ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 7 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ
   [432]  Hetupaccayā  naadhipatiyā  tīṇi ... napurejāte tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
navippayutte tīṇi.
   [433]   Hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  naadhipatiyā  tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi
navipāke tīṇi navippayutte tīṇi.
   [434]  Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā napurejāte
tīṇi ... napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke
tīṇi navippayutte tīṇi.
   [435] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā anantarapaccayā
samanantarapaccayā      sahajātapaccayā      aññamaññapaccayā
Nissayapaccayā  upanissayapaccayā  purejātapaccayā  napacchājāte  tīṇi
... Naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi.
   [436]  Hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  .  saṅkhittaṃ . ...
Purejātapaccayā āsevanapaccayā napacchājāte tīṇi ... nakamme tīṇi
navipāke tīṇi.
   [437]  Hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  .  saṅkhittaṃ . ...
Purejātapaccayā āsevanapaccayā kammapaccayā āhārapaccayā. Saṅkhittaṃ.
... Avigatapaccayā napacchājāte tīṇi ... Navipāke tīṇi.
   [438] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā. Saṅkhittaṃ. ... Purejāta-
paccayā kammapaccayā vipākapaccayā napacchājāte ekaṃ ... Naāsevane
ekaṃ.
   [439]  Hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  .  saṅkhittaṃ . ...
Purejātapaccayā kammapaccayā vipākapaccayā āhārapaccayā . Saṅkhittaṃ.
... Avigatapaccayā napacchājāte ekaṃ ... Naāsevane ekaṃ.
   [440]  Ārammaṇapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi
navipāke  tīṇi  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ navippayutte tīṇi .
Ārammaṇapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi. Saṅkhittaṃ.
   [441] Adhipatipaccayā napurejāte tīṇi ... napacchājāte tīṇi
naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi navippayutte tīṇi .
Adhipatipaccayā  hetupaccayā  .  saṅkhittaṃ  .  ...  anantarapaccayā
samanantarapaccayā   sahajātapaccayā   aññamaññapaccayā  nissayapaccayā
upanissayapaccayā. Yathā ārammaṇamūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [442]  Purejātapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
najhāne ekaṃ namagge ekaṃ.
   [443]   Purejātapaccayā  hetupaccayā  naadhipatiyā  tīṇi
... napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi.
Saṅkhittaṃ.
   [444]  Āsevanapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
namagge ekaṃ navippayutte tīṇi.
   [445]  Āsevanapaccayā  hetupaccayā  naadhipatiyā  tīṇi ...
Napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
navippayutte tīṇi. Saṅkhittaṃ.
   [446]  Kammapaccayā  nahetuyā  dve  ... naadhipatiyā tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  navipāke
tīṇi  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  navippayutte  tīṇi .
Kammapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi. Saṅkhittaṃ.
   [447]  Vipākapaccayā  nahetuyā ekaṃ ... naadhipatiyā ekaṃ
Napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ najhāne ekaṃ
namagge  ekaṃ  navippayutte  ekaṃ  .  vipākapaccayā  hetupaccayā
naadhipatiyā ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [448]  Āhārapaccayā  nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi
navipāke  tīṇi  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ navippayutte tīṇi .
Āhārapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi. Saṅkhittaṃ.
   [449]  Indriyapaccayā  nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme
tīṇi navipāke tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi .
Indriyapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi. Saṅkhittaṃ.
   [450] Jhānapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi ...
Napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi
navipāke  tīṇi  namagge  ekaṃ  navippayutte  tīṇi  . jhānapaccayā
hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi. Saṅkhittaṃ.
   [451]  Maggapaccayā  nahetuyā  ekaṃ  ... naadhipatiyā tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi
navipāke  tīṇi  navippayutte  tīṇi  .  maggapaccayā  hetupaccayā
naadhipatiyā tīṇi. Saṅkhittaṃ.
   [452]  Sampayuttapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi
Napurejāte  tīṇi  napacchajāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme
tīṇi  navipāke  tīṇi  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  navippayutte
tīṇi. Sampayuttapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi. Saṅkhittaṃ.
   [453]  Vippayuttapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi
napurejāte  ekaṃ  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme
tīṇi navipāke tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ.
   [454]   Vippayuttapaccayā  hetupaccayā  naadhipatiyā  tīṇi
... napurejāte ekaṃ napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi
navipāke tīṇi.
   [455]   Vippayuttapaccayā   hetupaccayā   ārammaṇapaccayā
naadhipatiyā tīṇi ... napurejāte ekaṃ napacchājāte tīṇi naāsevane
tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi . vippayuttapaccayā hetupaccayā
ārammaṇapaccayā  .  saṅkhittaṃ . ... purejātapaccayā napacchājāte
tīṇi ... naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi. Vippayuttapaccayā
hetupaccayā  .  saṅkhittaṃ  . ... purejātapaccayā āsevanapaccayā
kammapaccayā  āhārapaccayā  .  saṅkhittaṃ  .  ...  avigatapaccayā
napacchājāte  tīṇi  ...  navipāke  tīṇi  .  vippayuttapaccayā
hetupaccayā . saṅkhittaṃ. ... Purejātapaccayā kammapaccayā vipākapaccayā
āhārapaccayā  .  saṅkhittaṃ  .  ...  avigatapaccayā napacchājāte
ekaṃ ... Naāsevane ekaṃ.
   [456]  Atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā avigatapaccayā .
Yathā ārammaṇamūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
         Anuloma paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.



             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 141-146. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=40&item=432&items=25              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=40&item=432&items=25&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=40&item=432&items=25              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=40&item=432&items=25              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=432              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=11230              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=11230              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :