ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

            Raṭṭhapālasuttaṃ
   [423] Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā kurūsu cārikañcaramāno
mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  yena  thullakoṭṭhitaṃ  nāma  kurūnaṃ
nigamo  tadavasari  .  assosuṃ  kho thullakoṭṭhitakā brāhmaṇagahapatikā
samaṇo  khalu  bho  gotamo  sakyaputto  sakyakulā  pabbajito kurūsu
cārikaṃ  caramāno  mahatā  bhikkhusaṅghena saddhiṃ thullakoṭṭhitaṃ anuppatto
taṃ  kho  pana  bhavantaṃ  gotamaṃ  evaṃkalyāṇo kittisaddo abbhuggato
itipi  so  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno sugato
lokavidū  anuttaro  purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ  buddho
bhagavā 1- so imaṃ lokaṃ sadevakaṃ samārakaṃ sabrahmakaṃ sassamaṇabrāhmaṇiṃ
pajaṃ  sadevamanussaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  pavedeti  so dhammaṃ
deseti   ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ
sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāseti  sādhu
kho pana tathārūpānaṃ arahataṃ dassanaṃ hotīti.
   [424]  Atha  kho  thullakoṭṭhitakā  brāhmaṇagahapatikā  yena
bhagavā   tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā   appekacce   bhagavantaṃ
abhivadetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  appekacce bhagavatā saddhiṃ sammodiṃsu
sammodanīyaṃ   kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu
appekacce  yena  bhagavā  tenañjalimpaṇāmetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu
@Footnote: 1 Yu. bhagavāti.
Appekacce  bhagavato  santike  nāmagottaṃ  sāvetvā  ekamantaṃ
nisīdiṃsu  appekacce  tuṇhībhūtā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ
nisinne  kho  thullakoṭṭhitake  brāhmaṇagahapatike  bhagavā  dhammiyā
kathāya sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi.
   [425]  Tena  kho  pana samayena raṭṭhapālo nāma kulaputto
tasmiṃyeva  thullakoṭṭhite  aggakulikassa  putto tissaṃ parisāyaṃ nisinno
hoti  .  atha  kho  raṭṭhapālassa  kulaputtassa  etadahosi  yathā
yathā  khvāhaṃ  bhagavatā  dhammaṃ desitaṃ ājānāmi nayidaṃ sukaraṃ agāraṃ
ajjhāvasatā  ekantaparipuṇṇaṃ  ekantaparisuddhaṃ  saṅkhalikhitaṃ  brahmacariyaṃ
carituṃ  yannūnāhaṃ  kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni
acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajeyyanti  .  atha  kho
thullakoṭṭhitakā   brāhmaṇagahapatikā   bhagavatā   dhammiyā  kathāya
sandassitā  samādapitā  samuttejitā  sampahaṃsitā  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinanditvā  anumoditvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
padakkhiṇaṃ katvā pakkāmiṃsu.
   {425.1}  Atha  kho  raṭṭhapālo  kulaputto  acirapakkantesu
thullakoṭṭhitakesu  brāhmaṇagahapatikesu  yena  bhagavā  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  raṭṭhapālo  kulaputto  bhagavantaṃ  etadavoca  yathā
yathāhaṃ  bhante  bhagavatā  dhammaṃ  desitaṃ  ājānāmi  nayidaṃ  sukaraṃ
agāraṃ    ajjhāvasatā    ekantaparipuṇṇaṃ    ekantaparisuddhaṃ
Saṅkhalikhitaṃ  brahmacariyaṃ  carituṃ icchāmahaṃ bhante kesamassuṃ ohāretvā
kāsāyāni   vatthāni   acchādetvā   agārasmā   anagāriyaṃ
pabbajituṃ  labheyyāhaṃ  bhante  bhagavato  santike  pabbajjaṃ  labheyyaṃ
upasampadanti  .  anuññātosi  pana  tvaṃ  raṭṭhapāla  mātāpitūhi
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajjāyāti  . na khohaṃ bhante anuññāto
mātāpitūhi  āgārasmā anagāriyaṃ pabbajjāyāti . na kho raṭṭhapāla
tathāgatā  ananuññātaṃ  mātāpitūhi  puttaṃ  pabbājentīti  .  svāhaṃ
bhante  tathā  karissāmi  yathā  maṃ  mātāpitaro  anujānissanti
agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāyāti.
   [426]  Atha  kho raṭṭhapālo kulaputto uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ
abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā  yena  mātāpitaro  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  mātāpitaro  etadavoca  ammatāta  1- yathā yathāhaṃ
bhagavatā  dhammaṃ  desitaṃ  ājānāmi  nayidaṃ sukaraṃ agāraṃ ajjhāvasatā
ekantaparipuṇṇaṃ   ekantaparisuddhaṃ   saṅkhalikhitaṃ   brahmacariyaṃ  carituṃ
icchāmahaṃ  kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni vatthāni acchādetvā
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajituṃ  anujānātha  maṃ agārasmā anagāriyaṃ
pabbajjāyāti.
   [427]  Evaṃ  vutte  raṭṭhapālassa  kulaputtassa  mātāpitaro
raṭṭhapālaṃ  kulaputtaṃ  etadavocuṃ  tvaṃ  khosi tāta raṭṭhapāla amhākaṃ
ekaputtako piyo manāpo sukhedhito 2- sukhaparihato 3- na tvaṃ tāta
@Footnote: 1 Yu. ammatātā .  2 Yu. sukhe ṭhito .  3 Yu. sabbattha sukhaparibhatoti dissati.
Raṭṭhapāla  kiñci  1-  dukkhassa  jānāsi ehi tvaṃ tāta raṭṭhapāla
bhuñja  ca  piva  ca  paricārehi ca bhuñjanto pivanto paricārento
kāme  2-  paribhuñjanto  puññāni  karonto abhiramassu na taṃ mayaṃ
anujānāma  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajjāya  maraṇenapi  te  mayaṃ
akāmakā  vinā  bhavissāma  kiṃ  pana  mayaṃ taṃ jīvantaṃ anujānissāma
agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāyāti.
   {427.1} Dutiyampi kho .pe. tatiyampi kho raṭṭhapālo kulaputto
mātāpitaro  etadavoca ammatāta yathā yathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ
ājānāmi  nayidaṃ  sukaraṃ  agāraṃ  ajjhāvasatā  ekantaparipuṇṇaṃ
ekantaparisuddhaṃ  saṅkhalikhitaṃ  brahmacariyaṃ  carituṃ  icchāmahaṃ  kesamassuṃ
ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ
pabbajituṃ anujānātha maṃ agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāyāti.
   {427.2}  Tatiyampi  kho  raṭṭhapālassa kulaputtassa mātāpitaro
raṭṭhapālaṃ  kulaputtaṃ  etadavocuṃ  tvaṃ  khosi tāta raṭṭhapāla amhākaṃ
ekaputtako  piyo  manāpo sukhedhito 3- sukhaparihato na tvaṃ tāta
raṭṭhapāla  kiñci  1-  dukkhassa  jānāsi ehi tvaṃ tāta raṭṭhapāla
bhuñja  ca  piva  ca  paricārehi ca bhuñjanto pivanto paricārento
kāme  paribhuñjanto  puññāni  karonto  abhiramassu  na  taṃ  mayaṃ
anujānāma   agārasmā   anagāriyaṃ   pabbajjāya   maraṇenapi
te  mayaṃ  akāmakā  vinā  bhavissāma  kiṃ  pana  mayaṃ  taṃ jīvantaṃ
@Footnote: 1 Yu. sabbattha kassacīti dissati .  2 Sī. kāmāni .  3 Yu. chasu ṭhānesu sukhe
@ṭhitoti dissati.
Anujānissāma agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāyāti.
   [428] Atha kho raṭṭhapālo kulaputto 1- na maṃ mātāpitaro
anujānanti   agārasmā   anagāriyaṃ   pabbajjāyāti   tattheva
anantarahitāya bhūmiyā nipajji idha 2- vā me maraṇaṃ bhavissati pabbajjā
vāti . atha 3- kho raṭṭhapālo kulaputto ekampi bhattaṃ na bhuñji
dvepi  bhattāni  na  bhuñji  tīṇipi  bhattāni  na  bhuñji  cattāripi
bhattāni  na  bhuñji  pañcapi  bhattāni  na  bhuñji  chapi bhattāni na
bhuñji sattapi bhattāni na bhuñji.
   [429] Atha kho raṭṭhapālassa kulaputtassa mātāpitaro raṭṭhapālaṃ
kulaputtaṃ etadavocuṃ tvaṃ khosi 4- tāta raṭṭhapāla amhākaṃ ekaputtako
piyo  manāpo  sukhedhito  sukhaparihato  na  tvaṃ  tāta  raṭṭhapāla
kiñci  dukkhassa  jānāsi  uṭṭhehi  tāta  raṭṭhapāla  bhuñja  ca
piva  ca  paricārehi  ca  bhuñjanto  pivanto  paricārento kāme
paribhuñjanto  puññāni  karonto  abhiramassu  na  taṃ mayaṃ anujānāma
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajjāya  maraṇenapi  te  mayaṃ  akāmakā
vinā bhavissāma kiṃ pana mayaṃ 5- taṃ jīvantaṃ anujānissāma agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajjāyāti  .  evaṃ  vutte  raṭṭhapālo  kulaputto
tuṇhī  ahosi  .  dutiyampi kho raṭṭhapālassa kulaputtassa mātāpitaro
@Footnote: 1 Sī. Yu. ito paraṃ mātāpitūsu pabbajjaṃ alabhamāno tattheva anantarahitāya bhūmiyā
@nipajjīti vacanaṃ dissati .  2 Yu. idheva .  3 Yu. ito paraṃ atha kho ... bhuñjīti
@vacanaṃ na dissati .  4 Yu. taṃ kho .  5 Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Raṭṭhapālaṃ  kulaputtaṃ  etadavocuṃ  .pe.  dutiyampi  kho  raṭṭhapālo
kulaputto  tuṇhī  ahosi  .  tatiyampi  kho raṭṭhapālassa kulaputtassa
mātāpitaro  raṭṭhapālaṃ  kulaputtaṃ  etadavocuṃ  tvaṃ  khosi  tāta
raṭṭhapāla  amhākaṃ  ekaputtako  piyo manāpo sukhedhito sukhaparihato
na  tvaṃ  tāta  raṭṭhapāla  kiñci  dukkhassa  jānāsi uṭṭhehi tāta
raṭṭhapāla  bhuñja  ca  piva  ca  paricārehi  ca  bhuñjanto pivanto
paricārento  kāme  paribhuñjanto  puññāni  karonto  abhiramassu
na  taṃ  mayaṃ  anujānāma  agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāya maraṇenapi
te  mayaṃ  akāmakā  vinā  bhavissāma  kiṃ  pana  mayaṃ  taṃ jīvantaṃ
anujānissāma   agārasmā   anagāriyaṃ   pabbajjāyāti  .
Tatiyampi kho raṭṭhapālo kulaputto tuṇhī ahosi.
   [430] Atha kho raṭṭhapālassa kulaputtassa sahāyakā [1]- yena
raṭṭhapālo   kulaputto   tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  raṭṭhapālaṃ
kulaputtaṃ  etadavocuṃ  tvaṃ  khosi  samma  raṭṭhapāla  mātāpitūnaṃ
ekaputtako  piyo  manāpo sukhedhito sukhaparihato 2- na tvaṃ samma
raṭṭhapāla  kiñci 3- dukkhassa jānāsi uṭṭhehi samma raṭṭhapāla bhuñja
ca  piva  ca  paricārehi ca bhuñjanto pivanto paricārento kāme
paribhuñjanto  puññāni  karonto  abhiramassu  na  taṃ  mātāpitaro
anujānanti agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāya maraṇenapi te mātāpitaro
akāmakā  vinā  bhavissanti  kiṃ  pana  te taṃ jīvantaṃ anujānissanti
@Footnote: 1 Yu. raṭṭhapālassa kulaputtassa mātāpitūnaṃ paṭisutvā .  2 Yu. sukhaparibbhato.
@3 Yu. kassaci dukkhassa.
Agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajjāyāti  .  evaṃ  vutte  raṭṭhapālo
kulaputto  tuṇhī  ahosi  .  dutiyampi  kho  .pe.  tatiyampi kho
raṭṭhapālassa  kulaputtassa  sahāyakā  raṭṭhapālaṃ  kulaputtaṃ  etadavocuṃ
tvaṃ  khosi  samma  raṭṭhapāla  mātāpitūnaṃ ekaputtako piyo manāpo
sukhedhito  sukhaparihato  .pe.  uṭṭhehi  samma  raṭṭhapāla  bhuñja ca
piva  ca  paricārehi  ca  bhuñjanto  pivanto  paricārento kāme
paribhuñjanto  puññāni  karonto  abhiramassu  na  taṃ  mātāpitaro
anujānanti agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāya maraṇenapi te mātāpitaro
akāmakā  vinā  bhavissanti  kiṃ  pana  te taṃ jīvantaṃ anujānissanti
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajjāyāti  .  tatiyampi  kho  raṭṭhapālo
kulaputto tuṇhī ahosi.
   {430.1}  Atha  kho  raṭṭhapālassa kulaputtassa sahāyakā yena
raṭṭhapālassa  kulaputtassa  mātāpitaro  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā
raṭṭhapālassa   kulaputtassa   mātāpitaro   etadavocuṃ  ammatāta
eso  raṭṭhapālo  kulaputto  tattheva   anantarahitāya  bhūmiyā
nipanno  idha vā  me maraṇaṃ bhavissati pabbajjā vāti sace tumhe
raṭṭhapālaṃ   kulaputtaṃ   nānujānissatha   agārasmā   anagāriyaṃ
pabbajjāya  tattheva  maraṇaṃ bhavissati 1- sace pana tumhe raṭṭhapālaṃ
kulaputtaṃ   anujānissatha   agārasmā   anagāriyaṃ   pabbajjāya
pabbajitaṃpi  naṃ  dakkhissatha  sace  raṭṭhapālo  kulaputto  nābhiramissati
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajjāya  kā  tassa  aññā gati bhavissati
@Footnote: 1 Yu. āgamissati.
Idheva  paccāgamissati  anujānātha  raṭṭhapālaṃ  kulaputtaṃ  agārasmā
anagāriyaṃ pabbajjāyāti.
   [431]  Anujānāma  tātā  raṭṭhapālaṃ  kulaputtaṃ  agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajjāya  pabbajitena  ca  pana  te  mātāpitaro
uddassetabbāti  . atha kho raṭṭhapālassa kulaputtassa sahāyakā yena
raṭṭhapālo  kulaputto  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā raṭṭhapālaṃ kulaputtaṃ
etadavocuṃ  [1]-  anuññātosi  mātāpitūhi  agārasmā  anagāriyaṃ
pabbajjāya pabbajitena ca pana te mātāpitaro uddassetabbāti.
   [432] Atha kho raṭṭhapālo kulaputto uṭṭhahitvā balaṃ gāhetvā 2-
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho raṭṭhapālo kulaputto
bhagavantaṃ  etadavoca  anuññātomhi ahaṃ bhante mātāpitūhi agārasmā
anagāriyaṃ pabbajjāya pabbājetu maṃ bhagavāti . alattha kho raṭṭhapālo
kulaputto bhagavato santike pabbajjaṃ alattha upasampadaṃ . Atha kho bhagavā
acirūpasampanne   āyasmante   raṭṭhapāle   aḍḍhamāsūpasampanne
thullakoṭṭhite  yathābhirantaṃ  viharitvā  yena  sāvatthī  tena  cārikaṃ
pakkāmi anupubbena cārikaṃ caramāno yena sāvatthī tadavasari.
   [433] Tatra sudaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa
ārāme  .  atha  kho  āyasmā  raṭṭhapālo eko  vūpakaṭṭho
appamatto   ātāpī   pahitatto   viharanto   nacirasseva
@Footnote: 1 Yu. etthantare tvaṃ kho samma raṭṭhapāla mātāpitunnaṃ ekaputtako piyo manāpo
@sukhe ṭhito sukhaparibhato; na tvaṃ samma raṭṭhapāla kassaci dukkhassa jānāsi. uṭṭhehi
@bhuñja ca piva ca paricārehi ca, bhuñjanto pivanto paricārento kāme paribhuñjanto
@puññāni karonto abhiramassūti dissanti .  2 Yu. gahetvā.
Yassatthāya  kulaputtā  sammadeva  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajanti
tadanuttaraṃ  brahmacariyapariyosānaṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā  upasampajja  vihāsi  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ
kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti  abbhaññāsi  .  aññataro
kho panāyasmā raṭṭhapālo arahataṃ ahosi.
   [434] Atha kho āyasmā raṭṭhapālo yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  āyasmā  raṭṭhapālo  bhagavantaṃ  etadavoca icchāmahaṃ
bhante  mātāpitaro uddassetuṃ sace maṃ bhagavā anujānātīti . atha
kho [1]- āyasmato raṭṭhapālassa cetasā ceto paricca 2- manasākāsi
yathā  3-  bhagavā aññāsi abhabbo kho raṭṭhapālo kulaputto sikkhaṃ
paccakkhāya  hīnāyāvattitunti . atha kho bhagavā āyasmantaṃ raṭṭhapālaṃ
etadavoca  yassidāni  4-  raṭṭhapāla  kālaṃ  maññasīti . atha kho
āyasmā  raṭṭhapālo  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā padakkhiṇaṃ
katvā  senāsanaṃ  saṃsāmetvā  pattacīvaramādāya  yena  thullakoṭṭhitaṃ
tena  cārikaṃ pakkāmi anupubbena cārikaṃ caramāno yena thullakoṭṭhitaṃ
tadavasari.
   [435]  Tatra  sudaṃ āyasmā raṭṭhapālo thullakoṭṭhite viharati
rañño  korabyassa  migācīre  .  atha  kho  āyasmā raṭṭhapālo
pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  pattacīvaramādāya  thullakoṭṭhitaṃ  piṇḍāya
pāvisi  .  thullakoṭṭhite  sapadānaṃ  piṇḍāya caramāno yena sakapitu
@Footnote: 1 Yu. etthantare bhagavāti dissati .  2 Yu. parivitakkaṃ .  3 Yu. yadā.
@4 Yu. yassadāni tvaṃ.
Nivesanaṃ  tenupasaṅkami  .  tena  kho  pana  samayena  āyasmato
raṭṭhapālassa  pitā  majjhimāya  dvārasālāya  ullikkhāpeti .
Addasā  kho  āyasmato  raṭṭhapālassa  pitā  āyasmantaṃ raṭṭhapālaṃ
dūratova  āgacchantaṃ  disvāna  etadavoca imehi muṇḍakehi samaṇakehi
amhākaṃ  ekaputtako  piyo  manāpo  pabbājitoti  .  atha  kho
āyasmā  raṭṭhapālo  sakapitu  nivesane  neva  dānaṃ  alattha  na
paccakkhānaṃ aññadatthuṃ 1- akkosameva alattha.
   [436]  Tena  kho  pana  samayena  āyasmato  raṭṭhapālassa
ñātidāsī  ābhidosikaṃ  kummāsaṃ  chaḍḍetukāmā  hoti  .  atha kho
āyasmā  raṭṭhapālo  taṃ  ñātidāsiṃ  etadavoca  sace  taṃ  bhagini
chaḍḍanīyadhammaṃ  idha  me  patte  ākīrāti  . atha kho āyasmato
raṭṭhapālassa   ñātidāsī  taṃ  ābhidosikaṃ  kummāsaṃ  āyasmato
raṭṭhapālassa  patte  ākīrantī  hatthānañca  pādānañca  sarassa  ca
nimittaṃ  aggahesi  .  atha  kho  āyasmato raṭṭhapālassa ñātidāsī
yenāyasmato   raṭṭhapālassa  mātā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
āyasmato  raṭṭhapālassa  mātaraṃ  etadavoca  yagghayye  jāneyyāsi
ayyaputto  raṭṭhapālo  anuppattoti  .  sace  je  saccaṃ  bhaṇasi
adāsiṃ 2- taṃ karomīti 3- . atha kho āyasmato raṭṭhapālassa mātā
yenāyasmato   raṭṭhapālassa   pitā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
@Footnote: 1 Yu. aññadatthu .  2 Sī. Yu. vadasi adāsī bhavasi.
@3 Yu. taṃ karomīti natthi. bhavasīti iti dissati.
Āyasmato  raṭṭhapālassa  pitaraṃ etadavoca yagghe gahapati jāneyyāsi
raṭṭhapālo kira kulaputto anuppattoti.
   [437]  Tena  kho  pana  samayena  āyasmā raṭṭhapālo taṃ
ābhidosikaṃ  kummāsaṃ  1-  aññataraṃ kuḍḍaṃ nissāya paribhuñjati . atha
kho āyasmato raṭṭhapālassa pitā yenāyasmā raṭṭhapālo tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  raṭṭhapālaṃ  etadavoca  atthi  nāma
tāta  raṭṭhapāla  ābhidosikaṃ  kummāsaṃ  paribhuñjissasi  nanu  tāta
raṭṭhapāla  sakaṃ  gehaṃ  gantabbanti  .  kuto  no gahapati amhākaṃ
gehaṃ  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajitānaṃ  anagārā 2- mayaṃ gahapati
agamamhā  kho  te  gahapati gehaṃ tattha neva dānaṃ alatthamhā na
paccakkhānaṃ  aññadatthuṃ  akkosameva  alatthamhāti  .  ehi  tāta
raṭṭhapāla gharaṃ gamissāmāti . alaṃ gahapati kataṃ me ajja bhattakiccanti.
Tenahi  tāta raṭṭhapāla adhivāsehi svātanāya bhattanti . adhivāsesi
kho āyasmā raṭṭhapālo tuṇhībhāvena.
   [438]  Atha  kho  āyasmato  raṭṭhapālassa pitā āyasmato
raṭṭhapālassa  adhivāsanaṃ  viditvā  yena  sakaṃ  nivesanaṃ  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  haritena  gomayena  paṭhaviyā upalimpetvā 3- mahantaṃ
@Footnote: 1 Sī. pūtikummāsaṃ .  2 Yu. anāgārā .  3 ito paraṃ Sī. Ma. Yu. mahantaṃ
@hiraññasuvaṇṇassa puñjaṃ kārāpetvā te puñje kilañjehi paṭicchādetvā āyasmato
@raṭṭhapālassa purāṇadutiyike āmantesīti vacanaṃ dissati. Yu. haritena gomayena
@paṭhaviyā upalimpetvāti natthi.
Hiraññasuvaṇṇassa  puñjaṃ  kārāpetvā  dve  puñje  kārāpetvā
ekaṃ  hiraññassa  ekaṃ  suvaṇṇassa  mahantā  puñjā  ahesuṃ .
Orato  ṭhito  puriso pārato ṭhitaṃ purisaṃ na passati tathā pārato
ṭhito  orato  ṭhitaṃ  te puñje kilañjehi paṭicchādāpetvā majjhe
āsanaṃ   paññāpetvā   tirokaraṇīyaṃ   parikkhipitvā   āyasmato
raṭṭhapālassa  purāṇadutiyike  āmantesi  etha  tumhe  vadhuke yena
alaṅkārena  alaṅkatā  pubbe puttassa 1- raṭṭhapālassa piyā hotha
manāpā  tena  alaṅkārena  alaṅkarothāti  . atha kho āyasmato
raṭṭhapālassa  pitā  tassā  rattiyā accayena sake nivesane paṇītaṃ
khādanīyaṃ  bhojanīyaṃ  paṭiyādāpetvā  āyasmato  raṭṭhapālassa  kālaṃ
ārocesi kālo tāta raṭṭhapāla niṭṭhitaṃ bhattanti.
   {438.1} Atha kho āyasmā raṭṭhapālo pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
pattacīvaramādāya  yena  sakapitu  nivesanaṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
paññatte  āsane  nisīdi . atha kho āyasmato raṭṭhapālassa pitā
taṃ  hiraññasuvaṇṇassa  puñjaṃ  vivarāpetvā  āyasmantaṃ  raṭṭhapālaṃ
etadavoca idaṃ te tāta raṭṭhapāla mattikaṃ dhanaṃ aññaṃ pettikaṃ aññaṃ
petāmahaṃ  sakkā  tāta  raṭṭhapāla  bhoge  ca bhuñjituṃ puññāni ca
kātuṃ  ehi  tvaṃ  tāta raṭṭhapāla sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattitvā
bhoge ca bhuñjassu puññāni ca karohīti . sace 2- me tvaṃ gahapati
vacanaṃ  kareyyāsi  imaṃ  hiraññasuvaṇṇassa  puñjaṃ sakaṭesu āropetvā
@Footnote: 1 Yu. raṭṭhapālassa kulaputtassa .  2 Yu. sace kho.
Nibbāhāpetvā  majjhe  gaṅgāya nadiyā sote osīdāpeyyāsi 1-
taṃ  kissa  hetu  uppajjissanti  hi  te  gahapati  tatonidānaṃ
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāti   .   atha   kho  āyasmato
raṭṭhapālassa  purāṇadutiyikā  paccekaṃ  pādesu  gahetvā  āyasmantaṃ
raṭṭhapālaṃ  etadavocuṃ  kīdisā  nāma  tāta  ayyaputta  accharāyo
yāsaṃ tvaṃ hetu brahmacariyaṃ carasīti . na kho mayaṃ bhagini accharānaṃ hetu
brahmacariyaṃ  carāmāti  .  bhaginivādena  no  ayyaputto raṭṭhapālo
samudācaratīti  tattheva  mucchitā  papatiṃsu  .  atha  kho  āyasmā
raṭṭhapālo  pitaraṃ  etadavoca  sace  gahapati  bhojanaṃ dātabbaṃ detha
mā  no  viheṭhethāti . bhuñja tāta raṭṭhapāla niṭṭhitaṃ bhattanti .
Atha  kho  āyasmato  raṭṭhapālassa  pitā  āyasmantaṃ  raṭṭhapālaṃ
paṇītena khādanīyena bhojanīyena sahatthā santappesi sampavāresi.
   [439]  Atha kho āyasmā raṭṭhapālo bhuttāvī onītapattapāṇī
ṭhitakova imā gāthā abhāsi
     passa cittakataṃ bimbaṃ     arukāyaṃ samussitaṃ
     āturaṃ bahusaṅkappaṃ       yassa natthi dhuvaṃ ṭhiti
     passa cittakataṃ rūpaṃ        maṇinā kuṇḍalena ca
     aṭṭhitacena 2- onaddhaṃ   saha vatthebhi sobhati
     alattakakatā pādā      mukhaṃ cuṇṇakamakkhitaṃ
@Footnote: 1 Sī. Yu. opilāpeyyāsi .  2 Yu. aṭṭhitañcena.
     Alaṃ bālassa mohāya     no ca pāragavesino
     aṭṭhapādakatā kesā      nettā añjanamakkhitā
     alaṃ bālassa mohāya     no ca pāragavesino
     añjanīva navā cittā     pūtikāyo alaṅkato
     alaṃ bālassa mohāya     no ca pāragavesino
     odahi migavo pāsaṃ       nāsadā vākaraṃ migo
     bhutvā nivāpaṃ gacchāmi  kandante migabandhaketi.
Atha  kho  āyasmā  raṭṭhapālo  ṭhitakova  imā  gāthā bhāsitvā
yena  rañño  korabyassa  migācīraṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
aññatarasmiṃ rukkhamūle divāvihāraṃ nisīdi.
   [440] Atha kho rājā korabyo migavaṃ āmantesi sodhehi [1]-
migava migācīraṃ uyyānabhūmiṃ gacchāma subhūmiṃ dassanāyāti . evaṃ devāti
kho  migavo rañño korabyassa paṭissutvā migācīraṃ sodhento addasa
āyasmantaṃ  raṭṭhapālaṃ  aññatarasmiṃ  rukkhamūle  divāvihāraṃ  nisinnaṃ
disvāna  yena  rājā  korabyo tenupasaṅkami upasaṅkamitvā rājānaṃ
korabyaṃ  etadavoca  suddhaṃ  kho  te  deva migācīraṃ atthi cettha
raṭṭhapālo  nāma  kulaputto  imasmiṃyeva  thullakoṭṭhite  aggakulikassa
putto  yassa  tvaṃ  abhiṇhaṃ  kittayamāno  ahosi  so  aññatarasmiṃ
rukkhamūle  divāvihāraṃ  nisinnoti  . tenahi samma migava alandānajja
uyyānabhūmiyā  tamevadāni  mayaṃ bhavantaṃ raṭṭhapālaṃ payirupāsissāmāti .
@Footnote: 1 Yu. etthantare sammāti dissati.
Atha  kho  rājā  korabyo  yaṃ  tattha  khādanīyaṃ bhojanīyaṃ patiyattaṃ
taṃ  sabbaṃ  visajjethāti  vatvā  bhadrāni  yānāni  yojāpetvā
bhadraṃ  yānaṃ  abhirūhitvā  bhadrehi  bhadrehi yānehi thullakoṭṭhitamhā
niyyāsi  mahaccarājānubhāvena  āyasmantaṃ  raṭṭhapālaṃ  dassanāya .
Yāvatikā  yānassa  bhūmi  yānena  gantvā  yānā  paccorohitvā
pattikova  ussaṭāya  ussaṭāya  parisāya  yenāyasmā  raṭṭhapālo
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmatā  raṭṭhapālena  saddhiṃ  sammodi
sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ  aṭṭhāsi .
Ekamantaṃ ṭhito kho rājā korabyo āyasmantaṃ raṭṭhapālaṃ etadavoca
idha bhavaṃ raṭṭhapālo kaṭṭhatthare 1- nisīdatūti . alaṃ mahārāja nisīda
tvaṃ  nisinno  ahaṃ  sake āsaneti . nisīdi kho rājā korabyo
paññatte āsane.
   [441]  Nisajja  kho  rājā  korabyo āyasmantaṃ raṭṭhapālaṃ
etadavoca  cattārīmāni bho raṭṭhapāla pārijuññāni yehi pārijuññehi
samannāgatā  idhekacce  kesamassuṃ  ohāretvā kāsāyāni vatthāni
acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajanti  katamāni  cattāri
jarāpārijuññaṃ byādhipārijuññaṃ bhogapārijuññaṃ ñātipārijuññaṃ.
   [442]  Katamaṃ  2- bho raṭṭhapāla jarāpārijuññaṃ . idha bho
@Footnote: 1 Sī. Yu. hatthatthare .  2 Yu. katamañca.
Raṭṭhapāla  ekacco  jiṇṇo  hoti  vuḍḍho  mahallako  addhagato
vayoanuppatto  .  so  iti  paṭisañcikkhati  ahaṃ  khomhi  etarahi
jiṇṇo  vuḍḍho  mahallako  addhagato  vayoanuppatto  na  kho
pana mayā sukaraṃ anadhigataṃ vā bhogaṃ 1- adhigantuṃ adhigataṃ vā bhogaṃ 2-
phātiṃ  kātuṃ  yannūnāhaṃ  kesamassuṃ  ohāretvā kāsāyāni vatthāni
acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajeyyanti  .  so  tena
jarāpārijuññena  samannāgato  kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni
vatthāni  acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajati  idaṃ vuccati
bho  raṭṭhapāla  jarāpārijuññaṃ  . bhavaṃ kho pana raṭṭhapālo etarahi
daharo  yuvā  susukāḷakeso bhadrena yobbanena samannāgato paṭhamena
vayasā  taṃ  bhoto  raṭṭhapālassa  jarāpārijuññaṃ  natthi  . kiṃ bhavaṃ
raṭṭhapālo  ñatvā vā disvā vā sutvā vā agārasmā anagāriyaṃ
pabbajito.
   [443] Katamañca pana 3- bho raṭṭhapāla byādhipārijuññaṃ . Idha
bho  raṭṭhapāla  ekacco ābādhiko hoti dukkhito bāḷhagilāno .
So  iti  paṭisañcikkhati  ahaṃ  khomhi  etarahi  ābādhiko dukkhito
bāḷhagilāno na kho pana mayā sukaraṃ anadhigataṃ vā bhogaṃ 4- adhigantuṃ
adhigataṃ  vā bhogaṃ 5- phātiṃ kātuṃ yannūnāhaṃ kesamassuṃ ohāretvā
kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbajeyyanti.
@Footnote: 1-4 Sī. Yu. anadhigatā vā bhogā .  2-5 Sī. Yu. adhigatā vā bhogā.
@3 Yu. panasaddo natthi.
So  tena  byādhipārijuññena  samannāgato  kesamassuṃ  ohāretvā
kāsāyāni  vatthāni  acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajati
idaṃ vuccati bho raṭṭhapāla byādhipārijuññaṃ . bhavaṃ kho pana raṭṭhapālo
etarahi   appābādho   appātaṅko   samavepākiniyā  gahaṇiyā
samannāgato  nātisītāya  nāccuṇhāya  taṃ  bhoto  raṭṭhapālassa
byādhipārijuññaṃ  natthi  .  kiṃ  bhavaṃ  raṭṭhapālo ñatvā vā disvā
vā sutvā vā agārasmā anagāriyaṃ pabbajito.
   [444]  Katamañca  bho raṭṭhapāla bhogapārijuññaṃ . idha [1]-
raṭṭhapāla  ekacco  aḍḍho  hoti  mahaddhano mahābhogo tassa te
bhogā  anupubbena  parikkhayaṃ  gacchanti . so iti paṭisañcikkhati ahaṃ
kho  pubbe  aḍḍho  ahosiṃ  mahaddhano  mahābhogo tassa me te
bhogā  anupubbena parikkhayaṃ gatā na kho pana mayā sukaraṃ anadhigate
vā bhoge 2- adhigantuṃ adhigate vā bhoge 3- phātiṃ kātuṃ yannūnāhaṃ
kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajeyyanti  .  so tena bhogapārijuññena samannāgato
kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajati  idaṃ vuccati bho raṭṭhapāla bhogapārijuññaṃ . bhavaṃ
kho  pana  raṭṭhapālo  imasmiṃyeva  thullakoṭṭhite aggakulikassa putto
taṃ  bhoto  raṭṭhapālassa  bhogapārijuññaṃ natthi . kiṃ bhavaṃ raṭṭhapālo
ñatvā vā disvā vā sutvā vā agārasmā anagāriyaṃ pabbajito
@Footnote: 1 Yu. bho .  2 Yu. idha ceva aññattha ca anadhigatā vā bhogāti dissati.
@3 Yu. adhigatā vā bhogā.
   [445]  Katamañca  bho  raṭṭhapāla ñātipārijuññaṃ . idha bho
raṭṭhapāla  ekaccassa  bahū  honti  mittāmaccā  ñātisālohitā
tassa  te  ñātakā  anupubbena  parikkhayaṃ  gacchanti  .  so iti
paṭisañcikkhati  mamaṃ kho pubbe bahū ahesuṃ mittāmaccā ñātisālohitā
tassa  me te 1- ñātakā anupubbena parikkhayaṃ gatā na kho pana
mayā sukaraṃ anadhigate vā bhoge 2- adhigantuṃ adhigate vā bhoge 3-
phātiṃ  kātuṃ  yannūnāhaṃ  kesamassuṃ  ohāretvā kāsāyāni vatthāni
acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajeyyanti  .  so  tena
ñātipārijuññena  samannāgato  kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni
vatthāni  acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajati  idaṃ vuccati
bho  raṭṭhapāla  ñātipārijuññaṃ  .  bhoto  kho  pana  raṭṭhapālassa
imasmiṃyeva thullakoṭṭhite bahū mittāmaccā ñātisālohitā bhoto [4]-
raṭṭhapālassa  ñātipārijuññaṃ  natthi  .  kiṃ  bhavaṃ  raṭṭhapālo ñatvā
vā disvā vā sutvā vā agārasmā anagāriyaṃ pabbajito . Imāni
kho  [5]-  raṭṭhapāla  cattāri  pārijuññāni  yehi  pārijuññehi
samannāgatā  idhekacce  kesamassuṃ  ohāretvā kāsāyāni vatthāni
acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajanti  .  tāni  bhoto
raṭṭhapālassa  natthi  .  kiṃ bhavaṃ raṭṭhapālo ñatvā vā disvā vā
sutvā vā agārasmā anagāriyaṃ pabbajitoti.
   [446]  Atthi kho mahārāja tena bhagavatā jānatā passatā
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ pāṭho natthi .  2 Yu. anadhigatā vā bhogā .  3 Yu. adhigatā vā bhogā.
@4 Yu. etthantare tanti atthi . 5 Yu. etthantare bhoti atthi.
Arahatā  sammāsambuddhena  cattāro  dhammuddesā  uddiṭṭhā  yamahaṃ
ñatvā  ca  disvā ca sutvā ca agārasmā anagāriyaṃ pabbajito .
Katame  cattāro  .  upanīyati  loko  addhuvoti  kho  mahārāja
tena  bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā  sammāsambuddhena paṭhamo
dhammuddeso  uddiṭṭho  yamahaṃ  ñatvā  ca  disvā  ca  sutvā ca
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito  atāṇo  loko  anabhissaroti
kho  mahārāja  tena  bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā
sammāsambuddhena  dutiyo  dhammuddeso  uddiṭṭho  yamahaṃ  ñatvā
ca disvā ca sutvā ca agārasmā anagāriyaṃ pabbajito assako loko
sabbaṃ  pahāya  gamanīyanti  kho  mahārāja  tena  bhagavatā  jānatā
passatā  arahatā  sammāsambuddhena  tatiyo  dhammuddeso  uddiṭṭho
yamahaṃ ñatvā ca disvā ca sutvā ca agārasmā anagāriyaṃ pabbajito
ūno  loko  atitto  taṇhādāsoti  kho mahārāja tena bhagavatā
jānatā  passatā  arahatā  sammāsambuddhena  catuttho  dhammuddeso
uddiṭṭho  yamahaṃ  ñatvā  ca  disvā  ca  sutvā  ca  agārasmā
anagāriyaṃ pabbajito.
   {446.1} Ime kho mahārāja tena bhagavatā jānatā passatā
arahatā   sammāsambuddhena   cattāro   dhammuddesā  uddiṭṭhā
yamahaṃ  1-  ñatvā  ca  disvā ca sutvā ca agārasmā anagāriyaṃ
pabbajitoti.
   [447]  Upanīyati  loko  addhuvoti  bhavaṃ  raṭṭhapālo  āha
@Footnote: 1 Yu. ye ahaṃ.
Imassa  pana  bho  raṭṭhapāla  bhāsitassa  kathaṃ attho daṭṭhabboti .
Taṃ  kiṃ  maññasi  mahārāja  ahosi  tvaṃ  vīsativassuddesikopi
paṇṇavīsativassuddesikopi   1-   hatthismiṃpi   katāvī   assasmiṃpi
katāvī  rathasmiṃpi  katāvī  dhanusmiṃpi  katāvī  tharusmiṃpi  katāvī ūrubalī
bāhubalī  alamatto  saṅgāmāvacaroti  .  ahosimahaṃ  bho  raṭṭhapāla
vīsativassuddesikopi   paṇṇavīsativassuddesikopi   2-   hatthismiṃpi
katāvī  assasmiṃpi  katāvī  rathasmiṃpi  katāvī dhanusmiṃpi katāvī tharusmiṃpi
katāvī  ūrubalī  bāhubalī  alamatto  saṅgāmāvacaro  appekadāhaṃ
bho  raṭṭhapāla  iddhimā  3-  maññe  na  attano balena samasamaṃ
samanupassāmīti .
   {447.1} Taṃ kiṃ maññasi mahārāja evameva tvaṃ etarahipi 4-
ūrubalī bāhubalī alamatto saṅgāmāvacaroti . no hidaṃ bho raṭṭhapāla
etarahi  jiṇṇo  vuḍḍho  mahallako addhagato vayoanuppatto asītiko
me vayo 5- vattati appekadāhaṃ bho raṭṭhapāla idha pādaṃ karissāmīti
aññeneva pādaṃ karomīti . idaṃ kho taṃ mahārāja tena bhagavatā jānatā
passatā  arahatā  sammāsambuddhena  sandhāya  bhāsitaṃ  upanīyati
loko  addhuvoti  yamahaṃ ñatvā ca disvā ca sutvā ca agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajitoti  .  acchariyaṃ  bho  raṭṭhapāla  abbhūtaṃ  bho
raṭṭhapāla  yāva  subhāsitañcidaṃ  tena  bhagavatā  jānatā  passatā
arahatā  sammāsambuddhena  upanīyati  loko  addhuvoti  upanīyati
@Footnote: 1-2 Yu. paṇṇu... . 3 Sī. Yu. iddhimāva maññeti dissati.
@4 Yu. pisaddo natthi . 5 Yu. āsītiko vayo. meti natthi.
Hi bho raṭṭhapāla loko addhuvo saṃvijjante kho bho raṭṭhapāla imasmiṃ
rājakule   hatthikāyāpi   assakāyāpi  rathakāyāpi  pattikāyāpi
ye amhākaṃ āpadāsu pariyodāya vattissanti.
   [448] Atāṇo 1- loko anabhissaroti bhavaṃ raṭṭhapālo āha
imassa  pana  bho  raṭṭhapāla  bhāsitassa  kathaṃ attho daṭṭhabboti .
Taṃ  kiṃ  maññasi mahārāja atthi te koci anusāyiko ābādhoti .
Atthi me bho raṭṭhapāla anusāyiko ābādho 2- appekadā maṃ bho
raṭṭhapāla  mittāmaccā  ñātisālohitā  parivāretvā  ṭhitā  honti
idāni  rājā  korabyo  kālaṃ  karissati  idāni rājā korabyo
kālaṃ karissatīti.
   {448.1} Taṃ kiṃ maññasi mahārāja labhasi tvaṃ te mittāmacce
ñātisālohite  āyantu  me  bhonto  mittāmaccā  ñātisālohitā
sabbeva  santā  imaṃ  vedanaṃ  saṃvibhajatha  yathāhaṃ  lahukatarikaṃ  vedanaṃ
vediyeyyanti  udāhu  tvaṃyeva  [3]-  vedanaṃ  vediyasīti . nāhaṃ
bho raṭṭhapāla labhāmi te mittāmacce ñātisālohite [4]- sabbeva
santā  imaṃ  vedanaṃ  saṃvibhajatha yathāhaṃ lahukatarikaṃ vedanaṃ vediyeyyanti
atha  kho  ahameva taṃ vedanaṃ vediyāmīti . idaṃ kho taṃ mahārāja
tena  bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā sammāsambuddhena sandhāya
bhāsitaṃ  atāṇo  loko  anabhissaroti  yamahaṃ  ñatvā  ca  disvā
ca  sutvā  ca  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajitoti . acchariyaṃ bho
raṭṭhapāla  abbhūtaṃ  bho  raṭṭhapāla  yāva subhāsitañcidaṃ tena bhagavatā
@Footnote: 1 Yu. attāṇo .  2 vātābādho .  3 Yu. etthantare tanti dissati.
@4 Yu. etthantare āyantu me bhonto mittāmaccā ñātisālohitāti dissati.
Jānatā  passatā  arahatā  sammāsambuddhena  atāṇo  loko
anabhissaroti  atāṇo  hi  bho raṭṭhapāla loko anabhissaro saṃvijjati
kho  bho  raṭṭhapāla imasmiṃ rājakule pahutaṃ hirañña suvaṇṇaṃ bhūmigatañca
vehāsagatañca 1-.
   [449] Assako loko sabbaṃ pahāya gamanīyanti bhavaṃ raṭṭhapālo
āha imassa pana bho raṭṭhapāla bhāsitassa kathaṃ attho daṭṭhabboti .
Taṃ  kiṃ  maññasi  mahārāja  yathā  tvaṃ  etarahi pañcahi kāmaguṇehi
samappito  samaṅgībhūto  paricāresi  lacchasi tvaṃ paratthāpi evamevāhaṃ
imeheva  pañcahi  kāmaguṇehi  samappito  samaṅgībhūto  paricāremīti
udāhu  aññe  imaṃ  bhogaṃ  paṭipajjissanti  tvaṃ  pana  yathākammaṃ
gamissasīti  .  yathāhaṃ  bho  raṭṭhapāla  etarahi  pañcahi kāmaguṇehi
samappito   samaṅgībhūto  paricāremi  nāhaṃ  lacchāmi  paratthāpi
evamevāhaṃ  imeheva  pañcahi  kāmaguṇehi  samappito  samaṅgībhūto
paricāremīti  atha  kho  aññe  imaṃ  bhogaṃ  paṭipajjissanti  ahaṃ
pana  yathākammaṃ  gamissāmīti  .  idaṃ  kho  taṃ  mahārāja  tena
bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā  sammāsambuddhena  sandhāya
bhāsitaṃ  assako  loko  sabbaṃ  pahāya  gamanīyanti  yamahaṃ  ñatvā
ca disvā ca sutvā ca agārasmā anagāriyaṃ pabbajitoti . acchariyaṃ
bho  raṭṭhapāla  abbhūtaṃ  bho  raṭṭhapāla  yāva  subhāsitañcidaṃ  tena
bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā  sammāsambuddhena  assako
@Footnote: 1 Yu. vehāsaṭṭhañca.
Loko  sabbaṃ  pahāya  gamanīyanti  assako hi bho raṭṭhapāla loko
sabbaṃ pahāya gamanīyaṃ.
   [450]  Ūno  loko  atitto taṇhādāsoti bhavaṃ raṭṭhapālo
āha imassa pana bho raṭṭhapāla bhāsitassa kathaṃ attho daṭṭhabboti .
Taṃ kiṃ maññasi mahārāja phītaṃ kuruṃ ajjhāvasasīti . evaṃ bho raṭṭhapāla
phītaṃ  kuruṃ ajjhāvasāmīti . taṃ kiṃ maññasi mahārāja idha te puriso
āgaccheyya  puratthimāya  disāya  saddhāyiko  paccayiko  . so taṃ
upasaṅkamitvā  evaṃ  vadeyya  yagghe  mahārāja  jāneyyāsi  ahaṃ
āgacchāmi  puratthimāya  disāya  tatthaddasaṃ  mahantaṃ janapadaṃ iddhañceva
phītañca  bahujanaṃ  ākiṇṇamanussaṃ  bahu  1-  tattha  hatthikāyā
assakāyā  rathakāyā  pattikāyā  bahu  tattha  dantājinaṃ bahu tattha
hiraññasuvaṇṇaṃ   akatañceva  katañca   bahu  tattha  itthīpariggaho
sakkāva  2-  tāvattakena  balatthena abhivijinituṃ abhivijina mahārājāti
kinti  naṃ  kareyyāsīti  .  tampi  mayaṃ  bho  raṭṭhapāla abhivijjiya
ajjhāvaseyyāmāti  .  taṃ  kiṃ  maññasi  mahārāja idha te puriso
āgaccheyya  pacchimāya disāya ... uttarāya disāya ... dakkhiṇāya
disāya ... parasamuddato saddhāyiko paccayiko . so taṃ upasaṅkamitvā
evaṃ  vadeyya  yagghe  mahārāja  jāneyyāsi  ahaṃ  āgacchāmi
parasamuddato   tatthaddasaṃ   mahantaṃ  janapadaṃ  iddhañceva  phītañca
bahujanaṃ   ākiṇṇamanussaṃ   bahu   tattha  hatthikāyā  assakāyā
@Footnote: 1 Yu. bahū .  2 Yu. sakkā ca.
Rathakāyā  pattikāyā  bahu  tattha  dantājinaṃ bahu tattha hiraññasuvaṇṇaṃ
akatañceva  katañca  bahu  tattha  itthīpariggaho  sakkāva tāvattakena
balatthena  abhivijinituṃ  abhivijina  mahārājāti kinti naṃ kareyyāsīti .
Tampi  mayaṃ  bho  raṭṭhapāla  abhivijjiya  ajjhāvaseyyāmāti  . idaṃ
kho  taṃ  mahārāja  tena  bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā
sammāsambuddhena  sandhāya  bhāsitaṃ ūno loko atitto taṇhādāsoti
yamahaṃ ñatvā ca disvā ca sutvā ca agārasmā anagāriyaṃ pabbajitoti.
Acchariyaṃ bho raṭṭhapāla abbhūtaṃ bho raṭṭhapāla yāva subhāsitañcidaṃ tena
bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā  sammāsambuddhena  ūno loko
atitto  taṇhādāsoti  ūno  hi  bho  raṭṭhapāla  loko atitto
taṇhādāsoti.
   [451]  Idamavoca  āyasmā  raṭṭhapālo idaṃ vatvā athāparaṃ
etadavoca
       passāmi loke sadhane manusse
       laddhāna vittaṃ na dadanti mohā
       luddhā dhanaṃ sannicayaṃ karonti
       bhiyyo ca kāme abhipatthayanti
       rājā pasayha 1- paṭhaviṃ vijitvā
       sasāgarantaṃ mahimāvasanto
       oraṃ samuddassa atittarūpo
@Footnote: 1 Yu. pasayhā.
       Pāraṃ samuddassapi patthayetha
       rājā ca aññe ca bahū manussā
       avītataṇhā maraṇaṃ upenti
       ūnāva hutvāna jahanti dehaṃ haṃ
       kāmehi lokamhi nahatthi titti
       kandanti naṃ ñāti pakīriya kese
       aho vatāno amarāti cāhu
       vatthena naṃ pārutaṃ nīharitvā
       citaṃ samādāya tato ḍahanti
       so ḍayhati sūlehi tujjamāno
       ekena vatthena pahāya bhoge
       na miyyamānassa bhavanti tāṇā
       ñātī ca mittā atha vā sahāyā
       dāyādakā tassa dhanaṃ haranti
       satto pana gacchati yena kammaṃ
       na miyyamānaṃ dhanamanveti kiñci
       puttā ca dārā ca dhanañca raṭṭhaṃ
       na dīghamāyuṃ labhate dhanena
       na cāpi vittena jaraṃ vihanti
       appakañcidaṃ jīvitamāhu dhīrā
       Assassataṃ vippariṇāmadhammaṃ
       aḍḍhā daliddā ca phusanti phassaṃ
       bālo ca dhīro ca tatheva phuṭṭho
       bālo hi bālyā vadhitova seti
       dhīro ca na vedhati phassaphuṭṭho
       tasmā hi paññā ca dhanena seyyo
       yāya vosānaṃ idhādhigacchati
       abyositattā 1- hi bhavābhavesu
       pāpāni kammāni karonti mohā
       upeti gabbhañca parañca lokaṃ
       saṃsāramāpajja paramparāya
       tassappapañño abhisaddahanto
       upeti gabbhañca parañca lokaṃ
       coro yathā sandhimukhe gahito
       sakammunā haññati pāpadhammo
       evaṃ pajā pecca paramhi loke
       sakammunā haññati pāpadhammā 2-
       kāmā hi citrā madhurā manoramā
       virūparūpena mathenti cittaṃ
       ādīnavaṃ kāmaguṇesu disvā
@Footnote: 1 Yu. asositattā .  2 Yu. pāpadhammo.
       Tasmāhaṃ pabbajitomhi rāja
       dumapphalāneva 1- patanti māṇavā
       daharā ca vuḍḍhā ca sarīrabhedā
       etaṃ 2- viditvā pabbajitomhi rāja
       apaṇṇakaṃ sāmaññameva seyyoti.
         Raṭṭhapālasuttaṃ niṭṭhitaṃ dutiyaṃ.
            -------
@Footnote: 1 Yu. nīva .  2 Yu. etaṃpi disvā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 388-414. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=7966              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=7966              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=423&items=29              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=32              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=423              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=5284              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=5284              Contents of The Tipitaka Volume 13 http://84000.org/tipitaka/read/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com