ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 30 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 22 : Sutta. Khu. Cūḷaniddeso
   [802]  Saṅkhātadhammo  niyato  padhānavāti  saṅkhātadhammo
vuccati  ñāṇaṃ  yā  paññā  pajānanā  .pe.  amoho dhammavicayo
sammādiṭṭhi  .  saṅkhātadhammoti  so  paccekasambuddho  saṅkhātadhammo
ñātadhammo   tulitadhammo   tīritadhammo  vibhūtadhammo  vibhāvitadhammo
sabbe   saṅkhārā   aniccāti  .pe.   yaṅkiñci  samudayadhammaṃ
@Footnote: 1 Ma. sādiyanto pihayanto.
Sabbantaṃ   nirodhadhammanti   saṅkhātadhammo  ñātadhammo  tulitadhammo
tīritadhammo vibhūtadhammo vibhāvitadhammo . athavā tassa paccekasambuddhassa
[1]- Khandhā saṅkhātā 2- dhātuyo saṅkhātā āyatanāni saṅkhātāni
gatiyo  saṅkhātā  upapattiyo  saṅkhātā  paṭisandhiyo saṅkhātā bhavā
saṅkhātā saṃsārā saṅkhātā vaṭṭā saṅkhātā. Athavā [3]- paccekasambuddho
khandhapariyante   ṭhito   dhātupariyante   ṭhito   āyatanapariyante
ṭhito  gatipariyante  ṭhito  upapattipariyante  ṭhito  paṭisandhipariyante
ṭhito  bhavapariyante  ṭhito  saṃsārapariyante  ṭhito vaṭṭapariyante ṭhito
saṅkhārapariyante  ṭhito  antimabhave  ṭhito  [4]-  antimadehadharo
paccekasambuddho.
     Yassāyaṃ 5- pacchimako bhavo  carimoyaṃ samussayo
     jātijarāmaraṇasaṃsāro 6-    natthi tassa punabbhavoti
[7]- Saṅkhātadhammo . niyatoti niyāmā vuccanti cattāro ariyamaggā.
Catūhi  ariyamaggehi  samannāgatoti  niyato ariyamaggehi niyāmaṃ patto
sampatto  [8]-  phusito  sacchikatoti  niyato . padhānavāti padhānaṃ
vuccati viriyaṃ yo cetaso viriyārambho nikkamo parakkamo [9]- ussāho
ussoḷhī   thāmo   dhiti   asithilaparakkamo   anikkhittacchandatā
anikkhittadhuratā   dhurasampaggāho   viriyaṃ   viriyindriyaṃ   viriyabalaṃ
sammāvāyāmo  .  so  paccekasambuddho  iminā padhānena upeto
samupeto  upāgato  samupāgato  upapanno  samupapanno  samannāgato
@Footnote: 1 Ma. ca.. 2 Ma. saṅkhittā. evamīdisesu padesu. 3 Ma. so. 4 Ma. antimasamussaye
@ṭhito. 5 Ma. tassāyaṃ. 6 Ma. jātimaraṇasaṃsāro. 7 Ma. taṃkāraṇā paccekasambuddho.
@8 Ma. adhigato. 9 Ma. uyyāmo vāyāmo.
Tasmā  so  paccekasambuddho  padhānavāti  saṅkhātadhammo  niyato
padhānavā. Eko care khaggavisāṇakappo.
           Tenāha so paccekasambuddho
           taṇhakkhayaṃ patthayaṃ appamatto
           anelamūgo sutavā satimā
           saṅkhātadhammo niyato padhānavā
           eko care khaggavisāṇakappoti.
   [803] Sīhova saddesu asantasanto
           vātova jālamhi asajjamāno
           padumaṃva toyena alimpamāno
           eko care khaggavisāṇakappo.
   [804]  Sīhova  saddesu  asantasantoti yathā sīho migarājā
saddesu  asantāsī  aparisantāsī  anutrāsī  anubbiggo anussukī 1-
anutrāso  abhiru  acchambhī  anutrāsī  apalāyī  paccekasambuddhopi
saddesu  asantāsī  aparisantāsī  anutrāsī  anubbiggo  anussukī
anutrāso  abhiru  acchambhī  anutrāsī  apalāyī  pahīnabhayabheravo
vigatalomahaṃso viharatīti sīhova saddesu asantasanto.
   [805]  Vātova  jālamhi  asajjamānoti  vātoti  puratthimā
vātā  pacchimā  vātā  uttarā  vātā  dakkhiṇā  vātā sarajā
vātā [2]- sītā vātā uṇhā vātā parittā vātā adhimattā vātā
@Footnote: 1 Ma. anussaṅkī. evamuparipi. 2 Ma. arajā vātā.
Kālavātā  1-  verambhavātā pakkhivātā supaṇṇavātā tālapaṇṇavātā
vidhūpanavātā  .  jālaṃ  vuccati  suttajālaṃ . yathā vāto jālamhi
na  sajjati  na gayhati 2- na bajjhati na palibajjhati evameva dve
jālā   taṇhājālañca  diṭṭhijālañca  .pe.  idaṃ  taṇhājālaṃ
.pe.   idaṃ  diṭṭhijālaṃ  tassa  paccekasambuddhassa  taṇhājālaṃ
pahīnaṃ  diṭṭhijālaṃ  paṭinissaṭṭhaṃ  taṇhājālassa  pahīnattā  diṭṭhijālassa
paṭinissaṭṭhattā   so   paccekasambuddho   rūpe   na  sajjati
sadde  na  sajjati  .pe.  diṭṭhasutamutaviññātabbesu  dhammesu  na
sajjati  na  gayhati  na  bajjhati  na  palibajjhati nikkhanto nissaṭṭho
vippamutto  visaṃyutto  vimariyādikatena  cetasā  viharatīti  vātova
jālamhi asajjamāno.
   [806]  Padumaṃva  toyena  alimpamānoti  padumaṃ  vuccati
padumapupphaṃ  .  toyaṃ  vuccati  udakaṃ . yathā padumapupphaṃ toyena na
limpiyati 3- [4]- alittaṃ [5]- anupalittaṃ evameva dve lepā taṇhālepo
ca  diṭṭhilepo  ca  .pe. ayaṃ taṇhālepo .pe. ayaṃ diṭṭhilepo
tassa   paccekasambuddhassa   taṇhālepo   pahīno   diṭṭhilepo
paṭinissaṭṭho  taṇhālepassa  pahīnattā  diṭṭhilepassa  paṭinissaṭṭhattā
so  paccekasambuddho  rūpe  na  limpati  sadde na limpati .pe.
Diṭṭhasutamutaviññātabbesu dhammesu na limpati [6]- nupalimpati alitto [7]-
anupalitto  nikkhanto  nissaṭṭho  vippamutto visaṃyutto vimariyādikatena
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Ma. taṇhāti. evamīdisesu ṭhānesu. 3 Ma. limpati.
@4 Ma. na palimpati na upalimpati. 5 Ma. apalittaṃ. 6 Ma. na palimpati.
@7 Ma. apalitto.
Cetasā  viharatīti  padumaṃva  toyena  alimpamāno  .  eko
care khaggavisāṇakappo. Tenāha so paccekasambuddho
           sīhova saddesu asantasanto
           vātova jālamhi asajjamāno
           padumaṃva toyena alimpamāno
           eko care khaggavisāṇakappoti.
   [807] Sīho yathā dāṭhabalī pasayha
           rājā migānaṃ abhibhuyyacārī
           sevetha pantāni senāsanāni
           eko care khaggavisāṇakappo.
   [808] Sīho yathā dāṭhabalī pasayha rājā migānaṃ abhibhuyyacārīti
yathā  sīho  migarājā  dāṭhabalī  dāṭhāvudho  sabbe  tiracchānagate
pāṇe   abhibhuyya   abhibhavitvā   ajjhottharitvā   pariyādiyitvā
madditvā  carati  vicarati  iriyati  vatteti  pāleti yapeti yāpeti
evameva 1- paccekasambuddhopi paññābalī paññāvudho sabbapāṇabhūte [2]-
paññāya   abhibhuyya   abhibhavitvā   ajjhottharitvā  pariyādiyitvā
madditvā  carati  vicarati  iriyati  vatteti  pāleti  yapeti
yāpetīti sīho yathā dāṭhabalī pasayha rājā migānaṃ abhibhuyyacārī.
   [809]  Sevetha  pantāni senāsanānīti yathā sīho migarājā
araññavanapatthāni  ajjhogāhetvā  3-  carati vicarati iriyati vatteti
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Ma. puggale. 3 Ma. araññavanamajjhogāhetvā.
@evamuparipi.
Pāleti yapeti yāpeti evameva 1- paccekasambuddhopi araññavanapatthāni
pantāni   senāsanāni   paṭisevati  appasaddāni  appanigghosāni
vijanavātāni  manussarāhaseyyakāni  paṭisallānasāruppāni . so eko
gacchati  eko  tiṭṭhati eko nisīdati eko seyyaṃ kappeti eko
gāmaṃ  piṇḍāya  pavisati  eko  abhikkamati  eko paṭikkamati eko
raho  nisīdati  eko  caṅkamaṃ adhiṭṭhāti eko carati vicarati iriyati
vatteti  pāleti  yapeti yāpetīti sevetha pantāni senāsanāni .
Eko care khaggavisāṇakappo. Tenāha so paccekasambuddho
           sīho yathā dāṭhabalī pasayha
           rājā migānaṃ abhibhuyyacārī
           sevetha pantāni senāsanāni
           eko care khaggavisāṇakappoti.
   [810] Mettaṃ upekkhaṃ karuṇaṃ vimuttiṃ
           āsevamāno muditañca kāle
           sabbena lokena avirujjhamāno
           eko care khaggavisāṇakappo.
   [811]  Mettaṃ  upekkhaṃ  karuṇaṃ vimuttiṃ āsevamāno muditañca
kāleti  so  paccekasambuddho  mettāsahagatena  cetasā ekaṃ disaṃ
pharitvā  viharati tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā catutthaṃ iti uddhamadho
tiriyaṃ  sabbadhi  sabbattatāya  sabbāvantaṃ  lokaṃ  mettāsahagatena
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Cetasā  vipulena mahaggatena appamāṇena averena abyāpajjhena 1-
pharitvā   viharati   karuṇāsahagatena   cetasā   muditāsahagatena
cetasā  upekkhāsahagatena  cetasā  ekaṃ  disaṃ  pharitvā  viharati
tathā  dutiyaṃ  tathā  tatiyaṃ  tathā  catutthaṃ  iti  uddhamadho  tiriyaṃ
sabbadhi  sabbattatāya  sabbāvantaṃ  lokaṃ  upekkhāsahagatena  cetasā
vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena  pharitvā
viharatīti  mettaṃ  upekkhaṃ  karuṇaṃ  vimuttiṃ  āsevamāno  muditañca
kāle.
   [812]  Sabbena  lokena  avirujjhamānoti  mettādīnaṃ  2-
bhāvitattā  ye  puratthimāya  disāya  sattā te appaṭikulā honti
ye  pacchimāya  disāya  sattā  ye  uttarāya disāya sattā ye
dakkhiṇāya  disāya  sattā  ye  puratthimāya  anudisāya  sattā ye
pacchimāya  anudisāya  sattā  ye  uttarāya  anudisāya sattā ye
dakkhiṇāya  anudisāya  sattā ye adhogamāya 3- disāya sattā ye
uparimāya  disāya sattā ye dasasu disāsu vidisāsu 4- sattā te
appaṭikulā honti [5]- . sabbena lokena avirujjhamānoti sabbena
sattalokena  6-  avirujjhamāno  appaṭivirujjhamāno aghaṭṭiyamāno 7-
appaṭihaññamānoti  sabbena  lokena  avirujjhamāno  . eko care
khaggavisāṇakappo. Tenāha so paccekasambuddho
           mettaṃ upekkhaṃ karuṇaṃ vimuttiṃ
@Footnote: 1 Ma. abyāpajjena. evamīdisesu padesu. 2 Ma. mettāya. 3 Ma. heṭṭhimāya.
@4 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 5 Ma. karuṇāya bhāvitattā .pe. muditāya bhāvitattā
@.pe. upekkhāya bhāvitattā ye puratthimāya disāya sattā .pe. ye dasasu disāsu
@sattā te appaṭikūlā honti. 6 Ma. lokena. 7 Ma. anāghāmatiyāno.
           Āsevamāno muditañca kāle
           sabbena lokena avirujjhamāno
           eko care khaggavisāṇakappoti.
   [813] Rāgañca dosañca pahāya mohaṃ
           sandālayitvāna saññojanāni
           asantasaṃ jīvitasaṅkhayamhi
           eko care khaggavisāṇakappo.
   [814]  Rāgañca  dosañca  pahāya  mohanti  rāganti  yo
rāgo  sārāgo  .pe.  abhijjhā  lobho  akusalamūlaṃ  . dosanti
yo  cittassa  āghāto  .pe.  caṇḍikkaṃ  assuropo  anattamanatā
cittassa  .  mohoti  dukkhe  añāṇaṃ  .pe.  avijjālaṅgī moho
akusalamūlaṃ  .  rāgañca dosañca pahāya mohanti so paccekasambuddho
rāgañca   dosañca   mohañca  pahāya  pajahitvā  vinodetvā
byantīkaritvā   anabhāvaṅgametvāti   rāgañca   dosañca  pahāya
mohaṃ.
   [815]  Sandālayitvāna  saññojanānīti  dasa  saññojanāni
kāmarāgasaññojanaṃ   paṭighasaññojanaṃ   .pe.  avijjāsaññojanaṃ  .
Sandālayitvāna  saññojanānīti  [1]-  saññojanāni  sandālayitvāna
padālayitvāna  sampadālayitvāna pajahitvāna vinodetvāna byantīkaritvāna
anabhāvaṅgametvānāti sandālayitvāna saññojanāni.
@Footnote: 1 Ma. dasa.
   [816]   Asantasaṃ  jīvitasaṅkhayamhīti  so  paccekasambuddho
jīvitapariyosāne asantāsī aparisantāsī 1- anutrāsī anubbiggo anussukī
anutrāso  abhiru  acchambhī  anutrāsī  apalāyī  pahīnabhayabheravo
vigatalomahaṃsoti  [2]-  asantasaṃ  jīvitasaṅkhayamhi  .  eko  care
khaggavisāṇakappo. Tenāha so paccekasambuddho
           rāgañca dosañca pahāya mohaṃ
           sandālayitvāna saññojanāni
           asantasaṃ jīvitasaṅkhayamhi
           eko care khaggavisāṇakappoti.
   [817] Bhajanti sevanti ca kāraṇatthā
           nikkāraṇā dullabhā ajja mittā
           attatthapaññā asucī manussā
           eko care khaggavisāṇakappo.
   [818]  Bhajanti  sevanti  ca  kāraṇatthāti  attatthakāraṇā
paratthakāraṇā      ubhayatthakāraṇā      diṭṭhadhammikatthakāraṇā
samparāyikatthakāraṇā    paramatthakāraṇā    bhajanti    sambhajanti
sevanti [3]- paṭisevantīti bhajanti sevanti ca kāraṇatthā.
   [819]  Nikkāraṇā  dullabhā  ajja  mittāti  dve  mittā
āgārikamitto 4- ca anāgārikamitto ca .pe. ayaṃ āgārikamitto
.pe.  ayaṃ  anāgārikamitto  . nikkāraṇā dullabhā ajja mittāti
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Ma. vīharatīti. 3 Ma. nisevanti saṃsevanti.
@4 Ma. agārikamitto. evamuparipi.
Ime dve mittā akāraṇā [1]- ahetū appaccayā dullabhāti [2]-
nikkāraṇā dullabhā ajja mittā.
   [820]   Attatthapaññā  asucī  manussāti  attatthapaññāti
attano  atthāya  attano  hetu attano paccayā attano kāraṇā
bhajanti sambhajanti sevanti nisevanti saṃsevanti [3]- ācaranti samācaranti
payirupāsanti  pucchanti  4-  paripañhantīti  attatthapaññā  .  asucī
manussāti  asucinā  kāyakammena  samannāgatāti  asucī  manussā .
Asucinā  vacīkammena  samannāgatāti  asucī  manussā  .  asucinā
manokammena  samannāgatāti  asucī manussā . asucinā pāṇātipātena
asucinā    adinnādānena    asucinā    kāmesumicchācārena
asucinā  musāvādena  asuciyā  pisuṇāya  vācāya  asuciyā pharusāya
vācāya  asucinā  samphappalāpena  asuciyā  abhijjhāya  asucinā
byāpādena  asuciyā  micchādiṭṭhiyā  samannāgatāti asucī manussā .
Asuciyā  cetanāya  samannāgatāti  asucī  manussā  .  asuciyā
patthanāya  samannāgatāti  asucī  manussā  .  asucinā  paṇidhinā
samannāgatāti asucī manussā hīnā nihīnā parihīnā 5- omakā lāmakā
jatukkā parittāti attatthapaññā asucī manussā.
   [821]  Eko  care  khaggavisāṇakappoti  ekoti  .pe.
Careti  aṭṭha  cariyāyo  .pe.  eko  care khaggavisāṇakappo .
Tenāha so paccekasambuddho
@Footnote: 1 Ma. nikkaraṇā. 2 Ma. dulladdhā sudulladdhāti. 3 Ma. paṭisevanti.
@4 Ma. paripucchanti. 5 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
        Bhajanti sevanti ca kāraṇatthā
        nikkāraṇā dullabhā ajja mittā
        attatthapaññā asucī manussā
        eko care khaggavisāṇakappoti.
        Khaggavisāṇasuttaniddeso niṭṭhito 1-.
     Ajito tissametteyyo    puṇṇako atha mettagū
     dhotako upasīvo ca       nando ca atha hemako
     todeyyakappā dubhayo    jatukaṇṇī ca paṇḍito
     bhadrāvudho udayo ca     posālo cāpi brāhmaṇo
     mogharājā ca medhāvī     piṅgiyo ca mahāisi
     soḷasannaṃ 2- panetesaṃ   brāhmaṇānaṃva sāsanaṃ
     pārāyanānaṃ niddeso    tattakā ca bhavanti hi
     khaggavisāṇasuttānaṃ     niddesāpi tattheva 3- ca
     niddesā duvidhā ñeyyā  paripuṇṇā sulikkhitā 4-.
          Suttaniddeso samatto.
           ----------
@Footnote: 1 Ma. ekūnavīsatimo. 2 Ma. soḷasānaṃ. 3 Ma. tatheva. 4 Ma. sulakkhitāti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 30 page 419-429. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=30&item=802&items=20              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=30&item=802&items=20&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=30&item=802&items=20              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=30&item=802&items=20              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=30&i=802              Contents of The Tipitaka Volume 30 https://84000.org/tipitaka/read/?index_30 https://84000.org/tipitaka/english/?index_30

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]