ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 10 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 2 : Sutta. Tī. Ma.
   [94]  Athakho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya
vesāliṃ  piṇḍāya  pāvisi  vesāliyaṃ  piṇḍāya  caritvā  pacchābhattaṃ
piṇḍapātapaṭikkanto   āyasmantaṃ   ānandaṃ  āmantesi  gaṇhāhi
ānanda  nisīdanaṃ  yena  pāvālaṃ  1-  cetiyaṃ  tenupasaṅkamissāma
divāvihārāyāti  .  evaṃ bhanteti kho āyasmā ānando bhagavato
paṭissuṇitvā  nisīdanaṃ  ādāya  bhagavantaṃ piṭṭhito piṭṭhito anubandhi .
@Footnote: 1 Ma. Yu. cāpālaṃ. ito paraṃ īdisameva.
Athakho  bhagavā  yena  pāvālaṃ  cetiyaṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
paññatte  āsane  nisīdi  .  āyasmāpi  kho  ānando bhagavantaṃ
abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
   {94.1}  Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  āyasmantaṃ ānandaṃ bhagavā
etadavoca  ramaṇīyā  ānanda  vesālī ramaṇīyaṃ udenaṃ cetiyaṃ ramaṇīyaṃ
gotamakaṃ  cetiyaṃ  ramaṇīyaṃ  sattambaṃ  cetiyaṃ  ramaṇīyaṃ  bahuputtaṃ cetiyaṃ
ramaṇīyaṃ sārandadaṃ cetiyaṃ ramaṇīyaṃ pāvālaṃ cetiyaṃ yassa kassaci ānanda
cattāro  iddhipādā  bhāvitā  bahulīkatā  yānīkatā  vatthukatā
anuṭṭhitā  paricitā  susamāraddhā  so  ākaṅkhamāno  ānanda kappaṃ
vā  tiṭṭheyya  kappāvasesaṃ  vā tathāgatassa kho ānanda cattāro
iddhipādā  bhāvitā  bahulīkatā  yānīkatā  vatthukatā  anuṭṭhitā
paricitā  susamāraddhā  so  ākaṅkhamāno  ānanda  tathāgato kappaṃ
vā tiṭṭheyya kappāvasesaṃ vāti.
   {94.2}  Evaṃpi  kho āyasmā ānando bhagavatā oḷārike
nimitte kayiramāne oḷārike obhāse kayiramāne nāsakkhi paṭivijjhituṃ
na  bhagavantaṃ  yāci tiṭṭhatu bhante bhagavā kappaṃ tiṭṭhatu sugato kappaṃ
bahujanahitāya  bahujanasukhāya  lokānukampāya  atthāya  hitāya  sukhāya
devamanussānanti  yathā  taṃ  mārena  pariyuṭṭhitacitto  .  dutiyampi
kho  bhagavā  .pe.  tatiyampi  kho  bhagavā  āyasmantaṃ  ānandaṃ
āmantesi  ramaṇīyā  ānanda  vesālī  ramaṇīyaṃ  udenaṃ  cetiyaṃ
ramaṇīyaṃ   gotamakaṃ  cetiyaṃ  ramaṇīyaṃ  sattambaṃ  cetiyaṃ  ramaṇīyaṃ
@Footnote: 1 Yu. sattambakaṃ. ito paraṃ īdisameva.
Bahuputtaṃ  cetiyaṃ  ramaṇīyaṃ  sārandadaṃ  cetiyaṃ  ramaṇīyaṃ  pāvālaṃ
cetiyaṃ  yassa  kassaci  ānanda  cattāro  iddhipādā  bhāvitā
bahulīkatā  yānīkatā  vatthukatā  anuṭṭhitā  paricitā susamāraddhā so
ākaṅkhamāno  kappaṃ  vā  tiṭṭheyya  kappāvasesaṃ  vā  tathāgatassa
kho  ānanda  cattāro  iddhipādā  bhāvitā  bahulīkatā  yānīkatā
vatthukatā  anuṭṭhitā  paricitā  susamāraddhā  so  ākaṅkhamāno
ānanda tathāgato kappaṃ vā tiṭṭheyya kappāvasesaṃ vāti.
   {94.3}  Evaṃpi  kho āyasmā ānando bhagavatā oḷārike
nimitte  kayiramāne  oḷārike  obhāse  kayiramāne  nāsakkhi
paṭivijjhituṃ  na  bhagavantaṃ  yāci  tiṭṭhatu  bhante bhagavā kappaṃ tiṭṭhatu
sugato  kappaṃ  bahujanahitāya  bahujanasukhāya  lokānukampāya  atthāya
hitāya  sukhāya  devamanussānanti yathā taṃ mārena pariyuṭṭhitacitto .
Athakho  bhagavā  āyasmantaṃ  ānandaṃ  āmantesi gaccha tvaṃ ānanda
yassadāni  kālaṃ  maññasīti . evaṃ bhanteti kho āyasmā ānando
bhagavato  paṭissuṇitvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā padakkhiṇaṃ
katvā avidūre aññatarasmiṃ rukkhamūle nisīdi.
   [95] Athakho māro pāpimā acirapakkante āyasmante ānande
yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā ekamantaṃ aṭṭhāsi . Ekamantaṃ
ṭhito  kho  māro  pāpimā  bhagavantaṃ  etadavoca  parinibbātudāni
bhante   bhagavā   parinibbātu   sugato   parinibbānakālodāni
Bhante bhagavato
   {95.1} bhāsitā kho panesā bhante bhagavatā vācā na tāvāhaṃ pāpima
parinibbāyissāmi yāva me bhikkhū na sāvakā bhavissanti viyattā vinītā
visāradā  bahussutā  dhammadharā  dhammānudhammapaṭipannā  sāmīcipaṭipannā
anudhammacārino  sakaṃ  ācariyakaṃ uggahetvā ācikkhissanti desessanti
paññapessanti  paṭṭhapessanti  vivarissanti  vibhajissanti uttānīkarissanti
uppannaṃ  parappavādaṃ  sahadhammena  suniggahitaṃ niggahetvā sappāṭihāriyaṃ
dhammaṃ desessantīti etarahi kho pana bhante bhikkhū bhagavato sāvakā viyattā
vinītā visāradā bahussutā dhammadharā dhammānudhammapaṭipannā sāmīcipaṭipannā
anudhammacārino  sakaṃ  ācariyakaṃ  uggahetvā  ācikkhanti  desenti
paññapenti  paṭṭhapenti  vivaranti  vibhajanti  uttānīkaronti  uppannaṃ
parappavādaṃ  sahadhammena  suniggahitaṃ  niggahetvā  sappāṭihāriyaṃ  dhammaṃ
desenti  parinibbātudāni  bhante  bhagavā  parinibbātu  sugato
parinibbānakālodāni bhante bhagavato
   {95.2} bhāsitā kho panesā bhante bhagavatā vācā na tāvāhaṃ pāpima
parinibbāyissāmi yāva me bhikkhuniyo na sāvikā bhavissanti viyattā vinītā
visāradā  bahussutā  dhammadharā  dhammānudhammapaṭipannā  sāmīcipaṭipannā
anudhammacāriniyo sakaṃ ācariyakaṃ uggahetvā ācikkhissanti paññapessanti
paṭṭhapessanti  vivarissanti  vibhajissanti  uttānīkarissanti  uppannaṃ
parappavādaṃ  sahadhammena  suniggahitaṃ  niggahetvā  sappāṭihāriyaṃ  dhammaṃ
Desessantīti  etarahi  kho  pana bhante bhikkhuniyo bhagavato sāvikā
viyattā  vinītā  visāradā  bahussutā  dhammadharā dhammānudhammapaṭipannā
sāmīcipaṭipannā  anudhammacāriniyo sakaṃ ācariyakaṃ uggahetvā ācikkhanti
desenti  paññapenti  paṭṭhapenti  vivaranti  vibhajanti  uttānīkaronti
uppannaṃ  parappavādaṃ  sahadhammena  suniggahitaṃ niggahetvā sappāṭihāriyaṃ
dhammaṃ   desenti  parinibbātudāni  bhante  bhagavā  parinibbātu
sugato parinibbānakālodāni bhante bhagavato
   {95.3} bhāsitā kho panesā bhante bhagavatā vācā na tāvāhaṃ pāpima
parinibbāyissāmi yāva me upāsakā na sāvakā bhavissanti viyattā vinītā
visāradā  bahussutā  dhammadharā  dhammānudhammapaṭipannā  sāmīcipaṭipannā
anudhammacārino  sakaṃ  ācariyakaṃ uggahetvā ācikkhissanti desessanti
paññapessanti  paṭṭhapessanti  vivarissanti  vibhajissanti uttānīkarissanti
uppannaṃ  parappavādaṃ  sahadhammena  suniggahitaṃ niggahetvā sappāṭihāriyaṃ
dhammaṃ desessantīti etarahi kho pana bhante upāsakā bhagavato sāvakā
viyattā  vinītā  visāradā  bahussutā  dhammadharā dhammānudhammapaṭipannā
sāmīcipaṭipannā  anudhammacārino  sakaṃ ācariyakaṃ uggahetvā ācikkhanti
desenti  paññapenti  paṭṭhapenti  vivaranti  vibhajanti  uttānīkaronti
uppannaṃ   parappavādaṃ   sahadhammena   suniggahitaṃ   niggahetvā
sappāṭihāriyaṃ  dhammaṃ  desenti  parinibbātudāni  bhante  bhagavā
parinibbātu sugato parinibbānakālodāni bhante bhagavato
   {95.4} Bhāsitā kho panesā bhante bhagavatā vācā na tāvāhaṃ
pāpima  parinibbāyissāmi  yāva  me upāsikā na sāvikā bhavissanti
viyattā  vinītā  visāradā  bahussutā  dhammadharā dhammānudhammapaṭipannā
sāmīcipaṭipannā   anudhammacāriniyo   sakaṃ  ācariyakaṃ  uggahetvā
ācikkhissanti    desessanti    paññapessanti   paṭṭhapessanti
vivarissanti   vibhajissanti   uttānīkarissanti  uppannaṃ  parappavādaṃ
sahadhammena  suniggahitaṃ  niggahetvā  sappāṭihāriyaṃ dhammaṃ desessantīti
etarahi  kho pana bhante upāsikā bhagavato sāvikā viyattā vinītā
visāradā  bahussutā  dhammadharā  dhammānudhammapaṭipannā  sāmīcipaṭipannā
anudhammacāriniyo  sakaṃ  ācariyakaṃ  uggahetvā  ācikkhanti  desenti
paññapenti  paṭṭhapenti  vivaranti  vibhajanti  uttānīkaronti  uppannaṃ
parappavādaṃ  sahadhammena  suniggahitaṃ  niggahetvā  sappāṭihāriyaṃ  dhammaṃ
desenti  parinibbātudāni  bhante  bhagavā  parinibbātu  sugato
parinibbānakālodāni bhante bhagavato
   {95.5} bhāsitā kho panesā bhante bhagavatā vācā na tāvāhaṃ pāpima
parinibbāyissāmi  yāva  me  idaṃ brahmacariyaṃ na iddhañceva bhavissati
phītañca  vitthārikaṃ  bahujaññaṃ  puthubhūtaṃ yāva devamanussehi suppakāsitanti
etarahi kho pana bhante bhagavato idaṃ brahmacariyaṃ iddhañceva  phītañca
vitthārikaṃ bahujaññaṃ puthubhūtaṃ yāva devamanussehi suppakāsitaṃ parinibbātudāni
bhante  bhagavā  parinibbātu  sugato  parinibbānakālodāni  bhante
Bhagavatoti  .  evaṃ  vutte  bhagavā  māraṃ  pāpimantaṃ  etadavoca
appossukko  tvaṃ  pāpima  hohi  na  ciraṃ  tathāgatassa parinibbānaṃ
bhavissati ito tiṇṇaṃ māsānaṃ accayena tathāgato parinibbāyissatīti.
   {95.6} Athakho bhagavā pāvālacetiye sato sampajāno āyusaṅkhāraṃ
ossajji 1- . ossaṭṭhe ca bhagavatā 2- āyusaṅkhāre mahā bhūmicālo
ahosi bhiṃsanako lomahaṃso 3- devadundabhiyo ca phaliṃsu . Athakho bhagavā
etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
   [96] Tulamatulañca sambhavaṃ
     bhavasaṅkhāramavassajji muni
     ajjhattarato samāhito
     abhindi 4- kavacamivattasambhavanti.
   [97]  Athakho  āyasmato ānandassa etadahosi acchariyaṃ vata
bho  abbhūtaṃ  vata  bho  mahā  vatāyaṃ  bhūmicālo  sumahā  vatāyaṃ
bhūmicālo bhiṃsanako lomahaṃso 5- devadundabhiyo 6- ca phaliṃsu ko nu kho
hetu  ko  paccayo  mahato  bhūmicālassa  pātubhāvāyāti . athakho
āyasmā  ānando  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinno kho
āyasmā  ānando  bhagavantaṃ  etadavoca  acchariyaṃ  bhante  abbhūtaṃ
bhante  mahā  vatāyaṃ  bhante  bhūmicālo  sumahā  vatāyaṃ  bhante
bhūmicālo  bhiṃsanako  lomahaṃso  devadundabhiyo  ca phaliṃsu ko nu kho
@Footnote: 1 Ma. Yu. ossaji. 2 Yu. bhagavato. 3 Ma. salomahaṃso. 4 Yu. abhida.
@5 ma Yu. salomahaṃso. ito paraṃ īdisameva. 6 Ma. Yu. devadundubhiyo. ito paraṃ
@īdisameva.
Bhante hetu ko paccayo mahato bhūmicālassa pātubhāvāyāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 10 page 119-126. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=10&item=94&items=4              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=10&item=94&items=4&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=10&item=94&items=4              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=10&item=94&items=4              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=94              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=5&A=2965              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=5&A=2965              Contents of The Tipitaka Volume 10 http://84000.org/tipitaka/read/?index_10

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :