ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๕ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ยมกปกรณ์ ภาค ๑

พระอภิธรรมปิฎก ยมก [๒. ขันธยมก]

๑. ปัณณัตติวารอุทเทส ๑. ปัณณัตติวารอุทเทส

ขันธยมก
๑. ปัณณัตติวารอุทเทส
[๑] ขันธ์ ๕ คือ ๑. รูปขันธ์ (กองรูป) ๒. เวทนาขันธ์ (กองเวทนา) ๓. สัญญาขันธ์ (กองสัญญา) ๔. สังขารขันธ์ (กองสังขาร) ๕. วิญญาณขันธ์ (กองวิญญาณ)
๑. ปทโสธนวาร
อนุโลม
[๒] รูปเป็นรูปขันธ์ใช่ไหม รูปขันธ์เป็นรูปใช่ไหม เวทนาเป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหม เวทนาขันธ์เป็นเวทนาใช่ไหม สัญญาเป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหม สัญญาขันธ์เป็นสัญญาใช่ไหม สังขารเป็นสังขารขันธ์ใช่ไหม สังขารขันธ์เป็นสังขารใช่ไหม วิญญาณเป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหม วิญญาณขันธ์เป็นวิญญาณใช่ไหม (๒๖)
ปัจจนีกะ
[๓] สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูป ไม่เป็นรูปขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปขันธ์ ไม่เป็นรูปใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นเวทนา ไม่เป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นเวทนาขันธ์ ไม่เป็นเวทนาใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นสัญญา ไม่เป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นสัญญาขันธ์ ไม่เป็นสัญญาใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขาร ไม่เป็นสังขารขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขารขันธ์ ไม่เป็นสังขารใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณ ไม่เป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณขันธ์ ไม่เป็นวิญญาณใช่ไหม (๒๗) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๘ หน้า : ๒๗}

พระอภิธรรมปิฎก ยมก [๒. ขันธยมก]

๑. ปัณณัตติวารอุทเทส ๒. ปทโสธนมูลจักกวาร

๒. ปทโสธนมูลจักกวาร
อนุโลม
[๔] รูปเป็นรูปขันธ์ใช่ไหม ขันธ์เป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหม รูปเป็นรูปขันธ์ใช่ไหม ขันธ์เป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหม รูปเป็นรูปขันธ์ใช่ไหม ขันธ์เป็นสังขารขันธ์ใช่ไหม รูปเป็นรูปขันธ์ใช่ไหม ขันธ์เป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหม (๒๘) [๕] เวทนาเป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหม ขันธ์เป็นรูปขันธ์ใช่ไหม เวทนาเป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหม ขันธ์เป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหม เวทนาเป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหม ขันธ์เป็นสังขารขันธ์ใช่ไหม เวทนาเป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหม ขันธ์เป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหม (๒๙) [๖] สัญญาเป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหม ขันธ์เป็นรูปขันธ์ใช่ไหม สัญญาเป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหม ขันธ์เป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหม สัญญาเป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหม ขันธ์เป็นสังขารขันธ์ใช่ไหม สัญญาเป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหม ขันธ์เป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหม (๓๐) [๗] สังขารเป็นสังขารขันธ์ใช่ไหม ขันธ์เป็นรูปขันธ์ใช่ไหม สังขารเป็นสังขารขันธ์ใช่ไหม ขันธ์เป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหม สังขารเป็นสังขารขันธ์ใช่ไหม ขันธ์เป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหม สังขารเป็นสังขารขันธ์ใช่ไหม ขันธ์เป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหม (๓๑) [๘] วิญญาณเป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหม ขันธ์เป็นรูปขันธ์ใช่ไหม วิญญาณเป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหม ขันธ์เป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหม วิญญาณเป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหม ขันธ์เป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหม วิญญาณเป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหม ขันธ์เป็นสังขารขันธ์ใช่ไหม (๓๒) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๘ หน้า : ๒๘}

พระอภิธรรมปิฎก ยมก [๒. ขันธยมก]

๑. ปัณณัตติวารอุทเทส ๒. ปทโสธนมูลจักกวาร

ปัจจนีกะ
[๙] สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูป ไม่เป็นรูปขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ ไม่เป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูป ไม่เป็นรูปขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ ไม่เป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูป ไม่เป็นรูปขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ ไม่เป็นสังขารขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูป ไม่เป็นรูปขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ ไม่เป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหม (๓๓) [๑๐] สภาวธรรมที่ไม่เป็นเวทนา ไม่เป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ ไม่เป็นรูปขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นเวทนา ไม่เป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ ไม่เป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นเวทนา ไม่เป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ ไม่เป็นสังขารขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นเวทนา ไม่เป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ ไม่เป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหม (๓๔) [๑๑] สภาวธรรมที่ไม่เป็นสัญญา ไม่เป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ ไม่เป็นรูปขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นสัญญา ไม่เป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ ไม่เป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นสัญญา ไม่เป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ ไม่เป็นสังขารขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นสัญญา ไม่เป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ ไม่เป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหม (๓๕) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๘ หน้า : ๒๙}

พระอภิธรรมปิฎก ยมก [๒. ขันธยมก]

๑. ปัณณัตติวารอุทเทส ๓. สุทธขันธวาร

[๑๒] สภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขาร ไม่เป็นสังขารขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ ไม่เป็นรูปขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขาร ไม่เป็นสังขารขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ ไม่เป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขาร ไม่เป็นสังขารขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ ไม่เป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขาร ไม่เป็นสังขารขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ ไม่เป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหม (๓๖) [๑๓] สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณ ไม่เป็นวิญญาขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ ไม่เป็นรูปขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณ ไม่เป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ ไม่เป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณ ไม่เป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ ไม่เป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณ ไม่เป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ ไม่เป็นสังขารขันธ์ใช่ไหม (๓๗)
๓. สุทธขันธวาร
อนุโลม
[๑๔] รูปเป็นขันธ์ใช่ไหม ขันธ์เป็นรูปใช่ไหม เวทนาเป็นขันธ์ใช่ไหม ขันธ์เป็นเวทนาใช่ไหม สัญญาเป็นขันธ์ใช่ไหม ขันธ์เป็นสัญญาใช่ไหม สังขารเป็นขันธ์ใช่ไหม ขันธ์เป็นสังขารใช่ไหม วิญญาณเป็นขันธ์ใช่ไหม ขันธ์เป็นวิญญาณใช่ไหม (๓๘) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๘ หน้า : ๓๐}

พระอภิธรรมปิฎก ยมก [๒. ขันธยมก]

๑. ปัณณัตติวารอุทเทส ๔. สุทธขันธมูลจักกวาร

ปัจจนีกะ
[๑๕] สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูป ไม่เป็นขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ ไม่เป็นรูปใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นเวทนา ไม่เป็นขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ ไม่เป็นเวทนาใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นสัญญา ไม่เป็นขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ ไม่เป็นสัญญาใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขาร ไม่เป็นขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ ไม่เป็นสังขารใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณ ไม่เป็นขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ ไม่เป็นวิญญาณใช่ไหม (๓๙)
๔. สุทธขันธมูลจักกวาร
อนุโลม
[๑๖] รูปเป็นรูปขันธ์ใช่ไหม ขันธ์เป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหม รูปเป็นรูปขันธ์ใช่ไหม ขันธ์เป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหม รูปเป็นรูปขันธ์ใช่ไหม ขันธ์เป็นสังขารขันธ์ใช่ไหม รูปเป็นรูปขันธ์ใช่ไหม ขันธ์เป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหม (๔๐) [๑๗] เวทนาเป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหม ขันธ์เป็นรูปขันธ์ใช่ไหม เวทนาเป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหม ขันธ์เป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหม เวทนาเป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหม ขันธ์เป็นสังขารขันธ์ใช่ไหม เวทนาเป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหม ขันธ์เป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหม (๔๑) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๘ หน้า : ๓๑}

พระอภิธรรมปิฎก ยมก [๒. ขันธยมก]

๑. ปัณณัตติวารอุทเทส ๔. สุทธขันธมูลจักกวาร

[๑๘] สัญญาเป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหม ขันธ์เป็นรูปขันธ์ใช่ไหม สัญญาเป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหม ขันธ์เป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหม สัญญาเป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหม ขันธ์เป็นสังขารขันธ์ใช่ไหม สัญญาเป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหม ขันธ์เป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหม (๔๒) [๑๙] สังขารเป็นสังขารขันธ์ใช่ไหม ขันธ์เป็นรูปขันธ์ใช่ไหม สังขารเป็นสังขารขันธ์ใช่ไหม ขันธ์เป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหม สังขารเป็นสังขารขันธ์ใช่ไหม ขันธ์เป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหม สังขารเป็นสังขารขันธ์ใช่ไหม ขันธ์เป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหม (๔๓) [๒๐] วิญญาณเป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหม ขันธ์เป็นรูปขันธ์ใช่ไหม วิญญาณเป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหม ขันธ์เป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหม วิญญาณเป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหม ขันธ์เป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหม วิญญาณเป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหม ขันธ์เป็นสังขารขันธ์ใช่ไหม (๔๔)
ปัจจนีกะ
[๒๑] สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูป ไม่เป็นรูปขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ ไม่เป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูป ไม่เป็นรูปขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ ไม่เป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูป ไม่เป็นรูปขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ ไม่เป็นสังขารขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูป ไม่เป็นรูปขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ ไม่เป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหม (๔๕) [๒๒] สภาวธรรมที่ไม่เป็นเวทนา ไม่เป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ ไม่เป็นรูปขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นเวทนา ไม่เป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ ไม่เป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นเวทนา ไม่เป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหม {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๘ หน้า : ๓๒}

พระอภิธรรมปิฎก ยมก [๒. ขันธยมก]

๑. ปัณณัตติวารอุทเทส ๔. สุทธขันธมูลจักกวาร

สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ ไม่เป็นสังขารขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นเวทนา ไม่เป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ ไม่เป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหม (๓๔) [๒๓] สภาวธรรมที่ไม่เป็นสัญญา ไม่เป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ ไม่เป็นรูปขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นสัญญา ไม่เป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ ไม่เป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นสัญญา ไม่เป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ ไม่เป็นสังขารขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นสัญญา ไม่เป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ ไม่เป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหม (๓๕) [๒๔] สภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขาร ไม่เป็นสังขารขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ ไม่เป็นรูปขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขาร ไม่เป็นสังขารขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ ไม่เป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขาร ไม่เป็นสังขารขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ ไม่เป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขาร ไม่เป็นสังขารขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ ไม่เป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหม (๓๖) [๒๕] สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณ ไม่เป็นวิญญาขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ ไม่เป็นรูปขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณ ไม่เป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ ไม่เป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณ ไม่เป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ ไม่เป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณ ไม่เป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ ไม่เป็นสังขารขันธ์ใช่ไหม (๓๗)
ปัณณัตติวารอุทเทส จบ
{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๘ หน้า : ๓๓}


                  เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๓๘ หน้าที่ ๒๗-๓๓. http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=38&siri=3              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [1], [2], [3].                   อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=38&A=544&Z=647                   ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=23              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=38&item=23&items=9              อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=7489              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=38&item=23&items=9              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=7489                   สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ http://84000.org/tipitaka/read/?index_mcu38บันทึก ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่

สีพื้นหลัง :