ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 2 : Abhi. Vibhaṅgo
   [926] Tattha katamāni tīṇi akusalamūlāni lobho doso moho.
Tattha  katamo  lobho  yo  rāgo  sārāgo  anunayo  anurodho
nandī  nandīrāgo  cittassa  sārāgo  icchā  mucchā  ajjhosānaṃ
gedho  paligedho  saṅgo  paṅko  ejā  māyā  janikā sañjananī
sibbinī  jālinī  saritā  visattikā  suttaṃ  visaṭā  āyūhanī  dutiyā
paṇidhi  bhavanetti  vanaṃ  vanatho  santhavo  sineho apekkhā paṭibandhu
āsā  āsiṃsanā  āsiṃsitattaṃ  rūpāsā  saddāsā gandhāsā rasāsā
phoṭṭhabbāsā  lābhāsā  dhanāsā puttāsā jīvitāsā jappā pajappā
abhijappā  jappā  jappanā  jappitattaṃ  loluppaṃ  loluppāyanā
loluppāyitattaṃ  puñcikatā  sādhukamyatā  adhammarāgo  visamalobho
nikanti  nikāmanā  patthanā  pihanā  sampatthanā kāmataṇhā bhavataṇhā
vibhavataṇhā  rūpataṇhā  arūpataṇhā  nirodhataṇhā  rūpataṇhā saddataṇhā
gandhataṇhā   rasataṇhā   phoṭṭhabbataṇhā   dhammataṇhā   ogho
yogo  gantho  upādānaṃ āvaraṇaṃ nīvaraṇaṃ chādanaṃ bandhanaṃ upakkileso
Kileso  anusayo  pariyuṭṭhānaṃ  latā  vevicchaṃ  dukkhamūlaṃ  dukkhanidānaṃ
dukkhappabhavo  mārapāso  mārabalisaṃ  māravisayo  taṇhānadī taṇhājālaṃ
taṇhāgaddulaṃ   taṇhāsamuddo   abhijjhā   lobho   akusalamūlaṃ
ayaṃ vuccati lobho.
   {926.1}  Tattha  katamo doso anatthaṃ me acarīti āghāto
jāyati  anatthaṃ  me  caratīti āghāto jāyati anatthaṃ me carissatīti
āghāto  jāyati  piyassa  me  manāpassa  anatthaṃ  acari  anatthaṃ
carati  anatthaṃ  carissatīti  āghāto jāyati appiyassa me amanāpassa
atthaṃ  acari  atthaṃ  carati  atthaṃ  carissatīti  āghāto  jāyati
aṭṭhāne vā pana āghāto jāyati yo evarūpo cittassa āghāto
paṭighāto  paṭighaṃ  paṭivirodho  kopo  pakopo  sampakopo  doso
padoso  sampadoso  cittassa  byāpatti  manopadoso  kodho
kujjhanā  kujjhitattaṃ  doso  dūsanā  dūsitattaṃ  byāpatti byāpajjanā
byāpajjitattaṃ   virodho   paṭivirodho   caṇḍikkaṃ   assuropo
anattamanatā cittassa ayaṃ vuccati doso.
   {926.2}  Tattha  katamo  moho dukkhe aññāṇaṃ dukkhasamudaye
aññāṇaṃ   dukkhanirodhe   aññāṇaṃ  dukkhanirodhagāminiyā  paṭipadāya
aññāṇaṃ  pubbante  aññāṇaṃ  aparante  aññāṇaṃ  pubbantāparante
aññāṇaṃ   idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu   dhammesu  aññāṇaṃ  yaṃ
evarūpaṃ  aññāṇaṃ  adassanaṃ .pe. avijjālaṅgī moho akusalamūlaṃ ayaṃ
vuccati moho. Imāni tīṇi akusalamūlāni.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 489-490. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=35&item=926&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=35&item=926&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=35&item=926&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=35&item=926&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=926              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=12602              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=12602              Contents of The Tipitaka Volume 35 http://84000.org/tipitaka/read/?index_35

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :