ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 30 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 22 : Sutta. Khu. Cūḷaniddeso
   [386] Na te maravasanugati marati yo so maro kanho
adhipati  antabhu  namuci pamattabandhu . na te maravasanugati na te
marassa vase vattenti 1- napi maro tesu vasam vatteti te maranca
marapakkhanca    marapasanca    marabalisanca    maramisanca
maravisayanca  maranivasanca  maragocaranca  marabandhananca  abhibhuyya
abhibhavitva  ajjhottharitva  pariyadayitva  2-  madditva  [3]-
viharanti  iriyanti  vattenti  palenti  yapenti yapentiti na te
maravasanuga.
   [387]  Na  te  marassa  patthaguti na te marassa pattha
patthacara  4- paricarika pesiya 5- te buddhassa bhagavato pattha
patthacara  4- paricarika pesiyati 5- na te marassa patthagu .
Tenaha bhagava
     etadannaya ye sata    ditthadhammabhinibbuta
     na te maravasanuga      na te marassa patthaguti.
Saha  gathapariyosana  .pe.  sattha  me  bhante  bhagava
savakohamasmiti.
        Kappamanavakapanhaniddeso dasamo.
            ---------
@Footnote: 1 Ma. vattanti. 2 Ma. pariyadiyitva. evamuparipi. 3 Ma. caranti.
@4 Ma. paddha paddhacara. 5 Ma. siya.
         Jatukannimanavakapanhaniddeso
   [388] Sutvanaham vira akamakamim (iccayasma jatukanni)
           oghatigam putthumakamamagamam
           santipadam bruhi sahajanetta 1-
           yathataccham bhagava bruhi me tam.
   [389]  Sutvanaham  vira  akamakaminti  sutva  sunitva
uggahetva upadharetva upalakkhayitva itipi so bhagava araham .pe.
Buddho bhagavati sutvanaham . virati viro . bhagava viriyavati viro.
Pahuti viro . visaviti viro . alamattoti viro. Suro vikkanto abhiru
acchambhi anutrasi apalayi pahinabhayabheravo vigatalomahamsoti viro.
        Virato idha sabbapapakehi
        nirayadukkhamaticca viriyavaso
        so viriyava padhanava
        viro tadi pavuccate tathattati.
Sutvanaham  vira  .  akamakaminti  kamati uddanato dve kama
vatthukama  ca  kilesakama  ca  .pe.  ime vuccanti vatthukama
.pe.  ime  vuccanti  kilesakama . buddhassa bhagavato vatthukama
parinnata   kilesakama   pahina   vatthukamanam  parinnatatta
@Footnote: 1 Ma. sahajanetta. evamuparipi.
Kilesakamanam pahinatta bhagava na kame kameti kama 1- setthati
na  kame pamodati 2- na kame abhijappati tasma buddho akamo
nikkamo cattakamo vantakamo muttakamo pahinakamo patinissatthakamo
vitarago  vigatarago  cattarago  vantarago  muttarago pahinarago
patinissattharago   nicchato   nibbuto   sitibhuto   sukhapatisamvedi
brahmabhutena  attana  viharatiti  sutvanaham  vira  akamakamim .
Iccayasma  jatukanniti  iccati  padasandhi  .pe.  padanupubbakametam
iccati   .   ayasmati  piyavacanam  sagaravasappatissadhivacanametam
ayasmati  .  jatukanniti  tassa  brahmanassa  gottam  .pe.
Voharoti iccayasma jatukanni.
   [390]  Oghatigam  putthumakamamagamanti  oghatiganti  oghatigam
ogham  atikkantam  samatikkantam  vitivattanti oghatigam . putthunti putthum
pucchitum  yacitum  ajjhesitum  pasadetum . akamamagamanti akamam putthum
nikkamam  cattakamam  vantakamam  muttakamam  pahinakamam  patinissatthakamam
vitaragam [3]- cattaragam vantaragam muttaragam pahinaragam patinissattharagam
agamha  agatamha  upagatamha  sampattamha  taya  saddhim
samagatamhati oghatigam putthumakamamagamam.
   [391] Santipadam bruhi sahajanettati santiti ekena akarena
santipi  santipadampi  tanneva amatam nibbanam yo so sabbasankharasamatho
sabbupadhipatinissaggo     tanhakkhayo    virago    nirodho
@Footnote: 1-2 Ma. ime patha natthi. etthantare na kame pattheti na kame piheti na kame
@abhijappati. ye kame kamenti kame patthenti kame pihenti kame abhijappanti.
@te kamakamino ragaragino sannasannino. bhagava na kame kameti na kame pattheti na
@kame piheti na kame abhijappati. 3 Ma. vigataragam.
Nibbanam  .  vuttanhetam  bhagavata  santametam  padam  panitametam  padam
yadidam  sabbasankharasamatho  sabbupadhipatinissaggo  tanhakkhayo  virago
nirodho nibbananti.
   {391.1} Athaparenakarena ye dhamma santadhigamaya santiphusanaya
sacchikiriyaya  1- samvattanti seyyathidam cattaro satipatthana cattaro
sammappadhana  cattaro  iddhipada  pancindriyani  panca  balani
satta bojjhanga ariyo atthangiko maggo ime vuccanti santipada.
Santipadam  tanapadam  lenapadam  saranapadam  abhayapadam  accutapadam  amatapadam
nibbanapadam  bruhi  acikkhahi  desehi  pannapehi patthapehi vivarahi
vibhajahi  uttanikarohi  pakasehi  .  sahajanettati nettam vuccati
sabbannutananam  .  buddhassa  bhagavato nettanca jinabhavo ca bodhiya
mule  apubbam  acarimam  ekasmim  khane  uppanno  tasma  buddho
sahajanettoti santipadam bruhi sahajanetta.
   [392]  Yathataccham  bhagava  bruhi me tanti yathataccham vuccati
amatam  nibbanam  yo  so  sabbasankharasamatho  sabbupadhipatinissaggo
tanhakkhayo  virago  nirodho  nibbanam . bhagavati garavadhivacanametam
.pe.  sacchika  pannatti  yadidam bhagavati . bruhi me tanti bruhi
acikkhahi  .pe.  pakasehiti  yathataccham  bhagava bruhi me tam .
Tenaha so brahmano
           sutvanaham vira akamakamim (iccayasma jatukanni)
@Footnote: 1 Ma. santisacchikiriyaya.
           Oghatigam putthumakamamagamam
           santipadam bruhi sahajanetta
           yathataccham bhagava bruhi me tanti.
   [393] Bhagava hi kame abhibhuyya iriyati
           adiccova pathavim teji tejasa
           parittapannassa me bhuripanno
           acikkha dhammam yamaham vijannam
           jatijjaraya idha vippahanam.
   [394]  Bhagava  hi  kame  abhibhuyya  iriyatiti  bhagavati
garavadhivacanametam  .pe. sacchika pannatti yadidam bhagavati . kameti
uddanato  dve kama vatthukama ca kilesakama ca .pe. ime
vuccanti  vatthukama  .pe.  ime  vuccanti kilesakama . bhagava
vatthukame  parijanitva  kilesakame  pahaya  abhibhuyya  abhibhavitva
ajjhottharitva  pariyadayitva  madditva  1-  carati  [2]- iriyati
vatteti paleti yapeti yapetiti bhagava hi kame abhibhuyya iriyati.
   [395] Adiccova pathavim teji tejasati adicco vuccati suriyo 3-.
Pathavi vuccati jara 4-. Yatha suriyo teji tejasa 5- tejena samannagato
pathavim  abhibhuyya  abhibhavitva ajjhottharitva pariyadayitva santapayitva
sabbam  akasagatam  [6]-  abhivihacca  andhakaram  vidhamitva  alokam
dassetva  7-  akase  antalikkhe  gamanapathe  8-  gacchati
@Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi. 2 Ma. viharati. evamuparipi. 3 Ma. sabbattha suriyo.
@4 Ma. jagati. 5 Ma. ayam patho natthi. 6 Ma. tamagatam. 7 Ma. dassayitva.
@8 Ma. gaganapathe.
Evameva  bhagava  nanateji  nanatejena  samannagato  sabbam
abhisankharasamudayam   .pe.   kilesatamam   avijjandhakaram  vidhamitva
nanalokam   dassetva   vatthukame  parijanitva  kilesakame
pahaya   abhibhuyya   abhibhavitva   ajjhottharitva   pariyadayitva
madditva  carati iriyati vatteti paleti yapeti yapetiti adiccova
pathavim teji tejasa.
   [396]  Parittapannassa  me  bhuripannoti  ahamasmi parittapanno
omakapanno  [1]-  jatukapanno  2-  tvampi  mahapanno  puthupanno
hasapanno   javanapanno   tikkhapanno   nibbedhikapanno   bhuri
vuccati  pathavi  taya  pathavisamaya  pannaya  vipulaya  vitthataya
samannagatoti parittapannassa me bhuripanno.
   [397]  Acikkha  dhammam  yamaham  vijannanti  acikkha  dhammanti
adikalyanam  majjhekalyanam  pariyosanakalyanam  sattham  sabyanjanam
kevalaparipunnam  parisuddham  brahmacariyam  cattaro  satipatthane  .pe.
Nibbananca   nibbanagamininca   patipadam   acikkhahi   desehi
pannapehi  patthapehi  vivarahi  vibhajahi  uttanikarohi  pakasehiti
acikkha  dhammam  .  yamaham  vijannanti  yamaham  janeyyam  vijaneyyam
pativijaneyyam  pativijjheyyam  adhigaccheyyam  phuseyyam 3- sacchikareyyanti
acikkha dhammam yamaham vijannam.
   [398] Jatijjaraya idha vippahananti idheva jatiya jaramaranassa
@Footnote: 1 Ma. lamakapanno. 2 Ma. chatukapanno. 3 Ma. phasseyyam. evamidisesu padesu.
Pahanam  vupasamo  patinissaggo  patippassaddhi  amatam  nibbananti
jatijjaraya idha vippahanam. Tenaha so brahmano
           bhagava hi kame abhibhuyya iriyati
           adiccova pathavim teji tejasa
           parittapannassa me bhuripanno
           acikkha dhammam yamaham vijannam
           jatijjaraya idha vippahananti.
   [399] Kame vinaya gedham (jatukanniti bhagava)
           nekkhammam datthu khemato
           uggahitam nirattam va
           ma te vijjittha kincanam.
   [400]  Kamesu  vinaya  gedhanti  kamesuti uddanato dve
kama vatthukama ca kilesakama ca .pe. ime vuccanti vatthukama
.pe.  ime  vuccanti  kilesakama  .  gedhanti  gedho  vuccati
tanha  yo  rago  sarago .pe. abhijjha lobho akusalamulam .
Kamesu  vinaya  gedhanti  vinaya pativinaya pajaha vinodehi byantikarohi
anabhavangamehiti  kamesu  vinaya  gedham  .  jatukanniti  bhagava  tam
brahmanam  gottena  alapati  .  bhagavati garavadhivacanametam .pe.
Sacchika pannatti yadidam bhagavati jatukanniti bhagava.
   [401]  Nekkhammam  datthu  khematoti  nekkhammanti sammapatipadam
Anulomapatipadam   apaccanikapatipadam   anvatthapatipadam   dhammanudhammapatipadam
silesu  paripurikaritam  indriyesu  guttadvaratam  bhojane  mattannutam
jagariyanuyogam   satisampajannam  cattaro  satipatthane  cattaro
sammappadhane  cattaro  iddhipade  pancindriyani  panca  balani
satta  bojjhange  ariyam  atthangikam maggam nibbananca nibbanagamininca
patipadam  khemato  tanato  lenato  saranato  saranibhutato  abhayato
accutato  amatato  nibbanato  datthum  passitva tulayitva tirayitva
vibhavayitva vibhutam katvati nekkhammam datthu khemato.
   [402]  Uggahitam  nirattam  vati  uggahitanti  tanhavasena
ditthivasena  gahitam  paramattham  abhinivittham  ajjhositam  adhimuttam .
Nirattam  vati  nirattam  va  muncitabbam  1-  pajahitabbam vinodetabbam
byantikatabbam anabhavangametabbanti uggahitam nirattam va.
   [403]  Ma  te  vijjittha  kincananti ragakincanam dosakincanam
mohakincanam   manakincanam  ditthikincanam  kilesakincanam  duccaritakincanam
idam  kincanam  tuyham  ma  vijjittha  ma  pavijjittha  ma samvijjittha
pajaha  vinodehi  byantikarohi  anabhavangamehiti  ma  te  vijjittha
kincanam. Tenaha bhagava
        kamesu vinaya gedham (jatukanniti bhagava)
        nekkhammam datthu khemato
        uggahitam nirattam va
@Footnote: 1 Ma. vijahitabbam.
        Ma te vijjittha kincananti.
   [404] Yam pubbe tam visosehi    paccha te mahu kincanam
       majjhe ce no gahessasi   upasanto carissasi.
   [405] Yam pubbe tam visosehiti atite sankhare arabbha ye kilesa
uppajjeyyum  te  kilese sosehi visosehi sukkhapehi visukkhapehi
avijam  1-  karohi  pajaha  vinodehi  byantikarohi  anabhavangamehiti
evampi yam pubbe tam visosehi . athava ye atita kammabhisankhara
vipakkavipaka  2- te kammabhisankhare sosehi visosehi sukkhapehi
visukkhapehi avijam karohi pajaha vinodehi byantikarohi anabhavangamehiti
evampi yam pubbe tam visosehi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 30 page 186-194. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=30&item=386&items=20              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=30&item=386&items=20&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=30&item=386&items=20              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=30&item=386&items=20              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=30&i=386              Contents of The Tipitaka Volume 30 https://84000.org/tipitaka/read/?index_30 https://84000.org/tipitaka/english/?index_30

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]