ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.
   [244]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  atha  kho  vacchagotto
paribbājako  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā
saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā ekamantaṃ
nisīdi.
   [245]  Ekamantaṃ  nisinno  kho  vacchagotto  paribbājako
bhagavantaṃ  etadavoca  kinnu kho bho gotama sassato loko idameva
saccaṃ moghamaññanti evaṃdiṭṭhī 1- bhavaṃ gotamoti.
   {245.1} Na kho ahaṃ vaccha evaṃdiṭṭhī sassato loko idameva saccaṃ
moghamaññanti . kiṃ 2- pana bho gotama asassato loko idameva saccaṃ
moghamaññanti evaṃdiṭṭhī bhavaṃ gotamoti . na kho ahaṃ vaccha evaṃdiṭṭhī
asassato loko idameva saccaṃ moghamaññanti . kinnu kho bho gotama
antavā loko idameva saccaṃ moghamaññanti evaṃdiṭṭhī bhavaṃ gotamoti.
   {245.2}  Na  kho  ahaṃ  vaccha  evaṃdiṭṭhī  antavā loko
idameva  saccaṃ  moghamaññanti  . kiṃ 3- pana bho gotama anantavā
loko  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  evaṃdiṭṭhī  bhavaṃ  gotamoti .
Na  kho  ahaṃ  vaccha  evaṃdiṭṭhī  anantavā  loko  idameva saccaṃ
moghamaññanti  .  kinnu  kho  bho  gotama  taṃ  jīvaṃ  taṃ  sarīraṃ
@Footnote: 1 Yu. sabbattha evaṃdiṭṭhi iti dissati .  2-3 Po. kinnukho. Ma. kiṃ nu kho.
Idameva  saccaṃ  moghamaññanti  evaṃdiṭṭhī  bhavaṃ  gotamoti . na kho
ahaṃ vaccha evaṃdiṭṭhī taṃ jīvaṃ taṃ sarīraṃ idameva saccaṃ moghamaññanti .
Kiṃ  1-  pana  bho  gotama  aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīraṃ idameva saccaṃ
moghamaññanti  evaṃdiṭṭhī  bhavaṃ  gotamoti  .  na  kho  ahaṃ  vaccha
evaṃdiṭṭhī  aññaṃ  jīvaṃ  aññaṃ  sarīraṃ  idameva saccaṃ moghamaññanti .
Kinnu  kho  bho  gotama  hoti tathāgato parammaraṇā idameva saccaṃ
moghamaññanti evaṃdiṭṭhī bhavaṃ gotamoti.
   {245.3} Na kho ahaṃ vaccha evaṃdiṭṭhī hoti tathāgato parammaraṇā
idameva  saccaṃ  moghamaññanti  . kiṃ 1- pana bho gotama na hoti
tathāgato  parammaraṇā  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  evaṃdiṭṭhī  bhavaṃ
gotamoti  .  na  kho  ahaṃ  vaccha  evaṃdiṭṭhī na hoti tathāgato
parammaraṇā  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  .  kinnu  kho  bho
gotama  hoti  ca  na  ca  hoti  tathāgato  parammaraṇā  idameva
saccaṃ moghamaññanti evaṃdiṭṭhī bhavaṃ gotamoti.
   {245.4} Na kho ahaṃ vaccha evaṃdiṭṭhī hoti ca na ca hoti tathāgato
parammaraṇā  idameva saccaṃ moghamaññanti . kiṃ pana bho gotama neva
hoti  na  na hoti tathāgato parammaraṇā idameva saccaṃ moghamaññanti
evaṃdiṭṭhī bhavaṃ gotamoti . na kho ahaṃ vaccha evaṃdiṭṭhī neva hoti na na
hoti tathāgato parammaraṇā idameva saccaṃ moghamaññanti.
@Footnote: 1 Po. kinnu kho. ito paraṃ sabbattha īdisameva.
   [246]  Kinnu kho bho gotama sassato loko idameva saccaṃ
moghamaññanti  evaṃdiṭṭhī  bhavaṃ  gotamoti  iti  puṭṭho  samāno  na
kho  ahaṃ vaccha evaṃdiṭṭhī sassato loko idameva saccaṃ moghamaññanti
vadesi  .  kiṃ  pana  bho  gotama asassato loko idameva saccaṃ
moghamaññanti  evaṃdiṭṭhī  bhavaṃ  gotamoti  iti  puṭṭho  samāno
na  kho  ahaṃ  vaccha  evaṃdiṭṭhī  asassato  loko  idameva saccaṃ
moghamaññanti  vadesi  .  kinnu  kho  bho  gotama antavā loko
idameva  saccaṃ  moghamaññanti  evaṃdiṭṭhī  bhavaṃ  gotamoti  iti
puṭṭho  samāno  na  kho  ahaṃ  vaccha  evaṃdiṭṭhī  antavā loko
idameva saccaṃ moghamaññanti vadesi.
   {246.1} Kiṃ pana bho gotama anantavā loko idameva saccaṃ
moghamaññanti  evaṃdiṭṭhī  bhavaṃ  gotamoti iti puṭṭho samāno na kho
ahaṃ  vaccha  evaṃdiṭṭhī  anantavā  loko idameva saccaṃ moghamaññanti
vadesi . kinnu kho bho gotama taṃ jīvaṃ taṃ sarīraṃ idameva saccaṃ moghamaññanti
evaṃdiṭṭhī  bhavaṃ  gotamoti  iti  puṭṭho samāno na kho ahaṃ vaccha
evaṃdiṭṭhī  taṃ  jīvaṃ  taṃ sarīraṃ idameva saccaṃ moghamaññanti vadesi .
Kiṃ  pana  bho  gotama  aññaṃ  jīvaṃ  aññaṃ  sarīraṃ  idameva  saccaṃ
moghamaññanti  evaṃdiṭṭhī  bhavaṃ  gotamoti  iti  puṭṭho  samāno  na
kho  ahaṃ  vaccha  evaṃdiṭṭhī  aññaṃ  jīvaṃ aññaṃ sarīraṃ idameva saccaṃ
moghamaññanti vadesi.
   {246.2}  Kinnu  kho  bho  gotama  hoti  tathāgato
Parammaraṇā  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  evaṃdiṭṭhī  bhavaṃ  gotamoti
iti  puṭṭho  samāno  na kho ahaṃ vaccha evaṃdiṭṭhī hoti tathāgato
parammaraṇā idameva saccaṃ moghamaññanti vadesi . kiṃ pana bho gotama
na  hoti  tathāgato  parammaraṇā  idameva  saccaṃ  moghamaññanti
evaṃdiṭṭhī  bhavaṃ  gotamoti  iti  puṭṭho samāno na kho ahaṃ vaccha
evaṃdiṭṭhī  na  hoti  tathāgato  parammaraṇā  idameva  saccaṃ
moghamaññanti vadesi.
   {246.3} Kinnu kho bho gotama hoti ca na ca hoti tathāgato
parammaraṇā  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  evaṃdiṭṭhī  bhavaṃ  gotamoti
iti puṭṭho samāno na kho ahaṃ vaccha evaṃdiṭṭhī hoti ca na ca hoti
tathāgato  parammaraṇā  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  vadesi  . kiṃ
pana bho gotama neva hoti na na hoti tathāgato parammaraṇā idameva
saccaṃ  moghamaññanti  evaṃdiṭṭhī  bhavaṃ  gotamoti  iti puṭṭho samāno
na kho ahaṃ vaccha evaṃdiṭṭhī neva hoti na na hoti tathāgato parammaraṇā
idameva  saccaṃ moghamaññanti vadesi . kiṃ pana bhavaṃ gotamo ādīnavaṃ
sampassamāno evaṃ imāni sabbaso diṭṭhigatāni anupagatoti.
   [247]  Sassato  lokoti  kho  vaccha diṭṭhigatametaṃ diṭṭhigahaṇaṃ
diṭṭhikantāro  1-  diṭṭhivisūkaṃ  diṭṭhivipphanditaṃ  diṭṭhisaññojanaṃ sadukkhaṃ
savighātaṃ  saupāyāsaṃ  sapariḷāhaṃ  na  nibbidāya  na  virāgāya  na
nirodhāya  na  upasamāya  na abhiññāya na sambodhāya na nibbānāya
@Footnote: 1 Yu. diṭṭhikantāraṃ.
Saṃvattati  .  asassato  lokoti  kho  vaccha  .pe.  antavā
lokoti  kho  vaccha  .pe.  anantavā  lokoti kho vaccha .pe.
Taṃ  jīvaṃ  taṃ  sarīranti  kho vaccha .pe. aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīranti
kho  vaccha  .pe.  hoti  tathāgato parammaraṇāti kho vaccha .pe.
Na  hoti  tathāgato  parammaraṇāti  kho  vaccha .pe. hoti ca na
ca  hoti  tathāgato  parammaraṇāti  kho  vaccha  .pe. neva hoti
na  na  hoti  tathāgato  parammaraṇāti  kho  vaccha  diṭṭhigatametaṃ
diṭṭhigahaṇaṃ  diṭṭhikantāro  diṭṭhivisūkaṃ  diṭṭhivipphanditaṃ  diṭṭhisaññojanaṃ
sadukkhaṃ  savighātaṃ  saupāyāsaṃ  sapariḷāhaṃ  na  nibbidāya na virāgāya
na  nirodhāya  na  upasamāya  na  abhiññāya  na  sambodhāya  na
nibbānāya  saṃvattati  .  imaṃ kho ahaṃ vaccha ādīnavaṃ sampassamāno
evaṃ imāni sabbaso diṭṭhigatāni anupagatoti.
   {247.1}  Atthi  pana  bhoto gotamassa kiñci diṭṭhigatanti .
Diṭṭhigatanti  kho  vaccha  apanītametaṃ  tathāgatassa  diṭṭhañhetaṃ  vaccha
tathāgatena iti rūpaṃ iti rūpassa samudayo iti rūpassa atthaṅgamo iti
vedanā iti vedanāya samudayo iti vedanāya atthaṅgamo iti saññā
iti  saññāya  samudayo  iti saññāya atthaṅgamo iti saṅkhārā iti
saṅkhārānaṃ  samudayo  iti  saṅkhārānaṃ  atthaṅgamo iti viññāṇaṃ iti
viññāṇassa  samudayo  iti  viññāṇassa  atthaṅgamoti tasmā tathāgato
sabbamaññitānaṃ  sabbamatthitānaṃ  sabbāhaṅkāramamaṅkāramānānusayānaṃ  1-
@Footnote: 1 Ma. ahaṅkāra....
Khayā  virāgā  nirodhā  cāgā  paṭinissaggā  anupādā  vimuttoti
vadāmīti.
   [248] Evaṃ vimuttacitto pana bho gotama bhikkhu kuhiṃ uppajjatīti 1-.
Uppajjatīti kho vaccha na upeti . tenahi bho gotama na uppajjatīti.
Na uppajjatīti kho vaccha na upeti . tenahi bho gotama uppajjati
ca na ca uppajjatīti . uppajjati ca na ca uppajjatīti kho vaccha na
upeti  . tenahi bho gotama neva uppajjati na na uppajjatīti .
Neva uppajjati na na uppajjatīti kho vaccha na upeti.
   [249]  Evaṃ  vimuttacitto  pana  bho  gotama  bhikkhu  kuhiṃ
uppajjatīti  iti  puṭṭho  samāno uppajjatīti 2- vaccha na upetīti
vadesi  .  tenahi  bho gotama na uppajjatīti iti puṭṭho samāno
na  uppajjatīti kho vaccha na upetīti vadesi . tenahi bho gotama
uppajjati  ca  na  ca  uppajjatīti  iti  puṭṭho samāno uppajjati
ca  na ca uppajjatīti kho vaccha na upetīti vadesi . tenahi bho
gotama  neva  uppajjati  na  na  uppajjatīti  iti puṭṭho samāno
neva  uppajjati na na uppajjatīti kho vaccha na upetīti vadesi .
Etthāhaṃ  bho  gotama  aññāṇamāpādiṃ  ettha  sammohamāpādiṃ .
Yāpi  me  esā  bhoto  gotamassa  purimena kathāsallāpena ahu
@Footnote: 1 upapajjatītipi pāṭho. Ma. sabbattha upapajjatīti dissati.
@2 Ma. upapajjatīti kho vaccha.
Pasādamattā sāpi me etarahi antarahitāti.
   [250]  Alañhi te vaccha aññāṇāya alaṃ sammohāya gambhīro
hayaṃ 1- vaccha dhammo duddaso duranubodho santo paṇīto atakkāvacaro
nipuṇo   paṇḍitavedaniyo  so  tayā  dujjāno  aññadiṭṭhikena
aññakkhantikena aññarucikena aññatthayogena 2- aññatthācariyakena
   {250.1}  tenahi  vaccha  taṃyevettha paṭipucchissāmi yathā te
khameyya  tathā  taṃ  3-  byākareyyāsi taṃ kiṃ maññasi vaccha sace
te  purato  aggi  jaleyya  jāneyyāsi  tvaṃ  ayaṃ  me purato
aggi  jalatīti  .  sace  me  bho  gotama purato aggi jaleyya
jāneyyāhaṃ  ayaṃ  me  purato  aggi  jalatīti  .  sace pana taṃ
vaccha  evaṃ  puccheyya yo te ayaṃ purato aggi jalati ayaṃ aggi
kiṃ  paṭicca jalatīti evaṃ puṭṭho tvaṃ vaccha kinti byākareyyāsīti .
Sace  maṃ  bho  gotama evaṃ puccheyya yo te ayaṃ purato aggi
jalati  ayaṃ  aggi  kiṃ  paṭicca  jalatīti  evaṃ  puṭṭho  ahaṃ  bho
gotama  evaṃ  byākareyyaṃ  yo me purato aggi jalati ayaṃ aggi
tiṇakaṭṭhupādānaṃ  paṭicca jalatīti . sace 4- vaccha purato so aggi
nibbāyeyya  jāneyyāsi  tvaṃ  ayaṃ me purato aggi nibbutoti .
Sace  me  bho  gotama purato so aggi nibbāyeyya jāneyyāhaṃ
ayaṃ  me  purato  aggi  nibbutoti  . sace pana taṃ vaccha evaṃ
puccheyya  yo  te  ayaṃ  purato  aggi nibbuto so aggi ito
@Footnote: 1 Po. cāyaṃ. Ma. tathāyeva .  2 Ma. aññatrayogena aññatra ācariyakena.
@3 Ma. naṃ . 4 Yu. sace te vaccha.
Katamaṃ  disaṃ  gato puratthimaṃ 1- vā pacchimaṃ vā uttaraṃ vā dakkhiṇaṃ
vāti  evaṃ  puṭṭho tvaṃ vaccha kinti byākareyyāsīti . na upeti
bho  gotama  yañhi  so  bho  gotama aggi tiṇakaṭṭhupādānaṃ paṭicca
jalati  2-  tassa  ca  pariyādānā  aññassa  ca  anupahārā 3-
anāhāro nibbutotveva saṅkhyaṃ gacchatīti.
   [251] Evameva kho vaccha yena rūpena tathāgataṃ paññāpayamāno
paññāpeyya  taṃ  rūpaṃ  tathāgatassa  pahīnaṃ  ucchinnamūlaṃ  tālāvatthukataṃ
anabhāvaṅgataṃ  4-  āyatiṃ  anuppādadhammaṃ  rūpasaṅkhāvimutto kho vaccha
tathāgato  gambhīro  appameyyo  duppariyogāḷho  .  seyyathāpi
mahāsamuddo  uppajjatīti  5-  na  upeti na uppajjatīti na upeti
uppajjati  ca  na  ca uppajjatīti na upeti neva uppajjati na na
uppajjatīti na upeti.
   {251.1}   Yāya   vedanāya   tathāgataṃ  paññāpayamāno
paññāpeyya   sā  vedanā  tathāgatassa  pahīnā  ucchinnamūlā
tālāvatthukatā   anabhāvaṅgatā   6-   āyatiṃ   anuppādadhammā
vedanāsaṅkhāvimutto  7-  kho  vaccha tathāgato gambhīro appameyyo
duppariyogāḷho  .  seyyathāpi  mahāsamuddo  uppajjatīti  na
upeti  na  uppajjatīti  na  upeti uppajjati ca na ca uppajjatīti
na upeti neva uppajjati na na uppajjatīti na upeti.
   {251.2}   Yāya   saññāya   tathāgataṃ   paññāpayamāno
paññāpeyya      sā      saññā      tathāgatassa
@Footnote: 1 Ma. puratthimaṃ vā dakkhiṇaṃ vā pacchimaṃ vā uttaraṃ vāti . 2 Yu. ajalīti dissati.
@3 Po. anupādānā . 5 Po. upapajjatīti sabbattha dissati.
@4-6 Po. ...kataṃ ...katā. 7 Ma. vedanāsaṅkhyavimutto.
Pahīnā   ucchinnamūlā   tālāvatthukatā   anabhāvaṅgatā   āyatiṃ
anuppādadhammā  saññāsaṅkhāvimutto  1-  kho  vaccha  tathāgato
gambhīro  appameyyo  duppariyogāḷho  .  seyyathāpi  mahāsamuddo
uppajjatīti  na upeti na uppajjatīti na upeti uppajjati ca na ca
uppajjatīti na upeti neva uppajjati na na uppajjatīti na upeti.
   {251.3} Yehi saṅkhārehi tathāgataṃ paññāpayamāno paññāpeyya
te  saṅkhārā  tathāgatassa  pahīnā  ucchinnamūlā  tālāvatthukatā
anabhāvaṅgatā  āyatiṃ  anuppādadhammā  saṅkhārasaṅkhāvimutto  kho
vaccha  tathāgato  gambhīro appameyyo duppariyogāḷho . seyyathāpi
mahāsamuddo  uppajjatīti  na  upeti  na  uppajjatīti  na  upeti
uppajjatīti  ca  na ca uppajjatīti na upeti neva uppajjati na na
uppajjatīti na upeti.
   {251.4} Yena viññāṇena tathāgataṃ paññāpayamāno paññāpeyya
taṃ  viññāṇaṃ  tathāgatassa  pahīnaṃ ucchinnamūlaṃ tālāvatthukataṃ anabhāvaṅgataṃ
āyatiṃ  anuppādadhammaṃ  viññāṇasaṅkhāvimutto  kho  vaccha  tathāgato
gambhīro  appameyyo  duppariyogāḷho  .  seyyathāpi  mahāsamuddo
uppajjatīti  na upeti na uppajjatīti na upeti uppajjati ca na ca
uppajjatīti na upeti neva uppajjati na na uppajjatīti na upetīti 2-.
   [252]   Evaṃ  vutte  vacchagotto  paribbājako  bhagavantaṃ
etadavoca  seyyathāpi  bho  gotama  gāmassa  vā  nigamassa  vā
@Footnote: 1 Ma. ...saṅkhYu... .  2 Ma. itisaddo natthi.
Avidūre  mahāsālarukkho  tassa aniccatā sākhāpalāsaṃ 1- palujjeyya
tacapappaṭikā  palujjeyyuṃ pheggu 2- palujjeyya so aparena samayena
apagatasākhāpalāso apagatatacapappaṭiko apagataphegguko suddhe 3- sāre
patiṭṭhito  evameva  bhoto  gotamassa  pāvacanaṃ  apagatasākhāpalāsaṃ
apagatatacapappaṭikaṃ  apagatapheggukaṃ  suddhe 4- sāre patiṭṭhitaṃ abhikkantaṃ
bho  gotama  abhikkantaṃ bho gotama seyyathāpi bho gotama nikkujjitaṃ
vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ  vā  vivareyya  mūḷahassa  vā  maggaṃ
ācikkheyya  andhakāre  vā  telapajjotaṃ  dhāreyya  cakkhumanto
rūpāni  dakkhantīti  evameva bhotā gotamena anekapariyāyena dhammo
pakāsito  esāhaṃ  bhavantaṃ  gotamaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca
bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ  maṃ  bhavaṃ  gotamo  dhāretu  ajjatagge
pāṇupetaṃ saraṇaṅgatanti.
        Aggivacchagottasuttaṃ niṭṭhitaṃ dutiyaṃ.
           ------------
@Footnote: 1 Ma. sākhāpalāsā palujjeyyuṃ. 2 Ma. pheggū palujjeyyuṃ. 3 Yu. suddho assa.
@4 Ma. Yu. suddhanti dissati.
           Mahāvacchagottasuttaṃ             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 240-250. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=13&item=244&items=9&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=13&item=244&items=9              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=13&item=244&items=9&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=13&item=244&items=9&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=244              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=3661              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=3661              Contents of The Tipitaka Volume 13 http://84000.org/tipitaka/read/?index_13

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :