ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๒ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
๒๖. คันถทุกะ
[๔๐] สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันถะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันถะเกิดขึ้นเพราะ เหตุปัจจัย สภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นคันถะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันถะเกิดขึ้นเพราะ เหตุปัจจัย {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๔๓}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ทุกปัฏฐาน]

๒๗. คันถนิยทุกะ

สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันถะและที่มิใช่ไม่เป็นคันถะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันถะ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๓) สภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นคันถะอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นคันถะเกิดขึ้นเพราะ เหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันถะอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นคันถะเกิดขึ้นเพราะ เหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันถะและที่มิใช่ไม่เป็นคันถะอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็น คันถะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๓) สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันถะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันถะและที่มิใช่ไม่เป็นคันถะ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นคันถะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันถะและที่มิใช่ไม่เป็น คันถะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันถะและที่มิใช่ไม่เป็นคันถะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันถะ และที่มิใช่ไม่เป็นคันถะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๓) (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๙ วาระ (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๙ วาระ)
๒๗. คันถนิยทุกะ
[๔๑] สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันถะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของ คันถะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของคันถะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของ คันถะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๔๔}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ทุกปัฏฐาน]

๒๘. คันถสัมปยุตตทุกะ

สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันถะและที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของคันถะอาศัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันถะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๓) สภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของคันถะอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ ของคันถะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๑) สภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของคันถะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของ คันถะและที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของคันถะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๑) (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๕ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๕ วาระ (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๕ วาระ)
๒๘. คันถสัมปยุตตทุกะ
[๔๒] สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยคันถะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยคันถะ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่วิปปยุตจากคันถะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยคันถะเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยคันถะและที่ไม่วิปปยุตจากคันถะอาศัยสภาวธรรม ที่ไม่สัมปยุตด้วยคันถะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๓) สภาวธรรมที่ไม่วิปปยุตจากคันถะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิปปยุตจากคันถะเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยคันถะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิปปยุตจากคันถะเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยคันถะและที่ไม่วิปปยุตจากคันถะอาศัยสภาวธรรม ที่ไม่วิปปยุตจากคันถะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๓) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๔๕}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ทุกปัฏฐาน]

๒๙. คันถคันถนิยทุกะ

สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยคันถะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยคันถะและ ที่ไม่วิปปยุตจากคันถะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่วิปปยุตจากคันถะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยคันถะและ ที่ไม่วิปปยุตจากคันถะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยคันถะและที่ไม่วิปปยุตจากคันถะอาศัยสภาวธรรม ที่ไม่สัมปยุตด้วยคันถะและที่ไม่วิปปยุตจากคันถะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๓) (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๙ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๖ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๙ วาระ (ทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร)
๒๙. คันถคันถนิยทุกะ
[๔๓] สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันถะและที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันถะอาศัยสภาวธรรม ที่ไม่เป็นคันถะและที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของคันถะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์คันถะและที่มิใช่ไม่เป็นคันถะอาศัยสภาวธรรม ที่ไม่เป็นคันถะและที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของคันถะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันถะมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของคันถะและที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ ของคันถะมิใช่ไม่เป็นคันถะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันถะและที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของ คันถะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๓) สภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของคันถะและที่มิใช่ไม่เป็นคันถะอาศัยสภาวธรรม ที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของคันถะและที่มิใช่ไม่เป็นคันถะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันถะและที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของคันถะอาศัยสภาวธรรม ที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของคันถะและที่มิใช่ไม่เป็นคันถะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๔๖}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ทุกปัฏฐาน]

๓๐. คันถคันถสัมปยุตตทุกะ

สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันถะมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของคันถะและที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ ของคันถะมิใช่ไม่เป็นคันถะอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของคันถะและที่มิใช่ ไม่เป็นคันถะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๓) สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันถะและที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของคันถะอาศัยสภาวธรรม ที่ไม่เป็นคันถะมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของคันถะและที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของคันถะมิใช่ ไม่เป็นคันถะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี ๓ วาระ (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๙ วาระ (ทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร)
๓๐. คันถคันถสัมปยุตตทุกะ
[๔๔] สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันถะและที่ไม่วิปปยุตจากคันถะอาศัยสภาวธรรมที่ ไม่เป็นคันถะและที่ไม่วิปปยุตจากคันถะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่วิปปยุตจากคันถะและที่มิใช่ไม่เป็นคันถะอาศัยสภาวธรรมที่ ไม่เป็นคันถะและที่ไม่วิปปยุตจากคันถะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันถะ ไม่วิปปยุตจากคันถะ และที่ไม่วิปปยุตจากคันถะ มิใช่ไม่เป็นคันถะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันถะและที่ไม่วิปปยุตจากคันถะเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย (๓) สภาวธรรมที่ไม่วิปปยุตจากคันถะและที่มิใช่ไม่เป็นคันถะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ วิปปยุตจากคันถะและที่มิใช่ไม่เป็นคันถะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันถะและที่ไม่วิปปยุตจากคันถะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิปปยุต จากคันถะและที่มิใช่ไม่เป็นคันถะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันถะ ไม่วิปปยุตจากคันถะ และที่ไม่วิปปยุตจากคันถะ มิใช่ไม่เป็นคันถะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิปปยุตจากคันถะและที่มิใช่ไม่เป็นคันถะเกิด ขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๓) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๔๗}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ทุกปัฏฐาน]

๓๑. คันถวิปปยุตตคันถนิยทุกะ

สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันถะและที่ไม่วิปปยุตจากคันถะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็น คันถะ ไม่วิปปยุตจากคันถะ และที่ไม่วิปปยุตจากคันถะ มิใช่ไม่เป็นคันถะเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่วิปปยุตจากคันถะและที่มิใช่ไม่เป็นคันถะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ เป็นคันถะ ไม่วิปปยุตจากคันถะ และที่ไม่วิปปยุตจากคันถะ มิใช่ไม่เป็นคันถะเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันถะ ไม่วิปปยุตจากคันถะ และที่ไม่วิปปยุตจากคันถะ มิใช่ไม่เป็นคันถะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันถะ ไม่วิปปยุตจากคันถะ และที่ไม่ วิปปยุตจากคันถะมิใช่ไม่เป็นคันถะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๓) (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๙ วาระ (ทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร)
๓๑. คันถวิปปยุตตคันถนิยทุกะ
[๔๕] สภาวธรรมที่วิปปยุตจากคันถะและไม่เป็นอารมณ์ของคันถะอาศัยสภาวธรรม ที่วิปปยุตจากคันถะและไม่เป็นอารมณ์ของคันถะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่วิปปยุตจากคันถะและมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของคันถะอาศัยสภาวธรรม ที่วิปปยุตจากคันถะและไม่เป็นอารมณ์ของคันถะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่วิปปยุตจากคันถะ ไม่เป็นอารมณ์ของคันถะ และที่วิปปยุตจาก คันถะ มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของคันถะอาศัยสภาวธรรมที่วิปปยุตจากคันถะและไม่เป็น อารมณ์ของคันถะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๓) สภาวธรรมที่วิปปยุตจากคันถะและมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของคันถะอาศัยสภาวธรรม ที่วิปปยุตจากคันถะและมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของคันถะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๑) สภาวธรรมที่วิปปยุตจากคันถะและมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของคันถะอาศัยสภาวธรรม ที่วิปปยุตจากคันถะ ไม่เป็นอารมณ์ของคันถะ และที่วิปปยุตจากคันถะ มิใช่ไม่เป็น อารมณ์ของคันถะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๑) (ย่อ) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๔๘}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ทุกปัฏฐาน]

๕๐-๕๔. ปรามาสทุกะเป็นต้น

เหตุปัจจัย มี ๕ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๕ วาระ (ทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร)
คันถะโคจฉกะ จบ


                  เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๔๕ หน้าที่ ๔๓-๔๙. http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=9              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [1], [2].                   อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=797&Z=916                   ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=104              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=45&item=104&items=12              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=104&items=12                   สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_mcu45บันทึก ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :