ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra
   [1208]  Katīhi  nu  kho  bhante aṅgehi samannāgato bhikkhu
ubbāhikāya na sammannitabboti.
   {1208.1}  Pañcahupāli aṅgehi samannāgato bhikkhu ubbāhikāya
na sammannitabbo . katamehi pañcahi . Na atthakusalo hoti na dhammakusalo
hoti na niruttikusalo hoti na byañjanakusalo hoti na pubbāparakusalo hoti.
Imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu ubbāhikāya na
sammannitabbo  .  pañcahupāli aṅgehi samannāgato bhikkhu ubbāhikāya
sammannitabbo  .  katamehi  pañcahi  . atthakusalo hoti dhammakusalo
hoti  niruttikusalo  hoti  byañjanakusalo  hoti  pubbāparakusalo
@Footnote: 1 Ma. paccavekkhitā. 2 Po. ṭhapetabbaṃ. Ma. ṭhapetabbā. 3 Po. sākacchā.
Hoti  .  imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgato  bhikkhu
ubbāhikāya sammannitabbo.
   {1208.2}  Aparehipi  upāli  pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu
ubbāhikāya  na  sammannitabbo . katamehi pañcahi . kodhano hoti
kodhābhibhūto makkhī hoti makkhābhibhūto palāsī hoti palāsābhibhūto issukī
hoti issābhibhūto sandiṭṭhiparāmāsī hoti ādhānaggāhī duppaṭinissaggī.
Imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu ubbāhikāya na
sammannitabbo  .  pañcahupāli aṅgehi samannāgato bhikkhu ubbāhikāya
sammannitabbo . katamehi pañcahi . na kodhano hoti na kodhābhibhūto
na makkhī hoti na makkhābhibhūto na palāsī hoti na palāsābhibhūto na
issukī  hoti  na issābhibhūto asandiṭṭhiparāmāsī hoti anādhānaggāhī
suppaṭinissaggī  .  imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgato
bhikkhu ubbāhikāya sammannitabbo.
   {1208.3}  Aparehipi  upāli  pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu
ubbāhikāya na sammannitabbo . katamehi pañcahi . kuppati byāpajjati
patitthīyati kopaṃ janeti akkhamo hoti appadakkhiṇaggāhī anusāsaniṃ 1-.
Imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu ubbāhikāya na
sammannitabbo  .  pañcahupāli aṅgehi samannāgato bhikkhu ubbāhikāya
sammannitabbo . katamehi pañcahi . na kuppati na byāpajjati na patitthīyati
na kopaṃ janeti khamo hoti padakkhiṇaggāhī anusāsaniṃ 1-. Imehi kho upāli
@Footnote: 1 Yu. anusāsanī.
Pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu ubbāhikāya sammannitabbo.
   {1208.4}  Aparehipi  upāli  pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu
ubbāhikāya  na sammannitabbo . katamehi pañcahi . pasāretā 1-
hoti no sāretā anokāsakammaṃ kārāpetvā vattā 2- hoti na
yathādhamme yathāvinaye yathāpattiyā codetā hoti na yathādhamme yathāvinaye
yathāpattiyā kāretā hoti na yathādiṭṭhiyā byākatā hoti . Imehi
kho  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgato  bhikkhu  ubbāhikāya  na
sammannitabbo  .  pañcahupāli aṅgehi samannāgato bhikkhu ubbāhikāya
sammannitabbo . katamehi pañcahi . sāretā hoti no pasāretā 1-
okāsakammaṃ  kārāpetvā  vattā  2- hoti yathādhamme yathāvinaye
yathāpattiyā  codetā  hoti  yathādhamme  yathāvinaye  yathāpattiyā
kāretā  hoti  yathādiṭṭhiyā byākatā hoti . imehi kho upāli
pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu ubbāhikāya sammannitabbo.
   {1208.5}  Aparehipi  upāli  pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu
ubbāhikāya  na  sammannitabbo  .  katamehi  pañcahi  . chandāgatiṃ
gacchati  dosāgatiṃ  gacchati  mohāgatiṃ  gacchati bhayāgatiṃ gacchati alajjī
ca hoti . imehi kho upāli pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu ubbāhikāya
na  sammannitabbo  .  pañcahupāli  aṅgehi  samannāgato  bhikkhu
ubbāhikāya  sammannitabbo  .  katamehi  pañcahi  .  na chandāgatiṃ
gacchati  na dosāgatiṃ gacchati na mohāgatiṃ gacchati na bhayāgatiṃ gacchati
@Footnote: 1 Po. apasāretā . 2 Ma. Yu. pavattā.
Lajjī  ca  hoti  .  imehi  kho upāli pañcahaṅgehi samannāgato
bhikkhu ubbāhikāya sammannitabbo.
   {1208.6}  Aparehipi  upāli  pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu
ubbāhikāya  na  sammannitabbo  .  katamehi  pañcahi  . chandāgatiṃ
gacchati  dosāgatiṃ  gacchati  mohāgatiṃ gacchati bhayāgatiṃ gacchati akusalo
ca hoti vinaye . imehi kho upāli pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu
ubbāhikāya  na  sammannitabbo  .  pañcahupāli aṅgehi samannāgato
bhikkhu  ubbāhikāya sammannitabbo . katamehi pañcahi . na chandāgatiṃ
gacchati  na dosāgatiṃ gacchati na mohāgatiṃ gacchati na bhayāgatiṃ gacchati
kusalo ca hoti vinaye . imehi kho upāli pañcahaṅgehi samannāgato
bhikkhu ubbāhikāya sammannitabboti.
   [1209]  Katīhi  nu  kho  bhante aṅgehi samannāgato bhikkhu
bālotveva  saṅkhaṃ  gacchati  1- . pañcahupāli aṅgehi samannāgato
bhikkhu  bālotveva  saṅkhaṃ  gacchati  . katamehi pañcahi . suttaṃ na
jānāti  suttānulomaṃ  na  jānāti  vinayaṃ  na jānāti vinayānulomaṃ
na  jānāti  na  ca  ṭhānāṭhānakusalo hoti . imehi kho upāli
pañcahaṅgehi  samannāgato  bhikkhu  bālotveva  saṅkhaṃ  gacchati .
Pañcahupāli  aṅgehi  samannāgato  bhikkhu  paṇḍitotveva  saṅkhaṃ
gacchati  .  katamehi  pañcahi  .  suttaṃ  jānāti  suttānulomaṃ
jānāti  vinayaṃ  jānāti  vinayānulomaṃ  jānāti  ṭhānāṭhānakusalo
@Footnote: 1 gacchatīti yuttataraṃ.
Ca  hoti  .  imehi  kho  upāli pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu
paṇḍitotveva saṅkhaṃ gacchati.
   {1209.1}  Aparehipi  upāli  pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu
bālotveva  saṅkhaṃ  gacchati . katamehi pañcahi . dhammaṃ na jānāti
dhammānulomaṃ  na  jānāti vinayaṃ na jānāti vinayānulomaṃ na jānāti
na  ca  pubbāparakusalo  hoti  .  imehi kho upāli pañcahaṅgehi
samannāgato  bhikkhu  bālotveva saṅkhaṃ gacchati . pañcahupāli aṅgehi
samannāgato  bhikkhu paṇḍitotveva saṅkhaṃ gacchati . katamehi pañcahi .
Dhammaṃ  jānāti  dhammānulomaṃ  jānāti  vinayaṃ  jānāti  vinayānulomaṃ
jānāti  pubbāparakusalo ca hoti . imehi kho upāli pañcahaṅgehi
samannāgato bhikkhu paṇḍitotveva saṅkhaṃ gacchati.
   {1209.2}  Aparehipi  upāli  pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu
bālotveva saṅkhaṃ gacchati . katamehi pañcahi . Vatthuṃ na jānāti nidānaṃ
na  jānāti  paññattiṃ  na  jānāti  padapacchābhaṭṭhaṃ  na  jānāti
anusandhivacanapathaṃ  na  jānāti  .  imehi  kho  upāli pañcahaṅgehi
samannāgato  bhikkhu  bālotveva saṅkhaṃ gacchati . pañcahupāli aṅgehi
samannāgato  bhikkhu paṇḍitotveva saṅkhaṃ gacchati . katamehi pañcahi .
Vatthuṃ  jānāti  nidānaṃ  jānāti  paññattiṃ  jānāti  padapacchābhaṭṭhaṃ
jānāti  anusandhivacanapathaṃ  jānāti . imehi kho upāli pañcahaṅgehi
samannāgato bhikkhu paṇḍitotveva saṅkhaṃ gacchati.
   {1209.3} Aparehipi upāli pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu bālotveva
saṅkhaṃ gacchati . katamehi pañcahi . āpattiṃ na jānāti āpattisamuṭṭhānaṃ
na jānāti  āpattiyā payogaṃ na jānāti āpattiyā vūpasamaṃ na jānāti
na āpattiyā vinicchayakusalo hoti . imehi kho upāli pañcahaṅgehi
samannāgato  bhikkhu  bālotveva saṅkhaṃ gacchati . pañcahupāli aṅgehi
samannāgato  bhikkhu paṇḍitotveva saṅkhaṃ gacchati . katamehi pañcahi .
Āpattiṃ  jānāti  āpattisamuṭṭhānaṃ  jānāti  āpattiyā  payogaṃ
jānāti  āpattiyā  vūpasamaṃ  jānāti  āpattiyā  vinicchayakusalo
hoti  .  imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgato  bhikkhu
paṇḍitotveva saṅkhaṃ gacchati.
   {1209.4}  Aparehipi  upāli  pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu
bālotveva saṅkhaṃ gacchati . katamehi pañcahi . adhikaraṇaṃ na jānāti
adhikaraṇasamuṭṭhānaṃ na jānāti adhikaraṇassa payogaṃ na jānāti adhikaraṇassa
vūpasamaṃ na jānāti na adhikaraṇassa vinicchayakusalo hoti . imehi kho
upāli  pañcahaṅgehi  samannāgato bhikkhu bālotveva saṅkhaṃ gacchati .
Pañcahupāli  aṅgehi samannāgato bhikkhu paṇḍitotveva saṅkhaṃ gacchati .
Katamehi  pañcahi  .  adhikaraṇaṃ  jānāti  adhikaraṇasamuṭṭhānaṃ  jānāti
adhikaraṇassa  payogaṃ  jānāti  adhikaraṇassa  vūpasamaṃ jānāti adhikaraṇassa
vinicchayakusalo  hoti  . imehi kho upāli pañcahaṅgehi samannāgato
bhikkhu paṇḍitotveva saṅkhaṃ gacchatīti.
         Ubbāhikavaggo navamo 1-.
            Tassuddānaṃ
   [1210] Anatthakusalo ceva      kodhano kuppatī ca yo
     pasāretā chandāgati 2-     na kusalo tatheva ca
     suttaṃ dhammañca vatthuñca     āpatti 3- adhikaraṇaṃ 4-
     dve dve pakāsitā sabbe   kaṇhasukkaṃ vijānathāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 485-491. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=8&item=1208&items=3              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=8&item=1208&items=3&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=8&item=1208&items=3              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1208&items=3              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1208              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]