ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๒ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
๖๖. อัชฌัตติกทุกะ
[๖๔] สภาวธรรมที่ไม่เป็นภายในอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายในเกิดขึ้นเพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ วาระ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๕๖}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ทุกปัฏฐาน]

๖๗. อุปาทาทุกะ

สภาวธรรมที่ไม่เป็นภายนอกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะ เหตุปัจจัย ได้แก่ ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูปที่เป็นภายในอาศัยจิตเกิดขึ้น (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๙ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๙ วาระ (ทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร)
๖๗. อุปาทาทุกะ
[๖๕] สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูป เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปและที่มิใช่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรม ที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๓) สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย (๑) สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปและที่มิใช่ ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๑) (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๕ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ ปุเรชาตปัจจัย มี ๑ วาระ อาเสวนปัจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๕ วาระ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๕๗}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ทุกปัฏฐาน]

๖๙-๗๔. อุปาทานโคจฉกะ

๖๘. อุปาทินนทุกะ
[๖๖] สภาวธรรมที่ไม่ใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถืออาศัย สภาวธรรมที่ไม่ใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๑) สภาวธรรมที่มิใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถืออาศัยสภาวธรรม ที่มิใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่ใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถืออาศัยสภาวธรรม ที่มิใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่ใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและที่มิใช่กรรม อันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิไม่ยึดถืออาศัยสภาวธรรมที่มิใช่กรรมอันประกอบด้วย ตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๓) สภาวธรรมที่ไม่ใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถืออาศัยสภาวธรรม ที่ไม่ใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและที่มิใช่กรรมอันประกอบด้วย ตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๑) (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๕ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๒ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ อาเสวนปัจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๕ วาระ (ทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร)
มหันตรทุกะ จบ
๖๙-๗๔. อุปาทานโคจฉกะ
[๖๗] สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๕๘}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ทุกปัฏฐาน]

๗๖. สังกิเลสิกทุกะ

เหตุปัจจัย มี ๙ วาระ วิปากปัจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๙ วาระ
๗๕. กิเลสทุกะ
[๖๘] สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะ เหตุปัจจัย สภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะ เหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสและที่มิใช่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลส เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๓) สภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ วาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสและที่มิใช่ไม่เป็นกิเลส เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี ๓ วาระ (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๙ วาระ (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๙ วาระ)
๗๖. สังกิเลสิกทุกะ
[๖๙] สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของ กิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๕๙}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ทุกปัฏฐาน]

๗๗. สังกิลิฏฐทุกะ

สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสและที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๓) สภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ กิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๑) สภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของ กิเลสและที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๑) (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๕ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๕ วาระ (ทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร)
๗๗. สังกิลิฏฐทุกะ
[๗๐] สภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสทำให้เศร้าหมองอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลส ทำให้เศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๑) สภาวธรรมที่มิใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่กิเลสไม่ทำ ให้เศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสทำให้เศร้าหมองอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่กิเลสไม่ทำให้ เศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสทำให้เศร้าหมองและที่มิใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมอง อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๓) สภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสทำให้เศร้าหมองอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสทำให้ เศร้าหมองและที่มิใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๑) (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๕ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๕ วาระ (ทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๖๐}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ทุกปัฏฐาน]

๗๙. กิเลสสังกิเลสกทุกะ

๗๘. กิเลสสัมปยุตตทุกะ
[๗๑] สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยกิเลส เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๑) สภาวธรรมที่ไม่วิปปยุตจากกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิปปยุตจากกิเลสเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ วาระ สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยกิเลสและ ที่ไม่วิปปยุตจากกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๑) (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๕ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๕ วาระ (ทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร)
๗๙. กิเลสสังกิเลสิกทุกะ
[๗๒] สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสและที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสและที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี ๓ วาระ สภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสและที่มิใช่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรม ที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสและที่มิใช่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี ๓ วาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสและที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ ไม่เป็นกิเลสมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสและที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสมิใช่ไม่เป็น กิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี ๓ วาระ (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๙ วาระ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๖๑}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ทุกปัฏฐาน]

๘๑. กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะ

๘๐. กิเลสสังกิลิฏฐทุกะ
[๗๓] สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสและที่มิใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองอาศัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสและที่มิใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี ๓ วาระ สภาวธรรมที่มิใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและที่มิใช่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรม ที่มิใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและที่มิใช่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี ๓ วาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสและที่มิใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองอาศัยสภาวธรรม ที่ไม่เป็นกิเลสมิใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและที่มิใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองมิใช่ไม่ เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี ๓ วาระ (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๙ วาระ
๘๑. กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะ
[๗๔] สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสและที่ไม่วิปปยุตจากกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ เป็นกิเลสและที่ไม่วิปปยุตจากกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี ๓ วาระ สภาวธรรมที่ไม่วิปปยุตจากกิเลสและที่มิใช่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ วิปปยุตจากกิเลสและที่มิใช่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี ๓ วาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสและที่ไม่วิปปยุตจากกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลส ไม่วิปปยุตจากกิเลสและที่ไม่วิปปยุตจากกิเลสมิใช่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี ๓ วาระ (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๙ วาระ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๖๒}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ทุกปัฏฐาน]

๘๓. ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ

๘๒. กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกะ
[๗๕] สภาวธรรมที่วิปปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัย สภาวธรรมที่วิปปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่วิปปยุตจากกิเลสและมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรม ที่วิปปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่วิปปยุตจากกิเลสไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสและที่วิปปยุตจากกิเลส มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่วิปปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของ กิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๓) สภาวธรรมที่วิปปยุตจากกิเลสและมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรม ที่วิปปยุตจากกิเลสและมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๑) สภาวธรรมที่วิปปยุตจากกิเลสและมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรม ที่วิปปยุตจากกิเลสไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสและที่วิปปยุตจากกิเลสมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๑) (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๕ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๕ วาระ (ทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร)


                  เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๔๕ หน้าที่ ๕๖-๖๓. http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=11              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [1], [2].                   อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=1020&Z=1144                   ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=133              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=45&item=133&items=23              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=133&items=23                   สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_mcu45บันทึก ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :