ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
นอัชฌัตติกทุกะ
[๑๓๓] ธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่พาหิรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่พาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย คือ ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูปที่เป็นอัชฌัตติกธรรม อาศัยจิต [๑๓๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
พึงให้พิสดารทุกวาร
นอุปาทาทุกะ
[๑๓๕] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม และที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ [๑๓๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นอุปาทินนทุกะ
[๑๓๗] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม และไม่ใช่อนุปาทินนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินน- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม และไม่ใช่อนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
พึงให้พิสดารทุกวาร
นอุปาทานทุกะ
[๑๓๙] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ฯลฯ
นกิเลสทุกะ
[๑๔๐] ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม และที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลส- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม และที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๔๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙
นสังกิเลสิกทุกะ
[๑๔๒] ธรรมที่ไม่ใช่สังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สังกิเลสิกธรรม และไม่ใช่อสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สังกิเลสิก- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สังกิเลสิกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ อสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
พึงให้พิสดารทุกวาร
นสังกิลิฏฐทุกะ
[๑๔๔] ธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐธรรม และไม่ใช่อสังกิลิฏฐธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐธรรม และไม่ใช่อสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
พึงให้พิสดารทุกวาร
นกิเลสสัมปยุตตทุกะ
[๑๔๖] ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลสสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลสวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลสสัมปยุตตธรรม และไม่ใช่ กิเลสวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
พึงให้พิสดารทุกวาร
นกิเลสสังกิเลสิกทุกะ
[๑๔๘] ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส และไม่ใช่อสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลส และ ไม่ใช่อสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิเลสิกและที่ไม่ใช่กิเลสธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังกิเลสิก และที่ ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสและไม่ใช่อสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลส และไม่ใช่ อสังกิเลสิกธรรม ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิเลสิกและที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๔๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นกิเลสสังกิลิฏฐทุกะ
[๑๕๐] ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส และไม่ใช่อสังกิลิฏฐธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลส และ ไม่ใช่อสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐ และที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐ และที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐ และที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลส และไม่ใช่อสังกิลิฏฐธรรม ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐ และที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๕๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นกิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะ
[๑๕๒] ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส และไม่ใช่กิเลสวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลส และไม่ใช่กิเลสวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสวิปปยุตต และที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ กิเลสวิปปยุตต และที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส และไม่ใช่กิเลสวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลส และไม่ใช่ กิเลสวิปปยุตตธรรม ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสวิปปยุตต และที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๕๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
กิเลสวิปปยุตตนสังกิเลสิกทุกะ
[๑๕๔] ธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่สังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็น กิเลสวิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่สังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกิเลส- *วิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่สังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่สังกิเลสิกธรรม ธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตต- *ธรรม แต่ไม่ใช่อสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่สังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกิเลส- *วิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกิเลส- *วิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่สังกิเลสิกธรรม และธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อสัง- *กิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๕๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
พึงให้พิสดารทุกวาร

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๑๐๒๐-๑๑๔๔ หน้าที่ ๔๑-๔๖. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=1020&Z=1144&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=45&A=1020&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [1], [2]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=11              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=133              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=812              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=812              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com