ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)
   [304] Tena samayena buddho bhagava vesaliyam viharati mahavane
kutagarasalayam  .  tena  kho  pana  samayena sambahula sandittha
sambhatta  bhikkhu  vaggumudaya  nadiya  tire  vassam  upagacchimsu .
Tena  kho  pana samayena vajji dubbhikkha hoti dvihitika setatthika
salakavutta  na  sukara  unchena  paggahena  yapetum  . athakho
tesam  bhikkhunam  etadahosi  etarahi  kho  vajji dubbhikkha dvihitika
setatthika  salakavutta  na  sukara  unchena  paggahena  yapetum
kena  nu  kho  mayam  upayena  samagga sammodamana avivadamana
phasukam vassam vaseyyama na ca pindakena kilamissamati 1-.
   {304.1} Ekacce evamahamsu handa mayam avuso gihinam kammantam
adhitthema  evante  amhakam  datum  mannissanti evam mayam samagga
sammodamana  avivadamana  phasukam  vassam  vaseyyama  2-  na ca
pindakena  kilamissamati  .  ekacce  evamahamsu alam avuso kim
gihinam  kammantam  adhitthitena  handa  mayam  avuso  gihinam  duteyyam
harama  evante  amhakam  datum  mannissanti  evam  mayam samagga
sammodamana  avivadamana  phasukam  vassam  vaseyyama  na  ca
pindakena kilamissamati.
   {304.2}  Ekacce  evamahamsu  alam  avuso  kim  gihinam
kammantam  adhitthitena  kim  gihinam  duteyyam  hatena  handa  mayam
avuso   gihinam   annamannassa   uttarimanussadhammassa   vannam
@Footnote: 1 Ma. kilameyyamati . 2 Ma. vasissama. evamuparipi.
Bhasissama asuko bhikkhu pathamassa jhanassa labhi asuko bhikkhu dutiyassa
jhanassa  labhi  asuko  bhikkhu  tatiyassa jhanassa labhi asuko bhikkhu
catutthassa  jhanassa  labhi  asuko  bhikkhu  sotapanno asuko bhikkhu
sakadagami  asuko bhikkhu anagami asuko bhikkhu araha asuko bhikkhu
tevijjo  asuko  bhikkhu  chalabhinnoti  evante  amhakam  datum
mannissanti  evam  mayam  samagga  sammodamana  avivadamana phasukam
vassam vaseyyama na ca pindakena kilamissamati esoyeva kho avuso
seyyo  yo  amhakam  gihinam  annamannassa  uttarimanussadhammassa
vanno bhasitoti.
   {304.3}  Athakho  te bhikkhu gihinam annamannassa uttarimanussa-
dhammassa  vannam  bhasimsu asuko bhikkhu pathamassa jhanassa labhi .pe.
Asuko bhikkhu chalabhinnoti . athakho te manussa labha vata no suladdham
vata no yesam no evarupa bhikkhu vassam upagata na vata no ito pubbe
evarupa  bhikkhu  vassam  upagata  yathayime  1-  bhikkhu  silavanto
kalyanadhammati  .  te  na  tadisani  bhojanani attana bhunjanti
matapitunam   denti   puttadarassa  denti  dasakammakaraporisassa
denti  mittamaccanam  denti  natisalohitanam  denti  yadisani
bhikkhunam  denti  na  tadisani  khadaniyani  sayaniyani  panani
attana   pivanti   matapitunam   denti  puttadarassa  denti
dasakammakaraporisassa  denti  mittamaccanam  denti  natisalohitanam
@Footnote: 1 Ma. yathayime.
Denti yadisani bhikkhunam denti . athakho te bhikkhu vannavanto 1-
ahesum pinindriya pasannamukhavanna vippasannacchavivanna.
   [305]  Acinnam  kho  panetam vassam vutthanam bhikkhunam bhagavantam
dassanaya upasankamitum . athakho te bhikkhu vassam vuttha temasaccayena
senasanam samsametva pattacivaramadaya yena vesali tenupasankamimsu 2-
anupubbena  yena  vesali  mahavanam  kutagarasala  yena  bhagava
tenupankamimsu   upasankamitva   bhagavantam  abhivadetva  ekamantam
nisidimsu  . tena kho pana samayena disasu vassam vuttha bhikkhu kisa
honti  lukha  dubbanna  uppanduppandukajata  dhamanisanthatagatta .
Vaggumudatiriya   pana   bhikkhu  vannavanto  honti  pinindriya
pasannamukhavanna  vippasannacchavivanna  .  acinnam  kho  panetam
buddhanam  bhagavantanam  agantukehi  bhikkhuhi  saddhim  patisammoditum .
Athakho  bhagava vaggumudatiriye bhikkhu etadavoca kacci bhikkhave khamaniyam
kacci  yapaniyam  kacci  samagga  sammodamana  avivadamana  phasukam
vassam  vasittha na ca pindakena kilamitthati . khamaniyam bhagava yapaniyam
bhagava  samagga  ca  mayam  bhante sammodamana avivadamana phasukam
vassam  vasimha  na ca pindakena kilamimhati . janantapi tathagata
pucchanti janantapi na pucchanti kalam viditva pucchanti kalam viditva
na  pucchanti  atthasanhitam  tathagata  pucchanti  no  anatthasanhitam
anatthasanhite   setughato   tathagatanam   .   dvihakarehi
@Footnote: 1 Ma. vannava. evamuparipi . 2 Ma. tena pakkamimsu.
Buddha  bhagavanto  bhikkhu patipucchanti dhammam va desessama savakanam
va sikkhapadam pannapessamati.
   {305.1} Athakho bhagava vaggu mudatiriye bhikkhu etadavoca yathakatham
pana  tumhe bhikkhave samagga sammodamana avivadamana phasukam vassam
vasittha na ca pindakena kilamitthati . Athakho te bhikkhu bhagavato etamattham
arocesum . kacci pana vo bhikkhave bhutanti. Bhutam bhagavati. Vigarahi buddho
bhagava katham hi nama tumhe bhikkhave udarassa karana gihinam annamannassa
uttarimanussadhammassa  vannam  bhasissatha  netam bhikkhave appasannanam va
pasadaya .pe. Evanca pana bhikkhave imam sikkhapadam uddiseyyatha
   {305.2}  yo  pana  bhikkhu  anupasampannassa  uttarimanussadhammam
aroceyya bhutasmim pacittiyanti.
   [306] Yo panati yadiso .pe. Bhikkhuti .pe. Ayam imasmim atthe
adhippeto  bhikkhuti  .  anupasampanno  nama  bhikkhunca  bhikkhuninca
thapetva avaseso anupasampanno nama.
   [307] Uttarimanussadhammo nama jhanam vimokkho samadhi samapatti
nanadassanam  maggabhavana  phalasacchikiriya  kilesappahanam  vinivaranata
cittassa sunnagare abhirati.
   [308]  Jhananti  pathamam jhanam dutiyam jhanam tatiyam jhanam catuttham
jhanam . vimokkhoti sunnato vimokkho animitto vimokkho appanihito
vimokkho  .  samadhiti  sunnato  samadhi  animitto  samadhi
Appanihito  samadhi  .  samapattiti  sunnata  samapatti  animitta
samapatti  appanihita  samapatti  . nananti 1- tisso vijja .
Maggabhavanati   cattaro  satipatthana  cattaro  sammappadhana
cattaro  iddhipada  pancindriyani  panca  balani satta bojjhanga
ariyo  atthangiko  maggo  .  phalasacchikiriyati  sotapattiphalassa
sacchikiriya  sakadagamiphalassa  sacchikiriya  anagamiphalassa  sacchikiriya
arahattaphalassa  sacchikiriya  .  kilesappahananti  ragassa  pahanam
dosassa  pahanam  mohassa  pahanam  . vinivaranata cittassati raga
cittassa  2-  vinivaranata  dosa  cittassa  3- vinivaranata moha
cittassa  4-  vinivaranata  . sunnagare abhiratiti pathamena jhanena
sunnagare  abhirati  dutiyena  jhanena  sunnagare abhirati tatiyena
jhanena sunnagare abhirati catutthena jhanena sunnagare abhirati.
   [309]  Aroceyyati anupasampannassa pathamam jhanam samapajjinti
bhanantassa  apatti  pacittiyassa  .  aroceyyati  anupasampannassa
pathamam  jhanam  samapajjamiti  bhanantassa  apatti  pacittiyassa .
Aroceyyati  anupasampannassa  pathamam  jhanam  samapannoti  bhanantassa
apatti  pacittiyassa  .  aroceyyati  anupasampannassa  pathamassa
jhanassa   labhimhiti   bhanantassa   apatti   pacittiyassa  .
Aroceyyati   anupasampannassa   pathamassa   jhanassa   vasimhiti
bhanantassa  apatti  pacittiyassa  .  aroceyyati  anupasampannassa
@Footnote: 1 Ma. nanadassananti . 2-3-4 Ma. cittam.
Pathamam jhanam sacchikatam mayati bhanantassa apatti pacittiyassa.
   [310]  Aroceyyati anupasampannassa dutiyam jhanam tatiyam jhanam
catuttham  jhanam  samapajjim  samapajjami  samapanno catutthassa jhanassa
labhimhi  vasimhi  catuttham  jhanam  sacchikatam  mayati bhanantassa apatti
pacittiyassa.
   [311]  Aroceyyati anupasampannassa sunnatam vimokkham animittam
vimokkham  appanihitam  vimokkham sunnatam samadhim animittam samadhim appanihitam
samadhim  samapajjim  samapajjami  samapanno  appanihitassa  samadhissa
labhimhi  vasimhi  appanihito  samadhi  sacchikato  mayati  bhanantassa
apatti pacittiyassa.
   [312]  Aroceyyati  anupasampannassa  sunnatam  samapattim
animittam  samapattim  appanihitam  samapattim  samapajjim  samapajjami
samapanno  appanihitaya  samapattiya  labhimhi  vasimhi  appanihita
samapatti sacchikata mayati bhanantassa apatti pacittiyassa.
   [313]  Aroceyyati anupasampannassa tisso vijja samapajjim
samapajjami   samapanno  tissannam  vijjanam  labhimhi  vasimhi
tisso vijja sacchikata mayati bhanantassa apatti pacittiyassa.
   [314]  Aroceyyati  anupasampannassa  cattaro satipatthane
cattaro  sammappadhane  cattaro  iddhipade samapajjim samapajjami
samapanno   catunnam  iddhipadanam  labhimhi  vasimhi  cattaro
Iddhipada sacchikata mayati bhanantassa apatti pacittiyassa.
   [315]  Aroceyyati  anupasampannassa  pancindriyani  panca
balani  samapajjim  samapajjami  samapanno  pancannam balanam labhimhi
vasimhi  panca  balani  sacchikatani  mayati  bhanantassa  apatti
pacittiyassa.
   [316]  Aroceyyati  anupasampannassa  satta  bojjhange
samapajjim  samapajjami  samapanno  sattannam  bojjhanganam  labhimhi
vasimhi  satta  bojjhanga  sacchikata  mayati  bhanantassa  apatti
pacittiyassa.
   [317]  Aroceyyati  anupasampannassa  ariyam atthangikam maggam
samapajjim  samapajjami  samapanno  ariyassa  atthangikassa  maggassa
labhimhi  vasimhi  ariyo  atthangiko  maggo  sacchikato  mayati
bhanantassa apatti pacittiyassa.
   [318]   Aroceyyati   anupasampannassa   sotapattiphalam
sakadagamiphalam  anagamiphalam  arahattaphalam  1-  samapajjim  samapajjami
samapanno  arahattaphalassa  labhimhi  vasimhi  arahattaphalam  sacchikatam
mayati bhanantassa apatti pacittiyassa.
   [319] Aroceyyati anupasampannassa rago me catto doso
me  catto  moho  me catto vanto mutto pahino patinissattho
@Footnote: 1 Ma. Yu. arahattam. evamidisesu padesu.
Ukkhetito samukkhetitoti bhanantassa apatti pacittiyassa.
   [320] Aroceyyati anupasampannassa raga me cittam vinivaranam
dosa  me  cittam  vinivaranam moha me cittam vinivarananti bhanantassa
apatti pacittiyassa.
   [321]  Aroceyyati  anupasampannassa  sunnagare  pathamam
jhanam  dutiyam  jhanam  tatiyam jhanam catuttham jhanam samapajjim samapajjami
samapanno  sunnagare  catutthassa  jhanassa  labhimhi  vasimhi
sunnagare  catuttham  jhanam  sacchikatam  mayati  bhanantassa  apatti
pacittiyassa.
   [322]  Aroceyyati  anupasampannassa pathamanca jhanam dutiyanca
jhanam  samapajjim samapajjami samapanno pathamassa ca jhanassa dutiyassa
ca  jhanassa  labhimhi  vasimhi pathamanca jhanam dutiyanca jhanam sacchikatam
mayati bhanantassa apatti pacittiyassa . aroceyyati anupasampannassa
pathamanca  jhanam  tatiyanca jhanam .pe. pathamanca jhanam catutthanca jhanam
samapajjim  samapajjami  samapanno pathamassa ca jhanassa catutthassa ca
jhanassa  labhimhi  vasimhi  pathamanca  jhanam  catutthanca jhanam sacchikatam
mayati bhanantassa apatti pacittiyassa.
   [323]   Aroceyyati  anupasampannassa  pathamanca  jhanam
sunnatanca  vimokkham  animittanca  vimokkham  appanihitanca  vimokkham
Sunnatanca   samadhim   animittanca  samadhim  appanihitanca  samadhim
samapajjim   samapajjami   samapanno   pathamassa  ca  jhanassa
appanihitassa  ca  samadhissa  labhimhi  vasimhi  pathamanca  jhanam
appanihito  ca  samadhi  sacchikato  mayati  bhanantassa  apatti
pacittiyassa.
   [324]   Aroceyyati  anupasampannassa  pathamanca  jhanam
sunnatanca   samapattim   animittanca   samapattim   appanihitanca
samapattim   samapajjim   samapajjami  samapanno  pathamassa  ca
jhanassa  appanihitaya  ca  samapattiya  labhimhi  vasimhi  pathamanca
jhanam  appanihita  ca  samapatti  sacchikata  mayati  bhanantassa
apatti pacittiyassa.
   [325]  Aroceyyati  anupasampannassa  pathamanca jhanam tisso
ca  vijja  samapajjim  samapajjami  samapanno pathamassa ca jhanassa
tissannanca  vijjanam  labhimhi  vasimhi  pathamanca  jhanam  tisso
ca vijja sacchikata mayati bhanantassa apatti pacittiyassa.
   [326]  Aroceyyati anupasampannassa pathamanca jhanam cattaro
ca  satipatthane  cattaro ca sammappadhane cattaro ca iddhipade
samapajjim  samapajjami  samapanno  pathamassa  ca  jhanassa catunnanca
iddhipadanam  labhimhi  vasimhi pathamanca jhanam cattaro ca iddhipada
sacchikata mayati bhanantassa apatti pacittiyassa.
   [327]  Aroceyyati  anupasampannassa  pathamanca  jhanam panca
ca  indriyani  panca  ca  balani samapajjim samapajjami samapanno
pathamassa  ca  jhanassa  pancannanca  balanam  labhimhi vasimhi pathamanca
jhanam  panca  ca  balani  sacchikatani  mayati  bhanantassa  apatti
pacittiyassa.
   [328]  Aroceyyati anupasampannassa pathamanca jhanam satta ca
bojjhange  samapajjim  samapajjami  samapanno  pathamassa ca jhanassa
sattannanca  bojjhanganam  labhimhi  vasimhi  pathamanca  jhanam satta ca
bojjhanga sacchikata mayati bhanantassa apatti pacittiyassa.
   [329]  Aroceyyati  anupasampannassa pathamanca jhanam ariyanca
atthangikam maggam samapajjim samapajjami samapanno pathamassa ca jhanassa
ariyassa ca atthangikassa maggassa labhimhi vasimhi pathamanca jhanam ariyo
ca atthangiko maggo sacchikato mayati bhanantassa apatti pacittiyassa.
   [330] Aroceyyati anupasampannassa pathamanca jhanam sotapatti-
phalanca  sakadagamiphalanca  anagamiphalanca  arahattaphalanca  samapajjim
samapajjami samapanno pathamassa ca jhanassa arahattaphalassa ca labhimhi
vasimhi pathamanca jhanam arahattaphalanca sacchikatam mayati bhanantassa apatti
pacittiyassa.
   [331]  Aroceyyati anupasampannassa pathamanca jhanam samapajjim
samapajjami samapanno rago ca me catto doso ca me catto moho ca
me catto vanto mutto pahino patinissattho ukkhetito samukkhetitoti
bhanantassa apatti pacittiyassa.
   [332]  Aroceyyati anupasampannassa pathamanca jhanam samapajjim
samapajjami samapanno raga ca me cittam vinivaranam dosa ca me cittam
vinivaranam moha ca me cittam vinivarananti bhanantassa apatti pacittiyassa.
   [333]  Aroceyyati  anupasampannassa dutiyanca jhanam tatiyanca
jhanam  .pe.  dutiyanca  jhanam catutthanca jhanam samapajjim samapajjami
samapanno dutiyassa ca jhanassa catutthassa ca jhanassa labhimhi vasimhi
dutiyanca  jhanam  catutthanca  jhanam  sacchikatam mayati bhanantassa apatti
pacittiyassa  .  aroceyyati anupasampannassa dutiyanca jhanam .pe.
Moha  ca  me cittam vinivarananti bhanantassa apatti pacittiyassa .
Aroceyyati  anupasampannassa  dutiyanca  jhanam  pathamanca  jhanam
samapajjim  samapajjami  samapanno  dutiyassa ca jhanassa pathamassa ca
jhanassa  labhimhi  vasimhi  dutiyanca  jhanam  pathamanca  jhanam sacchikatam
mayati  bhanantassa  apatti  pacittiyassa  .pe.  aroceyyati
anupasampannassa   moha  ca  me  cittam  vinivaranam  pathamanca
Jhanam samapajjim samapajjami samapanno moha ca me cittam vinivaranam
pathamassa  ca  jhanassa labhimhi vasimhi moha ca me cittam vinivaranam
pathamanca  jhanam  sacchikatam  mayati  bhanantassa  apatti  pacittiyassa
.pe.  aroceyyati  anupasampannassa moha ca me cittam vinivaranam
dosa ca me cittam vinivarananti bhanantassa apatti pacittiyassa.
   [334]  Aroceyyati  anupasampannassa pathamanca jhanam dutiyanca
jhanam  tatiyanca  jhanam  catutthanca jhanam sunnatanca vimokkham animittanca
vimokkham  appanihitanca  vimokkham  sunnatanca  samadhim  animittanca
samadhim  appanihitanca  samadhim  sunnatanca  samapattim  animittanca
samapattim  appanihitanca  samapattim  tisso  ca  vijja cattaro ca
satipatthane cattaro ca sammappadhane cattaro ca iddhipade panca
ca indriyani panca ca balani satta ca bojjhange ariyanca atthangikam
maggam    sotapattiphalanca    sakadagamiphalanca   anagamiphalanca
arahattaphalanca samapajjim .pe. rago ca me catto doso ca me catto
moho  ca me catto vanto mutto pahino patinissattho ukkhetito
samukkhetito raga ca me cittam vinivaranam dosa ca me cittam vinivaranam
moha ca me cittam vinivarananti bhanantassa apatti pacittiyassa.
   [335]   Aroceyyati   anupasampannassa   pathamam  jhanam
Samapajjinti  vattukamo  dutiyam  jhanam  samapajjinti  bhanantassa
pativijanantassa  apatti  pacittiyassa  nappativijanantassa  apatti
dukkatassa  .  aroceyyati anupasampannassa pathamam jhanam samapajjinti
vattukamo tatiyam jhanam catuttham jhanam sunnatam vimokkham animittam vimokkham
appanihitam  vimokkham  sunnatam  samadhim animittam samadhim appanihitam samadhim
sunnatam  samapattim  animittam  samapattim  appanihitam  samapattim  tisso
vijja  cattaro  satipatthane  cattaro  sammappadhane  cattaro
iddhipade  pancindriyani  panca  balani  satta  bojjhange  ariyam
atthangikam   maggam   sotapattiphalam   sakadagamiphalam   anagamiphalam
arahattaphalam samapajjim rago me catto doso me catto moho me
catto  vanto  mutto  pahino patinissattho ukkhetito samukkhetito
raga me cittam  vinivaranam dosa me cittam vinivaranam moha me cittam
vinivarananti   bhanantassa   pativijanantassa  apatti  pacittiyassa
nappativijanantassa apatti dukkatassa.
   [336]   Aroceyyati   anupasampannassa   dutiyam  jhanam
samapajjinti  vattukamo  .pe.  moha  me  cittam  vinivarananti
bhanantassa  pativijanantassa  apatti  pacittiyassa  nappativijanantassa
apatti   dukkatassa   .   aroceyyati   anupasampannassa
dutiyam  jhanam  samapajjinti  vattukamo  pathamam  jhanam  samapajjinti
Bhanantassa  pativijanantassa  apatti  pacittiyassa  nappativijanantassa
apatti  dukkatassa  .pe. aroceyyati anupasampannassa moha me
cittam  vinivarananti  vattukamo  pathamam  jhanam  samapajjinti  bhanantassa
pativijanantassa  apatti  pacittiyassa  nappativijanantassa  apatti
dukkatassa  .pe.  aroceyyati  anupasampannassa  moha me cittam
vinivarananti  vattukamo  dosa  me  cittam  vinivarananti  bhanantassa
pativijanantassa  apatti  pacittiyassa  nappativijanantassa  apatti
dukkatassa  .  aroceyyati  anupasampannassa  pathamanca  jhanam
dutiyanca  jhanam  tatiyanca  jhanam  catutthanca jhanam .pe. dosa me
cittam  vinivarananti  vattukamo moha me cittam vinivarananti bhanantassa
pativijanantassa  apatti  pacittiyassa  nappativijanantassa  apatti
dukkatassa.
   [337]  Aroceyyati  anupasampannassa dutiyanca jhanam tatiyanca
jhanam  catutthanca  jhanam  .pe.  moha  ca  me cittam vinivarananti
vattukamo  pathamam  jhanam  samapajjinti  bhanantassa  pativijanantassa
apatti pacittiyassa nappativijanantassa apatti dukkatassa.
   [338] Aroceyyati anupasampannassa yo te vihare vasi so
bhikkhu  pathamam  jhanam  samapajji  samapajjati  samapanno  so
Bhikkhu pathamassa jhanassa labhi vasi tena bhikkhuna pathamam jhanam sacchikatanti
bhanantassa  apatti  dukkatassa  . aroceyyati anupasampannassa yo
te vihare vasi so bhikkhu dutiyam jhanam tatiyam jhanam catuttham jhanam samapajji
samapajjati  samapanno so bhikkhu catutthassa jhanassa labhi vasi tena
bhikkhuna catuttham jhanam sacchikatanti bhanantassa apatti dukkatassa.
   {338.1} Aroceyyati anupasampannassa yo te vihare vasi so
bhikkhu  sunnatam  vimokkham animittam vimokkham appanihitam vimokkham sunnatam
samadhim  animittam  samadhim  appanihitam  samadhim  samapajji  samapajjati
samapanno so bhikkhu appanihitassa samadhissa labhi vasi tena bhikkhuna
appanihito samadhi sacchikatoti bhanantassa apatti dukkatassa.
   {338.2} Aroceyyati anupasampannassa yo te vihare vasi so
bhikkhu  sunnatam  samapattim  animittam  samapattim  appanihitam  samapattim
tisso vijja cattaro satipatthane cattaro sammappadhane cattaro
iddhipade  pancindriyani  panca  balani  satta  bojjhange  ariyam
atthangikam   maggam   sotapattiphalam   sakadagamiphalam   anagamiphalam
arahattaphalam  samapajji  .pe.  tassa  bhikkhuno rago catto doso
catto  moho  catto vanto mutto pahino patinissattho ukkhetito
samukkhetito  tassa  bhikkhuno  raga  cittam  vinivaranam  dosa cittam
vinivaranam moha cittam vinivarananti bhanantassa apatti dukkatassa.
   {338.3} Aroceyyati anupasampannassa yo te vihare vasi
so  bhikkhu  sunnagare pathamam jhanam dutiyam jhanam tatiyam jhanam catuttham
jhanam  samapajji  samapajjati  samapanno  so  bhikkhu  sunnagare
catutthassa  jhanassa  labhi  vasi  tena  bhikkhuna sunnagare catuttham
jhanam  sacchikatanti  bhanantassa  apatti  dukkatassa  . aroceyyati
anupasampannassa yo te viharam paribhunji yo te civaram paribhunji yo te
pindapatam paribhunji yo te senasanam paribhunji yo te gilanapaccaya-
bhesajjaparikkharam  paribhunji  so  bhikkhu  sunnagare  catuttham  jhanam
samapajji  samapajjati  samapanno  so  bhikkhu sunnagare catutthassa
jhanassa labhi vasi tena bhikkhuna sunnagare catuttham jhanam sacchikatanti
bhanantassa apatti dukkatassa.
   [339] Aroceyyati anupasampannassa yena te viharo paribhutto
yena te civaram paribhuttam yena te pindapato paribhutto yena te senasanam
paribhuttam  yena  te gilanapaccayabhesajjaparikkharo paribhutto so bhikkhu
sunnagare  catuttham jhanam samapajji samapajjati samapanno so bhikkhu
sunnagare  catutthassa jhanassa labhi vasi tena bhikkhuna sunnagare
catuttham jhanam sacchikatanti bhanantassa apatti dukkatassa.
   [340]  Aroceyyati anupasampannassa yam tvam agamma viharam
adasi   civaram  pindapatam  senasanam  gilanapaccayabhesajjaparikkharam
Adasi  so  bhikkhu sunnagare catuttham jhanam samapajji .pe. tena
bhikkhuna   sunnagare   catuttham  jhanam  sacchikatanti  bhanantassa
apatti dukkatassa.
   [341] Anapatti upasampannassa bhutam arocesi adikammikassati.
          Atthamasikkhapadam nitthitam.
               --------
            Navamasikkhapadam             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 208-225. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=2&item=304&items=38&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=2&item=304&items=38&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=2&item=304&items=38&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=2&item=304&items=38&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=304              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=6403              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=6403              Contents of The Tipitaka Volume 2 http://84000.org/tipitaka/read/?index_2

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :