ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 11 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 3 : Sutta. Tī. Pā.

            Aggannasuttam
   [51]  Evamme  sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
pubbarame  migaramatupasade  .  tena  kho  pana  samayena
vasetthabharadvaja  bhikkhusu  parivasanti  bhikkhubhavam  akankhamana .
Athakho  bhagava  sayanhasamayam  patisallana  vutthito  pasada
orohitva pasadapacchayayam abbhokase cankamati.
   {51.1} Addasa kho vasettho bhagavantam sayanhasamayam patisallana
vutthitam   pasada  orohitva  pasadapacchayayam  abbhokase
cankamantam  disvana  bharadvajam  amantesi  ayam avuso bharadvaja
bhagava  sayanhasamayam  patisallana  vutthito  pasada  orohitva
pasadapacchayayam  abbhokase  cankamati  ayamavuso  bharadvaja
yena  bhagava  tenupasankamissama  appevanama  labheyyama  bhagavato
sammukha 1- dhammim katham savanayati . evamavusoti kho bharadvajo
vasetthassa paccassosi.
   {51.2} Athakho vasetthabharadvaja yena bhagava tenupasankamimsu
upasankamitva   bhagavantam   abhivadetva   bhagavantam   cankamantam
anucankamimsu  .  athakho  bhagava  vasettham amantesi tumhe khvattha
vasettha   2-  brahmanajacca  brahmanakulina  brahmanakula
agarasma   anagariyam  pabbajita  kacci  vo  vasettha  3-
brahmana  na  akkosanti  na  paribhasantiti  .  taggha  no
bhante   brahmana   akkosanti   paribhasanti   attarupaya
@Footnote: 1 Ma. Yu. santika . 2-3 Ma. Yu. vasettha.
Paribhasaya  paripunnaya  no  aparipunnayati  .  yathakatham pana vo
vasettha  brahmana  akkosanti  paribhasanti attarupaya paribhasaya
paripunnaya  no  aparipunnayati  .  brahmana  bhante evamahamsu
brahmano  va  settho  vanno hina anne vanna brahmano va
sukko  vanno  kanha  anne  vanna  brahmana  va  sujjhanti
no  abrahmana  brahmana  1-  brahmuno  putta  orasa
mukhato  jata  brahmaja  brahmanimmita  brahmadayada  te
tumhe  settham  vannam  hitva  hinamatthavannam  ajjhupagata  yadidam
mundake  samanake  ibbhe  kanhe bandhupada pacceti 2- tayidam na
sadhu  tayidam  nappatirupam  yam tumhe settham vannam hitva hinamatthavannam
ajjhupagata  yadidam  mundake  samanake  ibbhe  kanhe  bandhupada
pacceti  . evam kho no bhante brahmana akkosanti paribhasanti
attarupaya paribhasaya paripunnaya no aparipunnayati.
   {51.3}  Taggha  vo vasettha brahmana poranam asaranta
evamahamsu  brahmano  va  settho  vanno  hina  anne vanna
brahmano  va  sukko  vanno  kanha  anne  vanna brahmana
va sujjhanti no abrahmana brahmana 1- brahmuno putta orasa
mukhato  jata  brahmaja  brahmanimmita brahmadayadati . dissanti
kho  pana  vasettha  brahmananam brahmaniyo utuniyopi gabbhiniyopi
vijayamanapi  payamanapi  te  ca brahmana yonija va samana
@Footnote: 1 Ma. Yu. brahmana va. evamupari . 2 Ma. Yu. bandhupadapacce.
Evamahamsu  brahmano va settho vanno .pe. brahmadayadati .
Te  ca  1- brahmananceva abbhacikkhanti musa ca bhasanti bahunca
apunnam pasavanti.
   [52]  Cattarome  vasettha  vanna  khattiya  brahmana
vessa  sudda . khattiyopi kho vasettha idhekacco panatipati
hoti  adinnadayi  kamesu  micchacari  musavadi  pisunavaco 2-
pharusavaco  samphappalapi  abhijjhalu  byapannacitto  micchaditthi .
Iti  kho vasettha yeme dhamma akusala akusalasankhata savajja
savajjasankhata   asevitabba   asevitabbasankhata   nalamariya
nalamariyasankhata  kanha  kanhavipaka  vinnugarahita  .  khattiyepi
te idhekacce sandissanti . Brahmanopi kho vasettha .pe. Vessopi
kho vasettha .pe. suddopi kho vasettha idhekacco panatipati
hoti  adinnadayi .pe. micchaditthi . iti kho vasettha yeme
dhamma  akusala  akusalasankhata  .pe.  kanha  kanhavipaka
vinnugarahita suddepi te idhekacce sandissanti.
   [53] Khattiyopi kho vasettha idhekacco panatipata pativirato
hoti  adinnadana  pativirato  kamesu  micchacara  pativirato
musavada  pativirato  pisunaya  vacaya  pativirato pharusaya vacaya
pativirato  samphappalapa  pativirato  anabhijjhalu  abyapannacitto
sammaditthi . iti kho vasettha yeme dhamma kusala kusalasankhata
@Footnote: 1 Ma. Yu. casaddo na dissati . 2 Yu. pisunavaco pharusavaco.
Anavajja  anavajjasankhata  sevitabba  sevitabbasankhata  alamariya
alamariyasankhata  sukka  sukkavipaka  vinnupasattha . khattiyepi te
idhekacce  sandissanti  . brahmanopi kho vasettha . vessopi
kho  vasettha . suddopi kho vasettha idhekacco panatipata
pativirato  hoti  .pe.  anabhijjhalu  abyapannacitto sammaditthi .
Iti  kho  vasettha  yeme dhamma kusala kusalasankhata anavajja
anavajjasankhata    sevitabba   sevitabbasankhata   alamariya
alamariyasankhata  sukka  sukkavipaka  vinnupasattha  .  suddepi
te idhekacce sandissanti.
   {53.1} Imesu kho vasettha catusu vannesu evam ubhayabyokinnesu 1-
vattamanesu  kanhasukkesu  dhammesu vinnuvigarahitesu ceva vinnupasatthesu
ca yadettha brahmana evamahamsu brahmano va settho vanno hina
anne  vanna  brahmano  va sukko vanno kanha anne vanna
brahmana  va sujjhanti no abrahmana brahmana brahmuno putta
orasa  mukhato  jata  brahmaja brahmanimmita brahmadayadati .
Tantesam vinnu nanujananti . tam kissa hetu . imesam hi vasettha
catunnam  vannanam yo hoti bhikkhu araham khinasavo vusitava katakaraniyo
ohitabharo   anuppattasadattho   parikkhinakavasannojano  sammadanna-
vimutto so nesam aggamakkhayati dhammeneva no adhammena. Dhammo hi
vasettha  settho janetasmim ditthe ceva dhamme abhisamparayanca .
@Footnote: 1 Ma. Yu. ubhayaokinnesu.
Tadaminapetam vasettha pariyayena veditabbam yatha dhammo 1- settho
janetasmim ditthe ceva dhamme abhisamparayanca.
   [54] Janati kho vasettha raja pasenadi kosalo samano gotamo
anuttaro 2- sakyakula pabbajitoti . sakya kho pana vasettha ranno
pasenadissa kosalassa anantara 3- anuyanta bhavanti . karonti kho
vasettha  sakya  ranne  pasenadimhi kosale nipaccakaram abhivadanam
paccutthanam  anjalikammam  samicikammam  .  iti  kho  vasettha  yam
karonti  sakya  ranne  pasenadimhi  kosale  nipaccakaram abhivadanam
paccutthanam  anjalikammam  samicikammam  karoti  tam  raja  pasenadi
kosalo  tathagate  nipaccakaram  abhivadanam  paccutthanam  anjalikammam
samicikammam  nanu  sujato  samano  gotamo  dujjatohamasmi  balava
samano   gotamo  dubbalohamasmi  pasadiko  samano  gotamo
dubbannohamasmi  mahesakkho  samano  gotamo  appesakkhohamasmiti
athakho  nam dhammamyeva sakkaronto dhammam garukaronto dhammam manento
dhammam  pujento dhammam apacayamano . evam raja pasenadi kosalo
tathagate  nipaccakaram  karoti  abhivadanam  paccutthanam  anjalikammam
samicikammam . imina 4- kho evam 5- vasettha pariyayena veditabbam
yatha dhammo settho janetasmim ditthe ceva dhamme abhisamparayanca.
   [55]  Tumhe  khvattha  vasettha  nanajacca  nananama
nanagotta  nanakula agarasma anagariyam pabbajita ke tumheti
@Footnote: 1 Ma. dhammo va . 2 Ma. anantara . 3 Ma. Yu. ayam patho na dissati.
@4 Ma. iminapi . 5 Ma. Yu. etam vasettha.
Puttha  samana samana sakyaputtiyamhati patijanathati 1- . yassa
kho  panassa vasettha tathagate saddha nivittha mulajata patitthita
dalha  asamhariya  2- samanena va brahmanena va devena va
marena va brahmuna va kenaci va lokasmim tassetam kallam vacaya
bhagavatomhi  putto  oraso  mukhato  jato  dhammajo  dhammanimmito
dhammadayadoti  .  tam  kissa hetu . tathagatassa hetam vasettha
adhivacanam  dhammakayo  itipi  brahmakayo  itipi  dhammabhuto  itipi
brahmabhuto itipi.
   [56] Hoti kho so vasettha samayo yam kadaci karahaci dighassa
addhuno accayena ayam loko samvattati samvattamane loke yebhuyyena
satta  abhassarasamvattanika  honti  te  tattha  [2]-  manomaya
pitibhakkha  sayampabha  antalikkhacara  subhatthayino  ciram  dighamaddhanam
titthanti  .  hoti  kho  so vasettha samayo yam kadaci karahaci
dighassa  addhuno  accayena  ayam loko vivattati vivattamane loke
yebhuyyena  satta  abhassarakaya  cavitva itthattam agacchanti te
ca  honti  manomaya  pitibhakkha  sayampabha antalikkhacara subhatthayino
ciram dighamaddhanam titthanti.
   {56.1} Ekodakikutam kho pana vasettha tena samayena hoti
andhakaro   andhakaratimisa  na  candimasuriya  pannayanti  na
nakkhattani    tarakarupani   pannayanti   na   rattindiva
pannayanti   na   masaddhamasa  pannayanti  na  utusamvacchara
@Footnote: 1 Ma. Yu. itisaddo na dissati . 2 Yu. asamharika . 3 Ma. Yu. honti.
Pannayanti  na  itthipurisa  1-  pannayanti . satta sattatveva
sankhyam  gacchanti  . athakho tesam vasettha sattanam kadaci karahaci
dighassa  addhuno accayena rasapathavi udakasmim samantani 2- seyyathapi
nama  payatattassa nibbayamanassa upari santanakam hoti evamevam 3-
paturahoti  sa  ahosi  vannasampanna  gandhasampanna  rasasampanna
seyyathapi nama sampanna va sappi sampannam va navanitam evamvanna
ahosi seyyathapi nama khuddamadhum anelakam evamassada ahosi.
   {56.2} Athakho vasettha annataro satto lolajatiko ambho
kimevidam  bhavissatiti  rasapathavim anguliya sayi tassa rasapathavim anguliya
sayato  acchadesi  tanhapassa  4- okkami . annepi 5- kho
vasettha  satta  tassa  sattassa ditthanugatim apajjamana rasapathavim
anguliya sayimsu . tesam rasapathavim anguliya sayatam acchadeti tanha
ca nesam okkami.
   {56.3} Athakho te vasettha satta rasapathavim hatthehi aluppakarakam
upakkamimsu paribhunjitum . yato kho vasettha satta rasapathavim hatthehi
aluppakarakam  upakkamimsu  paribhunjitum  atha  tesam  sattanam  sayampabha
antaradhayi  .  sayampabhaya  antarahitaya  candimasuriya  paturahesum
candimasuriyesu   patubhutesu  nakkhattani  tarakarupani  paturahesum
nakkhattesu  tarakarupesu  patubhutesu rattindiva pannayimsu rattindivesu
pannayamanesu    masaddhamasa    pannayimsu   masaddhamasesu
pannayamanesu    utusamvacchara    pannayimsu    ettavata
@Footnote: 1 Ma. Yu. itthipuma . 2 Ma. Yu. samatani . 3 Ma. evameva. evamupari.
@4 Ma. Yu. tanha cassa . 5 Yu. annatarepi.
Kho vasettha ayam loko puna vivatto hoti.
   [57]  Athakho  te  vasettha  satta  rasapathavim paribhunjanta
tabbhakkha tadahara 1- ciram dighamaddhanam atthamsu . yatha yatha kho
te  vasettha  satta  rasapathavim  paribhunjanta tabbhakkha tadahara
ciram  dighamaddhanam  atthamsu  tatha  tatha  tesam  sattanam kharattanceva
kayasmim  okkami  vannavevannata  ca  pannayittha  .  ekidam
satta  vannavanto  honti  ekidam  satta  dubbanna  .  tattha
ye  te  satta  vannavanto  te  dubbanne  satte  atimannanti
mayametehi  vannavantatara  amhehete  dubbannatarati  .  tesam
vannatimanapaccaya  manatimanajatikanam  rasapathavi  antaradhayi .
Rasapathaviya  antarahitaya  sannipatimsu  sannipatitva  anutthunimsu  aho
rasam aho rasanti . tadetarahipi manussa kincideva surasam 2- labhitva
evamahamsu  aho  rasam  aho  rasanti  . tadeva poranam aggannam
akkharam anussaranti 3- na tvevassa attham ajananti.
   [58]  Athakho tesam vasettha sattanam rasapathaviya antarahitaya
bhumipappatiko 4- paturahosi . seyyathapi nama ahicchattako evamevam
paturahosi   .   so   ahosi  vannasampanno  gandhasampanno
rasasampanno  seyyathapi  nama  sampanna  va  sappi sampannam va
navanitam  evamvanno  ahosi  seyyathapi  nama  khuddamadhum  anelakam
@Footnote: 1 Yu. tadahara . 2 Yu. sadhurasam . 3 Yu. anupatanti. evamupari.
@4 Ma. Yu. bhumipappatako.
Evamassado ahosi.
   {58.1}  Athakho  te vasettha satta bhumipappatikam upakkamimsu
paribhunjitum  te  [1]-  paribhunjanta  tabbhakkha  tadahara  ciram
dighamaddhanam  atthamsu  .  yatha  yatha  kho  te vasettha satta
bhumipappatikam  paribhunjanta  tabbhakkha  tadahara  ciram  dighamaddhanam
atthamsu  tatha  tatha  tesam  sattanam bhiyyoso mattaya kharattanceva
kayasmim  okkami  vannavevannata  ca  pannayittha . ekidam satta
vannavanto honti ekidam satta dubbanna . tattha ye te satta
vannavanto   te   dubbanne  satte  atimannanti  mayametehi
vannavantatara  amhehete  dubbannatarati  .  tesam  vannatimana-
paccaya manatimanajatikanam bhumipappatiko antaradhayi.
   {58.2} Bhumipappatike antarahite padalata paturahosi. Seyyathapi
nama kalambaka 2- evamevam paturahosi . sa ahosi vannasampanna
gandhasampanna  rasasampanna  seyyathapi  nama  sampanna  va sappi
sampannam  va  navanitam  evamvanna  ahosi seyyathapi nama khuddamadhum
anelakam evamassada ahosi . athakho te vasettha satta padalatam
upakkamimsu  paribhunjitum  te  paribhunjanta  tabbhakkha  tadahara  ciram
dighamaddhanam atthamsu . yatha yatha kho te vasettha satta padalatam
paribhunjanta  tabbhakkha  tadahara  ciram   dighamaddhanam  atthamsu
tatha  tatha  tesam  sattanam  bhiyyoso  mattaya  kharattanceva
kayasmim  okkami  vannavevannata  ca  pannayittha  .  ekidam
@Footnote: 1 Ma. Yu. tam . 2 Ma. Yu. kalambuka.
Satta  vannavanto  honti  ekidam  satta  dubbanna  .  tattha
ye  te  satta  vannavanto  te  dubbanne  satte  atimannanti
mayametehi  vannavantatara  amhehete  dubbannatarati  .  tesam
vannatimanapaccaya manatimanajatikanam padalata antaradhayi.
   {58.3}  Padalataya  antarahitaya  sannipatimsu  sannipatitva
anutthunimsu ahu vata no ahayi vata no padalatati. Tadetarahi manussa
kenacideva  dukkhadhammena  phuttha  evamahamsu  ahu  vata no ahayi
vata  noti  .  tadeva  poranam  aggannam  akkharam  anussaranti na
tvevassa attham ajananti.
   [59]  Athakho tesam vasettha sattanam padalataya antarahitaya
akatthapako  sali  paturahosi  akano  athuso suddho 1- sugandho
tandulapphalo  .  yantam  sayam  sayamasaya  aharanti  pato  tam
hoti  pakkam  pativirulham yantam pato patarasaya aharanti sayam tam
hoti pakkam pativirulham napadanam pannayati . athakho [2]- vasettha
satta  akatthapakam  salim  paribhunjanta  tabbhakkha  tadahara  ciram
dighamaddhanam atthamsu.
   {59.1} Yatha yatha kho te vasettha satta akatthapakam salim paribhunjanta
tabbhakkha tadahara ciram dighamaddhanam atthamsu tatha tatha tesam sattanam
bhiyyoso  mattaya  kharattanceva  kayasmim  okkami  vannavevannata
ca pannayittha . itthiya ca itthilingam paturahosi purisassa purisalingam.
@Footnote: 1 Yu. ayam patho na dissati . 2 te.
Itthi ca sudam 1- ativelam purisam 2- upanijjhayati puriso ca itthim. Tesam
ativelam  annamannam  upanijjhayantanam  sarago  udapadi  parilaho
kayasmim okkami. Te parilahapaccaya methunam dhammam patisevimsu.
   {59.2} Ye kho pana te vasettha tena samayena satta passanti
methunam  dhammam  patisevante anne pamsum khipanti anne setthim khipanti
anne gomayam khipanti nassa vasali 3- nassa vasaliti 3-. Kathanhi nama
satto  sattassa evarupam karissatiti . tadetarahipi manussa ekaccesu
janapadesu  vadhaniya  4-  nibbuyhamanaya  anne pamsum khipanti anne
setthim khipanti anne gomayam khipanti . tadeva poranam aggannam akkharam
anussaranti na tvevassa attham ajananti.
   [60] Adhammasammatam tam 5- kho pana vasettha tena samayena hoti
tadetarahi dhammasammatam . ye kho pana te 6- vasettha tena samayena
satta  methunam  dhammam  patisevanti  temasampi  dvemasampi na labhanti
gamam  va  nigamam va pavisitum . yato kho vasettha te satta
tasmim  asaddhamme  ativelam  patabyatam  apajjimsu  atha  agarani
upakkamimsu  katum  tasseva  asaddhammassa  paticchadanattham  .  athakho
vasettha  annatarassa  sattassa  alasajatikassa  etadahosi  ambho
kimevaham  vihannami  salim  aharanto  sayam  sayamasaya  pato
patarasaya yannunaham salim ahareyyam sakideva sayam patarasayati.
@Footnote: 1 Ma. ayam na dissati . 2 Ma. purisam ativelam . 3 Ma. Yu. asuci.
@4 Ma. Yu. vadhuya. 5-6 Ma. Yu. ayam na dissati.
   {60.1} Athakho so vasettha satto salim ahasi sakideva
sayam  patarasayati  1-  .  athakho vasettha annataro satto
yena  so  satto  tenupasankami  upasankamitva tam sattam etadavoca
ehi  bho satta salaharam gamissamati . alam bho satta ahato
me sali sakideva sayam patarasayati.
   {60.2} Athakho so vasettha satto tassa sattassa ditthanugatim
apajjamano salim ahasi sakideva dvihaya 2- evampi kira bho sadhuti.
   {60.3} Athakho vasettha annataro satto yena so satto
tenupasankami  upasankamitva  tam  sattam  etadavoca  ehi bho satta
salaharam gamissamati . alam bho satta ahato me sali sakideva
sayam patarasayati 1-.
   {60.4}  Athakho  so  vasettha  satto  tassa  sattassa
ditthanugatim  apajjamano  salim ahasi sakideva catuhaya evam 3-
kira  bho  sadhuti . athakho vasettha annataro satto yena so
satto  tenupasankami  upasankamitva  tam  sattam  etadavoca  ehi
bho  satta  salaharam  gamissamati  .  alam  bho satta ahato
me sali sakideva catuhayati.
   {60.5} Athakho so vasettha satto tassa sattassa ditthanugatim
apajjamano salim ahasi sakideva atthahaya evam 3- kira bho sadhuti.
   {60.6}  Yato kho te vasettha satta sannidhikarakam salim
upakkamimsu  paribhunjitum  .  athakho  vasettha  4-  kano  tandulam
pariyonaddhi   5-  thusopi  tandulam  pariyonaddhi  5-  lunampi
@Footnote: 1 Yu. itisaddo na dissati . 2 Ma. Yu. dvihayati . 3 Ma. Yu. evampi.
@4 Ma. Yu. ayam na dissati . 5 Ma. Yu. pariyonandhi.
Nappativirulham   apadanam  pannayittha  sandasanda  salayo  1-
atthamsu.
   [61]  Athakho  te  vasettha  satta sannipatimsu sannipatitva
anutthanimsu  papaka  vata  bho  dhamma  sattesu  patubhuta  mayam
hi  pubbe  manomaya  ahumha  pitibhakkha  sayampabha  antalikkhacara
subhatthayino  ciram  dighamaddhanam  atthamha  tesam  no  amhakam
kadaci  karahaci  ciram 2- dighassa addhuno accayena rasapathavi udakasmim
samantani  sa  ahosi  vannasampanna  gandhasampanna  rasasampanna
te  mayam  rasapathavim hatthehi aluppakarakam upakkamimha 3- paribhunjitum
tesanno  rasapathavim  hatthehi  aluppakarakam  upakkamatam  paribhunjitum
sayampabha  antaradhayi  sayampabhaya  4-  antarahitaya  candimasuriya
paturahesum  5-  candimasuriyesu  patubhutesu  nakkhattani  tarakarupani
paturahesum 5- nakkhattesu tarakarupesu patubhutesu rattindiva pannayimsu
rattindivesu  pannayamanesu  masaddhamasa  pannayimsu  masaddhamasesu
pannayamanesu  utusamvacchara  pannayimsu te mayam rasapathavim paribhunjanta
tabbhakkha tadahara ciram dighamaddhanam atthamha tesam no papakanamyeva
akusalanam  dhammanam  patubhava  rasapathavi  antaradhayi  rasapathaviya
antarahitaya  bhumipappatiko  paturahosi  so  ahosi  vannasampanno
gandhasampanno  rasasampanno  te  mayam  bhumipappatikam  upakkamimha 3-
paribhunjitum  te  mayam  tam  paribhunjanta  tabbhakkha  tadahara  ciram
dighamaddhanam  atthamha  tesam  no  papakanamyeva  akusalanam dhammanam
@Footnote: 1 Yu. saliyo . 2 Ma. Yu. ayam na dissati . 3 Ma. Yu. upakkamimha.
@4 Ma. taya . 5 Yu. paturahamsu.
Patubhava   bhumipappatiko   antaradhayi  bhumipappatike  antarahite
padalata  paturahosi  sa  ahosi  vannasampanna  gandhasampanna
rasasampanna  te  mayam  padalatam  upakkamimha  paribhunjitum  te mayam
tam  paribhunjanta  tabbhakkha  tadahara  ciram  dighamaddhanam  atthamha
tesam  no  papakanamyeva  akusalanam  dhammanam  patubhava padalata
antaradhayi  padalataya  antarahitaya  akatthapako  sali  paturahosi
akano  athuso  suddho sugandho tandulapphalo yantam sayam sayamasaya
aharama  pato tam hoti pakkam pativirulham yantam pato patarasaya
aharama  sayantam  hoti  pakkam  pativirulham  napadanam  pannayittha
te  mayam  akatthapakam  salim  paribhunjanta tabbhakkha tadahara ciram
dighamaddhanam  atthamha  tesanno  papakanamyeva  akusalanam  dhammanam
patubhava  kanopi  tandulam  pariyonaddhi  thusopi  tandulam  pariyonaddhi
lunampi  nappativirulham  apadanampi  pannayittha  sandasanda  salayo
thita yannuna mayam salim vibhajeyyama mariyadam thapeyyamati. Athakho [1]-
vasettha satta salim vibhajimsu mariyadam thapesum.
   [62]  Athakho  vasettha  annataro  satto lolajatiko sakam
bhagam  parirakkhanto  annataram  bhagam  adinnam  adiyitva paribhunji .
Tamenam  aggahesum  gahetva  etadavocum  papakam  vata  bho  satta
karosi  yatra  hi  nama  sakam  bhagam  parirakkhanto  annataram bhagam
@Footnote: 1 Ma. Yu. te.
Adinnam adiyitva paribhunjasi ma bho 1- satta puna 2- evarupamakasiti.
Evam bhoti kho vasettha so satto tesam sattanam paccassosi .
Dutiyampi  kho vasettha so satto .pe. tatiyampi kho vasettha
so  satto sakam bhagam parirakkhanto annataram bhagam adinnam adiyitva
paribhunji  .  tamenam  aggahesum  gahetva  3-  etadavocum papakam
vata bho satta karosi yatra hi nama sakam bhagam parirakkhanto annataram
bhagam  adinnam  adiyitva  paribhunji  4- ma bho 1- satta punapi
evarupam  akasiti  .  anne  panina  paharimsu  anne  ledduna
paharimsu  anne  dandena  paharimsu  .  tadagge kho pana vasettha
adinnadanam  pannayati  garaha  pannayati  musavado  pannayati
dandadanam pannayati.
   {62.1}  Athakho  setthasatta sannipatimsu sannipatitva anutthanimsu
papaka vata bho dhamma sattesu patubhuta yatra hi nama adinnadanam
pannayissati   garaha   pannayissati   musavado   pannayissati
dandadanam  pannayissati  yannuna  mayam  ekam  sattam  sammanneyyama
yo  5-  no  sammakhiyitabbam  khiyeyya  sammagarahitabbam  garaheyya
sammapabbajetabbam   pabbajeyya  mayam  panassa  salinam  bhagam
anupadassamati.
   {62.2} Athakho te vasettha satta yo nesam satto abhirupataro
ca  dassaniyataro  ca  pasadikataro  ca  mahesakkhataro ca tam sattam
upasankamitva   etadavocum   ehi  bho  satta  sammakhiyitabbam
khiyi     sammagarahitabbam     garahi     sammapabbajetabbam
@Footnote: 1 Ma. Yu. massu bho . 2 Ma. Yu. punapi . 3 Yu. aggahetva.
@4 Ma. Yu. paribhunjasi . 5. Yu. so.
Pabbajehi mayam pana vo salinam bhagam anupadassamati . evam bhoti
kho  so  vasettha satto tesam sattanam patissutva sammakhiyitabbam
khiyi  sammagarahitabbam  garahi  sammapabbajetabbam  pabbajesi  . te
panassa salinam bhagam anupadamsu.
   [63]  Mahajanasammatoti  kho vasettha mahasammatotveva pathamam
akkharam  upanibbattam  .  khettanam  adhipatiti kho vasettha khattiyo
khattiyotveva dutiyam akkharam upanibbattam . dhammena paresam 1- ranjetiti
kho vasettha raja rajatveva tatiyam akkharam upanibbattam. Iti kho
vasettha  evamevassa  2-  khattiyamandalassa  poranena aggannena
akkharena abhinibbatti ahosi . Tesamyeva sattanam annesam 3- sadisanamyeva
no asadisanam dhammeneva no adhammena . Dhammo hi vasettha settho
janetasmim ditthe ceva dhamme abhisamparayanca.
   [64] Athakho tesam sattanamyeva ekaccanam etadahosi papaka vata
bho dhamma sattesu patubhuta yatra hi nama adinnadanam pannayissati
garaha   pannayissati   musavado   pannayissati   dandadanam
pannayissati   pabbajanam   pannayissati  yannuna  mayam  papake
akusale dhamme vaheyyamati . te papake akusale dhamme vahesum.
Papake  akusale  dhamme vahentiti kho vasettha brahmanatveva
pathamam  akkharam  upanibbattam  .  te  arannayatane  pannakutiyo  ca
karitva   pannakutisu   jhayanti   .   vitangara   vitadhuma
@Footnote: 1 Ma. Yu. pare . 2 Ma. Yu. evametassa . 3 Ma. Yu. anannesam.
Pannamusala  sayam  sayamasaya  pato  patarasaya  gamanigama-
rajadhaniyo osaranti ghasamesana . te ghasam patilabhitva punadeva
arannayatane  pannakutisu  jhayanti  .  tamenam  manussa  disva
evamahamsu  ime  kho  bho  satta  arannayatane  pannakutiyo
karitva  pannakutisu  jhayanti  vitangara  vitadhuma  pannamusala
sayam  sayamasaya  pato patarasaya gamanigamarajadhaniyo osaranti
ghasamesana  . te ghasampatilabhitva punadeva arannayatane pannakutisu
jhayanti 1- . te kho 2- vasettha jhayika jhayikatveva dutiyam
akkharam  upanibbattam  tesamyeva  kho  vasettha  sattanam  ekacce
satta  arannayatane  pannakutisu  [3]-  jhanam  anabhisambhunamana
gamasamantam nigamasamantam osaritva ganthe karonta agacchanti.
   {64.1} Tamenam manussa disva evamahamsu ime kho pana bho satta
arannayatane   pannakutisu   jhanam  anabhisambhunamana  gamasamantam
nigamasamantam  osaritva  ganthe karonta gacchanti 4- . nadanime
jhayanti nadanime jhayantiti kho vasettha ajjhayika ajjhayikatveva
tatiyam akkharam upanibbattam . hinasammatam kho pana vasettha tena samayena
hoti  tadetarahi  setthasammatam  .  iti kho vasettha evametassa
brahmanamandalassa  poranena  aggannena  akkharena  abhinibbatti
ahosi tesamyeva sattanam annesam sadisanamyeva no asadisanam dhammeneva
no adhammena . Dhammo hi vasettha settho janetasmim ditthe ceva dhamme
abhisamparayanca.
@Footnote: 1 Ma. jhayantiti . 2 Ma. jhayantiti kho . 3 Ma. Yu. tam . 4 Ma. acchanti.
@Yu. acchenti.
   [65] Tesamyeva kho vasettha sattanam ekacce satta methunam
dhammam samadaya visum kammante 1- payojesum . methunam dhammam samadaya
visum  kammante  payojentiti  kho  vasettha vessa vessatveva
akkharam nibbattam 2-. Iti kho vasettha evametassa. Sankhittam 3-. Iti
kho  vasettha  evametassa  suddamandalassa  poranena  aggannena
akkharena  abhinibbatti  ahosi tesamyeva sattanam annesam sadisanamyeva
no asadisanam dhammeneva no adhammena . Dhammo hi vasettha settho
janetasmim ditthe ceva dhamme abhisamparayanca.
   [66] Ahu kho so vasettha samayo yam khattiyopi sakam dhammam
garahamano  agarasma  anagariyam  pabbajati  samano  bhavissamiti .
Brahmanopi 4- vasettha .pe. vessopi vasettha .pe. Suddopi
kho [5]- sakam dhammam garahamano agarasma anagariyam pabbajati samano
bhavissamiti  .  imehi kho vasettha catuhi mandalehi samanamandalassa
abhinibbatti  ahosi  tesamyeva  sattanam  annesam  sadisanamyeva
no  asadisanam  dhammeneva  no adhammena . dhammo hi vasettha
settho janetasmim ditthe ceva dhamme abhisamparayanca.
   [67] Khattiyopi kho vasettha kayena duccaritancaritva vacaya
@Footnote: 1 Ma. visukammante. Yu. vissutakammante . 2 Ma. Yu. upanibbattam.
@3 ayam vittharo. vessamandalassa poranena aggannena akkharena abhinibbatti ahosi
@tesamyeva sattanam annesam sadisanamyeva no asadisanam dhammeneva no adhammena.
@dhammo hi vasettha settho janetasmim ditthe ceva dhamme abhisamparayanca. tesamyeva
@kho vasettha sattanam ye te satta avasesa te luddacara luddacara ahesum.
@luddacara luddacarati kho vasettha sudda suddatveva akkharam upanibbattam.
@4 Ma. brahmanopi kho. Yu. brahmanopi sakam dhammam .pe. 5 Ma. vasettha.
Duccaritancaritva  manasa  duccaritancaritva  micchaditthiko  micchaditthi-
kammasamadano  1-  micchaditthikammasamadanahetu kayassa bheda param
marana  apayam  duggatim vinipatam nirayam upapajjati . brahmanopi kho
vasettha .pe. vessopi kho vasettha .pe. Suddopi kho vasettha
.pe.  samanopi  kho  vasettha  kayena duccaritancaritva vacaya
duccaritancaritva    manasa    duccaritancaritva   micchaditthiko
micchaditthikammasamadano    micchaditthikammasamadanahetu    kayassa
bheda param marana apayam duggatim vinipatam nirayam upapajjati.
   [68] Khattiyopi kho vasettha kayena sucaritancaritva vacaya
sucaritancaritva  manasa  sucaritancaritva  sammaditthiko  sammaditthi-
kammasamadano  2-  sammaditthikammasamadanahetu kayassa bheda param
marana sugatim saggam lokam upapajjati . Brahmanopi kho vasettha .pe.
Vessopi kho vasettha .pe. suddopi kho vasettha .pe. Samanopi
kho vasettha kayena sucaritancaritva vacaya sucaritancaritva manasa
sucaritancaritva     sammaditthiko     sammaditthikammasamadano
sammaditthikammasamadanahetu   kayassa   bheda   param   marana
sugatim saggam lokam upapajjati.
   [69]  Khattiyopi  kho  vasettha  kayena dvayakari vacaya
dvayakari manasa dvayakari vimissaditthiko 3- vimissakammasamadano 4-
vimissakammasamadanahetu  kayassa  bheda  param marana sukhadukkhapatisamvedi
hoti  .  brahmanopi  kho  vasettha kayena dvayakari vacaya
@Footnote: 1 Yu. ayam patho na dissati . 2-4 Yu. ayam patho na dissati . 3 Yu.
@vitimissaditthiko.
Dvayakari  manasa  dvayakari  vimissaditthiko  vimissakammasamadano
vimissakammasamadanahetu  kayassa  bheda  param marana sukhadukkhapatisamvedi
hoti . vessopi kho vasettha kayena dvayakari vacaya dvayakari
manasa  dvayakari  vimissaditthiko  vimissakammasamadano  vimissakamma-
samadanahetu  kayassa  bheda  param  marana  sukhadukkhapatisamvedi
hoti  .  suddopi  kho  vasettha  kayena  dvayakari  vacaya
dvayakari  manasa  dvayakari  vimissaditthiko  vimissakammasamadano
vimissakammasamadanahetu  kayassa  bheda  param marana sukhadukkhapatisamvedi
hoti . samanopi kho vasettha kayena dvayakari vacaya dvayakari
manasa  dvayakari  vimissaditthiko  vimissakammasamadano  vimissakamma-
samadanahetu kayassa bheda param marana sukhadukkhapatisamvedi hoti.
   [70] Khattiyopi kho vasettha kayena samvuto vacaya samvuto
manasa  samvuto  sattannam  bodhipakkhiyanam  dhammanam  bhavanamanvaya
dittheyeva  1-  dhamme parinibbayati . brahmanopi kho vasettha
kayena  samvuto vacaya samvuto manasa samvuto sattannam bodhipakkhiyanam
dhammanam  bhavanamanvaya  dittheyeva  dhamme parinibbayati . vessopi
kho vasettha kayena samvuto vacaya samvuto manasa samvuto sattannam
bodhipakkhiyanam   dhammanam   bhavanamanvaya   dittheyeva   dhamme
parinibbayati  .  suddopi  kho  vasettha kayena samvuto vacaya
@Footnote: 1 Ma. Yu. dittheva.
Samvuto  manasa  samvuto  sattannam bodhipakkhiyanam dhammanam bhavanamanvaya
dittheyeva dhamme parinibbayati.
   [71]  Imesam  hi vasettha catunnam vannanam yo hoti bhikkhu
araham  khinasavo  vusitava  katakaraniyo  ohitabharo  anuppattasadattho
parikkhinabhavasannojano  sammadannavimutto  so  nesam  aggamakkhayati
dhammeneva no adhammena . dhammo hi vasettha settho janetasmim
ditthe  ceva  dhamme  abhisamparayanca . brahmunapi 1- vasettha
sanankumarena gatha bhasita
   [72] Khattiyo settho janetasmim 2- ye gottapatisarino
     vijjacaranasampanno        so settho devamanuseti.
Sapi 3- kho panesa vasettha brahmuna sanankumarena gatha sugita
no  duggita  subhasita  no  dubbhasita  atthasanhita  no
anatthasanhita anumata maya. Ahampi vasettha evam vadami
     khattiyo settho janetasmim   ye gottapatisarino
     vijjacaranasampanno      so settho devamanuseti.
  Idamavoca  bhagava  .  attamana  vasetthabharadvaja  bhagavato
bhasitam abhinandunti.
         Aggannasuttam nitthitam catuttham.
           -------------
@Footnote: 1 Ma. Yu. brahmunapesa . 2 Yu. jane tasmim . 3 Ma. Yu. sa.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 11 page 87-107. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=11&A=1803&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=11&A=1803&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=11&item=51&items=22              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=11&siri=4              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=11&i=51              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=6&A=1093              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=6&A=1093              Contents of The Tipitaka Volume 11 http://84000.org/tipitaka/read/?index_11

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com