ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

            Naajjhattikadukaṃ
   [133]  Naajjhattikaṃ dhammaṃ paṭicca naajjhattiko dhammo uppajjati
hetupaccayā: tīṇi . nabāhiraṃ dhammaṃ paṭicca nabāhiro dhammo uppajjati
hetupaccayā: paṭisandhikkhaṇe cittaṃ paṭicca ajjhattikaṃ kaṭattārūpaṃ.
   [134] Hetuyā nava avigate nava sabbattha vitthāro.
            Naupādādukaṃ
   [135] Naupādā  dhammaṃ  paṭicca  naupādā  dhammo uppajjati
hetupaccayā:  naupādā  dhammaṃ  paṭicca nanoupādā dhammo uppajjati
hetupaccayā:  naupādā  dhammaṃ  paṭicca naupādā  ca nanoupādā ca
dhammā uppajjanti hetupaccayā:. Pe.
   [136] Hetuyā pañca.
            Naupādinnadukaṃ
   [137]  Naupādinnaṃ dhammaṃ paṭicca naupādinno dhammo uppajjati
hetupaccayā:  .  naanupādinnaṃ  dhammaṃ  paṭicca naanupādinno dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  naanupādinnaṃ  dhammaṃ  paṭicca naupādinno
dhammo   uppajjati  hetupaccayā:  naanupādinnaṃ  dhammaṃ  paṭicca
naupādinno  ca naanupādinno ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: .
Naupādinnañca  naanupādinnañca  dhammaṃ  paṭicca  naupādinno  dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [138] Hetuyā pañca sabbattha vitthāro.
            Naupādānadukaṃ
   [139]  Naupādānaṃ dhammaṃ paṭicca naupādāno dhammo uppajjati
hetupaccayā:. Saṅkhittaṃ.
            Nokilesadukaṃ
   [140] Nokilesaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nokileso dhammo uppajjati
hetupaccayā:  nokilesaṃ  dhammaṃ  paṭicca nanokileso dhammo uppajjati
hetupaccayā:  nokilesaṃ  dhammaṃ paṭicca nokileso ca nanokileso ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  .  nanokilesaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nanokileso  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  . nokilesañca
nanokilesañca   dhammaṃ   paṭicca  nokileso  dhammo  uppajjati
hetupaccayā: tīṇi.
   [141] Hetuyā nava sabbattha nava.
           Nasaṅkilesikadukaṃ
   [142] Nasaṅkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca nasaṅkilesiko dhammo uppajjati
hetupaccayā:  nasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naasaṅkilesiko  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaṅkilesiko
ca naasaṅkilesiko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: . Naasaṅkilesikaṃ
dhammaṃ  paṭicca  naasaṅkilesiko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: .
Nasaṅkilesikañca   naasaṅkilesikañca  dhammaṃ  paṭicca  naasaṅkilesiko
Dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [143] Hetuyā pañca avigate pañca sabbattha vitthāro.
            Nasaṅkiliṭṭhadukaṃ
   [144]  Nasaṅkiliṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca nasaṅkiliṭṭho dhammo uppajjati
hetupaccayā:  .  naasaṅkiliṭṭhaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naasaṅkiliṭṭho dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  naasaṅkiliṭṭhaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaṅkiliṭṭho
dhammo   uppajjati  hetupaccayā:  naasaṅkiliṭṭhaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nasaṅkiliṭṭho  ca naasaṅkiliṭṭho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: .
Nasaṅkiliṭṭhañca  naasaṅkiliṭṭhañca  dhammaṃ  paṭicca  nasaṅkiliṭṭho  dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [145] Hetuyā pañca avigate pañca sabbattha vitthāro.
           Nakilesasampayuttadukaṃ
   [146]  Nakilesasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nakilesasampayutto dhammo
uppajjati hetupaccayā: . nakilesavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nakilesavippayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccayā: tīṇi . nakilesasampayuttañca nakilesa-
vippayuttañca  dhammaṃ  paṭicca  nakilesasampayutto  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:.
   [147] Hetuyā pañca avigate pañca sabbattha vitthāro.
          Nakilesasaṅkilesikadukaṃ
   [148]   Nakilesañcevanaasaṅkilesikañca   dhammaṃ   paṭicca
Nakilesocevanaasaṅkilesikoca  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: tīṇi .
Naasaṅkilesikañcevananocakilesaṃ   dhammaṃ  paṭicca  naasaṅkilesikoceva-
nanocakileso  dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi . nakilesañceva-
naasaṅkilesikañca   naasaṅkilesikañcevananocakilesañca  dhammaṃ  paṭicca
nakilesocevanaasaṅkilesikoca dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [149] Hetuyā nava.
           Nakilesasaṅkiliṭṭhadukaṃ
   [150] Nakilesañceva naasaṅkiliṭṭhañca dhammaṃ paṭicca nakilesoceva-
naasaṅkiliṭṭhoca dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi . naasaṅkiliṭṭhañ-
cevananocakilesaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naasaṅkiliṭṭhocevananocakileso dhammo
uppajjati  hetupaccayā  :  tīṇi  .  nakilesañcevanaasaṅkiliṭṭhañca
naasaṅkiliṭṭhañcevananocakilesañca   dhammaṃ  paṭicca  naasaṅkiliṭṭhoceva-
nanocakileso dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [151] Hetuyā nava.
          Nakilesakilesavippayuttadukaṃ
   [152]   Nakilesañcevanakilesavippayuttañca   dhammaṃ   paṭicca
nakilesocevanakilesavippayuttoca  dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi .
Nakilesavippayuttañcevananocakilesaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakilesavippayuttoceva-
nanocakileso  dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi . nakilesañceva-
nakilesavippayuttañca    nakilesavippayutatañcevananocakilesañca   dhammaṃ
Paṭicca  nakilesocevanakilesavippayuttoca  dhammo uppajjati hetupaccayā:
tīṇi.
   [153] Hetuyā nava.
         Kilesavippayuttanasaṅkilesikadukaṃ
   [154] Kilesavippayuttaṃ nasaṅkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca kilesavippayutto
nasaṅkilesiko   dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  kilesavippayuttaṃ
nasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kilesavippayutto  naasaṅkilesiko  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  kilesavippayuttaṃ  nasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ  paṭicca
kilesavippayutto  nasaṅkilesiko  ca  kilesavippayutto  naasaṅkilesiko
ca  dhammā  uppajjanti hetupaccayā: . kilesavippayuttaṃ naasaṅkilesikaṃ
dhammaṃ  paṭicca  kilesavippayutto  naasaṅkilesiko  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  .  kilesavippayuttaṃ  nasaṅkilesikañca  kilesavippayuttaṃ
naasaṅkilesikañca  dhammaṃ  paṭicca  kilesavippayutto  naasaṅkilesiko
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [155] Hetuyā pañca sabbattha vitthāro.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 41-45. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=812              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=812              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=133&items=23              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=11              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=133              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]