ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 2 : Abhi. Vibhaṅgo
   [804]  Tattha  katamā  cintāmayā  paññā  yogavihitesu vā
kammāyatanesu  yogavihitesu  vā  sippāyatanesu  yogavihitesu  vā
vijjaṭṭhānesu  kammassakataṃ  vā saccānulomikaṃ vā rūpaṃ aniccanti vā
vedanā  aniccāti  vā  saññā  aniccāti vā saṅkhārā aniccāti
vā  viññāṇaṃ  aniccanti  vā  yaṃ  evarūpiṃ  anulomikaṃ khantiṃ diṭṭhiṃ
ruciṃ  mutiṃ  pekkhaṃ  dhammanijjhānakkhantiṃ  parato assutvā paṭilabhati ayaṃ
vuccati  cintāmayā  paññā  .  tattha  katamā  sutamayā  paññā
yogavihitesu  vā  kammāyatanesu  yogavihitesu  vā  sippāyatanesu
yogavihitesu vā vijjaṭṭhānesu kammassakataṃ vā saccānulomikaṃ vā rūpaṃ
aniccanti vā vedanā aniccāti vā saññā aniccāti vā saṅkhārā
aniccāti  vā  viññāṇaṃ  aniccanti vā yaṃ evarūpiṃ anulomikaṃ khantiṃ
diṭṭhiṃ  ruciṃ  mutiṃ  pekkhaṃ  dhammanijjhānakkhantiṃ  parato sutvā paṭilabhati
ayaṃ  vuccati  sutamayā  paññā  .  sabbāpi  samāpannassa  paññā
Bhāvanāmayā paññā.
   [805] Tattha katamā dānamayā paññā dānaṃ ārabbha dānādhigaccha
gaccha  yā  uppajjati  paññā  pajānanā .pe. amoho dhammavicayo
sammādiṭṭhi  ayaṃ  vuccati  dānamayā  paññā  .  tattha  katamā
sīlamayā  paññā  sīlaṃ  ārabbha  sīlādhigaccha  yā  uppajjati paññā
pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  ayaṃ  vuccati
sīlamayā  paññā  .  sabbāpi  samāpannassa  paññā  bhāvanāmayā
paññā.
   [806]  Tattha  katamā  adhisīle  paññā pātimokkhasaṃvarasaṃvutassa
yā uppajjati paññā pajānanā .pe. amoho dhammavicayo sammādiṭṭhi
ayaṃ  vuccati  adhisīle  paññā  .  tattha  katamā adhicitte paññā
rūpāvacaraarūpāvacarasamāpattiṃ   samāpajjantassa   yā   uppajjati
paññā   pajānanā   .pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi
ayaṃ  vuccati  adhicitte  paññā  . tattha katamā adhipaññāya paññā
catūsu  maggesu  catūsu  phalesu  paññā  ayaṃ  vuccati  adhipaññāya
paññā.
   [807]  Tattha  katamaṃ  āyakosallaṃ  ime dhamme manasikaroto
anuppannā  ceva  akusalā  dhammā  na  uppajjanti  uppannā  ca
akusalā  dhammā  pahīyanti  ime  vā  panime  dhamme manasikaroto
anuppannā  ceva  kusalā  dhammā  uppajjanti  uppannā ca kusalā
Dhammā  bhiyyobhāvāya  vepullāya  bhāvanāya  pāripūriyā  saṃvattantīti
yā  tattha  paññā  pajānanā .pe. amoho dhammavicayo sammādiṭṭhi
idaṃ  vuccati  āyakosallaṃ . tattha katamaṃ apāyakosallaṃ ime dhamme
manasikaroto  anuppannā ceva kusalā dhammā na uppajjanti uppannā
ca  kusalā  dhammā  nirujjhanti ime vā panime dhamme manasikaroto
anuppannā  ceva  akusalā  dhammā uppajjanti uppannā ca akusalā
dhammā  bhiyyobhāvāya  vepullāya  saṃvattantīti  yā  tattha  paññā
pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  idaṃ  vuccati
apāyakosallaṃ. Sabbāpi tatrupāyā paññā upāyakosallaṃ.
   [808]  Catūsu  bhūmīsu  vipāke  paññā vipākā paññā catūsu
bhūmīsu  kusale  paññā  vipākadhammadhammā  paññā  tīsu  bhūmīsu
kiriyābyākate paññā neva vipākanavipākadhammadhammā paññā.
   [809]  Tīsu  bhūmīsu vipāke paññā upādinnupādāniyā paññā
tīsu bhūmīsu kusale tīsu bhūmīsu kiriyābyākate paññā anupādinnupādāniyā
paññā  catūsu  maggesu  catūsu  phalesu paññā anupādinnaanupādāniyā
paññā.
   [810]  Vitakkavicārasampayuttā  paññā  savitakkasavicārā paññā
vitakkavippayuttā  vicārasampayuttā  paññā  avitakkavicāramattā  paññā
vitakkavicāravippayuttā paññā avitakkaavicārā paññā.
   [811]  Pītisampayuttā  paññā pītisahagatā paññā sukhasampayuttā
Paññā   sukhasahagatā   paññā   upekkhāsampayuttā   paññā
upekkhāsahagatā paññā.
   [812]  Tīsu  bhūmīsu  kusale paññā ācayagāminī paññā catūsu
maggesu  paññā  apacayagāminī  paññā  catūsu  bhūmīsu  vipāke  tīsu
bhūmīsu kiriyābyākate paññā nevaācayagāminīnaapacayagāminī paññā.
   [813]  Catūsu  maggesu  tīsu  phalesu paññā sekkhā paññā
upariṭṭhime  arahattaphale  paññā  asekkhā paññā tīsu bhūmīsu kusale
tīsu bhūmīsu vipāke tīsu bhūmīsu kiriyābyākate paññā nevasekkhānāsekkhā
paññā.
   [814]  Kāmāvacarakusalābyākate  paññā  parittā  paññā
rūpāvacarārūpāvacarakusalābyākate   paññā   mahaggatā   paññā
catūsu maggesu catūsu phalesu paññā appamāṇā paññā.
   [815]  Tattha  katamā  parittārammaṇā paññā paritte dhamme
ārabbha  yā  uppajjati paññā pajānanā .pe. amoho dhammavicayo
sammādiṭṭhi  ayaṃ  vuccati  parittārammaṇā  paññā  .  tattha katamā
mahaggatārammaṇā  paññā  mahaggate  dhamme  ārabbha  yā uppajjati
paññā  pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  ayaṃ
vuccati  mahaggatārammaṇā  paññā  .  tattha katamā appamāṇārammaṇā
paññā  appamāṇe  dhamme  ārabbha  yā  uppajjati  paññā
pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  ayaṃ  vuccati
Appamāṇārammaṇā paññā.
   [816]  Tattha  katamā maggārammaṇā paññā ariyamaggaṃ ārabbha
yā  uppajjati  paññā  pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo
sammādiṭṭhi  ayaṃ  vuccati  maggārammaṇā  paññā  .  catūsu maggesu
paññā  maggahetukā  paññā  .  tattha  katamā maggādhipatinī paññā
ariyamaggaṃ  adhipatiṃ  karitvā  yā  uppajjati paññā pajānanā .pe.
Amoho dhammavicayo sammādiṭṭhi ayaṃ vuccati maggādhipatinī paññā.
   [817]  Catūsu  bhūmīsu  vipāke  paññā siyā uppannā siyā
uppādinī  na  vattabbā  anuppannāti  catūsu  bhūmīsu  kusale  tīsu
bhūmīsu  kiriyābyākate  paññā  siyā  uppannā siyā anuppannā na
vattabbā uppādinīti.
   [818]  Sabbāva  paññā  siyā atītā siyā anāgatā siyā
paccuppannā.
   [819]  Tattha  katamā  atītārammaṇā  paññā  atīte dhamme
ārabbha  yā  uppajjati paññā pajānanā .pe. amoho dhammavicayo
sammādiṭṭhi  ayaṃ  vuccati  atītārammaṇā  paññā  .  tattha  katamā
anāgatārammaṇā  paññā  anāgate  dhamme  ārabbha  yā uppajjati
paññā  pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  ayaṃ
vuccati  anāgatārammaṇā  paññā  . tattha katamā paccuppannārammaṇā
paññā  paccuppanne  dhamme  ārabbha  yā  uppajjati  paññā
Pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  ayaṃ  vuccati
paccuppannārammaṇā paññā.
   [820]  Sabbāva  paññā siyā ajjhattā siyā bahiddhā siyā
ajjhattabahiddhā.
   [821]  Tattha  katamā  ajjhattārammaṇā  paññā  ajjhatte
dhamme  ārabbha  yā  uppajjati  paññā  pajānanā .pe. amoho
dhammavicayo  sammādiṭṭhi  ayaṃ  vuccati  ajjhattārammaṇā  paññā .
Tattha  katamā  bahiddhārammaṇā  paññā  bahiddhā dhamme ārabbha yā
uppajjati  paññā  pajānanā  .pe.  amoho dhammavicayo sammādiṭṭhi
ayaṃ  vuccati  bahiddhārammaṇā  paññā  .  tattha  katamā  ajjhatta-
bahiddhārammaṇā  paññā  ajjhattabahiddhā  dhamme  ārabbha  yā
uppajjati  paññā  pajānanā  .pe.  amoho dhammavicayo sammādiṭṭhi
ayaṃ vuccati ajjhattabahiddhārammaṇā paññā.
         Evaṃ tividhena ñāṇavatthu.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 438-443. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=35&item=804&items=18              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=35&item=804&items=18&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=35&item=804&items=18              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=35&item=804&items=18              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=804              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=10166              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=10166              Contents of The Tipitaka Volume 35 http://84000.org/tipitaka/read/?index_35

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :