ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๑ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
๗. ปีติติกะ ๑. เหตุทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
ปัจจยจตุกกนัย
[๑๐๒] สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สหรคต ด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี ๓ วาระ สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่ง เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี ๓ วาระ สภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วย อุเบกขาซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี ๑ วาระ สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและ ที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี ๓ วาระ (ย่อ) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๔ หน้า : ๕๑๙}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ติกทุกปัฏฐาน]

๗. ปีติติกะ ๑. เหตุทุกะ

[๑๐๓] เหตุปัจจัย มี ๑๐ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๑๐ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๑๐ วาระ (ย่อ) นอธิปติปัจจัย มี ๑๐ วาระ นปุเรชาตปัจจัย มี ๑๐ วาระ นปัจฉาชาตปัจจัย มี ๑๐ วาระ นอาเสวนปัจจัย มี ๑๐ วาระ นวิปากปัจจัย มี ๑๐ วาระ นวิปปยุตตปัจจัย มี ๑๐ วาระ (ย่อ) (พึงขยายสหชาตวาร ฯลฯ สัมปยุตตวารให้พิสดาร)
๗. ปัญหาวาร - ปัจจยจตุกกนัย
เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัยเป็นต้น
[๑๐๔] สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัย มี ๓ วาระ สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วย สุขซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัย มี ๓ วาระ สภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคต ด้วยอุเบกขาซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัย มี ๑ วาระ สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่ สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัย มี ๓ วาระ [๑๐๕] สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วย สุขซึ่งเป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๔ หน้า : ๕๒๐}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ติกทุกปัฏฐาน]

๗. ปีติติกะ ๑. เหตุทุกะ

สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วย อุเบกขาซึ่งเป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วย ปีติและที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย มี ๔ วาระ สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วย สุขซึ่งเป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วย ปีติซึ่งเป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วย อุเบกขาซึ่งเป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคต ด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย มี ๔ วาระ สภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคต ด้วยอุเบกขาซึ่งเป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย สภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคต ด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย สภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคต ด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย สภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคต ด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย มี ๔ วาระ สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่ สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย มี ๔ วาระ สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วย ปีติซึ่งเป็นเหตุโดยอธิปติปัจจัย {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๔ หน้า : ๕๒๑}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ติกทุกปัฏฐาน]

๗. ปีติติกะ ๑. เหตุทุกะ

[๑๐๖] เหตุปัจจัย มี ๑๐ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๑๖ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๑๖ วาระ อนันตรปัจจัย มี ๑๖ วาระ สมนันตรปัจจัย มี ๑๖ วาระ สหชาตปัจจัย มี ๑๐ วาระ อัญญมัญญปัจจัย มี ๑๐ วาระ นิสสยปัจจัย มี ๑๐ วาระ อุปนิสสยปัจจัย มี ๑๖ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๑๐ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๑๐ วาระ (ย่อ) นเหตุปัจจัย มี ๑๖ วาระ นอารัมมณปัจจัย มี ๑๖ วาระ (ย่อ) นอารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มี ๑๐ วาระ (ย่อ) อารัมมณปัจจัย กับนเหตุปัจจัย มี ๑๖ วาระ (ย่อ) (พึงขยายให้พิสดารเหมือนปัญหาวารในกุสลติกะ)
นเหตุบท ๑. ปฏิจจวาร
ปัจจยจตุกกนัย
เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย
[๑๐๗] สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สหรคต ด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติ ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๔ หน้า : ๕๒๒}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ติกทุกปัฏฐาน]

๗. ปีติติกะ ๑. เหตุทุกะ

สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรม ที่สหรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๓) สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่ง ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุข ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรม ที่สหรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๓) สภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วย อุเบกขาซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๑) สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติ และที่สหรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติ และที่สหรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรม ที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๓) [๑๐๘] สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สหรคต ด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัย มี ๓ วาระ สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่ง ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัย มี ๓ วาระ สภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วย อุเบกขาซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัย มี ๑ วาระ สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติ และที่สหรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัย มี ๓ วาระ (ย่อ) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๔ หน้า : ๕๒๓}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ติกทุกปัฏฐาน]

๗. ปีติติกะ ๑. เหตุทุกะ

[๑๐๙] เหตุปัจจัย มี ๑๐ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๑๐ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๑๐ วาระ อนันตรปัจจัย มี ๑๐ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๑๐ วาระ (ย่อ) นเหตุปัจจัย มี ๑๐ วาระ นอธิปติปัจจัย มี ๑๐ วาระ ฯลฯ นฌานปัจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ นวิปปยุตตปัจจัย มี ๑๐ วาระ (ย่อ พึงขยายสหชาตวาร ฯลฯ สัมปยุตตวารให้พิสดาร)
นเหตุบท ๗. ปัญหาวาร
ปัจจยจตุกกนัย - อารัมมณปัจจัยเป็นต้น
[๑๑๐] สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ สหรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคต ด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคต ด้วยอุเบกขาซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคต ด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย (๔) สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคต ด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคต ด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๔ หน้า : ๕๒๔}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ติกทุกปัฏฐาน]

๗. ปีติติกะ ๑. เหตุทุกะ

สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคต ด้วยอุเบกขาซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคต ด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย (๔) สภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ สหรคตด้วยอุเบกขาซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย สภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ สหรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย สภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ สหรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย สภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย (๔) สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่ สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย มี ๔ วาระ [๑๑๑] สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ สหรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอธิปติปัจจัย มี ๔ วาระ สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคต ด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอธิปติปัจจัย มี ๔ วาระ สภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ สหรคตด้วยอุเบกขาซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอธิปติปัจจัย มี ๔ วาระ สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่ สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอธิปติปัจจัย มี ๔ วาระ [๑๑๒] สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ สหรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอนันตรปัจจัย ฯลฯ เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๔ วาระ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๔ หน้า : ๕๒๕}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ติกทุกปัฏฐาน]

๗. ปีติติกะ ๑. เหตุทุกะ

สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคต ด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๔ วาระ สภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ สหรคตด้วยอุเบกขาซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๔ วาระ สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่ สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๔ วาระ (ย่อ) [๑๑๓] อารัมมณปัจจัย มี ๑๖ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๑๖ วาระ อนันตรปัจจัย มี ๑๖ วาระ สมนันตรปัจจัย มี ๑๖ วาระ สหชาตปัจจัย มี ๑๐ วาระ อัญญมัญญปัจจัย มี ๑๐ วาระ นิสสยปัจจัย มี ๑๐ วาระ อุปนิสสยปัจจัย มี ๑๖ วาระ อาเสวนปัจจัย มี ๑๐ วาระ กัมมปัจจัย มี ๑๖ วาระ อาหารปัจจัย มี ๑๐ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๑๐ วาระ (ย่อ) นเหตุปัจจัย มี ๑๖ วาระ นอารัมมณปัจจัย มี ๑๖ วาระ นอธิปติปัจจัย มี ๑๖ วาระ (ย่อ) นเหตุปัจจัย กับอารัมมณปัจจัย มี ๑๖ วาระ (ย่อ) อารัมมณปัจจัย กับนเหตุปัจจัย มี ๑๖ วาระ (ย่อ) (พึงขยายให้พิสดารเหมือนปัญหาวารในกุสลติกะ) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๔ หน้า : ๕๒๖}


                  เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๔๔ หน้าที่ ๕๑๙-๕๒๖. http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=136              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [1], [2], [3].                   อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=11124&Z=11288                   ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2059              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=44&item=2059&items=22              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=44&item=2059&items=22                   สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_mcu44บันทึก ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :