ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 11 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 3 : Sutta. Tī. Pā.

            Sangitisuttam
   [221] Evamme sutam . Ekam samayam bhagava mallesu carikancaramano
mahata  bhikkhusanghena  saddhim  pancamattehi  bhikkhusatehi  yena  pava
nama  mallanam  nagaram tadavasari . tatra sudam bhagava pavayam viharati
cundassa kammaraputtassa ambavane.
   [222]  Tena kho pana samayena paveyyakanam mallanam ubbhatakam
nama  navam  santhagaram  acirakaritam  hoti anajjhavuttham samanena va
brahmanena va kenaci va manussabhutena . assosum kho paveyyaka
malla  bhagava  kira  mallesu  carikancaramano  mahata bhikkhusanghena
saddhim  pancamattehi  bhikkhusatehi  pavam  anuppatto  pavayam  viharati
cundassa  kammaraputtassa  ambavaneti  .  athakho paveyyaka malla
yena  bhagava  tenupasankamimsu  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva
ekamantam  nisidimsu  .  ekamantam  nisinna  kho paveyyaka malla
bhagavantam  etadavocum  idha bhante paveyyakanam mallanam ubbhatakannama
navam  santhagaram  acirakaritam  hoti  1-  anajjhavuttham samanena va
brahmanena va kenaci va manussabhutena tanca kho 2- bhante bhagava
pathamam  paribhunjatu  bhagavata  pathamam paribhuttam paccha paveyyaka malla
paribhunjissanti  tadassa  3-  paveyyakanam  mallanam  digharattam hitaya
sukhayati . adhivasesi kho 4- bhagava tunhibhavena. Athakho paveyyaka
@Footnote: 1 Yu. ayam na dissati. 2 Yu. tam bhante. 3 Yu. paveyyaka malla paribhunjissanti
@tadasusati ime patha na dissanti. 4 Yu. khosaddo na dissati.
Malla bhagavato adhivasanam viditva utthayasana bhagavantam abhivadetva
padakkhinam  katva  yena  santhagaram  tenupasankamimsu  upasankamitva
sabbasantharim  santhagaram  santharitva  1-  asanani  pannapetva
udakamanikam  patitthapetva  telappadipam  aropetva  yena  bhagava
tenupasankamimsu upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam atthamsu .
Ekamantam thita kho te 2- paveyyaka malla bhagavantam etadavocum
sabbasantharisanthatam  3-  bhante santhagaram [4]- asanani pannattani
udakamaniko  patitthapito  telappadipo  aropito  yassadani  bhante
bhagava kalam mannatiti.
   [223]  Athakho  bhagava  nivasetva  pattacivaramadaya  saddhim
bhikkhusanghena  yena  santhagaram  tenupasankami  upasankamitva  pade
pakkhaletva santhagaram pavisitva majjhimam thambham nissaya puratthabhimukho
nisidi  .  bhikkhusanghopi  kho  5-  pade pakkhaletva santhagaram
pavisitva  pacchimam  bhittim  nissaya  puratthabhimukho  nisidi bhagavantamyeva
purakkhatva  paveyyakapi kho malla pade pakkhaletva santhagaram
pavisitva  puratthimam  bhittim  nissaya pacchimabhimukha nisidimsu bhagavantamyeva
purakkhatva . athakho bhagava paveyyake malle bahudeva rattim dhammiya
kathaya  sandassetva  samadapetva  samuttejetva  sampahamsetva
uyyojesi  abhikkanta  kho  vasettha  ratti  yassadani  [6]-
kalam  mannathati  . evam bhanteti kho paveyyaka malla bhagavato
@Footnote: 1 Ma. santharitva bhagavato. Yu. santharapetva. 2 Yu. ayam na dissati.
@3 Yu. sabbasantharim santhatam. 4 Ma. bhagavato. 5 Yu. khosaddo na dissati.
@6 Ma. Yu. tumhe.
Patissutva  utthayasana  bhagavantam  abhivadetva  padakkhinam  katva
pakkamimsu.
   [224] Athakho bhagava acirapakkantesu paveyyakesu 1- mallesu
tunhibhutam  bhikkhusangham  anuviloketva  ayasmantam  sariputtam amantesi
vigatathinamiddho  kho  sariputta  bhikkhusangho  patibhatu [2]- sariputta
bhikkhunam dhammiya kathaya 3- pitthi me agilayati tamaham ayameyyamiti 4-.
Evam  bhanteti  kho  ayasma  sariputto  bhagavato paccassosi .
Athakho  bhagava  catuggunam  sanghatim  pannapetva  dakkhinena passena
sihaseyyam  kappesi  padena  5- padam accadhaya sato sampajano
utthanasannam manasikaritva.
   [225]  Tena  kho  pana samayena nigantho nataputto pavayam
adhuna  kalakato  hoti  .  tassa  kalakiriyaya  bhinna  nigantha
dvelhakajata   6-   bhandanajata   kalahajata  vivadapanna
annamannam  mukhasattihi  vitudanta  vicaranti  na  tvam  imam  dhammavinayam
ajanissasi  7-  kim tvam imam dhammavinayam ajanissasi micchapatipanno
tvamasi  ahamasmi  sammapatipanno  sahitam me asahitante pure vacaniyam
paccha avaca paccha vacaniyam pure avaca adhicinnante viparavattam aropito
te  vado  niggahito tvamasi paravadapamokkhaya 8- nibbethehi va
sace  pahositi  .  vadhoyeveko  manne  niganthesu  nataputtiyesu
anuvattati  . yepi niganthassa nataputtassa savaka gihi odatavasana
@Footnote: 1 Yu. ayam patho na dissati. 2 Ma. Yu. tam. 3 Ma. Yu. dhammi katha.
@4 Ma. Yu. ayamissamiti. 5 Ma. Yu. pade. 6 Ma. Yu. dvedhikajata.
@7 Ma. Yu. ajanasi aham imam dhammavinayam ajanami. 8 Yu. caravadappamokkhaya.
Tepi niganthesu nataputtiyesu nibbinnarupa virattarupa 1- pativanarupa
yatha  tam  durakkhate  dhammavinaye  duppavedite  aniyyanike
anupasamasamvattanike asammasambuddhappavedite bhinnathupe appatisarane.
   {225.1} Athakho ayasma sariputto bhikkhu amantesi nigantho
avuso  nataputto  pavayam  adhuna  kalakato  tassa kalakiriyaya
bhinna  nigantha  dvelhakajata  .pe.  bhinnathupe  appatisarane
evanhetam  avuso  hoti  2- durakkhate dhammavinaye duppavedite
aniyyanike  anupasamasamvattanike  asammasambuddhappavedite  . ayam kho
panavuso amhakam bhagavata dhammo svakkhato suppavedito niyyaniko
upasamasamvattaniko  sammasambuddhappavedito  tattha sabbeheva sangayitabbam
na  vivaditabbam  yathayidam  brahmacariyam  addhaniyam  assa ciratthitikam tadassa
bahujanahitaya  bahujanasukhaya  lokanukampaya  atthaya  hitaya  sukhaya
devamanussanam.
   {225.2} Katamo cavuso amhakam bhagavata dhammo svakkhato
suppavedito   niyyaniko  upasamasamvattaniko  sammasambuddhappavedito
tattha  3-  sabbeheva  sangayitabbam na vivaditabbam yathayidam brahmacariyam
addhaniyam   assa  ciratthitikam  tadassa  bahujanahitaya  bahujanasukhaya
lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya devamanussanam.
   [226] Atthi kho avuso tena bhagavata janata passata arahata
sammasambuddhena  eko  dhammo  sammadakkhato  tattha  sabbeheva
sangayitabbam  na  vivaditabbam  yathayidam  brahmacariyam  addhaniyam  assa
@Footnote: 1-2 Yu. ayam patho na dissati . 3 Ma. Yu. yattha.
Ciratthitikam  tadassa  bahujanahitaya  bahujanasukhaya  lokanukampaya atthaya
hitaya sukhaya devamanussanam . katamo eko dhammo . Sabbe satta
aharatthitika  sabbe  satta  sankharatthitika . ayam kho avuso
tena  bhagavata  janata  passata  arahata  sammasambuddhena eko
dhammo  sammadakkhato  tattha  sabbeheva  sangayitabbam  na vivaditabbam
yathayidam  brahmacariyam  addhaniyam  assa  ciratthitikam  tadassa  bahujanahitaya
bahujanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya devamanussanam.
         Sangitiyaekakam nitthitam 1-.
   [227] Atthi kho avuso tena bhagavata janata passata arahata
sammasambuddhena  dve  dhamma  sammadakkhata  tattha  sabbeheva
sangayitabbam  .pe.  atthaya hitaya sukhaya devamanussanam . katame
dve dhamma 2-.
   {227.1}  Namanca  rupanca  . avijja ca bhavatanha ca .
Bhavaditthi  ca  vibhavaditthi  ca  . ahirikanca anottappanca . hiri ca
ottappanca  .  dovacassata ca papamittata ca . sovacassata ca
kalyanamittata  ca . apattikusalata ca apattivutthanakusalata ca .
Samapattikusalata  ca  samapattivutthanakusalata  ca  . dhatukusalata ca
manasikarakusalata  ca  .  ayatanakusalata  ca  paticcasamuppadakusalata
ca . thanakusalata ca atthanakusalata ca . Ajjavanca maddavanca 3-.
Khanti  ca  soraccanca  .  sakhalyanca  patisantharo ca . avihimsa
ca  soceyyanca  .  mutthasaccanca  asampajannanca  .  sati  ca
@Footnote: 1 Ma. Yu. sangitiyaekakam nitthitanti na dissanti. 2 Ma. Yu. ayam na dissati.
@3 Ma. Yu. ajjavanca lajjavanca.
Sampajannanca  .  indriyesu  aguttadvarata ca bhojane amattannuta
ca  .  indriyesu  guttadvarata  ca  bhojane  mattannuta ca .
Patisankhanabalanca  bhavanabalanca  .  satibalanca samadhibalanca . samatho
ca  vipassana  ca  .  samathanimittanca  paggahanimittanca  .  paggaho
ca  avikkhepo  ca  .  silavipatti ca ditthivipatti ca . silasampada
ca  ditthisampada  ca  . silavisuddhi ca ditthivisuddhi ca . ditthivisuddhi
kho pana yatha ditthissa ca padhanam . samvego ca samvejaniyesu thanesu
samviggassa  ca  yoniso  padhanam . asantutthita ca kusalesu dhammesu
appativanita  ca padhanasmim . vijja ca vimutti ca . khaye nanam
anuppade  nanam  .  ime  kho  avuso tena bhagavata janata
passata  arahata  sammasambuddhena  dve  dhamma  sammadakkhata
tattha sabbeheva sangayitabbam .pe. Sukhaya devamanussananti.
          Sangitiyadukam nitthitam 1-.
   [228] Atthi kho avuso tena bhagavata janata passata arahata
sammasambuddhena  tayo  dhamma  sammadakkhata  tattha  sabbeheva
sangayitabbam  .pe.  atthaya  hitaya  sukhaya  devamanussanam .
Katame tayo dhamma.
   {228.1}  Tini akusalamulani lobho akusalamulam doso akusalamulam
moho  akusalamulam  .  tini  kusalamulani  alobho  kusalamulam adoso
kusalamulam  amoho  kusalamulam  .  tini  duccaritani  kayaduccaritam
vaciduccaritam   manoduccaritam   .   tini   sucaritani  kayasucaritam
@Footnote: 1 Ma. Yu. sangitiyadukam nitthitanti na dissanti.
Vacisucaritam manosucaritam.
   {228.2}  Tayo  akusalavitakka  kamavitakko  byapadavitakko
vihimsavitakko   .   tayo   kusalavitakka   nekkhammavitakko
abyapadavitakko   avihimsavitakko   .  tayo  akusalasankappa
kamasankappo   byapadasankappo   vihimsasankappo   .  tayo
kusalasankappa      nekkhammasankappo     abyapadasankappo
avihimsasankappo.
   {228.3}  Tisso  akusalasanna  kamasanna  byapadasanna
vihimsasanna  .  tisso  kusalasanna  nekkhammasanna abyapadasanna
avihimsasanna  .  tisso  akusaladhatuyo  kamadhatu  byapadadhatu
vihimsadhatu  .  tisso  kusaladhatuyo  nekkhammadhatu  abyapadadhatu
avihimsadhatu.
   {228.4} Aparapi tisso dhatuyo kamadhatu rupadhatu arupadhatu.
Aparapi  tisso  dhatuyo  rupadhatu arupadhatu nirodhadhatu . aparapi
tisso  dhatuyo hinadhatu majjhimadhatu panitadhatu 1- . tisso tanha
kamatanha  bhavatanha  vibhavatanha  .  aparapi  tisso  tanha
kamatanha  rupatanha  arupatanha  .  aparapi  tisso  tanha
rupatanha   arupatanha   nirodhatanha   .  tini  sannojanani
sakkayaditthi  vicikiccha  silabbataparamaso  .  tayo  asava
kamasavo  bhavasavo  avijjasavo . tayo bhava kamabhavo rupabhavo
arupabhavo.
   {228.5} Tisso esana kamesana bhavesana brahmacariyesana.
Tisso   vidha   seyyohamasmiti   vidha  sadisohamasmiti  vidha
hinohamasmiti  vidha  . tayo addha atito addha anagato addha
@Footnote: 1 Yu. hinadhatu majjhimadhatu panitadhatu.
Paccuppanno  addha . tayo anta sakkayo anto sakkayasamudayo
anto sakkayanirodho anto . tisso vedana sukha vedana dukkha
vedana  adukkhamasukha  vedana  .  tisso  dukkhata  dukkhadukkhata
sankharadukkhata  viparinamadukkhata  .  tayo  rasi  micchattaniyato
rasi sammattaniyato rasi aniyato rasi.
   {228.6} Tisso kankha 1- atitam va addhanam arabbha kankhati
vicikicchati nadhimuccati na sampasidati anagatam va addhanam arabbha kankhati
vicikicchati  nadhimuccati  na sampasidati etarahi va paccuppannam addhanam
arabbha kankhati vicikicchati nadhimuccati na sampasidati.
   {228.7} Tini tathagatassa arakkheyyani 2- parisuddhakayasamacaro
avuso tathagato natthi tathagatassa kayaduccaritam yam tathagato rakkheyya
ma  me idam paro annasiti parisuddhavacisamacaro avuso tathagato
natthi  tathagatassa  vaciduccaritam  yam tathagato rakkheyya ma me idam
paro  annasiti  parisuddhamanosamacaro  avuso  tathagato  natthi
tathagatassa  manoduccaritam  yam tathagato rakkheyya ma me idam paro
annasiti  .  tayo  kincana  rago kincanam doso kincanam moho
kincanam  .  tayo aggi ragaggi dosaggi mohaggi . aparepi tayo
aggi  ahuneyyaggi  dakkhineyyaggi  gahapataggi . tividhena rupasangaho
sanidassanasappatigharupam      anidassanasappatigharupam      anidassana-
appatigharupam  .  tayo  sankhara  punnabhisankharo apunnabhisankharo
@Footnote: 1 Ma. tayo tama . 2 Yu. arakkheyyani.
Anenjabhisankharo  .  tayo  puggala  sekkho puggalo asekkho
puggalo nevasekkho nasekkho puggalo . tayo thera jatitthero
dhammatthero  sammatitthero  1-  .  tini  punnakiriyavatthuni  2-
danamayam  punnakiriyavatthu  3-  silamayam  punnakiriyavatthu  bhavanamayam
punnakiriyavatthu. Tini codanavatthuni ditthena sutena parisankaya.
   {228.8} Tisso kamupapattiyo santavuso satta paccupatthitakama
te paccupatthitesu kamesu vasam vattenti seyyathapi manussa ekacce
ca deva ekacce ca vinipatika ayam pathama kamupapatti santavuso
satta  nimmitakama  te  nimminitva  nimminitva 4- kamesu vasam
vattenti  seyyathapi  deva  nimmanarati  ayam  dutiya  kamupapatti
santavuso  satta  paranimmitakama  te  paranimmitesu  kamesu vasam
vattenti seyyathapi deva paranimmitavasavatti ayam tatiya kamupapatti.
   {228.9}  Tisso  sukhupapattiyo  santavuso  satta sukham 5-
uppadetva  uppadetva  sukham  viharanti  seyyathapi  deva
brahmakayika   ayam   pathama   sukhupapatti  santavuso  satta
sukhena  abhisanna  parisanna  paripura  paripphuta te kadaci karahaci
udanam  udanenti  aho  sukham  aho  sukhanti  seyyathapi  deva
abhassara  ayam  dutiya  sukhupapatti  santavuso  satta  sukhena
abhisanna  parisanna  paripura  paripphuta  te  santamyeva  samtusita
cittasukham pativedenti 6- seyyathapi deva subhakinha 7- ayam tatiya
@Footnote: 1 Ma. Yu. sammutithero. 2 Ma. Yu. ... kiriyavatthuni. 3 Ma. Yu. ...kiriyavatthu.
@4 Yu. nimmetva nimmetva. 5 Ma. Yu. ayam patho na dissati. 6 Ma. Yu.
@tusita sukham patisamvedenti. 7 Yu. subhakinna.
Sukhupapatti  .  tisso  panna  sekkha  panna  asekkha  panna
nevasekkha  nasekkha  panna  .  aparapi  tisso  panna
cintamaya  panna  sutamaya  panna  bhavanamaya  panna .
Tinavudhani  sutavudham  pavivekavudham  pannavudham  .  tinindriyani
anannatannassamitindriyam   annindriyam   annatavindriyam  .  tini
cakkhuni  mamsacakkhu  dibbacakkhu pannacakkhu . tisso sikkha adhisilasikkha
adhicittasikkha  adhipannasikkha  .  tisso  bhavana  kayabhavana
cittabhavana  pannabhavana  .  tini  anuttariyani  dassananuttariyam
patipadanuttariyam vimuttanuttariyam.
   {228.10}  Tayo  samadhi  savitakkavicaro  1-  samadhi
avitakkavicaramatto  2-  samadhi  avitakkavicaro  3-  samadhi .
Aparepi  tayo  samadhi  sunnato  samadhi  animitto  samadhi
appanihito  samadhi  .  tini  soceyyani kayasoceyyam vacisoceyyam
manosoceyyam  .  tini  moneyyani  kayamoneyyam  vacimoneyyam
manomoneyyam  .  tini  kosallani  ayakosallam  apayakosallam
upayakosallam . tayo mada arogyamado yobbanamado jatimado 4-.
Tinadhipateyyani  5- attadhipateyyam lokadhipateyyam dhammadhipateyyam .
Tini  kathavatthuni  atitam  va  addhanam  arabbha katham katheyya evam
ahosi atitamaddhananti anagatam va addhanam arabbha katham katheyya evam
bhavissati  anagatamaddhananti  etarahi  va  paccuppannam  addhanam
arabbha katham katheyya evam 6- etarahi paccuppannanti 7- . Tisso
@Footnote: 1 Ma. savitakkasavicaro. Yu. savitakko savicaro. 2 Yu. avitakko vicaramatto.
@3 Ma. avitakkaavicaro. Yu. avitakko avicaro. 4 Ma. Yu. jivitamado.
@5 Ma. tini adhipateyyani. 6 Ma. Yu. evam hoti. 7 Ma. paccuppannam addhananti.
Vijja  pubbenivasanussatinanam  vijja  sattanam  cutupapate  nanam
vijja  asavanam  khaye  nanam  vijja  .  tayo vihara dibyo
viharo 1- brahmaviharo 2- ariyo viharo . tini patihariyani
iddhipatihariyam  adesanapatihariyam  anusasanipatihariyam . ime kho
avuso  tena  bhagavata  janata  passata arahata sammasambuddhena
tayo  dhamma  sammadakkhata  tattha  sabbeheva  sangayitabbam  na
vivaditabbam .pe. Atthaya hitaya sukhaya devamanussanam.
         Sangitiyattikam nitthitam 3-.
   [229] Atthi kho avuso tena bhagavata janata passata arahata
sammasambuddhena  cattaro  dhamma  sammadakkhata  tattha  sabbeheva
sangayitabbam  .pe.  atthaya  hitaya  sukhaya  devamanussanam .
Katame  cattaro  .  cattaro satipatthana idhavuso bhikkhu kaye
kayanupassi  viharati  atapi  sampajano  satima  vineyya  loke
abhijjhadomanassam  . vedanasu vedana . citte citta . dhammesu
dhammanupassi  viharati  atapi  sampajano  satima  vineyya  loke
abhijjhadomanassam.
   [230]  Cattaro  sammappadhana  idhavuso  bhikkhu anuppannanam
papakanam  akusalanam  dhammanam  anuppadaya  chandam  janeti  vayamati
viriyam  arabhati  cittam  pagganhati  padahati  uppannanam  papakanam
akusalanam  dhammanam  pahanaya  chandam  janeti vayamati viriyam arabhati
@Footnote: 1 Ma. Yu. dibbo viharo. 2 Ma. brahma viharo. 3 Ma. Yu. sangitiyattikam
@nitthitanti na dissanti.
Cittam  pagganhati  padahati  anuppannanam  kusalanam dhammanam uppadaya
chandam  janeti  vayamati  viriyam  arabhati  cittam  pagganhati  padahati
uppannanam  kusalanam  dhammanam  thitiya  asammosaya  bhiyyobhavaya
vepullaya  bhavanaya paripuriya chandam janeti vayamati viriyam arabhati
cittam pagganhati padahati.
   [231] Cattaro iddhipada idhavuso bhikkhu chandasamadhipadhanasankhara-
samannagatam   iddhipadam  bhaveti  viriyasamadhipadhanasankharasamannagatam
iddhipadam   bhaveti   cittasamadhipadhanasankharasamannagatam   iddhipadam
bhaveti vimamsasamadhipadhanasankharasamannagatam iddhipadam bhaveti.
   [232]  Cattari  jhanani  idhavuso  bhikkhu vivicceva kamehi
vivicca  akusalehi  dhammehi  savitakkam  savicaram  vivekajam  pitisukham
pathamajjhanam  upasampajja  viharati  vitakkavicaranam  vupasama  ajjhattam
sampasadanam  cetaso  ekodibhavam  avitakkam  avicaram samadhijam pitisukham
dutiyajjhanam  upasampajja  viharati  pitiya  ca  viraga  upekkhako
ca  viharati  sato  ca sampajano sukhanca kayena patisamvedeti yantam
ariya  acikkhanti  upekkhako  satima  sukhavihariti  tatiyajjhanam
upasampajja viharati sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana pubbe va
somanassadomanassanam   atthangama  adukkhamasukham  upekkhasatiparisuddhim
catutthajjhanam upasampajja viharati.
   [233]  Catasso samadhibhavana atthavuso samadhibhavana bhavita
Bahulikata  ditthadhammasukhaviharaya  samvattati  . atthavuso samadhibhavana
bhavita  bahulikata  nanadassanapatilabhaya  samvattati  .  atthavuso
samadhibhavana  bhavita  bahulikata  satisampajannaya  samvattati .
Atthavuso  samadhibhavana  bhavita  bahulikata  asavanam  khayaya
samvattati.
   {233.1}  Katama  cavuso  samadhibhavana  bhavita bahulikata
ditthadhammasukhaviharaya  samvattati  .  idhavuso bhikkhu vivicceva kamehi
vivicca  akusalehi  dhammehi  savitakkam  savicaram  .pe.  catutthajjhanam
upasampajja  viharati  ayam  avuso  samadhibhavana  bhavita bahulikata
ditthadhammasukhaviharaya samvattati.
   {233.2}  Katama  cavuso  samadhibhavana  bhavita bahulikata
nanadassanapatilabhaya  samvattati  .  idhavuso  bhikkhu  alokasannam
manasikaroti  divasannam  adhitthati yatha diva tatha rattim yatha rattim
tatha  diva  iti  vivatena  cetasa apariyonaddhena sappabhasam cittam
bhaveti   ayam   avuso   samadhibhavana  bhavita  bahulikata
nanadassanapatilabhaya samvattati.
   {233.3}  Katama  cavuso  samadhibhavana  bhavita bahulikata
satisampajannaya  samvattati  .  idhavuso  bhikkhuno  vidita  vedana
uppajjanti  vidita  upatthahanti  vidita  abbhattham  gacchanti  vidita
sanna  uppajjanti  vidita  upatthahanti  vidita  abbhattham  gacchanti
vidita  vitakka  uppajjanti  vidita  upatthahanti  vidita  abbhattham
gacchanti   ayam   avuso   samadhibhavana  bhavita  bahulikata
satisampajannaya samvattati.
   {233.4}  Katama  cavuso  samadhibhavana  bhavita bahulikata
asavanam khayaya samvattati . idhavuso bhikkhu pancasu upadanakkhandhesu 1-
udayabbayanupassi  viharati  iti  rupam iti rupassa samudayo iti rupassa
atthangamo . iti vedana . Iti sanna. Iti sankhara. Iti vinnanam
iti  vinnanassa  samudayo  iti  vinnanassa  atthangamo  2-  ayam
avuso samadhibhavana bhavita bahulikata asavanam khayaya samvattati.
   [234]  Catasso  appamanna  idhavuso  bhikkhu mettasahagatena
cetasa  ekam  disam  pharitva viharati tatha dutiyam tatha tatiyam tatha
catuttham  iti  uddhamadho  tiriyam  sabbadhi  sabbattataya  sabbavantam
lokam  mettasahagatena  cetasa  vipulena  mahaggatena  appamanena
averena abyapajjhena pharitva viharati . karunasahagatena cetasa .
Muditasahagatena  cetasa  .  upekkhasahagatena  cetasa  ekam disam
pharitva  viharati  tatha  dutiyam  tatha  tatiyam  tatha  catuttham  iti
uddhamadho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam upekkhasahagatena
cetasa  vipulena  mahaggatena  appamanena  averena  abyapajjhena
pharitva viharati.
   [235] Cattaro arupa 3- idhavuso bhikkhu sabbaso rupasannanam
samatikkama  patighasannanam  atthangama  nanattasannanam  amanasikara
ananto   akasoti   akasanancayatanam   upasampajja  viharati
sabbaso   akasanancayatanam   samatikkamma   anantam  vinnananti
@Footnote: 1 Yu. pancasupadanakkhandhesu. 2 Yu. atthangamoti. 3 Ma. aruppa.
Vinnanancayatanam   upasampajja  viharati  sabbaso  vinnanancayatanam
samatikkamma  natthi  kinciti  akincannayatanam  upasampajja  viharati
sabbaso   akincannayatanam   samatikkamma   nevasannanasannayatanam
upasampajja viharati.
   [236] Cattari apassenani idhavuso bhikkhu sankhayekam patisevati
sankhayekam adhivaseti sankhayekam parivajjeti sankhayekam vinodeti.
   [237]  Cattaro  ariyavamsa  idhavuso  bhikkhu santuttho hoti
itaritarena  civarena  itaritaracivarasantutthiya  ca  vannavadi  na  ca
civarahetu  anesanam  appatirupam  apajjati  aladdha  ca  civaram  na
paritassati  laddha  ca  civaram  agadhito  1- amucchito anajjhapanno
adinavadassavi   nissaranapanno   paribhunjati   taya   ca  pana
itaritaracivarasantutthiya  nevattanukkamseti  na  param  vambheti  yo
hi  tattha  dakkho  analaso  sampajano  patissato ayam vuccatavuso
bhikkhu porane agganne ariyavamse thito.
   {237.1} Puna caparam avuso bhikkhu santuttho hoti itaritarena
pindapatena    itaritarapindapatasantutthiya    ca    vannavadi
na  ca  pindapatahetu  anesanam  appatirupam  apajjati  aladdha
ca  pindapatam  na  paritassati laddha ca pindapatam agadhito amucchito
anajjhapanno    adinavadassavi    nissaranapanno    paribhunjati
taya   ca   pana   itaritarapindapatasantutthiya  nevattanukkamseti
na  param  vambheti  yo  hi  tattha  dakkho  analaso  sampajano
@Footnote: 1 Yu. agathito. evamuparipi.
Patissato  ayam  vuccatavuso  bhikkhu  porane  agganne  ariyavamse
thito.
   {237.2} Puna caparam avuso bhikkhu santuttho hoti itaritarena
senasanena  itaritarasenasanasantutthiya  ca  vannavadi  na  ca
senasanahetu  anesanam  appatirupam  apajjati  aladdha  ca senasanam
na  paritassati  laddha  ca senasanam agadhito amucchito anajjhapanno
adinavadassavi   nissaranapanno   paribhunjati   taya   ca  pana
itaritarasenasanasantutthiya   nevattanukkamseti  na  param  vambheti
yo  hi tattha dakkho analaso sampajano patissato ayam vuccatavuso
bhikkhu porane agganne ariyavamse thito.
   {237.3} Puna caparam avuso bhikkhu pahanaramo hoti pahanarato
bhavanaramo  hoti  bhavanarato  taya  ca  pana  pahanaramataya
pahanaratiya  bhavanaramataya  bhavanaratiya nevattanukkamseti na param
vambheti  yo  hi  tattha  dakkho analaso sampajano patissato ayam
vuccatavuso bhikkhu porane agganne ariyavamse thito 1-.
   [238] Cattari padhanani samvarappadhanam pahanappadhanam bhavanappadhanam
anurakkhanappadhanam  .  katamancavuso  samvarappadhanam  .  idhavuso
bhikkhu  cakkhuna  rupam  disva na nimittaggahi hoti nanubyanjanaggahi
yatvadhikaranamenam  cakkhundriyam  asamvutam  viharantam  abhijjhadomanassa
papaka  akusala  dhamma  anvassaveyyum  tassa  samvaraya patipajjati
rakkhati  cakkhundriyam  cakkhundriye  samvaram  apajjati . sotena saddam
sutva  .  ghanena  gandham ghayitva . jivhaya rasam sayitva .
@Footnote: 1 Ma. thitoti.
Kayena  photthabbam phusitva . manasa dhammam vinnaya na nimittaggahi
hoti  nanubyanjanaggahi  yatvadhikaranamenam  manindriyam  asamvutam viharantam
abhijjhadomanassa  papaka  akusala  dhamma  anvassaveyyum  tassa
samvaraya  patipajjati  rakkhati  manindriyam  manindriye  samvaram  apajjati
idam vuccatavuso samvarappadhanam.
   {238.1}  Katamancavuso  pahanappadhanam  .  idhavuso  bhikkhu
uppannam  kamavitakkam  nadhivaseti  pajahati vinodeti byantikaroti 1-
anabhavangameti  uppannam  byapadavitakkam  .pe. uppannam vihimsavitakkam
nadhivaseti  pajahati  .pe.  uppannuppanne papake akusale dhamme
nadhivaseti  pajahati  vinodeti  byantikaroti  anabhavangameti  idam
vuccatavuso pahanappadhanam.
   {238.2}  Katamancavuso  bhavanappadhanam  .  idhavuso bhikkhu
satisambojjhangam  bhaveti  vivekanissitam  viraganissitam  nirodhanissitam
vossaggaparinamim  .  dhammavicayasambojjhangam bhaveti . viriyasambojjhangam
bhaveti . pitisambojjhangam bhaveti . passaddhisambojjhangam bhaveti .
Samadhisambojjhangam   bhaveti   .  upekkhasambojjhangam  bhaveti
vivekanissitam   viraganissitam   nirodhanissitam  vossaggaparinamim  idam
vuccatavuso bhavanappadhanam.
   {238.3}  Katamancavuso  anurakkhanappadhanam . idhavuso bhikkhu
uppannam  bhaddakam  samadhinimittam  anurakkhati  atthikasannam  puluvakasannam
vinilakasannam   vicchiddakasannam   uddhumatakasannam   idam  vuccatavuso
anurakkhanappadhanam.
@Footnote: 1 Ma. byantim karoti. evamuparipi.
   [239]  Cattari  nanani  dhamme  nanam  *- anvaye nanam
paricchedananam  1-  sammatinanam  2-  . aparanipi cattari nanani
dukkhe  nanam  dukkhasamudaye  3-  nanam  dukkhanirodhe  4-  nanam
dukkhanirodhagaminiya patipadaya 5- nanam.
   [240]  Cattari  sotapattiyangani sappurisasamsevo saddhammassavanam
yonisomanasikaro dhammanudhammapatipatti.
   [241]  Cattari  sotapannassa  angani idhavuso ariyasavako
buddhe  aveccappasadena  samannagato hoti itipi so bhagava araham
sammasambuddho   vijjacaranasampanno  sugato  lokavidu  anuttaro
purisadammasarathi  sattha  devamanussanam  buddho  bhagavati  dhamme
aveccappasadena  samannagato  hoti  svakkhato  bhagavata  dhammo
sanditthiko  akaliko  ehipassiko  opanayiko  paccattam  veditabbo
vinnuhiti  sanghe  aveccappasadena  samannagato  hoti  supatipanno
bhagavato  savakasangho  ujupatipanno bhagavato savakasangho nayapatipanno
bhagavato  savakasangho  samicipatipanno  bhagavato  savakasangho  yadidam
cattari  purisayugani  attha  purisapuggala  esa bhagavato savakasangho
ahuneyyo   pahuneyyo  dakkhineyyo  anjalikaraniyo  anuttaram
punnakkhettam  lokassati  ariyakantehi  silehi  samannagato  hoti
akhandehi  acchiddehi  asabalehi  akammasehi bhujissehi vinnupasatthehi
aparamatthehi samadhisamvattanikehi.
@Footnote: 1 Ma. pariye nanam. 2 Ma. sammutiya nanam. Yu. sammutinanam. 3 Yu. samudaye.
@4 Yu. nirodhe. 5 Yu. magge.
@* mikar—kr khagoe nanam peDna nanam
   [242]  Cattari  samannaphalani  sotapattiphalam  sakadagamiphalam
anagamiphalam arahattaphalam.
   [243]  Catasso  dhatuyo  pathavidhatu  apodhatu  tejodhatu
vayodhatu.
   [244] Cattaro ahara kabalikaro 1- aharo olariko va
sukhumo  va  phasso  dutiyo  manosancetana  tatiya  vinnanam
catuttham.
   [245]  Catasso  vinnanatthitiyo rupupayam va avuso vinnanam
titthamanam  titthati  ruparammanam  rupappatittham  nandupasevanam  vuddhim
virulhim  vepullam  apajjati . vedanupayam va avuso . sannupayam
va  avuso  .  sankharupayam  va avuso . vinnanam titthamanam
titthati  sankhararammanam  sankharappatittham  nandupasevanam  vuddhim  virulhim
vepullam apajjati.
   [246]  Cattari  agatigamanani  chandagatim  gacchati  dosagatim
gacchati mohagatim gacchati bhayagatim gacchati.
   [247]  Cattaro  tanhuppada civarahetu va avuso bhikkhuno
tanha  uppajjamana  uppajjati  pindapatahetu  va  avuso
bhikkhuno  tanha  uppajjamana  uppajjati  senasanahetu  va
avuso  bhikkhuno  tanha uppajjamana uppajjati abhibhavabhavahetu 2-
va avuso bhikkhuno tanha uppajjamana uppajjati.
@Footnote: 1 Yu. kabalinkaro . 2 Ma. Yu. itibhava ....
   [248]   Catasso   patipada   dukkhapatipada  dandhabhinna
dukkhapatipada    khippabhinna    sukhapatipada    dandhabhinna
sukhapatipada khippabhinna.
   [249]  Aparapi  catasso  patipada  akkhama  patipada  khama
patipada dama patipada sama patipada.
   [250]  Cattari  dhammapadani  anabhijjha  dhammapadam  abyapado
dhammapadam sammasati dhammapadam sammasamadhi dhammapadam.
   [251]  Cattari  dhammasamadanani  atthavuso  dhammasamadanam
paccuppannam  dukkhanceva  ayatinca dukkhavipakam atthavuso dhammasamadanam
paccuppannam  dukkhanceva  ayatinca  sukhavipakam atthavuso dhammasamadanam
paccuppannam   sukhanceva   ayatinca   dukkhavipakam   atthavuso
dhammasamadanam paccuppannam sukhanceva ayatinca sukhavipakam.
   [252]  Cattaro  dhammakkhandha  silakkhandho  samadhikkhandho
pannakkhandho vimuttikkhandho.
   [253] Cattari balani viriyabalam satibalam samadhibalam pannabalam.
   [254]  Cattari  adhitthanani  pannadhitthanam  saccadhitthanam
cagadhitthanam upasamadhitthanam.
   [255]  Cattaro panhabyakarana 1- ekamsabyakaraniyo panho
patipucchabyakaraniyo  panho  vibhajjabyakaraniyo  panho  thapaniyo
panho.
@Footnote: 1 Ma. ...byakaranani. Yu. ...vyakarana.
   [256]  Cattari  kammani  atthavuso  kammam kanham kanhavipakam
atthavuso  kammam  sukkam  sukkavipakam  atthavuso  kammam  kanhasukkam
kanhasukkavipakam  atthavuso  kammam  akanhaasukkam  akanhaasukkavipakam
kammakkhayaya samvattati.
   [257]  Cattaro  sacchikaraniya  dhamma  pubbenivaso  satiya
sacchikaraniyo   sattanam   cutupapato   cakkhuna   sacchikaraniyo
atthavimokkha  kayena  sacchikaraniya  asavanam  khayo  pannaya
sacchikaraniyo.
   [258] Cattaro ogha kamogho bhavogho ditthogho avijjogho.
   [259]  Cattaro  yoga  kamayogo  bhavayogo  ditthiyogo
avijjayogo.
   [260]  Cattaro  visamyoga  kamayogavisamyogo bhavayogavisamyogo
ditthiyogavisamyogo avijjayogavisamyogo.
   [261]  Cattaro  gantha  abhijjha  kayagantho  byapado
kayagantho   silabbataparamaso   kayagantho   idamsaccabhiniveso
kayagantho.
   [262]   Cattari  upadanani  kamupadanam  ditthupadanam
silabbatupadanam attavadupadanam.
   [263]  Catasso  yoniyo  andajayoni jalabujayoni samsedajayoni
opapatikayoni.
   [264]   Catasso   gabbhavakkantiyo  idhavuso  ekacco
asampajano  matu  kucchim okkamati asampajano matu kucchismim thati
asampajano  matu  kucchisma  nikkhamati ayam pathama gabbhavakkanti .
Puna  caparam  avuso  idhekacco  sampajano  matu kucchim okkamati
asampajano  matu  kucchismim  thati  asampajano  matu  kucchisma
nikkhamati  ayam dutiya gabbhavakkanti . puna caparam avuso idhekacco
sampajano  matu  kucchim  okkamati  sampajano matu kucchismim thati
asampajano  matu  kucchisma  nikkhamati ayam tatiya gabbhavakkanti .
Puna  caparam  avuso  idhekacco  sampajano  matu kucchim okkamati
sampajano  matu  kucchismim  thati  sampajano  matu  kucchisma
nikkhamati ayam catuttha gabbhavakkanti.
   [265]  Cattaro attabhavapatilabha atthavuso attabhavapatilabho
yasmim attabhavapatilabhe attasancetanayeva kamati no parasancetana .
Atthavuso    attabhavapatilabho    yasmim    attabhavapatilabhe
parasancetanayeva  kamati  no  attasancetana  .  atthavuso
attabhavapatilabho yasmim attabhavapatilabhe attasancetana ceva so 1-
kamati  parasancetana  ca  .  atthavuso  attabhavapatilabho  yasmim
attabhavapatilabhe neva attasancetana kamati no parasancetana.
   [266]   Catasso   dakkhinavisuddhiyo  atthavuso  dakkhina
dayakato  visujjhati  no  patiggahakato  .  atthavuso  dakkhina
Patiggahakato  visujjhati  no  dayakato . atthavuso dakkhina neva
dayakato  visujjhati  no  patiggahakato  .  atthavuso  dakkhina
dayakato ceva visujjhati patiggahakato ca.
   [267]  Cattari  sangahavatthuni  danam  piyavajjam 1- atthacariya
samanattata.
   [268]  Cattaro  anariyavohara  musavado  pisuna  vaca
pharusa vaca samphappalapo.
   [269]  Cattaro  ariyavohara  musavada  veramani pisunaya
vacaya veramani pharusaya vacaya veramani samphappalapa vemani.
   [270]  Aparepi  cattaro anariyavohara aditthe ditthavadita
assute sutavadita amute mutavadita avinnate vinnatavadita.
   [271]  Aparepi  cattaro ariyavohara aditthe aditthavadita
assute   assutavadita   amute   amutavadita   avinnate
avinnatavadita.
   [272]  Aparepi  cattaro anariyavohara ditthe aditthavadita
sute assutavadita mute amutavadita vinnate avinnatavadita.
   [273]  Aparepi  cattaro  ariyavohara  ditthe ditthavadita
sute sutavadita mute mutavadita vinnate vinnatavadita.
   [274] Cattaro puggala idhavuso ekacco puggalo attantapo
hoti  attaparitapananuyogamanuyutto  .  idhavuso  ekacco puggalo
@Footnote: 1 Yu. peyyavajjam.
Parantapo  hoti  paraparitapananuyogamanuyutto  .  idhavuso ekacco
puggalo  attantapo  ca  hoti attaparitapananuyogamanuyutto parantapo
ca  paraparitapananuyogamanuyutto  . idhavuso ekacco puggalo neva
attantapo  hoti  na  attaparitapananuyogamanuyutto  na parantapo na
paraparitapananuyogamanuyutto  so  anattantapo  aparantapo  ditthe
va  dhamme  nicchato nibbuto sitibhuto 1- sukhapatisamvedi brahmabhutena
attana viharati.
   [275]  Aparepi cattaro puggala idhavuso ekacco puggalo
attahitaya patipanno hoti no parahitaya . Idhavuso ekacco puggalo
parahitaya  patipanno  hoti  no  attahitaya . idhavuso ekacco
puggalo neva attahitaya patipanno hoti no parahitaya . idhavuso
ekacco puggalo attahitaya ceva patipanno hoti parahitaya ca.
   [276]  Aparepi  cattaro  puggala  tamo tamaparayano tamo
jotiparayano joti tamaparayano joti jotiparayano.
   [277]  Aparepi  cattaro  puggala  samanamacalo  samanapadumo
samanapundariko  samanesu  2-  samanasukhumalo  .  ime kho avuso
tena  bhagavata  janata  passata arahata sammasambuddhena cattaro
dhamma  sammadakkhata  tattha  sabbeheva  sangayitabbam  .pe.
Atthaya hitaya sukhaya devamanussanam.
         Sangitiyacatukkam nitthitam 3-.
@Footnote: 1 Yu. sitibhuto. 2 Yu. ayam patho na dissati. 3 Ma. pathamabhanavaro nitthito.
@Yu. pathamakabhanavaram nitthitam.
   [278]  Atthi  kho  avuso  tena bhagavata janata passata
arahata  sammasambuddhena  panca  dhamma  sammadakkhata  tattha
sabbeheva   sangayitabbam   .pe.   atthaya  hitaya  sukhaya
devamanussanam  .  katame  panca  .  pancakkhandha  rupakkhandho
vedanakkhandho sannakkhandho sankharakkhandho vinnanakkhandho.
   [279]  Pancupadanakkhandha rupupadanakkhandho vedanupadanakkhandho
sannupadanakkhandho sankharupadanakkhandho vinnanupadanakkhandho.
   [280]  Panca  kamaguna  cakkhuvinneyya  rupa ittha kanta
manapa piyarupa kamupasanhita rajaniya 1- . Sotavinneyya sadda.
Ghanavinneyya  gandha  .  jivhavinneyya rasa . kayavinneyya
photthabba ittha kanta manapa piyarupa kamupasanhita rajaniya 1-.
   [281]  Panca  gatiyo  nirayo  tiracchanayoni  pettivisayo
manussa deva.
   [282]   Panca   macchariyani   avasamacchariyam  kulamacchariyam
labhamacchariyam vannamacchariyam dhammamacchariyam.
   [283]  Panca  nivaranani  kamacchandanivaranam  byapadanivaranam
thinamiddhanivaranam uddhaccakukkuccanivaranam vicikicchanivaranam.
   [284]   Panca  orambhagiyani  sannojanani  sakkayaditthi
vicikiccha silabbataparamaso kamacchando byapado.
@Footnote: 1 Ma. Yu. rajaniya.
   [285]  Pancuddhambhagiyani  sannojanani  ruparago  aruparago
mano uddhaccam avijja.
   [286]   Panca   sikkhapadani   panatipata   veramani
adinnadana  veramani  kamesu  micchacara  veramani  musavada
veramani suramerayamajjapamadatthana veramani.
   [287]  Panca  abhabbatthanani  abhabbo  avuso  khinasavo
bhikkhu  sancicca  panam  jivita  voropetum  abhabbo khinasavo bhikkhu
adinnam  theyyasankhatam  adatum  1- abhabbo khinasavo bhikkhu methunam
dhammam  patisevitum  abhabbo  khinasavo  bhikkhu  sampajanamusa  bhasitum
abhabbo  khinasavo  bhikkhu  sannidhikarakam  kame paribhunjitum seyyathapi
pubbe agarikabhuto 2-.
   [288]  Panca  byasanani  natibyasanam  bhogabyasanam  rogabyasanam
silabyasanam  ditthibyasanam  .  navuso  satta  natibyasanahetu  va
bhogabyasanahetu  va  rogabyasanahetu va kayassa bheda param marana
apayam  duggatim  vinipatam  nirayam  upapajjanti  .  silabyasanahetu va
avuso  satta  ditthibyasanahetu  va  kayassa  bheda param marana
apayam duggatim vinipatam nirayam upapajjanti.
   [289]  Panca sampada natisampada bhogasampada arogyasampada
silasampada  ditthisampada  .  navuso  satta  natisampadahetu
va  bhogasampadahetu  va  arogyasampadahetu  va  kayassa
@Footnote: 1 Ma. adiyitum. 2 Ma. agariyabhuto. Yu. agariyabhuto.
Bheda  param  marana sugatim saggam lokam upapajjanti . silasampadahetu
va  avuso  satta  ditthisampadahetu  va  kayassa  bheda param
marana sugatim saggam lokam upapajjanti.
   [290]  Panca  adinava  dussilassa  silavipattiya  idhavuso
dussilo  silavipanno  pamadadhikaranam  mahatim  bhogajanim  nigacchati  ayam
pathamo  adinavo  dussilassa  silavipattiya  .  puna  caparam avuso
dussilassa  silavipannassa  papako  kittisaddo  abbhuggacchati  ayam
dutiyo  adinavo  dussilassa  silavipattiya  .  puna  caparam avuso
dussilo  silavipanno  yam  yadeva  parisam  upasankamati yadi khattiyaparisam
yadi  brahmanaparisam  yadi  gahapatiparisam  yadi  samanaparisam  avisarado
upasankamati  mankubhuto  1-  ayam  tatiyo  adinavo  dussilassa
silavipattiya  .  puna  caparam  avuso dussilo silavipanno sammulho
kalam  karoti  ayam  catuttho  adinavo  dussilassa  silavipattiya .
Puna  caparam  avuso dussilo silavipanno kayassa bheda param marana
apayam  duggatim  vinipatam  nirayam  upapajjati  ayam  pancamo adinavo
dussilassa silavipattiya.
   [291]  Panca  anisamsa silavato silasampadaya idhavuso silava
silasampanno  appamadadhikaranam  mahantam  bhogakkhandham  adhigacchati  ayam
pathamo  anisamso  silavato  silasampadaya  .  puna  caparam  avuso
silavato  silasampannassa  kalyano  kittisaddo  abbhuggacchati  ayam
@Footnote: 1 Yu. mankobhuto.
Dutiyo  anisamso  silavato  silasampadaya  .  puna  caparam  avuso
silava  silasampanno  yam  yadeva  parisam  upasankamati yadi khattiyaparisam
yadi  brahmanaparisam  yadi  gahapatiparisam  yadi  samanaparisam  visarado
upasankamati   amankubhuto   ayam   tatiyo   anisamso  silavato
silasampadaya  .  puna  caparam avuso silava silasampanno asammulho
kalam  karoti  ayam  catuttho  anisamso  silavato  silasampadaya .
Puna  caparam  avuso silava silasampanno kayassa bheda param marana
sugatim  saggam  lokam  upapajjati  ayam  pancamo  anisamso  silavato
silasampadaya.
   [292]  Codakena  avuso  bhikkhuna param codetukamena panca
dhamme  ajjhattam  upatthapetva  paro  codetabbo kalena vakkhami
no  akalena  bhutena  vakkhami no abhutena sanhena vakkhami no
pharusena  atthasanhitena  vakkhami  no  anatthasanhitena  mettacittena
vakkhami  no  dosantarenati  .  codakena  avuso bhikkhuna param
codetukamena  ime  panca  dhamme  ajjhattam  upatthapetva  paro
codetabbo.
   [293]  Panca  padhaniyangani  idhavuso  bhikkhu  saddho  hoti
saddahati  tathagatassa  bodhim  itipi  so bhagava araham sammasambuddho
vijjacaranasampanno  sugato  lokavidu  anuttaro purisadammasarathi sattha
devamanussanam  buddho  bhagavati  appabadho  hoti  appatanko
Samavepakiniya   gahaniya  samannagato  natisitaya  naccunhaya
majjhimaya  padhanakkhamaya  asatho  hoti  amayavi  yathabhutam attanam
avikatta  satthari  va  vinnusu  va  sabrahmacarisu  araddhaviriyo
viharati  akusalanam  dhammanam  pahanaya  kusalanam dhammanam upasampadaya
thamava  dalhaparakkamo  anikkhittadhuro  kusalesu  dhammesu  pannava
hoti  udayatthagaminiya  pannaya  samannagato  ariyaya  nibbedhikaya
sammadukkhakkhayagaminiya.
   [294]  Panca  suddhavasa  aviha  atappa  sudassa sudassi
akanittha.
   [295]  Panca  anagamino  antaraparinibbayi upahaccaparinibbayi
asankharaparinibbayi sasankharaparinibbayi uddhamsoto akanitthagami.
   [296] Panca cetokhila 1- idhavuso bhikkhu satthari kankhati vicikicchati
nadhimuccati na sampasidati . yo so avuso bhikkhu satthari kankhati vicikicchati
nadhimuccati  na sampasidati tassa cittam na namati atappaya anuyogaya
sataccaya  padhanaya  yassa  cittam  na namati atappaya anuyogaya
sataccaya padhanaya ayam pathamo cetokhilo. Puna caparam avuso bhikkhu dhamme
kankhati .  sanghe kankhati . sikkhaya kankhati vicikicchati. Sabrahmacarisu
kupito  hoti anattamano ahatacitto khilajato . yo so avuso
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbavaresu cetokhila.
Bhikkhu  sabrahmacarisu  kupito  hoti anattamano ahatacitto khilajato
tassa  cittam  na  namati  atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya
yassa cittam na namati atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya 1-
ayam pancamo cetokhilo.
   [297]  Panca  cetaso vinibandha idhavuso bhikkhu kamesu 2-
avigatarago   hoti   avigatacchando  avigatapemo  avigatapipaso
avigataparilaho  avigatatanho . yo so avuso bhikkhu kamesu 2-
avigatarago   hoti   avigatacchando  avigatapemo  avigatapipaso
avigataparilaho  avigatatanho  tassa  cittam  na  namati  atappaya
anuyogaya  sataccaya  padhanaya  yassa  cittam na namati atappaya
anuyogaya  sataccaya  padhanaya  ayam pathamo cetaso vinibandho .
Puna caparam avuso bhikkhu kaye avitarago 3- hoti. Sankhittam. Rupe
avitarago 3- hoti . sankhittam . puna caparam avuso bhikkhu yavadattham
udaravadehakam bhunjitva seyyasukham passasukham middhasukham anuyutto viharati.
Puna  caparam  avuso  bhikkhu  annataram devanikayam panidhaya brahmacariyam
carati iminaham silena va vatena va tapena va brahmacariyena va
devo  va bhavissami devannataro vati . yo so avuso bhikkhu
annataram  devanikayam  panidhaya  brahmacariyam  carati  iminaham  silena
va vatena va tapena va brahmacariyena va devo va bhavissami
devannataro  vati  tassa  cittam  na  namati  atappaya anuyogaya
@Footnote: 1 Yu. yassa cittam ... sataccaya padhanayati ime patha na dissanti. 2 Yu. kame.
@3 Yu. avigatarago.
Sataccaya  padhanaya  yassa  cittam  na namati atappaya anuyogaya
sataccaya padhanaya ayam pancamo cetaso vinibandho.
   [298]  Pancindriyani  cakkhundriyam  sotindriyam  ghanindriyam
jivhindriyam kayindriyam.
   [299]   Aparanipi   pancindriyani  sukhindriyam  dukkhindriyam
somanassindriyam domanassindriyam upekkhindriyam.
   [300]   Aparanipi  pancindriyani  saddhindriyam  viriyindriyam
satindriyam samadhindriyam pannindriyam.
   [301] Panca nissaraniya 1- dhatuyo idhavuso bhikkhuno kame
manasikaroto  kamesu cittam na pakkhandati na pasidati na santitthati na
vimuccati  nekkhammam  kho  panassa  manasikaroto  nekkhamme  cittam
pakkhandati  pasidati  santitthati  vimuccati  tassa  tam  cittam  sugatam
subhavitam  suvutthitam  suvimuttam  visamyuttam  kamehi  ye ca kamapaccaya
uppajjanti  asava  vighataparilaha  2-  mutto  so  tehi  na
so tam vedanam vedeti idamakkhatam kamanam nissaranam.
   {301.1}  Puna  caparam avuso bhikkhuno byapadam manasikaroto
byapade  cittam  na pakkhandati na pasidati na santitthati na vimuccati
abyapadam kho panassa manasikaroto abyapade cittam pakkhandati pasidati
santitthati vimuccati tassa tam cittam sugatam subhavitam suvutthitam suvimuttam
visamyuttam  byapadena  ye  ca  byapadapaccaya uppajjanti asava
vighataparilaha 2- mutto so tehi na so tam vedanam vedeti idamakkhatam
@Footnote: 1 Ma. nissaraniya . 2 Ma. Yu. vighata parilaha.
Byapadassa nissaranam.
   {301.2}  Puna  caparam  avuso  bhikkhuno vihesam manasikaroto
vihesaya  cittam  na  pakkhandati na pasidati na santitthati na vimuccati
avihesam  kho  panassa  manasikaroto  avihesaya  cittam  pakkhandati
pasidati  santitthati  vimuccati  tassa tam cittam sugatam subhavitam suvutthitam
suvimuttam  visamyuttam  vihesaya  ye  ca vihesapaccaya 1- uppajjanti
asava vighataparilaha 2- mutto so tehi na so tam vedanam vedeti
idamakkhatam vihesaya nissaranam.
   {301.3}  Puna caparam avuso bhikkhuno rupe 3- manasikaroto
rupesu  cittam  na  pakkhandati  na  pasidati na santitthati na vimuccati
arupam  kho  panassa  manasikaroto arupe 4- cittam pakkhandati pasidati
santitthati vimuccati tassa tam cittam sugatam subhavitam suvutthitam suvimuttam
visamyuttam rupehi ye ca rupapaccaya uppajjanti asava vighataparilaha 2-
mutto so tehi na so tam vedanam vedeti idamakkhatam rupanam nissaranam.
   {301.4}  Puna  caparam  avuso bhikkhuno sakkayam manasikaroto
sakkaye  cittam  na  pakkhandati na pasidati na santitthati na vimuccati
sakkayanirodham  kho  panassa  manasikaroto  sakkayanirodham  5-  cittam
pakkhandati  pasidati  santitthati  vimuccati tassa tam cittam sugatam subhavitam
suvutthitam  suvimuttam  visamyuttam  sakkayena  ye  ca  sakkayapaccaya
uppajjanti  asava  vighataparilaha  2-  mutto  so  tehi  na
so tam vedanam vedeti idamakkhatam sakkayassa nissaranam.
@Footnote: 1 Ma. Yu. vihesapaccaya. 2 Ma. Yu. vighata parilaha. 3 Yu. rupam.
@4 Yu. rupesu. 5 Ma. Yu. sakkayanirodhe.
   [302]  Panca  vimuttayatanani  idhavuso bhikkhuno sattha dhammam
deseti  annataro va garutthaniyo 1- sabrahmacari . yatha yatha
avuso bhikkhuno sattha dhammam deseti annataro va garutthaniyo 1-
sabrahmacari  tatha  tatha  so tasmim dhamme atthapatisamvedi ca hoti
dhammapatisamvedi  ca . tassa atthapatisamvedino dhammapatisamvedino pamojjam
jayati pamuditassa piti jayati pitimanassa kayo passambhati passaddhakayo
sukham vedeti sukhino cittam samadhiyati idam pathamam vimuttayatanam.
   {302.1} Puna caparam avuso bhikkhuno na heva kho sattha dhammam
deseti  annataro  va  garutthaniyo  2-  sabrahmacari apica kho
yathasutam yathapariyattam dhammam vittharena paresam deseti . sankhittam .
Apica  kho  yathasutam  yathapariyattam  dhammam vittharena sajjhayam karoti
.pe.  apica  kho  yathasutam yathapariyattam dhammam cetasa anuvitakketi
anuvicareti  manasanupekkhati  .pe.  apica  khvassa  2-  annataram
samadhinimittam  suggahitam  hoti  sumanasikatam  supadharitam  3-  suppatividdham
pannaya  .  yatha  yatha  avuso  bhikkhuno  annataram samadhinimittam
suggahitam  hoti  sumanasikatam  supadharitam  3- suppatividdham pannaya tatha
tatha  so  tasmim  dhamme  atthapatisamvedi  ca  hoti  dhammapatisamvedi
ca  .  tassa  atthapatisamvedino  dhammapatisamvedino  pamojjam  jayati
pamuditassa  piti  jayati  pitimanassa  kayo  passambhati  passaddhakayo
sukham vedeti sukhino cittam samadhiyati idam pancamam vimuttayatanam.
@Footnote: 1 Ma. Yu. garutthaniko. 2 Ma. khvassa. Yu. kho assa. 3 Yu. supadharitam.
   [303]  Panca  vimuttiparipacaniya  sanna  aniccasanna anicce
dukkhasanna  dukkhe  anattasanna  pahanasanna  viragasanna .
Ime kho avuso tena bhagavata janata passata arahata sammasambuddhena
panca  dhamma  sammadakkhata  tattha  sabbeheva  sangayitabbam .pe.
Atthaya hitaya sukhaya devamanussanam.
         Sangitiyapancakam nitthitam 1-.
   [304] Atthi kho avuso tena bhagavata .pe. Sammasambuddhena cha
dhamma  sammadakkhata  tattha  sabbeheva sangayitabbam .pe. atthaya
hitaya sukhaya devamanussanam . katame cha . Cha ajjhattikani ayatanani
cakkhvayatanam sotayatanam ghanayatanam jivhayatanam kayayatanam manayatanam.
   [305]  Cha  bahirani  ayatanani  rupayatanam  saddayatanam
gandhayatanam rasayatanam photthabbayatanam dhammayatanam.
   [306]   Cha   vinnanakaya   cakkhuvinnanam   sotavinnanam
ghanavinnanam jivhavinnanam kayavinnanam manovinnanam.
   [307] Cha phassakaya cakkhusamphasso .pe. Manosamphasso.
   [308]  Cha  vedanakaya  cakkhusamphassaja  vedana  .pe.
Manosamphassaja vedana.
   [309] Cha sannakaya rupasanna .pe. Dhammasanna.
   [310] Cha sancetanakaya rupasancetana .pe. Dhammasancetana.
@Footnote: 1 Ma. Yu. sangitiyapancakam nitthitanti na dissanti.
   [311]  Cha  tanhakaya  rupatanha  saddatanha  gandhatanha
rasatanha photthabbatanha dhammatanha.
   [312]  Cha  agarava idhavuso bhikkhu satthari agaravo viharati
appatisso  dhamme  agaravo  viharati  appatisso  sanghe agaravo
viharati   appatisso   sikkhaya  agaravo  viharati  appatisso
appamade  agaravo  viharati  appatisso  patisanthare  agaravo
viharati appatisso.
   [313] Cha sagarava 1- idhavuso bhikkhu satthari sagaravo viharati
sappatisso  dhamme  sagaravo  viharati  sappatisso  sanghe sagaravo
viharati   sappatisso   sikkhaya  sagaravo  viharati  sappatisso
appamade  sagaravo  viharati  sappatisso  patisanthare  sagaravo
viharati sappatisso.
   [314] Cha somanassupavicara cakkhuna rupam disva somanassatthaniyam
rupam upavicarati . sotena saddam sutva . ghanena gandham ghayitva.
Jivhaya rasam sayitva . kayena photthabbam phusitva . manasa dhammam
vinnaya somanassatthaniyam dhammam upavicarati.
   [315] Cha domanassupavicara cakkhuna rupam disva domanassatthaniyam
rupam upavicarati . sotena saddam sutva . ghanena gandham ghayitva.
Jivhaya rasam sayitva . kayena photthabbam phusitva . manasa dhammam
vinnaya domanassatthaniyam dhammam upavicarati.
@Footnote: 1 Ma. Yu. garava.
   [316]  Cha upekkhupavicara cakkhuna rupam disva upekkhatthaniyam
rupam upavicarati . sotena saddam sutva . ghanena gandham ghayitva.
Jivhaya rasam sayitva . kayena photthabbam phusitva . manasa dhammam
vinnaya upekkhatthaniyam dhammam upavicarati.
   [317] Cha saraniya dhamma idhavuso bhikkhuno mettam kayakammam
paccupatthitam  hoti  sabrahmacarisu avi 1- ceva raho ca ayam 2-
dhammo  saraniyo  piyakarano  garukarano  sangahaya  avivadaya
samaggiya ekibhavaya samvattati . puna caparam avuso bhikkhuno mettam
vacikammam  ...  .  mettam manokammam paccupatthitam hoti sabrahmacarisu
avi  ceva  raho  ca ayampi dhammo saraniyo .pe. ekibhavaya
samvattati  .  puna  caparam  avuso  bhikkhu ye te labha dhammika
dhammaladdha  antamaso  pattapariyapannamattampi  tatharupehi  labhehi
appativibhattabhogi  hoti  silavantehi  sabrahmacarihi  sadharanabhogi
ayampi  dhammo  saraniyo  .pe.  ekibhavaya  samvattati  .  puna
caparam  avuso  bhikkhu  yani  tani  silani  akhandani  acchiddani
asabalani   akammasani  bhujissani  vinnupasatthani  aparamatthani
samadhisamvattanikani   tatharupesu   silesu  silasamannagato  viharati
sabrahmacarihi  avi  ceva  raho  ca  ayampi  dhammo  saraniyo
.pe.  ekibhavaya  samvattati  .  puna  caparam avuso bhikkhu yayam
ditthi  ariya  niyyanika  niyyati  takkarassa  sammadukkhakkhayaya
@Footnote: 1 Yu. avi . 2 Ma. Yu. ayampi.
Tatharupaya   ditthiya   ditthisamannagato   viharati  sabrahmacarihi
avi  ceva  raho  ca ayampi dhammo saraniyo piyakarano garukarano
sangahaya avivadaya samaggiya ekibhavaya samvattati.
   [318] Cha vivadamulani idhavuso bhikkhu kodhano hoti upanahi.
Yo  so  avuso  bhikkhu  kodhano  hoti  upanahi  so sattharipi
agaravo  viharati  appatisso  dhammepi  agaravo viharati appatisso
sanghepi  agaravo  viharati  appatisso sikkhayapi na paripurikari 1-
hoti . yo so avuso bhikkhu satthari agaravo viharati appatisso
dhamme  .pe.  sanghe  .pe.  sikkhaya  na  paripurikari hoti .
So  sanghe  vivadam  janeti  yo so hoti vivado bahujanaahitaya
bahujanaasukhaya bahujanassa anatthaya ahitaya dukkhaya devamanussanam.
   {318.1}  Evarupance tumhe avuso vivadamulam ajjhattam va
bahiddha va samanupasseyyatha . tatra tumhe avuso tasseva papakassa
vivadamulassa  pahanaya  vayameyyatha . evarupance tumhe avuso
vivadamulam  ajjhattam  va  bahiddha va na samanupasseyyatha . tatra
tumhe  avuso  tasseva  papakassa vivadamulassa ayatim anavassavaya
patipajjeyyatha  .  evametassa  papakassa vivadamulassa pahanam hoti
evametassa papakassa vivadamulassa ayatim anavassavo hoti.
   {318.2} Puna caparam avuso bhikkhu makkhi hoti palasi 2-. Issuki
hoti macchari . satho hoti mayavi . papiccho hoti micchaditthi.
@Footnote: 1 Ma. Yu. paripurakari . 2 Ma. Yu. palasi.
Sanditthiparamasi  hoti  adanagahi  1- duppatinissaggi . yo so
avuso  bhikkhu  sanditthiparamasi  hoti  adanagahi  duppatinissaggi
so  sattharipi  agaravo viharati appatisso dhammepi agaravo viharati
appatisso  sanghepi  agaravo  viharati  appatisso  sikkhayapi  na
paripurikari hoti . yo so avuso bhikkhu sattharipi 2- agaravo viharati
appatisso dhammepi 2- .pe. sanghepi 2- .pe. sikkhayapi 2- na
paripurikari  .  so  sanghe vivadam janeti yo so hoti vivado
bahujanaahitaya   bahujanaasukhaya   bahujanassa   anatthaya   ahitaya
dukkhaya  devamanussanam  .  evarupance  tumhe  avuso vivadamulam
ajjhattam  va bahiddha va samanupasseyyatha . tatra tumhe avuso
tasseva  papakassa  vivadamulassa  pahanaya  vayameyyatha  .
Evarupance  tumhe  avuso  vivadamulam  ajjhattam va bahiddha va
na  samanupasseyyatha  .  tatra  tumhe  avuso tasseva papakassa
vivadamulassa  ayatim  anavassavaya  patipajjeyyatha  .  evametassa
papakassa  vivadamulassa  pahanam  hoti  evametassa  papakassa
vivadamulassa ayatim anavassavo hoti.
   [319]  Cha dhatuyo pathavidhatu apodhatu tejodhatu vayodhatu
akasadhatu vinnanadhatu.
   [320]  Cha nissaraniya dhatuyo idhavuso bhikkhu evam vadeyya
metta  hi  kho  me  cetovimutti  bhavita  bahulikata yanikata
@Footnote: 1 Ma. Yu. adhanagahi . 2 Ma. Yu. pisaddo na dissati.
Vatthukata  anutthita  paricita  susamaraddha  atha  ca  pana  me
byapado cittam pariyadaya titthatiti . so ma hevantissa vacaniyo
ma  ayasma  evam  avaca  ma bhagavantam abbhacikkhi na hi sadhu
bhagavato  abbhakkhanam  na  hi  bhagava evam vadeyya . atthanametam
avuso  anavakaso yam mettaya cetovimuttiya bhavitaya bahulikataya
yanikataya  vatthukataya  anutthitaya  paricitaya  susamaraddhaya  atha
ca  panassa  byapado  cittam  pariyadaya thassatiti 1- netam thanam
vijjati  .  nissaranam  hetam  avuso  byapadassa  yadidam  metta
cetovimutti 2-.
   {320.1} Idha panavuso bhikkhu evam vadeyya karuna hi kho me
cetovimutti  bhavita  bahulikata  yanikata  vatthukata  anutthita
paricita  susamaraddha  atha  ca  pana me vihesa cittam pariyadaya
titthatiti  . so ma hevantissa vacaniyo ma ayasma evam avaca
ma  bhagavantam  abbhacikkhi  na  hi  sadhu  bhagavato  abbhakkhanam na
hi  bhagava  evam  vadeyya  . atthanametam avuso anavakaso yam
karunaya   cetovimuttiya   bhavitaya   bahulikataya   yanikataya
vatthukataya  anutthitaya  paricitaya  susamaraddhaya  atha  ca  panassa
vihesa  cittam  pariyadaya  thassatiti  1-  netam  thanam vijjati .
Nissaranam hetam avuso vihesaya yadidam karuna cetovimutti 2-.
   {320.2} Idha panavuso bhikkhu evam vadeyya mudita hi kho me cetovimutti bhavita
bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha atha ca pana
@Footnote: 1 Ma. itisaddo na dissati . 2 cetovimuttiti.
Me arati cittam pariyadaya titthatiti . so ma hevantissa vacaniyo
ma  ayasma  evam  avaca  ma bhagavantam abbhacikkhi na hi sadhu
bhagavato  abbhakkhanam  na  hi  bhagava evam vadeyya . atthanametam
avuso  anavakaso  yam muditaya cetovimuttiya bhavitaya bahulikataya
yanikataya   vatthukataya   anutthitaya   paricitaya  susamaraddhaya
atha ca panassa arati cittam pariyadaya thassatiti 1- netam thanam vijjati.
Nissaranam hetam avuso aratiya yadidam mudita cetovimutti 2-.
   {320.3} Idha panavuso bhikkhu evam vadeyya upekkha hi kho
me  cetovimutti  bhavita  bahulikata  yanikata vatthukata anutthita
paricita  susamaraddha  atha  ca  pana  me rago cittam pariyadaya
titthatiti  .  so  ma  hevantissa  vacaniyo  ma ayasma evam
avaca  ma  bhagavantam  abbhacikkhi  na  hi sadhu bhagavato abbhakkhanam
na  hi  bhagava  evam  vadeyya . atthanametam avuso anavakaso
yam  upekkhaya  cetovimuttiya  bhavitaya  bahulikataya  yanikataya
vatthukataya  anutthitaya paricitaya susamaraddhaya atha ca panassa rago
cittam  pariyadaya thassatiti 1- netam thanam vijjati . nissaranam hetam
avuso ragassa yadidam upekkha cetovimutti 2-.
   {320.4} Idha panavuso bhikkhu evam vadeyya animitta hi kho me
cetovimutti  bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita
susamaraddha atha ca pana me nimittanusari vinnanam hotiti. So ma
@Footnote: 1 Ma. itisaddo na dissati . 2 Ma. cetovimuttiti.
Hevantissa  vacaniyo  ma  ayasma  evam  avaca  ma  bhagavantam
abbhacikkhi  na  hi  sadhu  bhagavato abbhakkhanam na hi bhagava evam
vadeyya  .  atthanametam  avuso  anavakaso  yam  animittaya
cetovimuttiya   bhavitaya   bahulikataya  yanikataya  vatthukataya
anutthitaya  paricitaya  susamaraddhaya  atha  ca  panassa nimittanusari
vinnanam bhavissatiti 1- netam thanam vijjati . nissaranam hetam avuso
sabbanimittanam yadidam animitta cetovimutti 2-.
   {320.5} Idha panavuso bhikkhu evam vadeyya asmiti kho me
vigate  3-  ayamahamasmiti  na  samanupassami  .  atha ca pana me
vicikicchakathankathasallam  cittam  pariyadaya  titthatiti  .  so  ma
hevantissa  vacaniyo  ma  ayasma  evam  avaca  ma  bhagavantam
abbhacikkhi  na  hi  sadhu  bhagavato abbhakkhanam na hi bhagava evam
vadeyya  .  atthanametam  avuso  anavakaso  yam  asmiti vigate
ayamahamasmiti  ca  asamanupassato  atha ca panassa vicikicchakathankathasallam
cittam  pariyadaya  thassatiti  1-  netam  thanam  vijjati . nissaranam
hetam   avuso  vicikicchakathankathasallassa  yadidam  asmiti  4-
manasamugghato.
   [321]   Cha   anuttariyani  dassananuttariyam  savananuttariyam
labhanuttariyam sikkhanuttariyam paricariyanuttariyam anussatanuttariyam.
   [322]   Cha   anussatitthanani  buddhanussati  dhammanussati
sanghanussati silanussati caganussati devatanussati.
@Footnote: 1 Ma. itisaddo na dissati . 2 Ma. cetovimuttiti. 3 Ma. vigatam. Yu. vighatam.
@4 Ma. yadidam asmimanasamugghatoti.
   [323] Cha satatavihara idhavuso bhikkhu cakkhuna rupam disva neva
sumano hoti na dummano upekkhako ca 1- viharati sato sampajano.
Sotena saddam sutva .pe. ghanena gandham ghayitva .pe. jivhaya
rasam sayitva .pe. kayena photthabbam phusitva .pe. manasa dhammam
vinnaya neva sumano hoti na dummano upekkhako ca 1- viharati sato
sampajano.
   [324] Chalabhijatiyo idhavuso ekacco kanhabhijatiko samano
kanham  dhammam  abhijayati  .  idhavuso 2- ekacco kanhabhijatiko
samano  sukkam dhammam abhijayati . idhavuso ekacco kanhabhijatiko
samano  akanham  asukkam  nibbanam  abhijayati . idhavuso ekacco
sukkabhijatiko  samano sukkam dhammam abhijayati . idhavuso ekacco
sukkabhijatiko  samano kanham dhammam abhijayati . idhavuso ekacco
sukkabhijatiko samano akanham asukkam nibbanam abhijayati.
   [325]  Cha  nibbedhabhagiyasanna  3-  aniccasanna  anicce
dukkhasanna   dukkhe   anattasanna   pahanasanna   viragasanna
nirodhasanna . ime kho avuso tena bhagavata janata passata arahata
sammasambuddhena  cha  dhamma  sammadakkhata  tattha  sabbeheva
sangayitabbam .pe. Atthaya hitaya sukhaya devamanussanam.
          Sangitiyacchakkam nitthitam 4-
   [326]  Atthi  kho  avuso  tena bhagavata janata passata
@Footnote: 1 Ma. Yu. casaddo na dissati. 2 Ma. idha panavuso. 3 Ma. ...bhagiya sanna.
@4 Ma. Yu. idam pathadvayam na dissati.
Arahata  sammasambuddhena satta dhamma sammadakkhata tattha sabbeheva
sangayitabbam  .pe.  atthaya hitaya sukhaya devamanussanam . katame
satta  . satta ariyadhanani 1- saddhadhanam siladhanam hiridhanam ottappadhanam
sutadhanam cagadhanam pannadhanam.
   [327]  Satta  bojjhanga satisambojjhango dhammavicayasambojjhango
viriyasambojjhango     pitisambojjhango     passaddhisambojjhango
samadhisambojjhango upekkhasambojjhango.
   [328]  Satta  samadhiparikkhara  sammaditthi  sammasankappo
sammavaca sammakammanto sammaajivo sammavayamo sammasati.
   [329]  Satta  asaddhamma  idhavuso  bhikkhu  assaddho  hoti
ahiriko  hoti  anottappi  hoti  appassuto  hoti  kusito hoti
mutthassati hoti duppanno hoti.
   [330]  Satta  saddhamma  idhavuso bhikkhu saddho hoti hirima
hoti  ottappi  hoti  bahussuto  hoti  araddhaviriyo  hoti
upatthitassati hoti pannava hoti.
   [331]  Satta  sappurisadhamma  idhavuso  bhikkhu  dhammannu  ca
hoti  atthannu  ca  attannu  ca  mattannu  ca  kalannu  ca
parisannu ca puggalannu ca.
   [332]  Satta  niddasavatthuni  idhavuso  bhikkhu  sikkhasamadane
tibbacchando hoti ayatinca sikkhasamadane avigatapemo dhammanisantiya
@Footnote: 1 Yu. dhanani.
Tibbacchando   hoti   ayatinca   dhammanisantiya   avigatapemo
icchavinaye  tibbacchando  hoti  ayatinca  icchavinaye avigatapemo
patisallane  tibbacchando  hoti  ayatinca  patisallane avigatapemo
viriyarambhe  tibbacchando  hoti  ayatinca  viriyarambhe avigatapemo
satinepakke  tibbacchando  hoti  ayatinca  satinepakke avigatapemo
ditthipativedhe tibbacchando hoti ayatinca ditthipativedhe avigatapemo.
   [333]  Satta  sanna  aniccasanna  anattasanna  asubhasanna
adinavasanna pahanasanna viragasanna nirodhasanna.
   [334]  Satta  balani  saddhabalam  viriyabalam hiribalam ottappabalam
satibalam samadhibalam pannabalam.
   [335]  Satta  vinnanatthitiyo  santavuso satta nanattakaya
nanattasannino  seyyathapi  manussa  ekacce  ca deva ekacce
ca  vinipatika  ayam  pathama  vinnanatthiti  .  santavuso  satta
nanattakaya  ekattasannino  seyyathapi  deva  brahmakayika
pathamabhinibbatta  ayam  dutiya  vinnanatthiti  .  santavuso  satta
ekattakaya nanattasannino seyyathapi deva abhassara ayam tatiya
vinnanatthiti  .  santavuso  satta  ekattakaya  ekattasannino
seyyathapi  deva  subhakinha  ayam  catuttha  vinnanatthiti .
Santavuso  satta  sabbaso  rupasannanam  samatikkama  patighasannanam
atthangama     nanattasannanam    amanasikara    ananto
Akasoti  akasanancayatanupaga  ayam  pancami  vinnanatthiti .
Santavuso  satta  sabbaso  akasanancayatanam  samatikkamma  anantam
vinnananti  vinnanancayatanupaga  ayam  chatthi  vinnanatthiti  .
Santavuso  satta  sabbaso  vinnanancayatanam  samatikkamma  natthi
kinciti akincannayatanupaga ayam sattami vinnanatthiti.
   [336]   Satta   puggala  dakkhineyya  ubhatobhagavimutto
pannavimutto   kayasakkhi   1-   ditthippatto   saddhavimutto
dhammanusari saddhanusari.
   [337]  Satta anusaya kamaraganusayo patighanusayo ditthanusayo
vicikicchanusayo mananusayo bhavaraganusayo avijjanusayo.
   [338]   Satta  sannojanani  kamasannojanam  patighasannojanam
ditthisannojanam   vicikicchasannojanam   manasannojanam  bhavaragasannojanam
avijjasannojanam.
   [339]  Satta  adhikaranasamatha  uppannuppannanam  adhikarananam
samathaya  vupasamaya  sammukhavinayo  databbo  sativinayo  databbo
amulhavinayo   databbo   patinnaya   karetabbam   yebhuyyasika
tassapapiyasika  tinavattharako  .  ime kho avuso tena bhagavata
janata  passata arahata sammasambuddhena satta dhamma sammadakkhata
tattha  sabbeheva  sangayitabbam  .pe.  atthaya  hitaya  sukhaya
devamanussanam.
         Sangitiyasattakam nitthitam 2-.
@Footnote: 1 Yu. kayasakkhi. 2 Ma. dutiyabhanavaro nitthito. Yu. dutiyakabhanavaram.
   [340] Atthi kho avuso tena bhagavata janata passata arahata
sammasambuddhena  attha  dhamma  sammadakkhata  tattha  sabbeheva
sangayitabbam  .pe.  atthaya hitaya sukhaya devamanussanam . katame
attha  .  attha  micchatta  micchaditthi  micchasankappo micchavaca
micchakammanto    micchaajivo    micchavayamo   micchasati
micchasamadhi.
   [341]  Attha  sammatta sammaditthi sammasankappo sammavaca
sammakammanto sammaajivo sammavayamo sammasati sammasamadhi.
   [342] Attha puggala dakkhineyya sotapanno sotapattiphalasacchikiriyaya
patipanno  sakadagami  sakadagamiphalasacchikiriyaya  patipanno  anagami
anagamiphalasacchikiriyaya  patipanno  araha  arahattasacchikiriyaya  1-
patipanno.
   [343]  Attha kusitavatthuni idhavuso bhikkhuna kammam katabbam 2-
hoti tassa evam hoti kammam kho me katabbam bhavissati kammam kho pana
me karontassa kayo kilamissati handaham nipajjamiti . so nipajjati
na  viriyam  arabhati  appattassa  pattiya  anadhigatassa  adhigamaya
asacchikatassa sacchikiriyaya idam pathamam kusitavatthu 3-.
   {343.1}  Puna  caparam  avuso  bhikkhuna  kammam  katam hoti
tassa  evam  hoti  aham  kho  kammam  akasim kammam kho pana me
@Footnote: 1 Yu. arahattaya. 2 Yu. kattabbam. 3 Yu. kusitavatthum.
Karontassa  kayo  kilanto  handaham  nipajjamiti  . so nipajjati
na viriyam arabhati ... Idam dutiyam kusitavatthu.
   {343.2}  Puna caparam avuso bhikkhuna maggo gantabbo hoti
tassa evam hoti maggo kho me gantabbo bhavissati maggam kho pana me
gacchantassa  kayo  kilamissati  handaham  nipajjamiti . so nipajjati
na viriyam arabhati ... Idam tatiyam kusitavatthu.
   {343.3} Puna caparam avuso bhikkhuna maggo gato hoti tassa evam
hoti aham kho maggam agamasim maggam kho pana me gacchantassa kayo kilanto
handaham nipajjamiti . so nipajjati na viriyam arabhati ... Idam catuttham
kusitavatthu.
   {343.4} Puna caparam avuso bhikkhu gamam va nigamam va pindaya
caranto  na  labhati  lukhassa  va  panitassa va bhojanassa yavadattham
paripurim  tassa  evam hoti aham kho gamam va nigamam va pindaya
caranto  nalattham  lukhassa  va  panitassa  va  bhojanassa yavadattham
paripurim tassa me kayo kilanto akammanno handaham nipajjamiti .
So nipajjati na viriyam arabhati ... Idam pancamam kusitavatthu.
   {343.5} Puna caparam avuso bhikkhu gamam va nigamam va pindaya
caranto  labhati  lukhassa  va  panitassa  va  bhojanassa  yavadattham
paripurim  tassa  evam hoti aham kho gamam va nigamam va pindaya
caranto  alattham  lukhassa  va  panitassa  va  bhojanassa  yavadattham
paripurim  tassa  me  kayo  garuko  akammanno  masacitam
Manne  handaham nipajjamiti . so nipajjati na viriyam arabhati ...
Idam chattham kusitavatthu.
   {343.6} Puna caparam avuso bhikkhuno uppanno hoti appamattako
abadho tassa evam hoti uppanno kho me ayam 1- appamattako abadho
atthi  kappo nipajjitum handaham nipajjamiti . so nipajjati na viriyam
arabhati ... idam sattamam kusitavatthu . puna caparam avuso bhikkhu gilana
vutthito hoti aciravutthito gelanna tassa evam hoti aham kho gilana
vutthito  aciravutthito gelanna tassa me kayo dubbalo akammanno
handaham  nipajjamiti  .  so nipajjati na viriyam arabhati appattassa
pattiya  anadhigatassa  adhigamaya  asacchikatassa  sacchikiriyaya  idam
atthamam kusitavatthu.
   [344]  Attha  arabbhavatthuni  idhavuso bhikkhuna kammam katabbam
hoti tassa evam hoti kammam kho me katabbam bhavissati kammam kho pana 2-
karontena na sukaram buddhanam sasanam manasikatum handaham viriyam arabhami
appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyayati.
So  viriyam  arabhati  appattassa  pattiya  anadhigatassa  adhigamaya
asacchikatassa sacchikiriyaya idam pathamam arabbhavatthu 3-.
   {344.1}  Puna caparam avuso bhikkhuna kammam katam hoti tassa
evam hoti aham kho kammam akasim kammam kho panaham karonto nasakkhim
buddhanam  sasanam  manasikatum  handaham  viriyam  arabhami  .pe.
@Footnote: 1 Yu. ayam na dissati. 2 Ma. Yu. pana me. 3 Yu. arabbhavatthum.
So viriyam arabhati ... idam dutiyam arabbhavatthu 1-. Puna caparam avuso
bhikkhuna  maggo  gantabbo  hoti  tassa  evam  hoti maggo kho
me  gantabbo  bhavissati  maggam  kho pana 2- gacchantena na sukaram
buddhanam  sasanam  manasikatum  handaham  viriyam  arabhami  .pe. so
viriyam arabhati ... Idam tatiyam arabbhavatthu.
   {344.2} Puna caparam avuso bhikkhuna maggo gato hoti tassa evam
hoti aham kho maggam agamasim maggam kho panaham gacchanto nasakkhim buddhanam
sasanam manasikatum handaham viriyam arabhami .pe. So viriyam arabhati ...
Idam catuttham arabbhavatthu.
   {344.3} Puna caparam avuso bhikkhu gamam va nigamam va pindaya
caranto na labhati lukhassa va panitassa va bhojanassa yavadattham paripurim
tassa evam hoti aham kho gamam va nigamam va pindaya caranto nalattham
lukhassa va panitassa va bhojanassa yavadattham paripurim tassa me kayo
lahuko kammanno handaham viriyam arabhami .pe. So viriyam arabhati ...
Idam pancamam arabbhavatthu.
   {344.4} Puna caparam avuso bhikkhu gamam va nigamam va pindaya
caranto  labhati lukhassa va panitassa va bhojanassa yavadattham paripurim
tassa evam hoti aham kho gamam va nigamam va pindaya caranto alattham
lukhassa va panitassa va bhojanassa yavadattham paripurim tassa me kayo
balava kammanno handaham viriyam arabhami .pe. So viriyam arabhati ...
Idam chattham arabbhavatthu.
@Footnote: 1 Yu. arabbhavatthum. 2 Ma. Yu. pana me.
   {344.5} Puna caparam avuso bhikkhuno uppanno hoti appamattako
abadho  tassa  evam  hoti  uppanno kho me ayam appamattako
abadho thanam kho panetam vijjati yam me abadho pavaddheyya 1-
handaham viriyam arabhami .pe. so viriyam arabhati ... idam sattamam
arabbhavatthu.
   {344.6}  Puna  caparam  avuso bhikkhu gilana vutthito hoti
aciravutthito  gelanna  tassa evam hoti aham kho gilana vutthito
aciravutthito  gelanna  thanam  kho panetam vijjati yam me abadho
paccudavatteyya  handaham  viriyam  arabhami  appattassa  pattiya
anadhigatassa  adhigamaya  asacchikatassa  sacchikiriyayati  .  so  viriyam
arabhati  appattassa  pattiya  anadhigatassa  adhigamaya  asacchikatassa
sacchikiriyaya idam atthamam arabbhavatthu.
   [345]  Attha  danavatthuni  asajja  danam  deti bhaya danam
deti  adasi meti danam deti dassati meti danam deti sadhu 2-
dananti  danam  deti  aham  pacami  ime  na  pacanti  narahami
pacanto  apacantanam  danam  na  datunti 3- danam deti idam me
danam  dadato  kalyano  kittisaddo  abbhuggacchatiti  danam  deti
cittalankaracittaparikkharattham danam deti.
   [346] Attha danupapattiyo 4- idhavuso ekacco danam deti
samanassa  va  brahmanassa va annam panam vattham yanam malagandha-
vilepanam  seyyavasathapadipeyyam so yam deti tam paccasimsati 5- so
@Footnote: 1 Yu. vaddheyya. 2 Ma. Yu. sahu. 3 Yu. adatunti. 4 Ma. danupapattiyo.
@danuppattiyo. 5 Ma. paccasisati.
Passati  khattiyamahasalam  va  brahmanamahasalam  va  gahapatimahasalam
va  pancahi  kamagunehi  samappitam  samangibhutam  paricarayamanam  tassa
evam hoti aho vataham kayassa bheda param marana khattiyamahasalanam
va  brahmanamahasalanam  va  gahapatimahasalanam  va  sahabyatam
upapajjeyyanti  1-  .  so  tam  cittam dahati tam cittam adhitthati
tam cittam bhaveti . tassa tam cittam hine vimuttam uttariabhavitam 2-
tatrupapattiya samvattati . tanca kho silavato vadami no dussilassa.
Ijjhatavuso silavato cetopanidhi visuddhatta 3-.
   {346.1} Puna caparam avuso idhekacco danam deti samanassa va
brahmanassa  va  annam  panam  vattham  yanam  malagandhavilepanam
seyyavasathapadipeyyam  so  yam  deti tam paccasimsati tassa sutam hoti
catummaharajika  deva  dighayuka  vannavanto  sukhabahulati .
Tassa  evam  hoti  aho  vataham  kayassa  bheda  param  marana
catummaharajikanam  devanam  sahabyatam  upapajjeyyanti  1- .
So  tam  cittam  dahati  tam cittam adhitthati tam cittam bhaveti tassa
tam  cittam  hine vimuttam uttariabhavitam 2- tatrupapattiya samvattati .
Tanca  kho  silavato  vadami no dussilassa . ijjhatavuso silavato
cetopanidhi visuddhatta 3-.
   {346.2}  Puna caparam avuso idhekacco danam deti samanassa
va  brahmanassa  va  annam  panam  vattham yanam malagandhavilepanam
seyyavasathapadipeyyam  .  so  yam  deti  tam paccasimsati tassa sutam
hoti  tavatimsa  deva  .pe.  yama  deva  .pe.  tusita
@Footnote: 1 Yu. uppajjeyyanti. 2 Yu. uttarim abhavitam. 3 Yu. suddhatta.
Deva  .pe.  nimmanarati  deva  .pe.  paranimmitavasavatti deva
dighayuka  vannavanto  sukhabahulati . tassa evam hoti aho vataham
kayassa  bheda  param  marana  paranimmitavasavattinam  devanam  sahabyatam
upapajjeyyanti  . so tam cittam dahati tam cittam adhitthati tam cittam
bhaveti  tassa  tam  cittam  hine vimuttam uttariabhavitam tatrupapattiya
samvattati . tanca kho silavato vadami no dussilassa . ijjhatavuso
silavato cetopanidhi visuddhatta.
   {346.3} Puna caparam avuso idhekacco danam deti samanassa va
brahmanassa  va  annam  panam  vattham  yanam  malagandhavilepanam
seyyavasathapadipeyyam  so  yam  deti tam paccasimsati tassa sutam hoti
brahmakayika  deva  dighayuka  vannavanto  sukhabahulati  .  tassa
evam  hoti aho vataham kayassa bheda param marana brahmakayikanam
devanam  sahabyatam  upapajjeyyanti  . so tam cittam dahati tam cittam
adhitthati tam cittam bhaveti tassa tam cittam hine vimuttam uttariabhavitam
tatrupapattiya  samvattati  . tanca kho silavato vadami no dussilassa
vitaragassa  no  saragassa  .  ijjhatavuso  silavato  cetopanidhi
vitaragatta.
   [347] Attha lokadhamma labho ca alabho ca yaso ca ayaso ca
ninda ca pasamsa ca sukhanca dukkhanca.
   [348]  Attha  parisa  khattiyaparisa brahmanaparisa gahapatiparisa
samanaparisa  catummaharajikaparisa  tavatimsaparisa  nimmanaratiparisa 1-
@Footnote: 1 Ma. Yu. maraparisa.
Brahmaparisa.
   [349]   Attha   abhibhayatanani   ajjhattamrupasanni   eko
bahiddharupani  passati  parittani  suvannadubbannani  tani  abhibhuyya
janami  passamiti  evamsanni  hoti  idam  pathamam  abhibhayatanam .
Ajjhattamrupasanni   eko   bahiddharupani   passati   appamanani
suvannadubbannani  tani  abhibhuyya  janami  passamiti evamsanni hoti
idam dutiyam abhibhayatanam.
   {349.1}  Ajjhattamarupasanni  eko  bahiddharupani  passati
parittani  suvannadubbannani  tani  abhibhuyya  janami  passamiti
evamsanni hoti idam tatiyam abhibhayatanam.
   {349.2}  Ajjhattamarupasanni  eko  bahiddharupani  passati
appamanani  suvannadubbannani  tani  abhibhuyya  janami  passamiti
evamsanni hoti idam catuttham abhibhayatanam.
   {349.3}  Ajjhattamarupasanni  eko  bahiddharupani  passati
nilani   nilavannani   nilanidassanani   nilanibhasani   seyyathapi
nama  ummarapuppham  1-  nilam  nilavannam  nilanidassanam  nilanibhasam
seyyathapi  va  pana  tam  vattham  baranaseyyakam  ubhatobhagavimattham
nilam  nilavannam  nilanidassanam  nilanibhasam  evameva  ajjhattamarupasanni
eko  bahiddharupani  passati  nilani  nilavannani  nilanidassanani
nilanibhasani  tani  abhibhuyya  janami  passamiti  evamsanni  hoti
idam pancamam abhibhayatanam.
   {349.4}  Ajjhattamarupasanni  eko  bahiddharupani  passati
pitani  pitavannani  pitanidassanani  pitanibhasani  seyyathapi  nama
@Footnote: 1 Ma. umapuppham. Yu. ummapuppham.
Kannikarapuppham  1- pitam pitavannam pitanidassanam pitanibhasam seyyathapi 2-
va  pana  tam  vattham  baranaseyyakam  ubhatobhagavimattham pitam pitavannam
pitanidassanam   pitanibhasam   evameva   ajjhattamarupasanni   eko
bahiddharupani   passati   pitani   pitavannani   pitanidassanani
pitanibhasani   tani   abhibhuyya  janami  passamiti  evamsanni
hoti idam chattham abhibhayatanam.
   {349.5}  Ajjhattamarupasanni  eko  bahiddharupani  passati
lohitakani   lohitakavannani   lohitakanidassanani   lohitakanibhasani
seyyathapi   nama   bandhujivakapuppham   lohitakam   lohitakavannam
lohitakanidassanam  lohitakanibhasam  seyyathapi  2-  va  pana tam vattham
baranaseyyakam    ubhatobhagavimattham    lohitakam    lohitakavannam
lohitakanidassanam  lohitakanibhasam  evameva  ajjhattamarupasanni  eko
bahiddharupani  passati  lohitakani  lohitakavannani  lohitakanidassanani
lohitakanibhasani  tani  abhibhuyya  janami  passamiti evamsanni hoti
idam sattamam abhibhayatanam.
   {349.6}  Ajjhattamarupasanni  eko  bahiddharupani  passati
odatani   odatavannani   odatanidassanani   odatanibhasani
seyyathapi   nama   osadhitaraka   odata   odatavanna
odatanidassana  odatanibhasa  seyyathapi  2-  va  pana  tam
vattham   baranaseyyakam   ubhatobhagavimattham  odatam  odatavannam
odatanidassanam  odatanibhasam  evameva  ajjhattamarupasanni  eko
bahiddharupani  passati  odatani  odatavannani  odatanidassanani
@Footnote: 1 Ma. Yu. kanikarapuppham . 2 Ma. Yu. seyyatha.
Odatanibhasani  tani  abhibhuyya  janami  passamiti  evamsanni
hoti idam atthamam abhibhayatanam.
   [350] Attha vimokkha rupani 1- passati yam pathamo vimokkho.
   {350.1}  Ajjhattamarupasanni  eko  bahiddharupani passati ayam
dutiyo vimokkho.
   {350.2} Subhanteva adhimokkho 2- hoti ayam tatiyo vimokkho.
   {350.3} Sabbaso rupasannanam samatikkama patighasannanam atthangama
nanattasannanam  amanasikara  ananto  akasoti  akasanancayatanam
upasampajja viharati ayam catuttho vimokkho.
   {350.4}  Sabbaso  akasanancayatanam  samatikkamma  anantam
vinnananti  vinnanancayatanam  upasampajja  viharati  ayam  pancamo
vimokkho.
   {350.5}  Sabbaso  vinnanancayatanam  samatikkamma natthi kinciti
akincannayatanam upasampajja viharati ayam chattho vimokkho.
   {350.6}    Sabbaso    akincannayatanam   samatikkamma
nevasannanasannayatanam upasampajja viharati ayam sattamo vimokkho.
   {350.7}   Sabbaso   nevasannanasannayatanam   samatikkamma
sannavedayitanirodham upasampajja viharati ayam atthamo vimokkho.
   {350.8} Ime kho avuso tena bhagavata janata passata arahata
sammasambuddhena  attha  dhamma  sammadakkhata  tattha  sabbeheva
sangayitabbam .pe. Atthaya hitaya sukhaya devamanussanam.
         Sangitiyaatthakam nitthitam 3-.
   [351]  Atthi  kho  avuso  tena bhagavata janata passata
@Footnote: 1 Ma. Yu. rupi rupani. 2 Ma. Yu. adhimutto. 3 Ma. Yu. idam na dissati.
Arahata  sammasambuddhena  nava dhamma sammadakkhata tattha sabbeheva
sangayitabbam  .pe.  atthaya  hitaya  sukhaya  devamanussanam .
Katame nava . nava aghatavatthuni anattham me acariti aghatam bandhati.
Anattham me caratiti aghatam bandhati . anattham me carissatiti aghatam
bandhati  .  piyassa me manapassa anattham acari . anattham carati .
Anattham  carissatiti  aghatam  bandhati  .  appiyassa  me amanapassa
attham acari. Attham carati. Attham carissatiti aghatam bandhati.
   [352] Nava aghatapativinaya anattham me acariti 1- tam kutettha
labbhati  aghatam  pativineti  .  anattham  me  caratiti tam kutettha
labbhati aghatam pativineti . anattham me carissatiti 2- tam kutettha
labbhati aghatam pativineti . piyassa me manapassa anattham acari .
Anattham  carati . anattham carissatiti 2- tam kutettha labbhati aghatam
pativineti  .  appiyassa  me  amanapassa  attham  acari  . attham
carati. Attham carissatiti 2- tam kutettha labbhati aghatam pativineti.
   [353]  Nava  sattavasa  santavuso  satta  nanattakaya
nanattasannino  seyyathapi  manussa  ekacce  ca deva ekacce
ca  vinipatika  ayam  pathamo  sattavaso  .  santavuso  satta
nanattakaya  ekattasannino  seyyathapi  deva  brahmakayika
pathamabhinibbatta  ayam  dutiyo  sattavaso  .  santavuso  satta
ekattakaya  nanattasannino  seyyathapi  deva  abhassara  ayam
@Footnote: 1 Ma. Yu. itisaddo na dissati . 2 Ma. itisaddo na dissati.
Tatiyo sattavaso . santavuso satta ekattakaya ekattasannino
seyyathapi deva subhakinha ayam catuttho sattavaso. Santavuso satta
asannino  appatisamvedino  seyyathapi  deva  asannisatta 1- ayam
pancamo  sattavaso  .  santavuso  satta  sabbaso  rupasannanam
samatikkama  patighasannanam  atthangama  nanattasannanam  amanasikara
ananto akasoti akasanancayatanupaga ayam chattho sattavaso .
Santavuso  satta  sabbaso  akasanancayatanam  samatikkamma  anantam
vinnananti  vinnanancayatanupaga  ayam  sattamo  sattavaso .
Santavuso  satta  sabbaso vinnanancayatanam samatikkamma natthi kinciti
akincannayatanupaga  ayam  atthamo sattavaso . santavuso satta
sabbaso  akincannayatanam  samatikkamma  santametam  panitametanti  2-
nevasannanasannayatanupaga ayam navamo sattavaso.
   [354]  Nava  akkhana  asamaya  brahmacariyavasaya  idhavuso
tathagato  ca  loke  uppanno  hoti araham sammasambuddho dhammo
ca desiyati upasamiko 3- parinibbaniko sambodhagami sugatappavedito.
Ayanca  puggalo  nirayam  upapanno  hoti  ayam  pathamo  akkhano
asamayo  brahmacariyavasaya  .  puna  caparam  avuso  tathagato ca
loke  uppanno  hoti  araham  sammasambuddho  dhammo ca desiyati
upasamiko  parinibbaniko  sambodhagami  sugatappavedito  .  ayanca
@Footnote: 1 Ma. Yu. asannasatta. 2 Ma. Yu. santametam panitametanti na dissanti.
@3 Ma. Yu. sabbavaresu opasamiko.
Puggalo  tiracchanayonim  upapanno  hoti  .pe. pittivisayam upapanno
hoti  .pe.  asurakayam  upapanno  hoti  .pe. annataram dighayukam
devanikayam  upapanno hoti .pe. paccantimesu janapadesu paccajato
hoti milakkhakesu 1- avinnataresu yattha natthi gati bhikkhunam bhikkhuninam
upasakanam  upasikanam  .  majjhimesu  janapadesu  paccajato hoti
so ca hoti micchaditthiko viparitadassano natthi dinnam natthi yittham natthi
hutam  natthi sukatadukkatanam kammanam phalavipako natthi ayam loko natthi
paro loko natthi mata natthi pita natthi satta opapatika natthi
loke  samanabrahmana  sammaggata  sammapatipanna  [2]-  imanca
lokam paranca lokam sayam abhinna sacchikatva pavedentiti . majjhimesu
janapadesu paccajato hoti 3- duppanno jalo elamugo nappatibalo
subhasitadubbhasitanam  atthamannatum  ayam  atthamo  akkhano  asamayo
brahmacariyavasaya . puna caparam avuso tathagato ca loke na uppanno
hoti araham sammasambuddho dhammo ca na desiyati upasamiko parinibbaniko
sambodhagami  sugatappavedito  .  ayanca puggalo majjhimesu janapadesu
paccajato  hoti  3-  pannava  ajalo  anelamugo  patibalo
subhasitadubbhasitanamatthamannatum   ayam   navamo  akkhano  asamayo
brahmacariyavasaya.
   [355]  Nava  anupubbavihara idhavuso bhikkhu vivicceva kamehi
vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram vivekajam pitisukham pathamajjhanam
@Footnote: 1 Ma. milakkhesu. Yu. milakkhusu. 2 Ma. Yu. ye. 3 Ma. Yu. hoti so ca hoti.
Upasampajja  viharati  vitakkavicaranam  vupasama  ajjhattam  sampasadanam
cetaso  ekodibhavam  avitakkam  avicaram  samadhijam pitisukham dutiyajjhanam
upasampajja viharati pitiya ca viraga upekkhako ca viharati sato ca
sampajano  sukhanca  kayena  patisamvedeti  yantam  ariya acikkhanti
upekkhako  satima  sukhavihariti  tatiyajjhanam  upasampajja  viharati
sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana pubbe va somanassadomanassanam
atthangama  adukkhamasukham  upekkhasatiparisuddhim  catutthajjhanam  upasampajja
viharati  sabbaso  rupasannanam  samatikkama  patighasannanam  atthangama
nanattasannanam  amanasikara  ananto  akasoti  akasanancayatanam
upasampajja  viharati  sabbaso  akasanancayatanam  samatikkamma  anantam
vinnananti   vinnanancayatanam   upasampajja   viharati   sabbaso
vinnanancayatanam   samatikkamma   natthi   kinciti  akincannayatanam
upasampajja   viharati   sabbaso   akincannayatanam   samatikkamma
nevasannanasannayatanam    upasampajja    viharati    sabbaso
nevasannanasannayatanam     samatikkamma     sannavedayitanirodham
upasampajja viharati.
   [356]   Nava   anupubbanirodha   pathamajjhanam  samapannassa
kamasanna  niruddha  hoti  dutiyajjhanam  samapannassa  vitakkavicara
niruddha  honti  tatiyajjhanam  samapannassa  piti  niruddha  hoti
catutthajjhanam   samapannassa   assasapassasa   niruddha  honti
Akasanancayatanam   samapannassa   rupasanna   niruddha   hoti
vinnanancayatanam     samapannassa     akasanancayatanasanna
niruddha  hoti  akincannayatanam  samapannassa  vinnanancayatana-
sanna   niruddha   hoti  nevasannanasannayatanam  samapannassa
akincannayatanasanna    niruddha   hoti   sannavedayitanirodham
samapannassa  sanna  ca  vedana ca niruddha honti . ime kho
avuso  tena  bhagavata  janata  passata arahata sammasambuddhena
nava  dhamma  sammadakkhata  tattha  sabbeheva  sangayitabbam  .pe.
Atthaya hitaya sukhaya devamanussanam. Navakanam peyyalo ca.
          Sangitiyanavakam nitthitam 1-
   [357]  Atthi  kho  avuso  tena bhagavata janata passata
arahata   sammasambuddhena  dasa  dhamma  sammadakkhata  tattha
sabbeheva   sangayitabbam   .pe.   atthaya  hitaya  sukhaya
devamanussanam. Katame dasa.
   {357.1} Dasa nathakarana dhamma idhavuso bhikkhu silava hoti
patimokkhasamvarasamvuto   viharati   acaragocarasampanno   anumattesu
vajjesu  bhayadassavi samadaya sikkhati sikkhapadesu . yampavuso bhikkhu
silava  hoti  patimokkhasamvarasamvuto  viharati  acaragocarasampanno
anumattesu vajjesu bhayadassavi samadaya sikkhati sikkhapadesu ayam 2-
dhammo nathakarano.
   {357.2} Puna caparam avuso bhikkhu bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo. Ye
@Footnote: 1 Ma. Yu. navakanam peyyalo ca. santitiyanavakam nitthitanti na dissanti.
@2 Ma. ayampi Yu. ayampi.
Te   dhamma  adikalyana  majjhekalyana  pariyosanakalyana
sattham  sabyanjanam  kevalaparipunnam  parisuddham  brahmacariyam  abhivadanti
tatharupassa  dhamma  bahussuta  honti  dhata  1- vacasa paricita
manasanupekkhita  ditthiya  suppatividdha  . yampavuso bhikkhu bahussuto
hoti .pe. Ditthiya suppatividdha ayampi dhammo nathakarano.
   {357.3} Puna caparam avuso bhikkhu kalyanamitto hoti kalyanasahayo
kalyanasampavanko . yampavuso bhikkhu kalyanamitto hoti kalyanasahayo
kalyanasampavanko ayampi dhammo nathakarano.
   {357.4} Puna caparam avuso bhikkhu suvaco hoti sovacassakaranehi
dhammehi  samannagato  khamo  padakkhinaggahi  anusasanim  . yampavuso
bhikkhu  suvaco  hoti  sovacassakaranehi  dhammehi  samannagato  khamo
padakkhinaggahi anusasanim ayampi dhammo nathakarano.
   {357.5}  Puna caparam avuso bhikkhu yani tani sabrahmacarinam
uccavacani  kimkaraniyani  tattha  dakkho  hoti  analaso tatrupayaya
vimamsaya samannagato alam katum alam samvidhatum . yampavuso bhikkhu yani
tani sabrahmacarinam .pe. Alam samvidhatum ayampi dhammo nathakarano.
   {357.6} Puna caparam avuso bhikkhu dhammakamo hoti piyasamudaharo
abhidhamme abhivinaye olarapamojjo 2- . yampavuso bhikkhu dhammakamo
hoti piyasamudaharo abhidhamme abhivinaye olarapamojjo ayampi dhammo
nathakarano.
   {357.7} Puna caparam avuso bhikkhu santuttho hoti itaritarehi
civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharehi.
@Footnote: 1 Ma. Yu. dhata . 2 Yu. ularapamujjo.
Yampavuso  bhikkhu  santuttho  hoti  itaritarehi civarapindapatasenasana-
gilanapaccayabhesajjaparikkharehi ayampi dhammo nathakarano.
   {357.8}  Puna  caparam  avuso  bhikkhu  araddhaviriyo viharati
akusalanam  dhammanam  pahanaya  kusalanam  dhammanam  upasampadaya
thamava  dalhaparakkamo  anikkhittadhuro  kusalesu dhammesu . yampavuso
bhikkhu  araddhaviriyo  viharati  akusalanam  dhammanam  pahanaya kusalanam
dhammanam   upasampadaya   thamava   dalhaparakkamo  anikkhittadhuro
kusalesu dhammesu ayampi dhammo nathakarano.
   {357.9} Puna caparam avuso bhikkhu satima hoti paramena satinepakkena
samannagato cirakatampi cirabhasitampi sarita anussarita . yampavuso bhikkhu
satima  hoti  paramena satinepakkena samannagato cirakatampi cirabhasitampi
sarita anussarita ayampi dhammo nathakarano.
   {357.10} Puna caparam avuso bhikkhu pannava hoti udayatthagaminiya
pannaya  samannagato  ariyaya nibbedhikaya sammadukkhakkhayagaminiya .
Yampavuso  bhikkhu  pannava hoti udayatthagaminiya pannaya samannagato
ariyaya nibbedhikaya sammadukkhakkhayagaminiya ayampi dhammo nathakarano.
   [358]  Dasa  kasinayatanani  pathavikasinameko  sanjanati  uddham
adho tiriyam anvayam 1- appamanam . apokasinameko sanjanati .pe.
Tejokasinameko  sanjanati  .pe.  vayokasinameko  sanjanati
.pe.  nilakasinameko  sanjanati  .pe.  pitakasinameko  sanjanati
@Footnote: 1 Ma. Yu. advayam.
.pe.   Lohitakasinameko  sanjanati  .pe.  odatakasinameko
sanjanati   .pe.   akasakasinameko   sanjanati   .pe.
Vinnanakasinameko sanjanati uddham adho tiriyam anvayam appamanam.
   [359]  Dasa  akusalakammapatha panatipato adinnadanam kamesu
micchacaro  musavado  pisuna  vaca pharusa vaca samphappalapo
abhijjha byapado micchaditthi.
   [360]  Dasa  kusalakammapatha panatipata veramani adinnadana
veramani  kamesu  micchacara  veramani  musavada  veramani
pisunaya  vacaya  veramani  pharusaya  vacaya veramani samphappalapa
veramani anabhijjha abyapado sammaditthi.
   [361]  Dasa  ariyavasa idhavuso bhikkhu pancangavippahino hoti
chalangasamannagato  ekarakkho  caturapasseno  panunnapaccekasacco
samavayasatthesano  anavilasankappo  passaddhakayasankharo  suvimuttacitto
suvimuttapanno . kathancavuso bhikkhu pancangavippahino hoti . Idhavuso
bhikkhuno  kamacchando  pahino hoti byapado pahino hoti thinamiddham
pahinam  hoti  uddhaccakukkuccam  pahinam hoti vicikiccha pahina hoti .
Evam kho avuso bhikkhu pancangavippahino hoti . kathancavuso bhikkhu
chalangasamannagato hoti . idhavuso bhikkhu cakkhuna rupam disva neva
sumano hoti na dummano upekkhako ca viharati sato sampajano. Sotena
Saddam sutva . ghanena gandham ghayitva . jivhaya rasam sayitva.
Kayena  photthabbam  phusitva  . manasa dhammam vinnaya neva sumano
hoti  na  dummano upekkhako ca viharati sato sampajano . evam
kho  avuso  bhikkhu  chalangasamannagato  hoti . kathancavuso bhikkhu
ekarakkho hoti . idhavuso bhikkhu satarakkhena cetasa samannagato
hoti. Evam kho avuso bhikkhu ekarakkho hoti.
   {361.1} Kathancavuso bhikkhu caturapasseno hoti . idhavuso
bhikkhu sankhayekam patisevati sankhayekam adhivaseti sankhayekam parivajjeti
sankhayekam vinodeti . evam kho avuso bhikkhu caturapasseno hoti.
Kathancavuso  bhikkhu  panunnapaccekasacco  hoti  . idhavuso bhikkhuno
yani   tani   puthusamanabrahmananam   puthupaccekasaccani  sabbani
tani  1-  nunnani  honti  panunnani  cattani  vantani muttani
pahinani patinissatthani . evam kho avuso bhikkhu panunnapaccekasacco
hoti . kathancavuso bhikkhu samavayasatthesano hoti . Idhavuso bhikkhuno
kamesana  pahina  hoti  bhavesana  pahina  hoti brahmacariyesana
patinissattha 2- . evam kho avuso bhikkhu samavayasatthesano hoti.
Kathancavuso  bhikkhu  anavilasankappo  hoti  .  idhavuso  bhikkhuno
kamasankappo  pahino  hoti  byapadasankappo  pahino  hoti
vihimsasankappo  pahino  hoti  .  evam  kho  avuso  bhikkhu
anavilasankappo  hoti  .  kathancavuso  bhikkhu  passaddhakayasankharo
@Footnote: 1 Yu. sabbanissatani . 2 Ma. Yu. patippassaddha.
Hoti  .  idhavuso  bhikkhu sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana
pubbe   va   somanassadomanassanam   atthangama   adukkhamasukham
upekkhasatiparisuddhim  catutthajjhanam  upasampajja  viharati  .  evam
kho avuso bhikkhu passaddhakayasankharo hoti.
   {361.2}  Kathancavuso bhikkhu suvimuttacitto hoti . idhavuso
bhikkhuno raga cittam vimuttam hoti dosa cittam vimuttam hoti moha
cittam vimuttam hoti . evam kho avuso bhikkhu suvimuttacitto hoti.
Kathancavuso  bhikkhu  suvimuttapanno  hoti  . idhavuso bhikkhu rago
me  pahino  ucchinnamulo  talavatthukato  anabhavangato  ayatim
anuppadadhammoti pajanati doso me pahino ucchinnamulo talavatthukato
anabhavangato  ayatim  anuppadadhammoti  pajanati moho me pahino
ucchinnamulo  talavatthukato  anabhavangato  ayatim  anuppadadhammoti
pajanati. Evam kho avuso bhikkhu suvimuttapanno hoti.
   [362]  Dasa  asekkha  dhamma asekkha sammaditthi asekkho
sammasankappo  asekkha  sammavaca  asekkho  sammakammanto
asekkho   sammaajivo   asekkho  sammavayamo  asekkha
sammasati  asekkho  sammasamadhi  asekkham  sammananam  asekkha
sammavimutti  .  ime kho avuso tena bhagavata janata passata
arahata   sammasambuddhena  dasa  dhamma  sammadakkhata  tattha
sabbeheva  sangayitabbam  na  vivaditabbam  yathayidam  brahmacariyam addhaniyam
Assa  ciratthitikam  tadassa  bahujanahitaya  bahujanasukhaya  lokanukampaya
atthaya hitaya sukhaya devamanussananti.
         Sangitiyadasakam nitthitam 1-.
   [363] Athakho bhagava utthahitva ayasmantam sariputtam amantesi
sadhu  sadhu sariputta sadhu kho tvam sariputta bhikkhunam sangitipariyayam
abhasiti  .  idamavoca  ayasma  sariputto  . samanunno sattha
ahosi  .  attamana  ca te bhikkhu ayasmato sariputtassa bhasitam
abhinandunti.
         Sangitisuttam nitthitam dasamam 2-.
           -----------
@Footnote: 1 Ma. Yu. sangitiyadasakam nitthitanti na dissati . 2 Yu. sangitisuttantam samattam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 11 page 222-287. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=11&A=4742&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=11&A=4742&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=11&item=221&items=143              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=11&siri=10              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=11&i=221              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=6&A=4096              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=6&A=4096              Contents of The Tipitaka Volume 11 https://84000.org/tipitaka/read/?index_11 https://84000.org/tipitaka/english/?index_11

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]