ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [162] Tena kho pana samayena āyasmā mahākassapo andhakavindā
rājagahaṃ  uposathaṃ  āgacchanto  antarāmagge  nadiṃ  taranto  manaṃ
vuḷho  ahosi  cīvarānissa  allāni . bhikkhū āyasmantaṃ mahākassapaṃ
etadavocuṃ  kissa te āvuso cīvarāni allānīti . idhāhaṃ āvuso
andhakavindā   rājagahaṃ   uposathaṃ   āgacchanto   antarāmagge
nadiṃ  taranto  manamhi  2- vuḷho tena me cīvarāni allānīti .
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  . yā sā bhikkhave saṅghena sīmā
sammatā  samānasaṃvāsā  ekuposathā  saṅgho  taṃ  sīmaṃ  ticīvarena
avippavāsaṃ  sammannatu  .  evañca  pana  bhikkhave sammannitabbā .
@Footnote: 1 Yu. kariyatūti .  2 manaṃ amhīti padacchedo.
Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {162.1}  suṇātu me bhante saṅgho yā sā saṅghena sīmā
sammatā  samānasaṃvāsā  ekuposathā  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ
saṅgho taṃ sīmaṃ ticīvarena avippavāsaṃ sammanneyya. Esā ñatti.
   {162.2}  Suṇātu me bhante saṅgho yā sā saṅghena sīmā
sammatā  samānasaṃvāsā  ekuposathā  saṅgho  taṃ  sīmaṃ  ticīvarena
avippavāsaṃ  sammannati  .  yassāyasmato  khamati  etissā  sīmāya
ticīvarena  avippavāsassa  1-  sammati  so  tuṇhassa yassa nakkhamati
so bhāseyya . sammatā sā sīmā saṅghena ticīvarena avippavāso 2-
khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   {162.3}  Tena  kho  pana samayena bhikkhū bhagavatā ticīvarena
avippavāsasammati  anuññātāti  antaraghare  cīvarāni 3- nikkhipanti .
Tāni  cīvarāni  nassantipi  dayhantipi  undurehipi  khajjanti . bhikkhū
duccolā honti lūkhacīvarā . bhikkhū evamāhaṃsu kissa tumhe āvuso
duccolā  lūkhacīvarāti  .  idha  mayaṃ  āvuso  bhagavatā  ticīvarena
avippavāsasammati    anuññātāti    antaraghare    cīvarāni
@Footnote: 1 sabbattha ticīvarena avippavāsāyāti dissati .  2 sabbattha ticīvarena avippavāsāti
@dissati. vikatikammametaṃ na visesanaṃ tasmā ticīvarena avippavāsassāti ca ticīvarena
@avippavāsoti ca yuttataraṃ sammato saṅghena itthannāmo vihāro uposathāgāranti hettha
@nidassanaṃ .   3 ticīvarānītipi pāṭho.
Nikkhipimhā  tāni  cīvarāni  naṭṭhānipi daḍḍhānipi undurehipi khāyitāni
tena  mayaṃ duccolā lūkhacīvarāti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Yā  sā  bhikkhave saṅghena sīmā sammatā samānasaṃvāsā ekuposathā
saṅgho  taṃ  sīmaṃ  ticīvarena  avippavāsaṃ sammannatu ṭhapetvā gāmañca
gāmūpacārañca  .  evañca  pana bhikkhave sammannitabbā . byattena
bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {162.4}  suṇātu me bhante saṅgho yā sā saṅghena sīmā
sammatā  samānasaṃvāsā  ekuposathā  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ
saṅgho  taṃ  sīmaṃ  ticīvarena  avippavāsaṃ  sammanneyya  ṭhapetvā
gāmañca gāmūpacārañca. Esā ñatti.
   {162.5}  Suṇātu me bhante saṅgho yā sā saṅghena sīmā
sammatā  samānasaṃvāsā  ekuposathā  saṅgho  taṃ  sīmaṃ  ticīvarena
avippavāsaṃ   sammannati  ṭhapetvā  gāmañca  gāmūpacārañca  .
Yassāyasmato  khamati  etissā  sīmāya  ticīvarena  avippavāsassa
sammati  ṭhapetvā  gāmañca  gāmūpacārañca  so  tuṇhassa  yassa
nakkhamati so bhāseyya . sammatā sā sīmā saṅghena 1- ticīvarena
avippavāso  ṭhapetvā  gāmañca  gāmūpacārañca  .  khamati  saṅghassa
tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   [163] Sīmaṃ bhikkhave sammannantena paṭhamaṃ samānasaṃvāsā sīmā 2-
@Footnote: 1 sammatā sā saṅghena sīmā ticīvarena avippavāso .  2 samānasaṃvāsasīmātipi pāṭho.
@paṭhamaṃ sīmā sammannitabbā.
Sammannitabbā  pacchā  ticīvarena  avippavāso  sammannitabbo .
Sīmaṃ  bhikkhave  samūhanantena  paṭhamaṃ ticīvarena avippavāso samūhantabbo
pacchā samānasaṃvāsā sīmā 1- samūhantabbā . evañca pana bhikkhave
ticīvarena  avippavāso  samūhantabbo  . byattena bhikkhunā paṭibalena
saṅgho ñāpetabbo
   {163.1} suṇātu me bhante saṅgho yo so saṅghena ticīvarena
avippavāso  sammato  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ saṅgho taṃ ticīvarena
avippavāsaṃ samūhaneyya . esā ñatti . suṇātu me bhante saṅgho
yo so saṅghena ticīvarena avippavāso sammato saṅgho taṃ ticīvarena
avippavāsaṃ  samūhanati  2-  . yassāyasmato khamati etassa ticīvarena
avippavāsassa samugghāto so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
Samūhato so saṅghena ticīvarena avippavāso . khamati saṅghassa tasmā
tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   {163.2} Evañca pana bhikkhave samānasaṃvāsā 3- sīmā samūhantabbā.
Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {163.3} suṇātu me bhante saṅgho yā sā saṅghena sīmā sammatā
samānasaṃvāsā  ekuposathā  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ saṅgho taṃ sīmaṃ
samūhaneyya [4]-. Esā ñatti.
   {163.4}  Suṇātu  me  bhante  saṅgho  yā  sā saṅghena
sīmā    sammatā    samānasaṃvāsā   ekuposathā   saṅgho
@Footnote: 1 pacchā sīmā samūhantabbā . 2 sī samūhanti . 3 Yu. Rā. ayaṃ pāṭho na dissati.
@4 Ma. samānasaṃvāsaṃ ekuposathaṃ.
Taṃ  sīmaṃ  samūhanati  [1]-  . yassāyasmato khamati etissā sīmāya
samānasaṃvāsāya  ekuposathāya  samugghāto  so  tuṇhassa  yassa
nakkhamati  so bhāseyya . samūhatā sā sīmā saṅghena samānasaṃvāsā
ekuposathā. Khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti 2-.
   [164]  Asammatāya  bhikkhave sīmāya aṭṭhapitāya yaṃ gāmaṃ vā
nigamaṃ  vā  upanissāya  viharati  yā  tassa gāmassa vā gāmasīmā
@Footnote: 1 Ma. samānasaṃvāsaṃ ekuposathaṃ .  2 sabbapotthakesu īdisāyevāyaṃ kammavācā āgatā.
@sā pana ūnā vā atirekā vā khāyati. tattha hi samānasaṃvāsā ekuposathāti padadvayaṃ
@sace sīmāti padassa visesanaṃ saṅgho taṃ sīmaṃ samūhaneyyāti ca saṅgho taṃ sīmaṃ
@samūhanatīti ca vacanesu ūnaṃ siyā yadi pana sammatāti pade vikatikammaṃ yassāyasmato ...
@samugghātoti ca samūhatā sā ... ekuposathāti ca vacanesu atirekaṃ siyā. vicāretvā
@gahetabbaṃ. amhākampanāyaṃ khanti suṇātu me bhante saṅgho yā sā saṅghena sīmā
@sammatā samānasaṃvāsā ekuposathā. yadi saṅghassa pattakallaṃ saṅgho taṃ sīmaṃ
@samūhaneyya. esā ñatti. suṇātu me bhante saṅgho yā sā saṅghena sīmā
@sammatā samānasaṃvāsā ekuposathā saṅgho taṃ sīmaṃ samūhanati. yassāyasmato khamati
@etissā sīmāya samugghāto so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya. samūhatā
@sā saṅghena sīmā. khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. evametaṃ dhārayāmīti.
Nigamassa  vā  nigamasīmā  ayaṃ  tattha  samānasaṃvāsā ekuposathā .
Agāmake  ce  bhikkhave  araññe  samantā sattabbhantarā ayaṃ tattha
samānasaṃvāsā  ekuposathā  .  sabbā  bhikkhave nadī asīmā sabbo
samuddo  asīmo  sabbo  jātassaro asīmo . nadiyā vā bhikkhave
samudde  vā  jātassare  vā  yaṃ  majjhimassa  purisassa  samantā
udakukkhepā ayaṃ tattha samānasaṃvāsā ekuposathāti.
   [165]  Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū sīmāya sīmaṃ
sambhindanti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  yesaṃ bhikkhave
sīmā  paṭhamaṃ  sammatā  tesaṃ  taṃ  kammaṃ  dhammikaṃ  akuppaṃ ṭhānārahaṃ
yesaṃ  bhikkhave  sīmā  pacchā  sammatā  tesaṃ  taṃ  kammaṃ adhammikaṃ
kuppaṃ  aṭṭhānārahaṃ  na  bhikkhave  sīmāya  sīmā  sambhinditabbā yo
sambhindeyya āpatti dukkaṭassāti.
   {165.1}  Tena  kho  pana samayena chabbaggiyā bhikkhū sīmāya
sīmaṃ ajjhottharanti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . yesaṃ bhikkhave
sīmā  paṭhamaṃ  sammatā tesaṃ taṃ kammaṃ dhammikaṃ akuppaṃ ṭhānārahaṃ yesaṃ
bhikkhave  pacchā  sīmā  sammatā  tesaṃ  taṃ  kammaṃ  adhammikaṃ kuppaṃ
aṭṭhānārahaṃ  na  bhikkhave  sīmāya  sīmā  ajjhottharitabbā  yo
ajjhotthareyya  āpatti  dukkaṭassa  anujānāmi  bhikkhave  sīmaṃ
sammannantena sīmantarikaṃ ṭhapetvā sīmaṃ sammannitunti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 214-219. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=4406              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=4406              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=162&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=56              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]