ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [169] Naham bhikkhave gamanena lokassa antam nateyyam dittheyyam 1-
patteyyanti  vadami  .  na  ca panaham bhikkhave appatva lokassa
antam  dukkhassantakiriyam  vadamiti  . idam vatva bhagava utthayasana
viharam  pavisi  .  atha  kho tesam bhikkhunam acirapakkantassa bhagavato
etadahosi  idam  kho  no  avuso  bhagava  sankhittena  uddesam
uddisitva  vittharena  attham  avibhajitva  utthayasana  viharam
pavittho  naham  bhikkhave  gamanena lokassa antam nateyyam dittheyyam
patteyyanti  vadami  na  ca  panaham  bhikkhave  appatva  lokassa
antam  dukkhassantakiriyam  vadamiti  .  ko  nu  kho imassa bhagavata
sankhittena  uddesassa  udditthassa  vittharena  attham  avibhattassa
vittharena attham vibhajeyyati.
   {169.1} Atha kho tesam bhikkhunam etadahosi ayam kho ayasma
anando    satthu    ceva    samvannito    sambhavito
@Footnote: 1 Ma. Yu. dattheyyam. evamuparipi.
Ca  vinnunam  sabrahmacarinam  pahoti  cayasma  anando  imassa
bhagavata  sankhittena  uddesassa  udditthassa  vittharena  attham
avibhattassa  vittharena  attham  vibhajitum  yannuna  mayam  yenayasma
anando  tenupasankameyyama  upasankamitva  ayasmantam  anandam
etamattham patipuccheyyamati.
   [170] Atha kho te bhikkhu yena ayasma anando tenupasankamimsu
upasankamitva  ayasmata  anandena  saddhim  sammodimsu  sammodaniyam
katham  saraniyam  vitisaretva ekamantam nisidimsu . ekamantam nisinna
kho te bhikkhu ayasmantam anandam etadavocum
   {170.1} idam kho no avuso ananda bhagava sankhittena uddesam
uddisitva  vittharena attham avibhajitva utthayasana viharam pavittho
naham bhikkhave gamanena lokassa antam nateyyam dittheyyam patteyyanti
vadami na ca panaham bhikkhave appatva lokassa antam dukkhassantakiriyam
vadami 1- . tesanno avuso amhakam 2- acirapakkantassa bhagavato
etadahosi idam kho no avuso bhagava sankhittena uddesam uddisitva
vittharena  attham  avibhajitva  utthayasana  viharam  pavittho naham
bhikkhave  gamanena  lokassa  antam  nateyyam  dittheyyam patteyyanti
vadami  na  ca  panaham  bhikkhave  appatva  lokassa  antam
dukkhassantakiriyam  vadamiti  . ko nu kho imassa bhagavata sankhittena
uddesassa  udditthassa  vittharena attham avibhattassa vittharena attham
@Footnote: 1 Ma. Yu. vadamiti .  2 Yu. ayam patho natthi.
Vibhajeyyati. Tesanno avuso amhakam etadahosi ayam kho [1]- ayasma
anando  satthu  ceva samvannito sambhavito ca vinnunam sabrahmacarinam
pahoti   cayasma   anando   imassa  bhagavata  sankhittena
uddesassa  udditthassa  vittharena  attham  avibhattassa  vittharena
attham  vibhajitum  yannuna  mayam yenayasma anando tenupasankameyyama
upasankamitva  ayasmantam  anandam  etamattham  patipuccheyyamati .
Vibhajatayasma anandoti.
   {170.2} Seyyathapi nama avuso puriso saratthiko saragavesi
sarapariyesanam caramano mahato rukkhassa titthato saravato atikkammeva
mulam  atikkamma khandham sakhapalase saram pariyesitabbam manneyya evam
sampadamidam  ayasmantanam  satthari  sammukhibhutam  2-  bhagavantam atisitva
tumhe  3-  etamattham  patipucchitabbam mannatha . so havuso bhagava
janam  janati passam passati cakkhubhuto nanabhuto dhammabhuto brahmabhuto
vatta pavatta atthassa ninneta amatassa data dhammasami tathagato
so ceva panetassa kalo ahosi yam bhagavantamyeva etamattham patipuccheyyatha
yatha vo bhagava byakareyya tatha nam dhareyyathati.
   {170.3}  Addhavuso  ananda  bhagava  janam janati passam
passati  cakkhubhuto  nanabhuto  dhammabhuto  brahmabhuto  vatta pavatta
atthassa  ninneta  amatassa  data  dhammasami  tathagato  so
ceva  panetassa  kalo  ahosi  yam  bhagavantanneva  etamattham
@Footnote: 1 Ma. Yu. avuso .  2 Ma. Yu. sammukhibhute tam .  3 Ma. Yu. amhe.
