ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

   [182]  Ekam  samayam  bhagava  savatthiyam  viharati  pubbarame
migaramatupasade  mahata  bhikkhusanghena  saddhim  .  tena kho pana
samayena  bhagava  tadahuposathe  pannarase  punnaya  4-  punnamaya
rattiya bhikkhusanghaparivuto ajjhokase nisinno hoti.
   [183] Atha kho annataro bhikkhu utthayasana ekamsam uttarasangam
karitva  yena  bhagava  tenanjalimpanametva  bhagavantam  etadavoca
puccheyyaham bhante bhagavantam kinci 5- deva desam sace me bhagava
okasam  karoti  panhassa  veyyakaranayati  .  tenahi tvam bhikkhu
sake  asane  nisiditva  puccha yadakankhasiti . evam bhanteti kho
so  bhikkhu  bhagavato  patissutva  sake  asane nisiditva bhagavantam
@Footnote: 1 Po. vicikicchita aditthigata .  2 Po. ya kho panima bhikkhave.
@3 Po. evam kho. 4 Po. sampunnaya . 5 Po. kinci teneva.
Etadavoca  ime nu kho bhante pancupadanakkhandha . seyyathidam .
Rupupadanakkhandho    vedanupadanakkhandho    sannupadanakkhandho
sankharupadanakkhandho  vinnanupadanakkhandhoti  .  ime  kho  bhikkhu
pancupadanakkhandha  .  seyyathidam  .  rupupadanakkhandho  .pe.
Vinnanupadanakkhandhoti.
   [184] Sadhu bhanteti kho so bhikkhu bhagavato bhasitam abhinanditva
anumoditva  bhagavantam  uttarim  panham  apucchi  1-  ime kho pana
bhante  pancupadanakkhandha  kimmulakati  .  ime  kho  bhikkhu
pancupadanakkhandha chandamulakati .pe.
  Tanneva 2- nu kho bhante upadanam te ca 3- pancupadanakkhandha.
Udahu  annatra  pancahi  4- upadanakkhandhehi 4- upadananti .
Na kho bhikkhu tanneva upadanam te ca pancupadanakkhandha napi 5-
annatra  pancahi  upadanakkhandhehi  upadanam  apica yo 6- tattha
chandarago tam 7- tattha upadananti.
   [185] Sadhu bhanteti kho so bhikkhu .pe. uttarim panham apucchi
siya  pana  bhante  pancupadanakkhandhesu  chandaragavemattatati .
Siya  bhikkhuti  bhagava avoca idha bhikkhu ekaccassa 8- evam hoti
evamrupo  siyam  anagatamaddhanam  evamvedano  siyam  anagatamaddhanam
evamsanano   9-   siyam   anagatamaddhanam  evamsankharo  siyam
@Footnote: 1 Po. pucchi . 2 Po. tadanneva .  3 Si. Ma. cakaro na dissati.
@4 Yu. pancupadanakkhandhehi . 5 Ma. Yu. napi. Po. pisaddo na dissati.
@6 Po. kho. 7 Po. tanti na dissati .  8 Po. ekassa yatha evam.
@9 Po. Yu. evamsanni.
Anagatamaddhanam  evamvinnano  siyam  anagatamaddhananti  1- . evam
kho bhikkhu siya pancupadanakkhandhesu chandaragavemattatati.
   [186] Sadhu bhanteti kho so bhikkhu .pe. uttarim panham apucchi
kittavata  nu  kho  bhante  khandhanam  khandhadhivacananti  . yankinci
bhikkhu  2-  rupam  atitanagatapaccuppannam  ajjhattam  va  bahiddha
va olarikam va sukhumam va hinam va panitam va yam dure [3]- santike
va . Ayam vuccati rupakkhandho 4-. Ya kaci vedana. Ya kaci sanna.
Ye  keci  sankhara  .  yankinci  vinnanam  atitanagatapaccuppannam
ajjhattam va bahiddha va olarikam va sukhumam va hinam va panitam va
yam dure santike va . Ayam vuccati vinnanakkhandho. Ettavata [5]-
kho bhikkhu khandhanam khandhadhivacananti.
   [187]  Sadhu  bhanteti  kho  so  bhikkhu .pe. apucchi ko
nu  kho  bhante  hetu  ko  paccayo rupakkhandhassa pannapanaya .
Ko  hetu  ko paccayo vedanakkhandhassa pannapanaya . ko hetu
ko  paccayo  sannakkhandhassa  pannapanaya  .  ko  hetu  ko
paccayo  sankharakkhandhassa  pannapanaya  .  ko hetu ko paccayo
vinnanakkhandhassa  pannapanayati  .  cattaro  kho bhikkhu mahabhuta
hetu  cattaro  mahabhuta paccayo 6- rupakkhandhassa pannapanaya .
Phasso  hetu phasso paccayo vedanakkhandhassa pannapanaya . phasso
hetu  phasso  paccayo  sannakkhandhassa  pannapanaya  .  phasso
@Footnote: 1 Yu. itisaddo na dissati . 2 Yu. bhikkhave .  3 Po. vasaddo dissati.
@4 Po. rupakkhandhoti . 5 Po. casaddo dissati . 6 Po. paccaya.
Hetu  phasso  paccayo  sankharakkhandhassa  pannapanaya  .  namarupam
hetu namarupam paccayo vinnanakkhandhassa pannapanayati.
   [188]  Sadhu  bhanteti  kho  so  bhikkhu .pe. apucchi katham
nu kho bhante sakkayaditthi hotiti . idha bhikkhu assutava puthujjano
ariyanam  adassavi  ariyadhammassa  akovido  ariyadhamme  avinito
sappurisanam   adassavi  sappurisadhammassa  akovido  sappurisadhamme
avinito  rupam  attato  samanupassati  rupavantam  va  attanam attani
va  rupam rupasmim va attanam . vedanam . sannam . sankhare .
Vinnanam   attato   samanupassati   vinnanavantam  va  attanam
attani  va  vinnanam  vinnanasmim  va  attanam  .  evam  kho
bhikkhu sakkayaditthi hotiti.
   [189]  Sadhu  bhanteti  kho  so  bhikkhu .pe. apucchi katham
pana bhante sakkayaditthi na hotiti . idha bhikkhu sutava ariyasavako
ariyanam  dassavi ariyadhammassa kovido ariyadhamme suvinito sappurisanam
dassavi  sappurisadhammassa  1-  kovido  sappurisadhamme  suvinito
na  rupam  attato  samanupassati  na rupavantam va attanam na attani
va rupam na rupasmim va attanam . na vedanam . na sannam . na
sankhare  .  na  vinnanam  attato  samanupassati  na  vinnanavantam
va  attanam  na  attani  va  vinnanam  na  vinnanasmim  va
attanam. Evam kho bhikkhu sakkayaditthi na hotiti.
@Footnote: 1 Po. sappurisadhammesu.
   [190]  Sadhu  bhanteti  kho  so bhikkhu .pe. ko nu kho
bhante  rupassa  assado  ko  adinavo  kim  nissaranam  .  ko
vedanaya  .  ko  sannaya . ko sankharanam . ko vinnanassa
assado  ko  adinavo  kim  nissarananti  .  yam  kho  bhikkhu
rupam  paticca  uppajjati  sukham  somanassam  ayam  rupassa  assado
yam  rupam  aniccam  dukkham  viparinanadhammam  ayam  rupassa adinavo yo
rupasmim  chandaragavinayo  chandaragappahanam  idam  rupassa  nissaranam .
Yam vedanam paticca . yam sannam paticca . yam 1- sankhare paticca.
Yam  vinnanam  paticca  uppajjati  sukham  somanassam  ayam  vinnanassa
assado   yam  vinnanam  aniccam  dukkham  viparinamadhammam  ayam
vinnanassa   adinavo   yo   vinnanasmim   chandaragavinayo
chandaragappahanam idam vinnanassa nissarananti.
   [191] Sadhu bhanteti kho so bhikkhu bhagavato bhasitam abhinanditva
anumoditva  bhagavantam  uttarim  panham  apucchi  katham  nu kho bhante
janato  katham  passato  imasminca  savinnanake  kaye  bahiddha
ca  sabbanimittesu  ahankaramamankaramananusaya  na  hontiti .
Yankinci  bhikkhu  rupam  atitanagatapaccuppannam  ajjhattam  va  bahiddha
va olarikam va sukhumam va hinam va panitam va yam dure santike
va  sabbam rupam netam mama nesohamasmi na meso attati evametam
yathabhutam  sammappannaya  passati  .  ya  kaci  vedana .
@Footnote: 1 Ma. Yu. ye.
Ya  kaci  sanna  .  ye  keci sankhara . yankinci vinnanam
atitanagatapaccuppannam  ajjhattam  va  bahiddha  va  olarikam  va
sukhumam va hinam va panitam va yam dure santike va sabbam vinnanam
netam  mama  nesohamasmi  na  meso  attati  evametam  yathabhutam
sammappannaya  passati  .  evam  kho bhikkhu janato evam passato
imasminca  [1]-  savinnanake  kaye  bahiddha  ca  sabbanimittesu
ahankaramamankaramananusaya na hontiti.
   [192] Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno evam cetaso
parivitakko  udapadi  iti  kira  bho  rupam anatta . vedana .
Sanna  .  sankhara  .  vinnanam  anatta  anattakatani kammani
kammattanam 2- phusissantiti . atha kho bhagava tassa bhikkhuno cetasa 3-
cetoparivitakkamannaya  bhikkhu  amantesi  thanam  kho panetam bhikkhave
vijjati  yam  idhekacco  moghapuriso  avijjagato  4- tanhadhigatena
cetasa  satthu  sasanam  atidhavitabbam  5-  manneyya iti kira bho
rupam anatta . vedana . sanna . sankhara . vinnanam anatta
anattakatani  kammani  kammattanam  phusissantiti  6-  .  patipuccha
vinita kho me tumhe bhikkhave tatra tatra tesu tesu 7- dhammesu tam
kim mannatha bhikkhave rupam niccam va aniccam vati . aniccam bhante.
Vedana  .  sanna  .  sankhara  . vinnanam niccam va aniccam
@Footnote: 1 Po. panasaddo dissati . 2 Ma. u. 106. kamattanam. Ma. kathamattanam. Si. Yu.
@katamattanam . 3 Po. cetaso . 4 Po. avijjatanhadhigatena. Ma. Yu. avidva
@avijjagato tanhadhipateyyena . 5 Po. atividhatabbam.
@6 Yu. itisaddo na dissati. 7 Po. Yu. tesuti na dissati.
Vati . aniccam bhante . yam pananiccam dukkham va tam sukham vati.
Dukkham  bhante  .  yam  pananiccam  dukkham viparinamadhammam kallam nu tam
samanupassitum  etam  mama  esohamasmi  eso  me attati . no
hetam  bhante  .  tasma  tiha  .pe. evam passam .pe. naparam
itthattayati pajanatiti.
     Dve khandha tanneva siyam     adhivacanam ca hetuna 1-
     sakkayena 2- duve vutta    assadavinnanakena ca
     ete dasavidha vutta        hoti bhikkhu pucchayati 3- 4-.
           Khajjaniyavaggo tatiyo.
             Tassuddanam
     assado dve samudaya 5-   arahantehi apare dve
     siho 6- khajjanipindolyam   palileyyena punnamati.
           -------------
@Footnote: 1 Po. dve dittha tanneva piyam adhivacana ca hetuna . 2 Yu. satta yena.
@3 Po. paccaya . 4 Si. ayam gatha na dissati . 5 Po. samudayo . 6 Yu. siha.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 121-127. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=17&A=2464&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=2464&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=182&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=82              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=182              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=7412              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=7412              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com