ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)
   [78]  Tena  kho pana samayena abhinnata abhinnata licchavi
santhagare  sannisinna  sannipatita  anekapariyayena  buddhassa vannam
bhasanti  dhammassa  vannam  bhasanti  sanghassa  vannam  bhasanti .
Tena  kho  pana  samayena  siho  senapati  niganthasavako  tassam
parisayam  nisinno  hoti  .  athakho sihassa senapatissa etadahosi
nissamsayam  kho  so  bhagava  araham  sammasambuddho  bhavissati  tatha
hime  abhinnata  abhinnata  licchavi  santhagare  sannisinna
sannipatita  anekapariyayena  buddhassa  vannam  bhasanti  dhammassa
vannam  bhasanti  sanghassa  vannam  bhasanti  yannunaham  tam  bhagavantam
dassanaya upasankameyyam arahantam sammasambuddhanti.
   {78.1}  Athakho  siho  senapati  yena nigantho nataputto
tenupasankami   upasankamitva   nigantham   nataputtam  abhivadetva
ekamantam  nisidi  .  ekamantam nisinno kho siho senapati nigantham
nataputtam  1-  etadavoca  icchamaham bhante samanam gotamam dassanaya
upasankamitunti  .  kim  pana tvam siha kiriyavado samano akiriyavadam
samanam  gotamam  dassanaya  upasankamissasi  samano  hi  siha  gotamo
akiriyavado  akiriyaya  dhammam deseti tena ca savake vinetiti .
Athakho sihassa senapatissa yo ahosi gamikabhisankharo 2-  bhagavantam
dassanaya so patippassambhi . dutiyampi kho .pe. Tatiyampi kho abhinnata
@Footnote: 1 Ma. Yu. abhivadetva .pe. nataputtanti patha na dissanti . 2 Po. gamiya-.
Abhinnata   licchavi   santhagare   sannisinna   sannipatita
anekapariyayena   buddhassa   vannam   bhasanti  dhammassa  vannam
bhasanti  sanghassa  vannam  bhasanti  .  tatiyampi  kho  sihassa
senapatissa  etadahosi  nissamsayam  kho  so  bhagava  araham
sammasambuddho  bhavissati  tatha  hime  abhinnata  abhinnata
licchavi   santhagare   sannisinna  sannipatita  anekapariyayena
buddhassa  vannam  bhasanti  dhammassa  vannam  bhasanti  sanghassa
vannam  bhasanti  kim  hi  me  karissanti  nigantha  apalokita va
anapalokita  va  yannunaham  anapaloketva va niganthe tam bhagavantam
dassanaya upasankameyyam arahantam sammasambuddhanti.
   {78.2} Athakho siho senapati pancahi rathasatehi diva divassa
vesaliya  niyyasi  bhagavantam  dassanaya  yavatika  yanassa  bhumi
yanena  gantva  yana  paccorohitva  pattiko va yena bhagava
tenupasankami   upasankamitva   bhagavantam  abhivadetva  ekamantam
nisidi  .  ekamantam  nisinno  kho  siho  senapati  bhagavantam
etadavoca   sutammetam  bhante  akiriyavado  samano  gotamo
akiriyaya  dhammam deseti tena ca savake vinetiti ye te bhante
evamahamsu   akiriyavado   samano  gotamo  akiriyaya  dhammam
deseti  tena  ca  savake  vinetiti  kacci  te bhante bhagavato
vuttavadino   na   ca   bhagavantam   abhutena   abbhacikkhanti
dhammassa  ca  anudhammam  byakaronti  na  ca  koci  sahadhammiko
Vadanuvado   1-  garayhatthanam  agacchati  anabbhakkhatukama
hi mayam bhante bhagavantanti.
   [79] Atthi siha pariyayo yena mam pariyayena samma vadamano
vadeyya  akiriyavado  samano  gotamo  akiriyaya  dhammam  deseti
tena  ca  savake  vinetiti  .  atthi  siha  pariyayo yena mam
pariyayena  samma  vadamano  vadeyya  kiriyavado  samano gotamo
kiriyaya  dhammam  deseti  tena  ca savake vinetiti . atthi siha
pariyayo yena mam pariyayena samma vadamano vadeyya ucchedavado
samano  gotamo  ucchedaya  dhammam  deseti  tena  ca  savake
vinetiti  .  atthi  siha  pariyayo  yena  mam  pariyayena samma
vadamano  vadeyya  jegucchi  samano  gotamo  jegucchitaya  dhammam
deseti tena ca savake vinetiti.
   {79.1}  Atthi  siha  pariyayo  yena mam pariyayena samma
vadamano  vadeyya  venayiko  samano  gotamo  vinayaya  dhammam
deseti tena ca savake vinetiti . atthi siha pariyayo yena mam
pariyayena  samma  vadamano  vadeyya  tapassi  samano  gotamo
tapassitaya dhammam deseti tena ca savake vinetiti. Atthi siha pariyayo
yena  mam  pariyayena  samma  vadamano  vadeyya apagabbho samano
gotamo apagabbhataya dhammam deseti tena ca savake vinetiti. Atthi
@Footnote: 1 Si. vadanupato.
Siha  pariyayo  yena  mam  pariyayena  samma  vadamano  vadeyya
assattho  samano  gotamo  assasaya  dhammam  deseti  tena  ca
savake vinetiti.
   {79.2} Katamo ca siha pariyayo yena mam pariyayena samma
vadamano  vadeyye  akiriyavado  samano  gotamo  akiriyaya dhammam
deseti  tena  ca  savake vinetiti . ahanhi siha akiriyam vadami
kayaduccaritassa   vaciduccaritassa   manoduccaritassa   anekavihitanam
papakanam  akusalanam  dhammanam  akiriyam  vadami  ayam  kho  siha
pariyayo  yena mam pariyayena samma vadamano vadeyya akiriyavado
samano gotamo akiriyaya dhammam deseti tena ca savake vinetiti.
   {79.3} Katamo ca siha pariyayo yena mam pariyayena samma
vadamano  vadeyya  kiriyavado  samano  gotamo  kiriyaya  dhammam
deseti  tena  ca  savake  vinetiti . ahanhi siha kiriyam vadami
kayasucaritassa  vacisucaritassa  manosucaritassa  anekavihitanam  kusalanam
dhammanam  kiriyam  vadami ayam kho siha pariyayo yena mam pariyayena
samma  vadamano  vadeyya  kiriyavado  samano  gotamo  kiriyaya
dhammam deseti tena ca savake vinetiti.
   {79.4} Katamo ca siha pariyayo yena mam pariyayena samma vadamano
vadeyya ucchedavado samano gotamo ucchedaya dhammam deseti tena
ca savake vinetiti . Ahanhi siha ucchedam vadami ragassa dosassa mohassa
anekavihitanam  papakanam  akusalanam  dhammanam  ucchedam  vadami  ayam
Kho  siha  pariyayo  yena mam pariyayena samma vadamano vadeyya
ucchedavado  samano  gotamo  ucchedaya  dhammam  deseti  tena
ca savake vinetiti.
   {79.5} Katamo ca siha pariyayo yena mam pariyayena samma
vadamano  vadeyya  jegucchi  samano  gotamo  jegucchitaya  dhammam
deseti  tena  ca  savake  vinetiti  .  ahanhi  siha jigucchami
kayaduccaritena   vaciduccaritena   manoduccaritena   anekavihitanam
papakanam  akusalanam  dhammanam  samapattiya  jigucchitaya  dhammam
desemi ayam kho siha pariyayo yena mam pariyayena samma vadamano
vadeyya  jegucchi  samano  gotamo jegucchitaya dhammam deseti tena
ca savake vinetiti.
   {79.6} Katamo ca siha pariyayo yena mam pariyayena samma
vadamano  vadeyya  venayiko samano gotamo vinayaya dhammam deseti
tena  ca  savake  vinetiti . ahanhi siha vinayaya dhammam desemi
ragassa  dosassa  mohassa  anekavihitanam  papakanam  akusalanam
dhammanam  vinayaya  dhammam  desemi ayam kho siha pariyayo yena mam
pariyayena  samma  vadamano  vadeyya  venayiko  samano  gotamo
vinayaya dhammam deseti tena ca savake vinetiti.
   {79.7}  Katamo  ca  siha  pariyayo  yena  mam pariyayena
samma  vadamano  vadeyya  tapassi  samano  gotamo  tapassitaya
dhammam  deseti  tena  ca  savake  vinetiti  .  tapaniyaham  siha
papake   akusale   dhamme  vadami  kayaduccaritam  vaciduccaritam
manoduccaritam   yassa  kho  siha  tapaniya  papaka  akusala
Dhamma   pahina  ucchinnamula  talavatthukata  anabhavam  kata
ayatim   anuppadadhamma   tamaham  tapassiti  vadami  tathagatassa
kho  siha  tapaniya  papaka  akusala  dhamma  pahina ucchinnamula
talavatthukata  anabhavam  kata  ayatim  anuppadadhamma  ayam  kho
siha  pariyayo yena mam pariyayena samma vadamano vadeyya tapassi
samano gotamo tapassitaya dhammam deseti tena ca savake vinetiti.
   {79.8} Katamo ca siha pariyayo yena mam pariyayena samma
vadamano  vadeyya  apagabbho  samano  gotamo  apagabbhataya  dhammam
deseti tena ca savake vinetiti . yassa kho siha ayatim gabbhaseyya
punabbhavabhinibbatti  pahina  ucchinnamula  talavatthukata  anabhavam
kata  ayatim  anuppadadhamma  tamaham  apagabbhoti  vadami tathagatassa
kho  siha  ayatim  gabbhaseyya punabbhavabhinibbatti pahina ucchinnamula
talavatthukata  anabhavam  kata  ayatim anuppadadhamma ayam kho siha
pariyayo  yena  mam  pariyayena samma vadamano vadeyya apagabbho
samano gotamo apagabbhataya dhammam deseti tena ca savake vinetiti.
   {79.9} Katamo ca siha pariyayo yena mam pariyayena samma vadamano
vadeyya assattho samano gotamo assasaya dhammam deseti tena ca savake
vinetiti . ahanhi siha assattho paramena assasena assasaya ca dhammam
desemi tena ca savake vinemi ayam kho siha pariyayo yena mam pariyayena
Samma  vadamano vadeyya assattho samano gotamo assasaya dhammam
deseti tena ca savake vinetiti.
   [80] Evam vutte siho senapati bhagavantam etadavoca abhikkantam
bhante abhikkantam bhante seyyathapi bhante nikkujjitam va ukkujjeyya
paticchannam  va  vivareyya mulhassa va maggam acikkheyya andhakare
va  telappajjotam  dhareyya  cakkhumanto rupani dakkhantiti evamevam
bhagavata  anekapariyayena  dhammo  pakasito esaham bhante bhagavantam
saranam  gacchami  dhammanca  bhikkhusanghanca  upasakam  mam bhagava dharetu
ajjatagge panupetam saranam gatanti . anuviccakaram 1- kho siha karohi
anuviccakaro tumhadisanam natamanussanam sadhu hotiti.
   {80.1}  Iminapaham  bhante  bhagavato vacanena 2- bhiyyoso
mattaya  attamano  abhiraddho  yam  mam bhagava evamaha anuviccakaram
kho siha karohi anuviccakaro tumhadisanam natamanussanam sadhu hotiti
mam 3- hi bhante annatitthiya savakam labhitva kevalakappam vesalim 4-
patakam  parihareyyum  siho kho amhakam senapati savakattam upagatoti
atha ca pana mam bhagava evamaha anuviccakaram kho siha karohi anuviccakaro
tumhadisanam  natamanussanam  sadhu  hotiti  esaham  bhante dutiyampi
bhagavantam  saranam  gacchami  dhammanca  bhikkhusanghanca  upasakam  mam
@Footnote: 1 Yu. anuvijja- .  2 Ma. Yu. ayam patho natthi.
@3 Ma. Yu. mamam .  4 Po. vesaliyam.
Bhagava dharetu ajjatagge panupetam saranam gatanti.
   {80.2} Digharattam kho te siha niganthanam opanabhutam kulam yena
nesam  upagatanam  pindakam  1-  databbam manneyyasiti . iminapaham
bhante  bhagavato  vacanena  bhiyyoso  mattaya  attamano  abhiraddho
yam  mam bhagava evamaha digharattam kho te siha niganthanam opanabhutam
kulam  yena  nesam  upagatanam  pindakam  databbam  manneyyasiti
sutammetam  bhante  samano  gotamo  evamaha  mayhameva  danam
databbam  na  annesam  danam  databbam  mayhameva  savakanam  danam
databbam  na  annesam  savakanam  danam  databbam  mayhameva  dinnam
mahapphalam  na  annesam  dinnam  mahapphalam  mayhameva  savakanam  dinnam
mahapphalam  na  annesam  savakanam  dinnam  mahapphalanti  atha  ca pana
mam  bhagava  niganthesupi  dane  samadapeti  apica bhante mayamettha
kalam  janissama  esaham  bhante  tatiyampi bhagavantam saranam gacchami
dhammanca  bhikkhusanghanca  upasakam  mam  bhagava  dharetu  ajjatagge
panupetam saranam gatanti.
   {80.3}  Athakho  bhagava  sihassa  senapatissa  anupubbikatham
kathesi  seyyathidam  danakatham  silakatham  saggakatham  kamanam  adinavam
okaram  sankilesam  nekkhamme  anisamsam  pakasesi  .  yada
bhagava  annasi  siham  senapatim  kallacittam  muducittam  vinivaranacittam
udaggacittam   pasannacittam   atha   ya   buddhanam  samukkamsika
@Footnote: 1 Yu. pindapatam.
Dhammadesana  tam  pakasesi dukkham samudayam nirodham maggam . seyyathapi
nama  suddham  vattham  apagatakalakam  sammadeva  rajanam  patigganheyya
evameva  sihassa  senapatissa tasmimyevasane virajam vitamalam dhammacakkhum
udapadi  yankinci  samudayadhammam  sabbantam  nirodhadhammanti  .  athakho
siho  senapati  ditthadhammo  pattadhammo viditadhammo pariyogalhadhammo
tinnavicikiccho   vigatakathamkatho   vesarajjappatto   aparappaccayo
satthu  sasane  bhagavantam  etadavoca  adhivasetu me bhante bhagava
svatanaya  bhattam  saddhim  bhikkhusanghenati  .  adhivasesi  bhagava
tunhibhavena  .  athakho  siho senapati bhagavato adhivasanam viditva
utthayasana bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva pakkami.
   {80.4}  Athakho  siho  senapati  annataram purisam anapesi
gaccha  bhane  pavattamamsam  janahiti . athakho siho senapati tassa
rattiya  accayena  panitam  khadaniyam  bhojaniyam  patiyadapetva
bhagavato  kalam  arocapesi  kalo  bhante  nitthitam  bhattanti .
Athakho  bhagava  pubbanhasamayam  nivasetva  pattacivaramadaya  yena
sihassa   senapatissa   nivesanam   tenupasankami   upasankamitva
pannatte asane nisidi saddhim bhikkhusanghena.
   {80.5}  Tena kho pana samayena sambahula nigantha vesaliyam
rathiyaya   rathiyam   singhatakena   singhatakam   baha  paggayha
kandanti   ajja  sihena  senapatina  thullam  pasum  vadhitva
samanassa   gotamassa   bhattam   katam   tam   samano  gotamo
Janam  uddissa  katam  mamsam  paribhunjati  paticcakammanti  .  athakho
annataro  puriso  yena  siho  senapati tenupasankami upasankamitva
sihassa   senapatissa  upakannake  arocesi  yagghe  bhante
janeyyasi  ete  sambahula  nigantha  vesaliyam  rathiyaya  rathiyam
singhatakena  singhatakam  baha  paggayha  kandanti  ajja  sihena
senapatina  thullam  pasum  vadhitva  samanassa  gotamassa  bhattam  katam
tam samano gotamo janam uddissa katam mamsam paribhunjati paticcakammanti.
Alam  ayya  1-  digharattampi  te  ayasmanta avannakama buddhassa
avannakama  dhammassa  avannakama  sanghassa  na  ca  pana  te
ayasmanta  kiranti  2-  tam  bhagavantam asata tuccha musa [3]-
abhutena  abbhacikkhanta  na  ca mayam jivitahetupi 4- sancicca panam
jivita voropeyyamati.
   {80.6}  Athakho siho senapati buddhappamukham bhikkhusangham panitena
khadaniyena   bhojaniyena  sahattha  santappetva  sampavaretva
bhagavantam  bhuttavim  onitapattapanim  ekamantam  nisidi  .  ekamantam
nisinnam  kho  siham  senapatim  bhagava  dhammiya kathaya sandassetva
samadapetva   samuttejetva   sampahamsetva   utthayasana
pakkami  .  athakho  bhagava  etasmim  nidane  etasmim  pakarane
dhammim  katham  katva  bhikkhu  amantesi  na  bhikkhave  janam
@Footnote: 1 Si. Ma. Yu. ayyo. 2 Po. Yu. jiranti. Ma. jiridanti. 3 Ma. Yu. va.
@4 Si. jivitahetumpi.
Uddissa  katam  mamsam  paribhunjitabbam  yo  paribhunjeyya  apatti
dukkatassa  anujanami  bhikkhave  tikotiparisuddham  macchamamsam  adittham
assutam aparisankitanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 98-108. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=5&item=78&items=3&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=5&item=78&items=3&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=5&item=78&items=3&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=5&item=78&items=3&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=78              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=4045              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=4045              Contents of The Tipitaka Volume 5 http://84000.org/tipitaka/read/?index_5

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :