ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

               Aṭṭhamasaṅghādisesaṃ
   [540] Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane
kalandakanivāpe  .  tena  kho  pana  samayena  āyasmatā dabbena
mallaputtena  jātiyā  sattavassena  arahattaṃ  sacchikataṃ hoti yaṅkiñci
sāvakena  pattabbaṃ  sabbaṃ  tena  anuppattaṃ hoti natthi cassa kiñci
uttariṃ karaṇīyaṃ katassa vā paṭicayo.
   [541]  Athakho  āyasmato  dabbassa  mallaputtassa rahogatassa
paṭisallīnassa  evaṃ  cetaso  parivitakko udapādi mayā kho jātiyā
sattavassena  arahattaṃ  sacchikataṃ  yaṅkiñci  sāvakena  pattabbaṃ  sabbaṃ
mayā  anuppattaṃ  natthi  ca  me  kiñci uttariṃ karaṇīyaṃ katassa vā
paṭicayo  kinnu  kho ahaṃ saṅghassa veyyāvaccaṃ kareyyanti . athakho
āyasmato  dabbassa  mallaputtassa  etadahosi  yannūnāhaṃ  saṅghassa
senāsanañca  paññāpeyyaṃ  bhattāni  ca  uddiseyyanti  .  athakho
āyasmā  dabbo  mallaputto  sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā  vuṭṭhito
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno kho āyasmā dabbo mallaputto
bhagavantaṃ  etadavoca  idha  mayhaṃ  bhante  rahogatassa  paṭisallīnassa
evaṃ  cetaso  parivitakko  udapādi mayā kho jātiyā sattavassena
arahattaṃ  sacchikataṃ  yaṅkiñci  sāvakena pattabbaṃ sabbaṃ mayā anuppattaṃ
Natthi  ca  me kiñci uttariṃ karaṇīyaṃ katassa vā paṭicayo kinnu kho
ahaṃ  saṅghassa  veyyāvaccaṃ kareyyanti tassa mayhaṃ bhante etadahosi
yannūnāhaṃ  saṅghassa senāsanañca paññāpeyyaṃ bhattāni ca uddiseyyanti
icchāmahaṃ  bhante  saṅghassa  senāsanañca  paññāpetuṃ  bhattāni  ca
uddisitunti  .  sādhu  sādhu dabba tenahi tvaṃ saṅghassa senāsanañca
paññāpehi  bhattāni  ca uddisāhīti . evaṃ bhanteti kho āyasmā
dabbo mallaputto bhagavato paccassosi.
   [542] Athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ
kathaṃ  katvā bhikkhū āmantesi tenahi bhikkhave saṅgho dabbaṃ mallaputtaṃ
senāsanapaññāpakañca  bhattuddesakañca  sammannatu  .  evañca  pana
bhikkhave  sammannitabbo  paṭhamaṃ  dabbo yācitabbo yācitvā byattena
bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {542.1} suṇātu me bhante saṅgho yadi saṅghassa pattakallaṃ saṅgho
āyasmantaṃ  dabbaṃ  mallaputtaṃ  senāsanapaññāpakañca  bhattuddesakañca
sammanneyya. Esā ñatti.
   {542.2} Suṇātu me bhante saṅgho saṅgho āyasmantaṃ dabbaṃ mallaputtaṃ
senāsanapaññāpakañca  bhattuddesakañca  sammannati  .  yassāyasmato
khamati   āyasmato   dabbassa  mallaputtassa  senāsanapaññāpakassa
ca  bhattuddesakassa  ca  sammati  so  tuṇhassa  yassa  nakkhamati
so bhāseyya.
   {542.3}  Sammato  saṅghena  āyasmā  dabbo  mallaputto
senāsanapaññāpako  ca  bhattuddesako  ca  . khamati saṅghassa tasmā
Tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   [543]  Sammato  ca  panāyasmā dabbo mallaputto sabhāgānaṃ
sabhāgānaṃ  1-  bhikkhūnaṃ ekajjhaṃ senāsanaṃ paññāpeti ye te bhikkhū
suttantikā  tesaṃ  ekajjhaṃ  senāsanaṃ  paññāpeti  te  aññamaññaṃ
suttantaṃ  saṅgāyissantīti  ye  te  bhikkhū  vinayadharā tesaṃ ekajjhaṃ
senāsanaṃ  paññāpeti  te  aññamaññaṃ vinayaṃ vinicchinissantīti 2- ye
te  bhikkhū ābhidhammikā 3- tesaṃ ekajjhaṃ senāsanaṃ paññāpeti te
aññamaññaṃ  abhidhammaṃ 4- sākacchissantīti ye te bhikkhū jhāyino tesaṃ
ekajjhaṃ  senāsanaṃ  paññāpeti  te  aññamaññaṃ  na byābādhissantīti
ye te bhikkhū tiracchānakathikā kāyadaḷhībahulā viharanti tesaṃpi ekajjhaṃ
senāsanaṃ  paññāpeti imāyapīme āyasmanto 5- ratiyā acchissantīti
ye te 6- bhikkhū vikāle āgacchanti tesaṃpi tejodhātuṃ samāpajjitvā
teneva  ālokena  senāsanaṃ  paññāpeti . apissu bhikkhū sañcicca
vikāle āgacchanti mayaṃ āyasmato dabbassa mallaputtassa iddhipāṭihāriyaṃ
passissāmāti.
   {543.1} Te āyasmantaṃ dabbaṃ mallaputtaṃ upasaṅkamitvā evaṃ vadenti amhākaṃ
āvuso dabba senāsanaṃ paññāpehīti. Te āyasmā dabbo mallaputto evaṃ vadeti
@Footnote: 1 sabbattha āmeṇḍitaṃ akataṃ hoti. 2 sabbattha vinicchissantītīti
@āgataṃ. 3 Yu. Ma. dhammakathikā. 4 Yu. Ma. dhammaṃ. 5 sabbattha
@āyasmantāti āgataṃ. 6 Yu. yepi te. Ma. Rā. yepi.
Katthāyasmanto 1- icchanti kattha paññāpemīti . te sañcicca dūre
apadissanti  amhākaṃ  āvuso  dabba  gijjhakūṭe  pabbate  senāsanaṃ
paññāpehi  amhākaṃ  āvuso  dabba  2-  corappapāte  senāsanaṃ
paññāpehi  amhākaṃ  āvuso dabba isigilipasse kāḷasilāyaṃ senāsanaṃ
paññāpehi  amhākaṃ  āvuso  dabba  vebhārapasse  sattapaṇṇaguhāyaṃ
senāsanaṃ  paññāpehi  amhākaṃ  āvuso dabba sītavane sappasoṇḍika-
pabbhāre senāsanaṃ paññāpehi amhākaṃ āvuso dabba gomaṭakandarāyaṃ
senāsanaṃ  paññāpehi  amhākaṃ  āvuso  dabba  tindukakandarāyaṃ 3-
senāsanaṃ  paññāpehi  amhākaṃ  āvuso  dabba  kapotakandarāyaṃ 4-
senāsanaṃ  paññāpehi  amhākaṃ āvuso dabba tapodārāme senāsanaṃ
paññāpehi  amhākaṃ  āvuso dabba jīvakambavane senāsanaṃ paññāpehi
amhākaṃ āvuso dabba maddakucchismiṃ migadāye senāsanaṃ paññāpehīti.
   {543.2}  Tesaṃ  āyasmā  dabbo  mallaputto  tejodhātuṃ
samāpajjitvā  aṅguliyā  jalamānāya  purato  purato  gacchati .
Tepi  teneva  ālokena  āyasmato dabbassa mallaputtassa piṭṭhito
piṭṭhito gacchanti . tesaṃ āyasmā dabbo mallaputto evaṃ senāsanaṃ
paññāpeti  ayaṃ  mañco  idaṃ  pīṭhaṃ  ayaṃ  bhisī  idaṃ  bimbohanaṃ
idaṃ  vaccaṭṭhānaṃ  idaṃ  passāvaṭṭhānaṃ  idaṃ  pānīyaṃ  idaṃ paribhojanīyaṃ
@Footnote: 1 Yu. Rā. katthāyasmantā. 2 ito paraṃ dabbātyālapanaṃ sabbattha
@na dissati. 3 Yu. Rā. tindukandarāyaṃ. 4 Yu. Ma. tapodakandarāyaṃ.
Ayaṃ  kattaradaṇḍo  idaṃ  saṅghassa  katikasaṇṭhānaṃ  imaṃ kālaṃ pavisitabbaṃ
imaṃ  kālaṃ  nikkhamitabbanti  .  tesaṃ  āyasmā  dabbo mallaputto
evaṃ senāsanaṃ paññāpetvā punadeva veḷuvanaṃ paccāgacchati.
   [544]  Tena kho pana samayena mettiyabhummajakā bhikkhū navakā
ceva  honti  appapuññā  ca  yāni saṅghassa lāmakāni senāsanāni
tāni  tesaṃ  pāpuṇanti  lāmakāni  ca  bhattāni . tena kho pana
samayena  rājagahe manussā icchanti therānaṃ bhikkhūnaṃ abhisaṅkhārikaṃ 1-
dātuṃ  sappiṃpi  telaṃpi  uttaribhaṅgaṃpi  mettiyabhummajakānaṃ  pana  bhikkhūnaṃ
pākatikaṃ  denti  yathāraddhaṃ  kāṇājakaṃ bilaṅgadutiyaṃ . te pacchābhattaṃ
piṇḍapātapaṭikkantā  there  bhikkhū pucchanti tumhākaṃ āvuso bhattagge
kiṃ  ahosi tumhākaṃ āvuso bhattagge kiṃ ahosīti 2- . ekacce
therā  evaṃ  vadenti  amhākaṃ āvuso sappi ahosi telaṃ ahosi
uttaribhaṅgaṃ  ahosīti  .  mettiyabhummajakā  pana bhikkhū evaṃ vadenti
amhākaṃ  āvuso  na  kiñci  ahosi  pākatikaṃ  yathāraddhaṃ kāṇājakaṃ
bilaṅgadutiyanti.
   [545] Tena kho pana samayena kalyāṇabhattiko gahapati saṅghassa
catukkabhattaṃ deti niccabhattaṃ . so bhattagge saputtadāro upatiṭṭhitvā
@Footnote: 1 Yu. Ma. potthakesu ito paraṃ piṇḍapātantipi dissati.
@2 marammarāmaññapotthakesu āmeṇḍitaṃ akataṃ hoti. yuropiyapotthake pana
@tumhākaṃ āvuso bhattagge kiṃ ahosi tumhākaṃ kiṃ ahosīti āgataṃ.
Parivisati  .  aññe  odanena  pucchanti  aññe  sūpena  pucchanti
aññe  telena  pucchanti  aññe  uttaribhaṅgena  pucchanti . tena
kho  pana  samayena  kalyāṇabhattikassa  gahapatino  bhattaṃ  svātanāya
mettiyabhummajakānaṃ  bhikkhūnaṃ  uddiṭṭhaṃ  hoti  . athakho kalyāṇabhattiko
gahapati  ārāmaṃ  agamāsi  kenacideva karaṇīyena . so yenāyasmā
dabbo  mallaputto  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  dabbaṃ
mallaputtaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinnaṃ kho
kalyāṇabhattikaṃ  gahapatiṃ  āyasmā  dabbo  mallaputto  dhammiyā
kathāya sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi.
   {545.1}  Athakho  kalyāṇabhattiko  gahapati āyasmatā dabbena
mallaputtena  dhammiyā  kathāya  sandassito  samādapito  samuttejito
sampahaṃsito  āyasmantaṃ  dabbaṃ  mallaputtaṃ  etadavoca  kassa  bhante
amhākaṃ  ghare svātanāya bhattaṃ uddiṭṭhanti . mettiyabhummajakānaṃ kho
gahapati  bhikkhūnaṃ tumhākaṃ ghare svātanāya bhattaṃ uddiṭṭhanti . athakho
kalyāṇabhattiko  gahapati  anattamano  ahosi  kathaṃ hi nāma pāpabhikkhū
amhākaṃ  ghare  bhuñjissantīti gharaṃ gantvā dāsiṃ āṇāpesi ye je
sve  bhattikā  āgacchanti  te  koṭṭhake  āsanaṃ  paññāpetvā
kāṇājakena bilaṅgadutiyena parivisāti . evaṃ ayyāti kho sā dāsī
kalyāṇabhattikassa  gahapatino  paccassosi  .  athakho  mettiyabhummajakā
bhikkhū  hiyyo  kho  āvuso  amhākaṃ  kalyāṇabhattikassa  gahapatino
Ghare 1- bhattaṃ uddiṭṭhaṃ sve amhe kalyāṇabhattiko gahapati saputtadāro
upatiṭṭhitvā  parivisissati  aññe  odanena  pucchissanti  aññe
sūpena  pucchissanti  aññe  telena pucchissanti aññe uttaribhaṅgena
pucchissantīti . te teneva somanassena na cittarūpaṃ rattiyā supiṃsu.
Athakho mettiyabhummajakā bhikkhū pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya
yena  kalyāṇabhattikassa  gahapatino  nivesanaṃ  tenupasaṅkamiṃsu  .
Addasā kho sā dāsī mettiyabhummajake bhikkhū dūrato va āgacchante
disvāna  koṭṭhake  āsanaṃ  paññāpetvā  mettiyabhummajake  bhikkhū
etadavoca  nisīdatha  bhanteti  .  athakho  mettiyabhummajakānaṃ  bhikkhūnaṃ
etadahosi  nissaṃsayaṃ  kho  na tāva bhattaṃ siddhaṃ bhavissati yathā mayaṃ
koṭṭhake nisīdāpiyāmāti 2-.
   {545.2} Athakho sā dāsī kāṇājakena bilaṅgadutiyena upagañchi 3-
bhuñjatha  bhanteti  .  mayaṃ  kho  bhagini  niccabhattikāti  . jānāmi
ayyā  niccabhattikāti  apicāhaṃ  hiyyo  va  gahapatinā  āṇattā
ye je sve bhattikā āgacchanti te koṭṭhake āsanaṃ paññāpetvā
kāṇājakena  bilaṅgadutiyena  parivisāti  bhuñjatha  bhanteti  .  athakho
mettiyabhummajakā  bhikkhū  hiyyo  kho  āvuso kalyāṇabhattiko gahapati
ārāmaṃ  agamāsi  dabbassa  mallaputtassa  santike nissaṃsayaṃ kho mayaṃ
dabbena  mallaputtena  gahapatino santike paribhinnāti . te teneva
@Footnote: 1 Yu. Ma. potthakesu na dissati. 2 sabbattha nisīdāpeyyāmāti
@dissati. 3 Yu. Rā. upagacchi.
Domanassena  na  cittarūpaṃ  bhuñjiṃsu  . athakho mettiyabhummajakā bhikkhū
pacchābhattaṃ piṇḍapātapaṭikkantā ārāmaṃ gantvā pattacīvaraṃ paṭisāmetvā
bahārāmakoṭṭhake    saṅghāṭipallatthikāya    nisīdiṃsu   tuṇhībhūtā
maṅkubhūtā pattakkhandhā adhomukhā pajjhāyantā appaṭibhāṇā.
   [546]  Athakho  mettiyā bhikkhunī yena mettiyabhummajakā bhikkhū
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  mettiyabhummajake bhikkhū etadavoca vandāmi
ayyāti  . evaṃ vutte mettiyabhummajakā bhikkhū nālapiṃsu . dutiyampi
kho  .pe.  tatiyampi  kho  mettiyā bhikkhunī mettiyabhummajake bhikkhū
etadavoca  vandāmi  ayyāti . tatiyampi kho mettiyabhummajakā bhikkhū
nālapiṃsu . kyāhaṃ ayyānaṃ aparajjhāmi kissa maṃ ayyā nālapantīti.
Tathā  hi  pana tvaṃ bhagini amhe dabbena mallaputtena viheṭhiyamāne
ajjhupekkhasīti  .  kyāhaṃ  ayyā karomīti . sace kho tvaṃ bhagini
iccheyyāsi  ajjeva  bhagavā  dabbaṃ  mallaputtaṃ  nāsāpeyyāti .
Kyāhaṃ  ayyā karomi kiṃ mayā sakkā kātunti . ehi tvaṃ bhagini
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  evaṃ  vadehi
idaṃ  bhante  nacchannaṃ  nappaṭirūpaṃ yāyaṃ bhante disā abhayā anītikā
anupaddavā  sāyaṃ  disā  sabhayā  saītikā  saupaddavā yato nīvātaṃ
tato  pavātaṃ  udakaṃ maññe ādittaṃ ayyenamhi dabbena mallaputtena
dūsitāti  .  evaṃ  ayyāti kho mettiyā bhikkhunī mettiyabhummajakānaṃ
bhikkhūnaṃ  paṭissutvā  yena  bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavantaṃ
Abhivādetvā  ekamantaṃ  aṭṭhāsi  . ekamantaṃ ṭhitā kho mettiyā
bhikkhunī  bhagavantaṃ  etadavoca  idaṃ  bhante  nacchannaṃ nappaṭirūpaṃ yāyaṃ
bhante  disā abhayā anītikā anupaddavā sāyaṃ disā sabhayā saītikā
saupaddavā  yato  nīvātaṃ  tato  pavātaṃ  udakaṃ  maññe  ādittaṃ
ayyenamhi dabbena mallaputtena dūsitāti.
   [547] Athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ
sannipātāpetvā  āyasmantaṃ  dabbaṃ  mallaputtaṃ  paṭipucchi  sarasi tvaṃ
dabba  evarūpaṃ  kattā  yathāyaṃ bhikkhunī āhāti . yathā maṃ bhante
bhagavā  jānātīti  .  dutiyampi  kho  bhagavā  .pe. tatiyampi kho
bhagavā  āyasmantaṃ  dabbaṃ  mallaputtaṃ  etadavoca  sarasi  tvaṃ dabba
evarūpaṃ  kattā  yathāyaṃ bhikkhunī āhāti . yathā maṃ bhante bhagavā
jānātīti . na kho dabba dabbā evaṃ nibbeṭhenti sace tayā kataṃ
katanti  vadehi sace tayā akataṃ akatanti vadehīti . yatohaṃ bhante
jāto  nābhijānāmi  supinantenapi  methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevitā pageva
jāgaroti . athakho bhagavā bhikkhū āmantesi tenahi bhikkhave mettiyaṃ
bhikkhuniṃ  nāsetha  ime ca bhikkhū anuyuñjathāti . idaṃ vatvā bhagavā
uṭṭhāyāsanā vihāraṃ pāvisi.
   {547.1} Athakho te bhikkhū mettiyaṃ bhikkhuniṃ nāsesuṃ. Athakho mettiyabhummajakā
bhikkhū te bhikkhū etadavocuṃ mā āvuso mettiyaṃ bhikkhuniṃ nāsetha na sā kiñci
aparajjhati amhehi sā ussāhitā kupitehi anattamanehi cāvanādhippāyehīti.
Kiṃ  pana  tumhe  āvuso  āyasmantaṃ  dabbaṃ  mallaputtaṃ  amūlakena
pārājikena dhammena anuddhaṃsethāti . evamāvusoti . ye te bhikkhū
appicchā  .pe.  te  ujjhāyanti khīyanti vipācenti kathaṃ hi nāma
mettiyabhummajakā  bhikkhū  āyasmantaṃ  dabbaṃ  mallaputtaṃ  amūlakena
pārājikena  dhammena  anuddhaṃsessantīti . athakho te bhikkhū bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  athakho  bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ
pakaraṇe  bhikkhusaṅghaṃ  sannipātāpetvā  mettiyabhummajake bhikkhū paṭipucchi
saccaṃ  kira  tumhe  bhikkhave  dabbaṃ mallaputtaṃ amūlakena pārājikena
dhammena  anuddhaṃsethāti  .  saccaṃ bhagavāti . vigarahi buddho bhagavā
kathaṃ  hi  nāma  tumhe  moghapurisā  dabbaṃ  mallaputtaṃ  amūlakena
pārājikena  dhammena  anuddhaṃsessatha  netaṃ  moghapurisā  appasannānaṃ
vā  pasādāya  .pe.  evañca  pana  bhikkhave  imaṃ  sikkhāpadaṃ
uddiseyyātha
   {547.2} yo pana bhikkhu bhikkhuṃ duṭṭho doso appatīto amūlakena
pārājikena  dhammena  anuddhaṃseyya  appevanāma  naṃ  imamhā
brahmacariyā  cāveyyanti  tato  aparena  samayena samanuggāhiyamāno
vā  asamanuggāhiyamāno  vā  amūlakañceva  taṃ adhikaraṇaṃ hoti bhikkhu
ca dosaṃ patiṭṭhāti saṅghādisesoti.
   [548]  Yo  panāti yo yādiso .pe. bhikkhūti .pe. ayaṃ
imasmiṃ  atthe  adhippeto  bhikkhūti  .  bhikkhunti  aññaṃ  bhikkhuṃ .
Duṭṭho dosoti kupito anattamano anabhiraddho āhatacitto jilajāto.
Appatītoti tena ca kopena tena ca dosena tāya ca anattamanatāya
tāya  ca  anabhiraddhiyā  appatīto  hoti  .  amūlakaṃ nāma adiṭṭhaṃ
assutaṃ  aparisaṅkitaṃ  . pārājikena dhammenāti catunnaṃ aññatarena .
Anuddhaṃseyyāti codeti vā codāpeti vā . appevanāma naṃ imamhā
brahmacariyā  cāveyyanti  bhikkhubhāvā  cāveyyaṃ samaṇadhammā cāveyyaṃ
sīlakkhandhā cāveyyaṃ tapoguṇā cāveyyaṃ.
   [549] Tato aparena samayenāti yasmiṃ khaṇe anuddhaṃsito hoti
taṃ  khaṇaṃ  taṃ  layaṃ  taṃ muhuttaṃ vītivatte . samanuggāhiyamāno vāti
yena  vatthunā  anuddhaṃsito  hoti  tasmiṃ  vatthusmiṃ samanuggāhiyamāno
vā. Asamanuggāhiyamāno vāti na kenaci vuccamāno.
   [550]  Adhikaraṇaṃ  nāma  cattāri  adhikaraṇāni  vivādādhikaraṇaṃ
anuvādādhikaraṇaṃ āpattādhikaraṇaṃ kiccādhikaraṇaṃ.
   [551]  Bhikkhu  ca dosaṃ patiṭṭhātīti tucchakaṃ mayā bhaṇitaṃ musā
mayā  bhaṇitaṃ  abhūtaṃ  mayā  bhaṇitaṃ  ajānantena  mayā  bhaṇitaṃ .
Saṅghādisesoti .pe. Tenapi vuccati saṅghādisesoti.
   [552]  Adiṭṭhassa hoti pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpajjanto tañce
codeti  diṭṭho  mayā  pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpannosi  assamaṇosi
asakyaputtiyosi  natthi  tayā  saddhiṃ  uposatho  vā  pavāraṇā vā
saṅghakammaṃ vāti āpatti vācāya vācāya saṅghādisesassa . assutassa
hoti  pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpannoti  tañce  codeti suto mayā
Pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpannosi  assamaṇosi  asakyaputtiyosi  natthi
tayā  saddhiṃ  uposatho  vā pavāraṇā vā saṅghakammaṃ vāti āpatti
vācāya  vācāya  saṅghādisesassa  .  aparisaṅkitassa hoti pārājikaṃ
dhammaṃ  ajjhāpannoti  tañce  codeti  parisaṅkito  mayā  pārājikaṃ
dhammaṃ  ajjhāpannosi  assamaṇosi  asakyaputtiyosi  natthi  tayā
saddhiṃ  uposatho  vā  pavāraṇā  vā  saṅghakammaṃ  vāti  āpatti
vācāya vācāya saṅghādisesassa.
   [553]  Adiṭṭhassa hoti pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpajjanto tañce
codeti  diṭṭho  mayā  suto  ca  pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpannosi
.pe.  āpatti  vācāya  vācāya  saṅghādisesassa  .  adiṭṭhassa
hoti  pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpajjanto  tañce  codeti  diṭṭho
mayā  parisaṅkito  ca  pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpannosi  assamaṇosi
.pe.  āpatti  vācāya  vācāya  saṅghādisesassa  .  adiṭṭhassa
hoti  pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpajjanto  tañce  codeti  diṭṭho
mayā  suto  ca  parisaṅkito  ca  pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpannosi
.pe.  āpatti  vācāya  vācāya  saṅghādisesassa  .  assutassa
hoti  pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpannoti  tañce  codeti suto mayā
parisaṅkito  ca  pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpannosi  .pe.  āpatti
vācāya  vācāya  saṅghādisesassa . assutassa hoti pārājikaṃ dhammaṃ
ajjhāpannoti  tañce  codeti  suto  mayā  diṭṭho  ca pārājikaṃ
Dhammaṃ ajjhāpannosi .pe. Āpatti vācāya vācāya saṅghādisesassa.
   {553.1} Assutassa hoti pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpannoti tañce
codeti suto mayā parisaṅkito ca diṭṭho ca pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpannosi
.pe.  āpatti  vācāya  vācāya  saṅghādisesassa . aparisaṅkitassa
hoti  pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpannoti  tañce  codeti  parisaṅkito
mayā  diṭṭho  ca  pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpannosi  .pe. āpatti
vācāya  vācāya  saṅghādisesassa  .  aparisaṅkitassa hoti pārājikaṃ
dhammaṃ ajjhāpannoti tañce codeti parisaṅkito mayā suto ca pārājikaṃ
pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpannosi  .pe.  āpatti  vācāya  vācāya
saṅghādisesassa  .  aparisaṅkitassa hoti pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpannoti
tañce codeti parisaṅkito mayā diṭṭho ca suto ca pārājikaṃ dhammaṃ
ajjhāpannosi .pe. Āpatti vācāya vācāya saṅghādisesassa.
   [554]  Diṭṭhassa  hoti pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpajjanto tañce
codeti  suto  mayā  pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpannosi .pe. āpatti
vācāya  vācāya  saṅghādisesassa  . diṭṭhassa hoti pārājikaṃ dhammaṃ
ajjhāpajjanto  tañce  codeti  parisaṅkito  mayā  pārājikaṃ dhammaṃ
ajjhāpannosi  .pe.  tañce  codeti  suto  mayā parisaṅkito ca
pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpannosi  .pe.  āpatti  vācāya  vācāya
saṅghādisesassa  .  sutassa  hoti  pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpannoti
tañce  codeti  parisaṅkito  mayā  pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpannosi
.pe.  Tañce  codeti  diṭṭho mayā pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpannosi
.pe.  tañce  codeti parisaṅkito mayā diṭṭho ca pārājikaṃ dhammaṃ
ajjhāpannosi .pe. Āpatti vācāya vācāya saṅghādisesassa.
   {554.1} Parisaṅkitassa hoti pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpannoti tañce codeti
diṭṭho  mayā  pārājikaṃ  dhammaṃ ajjhāpannosi .pe. tañce codeti
suto  mayā  pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpannosi .pe. tañce codeti
diṭṭho  mayā  suto  ca  pārājikaṃ  dhammaṃ ajjhāpannosi assamaṇosi
asakyaputtiyosi  natthi  tayā  saddhiṃ  uposatho  vā  pavāraṇā vā
saṅghakammaṃ vāti āpatti vācāya vācāya saṅghādisesassa.
   [555]  Diṭṭhassa  hoti pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpajjanto diṭṭhe
vematiko  diṭṭhaṃ  nokappeti diṭṭhaṃ nassarati diṭṭhaṃ pamuṭṭho 1- hoti
tañce  codeti  diṭṭho  mayā  suto  ca  .pe.  diṭṭho  mayā
parisaṅkito  ca  .pe.  diṭṭho  mayā  suto  ca  parisaṅkito  ca
pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpannosi  .pe.  sutassa  hoti  pārājikaṃ
dhammaṃ  ajjhāpannoti  sute  vematiko  sutaṃ nokappeti sutaṃ nassarati
sutaṃ  pamuṭṭho  hoti  tañce  codeti  suto  mayā parisaṅkito ca
.pe.  suto  mayā  diṭṭho  ca .pe. suto mayā parisaṅkito ca
diṭṭho  ca  pārājikaṃ  dhammaṃ ajjhāpannosi .pe. parisaṅkitassa hoti
pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpannoti  parisaṅkite  vematiko  parisaṅkitaṃ
@Footnote: 1 Yu. Ma. sammuṭṭho.
Nokappeti  parisaṅkitaṃ  nassarati  parisaṅkitaṃ  pamuṭṭho  hoti  tañce
codeti  parisaṅkito  mayā  diṭṭho  ca  .pe.  parisaṅkito  mayā
suto  ca  .pe.  parisaṅkito  mayā diṭṭho ca suto ca pārājikaṃ
dhammaṃ  ajjhāpannosi  assamaṇosi  asakyaputtiyosi  natthi  tayā
saddhiṃ  uposatho  vā  pavāraṇā  vā  saṅghakammaṃ  vāti  āpatti
vācāya vācāya saṅghādisesassa.
   [556]  Adiṭṭhassa hoti pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpajjanto tañce
codāpeti  diṭṭhosi  pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpannosi  assamaṇosi
asakyaputtiyosi  natthi  tayā  saddhiṃ  uposatho  vā  pavāraṇā vā
saṅghakammaṃ vāti āpatti vācāya vācāya saṅghādisesassa . assutassa
hoti  pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpannoti  tañce  codāpeti  sutosi
pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpannosi  .pe.  āpatti  vācāya  vācāya
saṅghādisesassa  .  aparisaṅkitassa hoti pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpannoti
tañce  codāpeti  parisaṅkitosi  pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpannosi
.pe. Āpatti vācāya vācāya saṅghādisesassa.
   [557]  Adiṭṭhassa hoti pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpajjanto tañce
codāpeti  diṭṭhosi  sutosi  .pe.  diṭṭhosi  parisaṅkitosi  .pe.
Diṭṭhosi  sutosi  parisaṅkitosi  pārājakaṃ  dhammaṃ ajjhāpannosi .pe.
Āpatti vācāya vācāya saṅghādisesassa . assutassa hoti pārājikaṃ
dhammaṃ  ajjhāpannoti  tañce  codāpeti  sutosi parisaṅkitosi .pe.
Sutosi  diṭṭhosi  .pe. sutosi parisaṅkitosi diṭṭhosi pārājikaṃ dhammaṃ
ajjhāpannosi .pe. Āpatti vācāya vācāya saṅghādisesassa.
   {557.1} Aparisaṅkitassa hoti pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpannoti tañce
codāpeti  parisaṅkitosi  diṭṭhosi  .pe. parisaṅkitosi sutosi .pe.
Parisaṅkitosi  diṭṭhosi  sutosi  pārājikaṃ  dhammaṃ ajjhāpannosi .pe.
Āpatti vācāya vācāya saṅghādisesassa.
   [558]  Diṭṭhassa  hoti pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpajjanto tañce
codāpeti  sutosi  pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpannosi .pe. parisaṅkitosi
pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpannosi  .pe. sutosi parisaṅkitosi pārājikaṃ
dhammaṃ ajjhāpannosi .pe. Āpatti vācāya vācāya saṅghādisesassa.
   {558.1}  Sutassa  hoti pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpannoti tañce
codāpeti parisaṅkitosi .pe. tañce codāpeti diṭṭhosi .pe. Tañce
codāpeti  parisaṅkitosi  diṭṭhosi  pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpannosi
.pe.  āpatti  vācāya  vācāya  saṅghādisesassa  . parisaṅkitassa
hoti  pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpannoti  tañce  codāpeti  diṭṭhosi
pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpannosi  .pe.  tañce  codāpeti diṭṭhosi
sutosi  .pe.  tañce  codāpeti  diṭṭhosi sutosi pārājikaṃ dhammaṃ
ajjhāpannosi .pe. Āpatti vācāya vācāya saṅghādisesassa.
   [559]  Diṭṭhassa  hoti pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpajjanto diṭṭhe
vematiko  diṭṭhaṃ  nokappeti  diṭṭhaṃ  nassarati  diṭṭhaṃ  pamuṭṭho hoti
.pe.  Sute  vematiko  sutaṃ nokappeti sutaṃ nassarati sutaṃ pamuṭṭho
hoti  .pe.  parisaṅkite  vematiko  parisaṅkitaṃ nokappeti parisaṅkitaṃ
nassarati  parisaṅkitaṃ  pamuṭṭho  hoti  tañce  codāpeti parisaṅkitosi
diṭṭhosi  .pe.  parisaṅkitosi  sutosi  .pe.  parisaṅkitosi diṭṭhosi
sutosi  pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpannosi  assamaṇosi  asakyaputtiyosi
natthi  tayā  saddhiṃ  uposatho  vā  pavāraṇā  vā  saṅghakammaṃ
vāti āpatti vācāya vācāya saṅghādisesassa.
   [560]  Asuddhe  suddhadiṭṭhi  suddhe  asuddhadiṭṭhi  asuddhe
asuddhadiṭṭhi suddhe suddhadiṭṭhi.
   [561]  Asuddho  hoti  puggalo  aññataraṃ  pārājikaṃ  dhammaṃ
ajjhāpanno  tañce  suddhadiṭṭhi  samāno  anokāsaṃ  kārāpetvā
cāvanādhippāyo  vadeti āpatti saṅghādisesena dukkaṭassa . asuddho
hoti  puggalo  aññataraṃ  pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpanno  tañce
suddhadiṭṭhi  samāno  okāsaṃ  kārāpetvā  cāvanādhippāyo  vadeti
āpatti  saṅghādisesassa  .  asuddho  hoti  puggalo  aññataraṃ
pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpanno  tañce  suddhadiṭṭhi  samāno anokāsaṃ
kārāpetvā  akkosādhippāyo  vadeti  āpatti  omasavādena
dukkaṭassa  .  asuddho  hoti  puggalo  aññataraṃ  pārājikaṃ  dhammaṃ
ajjhāpanno  tañce  suddhadiṭṭhi  samāno  okāsaṃ  kārāpetvā
akkosādhippāyo vadeti āpatti omasavādassa.
   [562]  Suddho  hoti  puggalo  aññataraṃ  pārājikaṃ  dhammaṃ
anajjhāpanno  tañce  asuddhadiṭṭhi  samāno  anokāsaṃ  kārāpetvā
cāvanādhippāyo  vadeti  āpatti dukkaṭassa . suddho hoti puggalo
aññataraṃ  pārājikaṃ  dhammaṃ  anajjhāpanno  tañce asuddhadiṭṭhi samāno
okāsaṃ  kārāpetvā  cāvanādhippāyo  vadeti anāpatti . suddho
hoti  puggalo  aññataraṃ  pārājikaṃ  dhammaṃ  anajjhāpanno  tañce
asuddhadiṭṭhi  samāno  anokāsaṃ  kārāpetvā  akkosādhippāyo
vadeti  āpatti  omasavādena  dukkaṭassa  . suddho hoti puggalo
aññataraṃ   pārājikaṃ  dhammaṃ  anajjhāpanno  tañce  asuddhadiṭṭhi
samāno  okāsaṃ  kārāpetvā  akkosādhippāyo  vadeti  āpatti
omasavādassa.
   [563]  Asuddho  hoti  puggalo  aññataraṃ  pārājikaṃ  dhammaṃ
ajjhāpanno  tañce  asuddhadiṭṭhi  samāno  anokāsaṃ  kārāpetvā
cāvanādhippāyo  vadeti  āpatti  dukkaṭassa  .  asuddho  hoti
puggalo  aññataraṃ  pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpanno  tañce asuddhadiṭṭhi
samāno  okāsaṃ  kārāpetvā cāvanādhippāyo vadeti anāpatti .
Asuddho  hoti  puggalo aññataraṃ pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpanno tañce
asuddhadiṭṭhi  samāno  anokāsaṃ kārāpetvā akkosādhippāyo vadeti
āpatti  omasavādena  dukkaṭassa . asuddho hoti puggalo aññataraṃ
pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpanno  tañce  asuddhadiṭṭhi  samāno okāsaṃ
Kārāpetvā akkosādhippāyo vadeti āpatti omasavādassa.
   [564]  Suddho  hoti  puggalo  aññataraṃ  pārājikaṃ  dhammaṃ
anajjhāpanno  tañce  suddhadiṭṭhi  samāno  anokāsaṃ  kārāpetvā
cāvanādhippāyo  vadeti  āpatti saṅghādisesena dukkaṭassa . suddho
hoti  puggalo  aññataraṃ  pārājikaṃ  dhammaṃ  anajjhāpanno  tañce
suddhadiṭṭhi  samāno  okāsaṃ  kārāpetvā  cāvanādhippāyo  vadeti
āpatti  saṅghādisesassa  . suddho hoti puggalo aññataraṃ pārājikaṃ
dhammaṃ  anajjhāpanno tañce suddhadiṭṭhi samāno anokāsaṃ kārāpetvā
akkosādhippāyo  vadeti  āpatti omasavādena dukkaṭassa . suddho
hoti  puggalo  aññataraṃ  pārājikaṃ  dhammaṃ  anajjhāpanno  tañce
suddhadiṭṭhi  samāno  okāsaṃ  kārāpetvā  akkosādhippāyo vadeti
āpatti omasavādassa.
   [565]  Anāpatti  suddhe asuddhadiṭṭhissa asuddhe asuddhadiṭṭhissa
ummattakassa ādikammikassāti.
               Aṭṭhamasaṅghādisesaṃ niṭṭhitaṃ.
                     ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 367-385. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=7262              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=7262              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=540&items=26              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=51              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=538              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=1609              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=1609              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]