    saccā    nevasekkhānāsekkhā   .   samudayasaccaṃ
Parittaṃ  dve  saccā  appamāṇā  dukkhasaccaṃ  siyā  parittaṃ  siyā
mahaggataṃ  .  nirodhasaccaṃ  anārammaṇaṃ  maggasaccaṃ  appamāṇārammaṇaṃ
samudayasaccaṃ   siyā   parittārammaṇaṃ  siyā  mahaggatārammaṇaṃ  na
appamāṇārammaṇaṃ   siyā   na   vattabbaṃ   parittārammaṇantipi
mahaggatārammaṇantipi   dukkhasaccaṃ   siyā   parittārammaṇaṃ   siyā
mahaggatārammaṇaṃ   siyā   appamāṇārammaṇaṃ  siyā  na  vattabbaṃ
parittārammaṇantipi   mahaggatārammaṇantipi   appamāṇārammaṇantipi  .
Samudayasaccaṃ hīnaṃ dve saccā paṇītā dukkhasaccaṃ siyā hīnaṃ siyā majjhimaṃ.
   {224.5} Nirodhasaccaṃ aniyataṃ maggasaccaṃ sammattaniyataṃ dve saccā
siyā  micchattaniyatā  siyā  aniyatā  .  nirodhasaccaṃ  anārammaṇaṃ
samudayasaccaṃ   na   vattabbaṃ   maggārammaṇantipi   maggahetukantipi
maggādhipatītipi  maggasaccaṃ  na  maggārammaṇaṃ  siyā  maggahetukaṃ  siyā
maggādhipati  siyā  na  vattabbaṃ  maggahetukantipi  maggādhipatītipi
dukkhasaccaṃ  siyā  maggārammaṇaṃ  na  maggahetukaṃ  siyā  maggādhipati
siyā na vattabbaṃ maggārammaṇantipi maggādhipatītipi.
   {224.6}  Dve  saccā siyā uppannā siyā anuppannā na
vattabbā  uppādinoti  nirodhasaccaṃ  na  vattabbaṃ  uppannantipi
anuppannantipi  uppādītipi  dukkhasaccaṃ  siyā uppannaṃ siyā anuppannaṃ
siyā uppādi . tīṇi saccā siyā atītā siyā anāgatā siyā paccuppannā
nirodhasaccaṃ  na  vattabbaṃ  atītantipi  anāgatantipi  paccuppannantipi .
Nirodhasaccaṃ  anārammaṇaṃ  maggasaccaṃ  na  vattabbaṃ  atītārammaṇantipi
Anāgatārammaṇantipi   paccuppannārammaṇantipi  dve  saccā  siyā
atītārammaṇā  siyā  anāgatārammaṇā  siyā  paccuppannārammaṇā
siyā   na   vattabbā   atītārammaṇātipi   anāgatārammaṇātipi
paccuppannārammaṇātipi  .  nirodhasaccaṃ  bahiddhā  tīṇi  saccā  siyā
ajjhattā siyā bahiddhā siyā ajjhattabahiddhā.
   {224.7}  Nirodhasaccaṃ  anārammaṇaṃ  maggasaccaṃ  bahiddhārammaṇaṃ
samudayasaccaṃ  siyā  ajjhattārammaṇaṃ  siyā  bahiddhārammaṇaṃ  siyā
ajjhattabahiddhārammaṇaṃ   dukkhasaccaṃ   siyā   ajjhattārammaṇaṃ  siyā
bahiddhārammaṇaṃ  siyā  ajjhattabahiddhārammaṇaṃ  siyā  na  vattabbaṃ
ajjhattārammaṇantipi  bahiddhārammaṇantipi  ajjhattabahiddhārammaṇantipi  .
Tīṇi  saccā  anidassanaappaṭighā  dukkhasaccaṃ  siyā  sanidassanasappaṭighaṃ
siyā anidassanasappaṭighaṃ siyā anidassanaappaṭighaṃ.
   [225] Samudayasaccaṃ hetu nirodhasaccaṃ na hetu dve saccā siyā
hetū  siyā na hetū . dve saccā sahetukā nirodhasaccaṃ ahetukaṃ
dukkhasaccaṃ siyā sahetukaṃ siyā ahetukaṃ . dve saccā hetusampayuttā
nirodhasaccaṃ  hetuvippayuttaṃ  dukkhasaccaṃ  siyā  hetusampayuttaṃ  siyā
hetuvippayuttaṃ  .  samudayasaccaṃ  hetu  ceva  sahetukañca nirodhasaccaṃ
na  vattabbaṃ hetu ceva sahetukañcātipi sahetukañceva na ca hetūtipi
maggasaccaṃ siyā hetu ceva sahetukañca siyā sahetukañceva na ca hetu
dukkhasaccaṃ siyā hetu ceva sahetukañca siyā sahetukañceva na ca hetu
Siyā  na  vattabbaṃ  hetu ceva sahetukañcātipi sahetukañceva na ca
hetūtipi  .  samudayasaccaṃ  hetu  ceva  hetusampayuttañca  nirodhasaccaṃ
na  vattabbaṃ  hetu  ceva  hetusampayuttañcātipi  hetusampayuttañceva
na  ca  hetūtipi maggasaccaṃ siyā hetu ceva hetusampayuttañca  siyā
hetusampayuttañceva  na  ca  hetu  dukkhasaccaṃ  siyā  hetu  ceva
hetusampayuttañca  siyā  hetusampayuttañceva  na  ca  hetu siyā na
vattabbaṃ   hetu  ceva  hetusampayuttañcātipi  hetusampayuttañceva
na ca hetūtipi . nirodhasaccaṃ na hetu ahetukaṃ samudayasaccaṃ na vattabbaṃ
na hetu sahetukantipi na hetu ahetukantipi maggasaccaṃ siyā na hetu
sahetukaṃ siyā na vattabbaṃ na hetu sahetukantipi na hetu ahetukantipi
dukkhasaccaṃ siyā na hetu sahetukaṃ siyā na hetu ahetukaṃ siyā na vattabbaṃ
na hetu sahetukantipi na hetu ahetukantipi.
   [226]  Tīṇi  saccā sappaccayā nirodhasaccaṃ appaccayaṃ . tīṇi
saccā  saṅkhatā  nirodhasaccaṃ  asaṅkhataṃ  .  tīṇi  saccā anidassanā
dukkhasaccaṃ  siyā  sanidassanaṃ siyā anidassanaṃ . tīṇi saccā appaṭighā
dukkhasaccaṃ siyā sappaṭighaṃ siyā appaṭighaṃ . tīṇi saccā rūpā dukkhasaccaṃ
siyā rūpaṃ siyā arūpaṃ . dve saccā lokiyā dve saccā lokuttarā.
Kenaci viññeyyā kenaci na viññeyyā.
   [227] Samudayasaccaṃ āsavo dve saccā no āsavā dukkhasaccaṃ
siyā āsavo siyā no āsavo . dve saccā sāsavā dve saccā
Anāsavā . samudayasaccaṃ āsavasampayuttaṃ dve saccā  āsavavippayuttā
dukkhasaccaṃ  siyā  āsavasampayuttaṃ  siyā āsavavippayuttaṃ . samudayasaccaṃ
āsavo ceva sāsavañca dve saccā na vattabbā āsavā ceva sāsavā
cātipi sāsavā ceva no ca āsavātipi dukkhasaccaṃ siyā āsavo ceva
sāsavañca  siyā sāsavañceva no ca āsavo . samudayasaccaṃ āsavo
ceva  āsavasampayuttañca  dve  saccā  na vattabbā āsavā ceva
āsavasampayuttā  cātipi  āsavasampayuttā  ceva  no ca āsavātipi
dukkhasaccaṃ siyā āsavo ceva āsavasampayuttañca siyā āsavasampayuttañceva
no ca āsavo siyā na vattabbaṃ āsavo ceva āsavasampayuttañcātipi
āsavasampayuttañceva no ca āsavotipi . dve saccā āsavavippayutta-
anāsavā   samudayasaccaṃ   na  vattabbaṃ  āsavavippayuttasāsavantipi
āsavavippayuttaanāsavantipi   dukkhasaccaṃ   siyā  āsavavippayuttasāsavaṃ
siyā na vattabbaṃ āsavavippayuttasāsavantipi āsavavippayuttaanāsavantipi.
   [228]  Samudayasaccaṃ  saññojanaṃ  dve  saccā no saññojanā
dukkhasaccaṃ  siyā  saññojanaṃ  siyā  no  saññojanaṃ . dve saccā
saññojaniyā  dve  saccā  asaññojaniyā  . samudayasaccaṃ saññojana-
sampayuttaṃ  dve  saccā  saññojanavippayuttā  dukkhasaccaṃ  siyā
saññojanasampayuttaṃ   siyā   saññojanavippayuttaṃ   .   samudayasaccaṃ
saññojanañceva  saññojaniyañca  dve  saccā na vattabbā saññojanā
Ceva  saññojaniyā  cātipi  saññojaniyā ceva no ca saññojanātipi
dukkhasaccaṃ  siyā  saññojanañceva  saññojaniyañca siyā saññojaniyañceva
no  ca  saññojanaṃ . samudayasaccaṃ saññojanañceva saññojanasampayuttañca
dve  saccā  na  vattabbā  saññojanā  ceva  saññojanasampayuttā
cātipi  saññojanasampayuttā  ceva  no  ca  saññojanātipi dukkhasaccaṃ
siyā   saññojanañceva   saññojanasampayuttañca  siyā  saññojana-
sampayuttañceva  no  ca saññojanaṃ siyā na vattabbaṃ saññojanañceva
saññojanasampayuttañcātipi     saññojanasampayuttañceva     no
ca  saññojanantipi  .  dve  saccā  saññojanavippayuttaasaññojaniyā
samudayasaccaṃ    na    vattabbaṃ   saññojanavippayuttasaññojaniyantipi
saññojanavippayuttaasaññojaniyantipi   dukkhasaccaṃ   siyā   saññojana-
vippayuttasaññojaniyaṃ   siyā   na   vattabbaṃ  saññojanavippayutta-
saññojaniyantipi saññojanavippayuttaasaññojaniyantipi.
   [229]  Samudayasaccaṃ gantho dve saccā no ganthā dukkhasaccaṃ
siyā gantho siyā no gantho  . dve saccā ganthaniyā dve saccā
aganthaniyā . dve saccā ganthavippayuttā dve saccā siyā ganthasampayuttā
siyā  ganthavippayuttā  .  samudayasaccaṃ gantho ceva ganthaniyañca dve
saccā na vattabbā ganthā ceva ganthaniyā cātipi ganthaniyā ceva no ca
ganthātipi dukkhasaccaṃ siyā gantho ceva ganthaniyañca siyā ganthaniyañceva
no  ca  gantho  .  samudayasaccaṃ  gantho  ceva  ganthasampayuttañca
Siyā   na   vattabbaṃ   gantho   ceva   ganthasampayuttañcātipi
ganthasampayuttañceva  no  ca  ganthotipi  dve  saccā na vattabbā
ganthā  ceva  ganthasampayuttā  cātipi  ganthasampayuttā ceva no ca
ganthātipi  dukkhasaccaṃ  siyā  gantho  ceva  ganthasampayuttañca  siyā
ganthasampayuttañceva  no  ca  gantho siyā na vattabbaṃ gantho ceva
ganthasampayuttañcātipi  ganthasampayuttañceva  no  ca  ganthotipi .
Dve saccā ganthavippayuttaaganthaniyā dve saccā siyā ganthavippayutta-
ganthaniyā   siyā   na   vattabbā   ganthavippayuttaganthaniyātipi
ganthavippayuttaaganthaniyātipi.
   [230]  Samudayasaccaṃ ogho .pe. yogo .pe. nīvaraṇaṃ dve
saccā no nīvaraṇā dukkhasaccaṃ siyā nīvaraṇaṃ siyā no nīvaraṇaṃ. Dve
saccā nīvaraṇiyā dve saccā anīvaraṇiyā . samudayasaccaṃ nīvaraṇasampayuttaṃ
dve  saccā  nīvaraṇavippayuttā  dukkhasaccaṃ  siyā  nīvaraṇasampayuttaṃ
siyā  nīvaraṇavippayuttaṃ  .  samudayasaccaṃ  nīvaraṇañceva nīvaraṇiyañca dve
saccā  na vattabbā nīvaraṇā ceva nīvaraṇiyā cātipi nīvaraṇiyā ceva
no  ca  nīvaraṇātipi  dukkhasaccaṃ  siyā nīvaraṇañceva nīvaraṇiyañca siyā
nīvaraṇiyañceva  no  ca  nīvaraṇaṃ  .  samudayasaccaṃ  nīvaraṇañceva
nīvaraṇasampayuttañca dve saccā na vattabbā nīvaraṇā ceva nīvaraṇasampayuttā
cātipi  nīvaraṇasampayuttā  ceva  no  ca nīvaraṇātipi dukkhasaccaṃ siyā
nīvaraṇañceva   nīvaraṇasampayuttañca   siyā   nīvaraṇasampayuttañceva
No  ca  nīvaraṇaṃ siyā na vattabbaṃ nīvaraṇañceva nīvaraṇasampayuttañcātipi
nīvaraṇasampayuttañceva no ca nīvaraṇantipi . dve saccā nīvaraṇavippayutta-
anīvaraṇiyā  samudayasaccaṃ  na  vattabbaṃ  nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyantipi
nīvaraṇavippayuttaanīvaraṇiyantipi  dukkhasaccaṃ  siyā  nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyaṃ
siyā   na  vattabbaṃ  nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyantipi  nīvaraṇavippayutta-
anīvaraṇiyantipi.
   [231] Tīṇi saccā no parāmāsā dukkhasaccaṃ siyā parāmāso
siyā  no  parāmāso  .  dve  saccā parāmaṭṭhā dve saccā
aparāmaṭṭhā  .  dve  saccā  parāmāsavippayuttā  samudayasaccaṃ
siyā  parāmāsasampayuttaṃ  siyā  parāmāsavippayuttaṃ  dukkhasaccaṃ  siyā
parāmāsasampayuttaṃ  siyā  parāmāsavippayuttaṃ  siyā  na  vattabbaṃ
parāmāsasampayuttantipi  parāmāsavippayuttantipi  .  samudayasaccaṃ  na
vattabbaṃ  parāmāso  ceva  parāmaṭṭhañcāti  parāmaṭṭhañceva  no ca
parāmāso  dve  saccā  na vattabbā parāmāsā ceva parāmaṭṭhā
cātipi  parāmaṭṭhā  ceva  no  ca  parāmāsātipi  dukkhasaccaṃ siyā
parāmāso ceva parāmaṭṭhañca siyā parāmaṭṭhañceva no ca parāmāso.
Dve  saccā  parāmāsavippayuttaaparāmaṭṭhā  dve  saccā  siyā
parāmāsavippayuttaparāmaṭṭhā  siyā  na  vattabbā  parāmāsavippayutta-
parāmaṭṭhātipi parāmāsavippayuttaaparāmaṭṭhātipi.
   [232]  Dve  saccā  sārammaṇā  nirodhasaccaṃ  anārammaṇaṃ
Dukkhasaccaṃ  siyā  sārammaṇaṃ  siyā  anārammaṇaṃ  .  tīṇi  saccā
no  cittā  dukkhasaccaṃ  siyā  cittaṃ  siyā  no  cittaṃ . dve
saccā  cetasikā  nirodhasaccaṃ  acetasikaṃ  dukkhasaccaṃ  siyā  cetasikaṃ
siyā acetasikaṃ . dve saccā cittasampayuttā nirodhasaccaṃ cittavippayuttaṃ
dukkhasaccaṃ  siyā  cittasampayuttaṃ siyā cittavippayuttaṃ siyā na vattabbaṃ
cittena  sampayuttantipi  cittena  vippayuttantipi  .  dve  saccā
cittasaṃsaṭṭhā  nirodhasaccaṃ  cittavisaṃsaṭṭhaṃ  dukkhasaccaṃ  siyā  cittasaṃsaṭṭhaṃ
siyā  cittavisaṃsaṭṭhaṃ  siyā  na  vattabbaṃ cittena saṃsaṭṭhantipi cittena
visaṃsaṭṭhantipi.
   {232.1} Dve saccā cittasamuṭṭhānā nirodhasaccaṃ no cittasamuṭṭhānaṃ
dukkhasaccaṃ siyā cittasamuṭṭhānaṃ siyā no cittasamuṭṭhānaṃ . dve saccā
cittasahabhuno  nirodhasaccaṃ  no  cittasahabhū  dukkhasaccaṃ  siyā cittasahabhū
siyā no cittasahabhū . dve saccā cittānuparivattino nirodhasaccaṃ no
cittānuparivatti   dukkhasaccaṃ  siyā  cittānuparivatti  siyā  no
cittānuparivatti  .  dve saccā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā nirodhasaccaṃ no
cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ  dukkhasaccaṃ  siyā  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ  siyā  no
cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ . dve saccā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuno nirodhasaccaṃ
no  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū  dukkhasaccaṃ  siyā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū
siyā  no  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū  .  dve  saccā cittasaṃsaṭṭha-
samuṭṭhānānuparivattino  nirodhasaccaṃ  no  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivatti
Dukkhasaccaṃ   siyā   cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivatti   siyā   no
cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivatti  .  tīṇi  saccā  bāhirā  dukkhasaccaṃ
siyā  ajjhattikaṃ  siyā  bāhiraṃ  .  tīṇi saccā nupādā dukkhasaccaṃ
siyā  upādā  siyā nupādā . tīṇi saccā anupādinnā dukkhasaccaṃ
siyā upādinnaṃ siyā anupādinnaṃ.
   [233] Samudayasaccaṃ upādānaṃ dve saccā nupādānā dukkhasaccaṃ
siyā  upādānaṃ  siyā nupādānaṃ . dve saccā upādāniyā dve
saccā  anupādāniyā  .  dve  saccā  upādānavippayuttā  dve
saccā  siyā  upādānasampayuttā  siyā  upādānavippayuttā .
Samudayasaccaṃ  upādānañceva  upādāniyañca  dve saccā na vattabbā
upādānā  ceva  upādāniyā  cātipi  upādāniyā  ceva no ca
upādānātipi  dukkhasaccaṃ  siyā  upādānañceva  upādāniyañca  siyā
upādāniyañceva no ca upādānaṃ.
   {233.1}  Samudayasaccaṃ siyā upādānañceva upādānasampayuttañca
siyā   na   vattabbaṃ   upādānañceva  upādānasampayuttañcātipi
upādānasampayuttañceva  no  ca  upādānantipi  dve  saccā  na
vattabbā   upādānā   ceva   upādānasampayuttā   cātipi
upādānasampayuttā  ceva  no  ca  upādānātipi  dukkhasaccaṃ  siyā
upādānañceva  upādānasampayuttañca  siyā  upādānasampayuttañceva
no  ca  upādānaṃ  siyā  na  vattabbaṃ  upādānañceva upādāna-
sampayuttañcātipi  upādānasampayuttañceva  no  ca  upādānantipi .
Dve  saccā  upādānavippayuttaanupādāniyā  dve  saccā  siyā
upādānavippayuttaupādāniyā   siyā   na  vattabbā  upādāna-
vippayuttaupādāniyātipi upādānavippayuttaanupādāniyātipi.
   [234] Samudayasaccaṃ kileso dve saccā no kilesā dukkhasaccaṃ
siyā kileso siyā no kileso. Dve saccā saṅkilesikā dve saccā
asaṅkilesikā  .  samudayasaccaṃ  saṅkiliṭṭhaṃ  dve  saccā asaṅkiliṭṭhā
dukkhasaccaṃ  siyā  saṅkiliṭṭhaṃ  siyā  asaṅkiliṭṭhaṃ  .  samudayasaccaṃ
kilesasampayuttaṃ  dve  saccā  kilesavippayuttā  dukkhasaccaṃ  siyā
kilesasampayuttaṃ  siyā  kilesavippayuttaṃ  .  samudayasaccaṃ kileso ceva
saṅkilesikañca  dve  saccā na vattabbā kilesā ceva saṅkilesikā
cātipi saṅkilesikā ceva no ca kilesātipi dukkhasaccaṃ siyā kileso
ceva saṅkilesikañca siyā saṅkilesikañceva no ca kileso.
   {234.1}  Samudayasaccaṃ kileso ceva saṅkiliṭṭhañca dve saccā
na  vattabbā  kilesā  ceva  saṅkiliṭṭhā  cātipi saṅkiliṭṭhā ceva
no  ca  kilesātipi  dukkhasaccaṃ  siyā  kileso  ceva saṅkiliṭṭhañca
siyā  saṅkiliṭṭhañceva  no  ca  kileso siyā na vattabbaṃ kileso
ceva  saṅkiliṭṭhañcātipi  saṅkiliṭṭhañceva  no  ca  kilesotipi .
Samudayasaccaṃ  kileso  ceva  kilesasampayuttañca  dve  saccā  na
vattabbā  kilesā  ceva  kilesasampayuttā  cātipi  kilesasampayuttā
ceva no ca kilesātipi dukkhasaccaṃ siyā kileso ceva kilesasampayuttañca
Siyā kilesasampayuttañceva no ca kileso siyā na vattabbaṃ kileso
ceva   kilesasampayuttañcātipi   kilesasampayuttañceva   no   ca
kilesotipi  .  dve  saccā  kilesavippayuttaasaṅkilesikā samudayasaccaṃ
na   vattabbaṃ   kilesavippayuttasaṅkilesikantipi   kilesavippayutta-
asaṅkilesikantipi   dukkhasaccaṃ   siyā   kilesavippayuttasaṅkilesikaṃ
siyā  na  vattabbaṃ  kilesavippayuttasaṅkilesikantipi  kilesavippayutta-
asaṅkilesikantipi.
   [235] Dve saccā na dassanena pahātabbā dve saccā siyā
dassanena  pahātabbā siyā na dassanena pahātabbā . dve saccā
na  bhāvanāya  pahātabbā  dve  saccā siyā bhāvanāya pahātabbā
siyā  na  bhāvanāya  pahātabbā  .  dve  saccā  na dassanena
pahātabbahetukā  dve  saccā  siyā  dassanena  pahātabbahetukā
siyā  na  dassanena  pahātabbahetukā . dve saccā na bhāvanāya
pahātabbahetukā  dve  saccā siyā bhāvanāya pahātabbahetukā siyā
na  bhāvanāya  pahātabbahetukā  .  samudayasaccaṃ  savitakkaṃ nirodhasaccaṃ
avitakkaṃ  dve saccā siyā savitakkā siyā avitakkā . samudayasaccaṃ
savicāraṃ  nirodhasaccaṃ  avicāraṃ  dve  saccā  siyā savicārā siyā
avicārā  .  nirodhasaccaṃ appītikaṃ tīṇi saccā siyā sappītikā siyā
appītikā  .  nirodhasaccaṃ  na  pītisahagataṃ  tīṇi  saccā  siyā
pītisahagatā  siyā  na  pītisahagatā  .  nirodhasaccaṃ  na  sukhasahagataṃ
Tīṇi  saccā  siyā  sukhasahagatā  siyā na sukhasahagatā . nirodhasaccaṃ
na  upekkhāsahagataṃ  tīṇi  saccā  siyā  upekkhāsahagatā  siyā
na  upekkhāsahagatā  .  samudayasaccaṃ  kāmāvacaraṃ  dve  saccā na
kāmāvacarā  dukkhasaccaṃ  siyā  kāmāvacaraṃ  siyā  na kāmāvacaraṃ .
Tīṇi  saccā  na  rūpāvacarā  dukkhasaccaṃ  siyā  rūpāvacaraṃ siyā na
rūpāvacaraṃ  . tīṇi saccā na arūpāvacarā dukkhasaccaṃ siyā arūpāvacaraṃ
siyā  na  arūpāvacaraṃ  .  dve  saccā pariyāpannā dve saccā
apariyāpannā  .  maggasaccaṃ  niyyānikaṃ  tīṇi saccā aniyyānikā .
Maggasaccaṃ  niyataṃ  nirodhasaccaṃ  aniyataṃ  dve  saccā  siyā  niyatā
siyā  aniyatā . dve saccā sauttarā dve saccā anuttarā .
Samudayasaccaṃ  saraṇaṃ  dve  saccā  araṇā  dukkhasaccaṃ  siyā  saraṇaṃ
siyā araṇanti.
           Pañhāpucchakaṃ.
          Saccavibhaṅgo samatto.
            -------
           Indriyavibhaṅgo
   [236]  Bāvīsatindriyāni  cakkhundriyaṃ  sotindriyaṃ  ghānindriyaṃ
jivhindriyaṃ  kāyindriyaṃ  manindriyaṃ  itthindriyaṃ  purisindriyaṃ
jīvitindriyaṃ sukhindriyaṃ dukkhindriyaṃ somanassindriyaṃ domanassindriyaṃ
Upekkhindriyaṃ  saddhindriyaṃ  viriyindriyaṃ  satindriyaṃ  samādhindriyaṃ
paññindriyaṃ anaññataññassāmītindriyaṃ aññindriyaṃ
aññātāvindriyaṃ.
   [237]  Tattha  katamaṃ  cakkhundriyaṃ yaṃ cakkhuṃ catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya pasādo .pe. suñño gāmopeso idaṃ vuccati cakkhundriyaṃ.
Tattha  katamaṃ  sotindriyaṃ  .pe.  ghānindriyaṃ  .pe.  jivhindriyaṃ
.pe.  kāyindriyaṃ  yo  kāyo  catunnaṃ  mahābhūtānaṃ  upādāya
pasādo  .pe.  suñño  gāmopeso  idaṃ  vuccati  kāyindriyaṃ .
Tattha   katamaṃ  manindriyaṃ  ekavidhena  manindriyaṃ  phassasampayuttaṃ
.pe. 1- Evaṃ bahuvidhena manindriyaṃ idaṃ vuccati manindriyaṃ.
   [238] Tattha katamaṃ itthindriyaṃ yaṃ itthiyā itthīliṅgaṃ itthīnimittaṃ
itthīkuttaṃ   itthākappo   itthittaṃ   itthībhāvo  idaṃ  vuccati
itthindriyaṃ  .  tattha  katamaṃ  purisindriyaṃ  yaṃ  purisassa  purisaliṅgaṃ
purisanimittaṃ  purisakuttaṃ  purisākappo  purisattaṃ purisabhāvo idaṃ vuccati
purisindriyaṃ  .  tattha katamaṃ jīvitindriyaṃ duvidhena jīvitindriyaṃ atthi
rūpaṃ  jīvitindriyaṃ  atthi  arūpaṃ  jīvitindriyaṃ  .  tattha  katamaṃ  rūpaṃ
jīvitindriyaṃ  yo  tesaṃ  rūpinaṃ  dhammānaṃ  āyu ṭhiti yapanā yāpanā
iriyanā  vattanā  pālanā  jīvitaṃ  jīvitindriyaṃ  idaṃ  vaccati  rūpaṃ
jīvitindriyaṃ  .  tattha  katamaṃ  arūpaṃ  jīvitindriyaṃ  yo tesaṃ arūpīnaṃ
@Footnote: 1 [74] khandhavibhaṅge oloketabbaṃ.
Dhammānaṃ  āyu  ṭhiti  yapanā  yāpanā  iriyanā  vattanā  pālanā
jīvitaṃ jīvitindriyaṃ idaṃ vuccati arūpaṃ jīvitindriyaṃ.
   [239]  Tattha  katamaṃ  sukhindriyaṃ yaṃ kāyikaṃ sātaṃ kāyikaṃ sukhaṃ
kāyasamphassajaṃ  sātaṃ  sukhaṃ  vedayitaṃ  kāyasamphassajā  sātā  sukhā
vedanā  idaṃ  vuccati  sukhindriyaṃ  .  tattha  katamaṃ  dukkhindriyaṃ yaṃ
kāyikaṃ  asātaṃ  kāyikaṃ  dukkhaṃ  kāyasamphassajaṃ  asātaṃ dukkhaṃ vedayitaṃ
kāyasamphassajā  asātā  dukkhā  vedanā idaṃ vuccati dukkhindriyaṃ .
Tattha katamaṃ somanassindriyaṃ yaṃ cetasikaṃ sātaṃ cetasikaṃ sukhaṃ cetosamphassajaṃ
sātaṃ sukhaṃ vedayitaṃ cetosamphassajā sātā sukhā vedanā idaṃ vuccati
somanassindriyaṃ  .  tattha  katamaṃ  domanassindriyaṃ yaṃ cetasikaṃ asātaṃ
cetasikaṃ  dukkhaṃ  cetosamphassajaṃ asātaṃ dukkhaṃ vedayitaṃ cetosamphassajā
asātā  dukkhā  vedanā  idaṃ  vuccati  domanassindriyaṃ  .  tattha
katamaṃ  upekkhindriyaṃ  yaṃ cetasikaṃ neva sātaṃ nāsātaṃ cetosamphassajaṃ
adukkhamasukhaṃ  vedayitaṃ  cetosamphassajā  adukkhamasukhā  vedanā  idaṃ
vuccati upekkhindriyaṃ.
   [240] Tattha katamaṃ saddhindriyaṃ yā saddhā saddahanā okappanā
abhippasādo  saddhā  saddhindriyaṃ saddhābalaṃ idaṃ vuccati saddhindriyaṃ .
Tattha  katamaṃ viriyindriyaṃ yo cetasiko viriyārambho nikkamo parakkamo
uyyāmo  vāyāmo  ussāho ussoḷhī thāmo dhiti asithilaparakkamatā
anikkhittacchandatā      anikkhittadhuratā      dhurasampaggāho
Viriyaṃ   viriyindriyaṃ   viriyabalaṃ   sammāvāyāmo   idaṃ  vuccati
viriyindriyaṃ  .  tattha  katamaṃ  satindriyaṃ  yā sati anussati paṭissati
sati  saraṇatā  dhāraṇatā  apilāpanatā  asammusanatā  sati  satindriyaṃ
satibalaṃ  sammāsati  idaṃ vuccati satindriyaṃ . tattha katamaṃ samādhindriyaṃ
yā  cittassa  ṭhiti  saṇṭhiti  avaṭṭhiti  avisāhāro  avikkhepo
avisāhaṭamānasatā   samatho  samādhindriyaṃ  samādhibalaṃ  sammāsamādhi
idaṃ  vuccati  samādhindriyaṃ  .  tattha  katamaṃ paññindriyaṃ yā paññā
pajānanā  vicayo  pavicayo  .pe.  amoho  dhammavicayo sammādiṭṭhi
idaṃ vuccati paññindriyaṃ.
   [241]  Tattha  katamaṃ  anaññataññassāmītindriyaṃ  yā  tesaṃ
dhammānaṃ  aññātānaṃ  adiṭṭhānaṃ  appattānaṃ  aviditānaṃ  asacchikatānaṃ
sacchikiriyāya  paññā  pajānanā .pe. amoho dhammavicayo sammādiṭṭhi
dhammavicayasambojjhaṅgo   maggaṅgaṃ   maggapariyāpannaṃ   idaṃ  vuccati
anaññataññassāmītindriyaṃ  .  tattha  katamaṃ  aññindriyaṃ  yā  tesaṃ
dhammānaṃ  ñātānaṃ  diṭṭhānaṃ  pattānaṃ viditānaṃ sacchikatānaṃ sacchikiriyāya
paññā   pajānanā   .pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi
dhammavicayasambojjhaṅgo   maggaṅgaṃ   maggapariyāpannaṃ   idaṃ  vuccati
aññindriyaṃ  .  tattha  katamaṃ aññātāvindriyaṃ yā tesaṃ aññātāvīnaṃ
dhammānaṃ  aññā  paññā  pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo
sammādiṭṭhi   dhammavicayasambojjhaṅgo   maggaṅgaṃ   maggapariyāpannaṃ
Idaṃ vuccati aññātāvindriyaṃ.
           Abhidhammabhājanīyaṃ.
   [242]  Bāvīsatindriyāni  cakkhundriyaṃ  sotindriyaṃ  ghānindriyaṃ
jivhindriyaṃ  kāyindriyaṃ  manindriyaṃ  itthindriyaṃ  purisindriyaṃ
jīvitindriyaṃ sukhindriyaṃ dukkhindriyaṃ somanassindriyaṃ domanassindriyaṃ
upekkhindriyaṃ  saddhindriyaṃ  viriyindriyaṃ  satindriyaṃ  samādhindriyaṃ
paññindriyaṃ anaññataññassāmītindriyaṃ aññindriyaṃ
aññātāvindriyaṃ  .  bāvīsatindriyānaṃ  kati  kusalā  kati  akusalā
kati abyākatā .pe. Kati saraṇā kati araṇā.
   [243]   Dasindriyā  abyākatā  domanassindriyaṃ  akusalaṃ
anaññataññassāmītindriyaṃ  kusalaṃ  cattārindriyā  siyā  kusalā  siyā
abyākatā cha indriyā siyā kusalā siyā akusalā siyā abyākatā.
   {243.1}  Dvādasindriyā  na  vattabbā  sukhāya  vedanāya
sampayuttātipi   dukkhāya  vedanāya  sampayuttātipi  adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttātipi  cha  indriyā  siyā  sukhāya  vedanāya
sampayuttā  siyā  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttā  tīṇindriyā
siyā sukhāya vedanāya sampayuttā siyā dukkhāya vedanāya sampayuttā
siyā  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttā  jīvitindriyaṃ siyā sukhāya
vedanāya sampayuttaṃ siyā dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ siyā adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttaṃ siyā na vattabbaṃ sukhāya vedanāya sampayuttantipi
Dukkhāya   vedanāya   sampayuttantipi   adukkhamasukhāya   vedanāya
sampayuttantipi   .   sattindriyā   nevavipākanavipākadhammadhammā
tīṇindriyā  vipākā  dvindriyā  vipākadhammadhammā  aññindriyaṃ  siyā
vipākaṃ  siyā  vipākadhammadhammaṃ  navindriyā  siyā  vipākā  siyā
vipākadhammadhammā  siyā  nevavipākanavipākadhammadhammā  .  navindriyā
upādinnupādāniyā  domanassindriyaṃ  anupādinnupādāniyaṃ  tīṇindriyā
anupādinnaanupādāniyā   navindriyā   siyā   upādinnupādāniyā
siyā anupādinnupādāniyā siyā anupādinnaanupādāniyā.
   {243.2}  Navindriyā  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā  domanassindriyaṃ
saṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ  tīṇindriyā  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikā  tīṇindriyā
siyā  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā siyā asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikā cha indriyā
siyā   saṅkiliṭṭhasaṅkilesikā  siyā  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā  siyā
asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikā.
   {243.3}   Navindriyā   avitakkaavicārā   domanassindriyaṃ
savitakkasavicāraṃ upekkhindriyaṃ siyā savitakkasavicāraṃ siyā avitakkaavicāraṃ
ekādasindriyā  siyā  savitakkasavicārā  siyā  avitakkavicāramattā
siyā  avitakkaavicārā . ekādasindriyā na vattabbā pītisahagatātipi
sukhasahagatātipi  upekkhāsahagatātipi  somanassindriyaṃ  siyā  pitisahagataṃ
na  sukhasahagataṃ  na  upekkhāsahagataṃ siyā na vattabbaṃ pītisahagatanti cha
indriyā  siyā  pītisahagatā  siyā sukhasahagatā siyā upekkhāsahagatā
cattārindriyā   siyā   pītisahagatā  siyā  sukhasahagatā  siyā
Upekkhāsahagatā  siyā  na  vattabbā  pītisahagatātipi  sukhasahagatātipi
upekkhāsahagatātipi   .   paṇṇarasindriyā  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbā  domanassindriyaṃ siyā dassanena pahātabbaṃ siyā bhāvanāya
pahātabbaṃ  cha  indriyā  siyā dassanena pahātabbā siyā bhāvanāya
pahātabbā  siyā  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā  . paṇṇarasindriyā
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukā  domanassindriyaṃ  siyā  dassanena
pahātabbahetukaṃ  siyā  bhāvanāya  pahātabbahetukaṃ  cha  indriyā
siyā  dassanena  pahātabbahetukā  siyā  bhāvanāya  pahātabhetukā
siyā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukā.
   {243.4}    Dasindriyā    nevaācayagāminonaapacayagāmino
domanassindriyaṃ   ācayagāmi   anaññataññassāmītindriyaṃ   apacayagāmi
aññindriyaṃ   siyā  apacayagāmi  siyā  nevaācayagāminaapacayagāmi
navindriyā siyā ācayagāmino siyā apacayagāmino siyā nevaācayagāmino-
naapacayagāmino . dasindriyā nevasekkhānāsekkhā dvindriyā sekkhā
aññātāvindriyaṃ asekkhaṃ navindriyā siyā sekkhā siyā asekkhā siyā
nevasekkhānāsekkhā.
   {243.5} Dasindriyā parittā tīṇindriyā appamāṇā navindriyā
siyā  parittā  siyā  mahaggatā  siyā  appamāṇā . sattindriyā
anārammaṇā  dvindriyā  parittārammaṇā  tīṇindriyā appamāṇārammaṇā
domanassindriyaṃ   siyā   parittārammaṇaṃ   siyā   mahaggatārammaṇaṃ
na   appamāṇārammaṇaṃ   siyā  na  vattabbaṃ  parittārammaṇantipi
Mahaggatārammaṇantipi    navindriyā    siyā    parittārammaṇā
siyā   mahaggatārammaṇā   siyā   appamāṇārammaṇā   siyā
na    vattabbā    parittārammaṇātipi    mahaggatārammaṇātipi
appamāṇārammaṇātipi  .  navindriyā  majjhimā  domanassindriyaṃ  hīnaṃ
tīṇindriyā  paṇītā  tīṇindriyā  siyā  majjhimā  siyā  paṇītā
cha indriyā siyā hīnā siyā majjhimā siyā paṇītā.
   {243.6}   Dasindriyā   aniyatā   anaññataññassāmītindriyaṃ
sammattaniyataṃ  cattārindriyā  siyā  sammattaniyatā  siyā  aniyatā
domanassindriyaṃ  siyā  micchattaniyataṃ  siyā aniyataṃ cha indriyā siyā
micchattaniyatā siyā sammattaniyatā siyā aniyatā.
   {243.7}  Sattindriyā  anārammaṇā  cattārindriyā  na
vattabbā   maggārammaṇātipi   maggahetukātipi   maggādhipatinotipi
anaññataññassāmītindriyaṃ  na  maggārammaṇaṃ  siyā  maggahetukaṃ  siyā
maggādhipati  siyā  na  vattabbaṃ  maggahetukantipi  maggādhipatītipi
aññindriyaṃ  na  maggārammaṇaṃ  siyā  maggahetukaṃ  siyā  maggādhipati
siyā  na  vattabbaṃ  maggahetukantipi  maggādhipatītipi  navindriyā siyā
maggārammaṇā  siyā  maggahetukā  siyā  maggādhipatino  siyā  na
vattabbā maggārammaṇātipi maggahetukātipi maggādhipatinotipi.
   {243.8} Dasindriyā siyā uppannā siyā uppādino na vattabbā
anuppannāti dvindriyā siyā uppannā siyā anuppannā na vattabbā
uppādinoti  dasindriyā  siyā  uppannā  siyā  anuppannā  siyā
Uppādino  .  siyā  atītā siyā anāgatā siyā paccuppannā .
Sattindriyā    anārammaṇā   dvindriyā   paccuppannārammaṇā
tīṇindriyā   na  vattabbā  atītārammaṇātipi  anāgatārammaṇātipi
paccuppannārammaṇātipi   dasindriyā   siyā  atītārammaṇā  siyā
anāgatārammaṇā  siyā  paccuppannārammaṇā  siyā  na  vattabbā
atītārammaṇātipi   anāgatārammaṇātipi   paccuppannārammaṇātipi  .
Siyā ajjhattā siyā bahiddhā siyā ajjhattabahiddhā.
   {243.9}  Sattindriyā  anārammaṇā tīṇindriyā bahiddhārammaṇā
cattārindriyā  siyā  ajjhattārammaṇā  siyā  bahiddhārammaṇā  siyā
ajjhattabahiddhārammaṇā  aṭṭhindriyā  siyā  ajjhattārammaṇā  siyā
bahiddhārammaṇā  siyā  ajjhattabahiddhārammaṇā  siyā  na  vattabbā
ajjhattārammaṇātipi  bahiddhārammaṇātipi  ajjhattabahiddhārammaṇātipi  .
Pañcindriyā anidassanasappaṭighā sattarasindriyā anidassanaappaṭighā.
   [244]  Cattārindriyā  hetū  aṭṭhārasindriyā  na hetū .
Sattindriyā  sahetukā  navindriyā  ahetukā  cha  indriyā  siyā
sahetukā  siyā  ahetukā . sattindriyā hetusampayuttā navindriyā
hetuvippayuttā   cha   indriyā  siyā  hetusampayuttā  siyā
hetuvippayuttā . cattārindriyā hetū ceva sahetukā ca navindriyā
na  vattabbā  hetū  ceva sahetukā cātipi sahetukā ceva na ca
hetūtipi  tīṇindriyā  na  vattabbā  hetū  ceva  sahetukā  cāti
Sahetukā  ceva na ca hetū cha indriyā na vattabbā hetū ceva
sahetukā cāti siyā sahetukā ceva na ca hetū siyā na vattabbā
sahetukā ceva na ca hetūti. Cattārindriyā hetū ceva hetusampayuttā
ca  navindriyā  na  vattabbā  hetū  ceva  hetusampayuttā cātipi
hetusampayuttā  ceva  na  ca  hetūtipi  tīṇindriyā  na  vattabbā
hetū  ceva  hetusampayuttā cāti hetusampayuttā ceva na ca hetū
cha  indriyā  na  vattabbā hetū ceva hetusampayuttā cāti siyā
hetusampayuttā  ceva na ca hetū siyā na vattabbā hetusampayuttā
ceva  na ca hetūti . navindriyā na hetū ahetukā tīṇindriyā na
hetū  sahetukā  cattārindriyā  na vattabbā na hetū sahetukātipi
na  hetū  ahetukātipi cha indriyā siyā na hetū sahetukā siyā
na hetū ahetukā.
   [245] Sappaccayā saṅkhatā anidassanā . pañcindriyā sappaṭighā
sattarasindriyā  appaṭighā  .  sattindriyā  rūpā  cuddasindriyā
arūpā  jīvitindriyaṃ  siyā  rūpaṃ siyā arūpaṃ  . dasindriyā lokiyā
tīṇindriyā  lokuttarā navindriyā siyā lokiyā siyā lokuttarā .
Kenaci viññeyyā kenaci na viññeyyā.
   [246]  No  āsavā  .  dasindriyā  sāsavā  tīṇindriyā
anāsavā navindriyā siyā sāsavā siyā anāsavā . paṇṇarasindriyā
āsavavippayuttā    domanassindriyaṃ    āsavasampayuttaṃ    cha
Indriyā  siyā āsavasampayuttā siyā āsavavippayuttā . dasindriyā
na vattabbā āsavā ceva sāsavā cāti sāsavā ceva no ca āsavā
tīṇindriyā na vattabbā āsavā ceva sāsavā cātipi sāsavā ceva
no  ca  āsavātipi navindriyā na vattabbā āsavā ceva sāsavā
cāti siyā sāsavā ceva no ca āsavā siyā na vattabbā sāsavā
ceva no ca āsavāti.
   {246.1}  Paṇṇarasindriyā  na  vattabbā  āsavā  ceva
āsavasampayuttā  cātipi  āsavasampayuttā  ceva no ca āsavātipi
domanassindriyaṃ  na  vattabbaṃ  āsavo  ceva  āsavasampayuttañcāti
āsavasampayuttañceva  no  ca  āsavo  cha  indriyā na vattabbā
āsavā  ceva  āsavasampayuttā  cāti  siyā āsavasampayuttā ceva
no  ca  āsavā  siyā  na  vattabbā āsavasampayuttā ceva no
ca  āsavāti  .  navindriyā  āsavavippayuttasāsavā  tīṇindriyā
āsavavippayuttaanāsavā    domanassindriyaṃ    na    vattabbaṃ
āsavavippayuttasāsavantipi   āsavavippayuttaanāsavantipi    tīṇindriyā
siyā   āsavavippayuttasāsavā  siyā  āsavavippayuttaanāsavā  cha
indriyā   siyā  āsavavippayuttasāsavā  siyā  āsavavippayutta-
anāsavā   siyā   na   vattabbā   āsavavippayuttasāsavātipi
āsavavippayuttaanāsavātipi.
   [247]  No saññojanā . dasindriyā saññojaniyā tīṇindriyā
asaññojaniyā  navindriyā  siyā  saññojaniyā siyā asaññojaniyā .
Paṇṇarasindriyā  saññojanavippayuttā  domanassindriyaṃ  saññojanasampayuttaṃ
Cha  indriyā  siyā  saññojanasampayuttā siyā saññojanavippayuttā .
Dasindriyā  na  vattabbā  saññojanā  ceva  saññojaniyā  cāti
saññojaniyā  ceva  no  ca  saññojanā  tīṇindriyā  na vattabbā
saññojanā  ceva  saññojaniyā  cātipi  saññonijayā  ceva no ca
saññojanātipi   navindriyā   na  vattabbā  saññojanā  ceva
saññojaniyā  cāti  siyā  saññojaniyā  ceva  no  ca saññojanā
siyā na vattabbā saññojaniyā ceva no ca saññojanāti.
   {247.1}  Paṇṇarasindriyā  na  vattabbā  saññojanā  ceva
saññojanasampayuttā  cātipi  saññojanasampayuttā  ceva  no  ca
saññojanātipi   domanassindriyaṃ   na   vattabbaṃ   saññojanañceva
saññojanasampayuttañcāti    saññojanasampayuttañceva    no   ca
saññojanaṃ  cha  indriyā  na  vattabbā saññojanā ceva saññojana-
sampayuttā  cāti siyā saññojanasampayuttā ceva no ca saññojanā
siyā na vattabbā saññojanasampayuttā ceva no ca saññojanāti.
   {247.2}  Navindriyā  saññojanavippayuttasaññojaniyā  tīṇindriyā
saññojanavippayuttaasaññojaniyā   domanassindriyaṃ   na   vattabbaṃ
saññojanavippayuttasaññojaniyantipi saññojanavippayutta-
asaññojaniyantipi    tīṇindriyā    siyā   saññojanavippayutta-
saññojaniyā  siyā  saññojanavippayuttaasaññojaniyā  cha  indriyā
siyā   saññojanavippayuttasaññojaniyā   siyā   saññojanavippayutta-
asaññojaniyā  siyā  na  vattabbā  saññojanavippayuttasaññojaniyātipi
saññojanavippayuttaasaññojaniyātipi.
   [248]  No  ganthā  .  dasindriyā  ganthaniyā  tīṇindriyā
aganthaniyā  navindriyā  siyā  ganthaniyā  siyā  aganthaniyā .
Paṇṇarasindriyā   ganthavippayuttā   domanassindriyaṃ   ganthasampayuttaṃ
cha  indriyā  siyā  ganthasampayuttā  siyā  ganthavippayuttā .
Dasindriyā  na  vattabbā  ganthā  ceva  ganthaniyā cāti ganthaniyā
ceva  no  ca  ganthā  tīṇindriyā  na  vattabbā  ganthā  ceva
ganthaniyā  cātipi  ganthaniyā  ceva  no  ca  ganthātipi navindriyā
na vattabbā ganthā ceva ganthaniyā cāti siyā ganthaniyā ceva no
ca ganthā siyā na vattabbā ganthaniyā ceva no ca ganthāti.
   {248.1}  Paṇṇarasindriyā  na  vattabbā  ganthā  ceva
ganthasampayuttā  cātipi  ganthasampayuttā  ceva  no  ca  ganthātipi
domanassindriyaṃ  na  vattabbaṃ  gantho  ceva  ganthasampayuttañcāti
ganthasampayuttañceva  no  ca  gantho  cha  indriyā  na  vattabbā
ganthā  ceva  ganthasampayuttā  cāti  siyā  ganthasampayuttā  ceva
no  ca  ganthā  siyā  na vattabbā ganthasampayuttā ceva no ca
ganthāti   .   navindriyā   ganthavippayuttaganthaniyā   tīṇindriyā
ganthavippayuttaaganthaniyā    domanassindriyaṃ    na    vattabbaṃ
ganthavippayuttaganthaniyantipi ganthavippayuttaaganthaniyantipi
tīṇindriyā     siyā     ganthavippayuttaganthaniyā     siyā
ganthavippayuttaaganthaniyā   cha   indriyā   siyā  ganthavippayutta-
ganthaniyā    siyā   ganthavippayuttaaganthaniyā   siyā   na
Vattabbā ganthavippayuttaganthaniyātipi ganthavippayuttaaganthaniyātipi.
   [249] No oghā .pe. no yogā .pe. no nīvaraṇā.
Dasindriyā  nīvaraṇiyā  tīṇindriyā  anīvaraṇiyā  navindriyā  siyā
nīvaraṇiyā  siyā  anīvaraṇiyā  .  paṇṇarasindriyā  nīvaraṇavippayuttā
domanassindriyaṃ  nīvaraṇasampayuttaṃ  cha  indriyā  siyā nīvaraṇasampayuttā
siyā  nīvaraṇavippayuttā  .  dasindriyā  na  vattabbā  nīvaraṇā
ceva  nīvaraṇiyā  cāti  nīvaraṇiyā ceva no ca nīvaraṇā tīṇindriyā
na  vattabbā  nīvaraṇā  ceva nīvaraṇiyā cātipi nīvaraṇiyā ceva no
ca  nīvaraṇātipi  navindriyā  na  vattabbā  nīvaraṇā ceva nīvaraṇiyā
cāti  siyā  nīvaraṇiyā  ceva  no ca nīvaraṇā siyā na vattabbā
nīvaraṇiyā ceva no ca nīvaraṇāti.
   {249.1}  Paṇṇarasindriyā  na  vattabbā  nīvaraṇā  ceva
nīvaraṇasampayuttā  cātipi  nīvaraṇasampayuttā ceva no  ca  nīvaraṇātipi
domanassindriyaṃ  na  vattabbaṃ  nīvaraṇañceva  nīvaraṇasampayuttañcātipi
nīvaraṇasampayuttañceva  no  ca  nīvaraṇantipi cha indriyā na vattabbā
nīvaraṇā  ceva  nīvaraṇasampayuttā  cāti  siyā nīvaraṇasampayuttā ceva
no  ca  nīvaraṇā siyā na vattabbā nīvaraṇasampayuttā ceva no ca
nīvaraṇāti   .  navindriyā   nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyā  tīṇindriyā
nīvaraṇavippayuttaanīvaraṇiyā   domanassindriyaṃ  na  vattabbaṃ  nīvaraṇa-
vippayuttanīvaraṇiyantipi    nīvaraṇavippayuttaanīvaraṇiyantipi    tīṇindriyā
siyā   nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyā   siyā   nīvaraṇavippayuttaanīvaraṇiyā
Cha  indriyā  siyā  nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyā  siyā  nīvaraṇavippayutta-
anīvaraṇiyā   siyā   na   vattabbā  nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyātipi
nīvaraṇavippayuttaanīvaraṇiyātipi.
   [250]  No  parāmāsā . dasindriyā parāmaṭṭhā tīṇindriyā
aparāmaṭṭhā  navindriyā  siyā  parāmaṭṭhā  siyā  aparāmaṭṭhā .
Soḷasindriyā parāmāsavippayuttā cha indriyā siyā parāmāsasampayuttā
siyā  parāmāsavippayuttā  .  dasindriyā  na  vattabbā parāmāsā
ceva parāmaṭṭhā cāti parāmaṭṭhā ceva no ca parāmāsā tīṇindriyā
na  vattabbā  parāmāsā  ceva parāmaṭṭhā cātipi parāmaṭṭhā ceva
no  ca  parāmāsātipi  navindriyā  na  vattabbā parāmāsā ceva
parāmaṭṭhā cāti siyā parāmaṭṭhā ceva no ca parāmāsā siyā na
vattabbā  parāmaṭṭhā  ceva  no  ca  parāmāsāti  . dasindriyā
parāmāsavippayuttaparāmaṭṭhā    tīṇindriyā    parāmāsavippayutta-
aparāmaṭṭhā   tīṇindriyā   siyā   parāmāsavippayuttaparāmaṭṭhā
siyā   parāmāsavippayuttaaparāmaṭṭhā   cha   indriyā   siyā
parāmāsavippayuttaparāmaṭṭhā    siyā   parāmāsavippayuttaaparāmaṭṭhā
siyā   na  vattabbā  parāmāsavippayuttaparāmaṭṭhātipi  parāmāsa-
vippayuttaaparāmaṭṭhātipi.
   [251]  Sattindriyā  anārammaṇā  cuddasindriyā  sārammaṇā
jīvitindriyaṃ  siyā  sārammaṇaṃ  siyā  anārammaṇaṃ  . ekavīsatindriyā
No  cittā  manindriyaṃ cittaṃ . terasindriyā cetasikā aṭṭhindriyā
acetasikā jīvitindriyaṃ siyā cetasikaṃ siyā acetasikaṃ . terasindriyā
cittasampayuttā   sattindriyā  cittavippayuttā  jīvitindriyaṃ  siyā
cittasampayuttaṃ  siyā  cittavippayuttaṃ  manindriyaṃ  na  vattabbaṃ cittena
sampayuttantipi  cittena  vippayuttantipi  .  terasindriyā cittasaṃsaṭṭhā
sattindriyā  cittavisaṃsaṭṭhā  jīvitindriyaṃ  siyā  cittasaṃsaṭṭhaṃ  siyā
cittavisaṃsaṭṭhaṃ  manindriyaṃ  na  vattabbaṃ  cittena  saṃsaṭṭhantipi  cittena
visaṃsaṭṭhantipi  .  terasindriyā  cittasamuṭṭhānā  aṭṭhindriyā  no
cittasamuṭṭhānā   jīvitindriyaṃ  siyā  cittasamuṭṭhānaṃ  siyā  no
cittasamuṭṭhānaṃ.
   {251.1} Terasindriyā cittasahabhuno aṭṭhindriyā no cittasahabhuno
jīvitindriyaṃ  siyā  cittasahabhū  siyā  no cittasahabhū . terasindriyā
cittānuparivattino  aṭṭhindriyā  no  cittānuparivattino  jīvitindriyaṃ
siyā  cittānuparivatti  siyā  no  cittānuparivatti  . terasindriyā
cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā   aṭṭhindriyā   no   cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā
jīvitindriyaṃ  siyā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ siyā no cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ .
Terasindriyā   cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuno   aṭṭhindriyā   no
cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuno    jīvitindriyaṃ   siyā   cittasaṃsaṭṭha-
samuṭṭhānasahabhū  siyā  no  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū  . terasindriyā
cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattino   aṭṭhindriyā   no   cittasaṃsaṭṭha-
samuṭṭhānānuparivattino  jīvitindriyaṃ  siyā  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivatti
Siyā   no   cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivatti  .  cha  indriyā
ajjhattikā  soḷasindriyā  bāhirā  .  sattindriyā  upādā
cuddasindriyā  nupādā  jīvitindriyaṃ  siyā upādā siyā nupādā .
Navindriyā  upādinnā  cattārindriyā  anupādinnā  navindriyā
siyā upādinnā siyā anupādinnā.
   [252]  Nupādānā  .  dasindriyā  upādāniyā  tīṇindriyā
anupādāniyā  navindriyā  siyā  upādāniyā siyā anupādāniyā .
Soḷasindriyā upādānavippayuttā cha indriyā siyā upādānasampayuttā
siyā   upādānavippayuttā   .   dasindriyā   na  vattabbā
upādānā ceva upādāniyā cāti upādāniyā ceva no ca upādānā
tīṇindriyā  na  vattabbā  upādānā  ceva  upādāniyā  cātipi
upādāniyā  ceva  no  ca upādānātipi navindriyā  na vattabbā
upādānā  ceva upādāniyā cāti siyā upādāniyā ceva no ca
upādānā siyā na vattabbā upādāniyā ceva no ca upādānāti.
   {252.1} Soḷasindriyā na vattabbā upādānā ceva upādāna-
sampayuttā cātipi upādānasampayuttā ceva no ca upādānātipi cha
indriyā na vattabbā upādānā ceva upādānasampayuttā cāti siyā
upādānasampayuttā ceva no ca upādānā siyā na vattabbā upādāna-
sampayuttā ceva no ca upādānāti . Dasindriyā upādānavippayutta-
upādāniyā     tīṇindriyā     upādānavippayuttaanupādāniyā
Tīṇindriyā  siyā  upādānavippayuttaupādāniyā  siyā  upādāna-
vippayuttaanupādāniyā  cha  indriyā  siyā  upādānavippayutta-
upādāniyā  siyā  upādānavippayuttaanupādāniyā siyā na vattabbā
upādānavippayuttaupādāniyātipi upādānavippayuttaanupādāniyātipi.
   [253]  No  kilesā  . dasindriyā saṅkilesikā tīṇindriyā
asaṅkilesikā  navindriyā  siyā  saṅkilesikā siyā asaṅkilesikā .
Paṇṇarasindriyā   asaṅkiliṭṭhā   domanassindriyaṃ   saṅkiliṭṭhaṃ   cha
indriyā  siyā  saṅkiliṭṭhā  siyā  asaṅkiliṭṭhā  . paṇṇarasindriyā
kilesavippayuttā   domanassindriyaṃ  kilesasampayuttaṃ  cha  indriyā
siyā kilesasampayuttā siyā kilesavippayuttā.
   {253.1} Dasindriyā na vattabbā kilesā ceva saṅkilesikā cāti
saṅkilesikā ceva no ca kilesā tīṇindriyā na vattabbā kilesā ceva
saṅkilesikā cātipi saṅkilesikā ceva no ca kilesātipi navindriyā na
vattabbā kilesā ceva saṅkilesikā cāti siyā saṅkilesikā ceva no ca
kilesā siyā na vattabbā saṅkilesikā ceva no ca kilesāti.
   {253.2} Paṇṇarasindriyā na vattabbā kilesā ceva saṅkiliṭṭhā
cātipi saṅkiliṭṭhā ceva no ca kilesātipi domanassindriyaṃ na vattabbaṃ
kileso  ceva  saṅkiliṭṭhañcāti  saṅkiliṭṭhañceva  no ca kileso cha
indriyā  na  vattabbā  kilesā  ceva  saṅkiliṭṭhā  cāti  siyā
saṅkiliṭṭhā  ceva  no  ca  kilesā siyā na vattabbā saṅkiliṭṭhā
Ceva no ca kilesāti.
   {253.3}  Paṇṇarasindriyā  na  vattabbā  kilesā  ceva
kilesasampayuttā  cātipi  kilesasampayuttā  ceva  no ca kilesātipi
domanassindriyaṃ  na  vattabbaṃ  kileso  ceva  kilesasampayuttañcāti
kilesasampayuttañceva  no  ca  kileso  cha  indriyā na vattabbā
kilesā  ceva  kilesasampayuttā  cāti  siyā kilesasampayuttā ceva
no  ca  kilesā siyā na vattabbā kilesasampayuttā ceva no ca
kilesāti.
   {253.4}  Navindriyā  kilesavippayuttasaṅkilesikā  tīṇindriyā
kilesavippayuttaasaṅkilesikā    domanassindriyaṃ    na   vattabbaṃ
kilesavippayuttasaṅkilesikantipi kilesavippayuttaasaṅkilesikantipi
tīṇindriyā  siyā  kilesavippayuttasaṅkilesikā  siyā  kilesavippayutta-
asaṅkilesikā  cha  indriyā  siyā  kilesavippayuttasaṅkilesikā siyā
kilesavippayuttaasaṅkilesikā  siyā  na  vattabbā  kilesavippayutta-
saṅkilesikātipi kilesavippayuttaasaṅkilesikātipi.
   [254]  Paṇṇarasindriyā  na  dassanena pahātabbā sattindriyā
siyā  dassanena  pahātabbā  siyā  na  dassanena  pahātabbā .
Paṇṇarasindriyā  na  bhāvanāya pahātabbā sattindriyā siyā bhāvanāya
pahātabbā  siyā  na  bhāvanāya  pahātabbā  . paṇṇarasindriyā na
dassanena pahātabbahetukā sattindriyā siyā dassanena pahātabbahetukā
siyā  na  dassanena pahātabbahetukā . paṇṇarasindriyā na bhāvanāya
pahātabbahetukā  sattindriyā  siyā  bhāvanāya  pahātabbahetukā
Siyā   na  bhāvanāya  pahātabbahetukā  .  navindriyā  avitakkā
domanassindriyaṃ  savitakkaṃ  dvādasindriyā  siyā  savitakkā  siyā
avitakkā . navindriyā avicārā domanassindriyaṃ savicāraṃ dvādasindriyā
siyā  savicārā  siyā  avicārā  .  ekādasindriyā  appītikā
ekādasindriyā  siyā  sappītikā siyā appītikā . ekādasindriyā
na pītisahagatā ekādasindriyā siyā pītisahagatā siyā na pītisahagatā.
   {254.1}  Dvādasindriyā  na  sukhasahagatā  dasindriyā  siyā
sukhasahagatā siyā na sukhasahagatā . dvādasindriyā na upekkhāsahagatā
dasindriyā  siyā  upekkhāsahagatā  siyā  na  upekkhāsahagatā .
Dasindriyā  kāmāvacarā  tīṇindriyā  na  kāmāvacarā  navindriyā
siyā kāmāvacarā siyā na kāmāvacarā . terasindriyā na rūpāvacarā
navindriyā  siyā  rūpāvacarā  siyā na rūpāvacarā . cuddasindriyā
na arūpāvacarā aṭṭhindriyā siyā arūpāvacarā siyā na arūpāvacarā.
   {254.2}  Dasindriyā  pariyāpannā  tīṇindriyā  apariyāpannā
navindriyā  siyā pariyāpannā siyā apariyāpannā . ekādasindriyā
aniyyānikā   anaññataññassāmītindriyaṃ   niyyānikaṃ   dasindriyā
siyā  niyyānikā  siyā  aniyyānikā  .  dasindriyā  aniyatā
anaññataññassāmītindriyaṃ    niyataṃ    ekādasindriyā    siyā
niyatā  siyā  aniyatā  .  dasindriyā  sauttarā  tīṇindriyā
anuttarā  navindriyā  siyā  sauttarā  siyā  anuttarā .
Paṇṇarasindriyā     araṇā     domanassindriyaṃ     saraṇaṃ
Cha indriyā siyā saraṇā siyā araṇāti.
           Pañhāpucchakaṃ.
         Indriyavibhaṅgo samatto.
           -----------
           Paccayākāravibhaṅgo
   [255]  Avijjāpaccayā  saṅkhārā  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ
viññāṇapaccayā  nāmarūpaṃ  nāmarūpapaccayā  saḷāyatanaṃ  saḷāyatanapaccayā
phasso  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā  taṇhā  taṇhāpaccayā
upādānaṃ  upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā
jarāmaraṇaṃ  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  sambhavanti  evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [256]  Tattha  katamā  avijjā  dukkhe aññāṇaṃ dukkhasamudaye
aññāṇaṃ   dukkhanirodhe   aññāṇaṃ  dukkhanirodhagāminiyā  paṭipadāya
aññāṇaṃ ayaṃ vuccati avijjā.
   [257]  Tattha katame avijjāpaccayā saṅkhārā puññābhisaṅkhāro
apuññābhisaṅkhāro  āneñjābhisaṅkhāro  kāyasaṅkhāro  vacīsaṅkhāro
cittasaṅkhāro  .  tattha  katamo  puññābhisaṅkhāro  kusalā  cetanā
kāmāvacarā  rūpāvacarā  dānamayā  sīlamayā bhāvanāmayā ayaṃ vuccati
puññābhisaṅkhāro  .  tattha katamo apuññābhisaṅkhāro akusalā cetanā
Kāmāvacarā  ayaṃ  vuccati  apuññābhisaṅkhāro  .  tattha  katamo
āneñjābhisaṅkhāro  kusalā  cetanā  arūpāvacarā  ayaṃ  vuccati
āneñjābhisaṅkhāro  .  tattha  katamo  kāyasaṅkhāro kāyasañcetanā
kāyasaṅkhāro vacīsañcetanā vacīsaṅkhāro manosañcetanā cittasaṅkhāro.
Ime vuccanti avijjāpaccayā saṅkhārā.
   [258]  Tattha  katamaṃ  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  cakkhuviññāṇaṃ
sotaviññāṇaṃ    ghānaviññāṇaṃ    jivhāviññāṇaṃ    kāyaviññāṇaṃ
manoviññāṇaṃ idaṃ vuccati saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ.
   [259]  Tattha  katamaṃ  viññāṇapaccayā  nāmarūpaṃ  atthi  nāmaṃ
atthi  rūpaṃ  .  tattha  katamaṃ nāmaṃ vedanā saññā cetanā phasso
manasikāro idaṃ vuccati nāmaṃ . tattha katamaṃ rūpaṃ cattāro ca mahābhūtā
catunnañca  mahābhūtānaṃ  upādāya  rūpaṃ  idaṃ  vuccati  rūpaṃ  . iti
idañca nāmaṃ idañca rūpaṃ idaṃ vuccati viññāṇapaccayā nāmarūpaṃ.
   [260]  Tattha  katamaṃ  nāmarūpapaccayā  saḷāyatanaṃ  cakkhāyatanaṃ
sotāyatanaṃ  ghānāyatanaṃ  jivhāyatanaṃ  kāyāyatanaṃ manāyatanaṃ idaṃ vuccati
nāmarūpapaccayā saḷāyatanaṃ.
   [261]  Tattha  katamo  saḷāyatanapaccayā  phasso cakkhusamphasso
sotasamphasso   ghānasamphasso   jivhāsamphasso   kāyasamphasso
manosamphasso ayaṃ vuccati saḷāyatanapaccayā phasso.
   [262]  Tattha  katamā  phassapaccayā  vedanā  cakkhusamphassajā
vedanā   sotasamphassajā   vedanā   ghānasamphassajā   vedanā
jivhāsamphassajā  vedanā  kāyasamphassajā  vedanā  manosamphassajā
vedanā ayaṃ vuccati phassapaccayā vedanā .
   [263] Tattha katamā vedanāpaccayā taṇhā rūpataṇhā saddataṇhā
gandhataṇhā  rasataṇhā  phoṭṭhabbataṇhā  dhammataṇhā  ayaṃ  vuccati
vedanāpaccayā taṇhā.
   [264]  Tattha  katamaṃ  taṇhāpaccayā  upādānaṃ  kāmupādānaṃ
diṭṭhupādānaṃ  sīlabbatupādānaṃ attavādupādānaṃ idaṃ vuccati taṇhāpaccayā
upādānaṃ.
   [265]  Tattha  katamo  upādānapaccayā  bhavo duvidhena bhavo
atthi  kammabhavo  atthi  upapattibhavo  .  tattha  katamo  kammabhavo
puññābhisaṅkhāro  apuññābhisaṅkhāro  āneñjābhisaṅkhāro  ayaṃ  vuccati
kammabhavo sabbampi bhavagāmikammaṃ kammabhavo . tattha katamo upapattibhavo
kāmabhavo  rūpabhavo  arūpabhavo  saññābhavo  asaññābhavo  nevasaññā-
nāsaññābhavo   ekavokārabhavo  catuvokārabhavo  pañcavokārabhavo
ayaṃ vuccati upapattibhavo . iti ayañca kammabhavo ayañca upapattibhavo
ayaṃ vuccati upādānapaccayā bhavo.
   [266] Tattha katamā bhavapaccayā jāti yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ
tamhi  tamhi sattanikāye jāti sañjāti okkanti abhinibbatti khandhānaṃ
Pātubhāvo āyatanānaṃ paṭilābho ayaṃ vuccati bhavapaccayā jāti.
   [267]  Tattha  katamaṃ jātipaccayā jarāmaraṇaṃ atthi jarā atthi
maraṇaṃ  .  tattha katamā jarā yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhi tamhi
sattanikāye  jarā  jīraṇatā  khaṇḍiccaṃ  pāliccaṃ  valittacatā āyuno
saṃhāni  indriyānaṃ  paripāko  ayaṃ  vuccati  jarā  . tattha katamaṃ
maraṇaṃ  yā  tesaṃ  tesaṃ  sattānaṃ  tamhā tamhā sattanikāyā cuti
cavanatā  bhedo  antaradhānaṃ  maccu maraṇaṃ kālakiriyā khandhānaṃ bhedo
kaḷevarassa  nikkhepo  jīvitindriyassa upacchedo idaṃ vuccati maraṇaṃ .
Iti ayañca jarā idañca maraṇaṃ idaṃ vuccati jātipaccayā jarāmaraṇaṃ.
   [268] Tattha katamo soko ñātibyasanena vā phuṭṭhassa bhogabyasanena
vā  phuṭṭhassa  rogabyasanena  vā phuṭṭhassa sīlabyasanena vā phuṭṭhassa
diṭṭhibyasanena   vā   phuṭṭhassa   aññataraññatarena   byasanena
samannāgatassa  aññataraññatarena  dukkhadhammena  phuṭṭhassa soko socanā
socitattaṃ  antosoko  antoparisoko cetaso parijjhāyanā domanassaṃ
sokasallaṃ ayaṃ vuccati soko.
   [269]  Tattha  katamo  paridevo  ñātibyasanena vā phuṭṭhassa
bhogabyasanena  vā  phuṭṭhassa  rogabyasanena vā phuṭṭhassa sīlabyasanena
vā  phuṭṭhassa  diṭṭhibyasanena  vā phuṭṭhassa aññataraññatarena byasanena
samannāgatassa  aññataraññatarena  dukkhadhammena  phuṭṭhassa  ādevo
Paridevo ādevanā paridevanā ādevitattaṃ paridevitattaṃ vācā palāpo
vippalāpo lālapo lālapanā lālapitattaṃ ayaṃ vuccati paridevo.
   [270]  Tattha  katamaṃ  dukkhaṃ  yaṃ kāyikaṃ asātaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ
kāyasamphassajaṃ  asātaṃ  dukkhaṃ  vedayitaṃ kāyasamphassajā asātā dukkhā
vedanā idaṃ vuccati dukkhaṃ.
   [271]  Tattha  katamaṃ  domanassaṃ  yaṃ cetasikaṃ asātaṃ cetasikaṃ
dukkhaṃ  cetosamphassajaṃ  asātaṃ dukkhaṃ vedayitaṃ cetosamphassajā asātā
dukkhā vedanā idaṃ vuccati domanassaṃ.
   [272]  Tattha  katamo  upāyāso ñātibyasanena vā phuṭṭhassa
bhogabyasanena  vā  phuṭṭhassa  rogabyasanena vā phuṭṭhassa sīlabyasanena
vā  phuṭṭhassa  diṭṭhibyasanena  vā phuṭṭhassa aññataraññatarena byasanena
samannāgatassa  aññataraññatarena  dukkhadhammena  phuṭṭhassa  āyāso
upāyāso āyāsitattaṃ upāyāsitattaṃ ayaṃ vuccati upāyāso.
   [273]  Evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa samudayo hotīti
evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  saṅgati  hoti samāgamo hoti
samodhānaṃ  hoti pātubhāvo hoti tena vuccati evametassa kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hotīti.
           Suttantabhājanīyaṃ.
   [274]  Avijjāpaccayā  saṅkhāro  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ
viññāṇapaccayā  nāmaṃ  nāmapaccayā  chaṭṭhāyatanaṃ  chaṭṭhāyatanapaccayā
Phasso  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā  taṇhā  taṇhāpaccayā
upādānaṃ  upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā
jarāmaraṇaṃ evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [275]  Avijjāpaccayā  saṅkhāro  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ
viññāṇapaccayā  nāmaṃ  nāmapaccayā  phasso  phassapaccayā  vedanā
vedanāpaccayā  taṇhā  taṇhāpaccayā  upādānaṃ  upādānapaccayā
bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [276]  Avijjāpaccayā  saṅkhāro  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ
viññāṇapaccayā    nāmarūpaṃ    nāmarūpapaccayā    chaṭṭhāyatanaṃ
chaṭṭhāyatanapaccayā  phasso  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā
taṇhā  taṇhāpaccayā  upādānaṃ  upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā
jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
samudayo hoti.
   [277]  Avijjāpaccayā  saṅkhāro  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ
viññāṇapaccayā    nāmarūpaṃ    nāmarūpapaccayā    saḷāyatanaṃ
saḷāyatanapaccayā  phasso  phassapaccayā  vedanā vedanāpaccayā taṇhā
taṇhāpaccayā   upādānaṃ   upādānapaccayā   bhavo  bhavapaccayā
jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
Samudayo hoti.
           Paccayacatukkaṃ.
   [278]  Avijjāpaccayā saṅkhāro avijjāhetuko saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ   saṅkhārahetukaṃ   viññāṇapaccayā   nāmaṃ  viññāṇahetukaṃ
nāmapaccayā   chaṭṭhāyatanaṃ  nāmahetukaṃ  chaṭṭhāyatanapaccayā  phasso
chaṭṭhāyatanahetuko  phassapaccayā  vedanā  phassahetukā  vedanāpaccayā
taṇhā   vedanāhetukā   taṇhāpaccayā  upādānaṃ  taṇhāhetukaṃ
upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [279]  Avijjāpaccayā saṅkhāro avijjāhetuko saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ   saṅkhārahetukaṃ   viññāṇapaccayā   nāmaṃ  viññāṇahetukaṃ
nāmapaccayā  phasso  nāmahetuko  phassapaccayā  vedanā phassahetukā
vedanāpaccayā  taṇhā  vedanāhetukā  taṇhāpaccayā  upādānaṃ
taṇhāhetukaṃ  upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā
jarāmaraṇaṃ evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [280]  Avijjāpaccayā saṅkhāro avijjāhetuko saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ   saṅkhārahetukaṃ  viññāṇapaccayā  nāmarūpaṃ  viññāṇahetukaṃ
nāmarūpapaccayā  chaṭṭhāyatanaṃ  nāmarūpahetukaṃ  chaṭṭhāyatanapaccayā  phasso
chaṭṭhāyatanahetuko  phassapaccayā  vedanā  phassahetukā  vedanāpaccayā
taṇhā   vedanāhetukā   taṇhāpaccayā  upādānaṃ  taṇhāhetukaṃ
Upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [281]  Avijjāpaccayā saṅkhāro avijjāhetuko saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ   saṅkhārahetukaṃ  viññāṇapaccayā  nāmarūpaṃ  viññāṇahetukaṃ
nāmarūpapaccayā    saḷāyatanaṃ   nāmarūpahetukaṃ   saḷāyatanapaccayā
phasso saḷāyatanahetuko phassapaccayā vedanā phassahetukā vedanāpaccayā
taṇhā   vedanāhetukā   taṇhāpaccayā  upādānaṃ  taṇhāhetukaṃ
upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
            Hetucatukkaṃ.
   [282] Avijjāpaccayā saṅkhāro avijjāsampayutto saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ  saṅkhārasampayuttaṃ  viññāṇapaccayā  nāmaṃ  viññāṇasampayuttaṃ
nāmapaccayā    chaṭṭhāyatanaṃ   nāmasampayuttaṃ   chaṭṭhāyatanapaccayā
phasso  chaṭṭhāyatanasampayutto  phassapaccayā  vedanā  phassasampayuttā
vedanāpaccayā    taṇhā    vedanāsampayuttā   taṇhāpaccayā
upādānaṃ   taṇhāsampayuttaṃ   upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā
jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
samudayo hoti.
   [283] Avijjāpaccayā saṅkhāro avijjāsampayutto saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ     saṅkhārasampayuttaṃ     viññāṇapaccayā    nāmaṃ
Viññāṇasampayuttaṃ  nāmapaccayā  phasso  nāmasampayutto  phassapaccayā
vedanā  phassasampayuttā  vedanāpaccayā  taṇhā  vedanāsampayuttā
taṇhāpaccayā    upādānaṃ   taṇhāsampayuttaṃ   upādānapaccayā
bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [284] Avijjāpaccayā saṅkhāro avijjāsampayutto saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ   saṅkhārasampayuttaṃ   viññāṇapaccayā  nāmarūpaṃ  viññāṇa-
sampayuttaṃ   nāmaṃ   nāmarūpapaccayā   chaṭṭhāyatanaṃ  nāmasampayuttaṃ
chaṭṭhāyatanapaccayā  phasso  chaṭṭhāyatanasampayutto  phassapaccayā  vedanā
phassasampayuttā  vedanāpaccayā  taṇhā vedanāsampayuttā taṇhāpaccayā
upādānaṃ  taṇhāsampayuttaṃ  upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti
jātipaccayā   jarāmaraṇaṃ   evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
samudayo hoti.
   [285] Avijjāpaccayā saṅkhāro avijjāsampayutto saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ   saṅkhārasampayuttaṃ   viññāṇapaccayā  nāmarūpaṃ  viññāṇa-
sampayuttaṃ   nāmaṃ   nāmarūpapaccayā   saḷāyatanaṃ   nāmasampayuttaṃ
saḷāyatanapaccayā  phasso  saḷāyatanasampayutto  phassapaccayā  vedanā
phassasampayuttā    vedanāpaccayā   taṇhā   vedanāsampayuttā
taṇhāpaccayā  upādānaṃ  taṇhāsampayuttaṃ  upādānapaccayā  bhavo
bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  evametassa  kevalassa
Dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
           Sampayuttacatukkaṃ.
   [286]  Avijjāpaccayā  saṅkhāro  saṅkhārapaccayāpi  avijjā
saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  viññāṇapaccayāpi  saṅkhāro  viññāṇapaccayā
nāmaṃ   nāmapaccayāpi   viññāṇaṃ   nāmapaccayā   chaṭṭhāyatanaṃ
chaṭṭhāyatanapaccayāpi  nāmaṃ  chaṭṭhāyatanapaccayā  phasso  phassapaccayāpi
chaṭṭhāyatanaṃ phassapaccayā vedanā vedanāpaccayāpi phasso vedanāpaccayā
taṇhā   taṇhāpaccayāpi   vedanā   taṇhāpaccayā   upādānaṃ
upādānapaccayāpi  taṇhā  upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti
jātipaccayā   jarāmaraṇaṃ   evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
samudayo hoti.
   [287] Avijjāpaccayā saṅkhāro saṅkhārapaccayāpi avijjā saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ   viññāṇaṃ   viññāṇapaccayāpi  saṅkhāro  viññāṇapaccayā
nāmaṃ  nāmapaccayāpi  viññāṇaṃ  nāmapaccayā  phasso  phassapaccayāpi
nāmaṃ  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayāpi  phasso vedanāpaccayā
taṇhā   taṇhāpaccayāpi   vedanā   taṇhāpaccayā   upādānaṃ
upādānapaccayāpi  taṇhā  upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti
jātipaccayā   jarāmaraṇaṃ   evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
samudayo hoti.
   [288]  Avijjāpaccayā  saṅkhāro  saṅkhārapaccayāpi  avijjā
Saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  viññāṇapaccayāpi  saṅkhāro  viññāṇapaccayā
nāmarūpaṃ   nāmarūpapaccayāpi  viññāṇaṃ  nāmarūpapaccayā  chaṭṭhāyatanaṃ
chaṭṭhāyatanapaccayāpi    nāmarūpaṃ    chaṭṭhāyatanapaccayā    phasso
phassapaccayāpi  chaṭṭhāyatanaṃ  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayāpi
phasso  vedanāpaccayā  taṇhā  taṇhāpaccayāpi vedanā taṇhāpaccayā
upādānaṃ  upādānapaccayāpi  taṇhā upādānapaccayā bhavo bhavapaccayā
jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
samudayo hoti.
   [289]  Avijjāpaccayā  saṅkhāro  saṅkhārapaccayāpi  avijjā
saṅkhārapaccayā    viññāṇaṃ    viññāṇapaccayāpi    saṅkhāro
viññāṇapaccayā  nāmarūpaṃ  nāmarūpapaccayāpi  viññāṇaṃ  nāmarūpapaccayā
saḷāyatanaṃ   saḷāyatanapaccayāpi  nāmarūpaṃ  saḷāyatanapaccayā  phasso
phassapaccayāpi  saḷāyatanaṃ  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayāpi
phasso  vedanāpaccayā  taṇhā  taṇhāpaccayāpi vedanā taṇhāpaccayā
upādānaṃ   upādānapaccayāpi   taṇhā   upādānapaccayā  bhavo
bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
           Aññamaññacatukkaṃ.
   [290]  Saṅkhārapaccayā avijjā .pe. viññāṇapaccayā avijjā
.pe.  nāmapaccayā  avijjā  .pe.  chaṭṭhāyatanapaccayā  avijjā
.pe.  Phassapaccayā  avijjā  .pe. vedanāpaccayā avijjā .pe.
Taṇhāpaccayā  avijjā  .pe.  upādānapaccayā  avijjā  .pe.
Avijjāpaccayā  saṅkhāro  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  viññāṇapaccayā
nāmarūpaṃ   nāmarūpapaccayā   saḷāyatanaṃ   saḷāyatanapaccayā  phasso
phassapaccayā  vedanā  vedāpaccayā  taṇhā  taṇhāpaccayā upādānaṃ
upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
            Mātikā.
   [291]  Katame  dhammā  akusalā  yasmiṃ samaye akusalaṃ cittaṃ
uppannaṃ  hoti  somanassasahagataṃ  diṭṭhigatasampayuttaṃ  rūpārammaṇaṃ  vā
saddārammaṇaṃ  vā  gandhārammaṇaṃ  vā rasārammaṇaṃ vā phoṭṭhabbārammaṇaṃ
vā dhammārammaṇaṃ vā yaṃ yaṃ vā panārabbha tasmiṃ samaye avijjāpaccayā
saṅkhāro   saṅkhārapaccayā   viññāṇaṃ   viññāṇapaccayā   nāmaṃ
nāmapaccayā  chaṭṭhāyatanaṃ  chaṭṭhāyatanapaccayā  phasso  phassapaccayā
vedanā   vedanāpaccayā   taṇhā   taṇhāpaccayā   upādānaṃ
upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [292]  Tattha  katamā  avijjā  yaṃ aññāṇaṃ adassanaṃ .pe.
Avijjālaṅgī moho akusalamūlaṃ ayaṃ vuccati avijjā.
   [293]  Tattha  katamo  avijjāpaccayā saṅkhāro yā cetanā
Sañcetanā sañcetayitattaṃ ayaṃ vuccati avijjāpaccayā saṅkhāro.
   [294]  Tattha  katamaṃ  saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ yaṃ cittaṃ mano
mānasaṃ  hadayaṃ  paṇḍaraṃ  mano  manāyatanaṃ  manindriyaṃ  viññāṇaṃ
viññāṇakkhandho  tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ  vuccati saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ.
   [295]  Tattha  katamaṃ  viññāṇapaccayā  nāmaṃ  vedanākkhandho
saññākkhandho saṅkhārakkhandho idaṃ vuccati viññāṇapaccayā nāmaṃ.
   [296]  Tattha  katamaṃ  nāmapaccayā chaṭṭhāyatanaṃ yaṃ cittaṃ mano
mānasaṃ  hadayaṃ  paṇḍaraṃ  mano  manāyatanaṃ  manindriyaṃ  viññāṇaṃ
viññāṇakkhandho  tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ  vuccati  nāmapaccayā
chaṭṭhāyatanaṃ.
   [297]  Tattha  katamo  chaṭṭhāyatanapaccayā  phasso yo phasso
phusanā samphusanā samphusitattaṃ ayaṃ vuccati chaṭṭhāyatanapaccayā phasso.
   [298]  Tattha  katamā phassapaccayā vedanā yaṃ cetasikaṃ sātaṃ
cetasikaṃ  sukhaṃ  cetosamphassajaṃ  sātaṃ  sukhaṃ  vedayitaṃ cetosamphassajā
sātā sukhā vedanā ayaṃ vuccati phassapaccayā vedanā.
   [299] Tattha katamā vedanāpaccayā taṇhā yo rāgo sārāgo
anunayo  anurodho  nandī  nandīrāgo cittassa sārāgo ayaṃ vuccati
vedanāpaccayā taṇhā.
   [300]  Tattha  katamaṃ  taṇhāpaccayā  upādānaṃ  yā  diṭṭhi
Diṭṭhigataṃ  .pe. titthāyatanaṃ vipariyesaggāho idaṃ vuccati taṇhāpaccayā
upādānaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 1-194. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=35&item=1&items=1118              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=35&item=1&items=1118&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=35&item=1&items=1118              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=35&item=1&items=1118              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 35 http://84000.org/tipitaka/read/?index_35

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :