ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

           Mahaassapurasuttam
   [459]  Evamme  sutam  ekam  samayam bhagava angesu viharati
assapuram nama anganam nigamo . tatra kho bhagava bhikkhu amantesi
bhikkhavoti  .  bhadanteti  te  bhikkhu bhagavato paccassosum . bhagava
etadavoca  samana  samanati  vo  bhikkhave jano sanjanati tumhe
ca  pana  ke  tumheti  puttha  samana  samanamhati  patijanatha
tesam  vo  bhikkhave  evamsamannanam  satam  evampatinnanam  satam  ye
dhamma  samanakarana  ca  brahmanakarana  ca  te  dhamme samadaya
vattissama  evanno  ayam  amhakam  samanna  ca  sacca bhavissati
patinna  ca  bhuta  yesanca  mayam  civarapindapatasenasanagilanapaccaya-
bhesajjaparikkhare 1- paribhunjama tesante kara amhesu mahapphala
bhavissanti   mahanisamsa   amhakancevayam   pabbajja   avanjha
bhavissati saphala saudrayati evanhi vo bhikkhave sikkhitabbanti.
   [460] Katame ca bhikkhave dhamma samanakarana ca brahmanakarana
ca  .  hirottappena  samannagata  bhavissamati  evanhi  vo
bhikkhave  sikkhitabbanti  . siya kho pana bhikkhave tumhakam evamassa
hirottappenamha   samannagata   alamettavata   katamettavata
anuppatto  no  samannattho  natthi  [2]- kanci uttarim karaniyanti
tavatakeneva  ca  3-  tutthim  apajjeyyatha  arocayami  vo
@Footnote: 1 Ma. civara ... parikkharam. 2 Po. Ma. no. 3 Ma. sabbattha casaddo natthi.
Bhikkhave  pativedayami  vo  bhikkhave  ma  vo samannatthikanam satam
samannattho parihayi sati 1- uttarim karaniye.
   [461]  Kinca  bhikkhave  uttarim  karaniyam  .  parisuddho no
kayasamacaro  bhavissati  uttano vivato na ca chiddava samvuto ca
taya  ca  pana  parisuddhakayasamacarataya nevattanukkamsissama na param
vambhissamati  evanhi  vo  bhikkhave  sikkhitabbam . siya kho pana
bhikkhave   tumhakam   evamassa   hirottappenamha   samannagata
parisuddho   no  kayasamacaro  alamettavata  katamettavata
anuppatto  no  samannattho  natthi  no  kinci  uttarim karaniyanti
tavatakeneva  ca  tutthim  apajjeyyatha  arocayami  vo bhikkhave
pativedayami  vo  bhikkhave ma vo samannatthikanam satam samannattho
parihayi sati uttarim karaniye.
   [462]  Kinca  bhikkhave  uttarim  karaniyam  .  parisuddho no
vacisamacaro  bhavissati  uttano  vivato na ca chiddava samvuto ca
taya  ca  pana  parisuddhavacisamacarataya  nevattanukkamsissama na param
vambhissamati  evanhi  vo  bhikkhave  sikkhitabbam . siya kho pana
bhikkhave   tumhakam   evamassa   hirottappenamha   samannagata
parisuddho  no  kayasamacaro parisuddho vacisamacaro alamettavata
katamettavata  anuppatto  no  samannattho  natthi  no  kinci
uttarim  karaniyanti  tavatakeneva ca tutthim apajjeyyatha arocayami
@Footnote: 1 Po. sabbattha ayam patho natthi.
Vo  bhikkhave pativedayami vo bhikkhave ma vo samannatthikanam satam
samannattho parihayi sati uttarim karaniye.
   [463]  Kinca  bhikkhave  uttarim  karaniyam  .  parisuddho no
manosamacaro  bhavissati  uttano vivato na ca chiddava samvuto ca
taya  ca  pana    parisuddhamanosamacarataya nevattanukkamsissama na
param  vambhissamati  evanhi  vo  bhikkhave sikkhitabbam . siya kho
pana  bhikkhave  tumhakam  evamassa  hirottappenamha  samannagata
parisuddho  no  kayasamacaro  parisuddho  vacisamacaro  parisuddho
manosamacaro  alametatavata  katamettavata  anuppatto  no
samannattho  natthi  no  kinci  uttarim  karaniyanti  tavatakeneva
ca  tutthim  apajjeyyatha arocayami vo bhikkhave pativedayami vo
bhikkhave  ma  vo  samannatthikanam  satam  samannattho parihayi sati
uttarim karaniye.
   [464] Kinca bhikkhave uttarim karaniyam . parisuddho no ajivo
bhavissati  uttano  vivato  na  ca  chiddava  samvuto ca taya ca
pana  parisuddhajivataya  nevattanukkamsissama  na  param  vambhissamati
evanhi  vo bhikkhave sikkhitabbam . siya kho pana bhikkhave tumhakam
evamassa   hirottappenamha   samannagata   parisuddho   no
kayasamacaro  parisuddho  vacisamacaro  parisuddho  manosamacaro
parisuddho  ajivo  alamettavata  katamettavata  anuppatto  no
Samannattho  natthi  no  kinci  uttarim  karaniyanti tavatakeneva ca
tutthim  apajjeyyatha  arocayami  vo  bhikkhave  pativedayami vo
bhikkhave  ma  vo  samannatthikanam  satam  samannattho  parihayi
sati uttarim karaniye.
   [465] Kinca bhikkhave uttarim karaniyam . indriyesu guttadvara
bhavissama  cakkhuna  rupam  disva  na  nimittaggahi nanubyanjanaggahi
yatvadhikaranamenam  cakkhundriyam  asamvutam  viharantam  abhijjhadomanassa
papaka  akusala  dhamma anvassaveyyum tassa samvaraya patipajjissama
rakkhissama  cakkhundriyam  cakkhundriye  samvaram  apajjissama  .
Sotena saddam sutva ... ghanena gandham ghayitva ... Jivhaya rasam
sayitva ... kayena photthabbam phusitva ... manasa dhammam vinnaya
na   nimittaggahi  nanubyanjanaggahi  yatvadhikaranamenam  manindriyam
asamvutam  viharantam  abhijjhadomanassa  papaka  akusala  dhamma
anvassaveyyum  tassa  samvaraya  patipajjissama  rakkhissama  manindriyam
manindriye  samvaram apajjissamati evanhi vo bhikkhave sikkhitabbam .
Siya  kho  pana  bhikkhave  tumhakam  evamassa  hirottappenamha
samannagata  parisuddho  no  kayasamacaro  parisuddho vacisamacaro
parisuddho   manosamacaro   parisuddho   ajivo  indriyesumha
guttadvara   alamettavata   katamettavata  anuppatto  no
samannattho  natthi  no  kinci  uttarim  karaniyanti  tavatakeneva
Ca  tutthim  apajjeyyatha arocayami vo bhikkhave pativedayami vo
bhikkhave  ma  vo  samannatthikanam  satam  samannattho parihayi sati
uttarim karaniye.
   [466]  Kinca  bhikkhave  uttarim  karaniyam . bhojane mattannu
bhavissama  patisankha  yoniso  aharam  aharissama  neva  davaya
na  madaya  na  mandanaya  na  vibhusanaya yavadeva imassa kayassa
thitiya  yapanaya  vihimsuparatiya  brahmacariyanuggahaya  iti  purananca
vedanam  patihankhama  navanca  vedanam  na  uppadessama  yatra
ca  no  bhavissati  anavajjata  ca  phasuviharo cati evanhi vo
bhikkhave  sikkhitabbam  .  siya  kho pana bhikkhave tumhakam evamassa
hirottappenamha   samannagata   parisuddho  no  kayasamacaro
parisuddho  vacisamacaro  parisuddho  manosamacaro parisuddho ajivo
indriyesumha  guttadvara  bhojane  mattannuno  alamettavata
katamettavata   anuppatto   no   samannattho  natthi  no
kinci  uttarim  karaniyanti  tavatakeneva  ca  tutthim  apajjeyyatha
arocayami  vo  bhikkhave  pativedayami  vo  bhikkhave  ma  vo
samannatthikanam satam samannattho parihayi sati uttarim karaniye.
   [467]  Kinca  bhikkhave  uttarim  karaniyam  . jagariyamanuyutta
bhavissama  divasam  cankamena  nisajjaya  avaraniyehi  dhammehi  cittam
parisodhessama  rattiya  pathamam yamam cankamena nisajjaya avaraniyehi
Dhammehi  cittam  parisodhessama  rattiya  majjhimam  yamam  dakkhinena
passena  sihaseyyam  kappessama padena 1- padam accadhaya sata
sampajana  utthanasannam  manasikaritva  rattiya  pacchimam  yamam
paccutthaya  cankamena  nisajjaya  avaraniyehi  dhammehi  cittam
parisodhessamati  evanhi  vo  bhikkhave  sikkhitabbam  . siya kho
pana  bhikkhave  tumhakam  evamassa  hirottappenamha  samannagata
parisuddho  no  kayasamacaro  parisuddho  vacisamacaro  parisuddho
manosamacaro   parisuddho  ajivo  indriyesumha  guttadvara
bhojane  mattannuno  jagariyam anuyutta alamettavata katamettavata
anuppatto  no  samannattho  natthi  no  kinci  uttarim karaniyanti
tavatakeneva  ca  tutthim  apajjeyyatha  arocayami  vo bhikkhave
pativedayami  vo  bhikkhave ma vo samannatthikanam satam samannattho
parihayi sati uttarim karaniye.
   [468]  Kinca  bhikkhave  uttarim  karaniyam  .  satisampajannena
samannagata   bhavissama   abhikkante  patikkante  sampajanakari
alokite  vilokite sampajanakari samminjite pasarite sampajanakari
sanghatipattacivaradharane   sampajanakari   asite  pite  khayite
sayite  sampajanakari  uccarapassavakamme  sampajanakari  gate
thite  nisinne  sutte  jagarite bhasite tunhibhave sampajanakariti
evanhi  vo bhikkhave sikkhitabbam . siya kho pana bhikkhave tumhakam
@Footnote: 1 Ma. pade.
Evamassa  hirottappenamha  samannagata parisuddho no kayasamacaro
parisuddho    vacisamacaro    parisuddho    manosamacaro
parisuddho  ajivo  indriyesumha  guttadvara  bhojane  mattannuno
jagariyam  anuyutta  satisampajannena  samannagata  alamettavata
katamettavata  anuppatto  no  samannattho  natthi  no  kinci
uttarim  karaniyanti  tavatakeneva ca tutthim apajjeyyatha arocayami
vo  bhikkhave pativedayami vo bhikkhave ma vo samannatthikanam satam
samannattho parihayi sati uttarim karaniye.
   [469]  Kinca  bhikkhave uttarim karaniyam . idha bhikkhave bhikkhu
vivittam  senasanam  bhajati  arannam  rukkhamulam  pabbatam  kandaram  giriguham
susanam vanapattham abbhokasam palalapunjam. So pacchabhattam pindapatapatikkanto
nisidati   pallankam  abhujitva  ujum  kayam  panidhaya  parimukham
satim upatthapetva . so abhijjham loke pahaya vigatabhijjhena cetasa
viharati  abhijjhaya  cittam  parisodheti  .  byapadapadosam  pahaya
abyapannacitto   viharati   sabbapanabhutahitanukampi  byapadapadosa
cittam parisodheti . thinamiddham pahaya vigatathinamiddho viharati alokasanni
sato  sampajano  thinamiddha  cittam  parisodheti  .  uddhaccakukkuccam
pahaya  anuddhato  viharati  ajjhattam  vupasantacitto  uddhaccakukkucca
cittam  parisodheti  .  vicikiccham  pahaya  tinnavicikiccho  viharati
akathamkathi kusalesu dhammesu vicikicchaya cittam parisodheti.
   [470]  Seyyathapi  bhikkhave  puriso  inam adaya kammante
payojeyya  tassa  te kammanta sampajjeyyum 1- . so yani ca
poranani  inamulani  tani  ca  byantikareyya  siya cassa uttarim
avasittham  darabharanaya  2-  .  tassa  evamassa aham kho pubbe
inam  adaya  kammante  payojesim  tassa  me  te  kammanta
sampajjimsu  soham  yani  ca  poranani  tani  ca  byantiakasim
atthi ca pana me uttarim avasittham darabharanayati . so tatonidanam
labhetha pamujjam adhigaccheyya somanassam.
   {470.1} Seyyathapi bhikkhave puriso abadhiko assa dukkhito
balhagilano  bhattancassa na chadeyya na cassa kaye balamatta .
So aparena samayena tamha abadha mucceyya bhattancassa chadeyya
siya cassa kaye balamatta . Tassa evamassa aham kho pubbe abadhiko
ahosim dukkhito balhagilano bhattanca me na chadesi na ca me asi
kaye  balamatta  somhi  etarahi tamha abadha mutto bhattanca
me  chadesi  atthi  ca me kaye balamattati . so tatonidanam
labhetha pamujjam adhigaccheyya somanassam.
   {470.2} Seyyathapi bhikkhave puriso bandhanagare bandho 3-
assa  .  so aparena samayena tamha bandhana mucceyya sotthina
abhayena  na  cassa  kinci  bhoganam  vayo . tassa evamassa aham
kho   pubbe   bandhanagare   bandho   ahosim   somhi
@Footnote: 1 Si. Yu. samijjheyyum. 2 Po. Ma. darabharanaya. 3 Ma. baddho.
Etarahi  tamha  bandhana  mutto  sotthina  abhayena  natthi  ca
me  kinci  bhoganam  vayoti  .  so  tatonidanam labhetha pamujjam
adhigaccheyya somanassam.
   {470.3}  Seyyathapi  bhikkhave  puriso  daso  assa
anattadhino  paradhino  na  yenakamangamo . so aparena samayena
tamha  dasabya  mucceyya  attadhino  aparadhino  bhujisso
yenakamangamo  .  tassa  evamassa aham kho pubbe daso ahosim
anattadhino  paradhino  na  yenakamangamo  somhi  etarahi tamha
dasabya  mutto  attadhino aparadhino bhujisso yenakamangamoti .
So tatonidanam labhetha pamujjam adhigaccheyya somanassam.
   {470.4}  Seyyathapi  bhikkhave  puriso  sadhano  sabhogo
kantaraddhanamaggam  patipajjeyya  .  so  aparena  samayena  tamha
kantara  nitthareyya  sotthina  abhayena  na  cassa kinci bhoganam
vayo . tassa evamassa aham kho pubbe sadhano sabhogo kantaraddhanamaggam
patipajjim  somhi  etarahi  tamha  kantara  nitthinno  sotthina
abhayena natthi ca me kinci bhoganam vayoti . so tatonidanam labhetha
pamujjam adhigaccheyya somanassam . evam kho bhikkhave bhikkhu yatha inam
yatha  rogam yatha bandhanagaram yatha dasabyam yatha kantaraddhanamaggam
ime panca nivarane appahine attani samanupassati.
   {470.5} Seyyathapi bhikkhave yatha ananannam yatha arogyam yatha
bandhana mokkham yatha bhujissam yatha khemantabhumi 1- evameva kho bhikkhu ime panca
@Footnote: 1 Ma. khemantabhumim.
Nivarane pahine attani samanuppassati.
   [471]  So ime panca nivarane pahaya cetaso upakkilese
pannaya  dubbalikarane  vivicceva  kamehi  vivicca akusalehi dhammehi
savitakkam  savicaram  vivekajam pitisukham pathamam jhanam upasampajja viharati .
So  imameva  kayam vivekajena pitisukhena abhisanneti 1- parisanneti
paripureti  parippharati  nassa  kinci  sabbavato  kayassa vivekajena
pitisukhena  apphutam  hoti  .  seyyathapi  bhikkhave dakkho nhapako
va  nhapakantevasi  va  kamsathale  nhaniyacunnani  akiritva
udakena  paripphosakam  paripphosakam  sanneyya  sayam  nhaniyapindi
sinehanuggata sinehapareta 2- santarabahira phuttha sinehena na ca
paggharani  evameva  kho  bhikkhave  bhikkhu  imameva kayam vivekajena
pitisukhena  abhisanneti  parisanneti  paripureti  parippharati nassa kinci
sabbavato kayassa vivekajena pitisukhena apphutam hoti.
   [472]  Puna  caparam  bhikkhave  bhikkhu  vitakkavicaranam vupasama
ajjhattam  sampasadanam  cetaso  ekodibhavam avitakkam avicaram samadhijam
pitisukham  dutiyam  jhanam  upasampajja  viharati  .  so  imameva kayam
samadhijena  pitisukhena  abhisanneti  parisanneti  paripureti  parippharati
nassa  kinci  sabbavato  kayassa  samadhijena  pitisukhena  apphutam
hoti  .  seyyathapi  bhikkhave  udakarahado  gambhiro  ubbhidodako
@Footnote: 1 Yu. abhisandeti parisandetiti dissanti 2 Ma. snehanuggata snehapareta.
Tassa  nevassa  puratthimaya  disaya  udakassa  ayamukham na pacchimaya
disaya  udakassa  ayamukham  na  uttaraya  disaya  udakassa ayamukham
na  dakkhinaya  disaya  udakassa  ayamukham devo pana kalena kalam
sammadharam  anupaveccheyya  atha  kho  tamha  ca udakarahada sita
varidhara ubbhijjitva tameva udakarahadam sitena varina abhisanneyya 1-
parisanneyya  paripureyya  paripphareyya  nassa  kinci  sabbavato
udakarahadassa  sitena  varina  apphutam  assa evameva kho bhikkhave
bhikkhu  imameva  kayam  samadhijena  pitisukhena  abhisanneti parisanneti
paripureti  parippharati  nassa  kinci  sabbavato  kayassa samadhijena
pitisukhena apphutam hoti.
   [473] Puna caparam bhikkhave bhikkhu pitiya ca viraga upekkhako
ca  viharati  sato  ca sampajano sukhanca kayena patisamvedeti yantam
ariya  acikkhanti  upekkhako  satima  sukhavihariti  tatiyam  jhanam
upasampajja  viharati  .  so  imameva  kayam  nippitikena  sukhena
abhisanneti  parisanneti  paripureti  parippharati nassa kinci sabbavato
kayassa  nippitikena  sukhena  apphutam  hoti  . seyyathapi bhikkhave
uppaliniyam  va  paduminiyam va pundarikiniyam va appekaccani uppalani
va  padumani  va pundarikani va udake jatani udake samvaddhani
udakanuggatani  antonimuggapositani  yava  ca  agga  yava  ca
@Footnote: 1 Yu. abhisandeyya parisandeyyati dissanti.
Mula  sitena  varina  abhisannani  parisannani paripurani paripphutani
nassa  kinci  sabbavatam  uppalanam  va  padumanam  va pundarikanam
va  sitena  varina  apphutam  assa  evameva kho bhikkhave bhikkhu
imameva  kayam  nippitikena  sukhena  abhisanneti parisanneti paripureti
parippharati  nassa  kinci  sabbavato  kayassa  nippitikena  sukhena
apphutam hoti.
   [474] Puna caparam bhikkhave bhikkhu sukhassa ca pahana dukkhassa ca
pahana   pubbeva  somanassadomanassanam  atthangama  adukkhamasukham
upekkhasatiparisuddhim  catuttham  jhanam  upasampajja  viharati  .  so
imameva  kayam  parisuddhena  cetasa  pariyodatena pharitva nisinno
hoti  nassa  kinci  sabbavato  kayassa  parisuddhena  cetasa
pariyodatena  apphutam hoti . seyyathapi bhikkhave puriso odatena
vatthena  sisam  parupitva  nisinno  assa  nassa kinci sabbavato
kayassa  odatena  vatthena  apphutam  assa evameva kho bhikkhave
bhikkhu  imameva  kayam  parisuddhena  cetasa  pariyodatena  pharitva
nisinno  hoti  nassa  kinci  sabbavato  kayassa  parisuddhena
cetasa pariyodatena apphutam hoti.
   [475]  So  evam  samahite  citte parisuddhe pariyodate
anangane  vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite anenjappatte
pubbenivasanussatinanaya  cittam  abhininnameti  .  so  anekavihitam
Pubbenivasam anussarati seyyathidam ekampi jatim dvepi jatiyo .pe.
Iti  sakaram  sauddesam  anekavihitam  pubbenivasam  anussarati .
Seyyathapi  bhikkhave  puriso  sakamha  gama annam gamam gaccheyya
tamhapi  gama  annam  gamam  gaccheyya  tamhapi  gama sakamyeva
gamam  paccagaccheyya  tassa  evamassa  aham  kho  sakamha gama
amum  gamam  aganchim  tatra  evam atthasim evam nisidim evam abhasim
evam  tunhi  ahosim  tamhapi  gama  amum  gamam  aganchim tatrapi
evam  atthasim  evam  nisidim  evam  abhasim  evam  tunhi  ahosim
somhi  tamha  gama  sakamyeva  gamam  paccagatoti evameva kho
bhikkhave  bhikkhu  anekavihitam  pubbenivasam anussarati seyyathidam ekampi
jatim  dvepi  jatiyo  .pe.  iti  sakaram sauddesam anekavihitam
pubbenivasam anussarati.
   [476] So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane
vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite  anenjappatte  sattanam
cutupapatananaya  cittam  abhininnameti  .  so  dibbena  cakkhuna
visuddhena  atikkantamanusakena  satte  passati cavamane upapajjamane
hine  panite  suvanne  dubbanne  sugate  duggate  .pe.
Yathakammupage  satte pajanati . seyyathapi bhikkhave dve agara
sadvara  tattha  cakkhuma  puriso  majjhe  thito passeyya manusse
geham   pavisantepi  nikkhamantepi  anucankamantepi  anusancarantepi
Anuvicarantepi evameva kho bhikkhave bhikkhu dibbena cakkhuna visuddhena
atikkantamanusakena  satte  passati  cavamane  upapajjamane  hine
panite  suvanne  dubbanne  sugate  duggate  .pe.  yathakammupage
satte pajanati.
   [477] So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane
vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite  anenjappatte asavanam
khayananaya  cittam  abhininnameti  .  so  idam  dukkhanti  yathabhutam
pajanati  ayam  dukkhasamudayoti  yathabhutam  pajanati ayam dukkhanirodhoti
yathabhutam  pajanati  ayam  dukkhanirodhagamini  patipadati  yathabhutam
pajanati  ime  asavati  yathabhutam  pajanati  ayam asavasamudayoti
yathabhutam   pajanati  ayam  asavanirodhoti  yathabhutam  pajanati
ayam asavanirodhagamini patipadati yathabhutam pajanati.
   {477.1} Tassa evam janato evam passato kamasavapi cittam
vimuccati  bhavasavapi  cittam  vimuccati  avijjasavapi  cittam  vimuccati
vimuttasmim  vimuttamiti  nanam  hoti khina jati vusitam brahmacariyam katam
karaniyam  naparam  itthattayati  pajanati  .  seyyathapi  bhikkhave
pabbatasankhepe   udakarahado   accho   vippasanno   anavilo
tattha  cakkhuma  puriso  tire  thito  passeyya sippikasambukampi 1-
sakkharakathalampi   macchagumbampi   titthantampi   carantampi  .  tassa
evamassa  ayam  kho  udakarahado  accho  vippasanno  anavilo
tatrime    sippikasambukapi    sakkharakathalapi    macchagumbapi
@Footnote: 1 Ma. sippisambukampi.
Titthantipi  carantipiti  evameva  kho  bhikkhave  bhikkhu  idam dukkhanti
yathabhutam pajanati .pe. Naparam itthattayati pajanati.
   [478]  Ayam  vuccati  bhikkhave bhikkhu samano itipi brahmano
itipi  nhatako  itipi  vedagu  itipi sottiyo itipi ariyo itipi
araha  itipi  .  kathanca bhikkhave bhikkhu samano hoti . samitassa
honti  papaka  akusala  dhamma  sankilesika ponobbhavika sadara
dukkhavipaka  ayatim  jatijaramaraniya  evam  kho  bhikkhave  bhikkhu
samano hoti.
   {478.1}  Kathanca  bhikkhave  bhikkhu  brahmano  hoti .
Bahitassa  honti papaka akusala dhamma sankilesika ponobbhavika
sadara  dukkhavipaka  ayatim  jatijaramaraniya  evam  kho  bhikkhave
bhikkhu brahmano hoti.
   {478.2} Kathanca bhikkhave bhikkhu nhatako hoti . nhatassa
honti  papaka  akusala  dhamma  sankilesika ponobbhavika sadara
dukkhavipaka ayatim jatijaramaraniya evam kho bhikkhave bhikkhu nhatako
hoti.
   {478.3} Kathanca bhikkhave bhikkhu vedagu hoti. Viditassa honti
papaka akusala dhamma sankilesika ponobbhavika sadara dukkhavipaka
ayatim jatijaramaraniya evam kho bhikkhave bhikkhu vedagu hoti.
   {478.4} Kathanca bhikkhave bhikkhu sottiyo hoti . nissutassa
honti  papaka  akusala  dhamma  sankilesika ponobbhavika sadara
dukkhavipaka  ayatim  jatijaramaraniya  evam  kho  bhikkhave  bhikkhu
sottiyo hoti.
   {478.5}    Kathanca    bhikkhave    bhikkhu   ariyo
Hoti  .  arakassa  honti  papaka akusala dhamma sankilesika
ponobbhavika  sadara  dukkhavipaka  ayatim  jatijaramaraniya  evam
kho bhikkhave bhikkhu ariyo hoti.
   {478.6} Kathanca bhikkhave bhikkhu araha 1- hoti. Arakassa
honti  papaka  akusala  dhamma  sankilesika ponobbhavika sadara
dukkhavipaka ayatim jatijaramaraniya evam kho bhikkhave bhikkhu araha 2-
hotiti.
   Idamavoca  bhagava  attamana  te  bhikkhu  bhagavato  bhasitam
abhinandunti.
        Mahaassapurasuttam nitthitam navamam.
           ----------
@Footnote: 1-2 Ma. araham.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 496-511. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_read.php?B=12&A=10045&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_read.php?B=12&A=10045&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=459&items=20              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=39              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=459              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=5612              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=5612              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://84000.org/tipitaka/read/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com