Patipuccheyyama  yatha  no bhagava byakareyya tatha nam dhareyyama
api  cayasma  anando  satthu  ceva  samvannito  sambhavito  ca
vinnunam  sabrahmacarinam  pahoti  cayasma  anando  imassa bhagavata
sankhittena  uddesassa  udditthassa  vittharena avibhattassa vittharena
attham vibhajitum vibhajatayasma anando agarum karitvati.
   [171]  Tenahavuso sunatha sadhukam manasikarotha bhasissamiti .
Evamavusoti  kho  te  bhikkhu ayasmato anandassa paccassosum .
Ayasma anando etadavoca yam kho vo avuso bhagava sankhittena
uddesam  uddisitva  vittharena  attham  avibhajitva  utthayasana
viharam  pavittho  naham  bhikkhave  gamanena  lokassa antam nateyyam
dittheyyam patteyyanti vadami.
   {171.1}  Na  ca  panaham  bhikkhave appatva lokassa antam
dukkhassantakiriyam vadamiti . imassa khvaham avuso bhagavata sankhittena
uddesassa  udditthassa  vittharena attham avibhattassa vittharena attham
ajanami . yena kho avuso lokasmim lokasanni hoti lokamani ayam
vuccati ariyassa vinaye loko. Kenevavuso 1- lokasmim lokasanni hoti
lokamani . cakkhuna kho avuso lokasmim lokasanni hoti lokamani.
Sotena kho avuso. Ghanena kho avuso. Jivhaya kho avuso lokasmim
lokasanni hoti lokamani . kayena kho avuso. Manena kho avuso
lokasmim  lokasanni  hoti  lokamani . yena kho avuso lokasmim
@Footnote: 1 Ma. Yu. kenacavuso.
Lokasanni hoti lokamani ayam vuccati ariyassa vinaye loko.
   {171.2} Yam kho vo avuso bhagava sankhittena uddesam uddisitva
vittharena attham avibhajitva utthayasana viharam pavittho naham bhikkhave
gamanena  lokassa  antam  nateyyam  dittheyyam  patteyyanti  vadami
na  ca  panaham  bhikkhave  appatva  lokassa  antam dukkhassantakiriyam
vadamiti  .  imassa  khvaham avuso bhagavata sankhittena uddesassa
udditthassa  vittharena  attham  avibhattassa  evam  vittharena  attham
ajanami . akankhamana ca pana tumhe ayasmanto bhagavantanneva
upasankamitva   etamattham  patipuccheyyatha  yatha  vo  bhagava
byakaroti tatha nam dhareyyathati.
   [172]  Evamavusoti  kho  te bhikkhu ayasmato anandassa
patissutva  utthayasana  yena  bhagava  tenupasankamimsu upasankamitva
bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidimsu . ekamantam nisinna kho
te bhikkhu bhagavantam etadavocum
   {172.1} yam kho no 1- bhante bhagava sankhittena uddesam uddisitva
vittharena attham avibhajitva utthayasana viharam pavittho naham bhikkhave
gamanena lokassa antam nateyyam dittheyyam 2- patteyyanti vadami na ca
panaham bhikkhave appatva lokassa antam dukkhassantakiriyam vadamiti. Tesam
no bhante amhakam acirapakkantassa bhagavato etadahosi idam kho no
avuso bhagava sankhittena uddesam uddisitva vittharena attham avibhajitva
@Footnote: 1 Yu. pana .   2 Ma. Yu. sabbatthu dattheyyam.
Utthayasana  viharam  pavittho  naham  bhikkhave  gamanena  lokassa
antam  nateyyam  dittheyyam  pagteyyanti  vadami  na  ca  panaham
bhikkhave  appatva  lokassa  antam  dukkhassantakiriyam  vadamiti .
Ko  nu  kho  imassa  bhagavata  sankhittena  uddesassa udditthassa
vittharena attham avibhattassa vittharena attham vibhajeyyati.
   {172.2} Tesam no bhante amhakam etadahosi ayam kho ayasma
anando  satthu  ceva samvannito sambhavito ca vinnunam sabrahmacarinam
pahoti  cayasma  anando  imassa  bhagavata sankhittena uddesassa
udditthassa  vittharena  attham  avibhattassa  vittharena  attham vibhajitum
yannuna  mayam  yenayasma  anando tenupasankameyyama upasankamitva
ayasmantam  anandam  etamattham  patipuccheyyamati  . atha kho mayam
bhante  yenayasma  anando  tenupasankamimha  1-  upasankamitva
ayasmantam  anandam  etamattham  patipucchimha  .  tesam no bhante
ayasmata  anandena  imehi  akarehi  imehi  padehi  imehi
byanjanehi attho vibhattoti.
   {172.3}  Pandito  bhikkhave  anando  mahapanno  bhikkhave
anando  mancepi  tumhe  bhikkhave etamattham patipuccheyyatha ahampi
tam evameva byakareyyam yatha tam anandena byakatam eso ceva tassa
attho evanca nam dhareyyathati. Tatiyam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 116-121. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=2339&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=2339&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=169&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=96              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=169              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=821              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=821              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com