ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๒ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
๓๒-๔๙. โอฆทุกะเป็นต้น
[๔๖] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโอฆะ ฯลฯ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโยคะ ฯลฯ (การระบุข้อความในโอฆโคจฉกะและโยคโคจฉกะเหมือนกับการระบุข้อความ ในอาสวโคจฉกะ) [๔๗] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์ ฯลฯ (การระบุข้อความใน นีวรณโคจฉกะเหมือนกับการระบุข้อความในสัญโญชนโคจฉกะ)
นีวรณโคจฉกะ จบ
๕๐-๕๔. ปรามาสทุกะเป็นต้น
[๔๘] สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๕ วาระ [๔๙] สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ ของปรามาสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๕ วาระ) [๕๐] สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยปรามาสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วย ปรามาสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๔๙}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ทุกปัฏฐาน]

๕๐-๕๔. ปรามาสทุกะเป็นต้น

เหตุปัจจัย มี ๕ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๕ วาระ [๕๑] สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสและที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสอาศัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสและที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสเกิดขึ้นเพราะ เหตุปัจจัย สภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสและที่มิใช่ไม่เป็นปรามาสอาศัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสและที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสและที่มิใช่ไม่เป็น อารมณ์ของปรามาสมิใช่ไม่เป็นปรามาสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสและที่มิใช่ ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๓) สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสและที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสอาศัย สภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสและที่มิใช่ไม่เป็นปรามาสเกิดขึ้นเพราะ เหตุปัจจัย (๑) สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสและที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสอาศัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสและที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ ของปรามาสมิใช่ไม่เป็นปรามาสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๑) (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๕ วาระ [๕๒] สภาวธรรมที่วิปปยุตจากปรามาสและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสอาศัย สภาวธรรมที่วิปปยุตจากปรามาสและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสเกิดขึ้นเพราะ เหตุปัจจัย {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๕๐}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ทุกปัฏฐาน]

๕๕. สารัมมณทุกะ

สภาวธรรมที่วิปปยุตจากปรามาสและมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสอาศัย สภาวธรรมที่วิปปยุตจากปรามาสและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสเกิดขึ้นเพราะ เหตุปัจจัย สภาวธรรมที่วิปปยุตจากปรามาส ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาส และที่วิปปยุต จากปรามาสมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสอาศัยสภาวธรรมที่วิปปยุตจากปรามาส และไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๓) สภาวธรรมที่วิปปยุตจากปรามาสและมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสอาศัย สภาวธรรมที่วิปปยุตจากปรามาสและมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสเกิดขึ้นเพราะ เหตุปัจจัย (๑) สภาวธรรมที่วิปปยุตจากปรามาสและมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสอาศัย สภาวธรรมที่วิปปยุตจากปรามาส ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาส และที่วิปปยุตจาก ปรามาสมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๑) เหตุปัจจัย มี ๕ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๕ วาระ
ปรามาสโคจฉกะ จบ
๕๕. สารัมมณทุกะ
[๕๓] สภาวธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่มิใช่รับรู้อารมณ์ไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้และที่มิใช่รับรู้อารมณ์ไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๓) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๕๑}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ทุกปัฏฐาน]

๕๖. จิตตทุกะ

สภาวธรรมที่มิใช่รับรู้อารมณ์ไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เกิด ขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้และที่มิใช่รับรู้อารมณ์ไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ มิใช่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๓) สภาวธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้และที่มิ ใช่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่มิใช่รับรู้อารมณ์ไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้และ ที่มิใช่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้และที่มิใช่รับรู้อารมณ์ไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้และที่มิใช่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๓) (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๙ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๓ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ อัญญมัญญปัจจัย มี ๖ วาระ ฯลฯ ปุเรชาตปัจจัย มี ๑ วาระ อาเสวนปัจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๙ วาระ (ทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร)
๕๖. จิตตทุกะ
[๕๔] สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตและที่มิใช่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย (๓) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๕๒}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ทุกปัฏฐาน]

๕๗. เจตสิกทุกะ

สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๑) สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตและที่มิใช่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย (๑) (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๕ วาระ (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๕ วาระ)
๕๗. เจตสิกทุกะ
[๕๕] สภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะ เหตุปัจจัย สภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะ เหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกและที่มิใช่ไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็น เจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๓) สภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะ เหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะ เหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกและที่มิใช่ไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็น เจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๓) สภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกและที่มิใช่ไม่เป็น เจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกและที่มิใช่ไม่เป็น เจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกและที่มิใช่ไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิก และที่มิใช่ไม่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๓) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๕๓}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ทุกปัฏฐาน]

๕๙. จิตตสังสัฏฐทุกะ

เหตุปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ปุเรชาตปัจจัย มี ๕ วาระ อาเสวนปัจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๙ วาระ (ทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร)
๕๘. จิตตสัมปยุตตทุกะ
[๕๖] สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยจิตเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ได้แก่ จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นจิตเกิดขึ้น สภาวธรรมที่ไม่วิปปยุตจากจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยจิตเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ได้แก่ ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นจิตเกิดขึ้น (จงทำเพียงปัจจนียทุกะให้เป็นอย่างละ ๙ วาระ เพื่อเพิ่มธรรมที่ยังไม่ได้กล่าว ถึงไว้ให้บริบูรณ์) เหตุปัจจัย มี ๙ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๓ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ อัญญมัญญปัจจัย มี ๖ วาระ ฯลฯ ปุเรชาตปัจจัย มี ๑ วาระ อาเสวนปัจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๙ วาระ
๕๙. จิตตสังสัฏฐทุกะ
[๕๗] สภาวธรรมที่ไม่ใช่ระคนกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ระคนกับจิตเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๙ วาระ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๕๔}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ทุกปัฏฐาน]

๖๒. จิตตานุปริวัตติทุกะ

๖๐. จิตตสมุฏฐานทุกะ
[๕๘] สภาวธรรมที่ไม่ใช่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีจิตเป็น สมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ อธิปติปัจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ ปุเรชาตปัจจัย มี ๕ วาระ อาเสวนปัจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๙ วาระ
๖๑. จิตตสหภูทุกะ
[๕๙] สภาวธรรมที่ไม่ใช่เกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เกิดพร้อมกับ จิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ปุเรชาตปัจจัย มี ๕ วาระ อาเสวนปัจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๙ วาระ
๖๒. จิตตานุปริวัตติทุกะ
[๖๐] สภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นไปตามจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นไปตามจิต เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๙ วาระ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๕๕}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ทุกปัฏฐาน]

๖๖. อัชฌัตติกทุกะ

๖๓. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ
[๖๑] สภาวธรรมที่ไม่ใช่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่ ไม่ใช่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๙ วาระ
๖๔. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ
[๖๒] สภาวธรรมที่ไม่ใช่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตอาศัย สภาวธรรมที่ไม่ใช่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นเพราะ เหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๙ วาระ
๖๕. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ
[๖๓] สภาวธรรมที่ไม่ใช่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตอาศัย สภาวธรรมที่ไม่ใช่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตเกิดขึ้นเพราะ เหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ปุเรชาตปัจจัย มี ๕ วาระ อาเสวนปัจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๙ วาระ (ทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร)


                  เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๔๕ หน้าที่ ๔๙-๕๖. http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=10              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [1], [2].                   อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=917&Z=1019                   ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=116              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=45&item=116&items=17              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=116&items=17                   สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_mcu45บันทึก ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :