ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

            Sandakasuttam
   [293]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava kosambiyam viharati
ghositarame  .  tena  kho  pana  samayena  sandako paribbajako
pilakkhaguhayam  1-  pativasati  mahatiya  paribbajakaparisaya  saddhim
pancamattehi  paribbajakasatehi  .  atha  kho  ayasma  anando
sayanhasamayam  patisallana  vutthito  bhikkhu  amantesi  ayamavuso
yena   devakatasobbho   tenupasankamissama  guhadassanayati  .
Evamavusoti  kho  te  bhikkhu ayasmato anandassa paccassosum .
Atha  kho  ayasma  anando  sambahulehi  bhikkhuhi  saddhim  yena
devakatasobbho tenupasankami.
   {293.1}  Tena  kho  pana  samayena  sandako  paribbajako
mahatiya  paribbajakaparisaya  saddhim  nisinno  hoti  unnadiniya
uccasaddamahasaddaya  2-  anekavihitam  tiracchanakatham  kathentiya
seyyathidam  rajakatham  corakatham  mahamattakatham  senakatham bhayakatham yuddhakatham
annakatham  panakatham  [3]-  sayanakatham  malakatham  gandhakatham  natikatham
yanakatham  gamakatham  nigamakatham  nagarakatham  janapadakatham  itthikatham  [4]-
surakatham   visikhakatham   kumbhatthanakatham   kumbhadasikatham   pubbapetakatham
nanattakatham    lokakkhayikam    samuddakkhayikam    itibhavabhavakatham
iti  va  .  addasa  kho  sandako  paribbajako  ayasmantam
anandam   duratova   agacchantam   disvana   sakam   parisam
@Footnote: 1 Ma. milakkhuguhayam .  2 Yu. uccasaddaya mahasaddaya .  3 Yu. vatthakatham.
@4 Ma. purisakatham.
Santhapesi  appasadda  bhonto  hontu  ma  bhonto  saddamakattha
ayam  samanassa  gotamassa  savako  agacchati  samano  anando
yavata  kho  pana  samanassa  gotamassa savaka kosambiyam pativasanti
ayantesam   annataro  samano  anando  appasaddakama  kho
pana  te  ayasmanto  appasaddavinita  appasaddassa  vannavadino
appevanama  appasaddam  parisam  viditva upasankamitabbam manneyyati .
Atha kho te paribbajaka tunhi ahesum.
   {293.2} Atha kho ayasma anando yena sandako paribbajako
tenupasankami  .  atha kho pana 1- sandako paribbajako ayasmantam
anandam etadavoca etu kho bhavam anando svagatam bhoto anandassa
cirassam kho bhavam anando imam pariyayamakasi yadidam idhagamanaya nisidatu
bhavam anando idamasanam pannattanti . nisidi kho ayasma anando
pannatte  asane  .  sandakopi  kho  paribbajako  annataram nicam
asanam gahetva ekamantam nisidi.
   [294]  Ekamantam  nisinnam  kho  sandakam paribbajakam ayasma
anando  etadavoca  kaya nuttha sandaka etarahi kathaya sannisinna
ka ca pana vo antarakatha vippakatati . titthatesa bho ananda
katha yaya mayam etarahi kathaya sannisinna nesa bhoto anandassa
katha  dullabha  bhavissati  pacchapi  savanaya  sadhu  vata bhavantamyeva
anandam  patibhatu  sake  acariyake dhammi kathati . tenahi sandaka
@Footnote: 1 Yu. panasaddo natthi.
Sunahi  sadhukam  manasikarohi bhasissamiti . evam bhoti kho sandako
paribbajako  ayasmato  anandassa  paccassosi  .  ayasma
anando  etadavoca  cattarome  sandaka  tena  bhagavata janata
passata  arahata  sammasambuddhena  abrahmacariyavasa  akkhata
cattari  ca  anassasikani  brahmacariyani  akkhatani  yattha  vinnu
puriso sasakkam 1- brahmacariyam na vaseyya vasanto ca 2- naradheyya
nayam dhammam kusalanti . katame pana te [3]- ananda tena bhagavata
janata  passata arahata sammasambuddhena cattaro abrahmacariyavasa
akkhata   yattha   vinnu   puriso  sasakkam  brahmacariyam  na
vaseyya vasanto ca naradheyya nayam dhammam kusalanti.
   [295] Idha sandaka ekacco sattha evamvadi hoti evamditthi
natthi  dinnam  natthi  yittham  natthi  hutam natthi sukatadukkatanam kammanam
phalam  vipako  natthi  ayam  loko  natthi  paro 4- loko natthi
mata  natthi  pita  natthi  satta  opapatika  natthi  loke
samanabrahmana   sammaggata   sammapatipanna   ye   imanca
lokam  paranca  lokam  sayam  abhinna  sacchikatva  pavedenti
catummahabhutiko  ayam  puriso  yada  kalam  karoti pathavi pathavikayam
anupeti  anupagacchati  apo  apokayam  anupeti anupagacchati tejo
tejokayam  anupeti anupagacchati vayo vayokayam anupeti anupagacchati
@Footnote: 1 Ma. samsakkam .  2 Si. Yu. vasanto vati patho dissati .  3 Ma. bho.
@4 Ma. paraloko.
Akasam   indriyani   sankamanti   asandipancama   purisa
matam  adaya  gacchanti  yava  alahana  1-  padani  pannayanti
kapotakani   atthini  bhavanti  bhasmanta  hutiyo  dattupannattam
yadidam danam tesam tuccham 2- musa vilapo yekeci atthikavadam vadanti
bale  ca  pandite  ca  kayassa  bheda ucchijjanti vinassanti na
honti parammaranati.
   [296]  Tatra  sandaka  vinnu  puriso  iti patisancikkhati ayam
kho  bhavam  sattha  evamvadi  evamditthi  natthi  dinnam  natthi yittham
natthi  hutam  natthi  sukatadukkatanam  kammanam  phalam  vipako  natthi
ayam  loko  natthi  paro  loko  natthi mata natthi pita natthi
satta  opapatika  natthi  loke  samanabrahmana  sammaggata
sammapatipanna  ye  imanca  lokam  paranca  lokam  sayam  abhinna
sacchikatva  pavedenti  catummahabhutiko  ayam  puriso  yada  kalam
karoti  pathavi  pathavikayam  anupeti  anupagacchati  apo  apokayam
anupeti  anupagacchati  tejo  tejokayam  anupeti anupagacchati vayo
vayokayam  anupeti  anupagacchati  akasam  indriyani  sankamanti
asandipancama  purisa  matam  adaya  gacchanti  yava  alahana
padani   pannayanti   kapotakani  atthini  bhavanti  bhasmanta
hutiyo  dattupannattam  yadidam  danam  tesam  tuccham  musa  vilapo
yekeci  atthikavadam  vadanti  bale ca pandite ca kayassa bheda
@Footnote: 1 Ma. Yu. alahana. aparampi idisameva .  2 Ma. tuccha. aparampi idisameva.
Ucchijjanti vinassanti na honti parammaranati.
   {296.1} Sace imassa bhoto satthuno saccam vacanam akatena me
ettha  katam avusitena me ettha vusitam ubhopi mayam ettha samasama
samannam patta yo caham na vadami ubhopi kayassa bheda ucchijjissama
vinassissama  na  bhavissama  parammaranati  .  atirekam kho panimassa
bhoto  satthuno  naggiyam  mundiyam  ukkutikappadhanam  kesamassulocanam
yoham  puttasambadhasayanam  ajjhavasanto  kasikacandanam  paccanubhonto
malagandhavilepanam  dharento  jataruparajatam sadiyanto  imina bhota
satthara  samasamagatiko  bhavissami  abhisamparayam  soham  kim jananto
kim passanto imasmim satthari brahmacariyam carissami so abrahmacariyavaso
ayanti  iti  viditva  tasma brahmacariya nibbijja pakkamati . ayam
kho  sandaka tena bhagavata janata passata arahata sammasambuddhena
pathamo  abrahmacariyavaso  akkhato  yattha  vinnu  puriso  sasakkam
brahmacariyam na vaseyya vasanto ca naradheyya nayam dhammam kusalam.
   [297]  Puna  caparam sandaka idhekacco sattha evamvadi hoti
evamditthi  karato  karayato  chindato chedapayato pacato pacapayato
socato 1- socapayato kilamato 2- kilamapayato phandato phandapayato
panamatipatapayato 3- adinnam adiyato sandhim chindato nillopam harato
ekagarikam  4-  karoto paripanthe titthato paradaram gacchato musa
@Footnote: 1 Yu. rocayatoti atthi socapayatoti ca natthi. 2 Yu. kilayatoti atthi kilamapayatoti
@natthi .  3 Ma. panamatipapayato .  4 Ma. ekagariyam.
Bhanato  karato  na  kariyati  papam khurapariyantena cepi cakkena yo
imissa  pathaviya  pane  ekam  mamsakhalam  ekam  mamsapunjam  kareyya
natthi  tatonidanam  papam  natthi  papassa  agamo  dakkhinancepi
gangaya  tiram  gaccheyya  hananto ghatento chindanto chedapento
pacanto  pacento  1-  natthi  tatonidanam  papam  natthi papassa
agamo  uttarancepi  gangaya  tiram  gaccheyya  dadanto dapento
yajanto  yajapento  natthi  tatonidanam  punnam  natthi  punnassa
agamo  danena  damena  sannamena  saccavajjena  natthi  punnam
natthi punnassa agamoti.
   [298]  Tatra  sandaka  vinnu  puriso  iti patisancikkhati ayam
kho  bhavam  sattha  evamvadi  evamditthi  karato  karayato chindato
chedapayato pacato pacapayato socato socapayato kilamato kilamapayato
phandato   phandapayato   panamatipatapayato   adinnam  adiyato
sandhim  chindato  nillopam  harato  ekagarikam  karoto  paripanthe
titthato  paradaram  gacchato  musa  bhanato  karato na kariyati papam
khurapariyantena  cepi  cakkena  yo  imissa  pathaviya pane ekam
mamsakhalam  ekam  mamsapunjam  kareyya  natthi  tatonidanam  papam  natthi
papassa  agamo  dakkhinancepi  gangaya  tiram  gaccheyya  hananto
ghatento  chindanto  chedapento  pacanto  pacento  natthi
tatonidanam  papam  natthi  papassa  agamo  uttarancepi  gangaya
@Footnote: 1 Ma. pacapento.
Tiram  gaccheyya  dadanto  dapento  yajanto  yajapento  natthi
tatonidanam  punnam  natthi  punnassa  agamo  danena  damena
sannamena saccavajjena natthi punnam natthi punnassa agamoti.
   {298.1} Sace imassa bhoto satthuno saccam vacanam akatena me
ettha  katam avusitena me ettha vusitam ubhopi mayam ettha samasama
samannam  patta  yo caham na vadami ubhinnam kurutam 1- na kariyati
papanti  .  atirekam  kho  panimassa bhoto satthuno naggiyam mundiyam
ukkutikappadhanam  kesamassulocanam  yoham  puttasambadhasayanam  ajjhavasanto
kasikacandanam    paccanubhonto   malagandhavilepanam   dharento
jataruparajatam  sadiyanto  imina  bhota  satthara  samasamagatiko
bhavissami  abhisamparayam  soham  kim  jananto  kim  passanto imasmim
satthari  brahmacariyam  carissami  so  abrahmacariyavaso  ayanti
iti  viditva  tasma  brahmacariya  nibbijja  pakkamati . ayam kho
sandaka  tena  bhagavata  janata  passata  arahata sammasambuddhena
dutiyo  abrahmacariyavaso  akkhato  yattha  vinnu  puriso  sasakkam
brahmacariyam na vaseyya vasanto ca naradheyya nayam dhammam kusalam.
   [299]  Puna  caparam sandaka idhekacco sattha evamvadi hoti
evamditthi  natthi  hetu  natthi  paccayo sattanam sankilesaya ahetu
appaccaya  satta  sankilissanti  natthi hetu natthi paccayo sattanam
visuddhiya  ahetu  appaccaya  satta  visujjhanti  natthi  balam
@Footnote: 1 Ma. katam.
Natthi  viriyam  natthi  purisathamo  natthi  purisaparakkamo sabbe satta
sabbe  pana  sabbe  bhuta  sabbe jiva avasa abala aviriya
niyatisangatibhavaparinata chasvevabhijatisu sukhadukkham patisamvedentiti.
   [300]  Tatra  sandaka  vinnu  puriso  iti patisancikkhati ayam
kho  bhavam  sattha  evamvadi  evamditthi  natthi hetu natthi paccayo
sattanam  sankilesaya  ahetu  appaccaya  satta  sankilissanti
natthi  hetu  natthi  paccayo  sattanam  visuddhiya ahetu appaccaya
satta  visujjhanti  natthi  balam  natthi  viriyam natthi purisathamo natthi
purisaparakkamo  sabbe  satta  sabbe  pana  sabbe bhuta sabbe
jiva  avasa  abala  aviriya niyatisangatibhavaparinata chasvevabhijatisu
sukhadukkham  patisamvedentiti  .  sace  imassa  bhoto  satthuno saccam
vacanam  akatena  me  ettha  katam  avusitena  me  ettha  vusitam
ubhopi  mayam  ettha  samasama  samannam  patta  yo  caham  na
vadami  ubho  ahetu  appaccaya  visujjhissamati  .  atirekam
kho  panimassa  bhoto  satthuno  naggiyam  mundiyam  ukkutikappadhanam
kesamassulocanam  yoham  puttasambadhasayanam  ajjhavasanto  kasikacandanam
paccanubhonto    malagandhavilepanam   dharento   jataruparajatam
sadiyanto  imina  bhota  satthara  samasamagatiko  bhavissami
abhisamparayam  soham  kim  jananto  kim  passanto  imasmim  satthari
brahmacariyam  carissami  so  abrahmacariyavaso  ayanti  iti viditva
Tasma  brahmacariya  nibbijja  pakkamati  .  ayam kho sandaka tena
bhagavata  janata  passata  arahata  sammasambuddhena  tatiyo
abrahmacariyavaso  akkhato  yattha  vinnu  puriso sasakkam brahmacariyam
na vaseyya vasanto ca naradheyya nayam dhammam kusalam.
   [301]  Puna  caparam sandaka idhekacco sattha evamvadi hoti
evamditthi  sattime  kaya  akata  akatavidha  animmita animmata
vanjha  kutattha  esikatthayitthita  1-  te  na  injanti  na
viparinamenti   nannamannam   byabadhenti   nalam  annamannassa
sukhaya  va  dukkhaya  va sukhadukkhaya va katame satta pathavikayo
apokayo tejokayo vayokayo sukhe dukkhe jive sattame 2- ime
satta  kaya  akata akatavidha animmita animmata vanjha kutattha
esikatthayitthita  te  na  injanti  na  viparinamenti  nannamannam
byabadhenti  nalam annamannassa sukhaya va dukkhaya va sukhadukkhaya
va tattha natthi hanta va ghateta va sota va saveta va vinnata
va vinnapeta va yopi tinhena satthena sisam chindati na koci kanci
jivita voropeti sattannam tveva kayanamantarena sattham vivaramanuppatati.
   {301.1} Cuddasa kho panimani yonippamukhasatasahassani satthinca 3-
satani  cha  ca  satani panca ca kammuno satani panca ca kammani
@Footnote: 1 isikatthayitthitatipi patho .  2 Ma. evam. Si. Yu. sattime.
@3 Yu. satthi ca.
Tini  ca  kammani  kamme  ca  addhakamme  ca  dvatthippatipada
dvatthantarakappa  [1]-  chalabhijatiyo attha purisabhumiyo ekunapannasa
ajivasate    ekunapannasa    paribbajakasate   ekunapannasa
nagavasasate  vise indriyasate timse nirayasate chattimsa rajodhatuyo
satta  sannigabbha  satta  asannigabbha  satta  niganthagabbha  satta
deva 2- satta manusa satta pisaca satta sara satta pavuta 3- satta
pasana  4-  satta papata satta papatasatani satta supina satta
supinasatani culasiti mahakappino satasahassani yani.
   {301.2} Bale ca pandite ca sandhavitva samsaritva dukkhassantam
karissanti . tattha natthi iminaham silena va vattena va tapena va
brahmacariyena  va apparipakkam va kammam paripacessami paripakkam va
kammam  phussa  phussa  byantikarissamiti hevam natthi donamite sukhadukkhe
pariyantakate  samsare  natthi  hayanavaddhane  natthi  ukkamsavakamse .
Seyyathapi  nama suttagule khitte nibbedhiyamanameva paleti evameva
bale ca pandite ca sandhavitva samsaritva dukkhassantam karissantiti.
   [302]  Tatra  sandaka  vinnu  puriso  iti patisancikkhati ayam
kho bhavam sattha evamvadi evamditthi sattime kaya akata akatavidha
animmita  animmata  vanjha  kutattha  esikatthayitthita  te
na  injanti  na  viparinamenti  nannamannam  byabadhenti  nalam
annamannassa  sukhaya  va  dukkhaya  va  sukhadukkhaya  va  katame
@Footnote: 1 Ma. ca . 2 Ma. dibba .  3 Ma. saphuta .  4 Yu. satta pasanati patho natthi.
Satta  pathavikayo  apokayo  tejokayo  vayokayo  sukhe
dukkhe  jive  sattame  ime  satta  kaya  akata  akatavidha
animmita  animmata  vanjha  kutattha  esikatthayitthita  te  na
injanti   na  viparinamenti  nannamannam  byabadhenti  nalam
annamannassa  sukhaya  va  dukkhaya  va  sukhadukkhaya  va  tattha
natthi hanta va ghateta va sota va saveta va vinnata
va  vinnapeta  va  yopi  tinhena  satthena  sisam  chindati na
koci  kanci  jivita  voropeti  sattannam  tveva  kayanamantarena
sattham vivaramanuppatati.
   {302.1}   Cuddasa  kho  panimani  yonippamukhasatasahassani
satthinca  satani  cha  ca  satani  panca  ca kammuno satani panca
ca kammani tini ca kammani kamme ca addhakamme ca dvatthippatipada
dvatthantarakappa  chalabhijatiyo  attha  purisabhumiyo  ekunapannasa
ajivasate   1-   ekunapannasa  paribbajakasate  ekunapannasa
nagavasasate  vise indriyasate timse nirayasate chattimsa rajodhatuyo
satta  sannigabbha  satta  asannigabbha  satta  niganthagabbha  satta
deva  satta manusa satta pisaca satta sara satta pavuta satta
pasana  satta  papata  satta  papatasatani  satta  supina satta
supinasatani culasiti mahakappino satasahassani yani.
   {302.2}  Bale  ca  pandite  ca  sandhavitva  samsaritva
dukkhassantam   karissanti   .   tattha   natthi   iminaham
silena   va  vattena  va  tapena  va  brahmacariyena  va
@Footnote: 1 Ma. ajivakasate.
Apparipakkam  va  kammam  paripacessami  paripakkam  va  kammam phussa
phussa  byantikarissamiti  hevam  natthi donamite sukhadukkhe pariyantakate
samsare  natthi  hayanavaddhane  natthi  ukkamsavakamse  .  seyyathapi
nama  suttagule  khitte  nibbedhiyamanameva  paleti evameva bale
ca  pandite  ca  sandhavitva  samsaritva  dukkhassantam karissantiti .
Sace  pana  1-  imassa  bhoto satthuno saccam vacanam akatena me
ettha  katam avusitena me ettha vusitam ubhopi mayam ettha samasama
samannam  patta  yo  cayam na vadami ubho sandhavitva samsaritva
dukkhassantam  karissamati  .  atirekam  2-  kho  panimassa  bhoto
satthuno  naggiyam  mundiyam  ukkutikappadhanam  kesamassulocanam  yoham
puttasambadhasayanam   ajjhavasanto   kasikacandanam   paccanubhonto
malagandhavilepanam  dharento  jataruparajatam  sadiyanto imina bhota
satthara  samasamagatiko  bhavissami abhisamparayam soham kim jananto kim
passanto  imasmim  satthari brahmacariyam carissami so abrahmacariyavaso
ayanti iti viditva tasma brahmacariya nibbijja pakkamati . ayam kho
sandaka  tena  bhagavata  janata  passata  arahata sammasambuddhena
catuttho  abrahmacariyavaso  akkhato  yattha  vinnu  puriso  sasakkam
brahmacariyam na vaseyya vasanto ca naradheyya nayam dhammam kusalam.
   {302.3}  Ime  kho sandaka tena bhagavata janata passata
arahata    sammasambuddhena    cattaro    abrahmacariyavasa
@Footnote: 1 Yu. panasaddo natthi .  2 Ma. atirekataram.
Akkhata   yattha   vinnu   puriso  sasakkam  brahmacariyam  na
vaseyya vasanto ca naradheyya nayam dhammam kusalanti.
   [303]  Acchariyam  bho ananda abbhutam bho ananda yavancidam
tena  bhagavata  janata  passata arahata sammasambuddhena cattaro
abrahmacariyavasava  samana  1-  abrahmacariyavasati akkhata yattha
vinnu  puriso sasakkam brahmacariyam na vaseyya vasanto ca naradheyya
nayam  dhammam  kusalam  2- . katamani pana tani bho ananda tena
bhagavata  janata  passata  arahata  sammasambuddhena  cattari
anassasikani  brahmacariyani  akkhatani  yattha  vinnu  puriso
sasakkam  brahmacariyam  na  vaseyya  vasanto  ca  naradheyya  nayam
dhammam kusalanti.
   [304]  Idha  sandaka  ekacco  sattha sabbannu sabbadassavi
aparisesam  nanadassanam  patijanati  carato  ca  me  titthato  ca
suttassa  ca  jagarassa  ca satatam samitam nanadassanam paccupatthitanti .
So  sunnampi  agaram  pavisati  pindampi  na  labhati  kukkuropi
damsati   candenapi   hatthina   samagacchati  candenapi  assena
samagacchati  candenapi  gonena  samagacchati  itthiyapi  purisassapi
namampi   gottampi   pucchati   gamassapi  nigamassapi  namampi
maggampi  pucchati  . so kimidanti puttho samano sunnam me agaram
pavisitabbam  ahosi  tena  pavisim  pindam  3- me aladdhabbam ahosi
@Footnote: 1 Ma. samana abrahmacariyavasatiti natthi .  2 Ma. kusalanti.
@3 Ma. pindampi aladdhabbam.
Tenaladdham 1- kukkurena damsitabbam ahosi tenamhi 2- dattho candena
hatthina  samagantabbam  ahosi  tena  samagamim  candena  assena
samagantabbam  ahosi  tena  samagamim  candena  gonena samagantabbam
ahosi  tena  samagamim  itthiyapi  purisassapi  namampi  gottampi
pucchitabbam  ahosi  tena  pucchim  gamassapi  nigamassapi  namampi
maggampi pucchitabbam ahosi tena pucchinti.
   {304.1} Tatra 3- sandaka vinnu puriso iti patisancikkhati ayam
kho  bhavam  sattha  sabbannu  sabbadassavi  aparisesam  nanadassanam
patijanati carato ca me titthato ca suttassa ca jagarassa ca satatam samitam
nanadassanam  paccupatthitanti  .  so  sunnampi agaram pavisati pindampi
na  labhati  kukkuropi  damsati  candenapi hatthina samagacchati candenapi
assena  samagacchati  candenapi  gonena  samagacchati  itthiyapi
purisassapi  namampi  gottampi  pucchati  gamassapi  nigamassapi namampi
maggampi  pucchati  .  so  kimidanti  puttho  samano  sunnam
agaram  pavisitabbam  ahosi  tena  pavisim  pindam  me  aladdhabbam
ahosi  tenaladdham  kukkurena  damsitabbam  ahosi  tenamhi  dattho
candena  hatthina  samagantabbam  ahosi  tena  samagamim  candena
assena  samagantabbam  ahosi  tena  samagamim  candena  gonena
samagantabbam  ahosi  tena  samagamim  itthiyapi  purisassapi  namampi
gottampi  pucchitabbam  ahosi  tena  pucchim  gamassapi  nigamassapi
@Footnote: 1 Ma. tena nalattha. Yu. tena naladdham .  2 Ma. tena.
@3 Ma. tatra sandaka ... pucchintiti natthi.
Namampi  maggampi  pucchitabbam  ahosi  tena  pucchinti  .  so
anassasikam  idam  brahmacariyanti  iti  viditva  tasma  brahmacariya
nibbijja  pakkamati  .  idam  kho  sandaka  tena  bhagavata janata
passata  arahata  sammasambuddhena  pathamam  anassasikam  brahmacariyam
akkhatam  yattha  vinnu  puriso  sasakkam  brahmacariyam  na  vaseyya
vasanto ca naradheyya nayam dhammam kusalam.
   [305]  Puna caparam sandaka idhekacco sattha anussaviko hoti
anussavasacco  .  so  anussavena  itihitihaparamparaya  pitakasampadaya
dhammam deseti . anussavikassa kho pana sandaka satthuno anussavasaccassa
susutampi   hoti  dussutampi  hoti  tathapi  hoti  annathapi
hoti  .  tatra  sandaka  vinnu  puriso  iti  patisancikkhati  ayam
kho  bhavam  sattha  anussaviko  anussavasacco  .  so  anussavena
itihitihaparamparaya  pitakasampadaya  dhammam  deseti  .  anussavikassa
kho  pana  sandaka  satthuno  anussavasaccassa susutampi hoti dussutampi
hoti  tathapi  hoti  annathapi  hoti  .  so  anassasikam  idam
brahmacariyanti  iti  viditva tasma brahmacariya nibbijja pakkamati .
Idam kho sandaka tena bhagavata janata passata arahata sammasambuddhena
dutiyam  anassasikam  brahmacariyam  akkhatam  yattha  vinnu puriso sasakkam
brahmacariyam na vaseyya vasanto ca naradheyya nayam dhammam kusalam.
   [306]  Puna  caparam  sandaka  idhekacco  sattha takki hoti
vimamsi . so takkapariyahatam vimamsanucaritam sayampatibhanam dhammam deseti .
Takkissa  kho  pana  sandaka  satthuno  vimamsissa  sutakkitampi  hoti
duttakkitampi  hoti  tathapi  hoti  annathapi hoti . tatra sandaka
vinnu puriso iti patisancikkhati ayam kho bhavam sattha takki vimamsi 1-.
So  takkapariyahatam  vimamsanucaritam  sayampatibhanam  dhammam  deseti .
Takkissa  kho  pana  satthuno  vimamsissa sutakkitampi hoti duttakkitampi
hoti  tathapi  hoti  annathapi  hoti  .  so  anassasikam  idam
brahmacariyanti  iti  viditva tasma brahmacariya nibbijja pakkamati .
Idam kho sandaka tena bhagavata janata passata arahata sammasambuddhena
tatiyam  anassasikam  brahmacariyam  akkhatam  yattha  vinnu puriso sasakkam
brahmacariyam na vaseyya vasanto ca naradheyya nayam dhammam kusalam.
   [307] Puna caparam sandaka idhekacco sattha mando [2]- momuho.
So  mandatta  momuhatta  tatha  3- tatha panham puttho samano
vacavikkhepam  apajjati  amaravikkhepam  evantipi  me no tathatipi
me no annathatipi me no notipi me no no notipi me noti.
Tatra  sandaka  vinnu  puriso iti patisancikkhati ayam kho bhavam sattha
mando  momuho  .  so  mandatta  momuhatta tatha tatha panham
puttho   samano   vacavikkhepam   apajjati   amaravikkhepam
@Footnote: 1 Ma. vimamsa .  2 Ma. Yu. hoti .  3 Ma. tattha tattha.
Evantipi me no tathatipi me no annathatipi me no notipi me
no no notipi me noti . so anassasikam idam brahmacariyanti iti
viditva  tasma  brahmacariya  nibbijja pakkamati . idam kho sandaka
tena  bhagavata  janata  passata  arahata  sammasambuddhena catuttham
anassasikam  brahmacariyam akkhatam yattha vinnu puriso sasakkam brahmacariyam
na vaseyya vasanto ca naradheyya nayam dhammam kusalanti.
   {307.1}  Imani kho sandaka tena bhagavata janata passata
arahata  sammasambuddhena  cattari  anassasikani  brahmacariyani
akkhatani yattha vinnu puriso sasakkam brahmacariyam na vaseyya vasanto
ca naradheyya nayam dhammam kusalanti.
   [308]  Acchariyam  bho ananda abbhutam bho ananda yavancidam
tena  bhagavata  janata  passata  arahata sammasambuddhena cattari
anassasikaneva  1-  brahmacariyani anassasikani 2- brahmacariyaniti
akkhatani yattha vinnu puriso sasakkam brahmacariyam na vaseyya vasanto
ca naradheyya nayam dhammam kusalam . so pana bho ananda sattha kimvadi
kimakkhayi  yattha vinnu puriso sasakkam brahmacariyam vaseyya vasanto ca
aradheyya nayam dhammam kusalanti.
   [309]  Idha  sandaka  tathagato  loke  uppajjati  araham
sammasambuddho   vijjacaranasampanno  sugato  lokavidu  anuttaro
purisadammasarathi  sattha  devamanussanam  buddho  bhagava  .pe.  so
@Footnote: 1 Ma. anassasikani .  2 Ma. anassasikani brahmacariyanititi ime patha na
@dissanti.
Ime panca nivarane pahaya cetaso upakkilese pannaya dubbalikarane
vivicceva kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram vivekajam
pitisukham pathamam jhanam upasampajja viharati . yasmim kho pana 1- sandaka
satthari  savako  evarupam olaravisesam adhigacchati tattha vinnu puriso
sasakkam brahmacariyam vaseyya vasanto ca aradheyya nayam dhammam kusalam.
   {309.1} Puna caparam sandaka bhikkhu vitakkavicaranam vupasama .pe.
Dutiyam jhanam upasampajja viharati . yasmim kho pana sandaka satthari savako
evarupam olaravisesam adhigacchati tattha vinnu puriso sasakkam brahmacariyam
vaseyya vasanto ca aradheyya nayam dhammam kusalam.
   {309.2}  Puna caparam sandaka bhikkhu pitiya ca viraga .pe.
Tatiyam  jhanam  upasampajja  viharati  . yasmim kho pana sandaka satthari
savako  evarupam  olaravisesam adhigacchati tattha vinnu puriso sasakkam
brahmacariyam vaseyya vasanto ca aradheyya nayam dhammam kusalam.
   {309.3} Puna caparam sandaka bhikkhu sukhassa ca pahana dukkhassa
ca pahana .pe. catuttham jhanam upasampajja viharati . yasmim kho pana
sandaka  satthari  ariyasavako  evarupam  olaravisesam adhigacchati tattha
vinnu  puriso  sasakkam  brahmacariyam  vaseyya vasanto ca aradheyya
nayam dhammam kusalam.
   [310]  So  evam  samahite  citte parisuddhe pariyodate
@Footnote: 1 Si. Yu. sattasu thanesu ayam patho natthi.
Anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anenjappatte 1-
pubbenivasanussatinanaya  cittam  abhininnameti  .  so  anekavihitam
pubbenivasam  anussarati  seyyathidam  ekampi  jatim  dvepi  jatiyo
.pe.  iti  sakaram sauddesam anekavihitam pubbenivasam anussarati .
Yasmim  kho  pana  sandaka  satthari  savako  evarupam  olaravisesam
adhigacchati  tattha  vinnu  puriso  sasakkam brahmacariyam vaseyya vasanto
ca aradheyya nayam dhammam kusalam.
   {310.1} So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane
vigatupakkilese  mudubhute kammaniye thite anenjappatte 2- sattanam
cutupapatananaya cittam abhininnameti . so dibbena cakkhuna visuddhena
atikkantamanusakena satte passati cavamane upapajjamane hine panite
suvanne dubbanne sugate duggate .pe. Yathakammupage satte pajanati.
Yasmim kho pana sandaka satthari savako evarupam olaravisesam adhigacchati
tattha vinnu puriso sasakkam brahmacariyam vaseyya vasanto ca aradheyya
nayam dhammam kusalam.
   {310.2} So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane
vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite  anenjappatte  3-
asavanam  khayananaya  cittam  abhinnameti  .  so  idam  dukkhanti
yathabhutam  pajanati  ayam  dukkhasamudayoti  yathabhutam  pajanati  ayam
dukkhanirodhoti   yathabhutam   pajanati   ayam   dukkhanirodhagamini
patipadati  yathabhutam  pajanati  .pe.  ayam  asavanirodhagamini
@Footnote:1-2-3 Yu. anejjappatte.
Patipadati  yathabhutam  pajanati . tassa evam janato evam passato
kamasavapi  cittam  vimuccati  bhavasavapi cittam vimuccati avijjasavapi
cittam  vimuccati  vimuttasmim  vimuttamiti  nanam hoti khina jati vusitam
brahmacariyam  katam  karaniyam  naparam  itthattayati  pajanati . yasmim
kho pana sandaka satthari savako evarupam olaravisesam adhigacchati tattha
vinnu puriso sasakkam brahmacariyam vaseyya vasanto ca aradheyya nayam
dhammam kusalanti.
   [311] Yo pana so bho ananda bhikkhu araham khinasavo vusitava
katakaraniyo   ohitabharo   anuppattasadattho   parikkhinabhavasannojano
sammadanna vimutto paribhunjeyya so kameti . yo so sandaka bhikkhu
araham  khinasavo  vusitava  katakaraniyo  ohitabharo  anuppattasadattho
parikkhinabhavasannojano  sammadanna  vimutto  abhabbo  so  panca
thanani  ajjhacaritum  abhabbo khinasavo bhikkhu sancicca pane jivita
voropetum  abhabbo  khinasavo  bhikkhu  adinnam theyyasankhatam adatum
abhabbo khinasavo bhikkhu methunam dhammam patisevitum abhabbo khinasavo bhikkhu
sampajanamusa  bhasitum  abhabbo  khinasavo  bhikkhu sannidhikarakam kame
paribhunjitum  seyyathapi pubbe agariyabhuto . yo so sandaka bhikkhu
araham  khinasavo  vusitava  katakaraniyo  ohitabharo  anuppattasadattho
parikkhinabhavasannojano    sammadanna    vimutto    abhabbo
So imani panca thanani ajjhacaritunti.
   [312] Yo pana so bho ananda bhikkhu araham khinasavo vusitava
katakaraniyo   ohitabharo   anuppattasadattho   parikakhinabhavasannojano
sammadanna vimutto tassa carato ceva titthato ca suttassa ca jagarassa
ca satatam samitam nanadassanam paccupatthitam khina me asavati . tenahi
sandaka  upamante  karissami upamayapidhekacce vinnu purisa bhasitassa
attham  ajananti  .  seyyathapi sandaka purisassa hatthapada chinna
tassa carato ceva titthato ca suttassa ca jagarassa ca satatam samitam chinnava
hatthapada  apica kho pana 1- paccavekkhamano janati chinna me
hatthapadati evameva kho sandaka yo so bhikkhu araham khinasavo vusitava
katakaraniyo   ohitabharo   anuppattasadattho   parikkhinabhavasannojano
sammadanna vimutto tassa carato ceva titthato ca suttassa ca jagarassa
ca satatam samitam khinava asava apica kho pana 2- paccavekkhamano janati
khina me asavati.
   [313]  Kiva  bahuka  pana  bho  ananda imasmim dhammavinaye
niyyataroti  . na kho sandaka ekamyeva satam na dve satani na
tini  satani  na cattari satani na panca satani atha kho bhiyyova
ye  imasmim  dhammavinaye  niyyataroti  .  acchariyam  bho ananda
abbhutam  bho  ananda  na  ca  nama  sadhammokkamsana  bhavissati
@Footnote: 1-2 Yu. nam.
Na  paradhammavambhana  ayatane  va 1- dhammadesana tava bahuka ca
niyyataro  pannayissanti  ime  panajivaka  puttamataya  putta
attananceva  ukkamsenti pare ca vambhenti tayo ceva niyyataro
pannapenti seyyathidam nandam vaccham kisam sankiccam makkhalim gosalanti .
Atha  kho sandako paribbajako sakam parisam amantesi carantu bhonto
samane  gotame  brahmacariyavaso nadani sukaram amhehi labhasakkara-
siloke pariccajitunti.
   Iti  hidam  sandako  paribbajako sakam parisam uyyojesi bhagavati
brahmacariyeti.
         Sandakasuttam nitthitam chattham.
           -----------
@Footnote: 1 Yu. ca..             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 288-309. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=5909&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=5909&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=293&items=21              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=26              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=293              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=4112              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=4112              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่