ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

            Cūḷayamakavaggo
            ------
           sāleyyakasuttaṃ
   [483] Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā kosalesu cārikañcaramāno
mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  yena  sālaṃ  1-  nāma  kosalānaṃ
brāhmaṇagāmo   tadavasari   .   assosuṃ   kho  sāleyyakā
brāhmaṇagahapatikā  samaṇo  khalu  bho  gotamo  sakyaputto sakyakulā
pabbajito  kosalesu  cārikañcaramāno  mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ
sālaṃ  anuppatto  .  taṃ  kho pana bhavantaṃ gotamaṃ evaṃ kalyāṇo
kittisaddo  abbhuggato  itipi  so  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho
vijjācaraṇasampanno   sugato  lokavidū  anuttaro  purisadammasārathi
satthā  devamanussānaṃ buddho bhagavā so imaṃ lokaṃ sadevakaṃ samārakaṃ
sabrahmakaṃ   sassamaṇabrāhmaṇiṃ  pajaṃ  sadevamanussaṃ  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā  pavedeti  so  dhammaṃ deseti ādikalyāṇaṃ majjhekalyāṇaṃ
pariyosānakalyāṇaṃ   sātthaṃ   sabyañjanaṃ   kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ
brahmacariyaṃ  pakāseti  sādhu  kho  pana  tathārūpānaṃ  arahataṃ dassanaṃ
hotīti.
   {483.1} Atha kho sāleyyakā brāhmaṇagahapatikā yena bhagavā
tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  appekacce  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisidiṃsu  appekacce  bhagavatā saddhiṃ sammodiṃsu sammodanīyaṃ
@Footnote: 1 Ma. sālā nāma.
Kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  appekacce yena
bhagavā   tenañjalimpaṇāmetvā   ekamantaṃ  nisīdiṃsu  appekacce
bhagavato  santike nāmagottaṃ sāvetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu appekacce
tuṇhībhūtā   ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ  nisinnā  kho
sāleyyakā  brāhmaṇagahapatikā  bhagavantaṃ  etadavocuṃ  ko  nu  kho
bho  gotama  hetu  ko  paccayo  yenamidhekacce  sattā kāyassa
bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjanti
ko  pana  bho  gotama  hetu  ko paccayo yenamidhekacce sattā
kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjantīti.
   {483.2} Adhammacariyāvisamacariyāhetu kho gahapatayo evamidhekacce
sattā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ
upapajjanti  dhammacariyāsamacariyāhetu  kho  gahapatayo  evamidhekacce
sattā kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjantīti.
   {483.3} Na kho mayaṃ imassa bhoto gotamassa saṅkhittena bhāsitassa
vitthārena atthaṃ avibhattassa vitthārena atthaṃ ājānāma sādhu no bhavaṃ
gotamo  tathā  dhammaṃ  desetu  yathā mayaṃ imassa bhoto gotamassa
saṅkhittena  bhāsitassa  vitthārena  atthaṃ avibhattassa vitthārena atthaṃ
ājāneyyāmāti  .  tenahi  gahapatayo  suṇātha  sādhukaṃ manasikarotha
bhāsissāmīti  .  evaṃ  bhoti  kho  sāleyyakā  brāhmaṇagahapatikā
bhagavato paccassosuṃ.
   [484]  Bhagavā  etadavoca  tividhaṃ  kho  gahapatayo  kāyena
adhammacariyāvisamacariyā  hoti  catubbidhaṃ  vācāya  adhammacariyāvisamacariyā
hoti tividhaṃ manasā adhammacariyāvisamacariyā hoti.
   {484.1} Kathañca gahapatayo tividhaṃ kāyena adhammacariyā visamacariyā
hoti . idha gahapatayo ekacco pāṇātipātī hoti luddo lohitapāṇī
hatapahate  niviṭṭho  alajjī  1- adayāpanno sabbapāṇabhūtesu 2- .
Adinnādāyī  kho pana hoti yantaṃ parassa paravittūpakaraṇaṃ gāmagataṃ vā
araññagataṃ  vā  taṃ adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ ādātā hoti . kāmesu
micchācārī kho pana hoti yā tā māturakkhitā piturakkhitā mātāpiturakkhitā
bhāturakkhitā  bhaginirakkhitā  ñātirakkhitā  [3]- sassāmikā saparidaṇḍā
antamaso mālāguḷaparikkhittāpi tathārūpāsu cārittaṃ āpajjitā hoti .
Evaṃ kho gahapatayo tividhaṃ kāyena adhammacariyā visamacariyā hoti.
   {484.2}  Kathañca  gahapatayo  catubbidhaṃ  vācāya  adhammacariyā
visamacariyā hoti . idha gahapatayo ekacco musāvādī hoti sabhaggato
vā  parisaggato  4-  vā  ñātimajjhaggato  vā pūgamajjhaggato vā
rājakulamajjhaggato  vā  abhinīto  sakkhiṃ  puṭṭho  ehambho purisa yaṃ
jānāsi taṃ vadehīti . so ajānaṃ vā āha jānāmīti jānaṃ vā āha
na jānāmīti apassaṃ vā āha passāmīti passaṃ vā āha na passāmīti.
Iti attahetu vā parahetu  vā āmisakiñcikkhahetu vā sampajānamusā
bhāsitā  hoti  .  pisuṇavāco kho pana hoti ito sutvā amutra
@Footnote: 1 Po. Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Ma. pāṇabhūtesu. 3 Po. Ma. gottarakkhitā
@dhammarakkhitā. 4 Ma. sabhāgato vā parisāgato vā.
Akkhātā  imesaṃ bhedāya amutra vā sutvā imesaṃ akkhātā amūsaṃ
bhedāya  iti samaggānaṃ vā bhedetā 1- bhinnānaṃ vā anuppadātā
vaggārāmo  vaggarato  vagganandī  vaggakaraṇiṃ vācaṃ bhāsitā hoti .
Pharusavāco  kho  pana  hoti yā sā vācā aṇḍakā 2- kakkasā
parakaṭukā  parābhisajjanī  kodhasāmantā  asamādhisaṃvattanikā  tathārūpiṃ
vācaṃ  bhāsitā  hoti  .  samphappalāpī  kho pana hoti akālavādī
abhūtavādī  anatthavādī adhammavādī avinayavādī anidhānavatiṃ vācaṃ bhāsitā
hoti  akālena  anapadesaṃ  apariyantavatiṃ  anatthasañhitaṃ . evaṃ kho
gahapatayo catubbidhaṃ vācāya adhammacariyāvisamacariyā hoti.
   {484.3}  Kathañca gahapatayo tividhaṃ manasā adhammacariyāvisamacariyā
hoti . idha gahapatayo ekacco abhijjhālu hoti yantaṃ parassa paravittūpakaraṇaṃ
taṃ  abhijjhitā  3- hoti aho vata yaṃ parassa taṃ mama assāti .
Byāpannacitto  kho  pana  hoti  paduṭṭhamanasaṅkappo  ime  sattā
haññantu vā vajjhantu vā ucchijjantu vā [4]- mā vā ahesunti.
Micchādiṭṭhiko  kho  pana  hoti  viparītadassano  natthi  dinnaṃ  natthi
yiṭṭhaṃ  natthi  hutaṃ  natthi  sukaṭadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ  vipāko
natthi ayaṃ  loko natthi paro loko natthi mātā natthi pitā natthi
sattā  opapātikā  natthi  loke  samaṇabrāhmaṇā  sammaggatā
sammāpaṭipannā  ye  imañca  lokaṃ  parañca  lokaṃ  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā  pavedentīti  .  evaṃ  kho  gahapatayo  tividhaṃ  manasā
@Footnote: 1 Po. Ma. bhettā. 2 Ma. kaṇṭakā. 3 Ma. abhijjhātā. 4 Po. Ma.
@vinassant vā .
Adhammacariyā visamacariyā hoti . evaṃ adhammacariyā visamacariyāhetu kho
gahapatayo  evamidhekacce  sattā  kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ
duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjanti.
   [485] Tividhaṃ kho gahapatayo kāyena dhammacariyā samacariyā hoti.
Catubbidhaṃ  vācāya  dhammacariyāsamacariyā  hoti  .  tividhaṃ  manasā
dhammacariyāsamacariyā hoti.
   {485.1}  Kathañca  gahapatayo tividhaṃ kāyena dhammacariyāsamacariyā
hoti  .  idha gahapatayo ekacco pāṇātipātaṃ pahāya pāṇātipātā
paṭivirato   hoti   nihitadaṇḍo  nihitasattho  lajjī  dayāpanno
sabbapāṇabhūtahitānukampī   viharati   .   adinnādānaṃ   pahāya
adinnādānā   paṭivirato  hoti  yantaṃ  parassa  paravittūpakaraṇaṃ
gāmagataṃ  vā  araññagataṃ  vā na taṃ adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ ādātā
hoti  .  kāmesu micchācāraṃ pahāya kāmesu micchācārā paṭivirato
hoti  yā  tā māturakkhitā piturakkhitā mātāpiturakkhitā bhāturakkhitā
bhaginirakkhitā  ñātirakkhitā  [1]-  sassāmikā  saparidaṇḍā  antamaso
mālāguḷaparikkhittāpi tathārūpāsu na cārittaṃ āpajjitā hoti. Evaṃ kho
gahapatayo tividhaṃ kāyena dhammacariyāsamacariyā hoti.
   {485.2}  Kathañca  gahapatayo  catubbidhaṃ  vācāya  dhammacariyā
samacariyā hoti . idha gahapatayo ekacco musāvādaṃ pahāya musāvādā
paṭivirato  hoti  sabhaggato  vā  parisaggato  vā  ñātimajjhaggato
vā   pūgamajjhaggato   vā   rājakulamajjhaggato  vā  abhinīto
sakkhiṃ  puṭṭho  ehambho  purisa  yaṃ  jānāsi  taṃ  vadehīti
@Footnote: 1 Ma. gottarakkhitā dhammarakkhitā.
So  ajānaṃ  vā  āha  na  jānāmīti jānaṃ vā āha jānāmīti
apassaṃ  vā  āha  na  passāmīti  passaṃ  vā āha passāmīti .
Iti attahetu vā parahetu vā āmisakiñcikkhahetu vā na sampajānamusā
bhāsitā  hoti  .  pisuṇaṃ  vācaṃ pahāya pisuṇāya vācāya paṭivirato
hoti  ito  sutvā  na  amutra  akkhātā imesaṃ bhedāya amutra
vā  sutvā  na  imesaṃ  akkhātā  amūsaṃ  bhedāya  iti bhinnānaṃ
vā  sandhātā  sahitānaṃ  vā  anuppadātā samaggārāmo samaggarato
samagganandī  samaggakaraṇiṃ  vācaṃ  bhāsitā hoti . pharusaṃ vācaṃ pahāya
pharusāya  vācāya  paṭivirato hoti yā sā vācā nelā kaṇṇasukhā
pemanīyā  hadayaṅgamā  porī  bahujanakantā  bahujanamanāpā  tathārūpiṃ
vācaṃ  bhāsitā  hoti . samphappalāpaṃ pahāya samphappalāpā paṭivirato
hoti  kālavādī  bhūtavādī  atthavādī  dhammavādī  vinayavādī nidhānavatiṃ
vācaṃ  bhāsitā  hoti  kālena  sāpadesaṃ pariyantavatiṃ atthasañhitaṃ .
Evaṃ kho gahapatayo catubbidhaṃ vācāya dhammacariyā samacariyā hoti.
   {485.3}  Kathañca gahapatayo tividhaṃ manasā dhammacariyā samacariyā
hoti  .  idha  gahapatayo  ekacco anabhijjhālu hoti yantaṃ parassa
paravittūpakaraṇaṃ taṃ nābhijjhitā hoti aho vata yaṃ parassa taṃ mama assāti.
Abyāpannacitto  kho  pana  hoti  appaduṭṭhamanasaṅkappo  ime
sattā  averā  abyāpajjhā  anīghā  sukhī  attānaṃ pariharantūti .
Sammādiṭṭhiko  kho  pana  hoti  aviparītadassano  atthi  dinnaṃ atthi
Yiṭṭhaṃ  atthi  hutaṃ  atthi  sukaṭadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ  vipāko
atthi  ayaṃ  loko  atthi  paro  loko atthi mātā atthi pitā
atthi  sattā  opapātikā  atthi  loke samaṇabrāhmaṇā sammaggatā
sammāpaṭipannā  ye  imañca  lokaṃ  parañca  lokaṃ  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā  pavedentīti  .  evaṃ  kho  gahapatayo  tividhaṃ  manasā
dhammacariyāsamacariyā  hoti  .  evaṃ  dhammacariyāsamacariyāhetu  kho
gahapatayo  evamidhekacce  sattā  kāyassa  bhedā parammaraṇā sugatiṃ
saggaṃ lokaṃ upapajjanti.
   [486]  Ākaṅkheyya  ce  gahapatayo dhammacārī samacārī aho
vatāhaṃ  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  khattiyamahāsālānaṃ  sahabyataṃ
upapajjeyyanti  ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  vijjati yaṃ so kāyassa bhedā
parammaraṇā  khattiyamahāsālānaṃ  sahabyataṃ  upapajjeyya  taṃ  kissa
hetu tathā hi so dhammacārī samacārī.
   {486.1}  Ākaṅkheyya ce gahapatayo dhammacārī samacārī aho
vatāhaṃ  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  brāhmaṇamahāsālānaṃ  .pe.
Gahapatimahāsālānaṃ  sahabyataṃ  upapajjeyyanti  ṭhānaṃ  kho  panetaṃ
vijjati  yaṃ  so  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  gahapatimahāsālānaṃ
sahabyataṃ upapajjeyya taṃ kissa hetu tathā hi so dhammacārī samacārī.
   {486.2}  Ākaṅkheyya  ce  gahapatayo  dhammacārī  samacārī
aho  vatāhaṃ  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  cātummahārājikānaṃ
devānaṃ    sahabyataṃ    upapajjeyyanti    ṭhānaṃ    kho
Panetaṃ  vijjati yaṃ so kāyassa bhedā parammaraṇā cātummahārājikānaṃ
devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjeyya  taṃ  kissa  hetu  tathā  hi  so
dhammacārī samacārī.
   {486.3}  Ākaṅkheyya  ce  gahapatayo  dhammacārī  samacārī
aho  vatāhaṃ  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  tāvatiṃsānaṃ  devānaṃ
sahabyataṃ .pe. yāmānaṃ devānaṃ ... Tusitānaṃ devānaṃ ... Nimmānaratīnaṃ
devānaṃ ... paranimmitavasavattīnaṃ devānaṃ ... brahmakāyikānaṃ devānaṃ
sahabyataṃ  upapajjeyyanti  ṭhānaṃ  kho panetaṃ vijjati yaṃ so kāyassa
bhedā  parammaraṇā  brahmakāyikānaṃ  devānaṃ sahabyataṃ upapajjeyya taṃ
kissa hetu tathā hi so dhammacārī samacārī.
   {486.4}  Ākaṅkheyya ce gahapatayo dhammacārī samacārī aho
vatāhaṃ  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  ābhānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ
upapajjeyyanti ṭhānaṃ kho panetaṃ vijjati yaṃ so kāyassa bhedā parammaraṇā
ābhānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjeyya  taṃ  kissa hetu tathā hi
so dhammacārī samacārī . ākaṅkheyya ce gahapatayo dhammacārī samacārī
aho  vatāhaṃ kāyassa bhedā parammaraṇā parittābhānaṃ devānaṃ .pe.
Appamāṇābhānaṃ  devānaṃ ... ābhassarānaṃ devānaṃ ... parittasubhānaṃ
devānaṃ ... appamāṇasubhānaṃ devānaṃ ... subhakiṇhakānaṃ devānaṃ ...
Vehapphalānaṃ devānaṃ ... avihānaṃ devānaṃ ... Atappānaṃ devānaṃ ...
Sudassānaṃ devānaṃ ... Sudassīnaṃ devānaṃ ... Akaniṭṭhakānaṃ 1- devānaṃ ...
Ākāsānañcāyatanūpagānaṃ   devānaṃ   ...   viññāṇañcāyatanūpagānaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. akaniṭṭhānaṃ.
Devānaṃ  ...  ākiñcaññāyatanūpagānaṃ  devānaṃ  ...  nevasaññā-
nāsaññāyatanūpagānaṃ    devānaṃ    sahabyataṃ    upapajjeyyanti
ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  vijjati  yaṃ  so  kāyassa bhedā parammaraṇā
nevasaññānāsaññāyatanūpagānaṃ   devānaṃ   sahabyataṃ   upapajjeyya
taṃ kissa hetu tathā hi so dhammacārī samacārī.
   {486.5}  Ākaṅkheyya  ce  gahapatayo  dhammacārī  samacārī
aho  vatāhaṃ  āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ
diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja vihareyyanti
ṭhānaṃ kho panetaṃ vijjati yaṃ so āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā upasampajja
vihareyya taṃ kissa hetu tathā hi so dhammacārī samacārīti.
   [487]  Evaṃ  vutte  sāseyyakā brāhmaṇagahapatikā bhagavantaṃ
etadavocuṃ  abhikkantaṃ  bho  gotama abhikkantaṃ bho gotama seyyathāpi
bho  gotama  nikkujjitaṃ  vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ vā vivareyya
mūḷhassa  vā  maggaṃ  ācikkheyya  andhakāre  vā  telapajjotaṃ
dhāreyya  cakkhumanto  rūpāni  dakkhantīti  evameva bhotā gotamena
anekapariyāyena  dhammo  pakāsito  ete mayaṃ bhavantaṃ gotamaṃ saraṇaṃ
gacchāma  dhammañca  bhikkhusaṅghañca  upāsake  no  bhavaṃ  gotamo
dhāretu ajjatagge pāṇupete 1- saraṇaṅgateti.
         Sāleyyakasuttaṃ niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ.
            --------
@Footnote: 1 Ma. sabbattha pāṇupetaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 519-527. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=10514              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=10514              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=483&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=41              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=483              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=6003              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=6003              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่