ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๕ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ยมกปกรณ์ ภาค ๑

พระอภิธรรมปิฎก ยมก [๖. สังขารยมก]

๑. ปัณณัตติวารนิทเทส ๑. ปทโสธนวาร

สังขารยมก
๑. ปัณณัตติวารอุทเทส
[๑] สังขาร ๓ คือ ๑. กายสังขาร (สภาพที่กายปรุงแต่ง) ๒. วจีสังขาร (สภาพที่ปรุงแต่งวาจา) ๓. จิตตสังขาร (สภาพที่จิตปรุงแต่ง)๑- ลมอัสสาสปัสสาสะชื่อว่ากายสังขาร วิตกและวิจารชื่อว่าวจีสังขาร สัญญา และเวทนาชื่อว่าจิตตสังขาร เว้นวิตกและวิจารแล้ว สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิต แม้ทั้งหมดชื่อว่าจิตตสังขาร
๑. ปทโสธนวาร
อนุโลม
[๒] กายเป็นกายสังขารใช่ไหม กายสังขารเป็นกายใช่ไหม วจีเป็นวจีสังขารใช่ไหม วจีสังขารเป็นวจีใช่ไหม จิตเป็นจิตตสังขารใช่ไหม จิตตสังขารเป็นจิตใช่ไหม
ปัจจนีกะ
[๓] สภาวธรรมที่ไม่เป็นกาย ไม่เป็นกายสังขารใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นกายสังขาร ไม่เป็นกายใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นวจี ไม่เป็นวจีสังขารใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นวจีสังขาร ไม่เป็นวจีใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิต ไม่เป็นจิตตสังขารใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตตสังขาร ไม่เป็นจิตใช่ไหม @เชิงอรรถ : @ อภิ.ปญฺจ.อ. ๓๕๘ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๘ หน้า : ๔๔๖}

พระอภิธรรมปิฎก ยมก [๖. สังขารยมก]

๑. ปัณณัตติวารนิทเทส ๒. ปทโสธนมูลจักกวาร

๒. ปทโสธนมูลจักกวาร
อนุโลม
[๔] กายเป็นกายสังขารใช่ไหม สังขารเป็นวจีสังขารใช่ไหม กายเป็นกายสังขารใช่ไหม สังขารเป็นจิตตสังขารใช่ไหม วจีเป็นวจีสังขารใช่ไหม สังขารเป็นกายสังขารใช่ไหม วจีเป็นวจีสังขารใช่ไหม สังขารเป็นจิตตสังขารใช่ไหม จิตเป็นจิตตสังขารใช่ไหม สังขารเป็นกายสังขารใช่ไหม จิตเป็นจิตตสังขารใช่ไหม สังขารเป็นวจีสังขารใช่ไหม
ปัจจนีกะ
[๕] สภาวธรรมที่ไม่เป็นกาย ไม่เป็นกายสังขารใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขาร ไม่เป็นวจีสังขารใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นกาย ไม่เป็นกายสังขารใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขาร ไม่เป็นจิตตสังขารใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นวจี ไม่เป็นวจีสังขารใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขาร ไม่เป็นกายสังขารใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นวจี ไม่เป็นวจีสังขารใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขาร ไม่เป็นจิตตสังขารใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิต ไม่เป็นจิตตสังขารใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขาร ไม่เป็นกายสังขารใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิต ไม่เป็นจิตตสังขารใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขาร ไม่เป็นวจีสังขารใช่ไหม {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๘ หน้า : ๔๔๗}

พระอภิธรรมปิฎก ยมก [๖. สังขารยมก]

๑. ปัณณัตติวารนิทเทส ๑. ปทโสธนวาร

๓. สุทธสังขารวาร
อนุโลม
[๖] กายสังขารเป็นวจีสังขารใช่ไหม วจีสังขารเป็นกายสังขารใช่ไหม กายสังขารเป็นจิตตสังขารใช่ไหม จิตตสังขารเป็นกายสังขารใช่ไหม วจีสังขารเป็นจิตตสังขารใช่ไหม จิตตสังขารเป็นวจีสังขารใช่ไหม
ปัจจนีกะ
[๗] สภาวธรรมที่ไม่เป็นกายสังขาร ไม่เป็นวจีสังขารใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นวจีสังขาร ไม่เป็นกายสังขารใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นกายสังขาร ไม่เป็นจิตตสังขารใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตตสังขาร ไม่เป็นกายสังขารใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นวจีสังขาร ไม่เป็นจิตตสังขารใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตตสังขาร ไม่เป็นวจีสังขารใช่ไหม
ปัณณัตติวารอุทเทส จบ


                  เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๓๘ หน้าที่ ๔๔๖-๔๔๘. http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=38&siri=28              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]                   อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=38&A=9138&Z=9171                   ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=1023              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=38&item=1023&items=7              อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=8059              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=38&item=1023&items=7              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=8059                   สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ http://84000.org/tipitaka/read/?index_mcu38บันทึก ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่

สีพื้นหลัง :