ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
นโอฆโยคนีวรณโคจฉกทุกะ
[๑๑๖] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โอฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โยคธรรม ฯลฯ หลักจำแนกหัวข้อปัจจัยในโอฆโคจฉกะ และโยคโคจฉกะ เหมือนกับหลักจำแนกหัวข้อ ปัจจัยในอาสวโคจฉกะ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม ฯลฯ หลักจำแนกหัวข้อปัจจัยในนีวรณโคจฉกะ เหมือนกับหลักจำแนกหัวข้อปัจจัยใน สัญโญชนโคจฉกะ
โนปรามาสโคจฉกทุกะ
[๑๑๗] ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เพราะอาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม และไม่ใช่อปรามัฏฐธรรม ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาส ธรรม และไม่ใช่อปรามัฏฐธรรม ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่อปรามัฏฐธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ ปรามาสธรรม ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม และไม่ใช่อปรามัฏฐธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ อปรามัฏฐธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม และไม่ใช่อปรามัฏฐธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อปรามัฏฐธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม และไม่ใช่อปรามัฏฐธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม และไม่ใช่อปรามัฏฐธรรม ธรรมที่ไม่ใช่อปรามัฏฐธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
นสารัมมณทุกะ
[๑๑๘] ธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม และไม่ใช่อนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม และไม่ใช่อนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม และไม่ใช่อนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม และไม่ใช่อนารัมมณ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม และไม่ใช่อนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม และไม่ใช่อนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
พึงให้พิสดารทุกวาร
นจิตตทุกะ
[๑๒๐] ธรรมที่ไม่ใช่จิต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิต และที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิต เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๑๒๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๕
พึงให้พิสดารทุกวาร
นเจตสิกทุกะ
[๑๒๒] ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม และไม่ใช่อเจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม และไม่ใช่อเจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม และไม่ใช่อเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม และไม่ใช่อเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม และไม่ใช่อเจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม และไม่ใช่อเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
พึงให้พิสดารทุกวาร
นจิตตสัมปยุตตทุกะ
[๑๒๔] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม เกิด ขึ้น เพราะเหตุปัจจัย คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยธรรมที่เป็นจิต ธรรมที่ไม่ใช่จิตตวิปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย คือ จิตตสัมปยุตตขันธ์ อาศัยธรรมที่เป็นจิต จงทำจำนวนปัจจนียทุกปัฏฐาน ให้เป็นหัวข้อปัจจัย อย่างละ ๙ ละ ๙ เพื่อให้ธรรม ที่ไม่ได้กล่าวไว้เต็มบริบูรณ์
นจิตตสังสัฏฐทุกะ
[๑๒๕] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย
นจิตตสมุฏฐานทุกะ
[๑๒๖] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย
นจิตตสหภูทุกะ
[๑๒๗] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๙ นัย
นจิตตานุปริวัตติทุกะ
[๑๒๘] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม เกิด ขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย
นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ
[๑๒๙] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏ- *ฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย
นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ
[๑๓๐] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐ- *สมุฏฐานสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย
นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ
[๑๓๑] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตต- *สังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย [๑๓๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
พึงให้พิสดารทุกวาร

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๙๑๗-๑๐๑๙ หน้าที่ ๓๗-๔๑. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=917&Z=1019&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=45&A=917&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [1], [2]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=10              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=116              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=731              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=731              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]