ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)
   [243]  Athakho  bhagava  bhikkhu  amantesi  bhutapubbam  bhikkhave
baranasiyam  brahmadatto  nama  kasiraja  ahosi addho mahaddhano
mahabhogo mahabbalo mahavahano mahavijito paripunnakosakotthagaro.
Dighiti  nama  kosalaraja  ahosi  daliddo  appadhano  appabhogo
appabalo  appavahano  appavijito  aparipunnakosakotthagaro .
Athakho   bhikkhave   brahmadatto  kasiraja  caturanginim  senam
sannayhitva  dighitim  kosalarajanam  abbhuyyasi  .  assosi  kho
bhikkhave  dighiti  kosalaraja  brahmadatto  kira kasiraja caturanginim
senam  sannayhitva mam 1- abbhuyyatoti . athakho bhikkhave dighitissa
kosalaranno  etadahosi  brahmadatto  kho  kasiraja  addho
mahaddhano   mahabhogo   mahabbalo   mahavahano   mahavijito
paripunnakosakotthagaro  aham  panamhi  daliddo  appadhano appabhogo
appabalo   appavahano   appavijito   aparipunnakosakotthagaro
@Footnote: 1 Si. Yu. mama. Ma. mamam.
Naham  patibalo  brahmadattena  kasiranna  ekasanghatampi  sahitum
yannunaham patikacceva 1- nagaramha nippateyyanti.
   {243.1}  Athakho  bhikkhave dighiti kosalaraja mahesim adaya
patikacceva  nagaramha  nippati  .  athakho  bhikkhave  brahmadatto
kasiraja  dighitissa  kosalaranno  balanca  vahananca  janapadanca
kosanca  kotthagaranca  abhivijiya ajjhavasati 2- . athakho bhikkhave
dighiti  kosalaraja  sapajapatiko  yena  baranasi  tena  pakkami
anupubbena  yena  baranasi  tadavasari  . tatra sudam bhikkhave dighiti
kosalaraja   sapajapatiko   baranasiyam  annatarasmim  paccantime
okase   kumbhakaranivesane  annatakavesena  paribbajakacchannena
pativasati.
   {243.2}  Athakho  bhikkhave  dighitissa  kosalaranno  mahesi
nacirasseva gabbhini ahosi . tassa evarupo dohalo [3]- hoti icchati
suriyassa uggamanakale caturanginim senam sannaddham vammikam 4- subhumiyam 5- thitam
passitum khaggananca dhovanam patum . athakho bhikkhave dighitissa kosalaranno
mahesi  dighitim  kosalarajanam  etadavoca gabbhinimhi deva tassa me
evarupo  dohalo uppanno icchami suriyassa uggamanakale caturanginim
senam  sannaddham  vammikam  subhumiyam  5- thitam passitum khaggananca dhovanam
patunti . kuto devi amhakam duggatanam caturangini sena sannaddha
vammika subhumiyam 5- thita khaggananca dhovananti 6- . Sacaham deva na
labhissami  marissamiti  .  tena  kho  pana  bhikkhave 7- samayena
@Footnote: 1 Si. Yu. patigacceva. 2 Si. ajjhavasi. 3 Ma. uppanno. 4 Si. vammitam.
@5 Ma. subhume. 6 Ma. dhovanam patunti. 7 Ma. ayam patho natthi.
Brahmadattassa   kasiranno   purohito   brahmano   dighitissa
kosalaranno  sahayo  hoti  .  athakho bhikkhave dighiti kosalaraja
yena  brahmadattassa  kasiranno  purohito  brahmano  tenupasankami
upasankamitva   brahmadattassa   kasiranno   purohitam  brahmanam
etadavoca sakhi te samma gabbhini tassa evarupo dohalo uppanno
icchati  suriyassa  uggamanakale  caturanginim  senam  sannaddham  vammikam
subhumiyam  thitam  passitum  khaggananca  dhovanam  patunti . tenahi deva
mayampi devim passamati.
   {243.3}  Athakho  bhikkhave dighitissa kosalaranno mahesi yena
brahmadattassa  kasiranno  purohito  brahmano  tenupasankami .
Addasa   kho  bhikkhave  brahmadattassa  kasiranno  purohito
brahmano  dighitissa  kosalaranno  mahesim  durato  va  agacchantim
disvana   utthayasana  ekamsam  uttarasangam  karitva  yena
dighitissa   kosalaranno   mahesi  tenanjalimpanametva  tikkhattum
udanam  udanesi  kosalaraja  vata  bho  kucchigato  kosalaraja
vata  bho  kucchigatoti  avimana  1-  devi  hohi lacchasi suriyassa
uggamanakale  caturanginim  senam  sannaddham  vammikam  subhumiyam  thitam
passitum  khaggananca  dhovanam patunti . athakho bhikkhave brahmadattassa
kasiranno  purohito  brahmano  yena  brahmadatto  kasiraja
tenupasankami  upasankamitva  brahmadattam  kasirajanam  etadavoca
tatha  deva  nimittani  dissanti  sve  suriyassa  uggamanakale
@Footnote: 1 Ma. attamana.
Caturangini  sena  sannaddha  vammika  subhumiyam  titthatu  khagga  ca
dhoviyantuti  .  athakho  bhikkhave  brahmadatto  kasiraja  manusse
anapesi yatha bhane purohito brahmano aha tatha karothati .
Alabhi kho bhikkhave dighitissa kosalaranno mahesi suriyassa uggamanakale
caturanginim  senam  sannaddham  vammikam  subhumiyam  thitam  passitum khaggananca
dhovanam patum.
   {243.4}  Athakho  bhikkhave  dighitissa  kosalaranno  mahesi
tassa  gabbhassa  paripakamanvaya  puttam  vijayi  .  tassa  dighavuti
namam  akamsu  .  athakho bhikkhave dighavu kumaro nacirasseva vinnutam
papuni  .  athakho  bhikkhave  dighitissa  kosalaranno etadahosi ayam
kho  brahmadatto  kasiraja  bahuno  amhakam  anatthassa  karako
imina  amhakam  balanca  vahananca  janapado  ca  koso  ca
kotthagaranca  acchinnam  sacayam  amhe  janissati sabbe va tayo
ghatapessati  yannunaham  dighavum  kumaram  bahinagare  vaseyyanti .
Athakho bhikkhave dighiti kosalaraja dighavum kumaram bahinagare vasesi.
Athakho  bhikkhave  dighavu  kumaro  bahinagare  pativasanto nacirasseva
sabbasippani sikkhi.
   [244] Tena kho pana bhikkhave 1- samayena dighitissa kosalaranno
kappako  brahmadatte  kasiranne  pativasati . addasa kho bhikkhave
dighitissa  kosalaranno  kappako  dighitim  kosalarajanam  sapajapatikam
baranasiyam  annatarasmim  paccantime  okase  kumbhakaranivesane
@Footnote: 1 Ma. ayam patho na dissati.
Annatakavesena   paribbajakacchannena  pativasantam  disvana  yena
brahmadatto  kasiraja  tenupasankami  upasankamitva  brahmadattam
kasirajanam  etadavoca  dighiti  deva  kosalaraja  sapajapatiko
baranasiyam  annatarasmim  paccantime  okase  kumbhakaranivesane
annatakavesena  paribbajakacchannena  pativasatiti  .  athakho  bhikkhave
brahmadatto  kasiraja  manusse  anapesi  tenahi  bhane  dighitim
kosalarajanam  sapajapatikam  anethati . evam devati kho bhikkhave
te   manussa  brahmadattassa  kasiranno  patissunitva  dighitim
kosalarajanam sapajapatikam anesum.
   {244.1}  Athakho  bhikkhave  brahmadatto  kasiraja manusse
anapesi  tenahi  bhane  dighitim  kosalarajanam  sapajapatikam dalhaya
rajjuya  pacchabaham  galhabandhanam  bandhitva  khuramundam  karitva
kharassarena  panavena  rathiyaya  rathiyam  1-  singhatakena  singhatakam
parinetva  dakkhinena  dvarena  nikkhametva  dakkhinato  nagarassa
catudha  chinditva  catuddisa  bilani  nikkhipathati  . evam devati
kho  bhikkhave te manussa brahmadattassa kasiranno patissunitva 2-
dighitim  kosalarajanam  sapajapatikam  dalhaya  rajjuya  pacchabaham
galhabandhanam  bandhitva  khuramundam  karitva  kharassarena  panavena
rathiyaya rathiyam singhatakena singhatakam parinenti.
   {244.2}   Athakho   bhikkhave   dighavussa   kumarassa
etadahosi   ciram   dittha   3-   kho  me  matapitaro
@Footnote: 1 Po. rathiya rathiyam. Ma. rathikaya rathikam. 2 Po. Ma. Yu. patissutva.
@3 Si. Yu. ciradittha.
Yannunaham  matapitaro  passeyyanti  .  athakho  bhikkhave  dighavu
kumaro  baranasim  pavisitva  addasa  matapitaro dalhaya rajjuya
pacchabaham  galhabandhanam  bandhitva  khuramundam  karitva  kharassarena
panavena  rathiyaya  rathiyam  singhatakena  singhatakam parinente disvana
yena  matapitaro  tenupasankami  .  addasa  kho  bhikkhave dighiti
kosalaraja  dighavum  kumaram  durato  va agacchantam disvana dighavum
kumaram etadavoca ma kho tvam tata dighavu digham passa ma rassam na hi
tata dighavu verena vera sammanti averena hi tata dighavu vera
sammantiti.
   {244.3} Evam vutte bhikkhave te manussa dighitim kosalarajanam
etadavocum  ummattako  ayam dighiti kosalaraja vippalapati ko imassa
dighavu kam ayam evamaha ma kho tvam tata dighavu digham passa ma
rassam na hi tata dighavu verena vera sammanti averena hi tata
dighavu  vera  sammantiti  .  naham  bhane  ummattako vippalapami
apica  yo vinnu so vibhavessatiti . dutiyampi kho bhikkhave .pe.
Tatiyampi  kho  bhikkhave  dighiti kosalaraja dighavum kumaram etadavoca
ma kho tvam tata dighavu digham passa ma rassam na hi tata dighavu
verena vera sammanti averena hi tata dighavu vera sammantiti.
Tatiyampi  kho  bhikkhave  te manussa dighitim kosalarajanam etadavocum
ummattako  ayam  dighiti  kosalaraja  vippalapati  ko  imassa
Dighavu  kam  ayam  evamaha  ma kho tvam tata dighavu digham passa
ma  rassam  na  hi tata dighavu verena vera sammanti averena
hi  tata  dighavu  vera  sammantiti  .  naham  bhane ummattako
vippalapami  apica  yo  vinnu  so  vibhavessatiti  .  athakho
bhikkhave  te  manussa dighitim kosalarajanam sapajapatikam rathiyaya rathiyam
singhatakena  singhatakam  parinetva  dakkhinena dvarena nikkhametva
dakkhinato  nagarassa  catudha  chinditva  catuddisa  bilani nikkhipitva
gumbam thapetva pakkamimsu.
   {244.4}  Athakho bhikkhave dighavu kumaro baranasim pavisitva
suram  niharitva gumbiye payesi . yada te matta ahesum patita
atha katthani sankaddhitva [1]- matapitunam sariram citakam aropetva
aggim datva panjaliko tikkhattum citakam padakkhinam akasi.
   {244.5}  Tena  kho  pana  bhikkhave  samayena  brahmadatto
kasiraja  uparipasadavaragato  hoti  .  addasa  kho  bhikkhave
brahmadatto  kasiraja  dighavum  kumaram  panjalikam  tikkhattum  citakam
padakkhinam  karontam  disvanassa  etadahosi  nissamsayam  kho  so
manusso  dighitissa  kosalaranno  nati  va  salohito  va aho
me  anatthako  na  hi  nama me koci arocessatiti . athakho
bhikkhave  dighavu  kumaro  arannam  gantva  yavadattham  kanditva
roditva vappam 2- punchitva baranasim pavisitva antepurassa samanta
hatthisalam  gantva  hatthacariyam  etadavoca  icchamaham  acariya
@Footnote: 1 Ma. Yu. citakam karitva. 2 Ma. khappam.
Sippam  sikkhitunti  .  tenahi  bhane  manavaka  sikkhassuti . athakho
bhikkhave  dighavu  kumaro rattiya paccusasamayam paccutthaya hatthisalayam
manjuna sarena gayi vinanca vadesi.
   {244.6} Assosi kho bhikkhave brahmadatto kasiraja rattiya
paccusasamayam  paccutthaya  hatthisalayam  manjuna  sarena  gitam  vinanca
vaditam sutvana manusse pucchi ko bhane rattiya paccusasamayam paccutthaya
hatthisalayam manjuna sarena gayi vinanca vadesiti . amukassa deva
hatthacariyassa  antevasi  manavako  rattiya  paccusasamayam paccutthaya
hatthisalayam manjuna sarena gayi vinanca vadesiti . tenahi bhane tam
manavakam anethati . Evam devati kho bhikkhave te manussa brahmadattassa
kasiranno patissunitva dighavum kumaram anesum.
   {244.7} Athakho bhikkhave brahmadatto kasiraja dighavum kumaram
etadavoca  tvam  bhane  manavaka  rattiya  paccusasamayam  paccutthaya
hatthisalayam  manjuna  sarena  gayi  vinanca  vadesiti  .  evam
devati . tenahi [1]- bhane manavaka gayassu vinanca vadehiti.
Evam  devati kho bhikkhave dighavu kumaro brahmadattassa kasiranno
patissunitva aradhapekkho manjuna sarena gayi vinanca vadesi .
Athakho  bhikkhave  brahmadatto  kasiraja  dighavum kumaram etadavoca
tvam bhane manavaka mam upatthahati . evam devati kho bhikkhave dighavu
kumaro  brahmadattassa  kasiranno  paccassosi  .  athakho bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. Yu. tvam.
Dighavu  kumaro  brahmadattassa  kasiranno  pubbutthayi  ahosi
pacchanipati  kimkarapatissavi  1-  manapacari  piyavadi  .  athakho
bhikkhave brahmadatto kasiraja dighavum kumaram nacirasseva abbhantarike 2-
vissasikatthane thapesi.
   {244.8} Athakho bhikkhave brahmadatto kasiraja dighavum kumaram
etadavoca  tenahi bhane manavaka ratham yojehi migavam gamissamati .
Evam  devati kho bhikkhave dighavu kumaro brahmadattassa kasiranno
patissunitva  ratham  yojetva  brahmadattam  kasirajanam  etadavoca
yutto kho te deva ratho yassadani kalam mannasiti.
   {244.9}  Athakho bhikkhave brahmadatto kasiraja ratham abhiruhi
dighavu kumaro ratham pesesi . tatha tatha ratham pesesi yatha yatha
anneneva  sena  agamasi  anneneva  ratho  . athakho bhikkhave
brahmadatto  kasiraja  duram  gantva  dighavum  kumaram  etadavoca
tenahi  bhane  manavaka  ratham  muncassu  kilantomhi nipajjissamiti .
Evam  devati kho bhikkhave dighavu kumaro brahmadattassa kasiranno
patissunitva  ratham  muncitva  pathaviyam  pallankena  nisidi  . athakho
bhikkhave  brahmadatto  kasiraja  dighavussa kumarassa ucchange sisam
katva  seyyam  kappesi  .  tassa  kilantassa  muhuttakeneva niddam
okkami  .  athakho  bhikkhave  dighavussa  kumarassa etadahosi ayam
kho  brahmadatto  kasiraja  bahuno  amhakam  anatthassa  karako
imina  amhakam  balanca  vahananca  janapado  ca  koso  ca
@Footnote: 1 Po. kimkaranapatissavi 2 Ma. abbhantarime.
Kotthagaranca acchinnam imina ca me matapitaro hata ayam khvassa
kalo yoham veram appeyyanti kosiya khaggam nibbahi.
   {244.10}  Athakho  bhikkhave  dighavussa  kumarassa etadahosi
pita kho mam maranakale avaca ma kho tvam tata dighavu digham passa
ma rassam na hi tata dighavu verena vera sammanti averena hi
tata dighavu vera sammantiti na kho me tam patirupam yoham pitu vacanam
atikkameyyanti  kosiya  khaggam  pavesesi  . dutiyampi kho bhikkhave
.pe.  tatiyampi  kho  bhikkhave  dighavussa kumarassa etadahosi ayam
kho  brahmadatto  kasiraja  bahuno  amhakam  anatthassa  karako
imina amhakam balanca vahananca janapado ca koso ca kotthagaranca
acchinnam imina ca me matapitaro hata ayam khvassa kalo yoham veram
appeyyanti  kosiya  khaggam  nibbahi  .  tatiyampi  kho  bhikkhave
dighavussa  kumarassa  etadahosi pita kho mam maranakale avaca ma
kho tvam tata dighavu digham passa ma rassam na hi tata dighavu verena
vera  sammanti averena hi tata dighavu vera sammantiti na kho
me  tam  patirupam  yoham  pitu vacanam atikkameyyanti punadeva kosiya
khaggam pavesesi.
   {244.11} Athakho bhikkhave brahmadatto kasiraja bhito ubbiggo
ussanki  utrasto  sahasa  vutthasi  .  athakho  bhikkhave  dighavu
kumaro    brahmadattam   kasirajanam   etadavoca   kissa
Tvam  deva  bhito ubbiggo ussanki utrasto sahasa  vutthasiti .
Idha  mam bhane manavaka dighitissa kosalaranno  putto dighavu kumaro
supinantena  khaggena  paripatesi  tenaham  bhito  ubbiggo ussanki
utrasto sahasa vutthasinti . athakho bhikkhave dighavu kumaro vamena
hatthena  brahmadattassa   kasiranno  sisam  paramasitva  dakkhinena
hatthena  khaggam  nibbahetva  brahmadattam  kasirajanam  etadavoca
aham  kho  so  deva dighitissa kosalaranno putto dighavu kumaro
bahuno  tvam  amhakam  anatthassa  karako  taya  amhakam  balanca
vahananca  janapado  ca  koso  ca  kotthagaranca  acchinnam taya
ca me matapitaro hata ayam khvassa kalo yoham veram appeyyanti.
Athakho  bhikkhave  brahmadatto kasiraja dighavussa kumarassa padesu
sirasa  nipatitva dighavum kumaram etadavoca jivitam  me tata dighavu
dehi  jivitam  me tata dighavu dehiti . kyaham ussahami devassa
jivitam datum devo kho me jivitam dadeyyati . tenahi tata dighavu
tvanceva me jivitam dehi ahanca te jivitam dammiti.
   {244.12} Athakho bhikkhave brahmadatto ca kasiraja dighavu ca
kumaro  annamannassa  jivitam  adamsu  paninca  aggahesum  sapathanca
akamsu  aduhaya  1-  .  athakho  bhikkhave  brahmadatto kasiraja
dighavum   kumaram   etadavoca   tenahi  tata  dighavu  ratham
@Footnote: 1 Yu. adrubhaya. Po. Ma. addubhaya.
Yojehi  gamissamati . evam devati kho bhikkhave dighavu kumaro
brahmadattassa   kasiranno   patissunitva   ratham   yojetva
brahmadattam kasirajanam etadavoca yutto kho te deva ratho yassadani
kalam  mannasiti  .  athakho  bhikkhave  brahmadatto  kasiraja ratham
abhiruhi  dighavu  kumaro  ratham pesesi . tatha tatha ratham pesesi
yatha  yatha  nacirasseva  senaya  samagacchi  .  athakho  bhikkhave
brahmadatto  kasiraja  baranasim  pavisitva  amacce  parisajje
sannipatapetva  etadavoca  sace  bhane  dighitissa  kosalaranno
puttam  dighavum  kumaram  passeyyatha  kinti tam 1- kareyyathati .
Ekacce  amacca  2-  evamahamsu  mayam deva hatthe chindeyyama
mayam  deva  pade  chindeyyama  mayam deva hatthapade chindeyyama
mayam  deva  kanne  chindeyyama  mayam deva nasam chindeyyama mayam
deva  kannanasam  chindeyyama  mayam  deva  sisam  chindeyyamati .
Ayam  kho  so  bhane  dighitissa kosalaranno putto dighavu kumaro
nayam  labbha  kinci  katum  imina  ca me jivitam dinnam maya ca
imassa jivitam dinnanti.
   {244.13}  Athakho  bhikkhave  brahmadatto  kasiraja dighavum
kumaram  etadavoca  yam  kho  tata  dighavu pita maranakale avaca
ma  kho  tvam  tata  dighavu  digham passa ma rassam na hi tata
dighavu  verena  vera  sammanti  averena  hi  tata  dighavu
vera  sammantiti  kinte  pita  sandhaya  avacati  .  yam  kho
@Footnote: 1 Ma. Yu. nam. 2 Ma. Yu. ayam patho natthi.
Me  deva  pita  maranakale  avaca  ma  dighanti ma ciram veram
akasiti  imam  kho  me  deva  pita  maranakale  avaca  ma
dighanti  yam  kho  me  deva  pita maranakale avaca ma rassanti
ma  khippam  mittehi  bhijjitthati  imam  kho  me  deva  pita
maranakale  avaca  ma  rassanti  yam  kho  me  deva  pita
maranakale  avaca  na  hi  tata  dighavu  verena vera sammanti
averena hi tata dighavu vera sammantiti devena me matapitaro
hatati   sacaham  devam  jivita  voropeyyam  ye  devassa
atthakama  te  mam  jivita  voropeyyum ye me atthakama te
te  jivita  voropeyyum  evantam  veram  verena  na vupasameyya
idani  ca  pana  me devena jivitam dinnam maya ca devassa jivitam
dinnam  evantam  veram  averena vupasantam imam kho me deva pita
maranakale  avaca  na  hi  tata  dighavu  verena vera sammanti
averena hi tata dighavu vera sammantiti.
   {244.14} Athakho bhikkhave brahmadatto kasiraja acchariyam vata
bho abbhutam vata bho yava pandito ayam dighavu kumaro yatra hi nama
pituno  sankhittena  bhasitassa vittharena attham ajanissatiti pettikam
balanca  vahananca  janapadanca  kosanca  kotthagaranca  patipadesi
dhitaranca  adasi  .  tesam hi nama bhikkhave rajunam adinnadandanam
adinnasatthanam  evarupam  khantisoraccam bhavissatiti . idha kho pana tam
Bhikkhave  sobhetha  yam tumhe evam svakkhate dhammavinaye pabbajita
samana khama ca bhaveyyatha sorata cati.
   [245]  Tatiyampi  kho  bhagava  te  bhikkhu  etadavoca alam
bhikkhave  ma  bhandanam  ma  kalaham  ma  viggaham ma vivadanti .
Tatiyampi  kho  so  adhammavadi  bhikkhu bhagavantam etadavoca agametu
bhante   bhagava   dhammasami   appossukko   bhante  bhagava
ditthadhammasukhaviharam   anuyutto   viharatu   mayametena   bhandanena
kalahena  viggahena  vivadena  pannayissamati  .  athakho  bhagava
pariyadinnarupa  kho  ime  moghapurisa  nayime sukara sannapetunti
utthayasana pakkami.
         Dighavubhanavaram pathamam 1-.
   [246]  Athakho bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya
kosambim  pindaya  pavisi  kosambiyam  pindaya  caritva  pacchabhattam
pindapatapatikkanto   senasanam   samsametva   pattacivaramadaya
sanghamajjhe thitako va ima gathayo abhasi
   [247] Puthusaddo samajano       na balo koci mannatha
      sanghasmim bhijjamanasmim       nannam bhiyyo amannarum.
      Parimuttha pandita bhasa    vacagocarabhanino
      yavicchanti mukhayamam       yena nita na tam vidu.
      Akkocchi mam avadhi mam         ajini mam ahasi me
@Footnote: 1 Ma. nitthito pathamo.
      Ye ca tam upanayhanti        veram tesam na sammati.
      Akkocchi mam avadhi mam         ajini mam ahasi me
      ye ca tam nupanayhanti        veram tesupasammati.
      Na hi verena verani          sammantidha kudacanam
      averena ca sammanti         esa dhammo sanantano.
      Pare ca na vijananti         mayamettha yamamhase 1-.
      Ye ca tattha vijananti        tato sammanti medhaga.
      Atthicchidda 2- panahara   gavassadhanaharino
      rattham vilumpamananam        tesampi hoti sangati.
                Kasma tumhaka 3- no siya.
            Sace labhetha nipakam sahayam
            saddhincaram sadhuviharidhiram
            abhibhuyya sabbani parissayani
            careyya tenattamano satima.
            No ce labhetha nipakam sahayam
            saddhincaram sadhuviharidhiram
            rajava rattham vijitam pahaya
            eko care matangaranneva nago.
      Ekassa caritam seyyo         natthi bale sahayata.
@Footnote: 1 Ma. Yu. yamamase. 2 Ma. Yu. atthicchinna. 3 Yu. tumhakam.
      Eko care na ca papani kayira
      appossukko matangaranneva nagoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 322-337. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=5&item=243&items=5&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=5&item=243&items=5&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=5&item=243&items=5&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=5&item=243&items=5&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=243              Contents of The Tipitaka Volume 5 http://84000.org/tipitaka/read/?index_5

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :